TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1"

Transkript

1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1

2 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning 6 Intervjuer 7 Jämförelser 8 Förbättringspotential 8 Analys och identifiering av grundorsaker 10 Implementering 12 Resultat möjliga lösningar 12 Fortsatt arbete 14 Projektledare Andréa Andersson Marika Hacksell Förvaltning Stadskansliet 2 Beställd tid i äldreomsorgen

3 BESTÄLLD TID i äldreomsorgen Sammanfattning I Borås Stads äldreomsorg bedömer biståndshandläggare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut behovet av stöd till brukaren. De gör en beställning till den kommunala hemtjänsten eller externa utförare av insatserna, och beräknar tid. Utförarna planerar in insatserna på arbetsschema och utförd insats registreras i Mobipen, ett program för registrering av tid och insatser. Tiden som följer med beställningarna av insatserna är en vägledning om brukarens bedömda behov. Den sammanlagda tiden av flera insatser hos en brukare blir ofta mindre än den ursprungliga beställda tiden. I snitt är den utförda tiden 80 procent av den beställda tiden. Den utförda tiden ska enligt en nationell bedömning vara procent av den beställda tiden. Dessutom är variationen stor av beställda snittimmar per brukare i de olika stadsdelarna och externa utförare. Det finns även en samordningsrutin av beställd tid som inte följs. Syftet med projektet är: HSL-personalen och biståndshandläggarna ska i sin beställarroll utföra sina uppgifter mer likvärdigt med att anpassa tiden och beställningen till brukarens behov samt samordna den gemensamma tiden till utföraren. Biståndshandläggarna och HSL-gruppen (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster) kom fram till flera orsaker som påverkar tiden. För flera i HSL-gruppen har tiden inte varit fokus utan det har varit viktigare att insatserna blivit gjorda. En del har beställt mer tid och fler tillfällen i tro att det då kommer att utföras. En del HSL-personal väljer oftare att utföra själva för att det ska bli gjort, eller för att det saknas kompetens i utförargruppen. Samordningsrutinen kräver att beställarna når varandra inom rimlig tid. Samordningen blir viktigare desto fler insatser brukaren har. En automatiserad samordning är ett sätt att få en mer korrekt tid för insatserna. Genom att bevilja insatser i nivåer som automatiskt genererar en tid får vi en mer likvärdig bedömning. Dessutom behövs uppföljning för att säkra att brukaren varken får för lite eller för mycket insatser. HSL-grupperna behöver även riktlinjer för beställningar för att brukarna ska få likvärdiga insatser. Under inför Borås Stad ett nytt verksamhetssystem. Det är möjligt att anpassa systemet för en effektiv samordning av tid. Beställd tid i äldreomsorgen 3

4 Förutsättningar Bakgrund Borås Stad är uppdelad i stadsdelsförvaltningarna Öster, Norr och Väster. Alla tre har både tätort och glesbygd. Öster är den minsta stadsdelen med 20 procent av brukarna. Väster har 38 procent och Norr 42 procent av brukarna. Äldre har rätt till stöd i hemmet om de vill bo kvar men inte klarar det på egen hand. Biståndshandläggaren bedömer efter Socialtjänstlagen vilket stöd den äldre har rätt till, och HSL-personalen bedömer efter Hälso- och sjukvårdslagen sjukvård och rehabilitering i hemmet. Det stöd i hemmet som biståndshandläggaren beviljar utförs av den kommunala hemtjänsten eller en extern utförare. HSL-personalen utför antingen själva eller delegerar till utförargruppen. Biståndshandläggaren står för de flesta beställningarna och den mesta tiden. Beviljade snittimmar per brukare varierar stort mellan de olika stadsdelarna och externa utförare. Kommunala och externa utförare i Borås Stad utförde endast 81 procent av den beställda tiden, och mellan dessa grupper varierar andelen stort. Det saknas en styrning av den beställda och utförda tiden. Följden blir att den beviljade tiden inte har någon större verkan i planeringen av utförandet. Dessutom gör inte biståndshandläggarna alla uppföljningar och omprövningar i tid, vilket innebär att justeringen av tiden halkar efter. HSL-grupperna är både beställare och utförare. Det finns skillnader på hur varje beställare resonerar, om det ska bli en beställning eller inte. Tiden som beställs från HSL-grupperna har tidigare inte varit i fokus. Det beror bl.a. på att andelen HSL-tid som beviljats tidigare inte varit så stor, samt att utförarna inte har efterfrågat precisa tider. Brukare med flera insatser utifrån SoL och HSL tenderar att få mer beviljad tid än behövs. Det beror på att utföraren oftast gör flera insatser vid samma tillfälle, och det blir mindre spilltid. För att samordna den beställda tiden mellan yrkesgrupperna kompletterades den centrala beställarrutinen med att alla yrkesgrupperna är ansvariga för samordningen. Dock följdes rutinen endast av några få. Det finns alltså flera anledningar till att den totalt beställda tiden som biståndshandläggarna registrerar inte stämmer med utförd tid. Den beställda tiden från SoL- och HSL-personal behöver ses över för att den ska överensstämma mer med den utförda tiden. Det behövs också efter de ekonomiska ramarna en styrning av den beställda tiden. 4 Beställd tid i äldreomsorgen

5 Problemformulering Det saknas styrning av den beställda tiden, vilket medför att variationen av snittimmar per brukare är stor mellan stadsdelar och externa utförare. Dessutom följs inte samordningsrutinen mellan biståndshandläggare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, vilket riskerar att utförarna får mer tid än insatserna kräver. Därför formulerades två problem: Den beviljade tiden per brukare varierar från 21 till 38 timmar i snitt mellan de olika stadsdelarna och externa utförare. Brukare hos externa utförare får i snitt 17 timmar mer per månad än i Öster. Utförd tid är 80 procent. De nationella anvisningarna anger procent. Syfte För att minska variationen mellan stadsdelarna är det nödvändigt att se över den beställda tiden och att brukarna får en likvärdig bedömning av sina behov. Syftet är således: HSL-personalen och biståndshandläggarna ska i sin beställarroll utföra sin uppgifter mer likvärdigt med att anpassa tiden och beställningen till brukarens behov samt samordna den gemensamma tiden till utföraren. Avgränsningar Inledningsvis inriktade sig projektet på att se över biståndshandläggarnas process från beslutad insats till beställd tid. Tillägg gjordes sedan att även se över tiden som sjuksköterskorna, sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna beställer. Inriktningen var att se över varje yrkesprofession var för sig, hur en samordning av tiden kan ske, samt hur beställarna följer upp. Dessutom behöver HSL-personalen se över när en beställning görs och när de utför insatsen själva. Projektet inriktar sig på att se över den beställda tiden till hemtjänsten från biståndshandläggarna, sjuksköterskorna, sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna i äldreomsorgen i Borås Stad. Varje yrkesprofession behöver var för sig se över sin tid och samordna den med övriga. Beställd tid i äldreomsorgen 5

6 Kartläggning Behovet av stöd till brukarna utreds av biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal, som ger utförargruppen en beställning med en bedömd tid. Efter insats registrerar utföraren den utförda tiden. Process från bedömt behov till beställning samt vilka leverantörer som bidrar med data och vilka kunder som är intresserade av resultatet. Borås Stad införde 2007 Mobipen, ett it-system som registrerar hemtjänstens insatser hos brukare med en digital penna. Beställningarna görs från verksamhetssystemet Magna Cura. Dessa två system är inte integrerade, och biståndshandläggaren som ansvarar för att lägga in den beviljade tiden i Mobipen måste även lägga in beviljad tid från HSL-personalen. Mobipen kan inte skilja på vilken tid varje profession av HSL-gruppen beviljar. För att få fram hur beställningarna är fördelade mellan yrkesgrupperna gjordes en djupare efterforskning av april månads siffror 2012 ur både Magna Cura och Mobipen. I Borås Stad finns 33 biståndshandläggare, 114 sjuksköterskor samt 79 sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Biståndshandläggarna står för den mesta tiden som beviljas, procent. Sjuksköterskorna beviljar 93 procent av HSL-tiden, övrig tid av sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 6 Beställd tid i äldreomsorgen

7 I april 2012 var snittet för beviljad tid i Öster 21 timmar per brukare, i Norr 33 timmar, Väster 27 timmar och hos externa utförare 38 timmar. Brukarna hos externa utförare får beviljat i snitt 17 timmar mer per månad än brukarna i kommunens hemtjänst i stadsdel Öster. Andel utförd tid skiljer sig också i de olika stadsdelarna och externa utförarna. Det finns också en stor spridning inom varje stadsdel. Under april var den i stadsdel Öster procent, Norr procent, Väster procent och externa utförare procent av beställd tid. I snitt utför hemtjänsten och de externa utförarna 80 procent av den beställda tiden. Enligt en nationell uppskattning bör procent av beställd tid kunna utföras. Normalt bortfaller tid för sjukhusvistelse, avsägning av hjälp m.m. Skillnaden av beställd tid mellan de olika stadsdelarna och externa utförare, april Brukarna i de externa utförargrupperna beviljas i snitt mer tid än brukarna i kommunens hemtjänst. Intervjuer Data samlades in i varje yrkesgrupp för sig för att ta reda på hur arbetet med den beställda tiden går till, från att en insats är beslutad till stämpling i Mobipen. Grupperna kom fram till saker som påverkar tiden och vilka problem som uppstår. Därefter arbetades lösningar fram utifrån de största problemen. Beställd tid i äldreomsorgen 7

8 Det visade sig att tiden ändrar sig av olika anledningar under hela processen. Tiden som planeras in i schemat är ofta mindre än den som beställts. Varje enhet har en planerare som planerar insatserna och tiden i ett arbetsschema. I realiteten är det planeraren som beslutar hur mycket tid brukarna behöver. Den beviljade tiden ändrar sig från bedömd insats till stämpling i Mobipen. Jämförelser Hur gör andra kommuner med att få tiden mer anpassad till brukarens behov? Flera telefonintervjuer och studiebesök gjordes i Ånge, Skövde, Karlstad, Alingsås, Falkenberg, Helsingborg, Ulricehamn och Gislaved. Gemensamt för de kommuner som har kontroll på den beställda tiden och utförda insatser var en helhetssyn från beställd insats till utförande, samt återkoppling. En ekonomisk styrning genom hela processen gör att det finns en bra kontroll av behov och tid kopplat till ekonomin. Beställningarna styr bemanningen i utförargruppen och det finns tydliga rutiner för hur bemanningen ska anpassas. De har styrning på den beställda tiden genom att insatserna bedöms i nivåer som genererar tid, vilket medför likvärdiga bedömningar. Samordningen av tiden finns med i systemet och kräver oftast en mycket liten insats från någon av professionerna. Många av biståndshandläggarna och HSL-personalen har bra stöd i sitt arbete i skrivna dokument. Förbättringspotential Enligt en nationell bedömning bör utförd tid vara procent med hänsyn till att det normalt bortfaller tid för sjukhusvistelse, avsägning av hjälp m.m. För Borås med en utförd tid på 81 procent under november 2011 skulle 90 procent utförd tid innebära en ökning med timmar. Det innebär att varje brukare skulle fått 2,5 timmar mer hemhjälp i månaden. 8 Beställd tid i äldreomsorgen

9 November 2011 beviljades hemtjänsttimmar och av dem utfördes 81 procent, dvs timmar. Beställd tid i äldreomsorgen 9

10 Analys och identifiering av grundorsaker Fyra yrkesgrupper gör beställningar till utförare: biståndshandläggare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Det finns skillnader mellan yrkesgruppernas arbetsuppgifter och den egna möjligheten att bevilja tid. För de flesta av HSL-personalen har tiden inte varit fokus, utan det har varit viktigare att insatserna blir gjorda. En del har beställt mer tid och fler tillfällen i tro att få det utfört. Biståndshandläggarnas bedömda insatser utförs alltid av omvårdnadspersonal. Det kan bli skillnader i behovsprövningen beroende på tolkningen av Socialtjänstlagen och skälig levnadsnivå. Dessutom är utredningarna skiftande. Ofta får brukare som ska hem från sjukhus mer insatser och tid för att ge en trygg hemgång. Anpassningen av tiden och insatserna beror sedan på hur omprövningar och uppföljningar hinns med. När antalet insatser ökar för brukaren och tiden inte samordnas riskerar det att bli för mycket beviljad tid. Varje yrkesgrupp behöver anpassa den sammanlagda tiden för varje brukare, och samordna den med övriga yrkesgrupper. Generellt anpassar schemaläggaren den beställda tiden till brukarna, det innebär att inte all beställd tid planeras in. Den utförda tiden påverkas också av utföraren och av brukaren själv, beroende på behovet för tillfället. Det är skillnad i hur mycket tid per brukare beställarna beviljar i de olika stadsdelarna. Brukarna i stadsdel Norr får fler timmar i snitt än i Väster och Öster. Brukare hos hemtjänsten i Öster beviljas lägst timmar i snitt. Brukare med externa utförare får fler timmar beviljade i snitt än hos kommunala utförare. Vårdtyngden i hemtjänstgrupperna skiljer sig beroende på bostadsområden, åldersfördelning m.m. Dock bör inte det påverka stadsdelarna i sin helhet eftersom alla har en blandning av dessa parametrar. Beställarna är också beroende av personalens kompetens, som varierar i utförargrupperna. Det finns ibland osäkerhet om insatserna blir utförda som planerat. HSL-personalen som har möjligheten att utföra insatserna själva anpassar sina beställningar efter det. Det medför att arbetssituationen för HSL-personalen skiljer sig, och är en anledning till att arbetsuppgifterna genomförs på olika sätt. Bedömningen skiljer sig också beroende på brukarens behov, kompetensen hos omvårdnadspersonalen och beställarens egen kunskap. Tillgången på rehabiliteringsassistenter till sjukgymnasten och arbetsterapeuten påverkar också. Planeraren som planerar in insatserna i schemat har en viktig roll i utfallet av utförd tid. En del planerar in kortare tid än vad som beställts, vilket kan vara en av anledningarna till att det även skiljer sig mellan hemtjänstdistrikten. Om insatsbehovet ändras ska beställaren göra en ny bedömning. 10 Beställd tid i äldreomsorgen

11 Vid kartläggningen av vad som påverkar tiden som beviljas fick vi fram ett antal grundorsaker. Biståndshandläggarnas grundorsaker: Ingen samordning med HSL, det finns en rutin som inte följs Vid ansökan efter en sjukdom eller skada beställs mer insatser och tid. Utredningarna är svåra att följa Hinner inte med omprövningar och uppföljningar Rehabs grundorsaker: Samordning av tid med andra yrkesgrupper är svårt HSL-beställningar görs som egentligen borde vara SoL-insatser Bristfällig samverkan kring HSL-beställningar mellan utförare och beställare Sjuksköterskornas grundorsaker: Samordning av tid med andra yrkesgrupper är svårt Svårt att få till en bra rutin för uppföljning av ärenden Det finns gråzoner mellan SoL och HSL Beställd tid i äldreomsorgen 11

12 Implementering Resultat möjliga lösningar I och med att den beställda tiden varierar mellan de olika stadsdelarna och externa utförare och samordningen inte fungerar, behövdes åtgärder som påverkar den beviljade tiden. Den bästa lösningen som kom fram är att göra bedömningar i nivåer som genererar tid. Det innebär att brukarna får en mer likvärdig bedömning av sina behov och den tid som de ger, oavsett beställare. Samordningen av tiden skulle då också kunna integreras i nivåmallen. Det finns ett antal modeller hur en sådan nivåindelning skulle kunna se ut, vilket behöver synkroniseras med verksamhetssystemet för att fungera fullt ut. En manuell inmatning av tid utifrån en manual är ett enklare alternativ, men tar litet mer tid i anspråk. En positiv effekt för utförargrupperna blir att de kan bemanna efter beställningarna. Dessutom kan ändrat behov hos brukaren lättare återkopplas till beställaren. En annan betydande effekt skulle vara att uppföljning av insatserna är i fokus istället för tiden. Vanan att beställa mer tid och insatser i början av en sjukdom eller skada för att få åtgärden gjord kan sammankopplas med bristen i uppföljningarna. Dessa brister varierar mellan de olika yrkesgrupperna och inom grupperna, vilket innebär att det kan krävas olika angreppssätt. Lösningen kan vara en rutin för tillfälliga beslut vid vårdplanering. Vårdplaneringarna är ofta stressiga, och en behovsbedömning i hemmet kort efter vårdplaneringen skulle vara mer verklighetsanknutet. Brukarens vårdbehov är också lättare att bedöma efter en tids hjälp. Då behövs det en uppföljningsrutin som fungerar. Som en lösning föreslogs att skruva åt tiden från början och ge brukare och personal möjlighet att höra av sig om tiden inte räcker för behoven. Det innebär att varje beställare behöver göra en mer långsiktig bedömning. Ett önskemål från alla professioner var att i verksamhetssystemet kunna ta del av vilka insatser som brukaren har utifrån Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Idag stoppar sekretessen detta. Valmöjligheten att utföra insatser själv eller beställa hos en utförargrupp har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Valet kan bero på kompetens i utförargruppen eller hos beställaren själv, möjligheten att utföra själv tidsmässigt, och på hur ofta eller länge insatserna ska göras. Förslagen inom HSL-gruppen är att likställa genom tydligare kriterier och prioriteringar, ha en exempelsamling för skillnaden mellan SoL och HSL vid beställningar, och se över 12 Beställd tid i äldreomsorgen

13 rutiner och eventuellt komplettera med nya. Även här skulle det fungera att beställa insatser i nivåer som genererar tid. Borås Stad är mitt uppe i att byta verksamhetssystem. Det var svårt att överblicka hur det skulle påverka projekt beställd tid. Styrgruppen valde att fokusera på att hitta ytterligare alternativa beställningsmetoder för verksamheten att jobba vidare med. Under de sista månaderna av projektet levererade varje hemtjänstgrupp statistik till styrgruppens områdeschefer för analys. Variationen i de olika stadsdelarna och externa utförare har ökat. De externa utförargrupperna ökade under året med 5 snittimmar per brukare i månaden. Öster och Väster har minskat den beviljade tiden med ca 2 snittimmar per brukare. Snittimmarna i Norr har gått upp och ner under året, men november visar en sänkning med 1 snittimme per brukare. Variationen mellan den lägsta och högsta har ökat under 2012 med 10 timmar i snitt per brukare, och i december skiljer det 19 timmar. Den utförda tiden var i december 80 procent av den beställda tiden, och har under året varit under 80 procent ett antal gånger. Beställda snittimmar per brukare under Variationen har ökat eftersom brukarna i de externa utförargrupperna har beviljats fler timmar under året och brukarna i Öster fått färre. Beställd tid i äldreomsorgen 13

14 Fortsatt arbete Brukarna i de olika stadsdelarna och externa utförare blir beviljade olika snittimmar. Variationen ökade förra året, från 9 timmar i snitt per brukare till 19 timmar. Stadsdel Öster ligger på 21 timmar i snitt per brukare i december 2012, och brukarna hos de externa utförarna ligger på 40 timmar. Det är högst aktuellt att göra något åt dessa variationer. Projektet erbjuder en del lösningar. Dessutom finns det ytterligare statistik som behöver analyseras. Under november 2012 beviljades brukarna i de externa utförargrupperna i stadsdel Öster 40 snittimmar per brukare, och brukarna i kommunens hemtjänst fick i snitt 20 timmar. Det innebär att brukarna som får hjälp av externa utförare har beviljats i snitt dubbelt så mycket tid. De övriga stadsdelarna har inte lika stora variationer. Skillnaden i Väster är 12 timmar och i Norr 4 timmar. Variationerna borde inte vara så stora i de olika stadsdelarna och externa utförare. Det var en av anledningarna till att projektet beställd tid startade. Samtidigt pågick ett stort projekt i Borås Stad med införande av ett nytt verksamhetssystem, Viva, som ska ersätta Magna Cura. Förslaget att beställa insatser i nivåer som genererar en tid ansåg styrgruppen vara ett tänkbart arbetssätt för SoL- och HSL-grupperna. Försök gjordes att integrera lösningarna i det nya verksamhetssystemet, men programmet var inte uppbyggt på det sättet. Förhoppningsvis går det att införa bedömning i nivåer i det nya verksamhetssystemet, eller någon annan lösning som ger mer lika bedömningsnivåer. Kartläggning av beviljad tid i HSL-gruppen visade på behov att uppdatera rutiner. Skillnader fanns i hur varje medarbetare utför sina uppgifter och följer rutiner, och därmed blir det även skillnader mellan verksamheterna. Alla professionerna behöver se över sina rutiner och säkra gemensamma arbetssätt för att brukarna ska få likvärdig vård. 14 Beställd tid i äldreomsorgen

15 Beställd tid i äldreomsorgen 15

16 16 Beställd tid i äldreomsorgen

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1

AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1 AVGIFTER i äldreomsorgen» Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning Avgifter i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kvalitetsgarantier för kortvård

Kvalitetsgarantier för kortvård Kvalitetsgarantier för kortvård KVALITETSGARANTIER FÖR KORTVÅRD Kvalitetsgarantier beskriver och förtydligar omvårdnadsförvaltningens insatser för dig som kommuninvånare. Kvalitetsgarantier är såväl ett

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid 2 Fakta om Leksands kommun Antal invånare: 15 157 Antal invånare över 65 år: 3998 (26%) Omsättning:

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter 1 (8) Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter stockholm.se 2 (8) Innehåll Hur hittar man rapporterna? 3 Förklaring av rapporter 4 Fakturaunderlag/Interndebitering 4 Kundlista utförd tid 6 Insatser över

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet)

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering 1 (13) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) stockholm.se

Läs mer

Vård och Omsorgsprocessen

Vård och Omsorgsprocessen Vård och Omsorgsprocessen Ett lagarbete 2011 Denna process är framarbetad av: Anette Svensson Nordlander Anita Lindqvist Anna Krantz AnnaStina Nilsson Annelie Hellberg Annika Björk Helena Wallin Johanna

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Logoped SoS LS L L V, K. Dietist LS L L L L K S begränsn av sökord. Biståndshandläggare SoL L LS LS K Biståndshandläggare LSS L LS LS K

Logoped SoS LS L L V, K. Dietist LS L L L L K S begränsn av sökord. Biståndshandläggare SoL L LS LS K Biståndshandläggare LSS L LS LS K Behörigheter i patientjournal HSL (Procapita) L=läsbehörighet S=skrivbehörighet K=kommunövergripande G=geografiskt område V=verksamhetsområde DG=del av geografiskt område E=enhet TE=tvillingenhet Profession

Läs mer

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1 FLEXIBELT fordonsutnyttjande» smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året Flexibelt fordonsutnyttjande 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

BRUKAR- PERSPEKTIV. Hållbart arbetssätt med. inom boendestöd funktionshinder

BRUKAR- PERSPEKTIV. Hållbart arbetssätt med. inom boendestöd funktionshinder Hållbart arbetssätt med BRUKAR- PERSPEKTIV inom boendestöd funktionshinder» Engagemang från ledning till medarbetare resulterade i ett hållbart arbetssätt» Brukarperspektiv i boendestöd 1 Sammanfattning

Läs mer

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i Dokumentnamn Kapitel DNR Ersätter DNR Utgåva Regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i ordinärt boende i Utfärdad 2011-11-02 Datum för senaste ändring 2012-01-25rev CS Utfärdare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Samordningsrutin och ansvarsfördelning för sjuksköterskeinsatser hela dygnet.

Samordningsrutin och ansvarsfördelning för sjuksköterskeinsatser hela dygnet. Samordningsrutin och ansvarsfördelning för sjuksköterskeinsatser hela dygnet. Dokumentet framtaget av: Erika Björklund, EC kväll/natt organisationen. Fastställt av och datum: Erika Björklund 2014-04-07

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport 2013-02-04 AN-2013/73.739 1 (6) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 37888 Eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Projekt - Anpassningsstöd, delrapport Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar

Läs mer

Giltig fr.o.m. Ersätter. 140901 Ansvarig för framtagande MAS/MAR/SAS. 20140324 Informationsansvarig Christina Löf, MAR

Giltig fr.o.m. Ersätter. 140901 Ansvarig för framtagande MAS/MAR/SAS. 20140324 Informationsansvarig Christina Löf, MAR Rutin. Rev 140901 Utarbetad för förvaltning Vård och omsorg Ämne/område hantering Fastställd av MAS/MAR/SAS Vem avser riktlinjen/rutinen Vård och omsorg Lokal anpassning ska finnas Ja Nej Utgåva 3 Giltig

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet FÖRSTUDIE Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPPhemtjänst2_kvalitet-kontinuitet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Valet är ditt Kundval inom hemtjänsten

Valet är ditt Kundval inom hemtjänsten Valet är ditt Kundval inom hemtjänsten Kungsbacka kommun Antal invånare: 74 000 invånare Äldre > 80 år: 3092 personer Politiskt: Läge: Borgligt styre Gräns mot Göteborg, Mölndal, Mark och Varbergs kommuner

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Slutrapport Rehabilitering

Slutrapport Rehabilitering Slutrapport Rehabilitering Syftet med förändringsarbetet vid Kinnaborg har varit att skapa korttidsvård med ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt. Delprojektet har finansierats av statliga

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för Dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen inom Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun

Riktlinjer för Dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen inom Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun Riktlinjer för Dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen inom Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer