TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1"

Transkript

1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1

2 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning 6 Intervjuer 7 Jämförelser 8 Förbättringspotential 8 Analys och identifiering av grundorsaker 10 Implementering 12 Resultat möjliga lösningar 12 Fortsatt arbete 14 Projektledare Andréa Andersson Marika Hacksell Förvaltning Stadskansliet 2 Beställd tid i äldreomsorgen

3 BESTÄLLD TID i äldreomsorgen Sammanfattning I Borås Stads äldreomsorg bedömer biståndshandläggare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut behovet av stöd till brukaren. De gör en beställning till den kommunala hemtjänsten eller externa utförare av insatserna, och beräknar tid. Utförarna planerar in insatserna på arbetsschema och utförd insats registreras i Mobipen, ett program för registrering av tid och insatser. Tiden som följer med beställningarna av insatserna är en vägledning om brukarens bedömda behov. Den sammanlagda tiden av flera insatser hos en brukare blir ofta mindre än den ursprungliga beställda tiden. I snitt är den utförda tiden 80 procent av den beställda tiden. Den utförda tiden ska enligt en nationell bedömning vara procent av den beställda tiden. Dessutom är variationen stor av beställda snittimmar per brukare i de olika stadsdelarna och externa utförare. Det finns även en samordningsrutin av beställd tid som inte följs. Syftet med projektet är: HSL-personalen och biståndshandläggarna ska i sin beställarroll utföra sina uppgifter mer likvärdigt med att anpassa tiden och beställningen till brukarens behov samt samordna den gemensamma tiden till utföraren. Biståndshandläggarna och HSL-gruppen (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster) kom fram till flera orsaker som påverkar tiden. För flera i HSL-gruppen har tiden inte varit fokus utan det har varit viktigare att insatserna blivit gjorda. En del har beställt mer tid och fler tillfällen i tro att det då kommer att utföras. En del HSL-personal väljer oftare att utföra själva för att det ska bli gjort, eller för att det saknas kompetens i utförargruppen. Samordningsrutinen kräver att beställarna når varandra inom rimlig tid. Samordningen blir viktigare desto fler insatser brukaren har. En automatiserad samordning är ett sätt att få en mer korrekt tid för insatserna. Genom att bevilja insatser i nivåer som automatiskt genererar en tid får vi en mer likvärdig bedömning. Dessutom behövs uppföljning för att säkra att brukaren varken får för lite eller för mycket insatser. HSL-grupperna behöver även riktlinjer för beställningar för att brukarna ska få likvärdiga insatser. Under inför Borås Stad ett nytt verksamhetssystem. Det är möjligt att anpassa systemet för en effektiv samordning av tid. Beställd tid i äldreomsorgen 3

4 Förutsättningar Bakgrund Borås Stad är uppdelad i stadsdelsförvaltningarna Öster, Norr och Väster. Alla tre har både tätort och glesbygd. Öster är den minsta stadsdelen med 20 procent av brukarna. Väster har 38 procent och Norr 42 procent av brukarna. Äldre har rätt till stöd i hemmet om de vill bo kvar men inte klarar det på egen hand. Biståndshandläggaren bedömer efter Socialtjänstlagen vilket stöd den äldre har rätt till, och HSL-personalen bedömer efter Hälso- och sjukvårdslagen sjukvård och rehabilitering i hemmet. Det stöd i hemmet som biståndshandläggaren beviljar utförs av den kommunala hemtjänsten eller en extern utförare. HSL-personalen utför antingen själva eller delegerar till utförargruppen. Biståndshandläggaren står för de flesta beställningarna och den mesta tiden. Beviljade snittimmar per brukare varierar stort mellan de olika stadsdelarna och externa utförare. Kommunala och externa utförare i Borås Stad utförde endast 81 procent av den beställda tiden, och mellan dessa grupper varierar andelen stort. Det saknas en styrning av den beställda och utförda tiden. Följden blir att den beviljade tiden inte har någon större verkan i planeringen av utförandet. Dessutom gör inte biståndshandläggarna alla uppföljningar och omprövningar i tid, vilket innebär att justeringen av tiden halkar efter. HSL-grupperna är både beställare och utförare. Det finns skillnader på hur varje beställare resonerar, om det ska bli en beställning eller inte. Tiden som beställs från HSL-grupperna har tidigare inte varit i fokus. Det beror bl.a. på att andelen HSL-tid som beviljats tidigare inte varit så stor, samt att utförarna inte har efterfrågat precisa tider. Brukare med flera insatser utifrån SoL och HSL tenderar att få mer beviljad tid än behövs. Det beror på att utföraren oftast gör flera insatser vid samma tillfälle, och det blir mindre spilltid. För att samordna den beställda tiden mellan yrkesgrupperna kompletterades den centrala beställarrutinen med att alla yrkesgrupperna är ansvariga för samordningen. Dock följdes rutinen endast av några få. Det finns alltså flera anledningar till att den totalt beställda tiden som biståndshandläggarna registrerar inte stämmer med utförd tid. Den beställda tiden från SoL- och HSL-personal behöver ses över för att den ska överensstämma mer med den utförda tiden. Det behövs också efter de ekonomiska ramarna en styrning av den beställda tiden. 4 Beställd tid i äldreomsorgen

5 Problemformulering Det saknas styrning av den beställda tiden, vilket medför att variationen av snittimmar per brukare är stor mellan stadsdelar och externa utförare. Dessutom följs inte samordningsrutinen mellan biståndshandläggare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, vilket riskerar att utförarna får mer tid än insatserna kräver. Därför formulerades två problem: Den beviljade tiden per brukare varierar från 21 till 38 timmar i snitt mellan de olika stadsdelarna och externa utförare. Brukare hos externa utförare får i snitt 17 timmar mer per månad än i Öster. Utförd tid är 80 procent. De nationella anvisningarna anger procent. Syfte För att minska variationen mellan stadsdelarna är det nödvändigt att se över den beställda tiden och att brukarna får en likvärdig bedömning av sina behov. Syftet är således: HSL-personalen och biståndshandläggarna ska i sin beställarroll utföra sin uppgifter mer likvärdigt med att anpassa tiden och beställningen till brukarens behov samt samordna den gemensamma tiden till utföraren. Avgränsningar Inledningsvis inriktade sig projektet på att se över biståndshandläggarnas process från beslutad insats till beställd tid. Tillägg gjordes sedan att även se över tiden som sjuksköterskorna, sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna beställer. Inriktningen var att se över varje yrkesprofession var för sig, hur en samordning av tiden kan ske, samt hur beställarna följer upp. Dessutom behöver HSL-personalen se över när en beställning görs och när de utför insatsen själva. Projektet inriktar sig på att se över den beställda tiden till hemtjänsten från biståndshandläggarna, sjuksköterskorna, sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna i äldreomsorgen i Borås Stad. Varje yrkesprofession behöver var för sig se över sin tid och samordna den med övriga. Beställd tid i äldreomsorgen 5

6 Kartläggning Behovet av stöd till brukarna utreds av biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal, som ger utförargruppen en beställning med en bedömd tid. Efter insats registrerar utföraren den utförda tiden. Process från bedömt behov till beställning samt vilka leverantörer som bidrar med data och vilka kunder som är intresserade av resultatet. Borås Stad införde 2007 Mobipen, ett it-system som registrerar hemtjänstens insatser hos brukare med en digital penna. Beställningarna görs från verksamhetssystemet Magna Cura. Dessa två system är inte integrerade, och biståndshandläggaren som ansvarar för att lägga in den beviljade tiden i Mobipen måste även lägga in beviljad tid från HSL-personalen. Mobipen kan inte skilja på vilken tid varje profession av HSL-gruppen beviljar. För att få fram hur beställningarna är fördelade mellan yrkesgrupperna gjordes en djupare efterforskning av april månads siffror 2012 ur både Magna Cura och Mobipen. I Borås Stad finns 33 biståndshandläggare, 114 sjuksköterskor samt 79 sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Biståndshandläggarna står för den mesta tiden som beviljas, procent. Sjuksköterskorna beviljar 93 procent av HSL-tiden, övrig tid av sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 6 Beställd tid i äldreomsorgen

7 I april 2012 var snittet för beviljad tid i Öster 21 timmar per brukare, i Norr 33 timmar, Väster 27 timmar och hos externa utförare 38 timmar. Brukarna hos externa utförare får beviljat i snitt 17 timmar mer per månad än brukarna i kommunens hemtjänst i stadsdel Öster. Andel utförd tid skiljer sig också i de olika stadsdelarna och externa utförarna. Det finns också en stor spridning inom varje stadsdel. Under april var den i stadsdel Öster procent, Norr procent, Väster procent och externa utförare procent av beställd tid. I snitt utför hemtjänsten och de externa utförarna 80 procent av den beställda tiden. Enligt en nationell uppskattning bör procent av beställd tid kunna utföras. Normalt bortfaller tid för sjukhusvistelse, avsägning av hjälp m.m. Skillnaden av beställd tid mellan de olika stadsdelarna och externa utförare, april Brukarna i de externa utförargrupperna beviljas i snitt mer tid än brukarna i kommunens hemtjänst. Intervjuer Data samlades in i varje yrkesgrupp för sig för att ta reda på hur arbetet med den beställda tiden går till, från att en insats är beslutad till stämpling i Mobipen. Grupperna kom fram till saker som påverkar tiden och vilka problem som uppstår. Därefter arbetades lösningar fram utifrån de största problemen. Beställd tid i äldreomsorgen 7

8 Det visade sig att tiden ändrar sig av olika anledningar under hela processen. Tiden som planeras in i schemat är ofta mindre än den som beställts. Varje enhet har en planerare som planerar insatserna och tiden i ett arbetsschema. I realiteten är det planeraren som beslutar hur mycket tid brukarna behöver. Den beviljade tiden ändrar sig från bedömd insats till stämpling i Mobipen. Jämförelser Hur gör andra kommuner med att få tiden mer anpassad till brukarens behov? Flera telefonintervjuer och studiebesök gjordes i Ånge, Skövde, Karlstad, Alingsås, Falkenberg, Helsingborg, Ulricehamn och Gislaved. Gemensamt för de kommuner som har kontroll på den beställda tiden och utförda insatser var en helhetssyn från beställd insats till utförande, samt återkoppling. En ekonomisk styrning genom hela processen gör att det finns en bra kontroll av behov och tid kopplat till ekonomin. Beställningarna styr bemanningen i utförargruppen och det finns tydliga rutiner för hur bemanningen ska anpassas. De har styrning på den beställda tiden genom att insatserna bedöms i nivåer som genererar tid, vilket medför likvärdiga bedömningar. Samordningen av tiden finns med i systemet och kräver oftast en mycket liten insats från någon av professionerna. Många av biståndshandläggarna och HSL-personalen har bra stöd i sitt arbete i skrivna dokument. Förbättringspotential Enligt en nationell bedömning bör utförd tid vara procent med hänsyn till att det normalt bortfaller tid för sjukhusvistelse, avsägning av hjälp m.m. För Borås med en utförd tid på 81 procent under november 2011 skulle 90 procent utförd tid innebära en ökning med timmar. Det innebär att varje brukare skulle fått 2,5 timmar mer hemhjälp i månaden. 8 Beställd tid i äldreomsorgen

9 November 2011 beviljades hemtjänsttimmar och av dem utfördes 81 procent, dvs timmar. Beställd tid i äldreomsorgen 9

10 Analys och identifiering av grundorsaker Fyra yrkesgrupper gör beställningar till utförare: biståndshandläggare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Det finns skillnader mellan yrkesgruppernas arbetsuppgifter och den egna möjligheten att bevilja tid. För de flesta av HSL-personalen har tiden inte varit fokus, utan det har varit viktigare att insatserna blir gjorda. En del har beställt mer tid och fler tillfällen i tro att få det utfört. Biståndshandläggarnas bedömda insatser utförs alltid av omvårdnadspersonal. Det kan bli skillnader i behovsprövningen beroende på tolkningen av Socialtjänstlagen och skälig levnadsnivå. Dessutom är utredningarna skiftande. Ofta får brukare som ska hem från sjukhus mer insatser och tid för att ge en trygg hemgång. Anpassningen av tiden och insatserna beror sedan på hur omprövningar och uppföljningar hinns med. När antalet insatser ökar för brukaren och tiden inte samordnas riskerar det att bli för mycket beviljad tid. Varje yrkesgrupp behöver anpassa den sammanlagda tiden för varje brukare, och samordna den med övriga yrkesgrupper. Generellt anpassar schemaläggaren den beställda tiden till brukarna, det innebär att inte all beställd tid planeras in. Den utförda tiden påverkas också av utföraren och av brukaren själv, beroende på behovet för tillfället. Det är skillnad i hur mycket tid per brukare beställarna beviljar i de olika stadsdelarna. Brukarna i stadsdel Norr får fler timmar i snitt än i Väster och Öster. Brukare hos hemtjänsten i Öster beviljas lägst timmar i snitt. Brukare med externa utförare får fler timmar beviljade i snitt än hos kommunala utförare. Vårdtyngden i hemtjänstgrupperna skiljer sig beroende på bostadsområden, åldersfördelning m.m. Dock bör inte det påverka stadsdelarna i sin helhet eftersom alla har en blandning av dessa parametrar. Beställarna är också beroende av personalens kompetens, som varierar i utförargrupperna. Det finns ibland osäkerhet om insatserna blir utförda som planerat. HSL-personalen som har möjligheten att utföra insatserna själva anpassar sina beställningar efter det. Det medför att arbetssituationen för HSL-personalen skiljer sig, och är en anledning till att arbetsuppgifterna genomförs på olika sätt. Bedömningen skiljer sig också beroende på brukarens behov, kompetensen hos omvårdnadspersonalen och beställarens egen kunskap. Tillgången på rehabiliteringsassistenter till sjukgymnasten och arbetsterapeuten påverkar också. Planeraren som planerar in insatserna i schemat har en viktig roll i utfallet av utförd tid. En del planerar in kortare tid än vad som beställts, vilket kan vara en av anledningarna till att det även skiljer sig mellan hemtjänstdistrikten. Om insatsbehovet ändras ska beställaren göra en ny bedömning. 10 Beställd tid i äldreomsorgen

11 Vid kartläggningen av vad som påverkar tiden som beviljas fick vi fram ett antal grundorsaker. Biståndshandläggarnas grundorsaker: Ingen samordning med HSL, det finns en rutin som inte följs Vid ansökan efter en sjukdom eller skada beställs mer insatser och tid. Utredningarna är svåra att följa Hinner inte med omprövningar och uppföljningar Rehabs grundorsaker: Samordning av tid med andra yrkesgrupper är svårt HSL-beställningar görs som egentligen borde vara SoL-insatser Bristfällig samverkan kring HSL-beställningar mellan utförare och beställare Sjuksköterskornas grundorsaker: Samordning av tid med andra yrkesgrupper är svårt Svårt att få till en bra rutin för uppföljning av ärenden Det finns gråzoner mellan SoL och HSL Beställd tid i äldreomsorgen 11

12 Implementering Resultat möjliga lösningar I och med att den beställda tiden varierar mellan de olika stadsdelarna och externa utförare och samordningen inte fungerar, behövdes åtgärder som påverkar den beviljade tiden. Den bästa lösningen som kom fram är att göra bedömningar i nivåer som genererar tid. Det innebär att brukarna får en mer likvärdig bedömning av sina behov och den tid som de ger, oavsett beställare. Samordningen av tiden skulle då också kunna integreras i nivåmallen. Det finns ett antal modeller hur en sådan nivåindelning skulle kunna se ut, vilket behöver synkroniseras med verksamhetssystemet för att fungera fullt ut. En manuell inmatning av tid utifrån en manual är ett enklare alternativ, men tar litet mer tid i anspråk. En positiv effekt för utförargrupperna blir att de kan bemanna efter beställningarna. Dessutom kan ändrat behov hos brukaren lättare återkopplas till beställaren. En annan betydande effekt skulle vara att uppföljning av insatserna är i fokus istället för tiden. Vanan att beställa mer tid och insatser i början av en sjukdom eller skada för att få åtgärden gjord kan sammankopplas med bristen i uppföljningarna. Dessa brister varierar mellan de olika yrkesgrupperna och inom grupperna, vilket innebär att det kan krävas olika angreppssätt. Lösningen kan vara en rutin för tillfälliga beslut vid vårdplanering. Vårdplaneringarna är ofta stressiga, och en behovsbedömning i hemmet kort efter vårdplaneringen skulle vara mer verklighetsanknutet. Brukarens vårdbehov är också lättare att bedöma efter en tids hjälp. Då behövs det en uppföljningsrutin som fungerar. Som en lösning föreslogs att skruva åt tiden från början och ge brukare och personal möjlighet att höra av sig om tiden inte räcker för behoven. Det innebär att varje beställare behöver göra en mer långsiktig bedömning. Ett önskemål från alla professioner var att i verksamhetssystemet kunna ta del av vilka insatser som brukaren har utifrån Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Idag stoppar sekretessen detta. Valmöjligheten att utföra insatser själv eller beställa hos en utförargrupp har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Valet kan bero på kompetens i utförargruppen eller hos beställaren själv, möjligheten att utföra själv tidsmässigt, och på hur ofta eller länge insatserna ska göras. Förslagen inom HSL-gruppen är att likställa genom tydligare kriterier och prioriteringar, ha en exempelsamling för skillnaden mellan SoL och HSL vid beställningar, och se över 12 Beställd tid i äldreomsorgen

13 rutiner och eventuellt komplettera med nya. Även här skulle det fungera att beställa insatser i nivåer som genererar tid. Borås Stad är mitt uppe i att byta verksamhetssystem. Det var svårt att överblicka hur det skulle påverka projekt beställd tid. Styrgruppen valde att fokusera på att hitta ytterligare alternativa beställningsmetoder för verksamheten att jobba vidare med. Under de sista månaderna av projektet levererade varje hemtjänstgrupp statistik till styrgruppens områdeschefer för analys. Variationen i de olika stadsdelarna och externa utförare har ökat. De externa utförargrupperna ökade under året med 5 snittimmar per brukare i månaden. Öster och Väster har minskat den beviljade tiden med ca 2 snittimmar per brukare. Snittimmarna i Norr har gått upp och ner under året, men november visar en sänkning med 1 snittimme per brukare. Variationen mellan den lägsta och högsta har ökat under 2012 med 10 timmar i snitt per brukare, och i december skiljer det 19 timmar. Den utförda tiden var i december 80 procent av den beställda tiden, och har under året varit under 80 procent ett antal gånger. Beställda snittimmar per brukare under Variationen har ökat eftersom brukarna i de externa utförargrupperna har beviljats fler timmar under året och brukarna i Öster fått färre. Beställd tid i äldreomsorgen 13

14 Fortsatt arbete Brukarna i de olika stadsdelarna och externa utförare blir beviljade olika snittimmar. Variationen ökade förra året, från 9 timmar i snitt per brukare till 19 timmar. Stadsdel Öster ligger på 21 timmar i snitt per brukare i december 2012, och brukarna hos de externa utförarna ligger på 40 timmar. Det är högst aktuellt att göra något åt dessa variationer. Projektet erbjuder en del lösningar. Dessutom finns det ytterligare statistik som behöver analyseras. Under november 2012 beviljades brukarna i de externa utförargrupperna i stadsdel Öster 40 snittimmar per brukare, och brukarna i kommunens hemtjänst fick i snitt 20 timmar. Det innebär att brukarna som får hjälp av externa utförare har beviljats i snitt dubbelt så mycket tid. De övriga stadsdelarna har inte lika stora variationer. Skillnaden i Väster är 12 timmar och i Norr 4 timmar. Variationerna borde inte vara så stora i de olika stadsdelarna och externa utförare. Det var en av anledningarna till att projektet beställd tid startade. Samtidigt pågick ett stort projekt i Borås Stad med införande av ett nytt verksamhetssystem, Viva, som ska ersätta Magna Cura. Förslaget att beställa insatser i nivåer som genererar en tid ansåg styrgruppen vara ett tänkbart arbetssätt för SoL- och HSL-grupperna. Försök gjordes att integrera lösningarna i det nya verksamhetssystemet, men programmet var inte uppbyggt på det sättet. Förhoppningsvis går det att införa bedömning i nivåer i det nya verksamhetssystemet, eller någon annan lösning som ger mer lika bedömningsnivåer. Kartläggning av beviljad tid i HSL-gruppen visade på behov att uppdatera rutiner. Skillnader fanns i hur varje medarbetare utför sina uppgifter och följer rutiner, och därmed blir det även skillnader mellan verksamheterna. Alla professionerna behöver se över sina rutiner och säkra gemensamma arbetssätt för att brukarna ska få likvärdig vård. 14 Beställd tid i äldreomsorgen

15 Beställd tid i äldreomsorgen 15

16 16 Beställd tid i äldreomsorgen

Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång

Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång Rutin kring förändrat arbetssätt, gäller för vård- och äldreförvaltningen Borås Stad Gäller för legitimerad personal, biståndshandläggare, avgiftshandläggare,

Läs mer

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER» Bättre framförhållning ger lugnare arbetsmiljö Läkemedel 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning 6 Analys

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Dagverksamhet och Daglig verksamhet

Dagverksamhet och Daglig verksamhet Dagverksamhet och Daglig verksamhet Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar på biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet Rutinen gäller för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och social psykiatrin

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 2017 Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 1 Nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten Nu inför vi ett nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten i Stockholms

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Beställning av insats enligt SoL och HSL Samordning och beräkning av tid Gäller till privata utförare

Beställning av insats enligt SoL och HSL Samordning och beräkning av tid Gäller till privata utförare Beställning av insats enligt SoL och HSL Samordning och beräkning av tid Gäller till privata utförare Rutin för Äldreomsorgen i Borås Stad Rutin vid beställning av insats enligt SoL och HSL till privata

Läs mer

till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen

till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen Diarienummer: Mål, uppdrag och planer Bilaga 3 till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg Salutogen vardagsrehabilitering Bilaga 2 till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Rutiner för informationsöverföring mellan hemtjänstpersonal

Rutiner för informationsöverföring mellan hemtjänstpersonal Bilaga 11 Rutiner för informationsöverföring mellan hemtjänstpersonal Bakgrund MAS har under hösten 2009 reviderat dokumentet Riktlinjer för Hemdok (se MAShandbok, www.halmstad.se). Det har tillkommit

Läs mer

Tillfällig rutin vid beställning av insats enligt SoL och HSL Samordning och beräkning av tid Gäller i ordinärt boende

Tillfällig rutin vid beställning av insats enligt SoL och HSL Samordning och beräkning av tid Gäller i ordinärt boende Tillfällig rutin vid beställning av insats enligt SoL och HSL Samordning och beräkning av tid Gäller i ordinärt boende Rutin för Äldreomsorgen i Borås Stad Tillfällig rutin vid beställning 1 Ur Borås Stads

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Sov 388/2016 2016-05-24 Dokument uppdaterat 2016-05-24 Dokument upprättat 2014-05-27 (Sov 197/2014) Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad Förstärkt rehabilitering Upprättad stärkt rehabilitering20071126.doc Ansvarig: Krister Nerman Förvaltning: Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning Enhet: Vård och omsorg för Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid 2 Fakta om Leksands kommun Antal invånare: 15 157 Antal invånare över 65 år: 3998 (26%) Omsättning:

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården SAMMANFATTNING Det digitala signeringssystemet möjliggör att omvårdnadspersonal

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. 12-03-27 1(5) Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsansvar

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1

AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1 AVGIFTER i äldreomsorgen» Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning Avgifter i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Mot mobil dokumentation i Arvika kommun

Mot mobil dokumentation i Arvika kommun Mot mobil dokumentation i Arvika kommun Vård och omsorgs utveckling på bredden med ny teknik. Presenteras av: Ann-Katrin Johansson Arvika kommun Näst största kommunen i Värmland 26 175 invånare varav ca

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Nationell satsning» Så mycket bättre Ledningsgrupp i länet (SocialKOLA) Samverkansprojekt Kramfors och Sollefteå kommun, Kramfors och Sollefteå primärvård Sollefteå sjukhus Bättre

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter 1 (8) Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter stockholm.se 2 (8) Innehåll Hur hittar man rapporterna? 3 Förklaring av rapporter 4 Fakturaunderlag/Interndebitering 4 Kundlista utförd tid 6 Insatser över

Läs mer

ABCDE. stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH

ABCDE. stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH Norrmalms stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH STÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2002-01-07 DNR 530-751/01 Handläggare: Riitta Sköld Tfn: 08 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Granskning

Läs mer

Dokumentation inom äldreomsorgen redovisning av strategi för hur bristerna i dokumentation ska åtgärdas

Dokumentation inom äldreomsorgen redovisning av strategi för hur bristerna i dokumentation ska åtgärdas ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-04-30 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Granskningsrapport av korttidsvård för äldre svar på remiss från äldrenämnden

Granskningsrapport av korttidsvård för äldre svar på remiss från äldrenämnden NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Granskningsrapport av

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten Rutin för avvikelser inom Socialtjänstens område inom vården och omsorgen om äldre enligt föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro

Läs mer

Övergripande rutin biståndshandläggning: uppföljning och omprövning av insatser enligt socialtjänstlagen

Övergripande rutin biståndshandläggning: uppföljning och omprövning av insatser enligt socialtjänstlagen Övergripande rutin biståndshandläggning: uppföljning och av insatser enligt socialtjänstlagen Rutin för Stadsdelarna i Borås Stad 1 Fastställt av: Områdeschefer ärendehandläggning äldreomsorg/ifo barn

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare Information till dig som är hemsjukvårdspatient,

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning förslag om trygg hemgång

Trygg och effektiv utskrivning förslag om trygg hemgång 1 (6) Vår handläggare Anna Forsberg Förslaget godkänt av vård- och omsorgsnämnden 2016-12-08, 112 Ert datum Er beteckning Trygg och effektiv utskrivning förslag om trygg hemgång Bakgrund Uppdrag i juni

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten 2015-10-28 Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten Maria Lillieström maria.lillieström@jonkoping.se Tfn: 036-10 75 71 Ansvarig för dokumentation och uppföljning av Rutiner och anvisningar

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Sammanfattning De flesta äldre anser att omsorgspersonalen har tillräcklig kompetens för att utföra insatserna och är i stort sett nöjda

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Från Ord till Handling

Från Ord till Handling Från Ord till Handling FRÅN ANSÖKAN TILL UTFÖRD HEMTJÄNST EN STUDIE PÅ KUNGSHOLMEN 2007-2008 SNAC-K rapport nr 16 Äldrecentrum rapport 2010:5 Rose-Marie Hedberg & Eva Norman 2011-04-28 R-M Hedberg 1 Metod

Läs mer

Kvalitetsgarantier för kortvård

Kvalitetsgarantier för kortvård Kvalitetsgarantier för kortvård KVALITETSGARANTIER FÖR KORTVÅRD Kvalitetsgarantier beskriver och förtydligar omvårdnadsförvaltningens insatser för dig som kommuninvånare. Kvalitetsgarantier är såväl ett

Läs mer

Framtidens ersättningssystem för hemtjänst

Framtidens ersättningssystem för hemtjänst Framtidens ersättningssystem för hemtjänst 2014-2016 Kan ersättningsssystem med premiering av måluppfyllelse skapa incitament att arbeta mot mål- och resultatinriktad vård och omsorg i hemmet? Kan mål-

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK Gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 1(4) Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 Nämndens beslut Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: 2017-03-21 Plats: Upplevelsen Närvarande: Johan Klingborg Ordförande Susanne Winroth Sekreterare Daniel Johansson Tf. adm.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet)

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering 1 (13) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) stockholm.se

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Bilaga 25 sida 1 (5) Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Ersättningar för år 2013 Version 2013-05-15 Bilaga 25 sida 2 (5) A. Ekonomi

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i Dokumentnamn Kapitel DNR Ersätter DNR Utgåva Regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i ordinärt boende i Utfärdad 2011-11-02 Datum för senaste ändring 2012-01-25rev CS Utfärdare

Läs mer

Vårdplaneringsteam i Örebro kommun

Vårdplaneringsteam i Örebro kommun Vårdplaneringsteam i Örebro kommun Karin Johansson - Distriktssköterska Maria Hultman Isaksson - Arbetsterapeut Ann-Katrine Jondelius - Biståndshandläggare Örebro kommun Sveriges sjunde största kommun

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1 FLEXIBELT fordonsutnyttjande» smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året Flexibelt fordonsutnyttjande 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer