AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1"

Transkript

1 AVGIFTER i äldreomsorgen» Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning Avgifter i äldreomsorgen 1

2 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Förbättringspotential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Avgiftshandläggarprocess 7 Mätning 7 Jämförelser 7 Analys och identifiering av grundorsaker 9 Olikheter 9 Felaktiga underlag 9 Inkommande underlag 9 Frågor 10 Implementering 11 Nedskrivna processer och stöddokument 11 Nya blanketter 11 Dokument för frågor 11 Fel och brister 11 Gemensam mapp 11 Möten 12 Stödfunktion 12 Vad var avgörande för att nå resultat? 12 Säkerställa den nya processen 13 Frågor och felaktigheter 13 Fel och brister 13 Årsplan och processägarskap 13 Fortsatt arbete 14 Diskussion 15 Projektledare Marika Hacksell Barbro Andréen-Rahm Förvaltning Stadskansliet 2 Avgifter i äldreomsorgen

3 AVGIFTER i äldreomsorgen Sammanfattning I Borås Stad hanterar åtta avgiftshandläggare avgifter för kommunens brukare. Deras arbetsuppgifter och ansvar är att debitera brukarna rätt avgift för sin vård. Två avgiftshandläggare är placerade i varje stadsdel och två på Sociala omsorgsförvaltningen. Avgiftshandläggarna saknar gemensamma rutiner som stöd i arbetet och har därför utformat egna arbetssätt. De upplevde att de inte hade någon att vända sig till vid frågor och problem. Underlagen från olika verksamheter är ofta bristfälliga, vilket medför felaktig faktura till brukaren. En rättssäker handläggning ska göra att brukarnas avgifter för kommunens service och omvårdnad behandlas lika. Projektet syftar till att: Skapa en strukturerad och rättssäker avgiftshandläggning där handläggarna arbetar mer likvärdigt och kunden får en korrekt faktura. För en mer likvärdig behandling av avgiftsärenden behöver handläggarna arbeta efter samma rutiner och riktlinjer. De behöver också få en fungerande beslutsprocess. En minskning av felaktiga underlag och att de kommer in i tid skulle innebära att brukarna faktureras korrekt. Avgiftshandläggarna har träffats ett tiotal gånger för att jobba fram gemensamma processer och stöddokument. De frågor som uppstår i avgiftshandläggningen kategoriseras i tre olika beslutsnivåer. På första nivån kan avgiftshandläggarna själva komma överens om svaren. På nivå två ska enhetscheferna fatta beslut om svaret och i den sista nivån, som kräver politiskt beslut, lyfts frågan till den kommungemensamma äldre- och funktionshinderverksamheten. För att komma till rätta med bristande inrapportering av korrekta underlag till fakturan från de olika verksamheterna ska avgiftshandläggarna använda sig av kommunens avvikelsehantering. En processägare utsågs för att bevaka att processerna är aktuella. Processägaren ska också vara länken mellan verksamheten och de politiska besluten. För att behålla det nya arbetssättet upprättades en årsplan. Den ska vara ett stöd i planeringen på årsbasis med överblick över möten, uppföljning av processerna och avgiftshandläggningen. Avgifter i äldreomsorgen 3

4 Förutsättningar Bakgrund Äldreomsorgen i Borås Stad bedrivs sedan 2011 i tre stadsdelsnämnder och Sociala omsorgsförvaltningen efter att tidigare varit uppdelad på tio kommundelar och Sociala omsorgsförvaltningen. Det finns två avgiftshandläggare i varje stadsdel för ärenden inom äldreomsorgen och två i Sociala omsorgsförvaltningen i funktionshinderverksamheten för personer under 65 år; totalt åtta personer. Vid sammanslagningen av kommundelarna till tre stadsdelar omorganiserades avgiftshandläggningen. Det förde med sig att erfarna avgiftshandläggare slutade och några handläggare började som inte hade erfarenhet av avgiftshandläggning. När avgiftshandläggarna var utspridda i kommundelarna skapade de egna rutiner och arbetssätt. Efter sammanslagningen formade avgiftshandläggarna i de olika stadsdelarna återigen egna rutiner och arbetssätt, eftersom det saknades gemensamma rutiner och dokument som stöd i arbetet. Många frågor kom upp till ytan och avgiftshandläggarna upplevde att de inte hade någon att vända sig till. Det saknades en organisation som kunde besluta i avgiftsfrågor, och om bristerna i inrapportering av underlagen till brukarnas fakturor. Följden blev att avgifterna till brukarna hanterades olika, och man kom inte till rätta med de felaktiga underlagen. Det blev nödvändigt att se över arbetssituationen för avgiftshandläggarna för att brukarna ska få korrekta avgifter och fakturor. Det gjordes försök att reda ut problemområden och skapa ett gemensamt arbetssätt, men avgiftshandläggningen är komplex och arbetet blev för stort för att genomföras i den dagliga verksamheten. I januari 2012 beslutade ledningen att starta ett Six Sigma-projekt för att få struktur på avgiftshandläggningen och för att säkerställa att brukarna får korrekta fakturor. Det var nödvändigt att ta ett helhetsgrepp över processen för att kunna åtgärda problemen. Problemformulering Om avgiftshandläggarna behandlar avgifter olika, medför det skillnad i avgifter för brukarna. Dessutom påverkas brukarens avgift om det är fel på underlagen från enheterna. Om till exempel en enhet rapporterar in fel antal måltider till avgiftshandläggaren orsakar det ett fel i brukarens faktura. Uträkningen av avgifterna är komplicerad och leder till många frågor från brukare och anhöriga. Tre problemformuleringar specificerar möjligheter till förbättringar: 4 Avgifter i äldreomsorgen

5 Underlagen från brukaren, boenden, korttidsenheter, hemtjänstgrupper, dagverksamheter och kök är ofullständiga och skickas inte in i tid till avgiftshandläggare. Avgiftshandläggarna har inte någon att vända sig till med frågor om specifika ärenden. Avgiftsberäkningen är oklar och leder till många frågor från brukarna Syfte Att avgiftshandläggarna saknar ett gemensamt arbetssätt kan medföra att brukarnas avgifter för kommunens service och omvårdnad behandlas olika. Därför blev syftet med projektet att: Skapa en strukturerad och rättssäker avgiftshantering där handläggarna arbetar mer likvärdigt och kunden får en korrekt faktura. Avgränsningar Projektet inriktar sig på avgiftshandläggarens arbete. Arbetsprocessen börjar med att en avgift ska läggas in och slutar med en faktura som går ut till brukaren. Processen innefattar flera delprocesser. Dessa behöver likställas för en rättssäker handläggning. Likaså behöver hanteringen av frågor som uppstår i handläggningen ses över, hur frågorna ska hanteras praktiskt och hur beslutsprocessen ska se ut. Verksamheterna som skickar in fakturaunderlag till avgiftshandläggaren behöver säkra dessa uppgifter för att brukarens faktura ska bli korrekt. Förbättringspotential Om avgiftshandläggarna fortsätter att utarbeta egna rutiner och arbetssätt riskeras rättssäkerheten. Kommunen har ett ansvar i att avgifter tas ut likvärdigt enligt regler och riktlinjer, oavsett vilken stadsdel man bor i. Avgiftshandläggarna är också beroende av flera verksamheter för att få in korrekta underlag till fakturorna. En minskning av omarbete och felaktiga fakturor med 80 procent i ärendehandläggningen ger en potential på över en halv miljon kronor per år 1. 1) En vägd timkostnad på 500 kronor/h inkluderar lönekostnad och omkostnader Omarbete, varje handläggare har i snitt 10 ärenden/mån som måste göras om. Varje ärende tar 60 min=10*60min*8 handläggare*500 kr/h*12månader*0,8 = ca kronor/år Korrigering av felaktiga uppgifter, varje handläggare har 10 ärenden/mån som måste korrigeras och varje ärende tar 20 min= 10*20min*8handläggare*500 kr/h*12månader* = ca kronor/år Avgifter i äldreomsorgen 5

6 Processkarta För att få en övergripande bild av projektet gjordes en processkarta. Avgiftshandläggarna ansvarar för att samordna underlag för att beräkna brukarnas avgifter. Deras arbetsprocess startar när biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast beviljar insatser, och slutar när brukaren får en faktura för vården. Avgiftshandläggaren tar in uppgifter om inkomster från brukaren och uppgifter om vilken service och omvårdnad brukarna fått från olika verksamheter. Det kan gälla antal timmar för service, korttidsvistelse, matportioner m.m. Avgiftshandläggarna registrerar uppgifterna i verksamhetssystemet, som därefter genererar ett avgiftsbeslut med uppgifter om betalningsförmåga och en faktura. Arbetet kräver mycket samordning och det är många personer från olika enheter som är inblandade i att rapportera in underlag till fakturan. Leverantörer Indata Process Utdata Kunder Biståndshandläggare Hemsjukvårdspersonal Brukare Anhörig God Man Hemtjänst Korttid Dagverksamhet Dagvård Våbo Restauranger Biståndsenheten Hemsjukvård Gruppboenden LSS Serviceboenden SoL Information om insats T.ex. Service, omvårdnad, hemsjukvård och dagverksamhet Lämnar in ifylld Inkomstblankett Rapporterar om: Matportioner Antal dygn Antal dygn och måltider Antal dygn och måltider Avliden/flyttat Antal måltider Antal servicetimmar Action Avslutad insats Avslutad insats Antal måltider Antal måltider AH lägger in eller tar bort avgift i verksamhetssystemet Få in inkomstuppgifter Skicka avgiftsbeslut till brukaren Avgiftshandläggaren får in underlag till fakturan Vid brytdatum görs det en körning av underlagen till fakturasystemet Agresso Korrekt faktura Brukare Anhörig God Man Process för avgiftshandläggarna som belyser mängden av indata som kan påverka fakturan. 6 Avgifter i äldreomsorgen

7 Kartläggning Avgiftshandläggarprocess Sju avgiftshandläggare har deltagit i projektet, fem från äldreomsorgen och två från funktionshinderverksamheten. Gruppen arbetade fram en gemensam process för avgiftshandläggning och ett antal delprocesser med detaljerade rutiner för hur handläggningen ska utföras inom olika områden. Samverkan med inrapporterande enheter har inte fungerat tillfredsställande. Det har medfört felaktiga fakturor till brukare och utskick till brukare som inte är aktuella. Underlag kommer inte in i tid, eller så är underlag felaktiga eller till och med saknas. Det har för handläggarna blivit merarbete att både dubbelkolla uppgifter och rätta till uppgifter i efterhand, samt att jaga uppgifter. Det har även visat sig att flera enheter saknar rutiner för att lämna korrekta rapporter till avgiftshandläggarna. Avgiftshandläggarna får många telefonsamtal från brukare och anhöriga om hur man fyller i en blankett, hur hög avgiften blir, hur kommunen har räknat ut avgiftsutrymmet m.m. Utöver den här typen av frågor förekommer också frågor som hamnar utanför regelsystemet, vilket gör att avgiftshandläggarna ofta fattar olika beslut mellan stadsdelarna. Det kan bli ett annat beslut nästa gång samma ärende uppstår. Det uppstår också många funderingar kring själva handläggningen av avgifter och avgiftshandläggarna upplever att det är oklart vilket ansvar och arbetsområde de har samt vem som ansvarar för att hantera alla frågor. Mätning En slumpmässig vecka valdes ut för att undersöka hur många och vilka sorters fel och frågor som uppstår. Sju handläggare deltog i mätningen. Det uppstod 37 felaktiga ärenden att korrigera och 71 frågor. En del av handläggarna hade markant fler ärenden i mätningen än andra. Ett snitt utifrån mätningen resulterar i 5,3 fel och 10,1 frågor per handläggare under en vecka. Jämförelser Kontakt togs med flera kommuner för att jämföra verksamheterna. Enköping och Strängnäs var två kommuner som kvalitetssäkrar avgiftshandläggningen. I arbetet med att se över blanketter har flera kommuners hemsidor varit till hjälp, t.ex.. Ulricehamn och Helsingborg. Avgifter i äldreomsorgen 7

8 I maj deltog alla avgiftshandläggare och en av projektledarna på en utbildningsdag med rubriken Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen - ett led i myndighetsutövningen. Där gavs konkreta tips på hur stöddokument kan utformas för en säker och effektiv avgiftshandläggning. Avgiftshandläggaren behöver känna till lagar och regler för handläggningen, samtidigt som rutiner för handläggningen ska vara så effektiva som möjligt. Det framkom att det rent juridiskt inte alltid finns enkla svar på en del frågor. T.ex. när och hur ofta ska ett avgiftsbeslut skickas ut? Dagen styrkte dock att arbetet med att skapa gemensamma stöddokument var rätt sätt att angripa problemen. Dessutom blev det tydligt att det som avgiftshandläggarna har uttryckt, att det saknas en organisation som kan hantera beslutsfrågor, stämde med andra kommuners upplevelser. Strängnäs, som nyligen avslutat ett projekt med avgiftshandläggare, hade som syfte att minska ledtiden på att få ut avgiftsbeslutet och eftersläpning på faktureringen. De hade också många frågor från brukare och anhöriga som de ville hantera på ett bättre sätt. Deras erfarenhet av projektarbetet var att avgiftshandläggningen var mer komplex än väntat. De började med för stort område och insåg att handläggningen är uppdelad i många små deluppgifter. Flera kommuner har samma erfarenhet som Borås. Gruppen avgiftshandläggare är en liten och de saknar stöd i tillämpningen av lagar och regler. 8 Avgifter i äldreomsorgen

9 Analys och identifiering av grundorsaker Olikheter Kartläggningen av avgiftshandläggarnas process visade att de behandlade sina ärenden olika. Därför koncentrerades projektet på att arbeta fram gemensamma stöddokument. Nedan beskrivs några exempel på olikheter. Det rådde olika rutiner för vem som skulle lämna ut inkomstförfrågan av biståndshandläggaren och avgiftshandläggaren. Detta innebär en osäkerhet om den var utlämnad eller inte. Missas det att få in inkomstuppgifter riskerar brukaren att få högsta avgift istället för efter sin betalningsförmåga. Uppgifter fylls i på olika blanketter. Det cirkulerar minst 40 olika varianter på blanketter vid inrapportering av måltider och dygn m.m. Avgiftshandläggarna hade utarbetat olika sätt för samordningen beroende på de olika enheternas arbetssätt. Felaktiga avgifter Fasta avgifter till brukaren ligger ibland kvar i systemet. Detta beror på att det saknas en rutin för om det är beslutaren eller avgiftshandläggaren som ska ta bort den. Det innebär att brukaren får en faktura på en avgift som inte ska betalas. Det kan också vara så att man glömt att meddela att en brukare fått en ny insats, vilket medför att avgiften inte faktureras. Inkommande underlag De olika enheterna registrerar bland annat underlag för matportioner, korttidsdygn och antal timmar en brukare haft serviceinsatser. Dessa uppgifter behöver komma in i tid, innan systemet kör ut fakturan, för att fakturan ska vara korrekt. Då avgiftshandläggarna inte får in underlag måste de ringa upp enheterna och fråga. Detta tar ofta tid och orsakar stress. Ofta rapporteras felaktiga uppgifter om brukarna. Exempelvis har korttidsenheterna missat att justera antal dygn när en brukare tillfälligt varit inlagd på sjukhus, hemtjänstgrupper missat att notera korrekt antal matportioner som levererats till en brukare. Detta ger merarbete för avgiftshandläggaren som dels måste kontrollera uppgifterna, dels göra om fakturan och skicka en ny. För att minska omarbete har avgiftshandläggarna tagit ansvar för att kontrollera inkommande uppgifter, vilket är ineffektivt och inte ger inrapporterande verksamheter någon indikation på att de måste förbättra sina rutiner. Avgifter i äldreomsorgen 9

10 Frågor Efter utskick av inkomstförfrågan, avgiftsbeslut och fakturor hör ofta brukare och anhöriga av sig med frågor. Ibland måste frågorna utredas med verksamheterna som rapporterat in underlagen. Många av frågorna återkommer flera gånger, vilket tar mycket tid. Inom avgiftshandläggning finns också många begrepp som kan vara svåra att förstå och hur de påverkar avgiften. Vad innebär till exempel avgiftsutrymme, förmånsbelopp och maxtaxa? Avgiftshandläggarna ställs också inför ärenden som är svårtolkade och saknar en funktion som gör att handläggningen följer regler och riktlinjer. För ett gemensamt arbetssätt behövdes en gemensam grund för avgiftshandläggarna att utgå ifrån. Därför lades kraft ner på att komma överens om hur handläggningen skulle gå till i processer där det skilde sig. Ett krafttag togs också för att hitta ett system att hantera alla frågor som uppkommer från både brukare och av beslutsprocessen i ärendet. Verksamheter som har problem med att rapportera in fullständiga underlag till fakturan behöver se över sina rutiner. För att hjälpa verksamheterna med en förbättring introducerades avvikelserutinen för avgiftshandläggarna. 10 Avgifter i äldreomsorgen

11 Implementering Nedskrivna processer och stöddokument Alla avgiftshandläggarna arbetade tillsammans fram en avgiftshandläggarprocess med 13 delprocesser, där det framgår hur handläggningen ska gå till. Arbetet med att hålla dessa aktuella är ständigt pågående, och avgiftshandläggarna träffas regelbundet för att uppdatera dem. Processerna ska i huvudsak säkerställa att avgiftshandläggningen går till på likartat sätt. Vissa processer har bara några få instruktioner, som processen för dagverksamhet, medan andra processer som t.ex. inkomstförfrågan (bilaga 1) har många fler instruktioner. Nya blanketter Det gjordes en ny utformning av inkomstförfrågan (bilaga 2) och medföljande brev (bilaga 3). Blanketten är enklare att fylla i och brevet ger ett stöd för det. Avgiftsbesluten (bilaga 4 ) förenklades också med att beskriva vad maxtaxa, avgiftsutrymme och förbehållsbelopp innebär. Det blev fyra olika varianter av avgiftsbeslut, beroende på boende och inkomstuppgifter, istället för tidigare sex varianter. Dokument för frågor Det skapades ett strukturerat arbetssätt för att hantera frågor som uppstår i handläggningen. Det innebär att varje handläggare är ansvarig att dokumentera frågorna, prioritera viktigheten, och ta upp dem på handläggarträffarna. Cheferna har ansvar att gå igenom listan med frågor och bevaka att svaren arbetas fram enligt rutin. Fel och brister För att komma till rätta med bristerna i samordningen med olika enheter ska avgiftshandläggarna följa avvikelserutinen som finns på intranätet på sidan för tillsynsansvarig över social omsorg för äldre. Gemensam mapp En mapp togs fram där alla avgiftshandläggare samlar gemensamma dokument. Här finns processer, stöddokument, rutiner, verksamhetsuppföljning och andra dokument. Avgifter i äldreomsorgen 11

12 Möten Avgiftshandläggarträffarna hade startat före projektet. Enhetscheferna har förbättrat dem med en strukturerad dagordning som de tillsammans går igenom före mötet. Avgiftshandläggarna har också börjat träffas för att arbeta med frågor som de själva kan besluta om. Dessutom får de direktiv av cheferna när det är något särskilt som de behöver arbeta med. Projektet initierade också ett samverkansmöte mellan korttidscheferna och enhetscheferna för att de ska arbeta mer lika med inrapportering. Stödfunktion Det utsågs en person inom kommungemensamma äldreomsorgen som ska ta till vara avgiftshandläggarnas intressen. I första hand ska handläggarna vända sig till den egna enhetschefen, men vissa frågor kan behöva lyftas högre upp. Den personen är också processägare för avgiftshandläggningen. Vad var avgörande för att nå resultat? Avgiftshandläggarna hade motivation att avsätta tid för arbetsgruppen. Närvaron har varit mycket god, och trots alla olikheter har det funnits en vilja att till slut ena sig. Metodiskt har vi gått igenom alla varianter som finns inom huvudprocessen och gemensamt bestämt vilken rutin som ska gälla. Många frågor har lyfts till enhetscheferna för beslut. I arbetet med blanketten och övriga dokument har flera sakkunniga engagerats för att nå rättssäkerhet. Även personer som inte har någon erfarenhet av äldreomsorgen har hjälpt till med värdefulla synpunkter. Utbildningstillfället i maj stärkte projektarbetet. Dessutom visade det sig att andra kommuner som börjat liknande arbete hade samma typ av förbättringsområden. Det ökade motivationen att fortsätta arbetet även vid motgångar. 12 Avgifter i äldreomsorgen

13 Säkerställa den nya processen Risken att medarbetarna fortsätter att arbeta som tidigare är stor. För att säkra det nya arbetssättet ska det regelbundet följas upp. Varje år ska avgiftshandläggarna fylla i en skattning (bilaga x) av tillämpningen av processen och vilket stöd den ger. Dessutom ska en mätning visa vilken typ av frågor som brukare och anhöriga ställer, och vilka fel som uppstår vid inrapportering av uppgifter. Frågor och felaktigheter En vecka om året ska verksamheten följa upp vilken typ av frågor, omarbete och felaktigheter som uppkommer. Handläggarna fyller i en mall som enhetscheferna sammanställer. Underlaget ligger till grund för att ringa in ofta förekommande frågor som bör följas upp för att t.ex. förbättra informationen på hemsidan eller i någon blankett. Felaktigheter och omarbeten noteras som ett led i kartläggningen av problemområden som behöver åtgärdas. Frågor och problem uppstår under hela året och kommer att hanteras på ett annat sätt. När en fråga eller ett problem uppstår ska detta noteras i ett gemensamt dokument. Dessa samlade frågor ska avgiftshandläggarna arbeta med på sina arbetsträffar. De frågor som inte kan hanteras på dessa träffar tas upp på träffarna med cheferna, eller lämnas vid behov över till den kommungemensamma äldreomsorgen enligt beslutsprocessen. Fel och brister Borås Stad använder en rutin för avvikelser för att kvalitetssäkra omsorgen för äldre. Avgiftshandläggarna ska nu börja skriva avvikelser när samordningen med andra enheter inte fungerar. Det kan vara att rapporter kommer in för sent eller att de är felaktiga. Uppföljning sker på avgiftshandläggarträffarna. Årsplan och processägarskap Det har upprättats en årsplan (bilaga 5) för mötesplanering, uppföljning av verksamheten och den årliga inkomstförfrågan till brukarna. Arbetet har också säkrats genom att tillsätta en processägare från den kommungemensamma äldreomsorgen, som ska följa upp att avgiftshandläggarna fortsättningsvis har en strukturerad, rättssäker handläggning och utför sina uppgifter mer likvärdigt. Det har också införts ett dokument för uppföljning och processägarskap (bilaga 6), där det tydligt framgår hur den årliga uppföljningen och arbetet med ständiga förbättringar ska ske. Månadsvis ska göras en uppföljning av avvikelser och en genomgång av de viktigaste frågorna som uppstått. Årligen ska en mätning göras av tillämpningen av processerna, och vilken typ av felaktigheter och frågor som uppstår. Avgifter i äldreomsorgen 13

14 Fortsatt arbete Alla nedskrivna processer behöver kontinuerligt förbättras och utvecklas. Det krävs ett fortsatt arbete med att se över rutiner för inrapportering av underlag. Det skulle behövas gemensamma rutiner inom till exempel alla korttider hur man håller reda på brukarnas vistelsetid och hur dessa ska rapporteras in till avgiftshandläggarna. Detta gäller även inrapportering av matportioner från hemtjänsten och köken, samt övriga verksamheter som har krav på sig att rapportera in uppgifter. Det finns ytterligare förbättringspotential i hanteringen av de frågor som har en tendens att uppstå flera gånger utan att det blir någon lösning. Dels frågor om hur avgiftshandläggarna ska hantera specifika ärenden, dels generella frågor från brukare och anhöriga. Ett sätt att minska antal frågor från brukare och anhöriga kan vara att se över hemsidan och där ge svar på vanliga frågor. 14 Avgifter i äldreomsorgen

15 Diskussion Vid omorganisationen 2011 försvann många avgiftshandläggare med erfarenhet till nya uppdrag. Avgiftshandläggarna upplevde det året som rörigt, att ingen tog deras problem på allvar och att det saknades någon som kunde svara på deras frågor om handläggningen. Vid projektstart fanns därför förväntningar framför allt på att problemet med någon att vända sig till skulle lösas. Svårigheten har varit att hitta en bra lösning i verksamheten eftersom tolkningssituationer av lagar och beslut behöver hanteras i en beslutsprocess som idag inte existerar. Det gäller även verksamhetsfrågor som behöver hanteras lika i alla stadsdelarna, där kunskap saknas och beslutsvägar är otydliga. Vid analys av grundorsakerna till problemen i avgiftshandläggningen kan tyckas att projektet borde koncentrerat sig på inrapporteringen av uppgifter. De är nämligen de största orsakerna till att det blir felaktiga fakturor till brukarna. Avgränsningen i projektet var emellertid avgiftshandläggarens arbetsprocess. Dessutom såg vi att avgiftshandläggargruppen behövde börja med en gemensam grund och få en gemensam syn på processerna. Projektet blev en start på att arbeta efter gemensamma stöddokument och därmed underlätta det fortsatta förbättringsarbetet efter projektets slut. Dessutom arbetar Borås Stad med att införa ett nytt verksamhetssystem. Kraven på inrapporteringen av avgiftsunderlag kommer att behöva klargöras i den implementeringen. I projektet har vi försökt att göra dokument och anvisningar enkla att använda i det dagliga arbetet. Det ska vara okomplicerat att arbeta med processerna och utveckla dem vidare. Vi har också strävat efter att göra uppföljningsrutinen av processerna så enkel som det går för att kunna leva vidare. De åtta avgiftshandläggarna är placerade på fyra skilda förvaltningar. Arbetsplatsträffar har de tillsammans med biståndshandläggarna i sin förvaltning. Då dessa är en större grupp rör frågorna oftast dem. Dessutom har biståndshandläggarna och cheferna en begränsad inblick i avgiftshandläggningen, vilket gör att frågor om avgiftshandläggningen hamnar i skymundan. Fördelen med att avgiftshandläggarna sitter som de gör idag är att de kan vara disponibla för andra arbetsuppgifter och att de arbetar nära sin verksamhet. Kanske skulle det vara bra att placera samtliga avgiftshandläggare i samma lokaler med en gemensam chef, som har större möjlighet att sätta sig in deras arbete och vara ett bättre stöd. Verksamheten är också sårbar vid frånvaro, och det innebär stor belastning för övriga anställda. Avgifter i äldreomsorgen 15

16 16 Avgifter i äldreomsorgen

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER» Bättre framförhållning ger lugnare arbetsmiljö Läkemedel 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning 6 Analys

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter.

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Deloitte. Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Härnösands kommun 4 mars 2013 Audi t. Tax Consul ting F inancial Advisory. Innehåll Saimnanfattning... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012 Revisionsrapport Avgifter inom Äldreomsorgen Trosa kommun Mats Renborn Granskning av avgiftshantering Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2

Läs mer

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten Rutin för avvikelser inom Socialtjänstens område inom vården och omsorgen om äldre enligt föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 april 2017 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme 4

Läs mer

Avgifter Äldre och funktionsnedsatta

Avgifter Äldre och funktionsnedsatta Sidan 1 (8) Avgifter 2017 Äldre och funktionsnedsatta Karlsborgs kommun tar ut avgifter för den hjälp du fått beviljad i form av hemvård, korttidsboende, särskilt boende, dagverksamhet eller andra insatser

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 september 2016 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

ALLMÄNT Prisbasbelopp Maxtaxan (Högkostnadsskydd) För år 2017 motsvarar det kr per månad. Minimibelopp Minimibelopp, ensamboende

ALLMÄNT Prisbasbelopp Maxtaxan (Högkostnadsskydd) För år 2017 motsvarar det kr per månad. Minimibelopp Minimibelopp, ensamboende 1 ALLMÄNT För service, vård och omsorgsinsatser tar Surahammars kommun ut en avgift. Kommunen måste enligt lag, försäkra sig om att du har ekonomiskt utrymme för att betala innan vi tar ut avgift. Flera

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Till den som av olika skäl inte kan klara sig själv ges service, omvårdnad och omsorg. Det här dokumentet handlar i korthet om Tierps kommuns omsorgsavgifter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsområde Myndighet Diarienummer: VON 2014/1037-2 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 2015-03-15 Vård- och omsorgskontoret 2 (11)

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2017 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

BRUKAR- PERSPEKTIV. Hållbart arbetssätt med. inom boendestöd funktionshinder

BRUKAR- PERSPEKTIV. Hållbart arbetssätt med. inom boendestöd funktionshinder Hållbart arbetssätt med BRUKAR- PERSPEKTIV inom boendestöd funktionshinder» Engagemang från ledning till medarbetare resulterade i ett hållbart arbetssätt» Brukarperspektiv i boendestöd 1 Sammanfattning

Läs mer

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter 2016 I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2016 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till hemvård, hemsjukvård- och omvårdnadsinsatser

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Översyn av taxa för hemsjukvård

Översyn av taxa för hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1 FLEXIBELT fordonsutnyttjande» smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året Flexibelt fordonsutnyttjande 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns kommun Från och med den 1 augusti 2004 har Nynäshamns kommun ändrat avgiftsystemet för äldreomsorg i särskilt boende och för hemtjänst

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende. I denna broschyr får

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2016-03-01 Lagförändring har skett gällande maxtaxan. Strömstad kommun har inte beslutat

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Mot mobil dokumentation i Arvika kommun

Mot mobil dokumentation i Arvika kommun Mot mobil dokumentation i Arvika kommun Vård och omsorgs utveckling på bredden med ny teknik. Presenteras av: Ann-Katrin Johansson Arvika kommun Näst största kommunen i Värmland 26 175 invånare varav ca

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården SAMMANFATTNING Det digitala signeringssystemet möjliggör att omvårdnadspersonal

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

1 (5) Rutiner för. Säg vad du tycker. Fastställda av kommunchefen rev. OXL100 v

1 (5) Rutiner för. Säg vad du tycker. Fastställda av kommunchefen rev. OXL100 v 1 (5) Rutiner för Fastställda av kommunchefen 2011-12-06 2014-05-14 rev. OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (5) Inom Oxelösund kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du tycker för hantering av synpunkter

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Susanne Edgren, Therese Lindén, Ingrid Olausson, Ulrika Ström, Förvaltningens ledningsgrupp 1 (7) Riktlinje gällande klagomål och synpunkter uniform

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Instruktion. Utbildning genomförandewebben i Treserva. 1 av 5. Gäller från: Gäller för: Fastställd av:

Instruktion. Utbildning genomförandewebben i Treserva. 1 av 5. Gäller från: Gäller för: Fastställd av: IT Instruktion Utbildning genomförandewebben i Treserva Gäller från: 2015-11-16 Gäller för: Fastställd av: Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras senast: 2016 Version: Revideras av Treserva resursperson

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2017-03-01 2018-02-28 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg/boendestöd. Taxan

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Granskningsrapport av korttidsvård för äldre svar på remiss från äldrenämnden

Granskningsrapport av korttidsvård för äldre svar på remiss från äldrenämnden NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Granskningsrapport av

Läs mer

vård och omsorg Avgifter inom

vård och omsorg Avgifter inom Avgifter inom vård och omsorg SVENSKA Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service och omvårdnad. Gäller från och med 2016-07-01

Läs mer

HUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER?

HUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER? HUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER? Ett kartläggnings- och visualiseringsprojekt för att få En helhetsbild över arbetet som utgångspunkt för fortsatta diskussioner om

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

KORTTIDSVÅRD. Korttidsvård beviljas för rehabilitering och avlastning. SOCIAL SEKTOR Senast reviderad 2014-01-28

KORTTIDSVÅRD. Korttidsvård beviljas för rehabilitering och avlastning. SOCIAL SEKTOR Senast reviderad 2014-01-28 KORTTIDSVÅRD Korttidsvård beviljas för rehabilitering och avlastning Senast reviderad 2014-01-28 2 (5) 3 (5) OM KORTTIDSVÅRD Du beviljas korttidsvård om du behöver en tids rehabilitering och/eller vård

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter 2017 Vård och omsorg

Avgifter 2017 Vård och omsorg Avgifter 2017 Vård och omsorg I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2017 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till trygghetslarm,

Läs mer

HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1

HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1 HELA BILEN» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1 Sammanfattning 3 Six Sigma 5 Förutsättningar 6 Bakgrund 6 Problemformulering 6 Syfte 6 Avgränsningar 7 Potential 7 Processkarta 8

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter inom Trygghet och stöd Kungälvs Kommun 2017

Avgifter inom Trygghet och stöd Kungälvs Kommun 2017 Avgifter inom Trygghet och stöd Kungälvs Kommun 2017 Nya bilden läggs här ADRESS TELEFON FAX E-POST HEMSIDA 37133_Avgiftsbroschyr_Trygghet_stod_2017_8sid.indd 1 Stadshuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015 AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN Från 1 januari 2015 AVGIFTER FÖR OMVÅRDNADSINSATSER Gäller i både ordinärt boende (eget hem) och särskilt boende (äldreboende). Avgift betalas alltid av varje person

Läs mer

Process för terminologiarbete

Process för terminologiarbete Ledningssystem Rutin 2014-02-03 1(6) Avdelning R Regler och behörighet Upprättad av Emma Leeb-Lundberg Gäller från och med 2011-11-10 Process för terminologiarbete Typ av process Process för terminologiarbetet

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer