Utvärdering av grannsamverkansbilen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av grannsamverkansbilen"

Transkript

1 Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015

2 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan kommunen, polisen och frivilliga. Målet med verksamheten är att öka tryggheten och minska brottsligheten, med fokus på bostadsinbrott. Detta ska uppnås genom att de frivilliga kör bilen runt i kommunen, främst under dagtid, för att iaktta, dokumentera och vid behov larma polis. De kan samtidigt notera och anmäla fel till kommunen, som t ex trasig belysning, klotter eller liknande, samt samarbeta med de grannsamverkansföreningar som finns i bostadsområdena. Kommunens drog- och brottsförebyggare är ansvarig tjänsteman, och från lokalpolisområde Danderyd finns en ansvarig polis. Det finns också en styrgrupp om fyra personer bestående av frivilliga förare som tagit det som extra ansvar. Styrgruppen tillsammans med kommunens och polisens representanter håller i utveckling av verksamheten, skötsel av bilen och planering av förarmöten och utbildningar. Arbetet går till så att förarna börjar dagen i Information Danderyd. De är alltid två, en förare och en medåkare. Där hämtar de nyckel, mobiltelefon och en pärm, samt tar emot information som kommit från polisen via mejl om eventuella inbrott som begåtts sedan bilen kördes senast. I det fall det finns inbrottsinformation gör förarna iordning lappar från polisen som ska delas ut i området kring det inbrottsdrabbade huset. Därefter hämtar de bilen i garaget och åker ut i kommunen. Kl bjuder kommunen på lunch på Idalagården om passet sträcker sig över den tiden. I slutet av dagen skrivs en observationsrapport som sätts in i pärmen, och bil, pärm, telefon och nyckel återlämnas. Utbildning av förare När projektet med grannsamverkansbilen startades beslutades att de som ska köra bilen ska genomgå en utbildning innan de blir behöriga förare. Anledningen till detta är att alla inblandade parter anser det viktigt att verksamheten inte uppfattas som eller utvecklas till ett medborgargarde, en farhåga som lyfts vid de förberedande möten som hölls i uppstarten av arbetet med bilen. I utbildningen finns även en del om etiska aspekter att ta hänsyn till då man kör grannsamverkansbilen, då man som förare ses som en representant både för Danderyds kommun och för närpolisen i Danderyd. Utbildningen har tagits fram av styrgruppen, kommunen och polisen i samverkan och leds av kommunens drog- och brottsförebyggare och en polis från Danderyds lokalpolisområde. De frivilliga representeras alltid av styrgruppen vid utbildningarna. Innehållet består av flera olika delar: grannsamverkansbilens syfte och mål vad man gör och vad som förväntas av förare/medåkare i grannsamverkansbilen praktisk information om att köra, boka osv grundläggande kunskap om att förebygga brott förarkontrakt Utbildningen tar ca två timmar, och har erbjudits vid fem tillfällen mellan juni och januari och 72 personer har deltagit. Det är dock 31 personer som varit ute med bilen som förare eller medåkare. Eftersom utbildningen också ger en grundläggande kunskap i hur man förebygger inbrott och hur grannsamverkan fungerar kan det finnas vinster med att ha gått utbildningen även om man efteråt 1

3 inte kommer igång med att köra bilen. Ett av de syften grannsamverkansbilen har är att sprida kunskap om hur bostadsinbrott kan förebyggas, och det får de som deltar i utbildningen. Hur har bilen körts Under augusti till och med december har bilen varit igång 63 dagar, vilket ger ett snitt på knappt 13 dagar per månad. Under denna tid har den rullat 3677 km, och besökt alla områden i kommunen. Vilka områden som besöks under ett pass bestäms till viss del av vart det varit inbrott. Förarna kör till de gator där information från polisen ska delas ut, det vill säga där det nyligen varit inbrott. Man vet också att om det nyligen varit ett inbrott i ett område är det förhöjd risk runt omkring den närmsta tiden efteråt. Förutom detta är det fritt att välja vart man kör under passet. Det är fram till och med 16 januari 31 förare/medåkare som varit aktiva, varav vissa endast kört någon eller några gånger, andra återkommande och ofta. Att få förare att efter utbildningen komma igång med själva verksamheten är ett av de problem som styrgruppen arbetat med, många verkar har någon slags spärr mot att köra första gången. Sammanställning av observationsrapporter Efter varje kört pass med grannsamverkansbilen skriver förarna en händelserapport. Dessa samlas i den pärm som följer med bilen och förvaras på Information Danderyd. En sammanställning av dessa visar att förarna ofta delar ut information från polisen till boende i områden där inbrott skett nyligen, och att förarna ofta talar med kommuninvånare. Det har inte funnits något tillfälle då de kunnat ingripa i en faktisk inbrottssituation. De rapporterar in observationer om bilar som på något sätt väckt uppmärksamhet, och iakttar skymmande växtlighet och grannsamverkansskyltar som behöver bytas ut. Polisen upplever att de, under tiden som bilen varit igång och mer information delats ut in närheten av de adresser som haft inbrott, fått fler samtal från kommuninnevånare. Det finns dock ingen statistik över detta, varför det är något oklart. Sammanställning av observationsrapporter bifogas. Enkät bland förarna En enkät har genomförts bland de utbildade förarna. 66 enkäter sändes ut, och 40 svar kom in, vilket ger en svarsfrekvens på 60 %. Överlag är förarna positiva till verksamheten och vill fortsätta arbetet, men det finns också många punkter att utveckla. Många av utvecklingsförslagen rör återkoppling till förarna i olika former, från både kommunen och polisen, och hur vi kan arbeta med att skapa kännedom om verksamheten bland annat via media. Förarna tror att grannsamverkansbilen bidrar till ökad trygghet för kommuninnevånarna, men är mer osäkra på om bilen påverkar den faktiska brottsligheten i kommunen. När förarna talar med personer de möter får de positiv feedback, människor är glada att problematiken uppmärksammas och de tycker att det är ett bra initiativ, det känns bra när man ser bilen på sin gata. Sammanställning av enkätsvar bifogas. Polisens inbrottstatistik Att använda polisens inbrottstatistik som mått för grannsamverkansbilens resultat är vanskligt. Det finns många saker som påverkar statistiken. En minskning eller ökning i antalet inbrott kan orsakas av många andra saker än grannsamverkansbilen, till exempel pågår under samma tid polisens projekt med märk-dna i Stocksund och polisen har under hösten 2014 gjort en speciell insats mot 2

4 bostadsinbrott. Det kan även finnas andra påverkansfaktorer. Det är också svårt att bedöma effekter av förebyggande arbete, då man inte vet hur verkligheten sett ut utan de givna insatserna. Det kan också vara så att verksamheten behöver mer tid för att ge effekt på brottsstatistiken. Utvecklingen för antalet inbrott ser ut på följande sätt: Under 2012 genomfördes 171 fullbordade inbrott och inbrottsförsök. Under 2013 genomfördes 223 fullbordade inbrott och inbrottsförsök. Under 2014 genomfördes 230 fullbordade inbrott och inbrottsförsök. Vi kan alltså se en ökning i det totala antalet brott. Under de månader 2014 som grannsamverkansbilen varit igång (augusti december) syntes till en början brotten minska jämfört med samma period föregående år under augusti och september, ligga ungefär lika i oktober och november, men sedan öka markant i december. Denna statistik ger alltså inte grund för att grannsamverkansbilen ska ha minskat antalet bostadsinbrott. Sammanställning av statistik över bostadsinbrott bifogas. Ekonomisk uppföljning Den beräknade kostnaden för projektets första sex månader var kronor. Stockholmsregionens försäkring AB sponsrade verksamheten med ett startbidrag om kronor, varför kommunstyrelsen fattade beslut om att avsätta kronor till projektet. Europeiska Motor AB i Täby har stått för vissa kostnader rörande bilen, såsom försäkring, avskrivning, registrering och kommande avdekalisering av bilen. Detta beräknas uppgå till ett värde av 4000 kronor i månaden. Den faktiska kostnaden för verksamheten från och med augusti till och med december var kronor. Det som hållit nere kostnaden är att bilen inte varit ute fem dagar/vecka som planerat, vilket givit billigare kostnad för bensin och luncher för förare. Dessutom har den största delen av kostnaden för trycksaker blivit oanvänd. Q-park sponsrade också parkeringsplatsen under de första 6 månaderna av projektet. Rapport bifogas. Bedömning Arbetet med grannsamverkansbilen har ett tvådelat mål: att öka tryggheten och minska brottsligheten. Av dessa två kan man se att det första målet, att öka tryggheten, uppfylls av verksamheten. Många kommuninvånare ger positiv respons. Däremot finns inga belägg för att verksamheten minskat brottsligheten i kommunen. Det är dock svårt att uttala sig om detta, det går inte att veta hur verkligheten sett ut om bilen inte varit igång. Det finns också andra vidare aspekter på grannsamverkansbilens verksamhet. Till exempel ger den förarna ett sätt att aktivt engagera sig i en fråga som av många anses viktig. De människor de möter under sina pass får veta mer om brottsförebyggande arbete, grannsamverkan och vad man kan göra för att skydda sig och sitt hem. Dessa spridningseffekter bör inte underskattas. Verksamheten har potential att utvecklas på flera olika sätt. I första hand behöver verksamhetens grundfunktion, att skapa trygghet och förebygga brott genom rondering, förbättras bland annat avseende återkoppling till förare från styrgrupp, kommun och polis, ett arbete som redan påbörjats. Rutinerna för själva passen med bilen behöver också förfinas. Detta arbetar styrgruppen med. Man kan dock också tänka sig att koppla ihop grannsamverkansbilen med andra verksamheter i 3

5 kommunen, t ex att äldre boende på särskilda boenden skulle kunna åka med en stund, eller att bilens förare deltar i fritidens och socialkontorets föräldravandringar vid särskilda tillfällen. De kostnader som bilen genererat under sitt första halvår kan förväntas stiga då bilen används mer och då försäkringsbolagets bidrag om kr endast var avsett att hjälpa till med uppstarten. Det är därför rimligt att beräkna kommunens kostnad till kr per år. Budget helår bifogas. Kommunledningskontorets bedömning är att verksamheten med grannsamverkansbilen fungerat bra. Målet är att skapa trygghet och minska brottsligheten inom ett område där Danderyds kommun är mycket utsatt: bostadsinbrott. Även om någon effekt på brottsstatistiken inte kan avläsas är trygghetsaspekten, där bilen ger effekt, av lika stor vikt. Kommunledningskontoret anser därför att verksamheten bör fortsätta. 4

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer