AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1"

Transkript

1 AVGIFTER i äldreomsorgen» Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning Avgifter i äldreomsorgen 1

2 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Förbättringspotential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Avgiftshandläggarprocess 7 Mätning 7 Jämförelser 7 Analys och identifiering av grundorsaker 9 Olikheter 9 Felaktiga underlag 9 Inkommande underlag 9 Frågor 10 Implementering 11 Nedskrivna processer och stöddokument 11 Nya blanketter 11 Dokument för frågor 11 Fel och brister 11 Gemensam mapp 11 Möten 12 Stödfunktion 12 Vad var avgörande för att nå resultat? 12 Säkerställa den nya processen 13 Frågor och felaktigheter 13 Fel och brister 13 Årsplan och processägarskap 13 Fortsatt arbete 14 Diskussion 15 Projektledare Marika Hacksell Barbro Andréen-Rahm Förvaltning Stadskansliet 2 Avgifter i äldreomsorgen

3 AVGIFTER i äldreomsorgen Sammanfattning I Borås Stad hanterar åtta avgiftshandläggare avgifter för kommunens brukare. Deras arbetsuppgifter och ansvar är att debitera brukarna rätt avgift för sin vård. Två avgiftshandläggare är placerade i varje stadsdel och två på Sociala omsorgsförvaltningen. Avgiftshandläggarna saknar gemensamma rutiner som stöd i arbetet och har därför utformat egna arbetssätt. De upplevde att de inte hade någon att vända sig till vid frågor och problem. Underlagen från olika verksamheter är ofta bristfälliga, vilket medför felaktig faktura till brukaren. En rättssäker handläggning ska göra att brukarnas avgifter för kommunens service och omvårdnad behandlas lika. Projektet syftar till att: Skapa en strukturerad och rättssäker avgiftshandläggning där handläggarna arbetar mer likvärdigt och kunden får en korrekt faktura. För en mer likvärdig behandling av avgiftsärenden behöver handläggarna arbeta efter samma rutiner och riktlinjer. De behöver också få en fungerande beslutsprocess. En minskning av felaktiga underlag och att de kommer in i tid skulle innebära att brukarna faktureras korrekt. Avgiftshandläggarna har träffats ett tiotal gånger för att jobba fram gemensamma processer och stöddokument. De frågor som uppstår i avgiftshandläggningen kategoriseras i tre olika beslutsnivåer. På första nivån kan avgiftshandläggarna själva komma överens om svaren. På nivå två ska enhetscheferna fatta beslut om svaret och i den sista nivån, som kräver politiskt beslut, lyfts frågan till den kommungemensamma äldre- och funktionshinderverksamheten. För att komma till rätta med bristande inrapportering av korrekta underlag till fakturan från de olika verksamheterna ska avgiftshandläggarna använda sig av kommunens avvikelsehantering. En processägare utsågs för att bevaka att processerna är aktuella. Processägaren ska också vara länken mellan verksamheten och de politiska besluten. För att behålla det nya arbetssättet upprättades en årsplan. Den ska vara ett stöd i planeringen på årsbasis med överblick över möten, uppföljning av processerna och avgiftshandläggningen. Avgifter i äldreomsorgen 3

4 Förutsättningar Bakgrund Äldreomsorgen i Borås Stad bedrivs sedan 2011 i tre stadsdelsnämnder och Sociala omsorgsförvaltningen efter att tidigare varit uppdelad på tio kommundelar och Sociala omsorgsförvaltningen. Det finns två avgiftshandläggare i varje stadsdel för ärenden inom äldreomsorgen och två i Sociala omsorgsförvaltningen i funktionshinderverksamheten för personer under 65 år; totalt åtta personer. Vid sammanslagningen av kommundelarna till tre stadsdelar omorganiserades avgiftshandläggningen. Det förde med sig att erfarna avgiftshandläggare slutade och några handläggare började som inte hade erfarenhet av avgiftshandläggning. När avgiftshandläggarna var utspridda i kommundelarna skapade de egna rutiner och arbetssätt. Efter sammanslagningen formade avgiftshandläggarna i de olika stadsdelarna återigen egna rutiner och arbetssätt, eftersom det saknades gemensamma rutiner och dokument som stöd i arbetet. Många frågor kom upp till ytan och avgiftshandläggarna upplevde att de inte hade någon att vända sig till. Det saknades en organisation som kunde besluta i avgiftsfrågor, och om bristerna i inrapportering av underlagen till brukarnas fakturor. Följden blev att avgifterna till brukarna hanterades olika, och man kom inte till rätta med de felaktiga underlagen. Det blev nödvändigt att se över arbetssituationen för avgiftshandläggarna för att brukarna ska få korrekta avgifter och fakturor. Det gjordes försök att reda ut problemområden och skapa ett gemensamt arbetssätt, men avgiftshandläggningen är komplex och arbetet blev för stort för att genomföras i den dagliga verksamheten. I januari 2012 beslutade ledningen att starta ett Six Sigma-projekt för att få struktur på avgiftshandläggningen och för att säkerställa att brukarna får korrekta fakturor. Det var nödvändigt att ta ett helhetsgrepp över processen för att kunna åtgärda problemen. Problemformulering Om avgiftshandläggarna behandlar avgifter olika, medför det skillnad i avgifter för brukarna. Dessutom påverkas brukarens avgift om det är fel på underlagen från enheterna. Om till exempel en enhet rapporterar in fel antal måltider till avgiftshandläggaren orsakar det ett fel i brukarens faktura. Uträkningen av avgifterna är komplicerad och leder till många frågor från brukare och anhöriga. Tre problemformuleringar specificerar möjligheter till förbättringar: 4 Avgifter i äldreomsorgen

5 Underlagen från brukaren, boenden, korttidsenheter, hemtjänstgrupper, dagverksamheter och kök är ofullständiga och skickas inte in i tid till avgiftshandläggare. Avgiftshandläggarna har inte någon att vända sig till med frågor om specifika ärenden. Avgiftsberäkningen är oklar och leder till många frågor från brukarna Syfte Att avgiftshandläggarna saknar ett gemensamt arbetssätt kan medföra att brukarnas avgifter för kommunens service och omvårdnad behandlas olika. Därför blev syftet med projektet att: Skapa en strukturerad och rättssäker avgiftshantering där handläggarna arbetar mer likvärdigt och kunden får en korrekt faktura. Avgränsningar Projektet inriktar sig på avgiftshandläggarens arbete. Arbetsprocessen börjar med att en avgift ska läggas in och slutar med en faktura som går ut till brukaren. Processen innefattar flera delprocesser. Dessa behöver likställas för en rättssäker handläggning. Likaså behöver hanteringen av frågor som uppstår i handläggningen ses över, hur frågorna ska hanteras praktiskt och hur beslutsprocessen ska se ut. Verksamheterna som skickar in fakturaunderlag till avgiftshandläggaren behöver säkra dessa uppgifter för att brukarens faktura ska bli korrekt. Förbättringspotential Om avgiftshandläggarna fortsätter att utarbeta egna rutiner och arbetssätt riskeras rättssäkerheten. Kommunen har ett ansvar i att avgifter tas ut likvärdigt enligt regler och riktlinjer, oavsett vilken stadsdel man bor i. Avgiftshandläggarna är också beroende av flera verksamheter för att få in korrekta underlag till fakturorna. En minskning av omarbete och felaktiga fakturor med 80 procent i ärendehandläggningen ger en potential på över en halv miljon kronor per år 1. 1) En vägd timkostnad på 500 kronor/h inkluderar lönekostnad och omkostnader Omarbete, varje handläggare har i snitt 10 ärenden/mån som måste göras om. Varje ärende tar 60 min=10*60min*8 handläggare*500 kr/h*12månader*0,8 = ca kronor/år Korrigering av felaktiga uppgifter, varje handläggare har 10 ärenden/mån som måste korrigeras och varje ärende tar 20 min= 10*20min*8handläggare*500 kr/h*12månader* = ca kronor/år Avgifter i äldreomsorgen 5

6 Processkarta För att få en övergripande bild av projektet gjordes en processkarta. Avgiftshandläggarna ansvarar för att samordna underlag för att beräkna brukarnas avgifter. Deras arbetsprocess startar när biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast beviljar insatser, och slutar när brukaren får en faktura för vården. Avgiftshandläggaren tar in uppgifter om inkomster från brukaren och uppgifter om vilken service och omvårdnad brukarna fått från olika verksamheter. Det kan gälla antal timmar för service, korttidsvistelse, matportioner m.m. Avgiftshandläggarna registrerar uppgifterna i verksamhetssystemet, som därefter genererar ett avgiftsbeslut med uppgifter om betalningsförmåga och en faktura. Arbetet kräver mycket samordning och det är många personer från olika enheter som är inblandade i att rapportera in underlag till fakturan. Leverantörer Indata Process Utdata Kunder Biståndshandläggare Hemsjukvårdspersonal Brukare Anhörig God Man Hemtjänst Korttid Dagverksamhet Dagvård Våbo Restauranger Biståndsenheten Hemsjukvård Gruppboenden LSS Serviceboenden SoL Information om insats T.ex. Service, omvårdnad, hemsjukvård och dagverksamhet Lämnar in ifylld Inkomstblankett Rapporterar om: Matportioner Antal dygn Antal dygn och måltider Antal dygn och måltider Avliden/flyttat Antal måltider Antal servicetimmar Action Avslutad insats Avslutad insats Antal måltider Antal måltider AH lägger in eller tar bort avgift i verksamhetssystemet Få in inkomstuppgifter Skicka avgiftsbeslut till brukaren Avgiftshandläggaren får in underlag till fakturan Vid brytdatum görs det en körning av underlagen till fakturasystemet Agresso Korrekt faktura Brukare Anhörig God Man Process för avgiftshandläggarna som belyser mängden av indata som kan påverka fakturan. 6 Avgifter i äldreomsorgen

7 Kartläggning Avgiftshandläggarprocess Sju avgiftshandläggare har deltagit i projektet, fem från äldreomsorgen och två från funktionshinderverksamheten. Gruppen arbetade fram en gemensam process för avgiftshandläggning och ett antal delprocesser med detaljerade rutiner för hur handläggningen ska utföras inom olika områden. Samverkan med inrapporterande enheter har inte fungerat tillfredsställande. Det har medfört felaktiga fakturor till brukare och utskick till brukare som inte är aktuella. Underlag kommer inte in i tid, eller så är underlag felaktiga eller till och med saknas. Det har för handläggarna blivit merarbete att både dubbelkolla uppgifter och rätta till uppgifter i efterhand, samt att jaga uppgifter. Det har även visat sig att flera enheter saknar rutiner för att lämna korrekta rapporter till avgiftshandläggarna. Avgiftshandläggarna får många telefonsamtal från brukare och anhöriga om hur man fyller i en blankett, hur hög avgiften blir, hur kommunen har räknat ut avgiftsutrymmet m.m. Utöver den här typen av frågor förekommer också frågor som hamnar utanför regelsystemet, vilket gör att avgiftshandläggarna ofta fattar olika beslut mellan stadsdelarna. Det kan bli ett annat beslut nästa gång samma ärende uppstår. Det uppstår också många funderingar kring själva handläggningen av avgifter och avgiftshandläggarna upplever att det är oklart vilket ansvar och arbetsområde de har samt vem som ansvarar för att hantera alla frågor. Mätning En slumpmässig vecka valdes ut för att undersöka hur många och vilka sorters fel och frågor som uppstår. Sju handläggare deltog i mätningen. Det uppstod 37 felaktiga ärenden att korrigera och 71 frågor. En del av handläggarna hade markant fler ärenden i mätningen än andra. Ett snitt utifrån mätningen resulterar i 5,3 fel och 10,1 frågor per handläggare under en vecka. Jämförelser Kontakt togs med flera kommuner för att jämföra verksamheterna. Enköping och Strängnäs var två kommuner som kvalitetssäkrar avgiftshandläggningen. I arbetet med att se över blanketter har flera kommuners hemsidor varit till hjälp, t.ex.. Ulricehamn och Helsingborg. Avgifter i äldreomsorgen 7

8 I maj deltog alla avgiftshandläggare och en av projektledarna på en utbildningsdag med rubriken Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen - ett led i myndighetsutövningen. Där gavs konkreta tips på hur stöddokument kan utformas för en säker och effektiv avgiftshandläggning. Avgiftshandläggaren behöver känna till lagar och regler för handläggningen, samtidigt som rutiner för handläggningen ska vara så effektiva som möjligt. Det framkom att det rent juridiskt inte alltid finns enkla svar på en del frågor. T.ex. när och hur ofta ska ett avgiftsbeslut skickas ut? Dagen styrkte dock att arbetet med att skapa gemensamma stöddokument var rätt sätt att angripa problemen. Dessutom blev det tydligt att det som avgiftshandläggarna har uttryckt, att det saknas en organisation som kan hantera beslutsfrågor, stämde med andra kommuners upplevelser. Strängnäs, som nyligen avslutat ett projekt med avgiftshandläggare, hade som syfte att minska ledtiden på att få ut avgiftsbeslutet och eftersläpning på faktureringen. De hade också många frågor från brukare och anhöriga som de ville hantera på ett bättre sätt. Deras erfarenhet av projektarbetet var att avgiftshandläggningen var mer komplex än väntat. De började med för stort område och insåg att handläggningen är uppdelad i många små deluppgifter. Flera kommuner har samma erfarenhet som Borås. Gruppen avgiftshandläggare är en liten och de saknar stöd i tillämpningen av lagar och regler. 8 Avgifter i äldreomsorgen

9 Analys och identifiering av grundorsaker Olikheter Kartläggningen av avgiftshandläggarnas process visade att de behandlade sina ärenden olika. Därför koncentrerades projektet på att arbeta fram gemensamma stöddokument. Nedan beskrivs några exempel på olikheter. Det rådde olika rutiner för vem som skulle lämna ut inkomstförfrågan av biståndshandläggaren och avgiftshandläggaren. Detta innebär en osäkerhet om den var utlämnad eller inte. Missas det att få in inkomstuppgifter riskerar brukaren att få högsta avgift istället för efter sin betalningsförmåga. Uppgifter fylls i på olika blanketter. Det cirkulerar minst 40 olika varianter på blanketter vid inrapportering av måltider och dygn m.m. Avgiftshandläggarna hade utarbetat olika sätt för samordningen beroende på de olika enheternas arbetssätt. Felaktiga avgifter Fasta avgifter till brukaren ligger ibland kvar i systemet. Detta beror på att det saknas en rutin för om det är beslutaren eller avgiftshandläggaren som ska ta bort den. Det innebär att brukaren får en faktura på en avgift som inte ska betalas. Det kan också vara så att man glömt att meddela att en brukare fått en ny insats, vilket medför att avgiften inte faktureras. Inkommande underlag De olika enheterna registrerar bland annat underlag för matportioner, korttidsdygn och antal timmar en brukare haft serviceinsatser. Dessa uppgifter behöver komma in i tid, innan systemet kör ut fakturan, för att fakturan ska vara korrekt. Då avgiftshandläggarna inte får in underlag måste de ringa upp enheterna och fråga. Detta tar ofta tid och orsakar stress. Ofta rapporteras felaktiga uppgifter om brukarna. Exempelvis har korttidsenheterna missat att justera antal dygn när en brukare tillfälligt varit inlagd på sjukhus, hemtjänstgrupper missat att notera korrekt antal matportioner som levererats till en brukare. Detta ger merarbete för avgiftshandläggaren som dels måste kontrollera uppgifterna, dels göra om fakturan och skicka en ny. För att minska omarbete har avgiftshandläggarna tagit ansvar för att kontrollera inkommande uppgifter, vilket är ineffektivt och inte ger inrapporterande verksamheter någon indikation på att de måste förbättra sina rutiner. Avgifter i äldreomsorgen 9

10 Frågor Efter utskick av inkomstförfrågan, avgiftsbeslut och fakturor hör ofta brukare och anhöriga av sig med frågor. Ibland måste frågorna utredas med verksamheterna som rapporterat in underlagen. Många av frågorna återkommer flera gånger, vilket tar mycket tid. Inom avgiftshandläggning finns också många begrepp som kan vara svåra att förstå och hur de påverkar avgiften. Vad innebär till exempel avgiftsutrymme, förmånsbelopp och maxtaxa? Avgiftshandläggarna ställs också inför ärenden som är svårtolkade och saknar en funktion som gör att handläggningen följer regler och riktlinjer. För ett gemensamt arbetssätt behövdes en gemensam grund för avgiftshandläggarna att utgå ifrån. Därför lades kraft ner på att komma överens om hur handläggningen skulle gå till i processer där det skilde sig. Ett krafttag togs också för att hitta ett system att hantera alla frågor som uppkommer från både brukare och av beslutsprocessen i ärendet. Verksamheter som har problem med att rapportera in fullständiga underlag till fakturan behöver se över sina rutiner. För att hjälpa verksamheterna med en förbättring introducerades avvikelserutinen för avgiftshandläggarna. 10 Avgifter i äldreomsorgen

11 Implementering Nedskrivna processer och stöddokument Alla avgiftshandläggarna arbetade tillsammans fram en avgiftshandläggarprocess med 13 delprocesser, där det framgår hur handläggningen ska gå till. Arbetet med att hålla dessa aktuella är ständigt pågående, och avgiftshandläggarna träffas regelbundet för att uppdatera dem. Processerna ska i huvudsak säkerställa att avgiftshandläggningen går till på likartat sätt. Vissa processer har bara några få instruktioner, som processen för dagverksamhet, medan andra processer som t.ex. inkomstförfrågan (bilaga 1) har många fler instruktioner. Nya blanketter Det gjordes en ny utformning av inkomstförfrågan (bilaga 2) och medföljande brev (bilaga 3). Blanketten är enklare att fylla i och brevet ger ett stöd för det. Avgiftsbesluten (bilaga 4 ) förenklades också med att beskriva vad maxtaxa, avgiftsutrymme och förbehållsbelopp innebär. Det blev fyra olika varianter av avgiftsbeslut, beroende på boende och inkomstuppgifter, istället för tidigare sex varianter. Dokument för frågor Det skapades ett strukturerat arbetssätt för att hantera frågor som uppstår i handläggningen. Det innebär att varje handläggare är ansvarig att dokumentera frågorna, prioritera viktigheten, och ta upp dem på handläggarträffarna. Cheferna har ansvar att gå igenom listan med frågor och bevaka att svaren arbetas fram enligt rutin. Fel och brister För att komma till rätta med bristerna i samordningen med olika enheter ska avgiftshandläggarna följa avvikelserutinen som finns på intranätet på sidan för tillsynsansvarig över social omsorg för äldre. Gemensam mapp En mapp togs fram där alla avgiftshandläggare samlar gemensamma dokument. Här finns processer, stöddokument, rutiner, verksamhetsuppföljning och andra dokument. Avgifter i äldreomsorgen 11

12 Möten Avgiftshandläggarträffarna hade startat före projektet. Enhetscheferna har förbättrat dem med en strukturerad dagordning som de tillsammans går igenom före mötet. Avgiftshandläggarna har också börjat träffas för att arbeta med frågor som de själva kan besluta om. Dessutom får de direktiv av cheferna när det är något särskilt som de behöver arbeta med. Projektet initierade också ett samverkansmöte mellan korttidscheferna och enhetscheferna för att de ska arbeta mer lika med inrapportering. Stödfunktion Det utsågs en person inom kommungemensamma äldreomsorgen som ska ta till vara avgiftshandläggarnas intressen. I första hand ska handläggarna vända sig till den egna enhetschefen, men vissa frågor kan behöva lyftas högre upp. Den personen är också processägare för avgiftshandläggningen. Vad var avgörande för att nå resultat? Avgiftshandläggarna hade motivation att avsätta tid för arbetsgruppen. Närvaron har varit mycket god, och trots alla olikheter har det funnits en vilja att till slut ena sig. Metodiskt har vi gått igenom alla varianter som finns inom huvudprocessen och gemensamt bestämt vilken rutin som ska gälla. Många frågor har lyfts till enhetscheferna för beslut. I arbetet med blanketten och övriga dokument har flera sakkunniga engagerats för att nå rättssäkerhet. Även personer som inte har någon erfarenhet av äldreomsorgen har hjälpt till med värdefulla synpunkter. Utbildningstillfället i maj stärkte projektarbetet. Dessutom visade det sig att andra kommuner som börjat liknande arbete hade samma typ av förbättringsområden. Det ökade motivationen att fortsätta arbetet även vid motgångar. 12 Avgifter i äldreomsorgen

13 Säkerställa den nya processen Risken att medarbetarna fortsätter att arbeta som tidigare är stor. För att säkra det nya arbetssättet ska det regelbundet följas upp. Varje år ska avgiftshandläggarna fylla i en skattning (bilaga x) av tillämpningen av processen och vilket stöd den ger. Dessutom ska en mätning visa vilken typ av frågor som brukare och anhöriga ställer, och vilka fel som uppstår vid inrapportering av uppgifter. Frågor och felaktigheter En vecka om året ska verksamheten följa upp vilken typ av frågor, omarbete och felaktigheter som uppkommer. Handläggarna fyller i en mall som enhetscheferna sammanställer. Underlaget ligger till grund för att ringa in ofta förekommande frågor som bör följas upp för att t.ex. förbättra informationen på hemsidan eller i någon blankett. Felaktigheter och omarbeten noteras som ett led i kartläggningen av problemområden som behöver åtgärdas. Frågor och problem uppstår under hela året och kommer att hanteras på ett annat sätt. När en fråga eller ett problem uppstår ska detta noteras i ett gemensamt dokument. Dessa samlade frågor ska avgiftshandläggarna arbeta med på sina arbetsträffar. De frågor som inte kan hanteras på dessa träffar tas upp på träffarna med cheferna, eller lämnas vid behov över till den kommungemensamma äldreomsorgen enligt beslutsprocessen. Fel och brister Borås Stad använder en rutin för avvikelser för att kvalitetssäkra omsorgen för äldre. Avgiftshandläggarna ska nu börja skriva avvikelser när samordningen med andra enheter inte fungerar. Det kan vara att rapporter kommer in för sent eller att de är felaktiga. Uppföljning sker på avgiftshandläggarträffarna. Årsplan och processägarskap Det har upprättats en årsplan (bilaga 5) för mötesplanering, uppföljning av verksamheten och den årliga inkomstförfrågan till brukarna. Arbetet har också säkrats genom att tillsätta en processägare från den kommungemensamma äldreomsorgen, som ska följa upp att avgiftshandläggarna fortsättningsvis har en strukturerad, rättssäker handläggning och utför sina uppgifter mer likvärdigt. Det har också införts ett dokument för uppföljning och processägarskap (bilaga 6), där det tydligt framgår hur den årliga uppföljningen och arbetet med ständiga förbättringar ska ske. Månadsvis ska göras en uppföljning av avvikelser och en genomgång av de viktigaste frågorna som uppstått. Årligen ska en mätning göras av tillämpningen av processerna, och vilken typ av felaktigheter och frågor som uppstår. Avgifter i äldreomsorgen 13

14 Fortsatt arbete Alla nedskrivna processer behöver kontinuerligt förbättras och utvecklas. Det krävs ett fortsatt arbete med att se över rutiner för inrapportering av underlag. Det skulle behövas gemensamma rutiner inom till exempel alla korttider hur man håller reda på brukarnas vistelsetid och hur dessa ska rapporteras in till avgiftshandläggarna. Detta gäller även inrapportering av matportioner från hemtjänsten och köken, samt övriga verksamheter som har krav på sig att rapportera in uppgifter. Det finns ytterligare förbättringspotential i hanteringen av de frågor som har en tendens att uppstå flera gånger utan att det blir någon lösning. Dels frågor om hur avgiftshandläggarna ska hantera specifika ärenden, dels generella frågor från brukare och anhöriga. Ett sätt att minska antal frågor från brukare och anhöriga kan vara att se över hemsidan och där ge svar på vanliga frågor. 14 Avgifter i äldreomsorgen

15 Diskussion Vid omorganisationen 2011 försvann många avgiftshandläggare med erfarenhet till nya uppdrag. Avgiftshandläggarna upplevde det året som rörigt, att ingen tog deras problem på allvar och att det saknades någon som kunde svara på deras frågor om handläggningen. Vid projektstart fanns därför förväntningar framför allt på att problemet med någon att vända sig till skulle lösas. Svårigheten har varit att hitta en bra lösning i verksamheten eftersom tolkningssituationer av lagar och beslut behöver hanteras i en beslutsprocess som idag inte existerar. Det gäller även verksamhetsfrågor som behöver hanteras lika i alla stadsdelarna, där kunskap saknas och beslutsvägar är otydliga. Vid analys av grundorsakerna till problemen i avgiftshandläggningen kan tyckas att projektet borde koncentrerat sig på inrapporteringen av uppgifter. De är nämligen de största orsakerna till att det blir felaktiga fakturor till brukarna. Avgränsningen i projektet var emellertid avgiftshandläggarens arbetsprocess. Dessutom såg vi att avgiftshandläggargruppen behövde börja med en gemensam grund och få en gemensam syn på processerna. Projektet blev en start på att arbeta efter gemensamma stöddokument och därmed underlätta det fortsatta förbättringsarbetet efter projektets slut. Dessutom arbetar Borås Stad med att införa ett nytt verksamhetssystem. Kraven på inrapporteringen av avgiftsunderlag kommer att behöva klargöras i den implementeringen. I projektet har vi försökt att göra dokument och anvisningar enkla att använda i det dagliga arbetet. Det ska vara okomplicerat att arbeta med processerna och utveckla dem vidare. Vi har också strävat efter att göra uppföljningsrutinen av processerna så enkel som det går för att kunna leva vidare. De åtta avgiftshandläggarna är placerade på fyra skilda förvaltningar. Arbetsplatsträffar har de tillsammans med biståndshandläggarna i sin förvaltning. Då dessa är en större grupp rör frågorna oftast dem. Dessutom har biståndshandläggarna och cheferna en begränsad inblick i avgiftshandläggningen, vilket gör att frågor om avgiftshandläggningen hamnar i skymundan. Fördelen med att avgiftshandläggarna sitter som de gör idag är att de kan vara disponibla för andra arbetsuppgifter och att de arbetar nära sin verksamhet. Kanske skulle det vara bra att placera samtliga avgiftshandläggare i samma lokaler med en gemensam chef, som har större möjlighet att sätta sig in deras arbete och vara ett bättre stöd. Verksamheten är också sårbar vid frånvaro, och det innebär stor belastning för övriga anställda. Avgifter i äldreomsorgen 15

16 16 Avgifter i äldreomsorgen

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter.

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Deloitte. Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Härnösands kommun 4 mars 2013 Audi t. Tax Consul ting F inancial Advisory. Innehåll Saimnanfattning... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012 Revisionsrapport Avgifter inom Äldreomsorgen Trosa kommun Mats Renborn Granskning av avgiftshantering Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1 FLEXIBELT fordonsutnyttjande» smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året Flexibelt fordonsutnyttjande 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar

Läs mer

BRUKAR- PERSPEKTIV. Hållbart arbetssätt med. inom boendestöd funktionshinder

BRUKAR- PERSPEKTIV. Hållbart arbetssätt med. inom boendestöd funktionshinder Hållbart arbetssätt med BRUKAR- PERSPEKTIV inom boendestöd funktionshinder» Engagemang från ledning till medarbetare resulterade i ett hållbart arbetssätt» Brukarperspektiv i boendestöd 1 Sammanfattning

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende. I denna broschyr får

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns kommun Från och med den 1 augusti 2004 har Nynäshamns kommun ändrat avgiftsystemet för äldreomsorg i särskilt boende och för hemtjänst

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015 AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN Från 1 januari 2015 AVGIFTER FÖR OMVÅRDNADSINSATSER Gäller i både ordinärt boende (eget hem) och särskilt boende (äldreboende). Avgift betalas alltid av varje person

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Information om avgifter 4 Maxtaxa 4 Förbehållsbelopp 6 Hemtjänst 8 Hemtjänstinsatser 8 Avsägning av hemtjänstinsatser

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1

HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1 HELA BILEN» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1 Sammanfattning 3 Six Sigma 5 Förutsättningar 6 Bakgrund 6 Problemformulering 6 Syfte 6 Avgränsningar 7 Potential 7 Processkarta 8

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Uppgifterna rörande inkomster och hyra ber vi dig att fylla i på medföljande blanketter samt lämna kopior till oss på de underlag som beskrivs ovan.

Uppgifterna rörande inkomster och hyra ber vi dig att fylla i på medföljande blanketter samt lämna kopior till oss på de underlag som beskrivs ovan. 1 "[Mottagarens namn]" "[Mottagarens gatuadress]" "[Mottagarens postadress]" INKOMSTFÖRFRÅGAN En inkomstförfrågan skickas ut första gången du blir aktuell för en insats från kommunen som är avgiftsbelagd.

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter och matkostnader 2015. inom Hemvårdsförvaltningen

Avgifter och matkostnader 2015. inom Hemvårdsförvaltningen Avgifter och matkostnader 2015 inom Hemvårdsförvaltningen Avgiftsbroschyr_tryck.indd 1 2015-03-26 08:39 Innehållsförteckning Information om avgifter...3 Avgiftsuttag...3 Maxtaxa...4 Faktura/betalning...4

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg 1 juni 2015 AVGIFTER inom Vård och omsorg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida 4 högkostnadsskyddet 3. Bostadsbidrag

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun Enköpings kommun 2014. Vård- och omsorgsförvaltningen. Allmänt Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?...

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER 2015 Stöd & service

AVGIFTER 2015 Stöd & service AVGIFTER 2015 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun Enköpings kommun 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen. Information om avgifter gällande service och omvårdnad Allmänt Den här informationen

Läs mer

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst Ansvarig för rutin Ann Magnusson Lundkvist Ut Utfärdat (av vem och datum) Ann Magnusson Lundkvist 2015-07-22 Beslutad (av vem och datum) Carina Pihlwret 2015-07-22 Uppdaterad och version Giltig till och

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll.

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Avgifter inom Vård och Omsorg 2014 Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Hemtjänstavgift Hemtjänstavgift beräknas på beviljade timmar

Läs mer

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst OMVÅRDnad Maxtaxa 2012 Hemtjänst Maxtaxa 2012 Hemtjänst Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 760 kronor/månad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

REGLER FÖR AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN

REGLER FÖR AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 131111 183 Ansvarig: Förvaltningschef Revideras: vart 4: e år eller vid behov. REGLER FÖR AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer