Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet"

Transkript

1 Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet

2 Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé, att erbjuda unga människor utbildning och utveckling så att de blir framgångsrika för resten av sitt liv. Skolan präglas av ett starkt kundorienterat arbetssätt, där elevernas (kundernas) behov, krav och önskemål ligger till grund för planering av verksamheten. Det engagerade ledarskapet, byggt på ett öppet klimat och berömmande kultur, skapar goda förutsättningar för allas delaktighet. Värderingarna och kulturen genomsyrar hela verksamheten från ledning till elev. Verksamheten är i hög grad processorienterad och det finns ett strukturerat, systematiskt och integrerat arbetssätt för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Att lära från andra organisationer är en naturlig del av arbetssättet. Kopplingarna mellan värderingar, mål, processer och resultat är tydliga. Resultaten för verksamheten är höga i jämförelse med egna målen och i flera fall i jämförelse med andra skolor. Glada Hudikgymnasiet tjänar som ett gott föredöme för systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling och har genom sitt målmedvetna arbete med ständig förbättring av sin verksamhet, gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Röster om utmärkelsen: Att vi år 2010 tog emot kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola som är en branschutmärkelse och nu har erhållit Utmärkelsen Svensk Kvalitet, som är en jämförelse med samtliga branscher, känns extra roligt. Vi gör ju det vi gör oavsett om vi vinner priser eller inte men att få denna utmärkelse är för oss ett stort erkännande. Jag måste tacka alla lärare och elever på Glada Hudikgymnasiet som är fantastiska, säger en stolt Anita Westerberg, VD för Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vi har en skola i vår kommun som vunnit Svensk Kvalitet Deras kvalitetsarbete inspirerar till utveckling för alla skolor i Hudiksvall. Stort grattis till Glada Hudikgymnasiet, säger Caroline Schmidt, Kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall. 2

3 Mot världens bästa skola Om någon hade sagt till oss, när vi startade verksamheten 2006, att vi skulle bli ett nationellt föredöme och dessutom utsedda till ett av Sveriges bästa gymnasium, så skulle vi nog ha skakat på huvudet. Naturligtvis är vi glada och stolta över de resultat vi nått. Vår vision har alltid varit att skapa världens bästa skola med världens bästa lärare och elever. En skola där både personal och elever trivs och vill nå goda resultat tillsammans. Vår personal är hängiven och ser till varje elevs behov och helt avgörande för att vi nått resultat, som ligger högre än rikssnittet, är den ömsesidiga respekten mellan lärare och elever. Det betyder att vi ställer höga krav, i kombination med att ge stöd och förutsättningar för att alla elever ska lyckas med sina studier och med att forma sin egen framtid. Vi arbetar med ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem där vi genomför utvärderingar och analyser på alla nivåer. Vi arbetar ämnesintegrerat och i projektform och följer upp, så att alla får bästa möjliga förutsättningar för sin skolgång. Vi utvärderar på alla nivåer och tar fram åtgärder tillsammans med elever och personal för att bli ännu bättre i vårt arbete mot att bli: Världens bästa skola. Du ska inte tro att det bara är du som är något! På Glada Hudikgymnasiet finns ingen jantelag, men däremot en anti-jantelag 3

4 Världsklass! I utmärkelsen Svensk kvalitet granskas verksamheter utifrån 7 huvudkriterier och 25 delkriterier där nivån bedöms på en skala från 1-7. Nivå 7 beskrivs som Världsklass och är i princip ouppnåelig. Glada Hudikgymnasiet bedömdes ligga på nivå 7 på två delkriterier: Ledarskap för ständiga förbättringar och Medarbetarnas engagemang och delaktighet. Vår vision är att blir Världens bästa skola och för oss betyder det att alltid sträva efter att bli lite bättre. Vi betraktar vår personal som den enskilt största och viktigaste resursen för vår verksamhet och det är därför extra roligt att vi når så högt på just ledarskap och att all personal på skolan får ett erkännande för sitt aldrig sinande engagemang. UR ÅTERFÖRINGSRAPPORTEN: LEDARSKAP Det finns strukturerade, systematiska och integrerade arbetssätt för att kartlägga, styra, följa upp och förbättra verksamheten och processerna där både medarbetarna och kunder samverkar. Ledarskapsprofilens tydliga fokus på att stärka självkänsla och självförtroende i ledarskapet av sig själv och andra genomsyrar organisationen och bygger grunden för elevernas och verksamhetens resultat. INFORMATION OCH ANALYS Organisationen har systematiska arbetssätt för att dokumentera och samla in fakta genom mätning, analys, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Baserat på detta tas beslut på olika nivåer i organisationen och möjliggör måluppfyllelse och kundtillfredsställelse. Organisationen har tydliga arbetssätt som gör att ledning, medarbetare och kunder har tillgång till den information som krävs för arbetet. VERKSAMHETENS PLANERING Organisationen har systematiska arbetssätt, bland annat genom kvalitetsbokslut och webbverktyget Incito som samlar alla utvärderingar som har gjorts under året och jämför dem med tidigare år, för att i planeringen använda fakta om verksamhetens resultat och utveckling. Angreppssätten för verksamhetens planering utvärderas av medarbetare och ledning vid regelbundna arenor där alla samverkar. MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH UTVECKLING Organisationens högsta ledning visar vägen genom vision och mål, tar vara på potentialen i individers erfarenheter, skapar förutsättningar för medarbetarna samt definierar och följer upp målen. Varje ledare har ett personligt, aktivt och synligt engagemang. Kulturen och värderingarna ger alla medarbetare möjligheter att utvecklas och möjligheter att påverka. VERKSAMHETENS PROCESSER Organisationen präglas i hög grad av processorientering med systematiska och dokumenterade arbetssätt för planering, uppföljning, utvärdering av sina tre huvudprocesser där både kunder och medarbetare är djupt engagerade och involverade. RESULTAT Organisationen visar på en gedigen genomarbetad strategi med inarbetade arbetssätt som ger stabila och höga resultat i jämförelse med egna mål samt med konkurrenter. KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE Hela organisationen präglas av ett starkt kundorienterat arbetssätt där det engagerade ledarskapet skapar förutsättningar för allas delaktighet. Värderingarna och kulturen genomsyrar hela verksamheten från högsta ledningen till varje elev. 4

5 Vår väg mot framgång Vår verksamhetshandbok innehåller styrkort baserade på skolans mål och värderingar samt nationella mål och det vi själva ser som de viktigaste framgångsfaktorerna. Verksamhetshandboken ligger till grund för all strategisk utveckling av skolan. Vi har arenor, arbetssätt och mätmetoder och genomför kontinuerliga utvärderingar och förbättringar med tydlig ansvarsfördelning. Varje läsår genomförs massor med mätningar och utvärderingar på olika nivåer. De analyseras och processas under läsåret men vi samlar också alla i ett kvalitetsbokslut när läsåret avslutas. Inför varje läsår ligger det sedan till grund för analys i personalgruppen där nya prioriteringar görs och nya mål sätts. Vi har en kompetensprofil som utgår från skolans värderingar och som beskriver de krav som ställs på personalen. All personal gör en kompetensskattning två gånger/år samt en mätning av arbetsmiljö och klimat. Dessa båda ligger sedan till grund för utvecklingssamtal med rektor där den samlade bilden påverkar vilka insatser som görs för hela personalgruppen och den individuella bilden vilka insatser som görs för varje individs utveckling. Precis som eleverna har varje lärare en egen handlingsplan med såväl resultatmål som personliga mål. Vår kultur bygger på delaktighet och samtliga ur personalen utbildas och skolas till kulturbärare. Strukturen och de tydliga ramarna skapar en trygghet som gör att personalen vågar tänka nytt och på ett kreativt sätt ständigt utveckla verksamheten. Eleverna har ett starkt förtroende för sina lärare och framhäver ofta att det är lärarna som är det bästa med skolan. Alla resultat visar att både elever och personal trivs mycket bra på Glada Hudikgymnasiet. 5

6 Ledarskap, ledarskap och ledarskap Hela idén med Glada Hudikgymnasiet handlar om framgångsrika och nöjda elever. Vi tror att det kan bli så om man får finnas i en utvecklande och kreativ miljö där arbetsro råder och där man känner sig trygg men också hela tiden utmanas att ta nästa steg. Ledarskap är en ledstjärna för alla på skolan. Här utbildas både elever, lärare och personal i ledarskap. Utbildningen främjar den personliga utvecklingen, tränar oss i att ge och ta konstruktiv feedback, lär oss att se hur en grupp utvecklas och hur vi kan leda både oss själva och gruppen framåt. Målet är att ge förutsättningar för att bli en bra ledare med god självkännedom. Det föder självkänsla och självförtroende och visar att alla kan nå framgång genom att göra medvetna val. Vår ledarskapsutbildning skapar ett gemensamt språk mellan lärare och elever och många lyfter fram ledarskapsutbildningen som något de kommer att ha nytta av hela livet. Eller som en elev uttryckte det: Man lär sig bra saker och man blir mer vuxen i tänket. Känns att andra i samma ålder inte fattar vad man snackar om. Pedagogik och kvalitet Vår pedagogik är situations- och individanpassad. Vi tillämpar inga färdiga inlärningsmetoder som alltid gäller alla. Genom att alltid ta hänsyn till såväl situationen, som den enskilde eleven, strävar vi efter att ta tillvara och utveckla varje elevs potential. På Glada Hudikgymnasiet jobbar vi mycket resultat- och målinriktat. Därför är det en självklarhet för oss att ha metoder för att härleda orsakerna till resultaten bakåt i processkedjan. Det är bra att veta vart man ska men det räcker inte med att bara kolla kompassen innan man åker, man måste hela tiden kontrollera att man håller rätt kurs. Allt för att säkra en god kvalitet på utbildningen. Vi använder oss av ett webbverktyg för systematiska mätningar för alla delar av verksamheten, här finns också alla våra tidigare mätningar. Elever och personal har där en egen sida där de kan se sina resultat i relation till andra men dit ingen annan har tillträde. Resultat på gruppnivå har alla tillgång till, elever som personal. Vi arbetar i så stor utsträckning som möjligt med att spegla verkligheten utanför skolan. Genom att vi agerar företagsmässigt och skapar en produktiv stämning arbetar alla såväl för hela teamet som för att utveckla sig själv. Kvalitetsarbete för oss handlar om att medvetet välja HUR vi arbetar för att kunna upprepa saker som vi gör bra och ändra på sådant som är mindre bra. Det verkar ju vansinnigt att göra om samma sak gång på gång och förvänta sig olika resultat 6

7 Det är våra värderingar som styr Det är våra värderingar som styr. Glada Hudikgymnasiet är inte en byggnad, det är en idé om utveckling av unga människor. Denna idé bärs upp och synliggörs genom våra gemensamma, grundläggande värderingar. Inför starten av skolan arbetade vi fram en tydlig strategi för att synliggöra våra mest grundläggande värderingar, förhållningssätt, arbetsmetoder och processer. Vår ambition var inte att formulera ett tjusigt dokument med fina ord som alla skulle försöka leva upp till. Vi gjorde i stället tvärtom. Vi försökte formulera, strukturera och sätta på pränt det vi i praktiken redan hade gjort med den arbetsmarknadsutbildning vi då hade drivit i åtta års tid. Vi hyste inga tvivel om att det inte skulle vara överförbart till gymnasieskolan. Syftet var att lägga en grund, för att medvetandegöra alla som arbetar på skolan, om vad vi ser som viktiga framgångsfaktorer samt skapa förståelse för vikten av gemensamma grundläggande värderingar. Skolans ledning ser hela tiden till så att värderingar, syfte, mål och vision diskuteras och hålls levande för både elever och personal. Våra verktyg för utvärdering och förbättring gör att verksamheten ger oss snabba indikationer på behov och möjlighet till förändring. Det finns en enorm kraft i våra värderingar och om vi i längden ska vara framgångsrika krävs att alla som jobbar på skolan har en gemensam inre värderingsbas. Känner inte alla samhörighet med våra värderingar och de mål som styr verksamheten kommer vi inte klara av att leva som vi lär. Vi har fått våra värderingar genom de människor vi mött och den miljö vi befunnit oss i och vi är ofta beredda att försvara dessa - hårt och envist. Vi är idag flitigt anlitade som föreläsare över hela Sverige för att framförallt berätta om vårt arbete med kultur och värderingar. Skolverket valde också att lyfta upp oss som gott exempel i sin publikation om värdegrundsarbete i skolan från Bli den du är Vi kommer att göra allt för att varje individ ska kunna växa och utvecklas för att sträva efter och uppnå sin egen potential. Vi begär inte att någon ska uppfylla orealistiska förväntningar, men hos oss ska var och en kunna bli allt det som man har förutsättningar att bli. En spade är en spade Hos oss nämner vi saker vid deras rätta namn. Vår energi är för värdefull för att vi ska slösa den på att prata förbi varandra eller tassa runt med halvsagda sanningar. What goes around comes around På vår skola möts människor varje dag. Var och en har ett ansvar för hur han eller hon bemöter andra. Genom vårt sätt att agera påverkar vi hur andra agerar och därmed hur vår skola fungerar. Ord är billiga handling kostar Man kan inte snacka sig ur en situation man handlat sig in i. Ibland är det lättare att säga något, än att faktiskt i handling göra det. I vår skola ska ord och handling följas åt. 7

8 Det bästa med skolan är att man får vara sig själv. Ingen ser ner på en och man blir accepterad. Alla kan samarbeta, och alla vet vilka alla är. Jag kommer minnas de här 3 åren som den bästa tiden i mitt liv! Elevcitat student Glada Hudikskolan och Glada Hudikgymnasiet bygger på en ide om unga människors utveckling och en tro på framtiden. Vår vision är att skapa världens bästa skola med världens bästa lärare och elever. Vi är ett nationellt föredöme och utsedd till en av Sveriges bästa skolor genom en anmärkningfri rapport av Skolinspektionen, SIQ.s; Bättre skola 2009 och Svensk kvalitet Resultat 2008 Anmärkningsfri skolinspektion 2009 Mottagare av utmärkelsen Bättre skola 2012 Årets företagare Hudiksvall 2012 Gasellföretag Dagens industri 2013 Gasellföretag Dagens industri 2013 Mottagare av utmärkelsen Svensk Kvalitet Glada Hudikgymnasiet Adress: Box 1190, Hudiksvall Besöksadress: Järvsöfaks väg 130, Hudiksvall Telefon: E-post: - facebook.com/gladahudikgymnasiet

Glada Hudikgymnasiet. Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör

Glada Hudikgymnasiet. Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör Glada Hudikgymnasiet Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör Vad vi gör Fristående gymnasieskola i Hudiksvall Vision Vi skapar möjlighet för varje individ att genom medvetna val forma

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer