Ersätter Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersätter Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström"

Transkript

1 Ersätter Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Stina Bergström 1

2 Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ställer krav på att verksamhetens insatser ska vara av god kvalitet, utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Socialstyrelsen har i SOSFS 2011:9 tagit fram föreskrifter och allmänna råd för ledningssystem för verksamheter enligt SoL samt HSL. Föreskrifterna ska också tillämpas i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (PSL). Det är inte svårt att göra rätt, men det är lätt att göra fel Ett ledningssystem är ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Syftet är att skapa struktur och systematik i arbetet. Ledningssystemet innebär att det finns tydliga riktlinjer och mål samt tydliga ansvarsområden och rutiner för uppföljning och redovisning av det arbete som bedrivs inom omsorgsförvaltningen. Ledningssystemet ska på så sätt säkerställa att omsorgsförvaltningen utvecklar tjänster av god kvalitet, det vill säga att vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Den löpande dokumentationen av det vi gör är ett verktyg att visa vad vi gör och hur samt ett sätt att säkerställa att vi gör det på rätt sätt. Genom dokumentationen skapar vi förutsättningar för spårbarhet och uppföljning som är viktiga ingredienser i det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemet består av processer och rutiner som beskriver de arbetssätt vi har för att möta våra kunders behov. Genom att arbeta processorienterat kan vi få: Helhetsförståelse. Stöd för helhetsperspektivet ett gemensamt sätt att förenkla, förnya och förbättra verksamheternas arbetssätt för att leverera värde till dem vi finns till för. Gemensamma arbetssätt. Begriplighet i dokumentation och gränssnitt mellan processer som hänger samman i organisationen det underlättar lärande och samarbete. Kvalitetssäkring och effektivisering en gemensam struktur gör det lättare med förbättringsarbete. Kunden i centrum. Fokus på mottagaren, inte på funktionsindelningen i organisationen. Flödena fram till en nöjd mottagare går ofta tvärs över ansvars-, funktions och organisationsgränser. Mottagarna är sällan intresserade av hur vi organiserat oss de är intresserade av resultatet av vårt arbete. Processledning behövs för att styra, använda och utveckla våra processer. Det handlar om att styra det vi gör i en verksamhet, säkerställa att det vi gör skapar värde för dem vi finns till för. Enligt SOSFS 2011:9 2 kap 1 definieras kvalitet som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 2

3 lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. I Nybro kommun har även kommunfullmäktige inom ramen för kommunens mål- och resultatstyrning beslutat om målet All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad. Till dessa har omsorgsnämnden beslutat om mål från och med 2016 för verksamheten: Omsorgsnämndens kunder ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande Omsorgsnämndens kunder ska leva och bo självständigt Omsorgsnämndens kunder ska leva under trygga förhållanden Omsorgsnämndens kunder ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro Omsorgsnämndens kunder ska kunna välja när och hur stöd, hjälp och service ska ges. I modellen nedan illustreras relationen mellan målstyrning (utveckling och förbättring) och processledning (styrning och säkring). Processerna beskriver arbetssätt för de vardagliga arbetssätten, hur:et i vardagen, som ska leda till att målen uppnås. Mål- och resultatstyrningen handlar om att utveckla och förbättra processerna så att vi blir ännu bättre för de vi finns till för. 3

4 Omsorgsnämnden har beslutat att använda förbättringshjulet (PDCA Plan Do Check Act) som modell för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet med utveckling och säkring av kvalitet ska ske systematiskt. Det innebär ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Genom att arbeta med ständig uppföljning och utvärdering av verksamheten kan vi identifiera förbättringsområden och/eller visa på att vi gör det rätta. Varje år ska alla chefer tillsammans med sina medarbetare, utifrån kundfokus, analysera sina resultat i förhållande sitt uppdrag utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Dokument som kan vara till stöd i detta arbete är lagar, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Nybro kommuns olika styrdokument, budget, verksamhetsplaner, sammanställning av avvikelser, klagomål, jämförelser, undersökningar och liknande. Utifrån resultatet ska systematiska förbättringsarbeten genomföras. Förbättringsarbetet ska följa PDCA modellen. Ledningssystemet innehåller en struktur för att styra, utveckla och dokumentera kvalitet i verksamheten samt vad, hur och när uppföljning och utvärdering ska göras. Omsorgsnämndens kvalitets- och utvecklingsarbete följer PDCA metodiken som förklaras närmare i ledningssystemet. Enligt denna metodik sker systematiskt förbättringsarbete i fyra olika steg planera, genomföra följa upp agera Genom att upprepa de fyra stegen om och om igen, förbättras processer och kvalitets- och utvecklingsarbetet drivs därmed framåt. I bilaga 1 illustreras det systematiska kvalitetsarbetet. 4

5 Det är alltid vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst som har ansvaret för att det finns ett ledningssystem. Ansvaret kan inte överlåtas. Kvalitetsledningssystemet ska integreras med de befintliga systemen för budget och verksamhetsplanering som nämnden har. Kvalitet är ett personligt åtagande, där varje chef och varje medarbetare ytterst har att ansvara för kvaliteten i sitt eget arbete. Chefer och medarbetare på alla nivåer ansvarar för att delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedan förtydligas ansvarsfördelningen i ledningssystemet och därmed det systematiska kvalitetsarbetet. Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av äldreomsorgen och för att inrätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Omsorgsnämnden ansvarar för att: besluta om ett ledningssystem som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten fastställa mål för kvalitetsarbetet, samt följa upp och utvärdera dessa mål ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och upprättar årligen ett system för intern kontroll (internkontrollplan) med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar se till att verksamheten ges resurser så att förutsättningar finns för måluppfyllelse, i alla de mål som finns i verksamheten fastställa en årlig kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omsorgschef Omsorgschefen ansvarar för att avsikten med kvalitetsledningssystemet omsätts i praktisk handling. Omsorgschefen rapporterar till omsorgsnämnden. Detta innebär att omsorgschefen ska: leda och fördela kvalitetsutvecklingsarbetet i enlighet med nämndens direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd säkerställa att verksamhetens medarbetare arbetar i enlighet med ledningssystemet och att beslutade processer och rutiner är kända av medarbetarna bevaka verksamhetens totala resursbehov för att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt säkerställa ärenden till nämnden så att nämnden kan besluta i enlighet med mål, uppdrag, riktlinjer, policys, lagar, speciallagar och andra förordningar se till så att analyser görs och att rapportunderlag lämnas till omsorgsnämnden och kommunledningen se till så att internkontroll av verksamheten sker systematiskt och kontinuerligt Omsorgschefen ansvarar för att avtal om samverkan skrivs där så behövs. 5

6 Verksamhetschef HSL Verksamhetschef HSL har ett samlat ledningsansvar för verksamheten så att patientsäkerhet och god vård säkerställs. Detta innebär till exempel att: fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten se till så att verksamheten svara upp mot kraven som medicinskt ansvarig sjuksköterska ställer utifrån att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård driva verksamhet med kostnadseffektivitet och med en patientsäker dokumentation Områdeschef Områdeschefer ansvarar för att organisera verksamheten utifrån givna mål och resurser leda och fördela kvalitetsutvecklingsarbetet i enlighet med nämndens direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd medverka i att kartlägga och förbättra processer och rutiner följa, följa upp och analysera verksamheten så att åtgärder kan vidtas för att förbättra verksamheten identifiera risker i verksamheten och besluta om åtgärder för att motverka dessa säkerställa att verksamhetens medarbetare arbetar i enlighet med ledningssystemet och att beslutade processer och rutiner är kända av medarbetarna bevaka verksamhetens totala resursbehov för att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt de övergripande kvalitetsmålen bryts ned på områdesnivå och för att dessa nås dokumentera det löpande systematiska kvalitetsarbetet årligen bidra med ett sammanhållet underlag om avdelningens verksamhet till förvaltningens sammanhållna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Enhetschef Enhetscheferna ansvarar för att leda och fördela kvalitetsutvecklingsarbetet i enlighet med nämndens direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följa, följa upp och analysera verksamheten så att åtgärder kan vidtas för att förbättra verksamheten medverka i att kartlägga och förbättra processer och rutiner de övergripande kvalitetsmålen bryts ned på enhetsnivå och för att dessa nås säkerställa att verksamhetens medarbetare arbetar i enlighet med ledningssystemet och att beslutade processer och rutiner är kända av medarbetarna identifiera risker i verksamheten och besluta om åtgärder för att motverka dessa bevaka enhetens resursbehov för att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt dokumentera det löpande systematiska kvalitetsarbetet 6

7 årligen förse avdelningschef med ett sammanhållet underlag om enhetens verksamhet till förvaltningens sammanhållna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för att säkerställa och följa upp kvaliteten och säkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. MAS rapporterar till verksamhetschef HSL. MAS ansvarar för kvalitet och säkerhet i den verksamhet som kommunen bedriver enligt 18 och 18 a HSL att planera, leda, styra och kontrollera att verksamheten håller hög patientsäkerhet och god kvalitet att vara uppdaterad och väl förtrogen med gällande regelverk inom området. att verka för att gällande regelverk blir kända och förankrade hos vårdgivaren att delta och bidra till det systematiska förbättrings- och utvecklingsarbetet att i patientsäkerhetsberättelsen sammanställa de planerade, genomförda och dokumenterade förbättrings- och utvecklingsarbetena som görs inom verksamheter kopplade till HSL att anmäla allvarliga händelser enligt Lex Maria att redovisa resultat och mätningar framtagna ur system och register till verksamhetschef HSL samt vårdgivare Utvecklingsstrateg Utvecklingsstrateg ansvarar för att förvalta ledningssystemet samordnar och driver frågor utifrån förvaltningsuppdraget och eventuella tillkommande specifika uppdrag vara ett stöd för cheferna i det systematiska kvalitetsarbetet. sammanställa den årliga sammanhållna kvalitetsberättelsen. att anmäla allvarliga händelser enligt Lex Sarah Medarbetare Alla medarbetare har ansvar för att kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att: känna till och arbeta efter gällande processer, riktlinjer och rutiner delta i framtagande, tillämpning och vidareutveckling av processer, rutiner och arbetsmetoder bidra aktivt i kvalitetsutvecklingen på enheten vara lyhörd för synpunkter och klagomål samt rapportera dessa rapportera brister i kvaliteten och särskilt missförhållanden/risker för missförhållanden och risker i patientsäkerheten delta i uppföljning och analys av mål och resultat 7

8 Ledningssystemet har två huvudsakliga syften; att bidra till att utveckla och säkra kvaliteten samt att skapa förutsättningar för samverkan. I ledningssystemet ska det finnas riktlinjer och rutiner för hur vi planerar, genomför, följer upp och utvecklar verksamheten för att nå uppsatta mål. Enligt SOSFS 2011:9 4 kap 2-4 ska de processer i verksamheten som behövs för att säkra kvaliteten identifieras, beskrivas och fastställas. Varje process ska brytas ned i en serie aktiviteter och till varje aktivitet ska det knytas rutiner. Aktiviteternas inbördes ordning ska fastslås. Ledningssystemet ska till exempel säkerställa att verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och de kommunala målen det finns uppföljningsbara mål, att dessa dokumenteras och följs upp kontinuerligt och att den politiska ledningen hålls informerad ansvarsfördelningen i kvalitetsarbetet fastställs enskilda och grupper till exempel kunder, anhöriga och brukarorganisationer ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet att utveckla och säkra kvaliteten medarbetarna görs delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten så att kvalitetsarbetet är väl förankrat bland medarbetare i organisationen kunders behov är tillgodosett utifrån beviljade insatser insatser är av god kvalitet kvalitetsbrister identifieras och åtgärdas Ledningssystemet består av föreliggande övergripande dokument med grundläggande information om ledningssystemet Beslutade och kartlagda processer och rutiner kopplade till dessa lista över aktuell lagstiftning, SOSFS:ar och styrdokument All verksamhet inom vård- och omsorg bedrivs i sammanhang där man måste beakta olika omvärldsfaktorer för att utforma processer och insatser för att på bästa sätt tillgodose kundens olika behov av vård- och omsorg. Begreppet process definieras i omsorgsförvaltningens ledningssystem som Repetitivt länkade aktiviteter där information och resurser används för att omforma objekt in till objekt ut, från identifiering till tillfredsställelse av den huvudsakliga mottagarens behov Med enklare ord kan definitionen beskrivas som våra arbetssätt som ska skapa värde för våra kunder. 8

9 Utgångspunkten för att identifiera processer är aktuell lagstiftning och föreskrifter samt specifika styrdokument för Nybro kommun. Beslut om processer fattas i förvaltningsledningen. Rutinerna är en beskrivning av arbetsmetoder och tillämpning av styrdokument. Rutinerna ska beskriva hur aktiviteten ska utföras och hur ansvaret för utförandet är fördelat. Processerna delas in i ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser. Huvudprocesserna är indelade i särskilt boende, hemtjänst, myndighetsutövning samt hälso- och sjukvård och rehabilitering. I ledningsprocessen och stödprocessen beskrivs processer som hela förvaltningen ska tillämpa. Till varje process knyts rutiner, checklistor, instruktioner som beskriver hur en aktivitet i processen ska utföras. För varje process utses en processägare och en processledare som ansvarar för att processen är aktuell och att det regelbundet samt vid behov sker en revidering. Rollerna beskrivs närmare i avsnittet Roller i ledningssystemet. I de olika processerna beskrivs olika rutiner på ett enkelt och tydligt sätt. Alla rutiner utgår från gällande lagstiftning och riktlinje. Inom specifika områden kan det finnas behov av att upprätta lokala rutiner för varje enhet utifrån gällande 9

10 riktlinjer. Det finns en process som beskriver hur kartläggning och förbättring av processer ska ske. En del av de personer som kommer i kontakt med omsorgsförvaltningen har sammansatta behov som kräver samverkan och samarbete såväl internt som externt. Samverkansskyldigheten är reglerad i bland annat förvaltningslagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen. I ledningssystemet ska de processer som kräver samverkan identifieras, beskrivas och beslutas. Det ska framgå av processerna och till dem knutna rutiner hur samverkan möjliggörs och bedrivs (SOSFS 2011:9 kap 5-6 ). Det systematiska förbättringsarbetet består av risk- och händelseanalys, egenkontroll, utredning av klagomål, synpunkter och rapporter. Den information som verksamheten får via ovanstående ska ligga till grund för förbättringar av ledningssystemets processer och styrdokument. Det är viktigt att de erfarenheter och kunskaper som framkommer tas tillvara och sprids. För att utveckla kvaliteten i verksamheten ska organisation, processer, resultat och mål kontinuerligt vara föremål för uppföljning. Bedömningar ska fortlöpande göras avseende händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalysen ska göras fortlöpande och sammanställs i samband med den årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen (SOSFS 2011:9 5 kap. 1 ). Händelseanalyser görs när en händelse inträffat som medfört att en kund kommit till skada eller kunde ha skadats. Händelseanalysen svarar på frågorna vad som har hänt, varför det har hänt och vad som kan göras för att förhindra att det händer igen. Uppföljningar och utvärderingar av den egna verksamheten ska göras. Dessutom ska verksamheten kontrollera att den bedrivs enligt de beslutade processerna och rutinerna. Detta sker genom egenkontroll (SOSFS 2011:9 5 kap 2 ). Egenkontrollen kan till exempel innebära att granska, jämföra och analysera sina egna resultat med nationella kvalitetsregister, öppna jämförelser etc, granska journaler och akter och annan dokumentation undersöka om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som påverkar verksamhetens kvalitet negativt egen verksamhetstillsyn 10

11 Avvikelser i verksamheten kan leda till att kundernas behov inte tillgodoses. Ett systematiskt arbete ska ske för att upptäcka brister och att förebygga att fel uppstår. Syftet är att lära av misstagen. Klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet ska tas emot, sammanställas och analyseras för att se om det finns mönster och trender som pekar på brister i verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9 5 kap 3 samt 5 kap 6 ). Medborgare, kunder och anhöriga ska uppmuntras att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten. Det är i dialog med kunder och medborgare som verksamheten kan utvecklas. Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och användas i förbättringsarbetet. Hanteringen av klagomål och synpunkter ska ske enligt beslutade rutiner. Enligt patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen finns en lagstadgad skyldighet att rapportera vårdskador och risk för vårdskador samt missförhållanden och risk för missförhållanden. Samtliga ledningsfunktioner ska verka för ett klimat som uppmuntrar och stödjer medarbetarna i denna viktiga del av kvalitetsarbetet. Att kontrollera eget utfört arbete, identifiera och rapportera fel, brister och avvikelser ska vara en självklar del av det dagliga arbetet. Utifrån rapporterade vårdskador, risker för vårdskador, missförhållanden och risker för missförhållanden ska ansvarig chef vidta åtgärder för att säkra verksamhetens kvalitet. Hanteringen av avvikelser ska ske enligt beslutade rutiner. Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att verksamheten ska kunna se mönster och trender som visar på brister i verksamhetens kvalitet. (SOSFS 2011:9 5 kap 7-8 ) Analyserna kan leda till förbättringar av såväl processer som riktlinjer och rutiner. Revidering och förbättring av processer och rutiner ska ske enligt beslutade rutiner. Processägaren är ansvarig för att följa upp och förbättra processen. De enskilda medarbetarna är en viktig tillgång i arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten (SOSFS 2011:9 6 kap 1-3 ). Att medarbetarna har rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i kvalitetsarbetet. Det är därför viktigt att planera för personalförsörjning och kompetensutveckling. Genom att medarbetarna rapporterar avvikelser avseende kvalitet skapas förutsättningar för att kunna utveckla kvaliteten i verksamheten på ett bra och effektivt sätt. En förutsättning för detta är att den politiska ledningen och förvaltningsledningen efterfrågar och tar tillvara på medarbetarnas synpunkter. Det är också viktigt att medarbetarna 11

12 rapporterar vidare de synpunkter och klagomål som de fångar upp från kunder och anhöriga. Process och rutiner för hur detta ska ske finns övergripande för hela Nybro kommun. Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet ska dokumenteras (SOSFS 2011:9 7 kap 1 ). Dokumentationen ska utgöra underlag för den årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse (SOSFS 2011:9 7 kap 2-3 ). Viktiga saker att dokumentera utöver Lex Sarah och Lex Maria är vilka processer, aktiviteter, riktlinjer och rutiner som finns i verksamheten, uppföljning av medarbetarnas kompetens, resultat och analys av eventuella brukarundersökningar, uppföljning av inkomna klagomål och synpunkter etc. MAS och utvecklingsstrateg sammanställer tillsammans patientsärhet- och kvalitetsberättelse. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. (SOSFS 2011:9 5 kap. 2 ). Via ledningens genomgång av ledningssystemet bedöms ledningssystemets lämplighet och effektivitet. Som underlag för bedömningen kan till exempel resultat från egenkontroll, hantering av klagomål och synpunkter, genomförda kundundersökningar samt resultat från kvalitetsregister användas. Efter genomförd genomgång rapporterar omsorgschef resultatet till omsorgsnämnden som godkänner ledningssystemet eller så beslutas det om förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärder som rör struktur och ansvarsfördelning, dvs sådana frågor som berörs i föreliggande dokument beslutas av omsorgsnämnden. Förbättringsåtgärder som rör processer och rutiner beslutas av förvaltningsledningen. Ledningens genomgång sker en gång per år enligt beslutad rutin. Processägare (PÄ) Processområden i stödverksamheten har en Processägare. Rollen som PÄ innebär att: Styra processen genom att definiera processens syfte och avgränsningar, mätetal, fatta beslut i frågor som rör processen samt nätverka och kommunicera processen. Stödja och kommunicera processrelaterade frågor till förvaltningsledning och övrig ledning Förbättra processen genom att uppmärksamma förändringsbehov och ansvara för att förbättringsarbete initieras och implementeras. Processägaren ansvarar även för att kommunicera förändringar till berörda medarbetare och för att uppdatera dokumenterad processkartläggning. Följa upp processen genom samtal med processledare, processanvändare och nätverk, genom att utföra riskanalys och riskvärdering samt genom att mäta hur effektiv processen är på att nå uppsatta mål. 12

13 Delar av processägares uppgifter kan delegeras till en eller flera processledare. Processledare (PL) Processledaren har operativa uppgifter och är expert på sin process. Rollen som PL innebär att: Stödja processen och processanvändarna genom att analysera, kartlägga och dokumentera processen. Förbättra processen genom att ta fram metod för att uppmärksamma behov av förbättringar, initiera och i vissa fall även genomföra förändringar. Följa upp processen genom exempelvis kvalitetsmätningar och att kommunicera med verksamheten genom exempelvis processförbättringssamtal. Skapa och äga processdokumentationen t ex genom att göra processpecifikationer, kartläggningar, process- och rutinbeskrivningar och behovs- och kompetensanalyser. Resursägare Närmaste chef är ansvarig för att processen faktiskt används och denna person leder det faktiska arbetet (den enskilda resan). Närmaste chef säkerställer även att de anställda har rätt kompetens för att arbeta i processen. Viktiga punkter vid komplettering av närmaste chefs kompetens- och rollbeskrivning: Är uppmärksam på och föreslår förbättringsbehov Deltar i beslutsfattandet kring förbättringar Genomför förbättringarna tillsammans med processledaren Utnyttjar medarbetarnas kompetens på ett lämpligt sätt Arbetar för kompetensutveckling som förstärker medarbetarnas förmåga att arbeta i processen Är tydlig kring vikten av att processen används Ger relevant feedback och uppmuntrar feedback mellan kollegor Processteam (PT) Processteamet kan bestå av aktörer från olika organisatoriska nivåer och enheter. Redan etablerade nätverk kan bilda ett Processteam. PT:s roll är att direkt stötta PL, vilket innebär att ha inblick i hur processen används och att uppmärksamma förbättringsbehov. Teamets exakta uppgifter kommer PL och teamet överens om, men PL har alltid samordningsansvar. 13

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ingrid Fagerström ingrid.fagerstrom@harnosand.se Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinje Ledningssystem för

Läs mer

Ledningssystem för god kvalitet

Ledningssystem för god kvalitet RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg Fastställt av: Ledning Sektor Omsorg 2013-12-02 Senast reviderad: 2016-03-08 Giltighetstid: Tillsvidare Omprövning: Vid behov och minst

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Dnr: SN 64-2012/5 Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2014-03-26 Dokumentansvarig (tjänstetitel och namn) Förvaltningschef - Ingmar Ångman Dokumentnamn (samma som filnamn)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete 1/12 Beslutad: 2018-08-28, 85 Myndighet: Diarienummer: Socialnämnden SN/2018:361-003 Ersätter: beslutad av socialnämnden 2013-10-29 127 Gäller för: Gäller fr o m: 2018-09-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Förvaltning Välfärdsförvaltningen Avdelning Alla Godkänd av Humanistiska nämnden 2018-11-13 Omsorgsnämnden 2018-11-14 Processområde Utveckla tjänster Process Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Dokumenttyp

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget RIKTLINJE Avvikelser, klagomål och synpunkter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänst

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänst Ledningssystem för kvalitet i Vindelns kommun 2017 Fastställd av socialnämnden 2017-12-13 Ledningssystem för kvalitet i Sida 2(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Ledningssystem för kvalitet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 SOSFS 2011:9 träder i kraft..och ersätter 20120101 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

LEDNINGSYSTEM FÖR KVALITET

LEDNINGSYSTEM FÖR KVALITET LEDNINGSYSTEM FÖR KVALITET i Socialtjänsten och den kommunala hälso-och sjukvården Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Upprättad Ingela Lundberg 2013-03-08 2 Revidering Ingela Lundberg

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad Kommunstyrelsen 2017-05-30, 105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2017 2018-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SID 2(22) 1 Inledning... 3 2 Stockholms stads ledningssystem... 4 3 Definition

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete December 2014

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete December 2014 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete December 2014 Farsta stadsdelsnämnd December 2014 Dnr: 1.2.6-18/2014 Fastställd datum: 20xx-xx-xx Utgivare: Farsta stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Medea

Läs mer

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (6) SDN 2008-11-27 KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 Kvalitetssystemet inom Södermalms stadsdelsnämnd omfattar verksamhet enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida. RIKTLINJE FÖR LEX SARAH inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Socialt ansvarig Beslutsdatum: 2018-10-01 samordnare (SAS) Enhet: Central administration Reviderad: Beslutad av SAS Inledning Lex

Läs mer

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Antagen av socialnämnden 2017-09-21, 3 Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt SoL och LSS inom socialnämndens ansvarsområde 1 Inledning Den här riktlinjen kompletterar

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Kvalitetsutvecklare Beslutad av: Omsorgsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden Datum för revidering: 2014-12-31 Giltig fr.o.m. 2014-09-01 Dokumentförvaring:

Läs mer

Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet)

Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet) Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Giltig f o m: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018 06 01 Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten Socialtjänsten 1(8) Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Samtliga inom Socialtjänsten 160523 Filnamn Hantering av utgången rutin Kvalitetsmanual Sparas 10

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Samtliga verksamhetschefer inom respektive verksamhet Fastställare: Sektorschef Gäller fr.o.m: 2016-11-01 Utgåva/version:

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Daglig verksamhet

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Daglig verksamhet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Daglig verksamhet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: AVUX/2015:44 Dokumentet är beslutat av: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsledningsarbetet

Kvalitetsledningsarbetet www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson, cert. kommunal revisor Erik Jansen Kvalitetsledningsarbetet Övertorneå kommun Kvalitetsledningsarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2006:11

Kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2006:11 KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG, ÄLDREOMSORG KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM SID 1 (9) 2010-09-14 2010-09-30 Kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2006:11 Kvalitets- och ledningssystemet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen

Kvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2013 Kvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...2

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för 2017

Kvalitetsberättelse för 2017 Tjänsteskrivelse 1(5) VIMON 2017/000308/739 Id 25472 Socialnämnden Kvalitetsberättelse för 2017 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2017 och lägger informationen till handlingarna.

Läs mer

Rutin för utformande, uppföljning och revidering av rutiner i ledningssystemet

Rutin för utformande, uppföljning och revidering av rutiner i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (av vem och datum) Magdalena Patriksson, utvecklingsledare, 2013-12-06 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från övergripande mål och grundläggande värderingar i respektive lagstiftning.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från övergripande mål och grundläggande värderingar i respektive lagstiftning. Styrdokument Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-09-21 Ärendenr SON 2016/170 God kvalitet inom socialtjänsten och LSS-verksamheten samt den hälso- och sjukvård som bedrivs

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET VAD ÄR ETT LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET? Ett ledningssystem består av en organisatorisk struktur, processer, rutiner, och resurser som är nödvändiga för ledning, styrning och

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

RIKTLINJE. Lex Sarah. Vård- och omsorgsnämnden. Antaget Tills vidare, dock längst fyra år

RIKTLINJE. Lex Sarah. Vård- och omsorgsnämnden. Antaget Tills vidare, dock längst fyra år RIKTLINJE Lex Sarah Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tills vidare, dock längst fyra år Förvaltningschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki Diarienummer

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten rapport från Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom socialtjänsten rapport från Stadsrevisionen Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-04-29 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2014-05-22

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar 2012-12-06 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar 1 Innehållsförteckning Syfte och mål... 3 Syfte... 3 Kommunens övergripande mål... 3 Kvalitet... 3 Grund

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning 2016-01-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Kvalitet- och beställarenheten Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning Innehållsförteckning Ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG SID 1 (3) 2009-08-26 Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg Inledning Av bestämmelserna i 3 kap. 3 SoL och

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Annika Nilsson,

Annika Nilsson, SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 108 Avvikelsehantering BAKGRUND. Verksamhet inom vård och omsorg ska vara av god kvalitet och kvaliteten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer