Projektplan för pilotprojekt med Grannsamverkansbil i Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för pilotprojekt med Grannsamverkansbil i Danderyd"

Transkript

1 Projektplan för pilotprojekt med Grannsamverkansbil i Danderyd - ett samarbetsprojekt mellan ideellt arbetande personer, kommun, polis och sponsorer.

2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Erfarenheter från liknande projekt... 3 Metod... 4 Teori... 5 Etiska aspekter... 6 Organisation och samarbetspartners... 6 Rutiner, praktiska lösningar... 7 Utbildning, fortbildning och lärande organisation... 8 Kommunikationsplan... 8 Tidsplan... 9 Utvärdering... 9 Återkoppling, fortsättning, vidmakthållande och spridning.. 10

3 Bakgrund Förekomst av inbrott och upplevd trygghet Danderyds kommun har flest bostadsinbrott/invånare i Stockholms län. Att oron för bostadsinbrott är stor bland kommunens invånare kan man se i den trygghetsenkät Trygg i Danderyd/BRÅ genomförde Av 293 personer svarade 39 personer att de kände sig otrygga på grund av risken för bostadsinbrott (13 procent, observera att undersökningen inte är representativ för personer i området). Orsaker till att andelen inbrott per invånare är hög har flera orsaker. - Förekomsten av aktiva gärningsmän i Stockholmsområdet är hög - Förekomsten av stöldbegärligt gods är hög - Tomterna är ofta stora och insynsskyddade vilket underlättar för tjuvarna - Bostäderna är ofta tomma på dagtid då de flesta är på jobbet. Konsekvenser av inbrott Inbrott innebär materiella förluster men skapar även otrygghet. Att någon olovandes har varit i ens hem upplevs i de flesta fall som en kränkning, milt uttryckt. Någon har rört ens tillhörigheter, eventuellt förstört och stökat till, eventuellt medan man själv varit i hemmet. Många oroar sig för närstående, exempelvis är man orolig för barn som tidvis är ensamma hemma. Uppdraget På uppdrag av Trygg i Danderyd/BRÅ har kommunens projektledare arbetat med att förebereda för genomförande av ett pilotprojekt med en grannsamverkansbil i Danderyd. Projektet är tänkt att pågå under 6 månader. Beslut om förlängning tas efter en slutgiltig utvärdering i slutperioden av projektet. Det kommer även att göras löpande utvärderingar. Nyttan med projektet har utretts av en arbetsgrupp bestående av Trygg i Danderyds projektledare, kommunens säkerhetschef, närpolisens chef och närpolisens brottsförebyggare. Slutsatsen var att ett pilotprojekt på 6 månader skulle genomföras ifall det fanns ett tillräckligt intresse av att köra bilen. Syfte Syftet är att ökad trygghet och minskad förekomst av brott i Danderyd. I synnerhet riktar man in sig på att förbygga inbrott. Erfarenheter från liknande projekt Grannsamverkansbilar har tidigare funnits som ett projekt mellan kommuner och försäkringsbolaget Folksam. Bilarna kallades då Grannstödsbilar. Projekten lever kvar i vissa kommuner medan andra har startat upp verksamhet på egen hand. Kommuner som har Grannsamverkansbilar är bland annat, Sollentuna, Täby, Botkyrka, Sundbyberg och Lidingö.

4 Erfarenheter från tidigare projekt är att det är svårt att mäta resultat av spaning och avskräckande effekter. Det går inte att använda brottsstatistik som indikator i ett pilotprojekt eftersom siffrorna fluktuerar från år till år. Det är svårt att kontrollera för effekter av andra händelser i området och därmed isolera effekter av grannsamverkansbilens verksamhet. Grannsamverkansbilen i Lidingö stad har uppskattat att de i genomsnitt rapporterar 5 händelser per dag (jan-okt 2012). I enstaka situationer har man varit ett stöd vid pågående brott, spaning eller utredning. I Lidingö har man kunnat koppla en personbil till ett grovt brott med hjälp av Grannsamverkansbilens spaning på en viss typ av bilar. Grannsamverkansbilen i Täby har deltagit i polisens spaning och täckt av ett geografiskt område i syfte att lokalisera en person som enligt en uppgiftslämnare deltagit i en misshandel. Utöver det har Täbybilen stoppat en drogpåverkad mopedförare, meddelat husägare att deras nycklar sitter kvar i låset och hittat och återlämnat en borttappad väska. Andra mätbara mål är att man förmedlar kontakter så att nya grannsamverkansgrupper bildas. En rapport från brottsförebyggande rådet uppskattar att grannsamverkan minskar inbrotten med procent (beroende på mätmetod). Trygghetsrelaterade mål som man har kunnat kvantifiera är inrapportering av skadegörelse, klotter, nedskräpning, skrotbilar och störande vegetation. Man har även arbetat med förmedla information eller i dialog med allmänheten som ofta har frågor och synpunkter i fråga om brott och trygghet. En annan erfarenhet är att det blir en god sammanhållning bland förare och att det finns/skapas ett påtagligt engagemang för frågorna. En person vi talat med säger att han upplever att man ser på omgivningen med andra ögon man har en utökat uppmärksamhet för brott och trygghetsfrågor. Efter samtal med personer som leder grannsamverkansbilen i Täby har det framkommit att det är vanligt med positiv respons (tummen upp) när bilen är ute och kör. Ingen har upplevt att det förekommit etiskt problematiska situationer. Det kunde vara intressant studera upplevelser av att delta i brottförebyggande arbete och om samarbete med ideellt arbetande personer innebär att de brottförebyggande metoderna utvecklas. De utvärderingar som studerats har inte inkluderat kvalitativa metoder. Möjligen finns det inte sådana utvärderingar? Metod Metoden innebär att frivilliga personer bevakar området med bil och larmar polis vid misstanke om brott. I synnerhet ska bilen bevaka platser där inbrottsrisken är förhöjd under tider på dygnet då inbrottsfrekvensen är som högst. Bilen ska avskräcka från att begå brott (se under teori för mer information). Huvudregler för projektet är att förarna inte ska göra egna ingripanden och de ska bemöta människor med vänlighet och respekt. Förare har möjlighet till ögonblicklig kontakt med polis under hela passet och ska ta kontakt vid situationer då det uppstår tveksamhet om hur man ska agera (läs mer om etik under rubriken etiska aspekter ). Utöver de brottsförebyggande aktiviteter som nämnts ska förarna även delta i följande verksamhet. De hämtar kunskap om trygghet och brott i Danderyd genom dialoger med medborgare och personer som vistas i Danderyd. Resultaten återkopplas till styrgrupp, kommun och polis.

5 De delar ut brottsförebyggande information, information om trygghet och information om stöd för personer som drabbas av brott. De sprider grannsamverkansmetoden. Det är en metod som enligt Brottsförebyggande rådets uppskattning minskar brott med procent. Även information om kommunens brottsförbyggande verktyg Safe Site sprids. Då ett inbrott sker delar förarna ut brottsförebyggande information i det området. De noterar om det finns trygghetsrelaterade förbättringsmöjligheter i den fysiska miljön. Det kan innebära att de rapporterar om klotter, skadegörelse, övergivna bilar eller vegetation som kan skymma sikten för trafikanter. Det är inte uteslutet att förarna även har synpunkter så kallad social och psykisk miljö men sådana rapporter har inte påträffats. De utvecklar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genom att dokumentera och analysera det egna arbetet tillsammans med brottsförebyggare inom kommun och polis. Teori När man talar om brott kan man utgå från den så kallade rutinaktivitetsteorin. Rutinaktivitetsteorin utgår från förutsättningarna att ett brott begås först då följande tre punkter är uppfyllda: Det finns en motiverad gärningsperson Det finns ett lämpligt objekt Det saknas kapabla väktare Om man utgår från rutinaktivitetsteorin kan man arbeta brottsförebyggande mot bostadsinbrott på tre fronter: 1) gripa och lagföra gärningsmän (polis) 2) se till att lämpliga objekt inte är tillgängliga (privatpersoner, personer involverade i stadsbyggnad och miljö) 3) se till att det finns kapabla väktare som ser och noterar gärningspersoner och deras förehavanden i området (gemensamt ansvar mellan kommun, polis och privatpersoner) Polisen är ansvarig för att gripa och lagföra gärningspersoner (mål 1). Grannsamverkansbilen är en del av målet i punkt tre och arbetar med att främja målet i punkt två genom dialog och informationsspridning. Grannsamverkansbilen skapar sociala kontakter och förutsättningar för att olika aktörer ska kunna hjälpas åt att förebygga och bekämpa brott. Förarnas, sponsorernas och myndigheters gemensamma engagemang, dekaler på bilen och bilens synlighet förmedlar detta budskap. Därmed förväntas området bli mindre attraktivt för gärningspersoner samtidigt som tryggheten ökar bland invånarna. Grannsamverkansbilen uppfattas sannolikt som en bra nyhet av media, vilket ökar möjligheten att nå ut med brottsförebyggande budskap och öka spridningen av sådan information. Det finns även en fjärde front att arbeta med. Andelen personer med motivation att begå brott kan förebyggas genom arbete med att skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor och med att förhindra rekrytering till kriminella nätverk. Kommunen har verksamheter och projekt som främjar goda uppväxtvillkor och uppväxtmiljöer. Det finns behov av att sprida kunskap om

6 detta arbete och möjligheter att få stöd genom olika sociala insatser. Grannsamverkansbilen skulle kunna vara en del av den informationsspridningen. I Sollentuna arbetar grannsamverkansbilen i samarbete med nattvandrarna. Styrgruppen för grannsamverkansbilen i Danderyd har annonserat att de gärna deltar med bilen vid tillfällen då man kan förvänta sig att fler ungdomar vistas utomhus, exempelvis Valborg och skolavslutningar. Etiska aspekter Det är viktigt att påpeka att förarna inte ska utföra polisarbete. De ska generellt sett inte ingripa vid pågående brott eller misstanke om brott. Förarna arbetar efter modellen: 1) uppmärksamma, 2) dokumentera/notera, 3) larma. Det kan finnas undantag. Är någons liv i fara får förarna göra en egen bedömning. Ett trevligt bemötande, ett inkluderande förhållningssätt enligt den etiska principen om allas lika värde och en tydlig förståelse för att det är polisen som gör ingripanden kommer krävas av alla förare. Förare ska inte konfrontera människor eller på något annat sätt skrämma eller göra saker som kan uppfattas som otrevliga eller kränkande. För att säkerställa att ovanstående regler efterlevs kommer alla förare delta i en utbildning om cirka en timme där huvudtemat handlar om reglerna för att få delta som förare (ett annat tema är innebörd av brottsförebyggande arbete). Nya förare får skriva på ett kontrakt där man intygar att man tagit del av och förstått de grundläggande reglerna. (Det är något som polisen praktiserar när de arbetar med volontärer. I det här projektet kommer vi utarbeta ett liknande kontrakt.) Nya förare får även åka med en van förare första gången. Ett antal förare som arbetat med utvecklingen av projektet har redan erfarenhet som är likvärdig med den första utbildningen i och med att de under arbetets gång diskuterat och reflekterat över de här frågorna. För dem finns inte någon behov av extra utbildning för att börja köra (även om det är troligt att många vill delta i utbildning). Den löpande dokumentationen tjänar också som underlag till att grundreglerna efterlevs. I bilen finns en pärm där reglerna för att vara förare tydligt framgår. En viktig del i att säkerställa att grundregler och etik efterlevs är också att ständigt arbeta med att skapa en lärande organisation där eventuella problem inte sopas under mattan utan lyfts fram för att förbättra projektet (läs mer under rubriken utbildning, fortbildning och lärande organisation) Organisation och samarbetspartners Beslut om att genomföra projektet och beslut om ekonomiskt stöd från kommunen tas den 9 juni vid kommunstyrelsens möte. Rådgivande politisk instans är Trygg i Danderyd/brottsförebyggande rådet. Ansvarig för projektet är kommunens brottsförebyggare under ledning av kommundirektören.

7 Deltagande samarbetspartner i nuläget är förarna kommunen polisen Sponsorer är: Stockholmsregionens Försäkring AB (sponsor) Bilföretag ( Det finns ett förslag på avtal och även andra möjligheter diskuteras. Vilken eller vilka samarbetspartner man väljer är inte klart.) Tracker School Sweden (sponsor gratis utbildningstillfälle) Förarna representeras av styrgruppen som ansvarar för projektets genomförande. Styrgruppen består i nuläget av fyra ideellt arbetande personer. Till sin hjälp har styrgruppen stöd av brottsförebyggare inom kommun och polis. De har även stöd av en arbetsgrupp av förare som hjälper till med avgränsade arbetsuppgifter. Denna organisation är en förutsättning för projektets hållbarhet och en styrka i jämförelse med många liknande projekt. Styrgruppen och projektledaren har arbetat för att engagera fler samarbetspartners. Bland annat har man haft kontakt med olika försäkringsbolag och de fyra villaägarföreningarna i Danderyd. Man har även sökt sponsorer på ett möte för företagare som regelbundet arrangeras av kommunen Frukostklubben. Budget bifogas projektplanen (kan inte bifogas innan KS beslut) Rutiner, praktiska lösningar Förare: Bilen är alltid bemannad med två förare. Omfattning: Målet är att bilen ska köras alla vardagar klockan 09:00-15:00 Parkeringsplats: Bilen hämtas och lämnas på Q-parks parkering i Mörby Centrum. Utsättning: Utsättning innebär att en polis går igenom dagens uppgifter. Det sker via telefon, eventuellt kompletterat med skriftlig information som förmedlas av information Danderyd. Försäkring: Förarna omfattas av kollektivavtalet och bilen täcks av en försäkring som bilföretagen står för. Västar: Förare bär västar märkta med Trygg i Danderyd Hämta nycklar: Bilnycklar hämtas, lämnas och förvaras i information Danderyd. Förmåner för förare: Förare kommer kunna äta på skolor i Danderyd. Förarna erbjuds vidareutbildningar efter önskemål. Det kan handla om att besöka polismuseet eller att gå kurs i tracking. Dokumentation: Dokumentation sker löpande. Efter varje bilfärd skriver man en kort logg i pärmen. Bokningssystem: Bokning sker efter Täbys modell med en öppen kalender i google. Två förare har tagit på sig att arbeta med att samordna förare. Enligt erfarenhet från Täby är det ett fåtal som hellre ringer och bokar tid. Innan rutinerna sätter sig får man vara beredd på att ringa några samtal för att sporra förare att verkligen köra. Sponsorer: Fler sponsorer sökes under projektets gång. Trygghetsapp. Brottsförebyggare inom Roslagen diskuterar möjligheten att gemensamt köpa in trygghetsapplikationer som bland annat kan användas av förare till grannsamverkansbilen. Man undersöker olika sådana lösningar.

8 Utbildning, fortbildning och lärande organisation Grundutbildning sker vid stormöten som alla förare kallas till. Det är en utbildning som tar cirka en timme och fokuserar på regler för förare, att ge signalement och innebörd av brottsförebyggande arbete på ett översiktligt vis. Vissa delar återanvänds från en utbildning som tidigare använts i arbetet med Safe Site. Efter att bilen kört ett tag samlas förare till möten. I Täby har man grannsamverkansmötens om forum för dialog, utveckling och information. Det finns goda erfarenheter från att arbeta med fallstudier och diskutera i grupper. Interaktiv pedagogik rekommenderas. För att projektet ska kunna utvecklas på bästa sätt och för att den etiska grunden ska vara tydlig bör man använda sig av pedagogik och en organisationsstruktur som främjar att man kan ta tillvara både positiva och negativa erfarenheter. Projektledaren och styrgruppen kommer därför att sträva efter att skapa en lärande organisation. Det är en process som redan påbörjats. Förarna har bjudits in att delta i utvecklingen av projektet. Man har haft diskussioner utifrån erfarenheter och utifrån fiktiva scenarier. Strävan är att diskussionen ska vara jämlik och tillitsfull så att alla vågar säga vad de verkligen tycker och att man därmed kan utvecklas tillsammans. Nyhetsbrev med information om projektet har skickats ut återkommande för att ge en transparens åt projektet. Synpunkter och idéer välkomnas och genom styrgruppen har man genomfört vissa åtgärder som bygger på arbetsgruppens förslag. Kommunikationsplan Media att arbeta med; Danderydsaktuellt Pensionärsföreningar har tidskrifter och mejllistor IDUN, PRO Villaägarföreningarnas mediakanaler Sponsorernas mediakanaler Kommunens hemsida Intranätet kommunen Information Danderyd gatuprataren Mitt i Danderyd Övrig press Mörby Centrums informationsmonitorer och hemsida möjligen utsmyckning av MC genom konstgruppen Kampanjer event: Civilförsvarsföreningens möten Volontärverksamheten Polisens facebooksida Kampanjer i samarbete med Täbys grannsamverkansbil och trygg i Täby Medborgardialog, trygghetsvandring Tryggvedagen en dag då brottsförebyggande arbete uppmärksammas av kommun och polis i Roslagen.

9 Brottsofferdagen Langningskampanj Information om livstilsstudien Brottsförebyggande pris Grannsamverkansmöte för alla grannsamverkansgrupper Tidsplan Om kommunstyrelsen stödjer projektet efter möte den 9 juni kan grundutbildning ske i junijuli. Givet att bilen blir färdig kan förarna börja köra i juli eftersom det finns personer som redan är väl introducerade i projektet. Utvärdering sker då i december och en delutvärdering kan planeras till början av oktober. Utvärdering Metoder för att mäta utveckling av brottsförebyggande synsätt och arbetsmetoder som kunde utvecklas, gärna i samarbete med högskolor. Dokumentation om de händelser som bilen deltagit i under körningarna sker varje dag och sammanställs varje månad för att återkopplas till förarna och styrgruppen (formativ utvärdering) Efter sex månader redovisas slutbedömningen. Uppfattningar om hur man blir bemött som förare kommer diskuteras. Förmedlande av kontakter för att starta grannsamverkan dokumenteras noggrant och polis följer upp om det även leder till start av grannsamverkan. Medverkan i kampanjer och press dokumenteras Muntliga utvärderingar sker vid fortbildningsmöten och grannsamverkansträffar. Antal broschyrer i olika förebyggande kategorier som delas ut dokumenteras Budgetuppföljning kommer ske. Inbrottsstatistiken är något som redan följs från år till år så det är data som finns tillgängliga. Ytterligare utvärderingar man kan överväga Några frivilliga förare, projektledare, styrgrupp och sponsorer förslås skriva en kort nedteckning av projektet. Förväntningar på projektet, uppfattningar om hur de har gått och egen utveckling och utveckling vad gäller brottsförebyggande arbete kan vara teman att skriva om. Dessa korta nedteckningar kan ske i början, mitten och slutet av projektet. Alternativt kan man göra intervjuer med nyckelpersoner efter tre månader och vid projektets slut. Detta kan med fördel göras av skolelever.

10 Återkoppling, fortsättning, vidmakthållande och spridning Återkoppling ska ske till alla samarbetspartners i projektet inkluderat sponsorer. Innan sex månader har gått beslutar kommunen om fortsatt åtagande i projektet. Om projektet bedöms som lyckat kan återkoppling ske via lokala media och nationella nätverk för förebyggare. Brottsförebyggare i Roslagen har en naturlig och tät kontakt och diskuterar ständigt projekt. Inom polisorganisationen kan den kvalificerade brottsförebyggaren sprida erfarenheter. Inom länsstyrelsen Stockholms län finns nätverk för informationsspridning. Om polishögskolan eller någon utbildning med förebyggande inriktning, exempelvis folkhälsovetenskap vill delta i utvärderingen sprids kunskapen inom akademiska nätverk. Finns det några gymnasieskolor i Danderyd som vill göra projektarbete av delar av projektet kan de även vara med och sprida resultaten.

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Samverkan mot brott. Grannsamverkan

Samverkan mot brott. Grannsamverkan Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Lokalpolisområde Ekerö informerar:

Lokalpolisområde Ekerö informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2015-03-10 Västerort Information Lokalpolisområde Ekerö Myndigheten är just nu mitt uppe i den största omorganisationen polisen genomfört i Sverige. Närpolisområde blir

Läs mer

Grannsamverkan. Samverkan mot brott

Grannsamverkan. Samverkan mot brott Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Verksamhetsplan ÖreBRÅ

Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 01 15 Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 1 1. Inledning Det övergripande syftet med ÖreBRÅ:s verksamhet är enligt KS beslut att genom en fördjupad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten för invånarna

Läs mer

Årsrapport för Grannstödsbilen 2014

Årsrapport för Grannstödsbilen 2014 Årsrapport för Grannstödsbilen 14 Styrgruppens sammansättning Ordförande och polisrepresentant; Björn Svensson, Bilansvarig: Roland Borgström och biträdande bilansvarig Willy Svensson, körschemaansvarig

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Närpolisen Ekerö. November 2012. Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 2012. Brottsstatistik, anmälda brott

Närpolisen Ekerö. November 2012. Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 2012. Brottsstatistik, anmälda brott Närpolisen Ekerö November 212 Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 212. Brottsstatistik, anmälda brott Misshandel utomhus 1 Personrån 3 Narkotika Fullbordade lägenhetsinbrott

Läs mer

Årsrapport om Grannstöd 2011

Årsrapport om Grannstöd 2011 1 [5] Ledning och stöd 2012-01-30 Årsrapport om Grannstöd 2011 Styrgruppens sammansättning Ordförande Sune Lindholm Bilansvarig Bengt Sjöblom Körschemaansvarig Mats Backström Kassör De få kassaärenden

Läs mer

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KF 27 30 MARS 2015 Handläggare Kylesten Anders Kommunfullmäktige Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KSN-2014-0181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Sida 1 av 5 Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Juni Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) Totalt:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i Politiskt mål i Täby kommun FAKTA Täby Täby kommun 2 mil norr om Stockholm 66 080 invånare idag (80 000) regional stadskärna 8 000 företag,tjänste,handel,elektronik

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

Till dig som. drabbats av ett bilbrott. För din egen skull läs broschyren!

Till dig som. drabbats av ett bilbrott. För din egen skull läs broschyren! Till dig som drabbats av ett bilbrott För din egen skull läs broschyren! varför händer det mig? Vid de flesta bilbrott är förhållandena liknande, och dessa brott kan därmed förutses i större utsträckning

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-03-27 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar de första

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

Brottsförebyggande rådet i Mark

Brottsförebyggande rådet i Mark Brottsförebyggande rådet i Mark Viktig information och goda råd Brottsförebyggande rådet i Mark Tillsammans ökar vi tryggheten i Marks kommun! Du finner här nyttig läsning och praktiska tips. Du får besked

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Grannstöds insats mot bilinbrott/ Töm bilen själv februari 2014 Bild tagen av Terje Mörkfalk Av: Piero Ciangherotti praktikant från Företagsuniversitetet,

Läs mer

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m)

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m) 1(5) Plats och tid Djursholms slott västra flygeln Paragrafer 224-234 ande Torsten Sjögren (m) Ersättare Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-12-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Har du tänkt resa bort över julen? Informera gärna om att du ska resa bort över julen,

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt stor

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2012 Västerorts gemensamma sida Antalet bostadsinbrott är på tok för många och vi måste alla samverka för att bryta denna brottskurva. Västerort har nu startat upp

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Grannsamverkan nov 2012

Grannsamverkan nov 2012 Grannsamverkan nov 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Trygghet/Säkerhet Säkerhetschef KLF Marcus Qvennerstedt Trygghetssamordnare SF Beyron Ahxner Säkerhetssamordnare SF Lena Maria Fritzberg Informationssäkerhetssamordnare

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-04-09 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Projekt MärkDNA Under 2014 pågår ett brottsförebyggande projekt i Södra Järva. Arbetet

Läs mer

ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN!

ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN! SVERIGES BRANSCHORGANISATION FÖR PARKERING ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN! Svenska Parkeringsföreningen verkar för att branschen ska tillämpa föreningens etiska regler och andra gemensamma

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Varför ska en fastighetsägare engagera sig i grannsamverkan? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva bostadsområden.

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Inbrottsskydd och säkerhet Brf Agersö 20 februari 2014

Inbrottsskydd och säkerhet Brf Agersö 20 februari 2014 Inbrottsskydd och säkerhet Brf Agersö 20 februari 2014 1 Du kan själv påverka brottstillfället Faktorer som krävs för brott Gärningsman Offer/ objekt Tillfälle 2 Broken Windows-teorin Koppling mellan oordning

Läs mer

Projektplan Come Together

Projektplan Come Together Projektplan Come Together För Svenska PostkodLotteriet FUB/Erikshjälpen 2013-04-05 Detta är en projekt- och kommunikationsplan för de SpecialProjekt som finansieras av Svenska PostkodLotteriets överskott.

Läs mer

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Sida 1 av 5 Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Juni Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) Totalt:

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Föreläsning om droger... 4 4 Räddningstjänsten... 5 5 Folkhälsoplan

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Brf Imatra 2014-12-10

Brf Imatra 2014-12-10 Brf Imatra 2014-12-10 1 Bostadsinbrott, inklusive försök 2013-01-01 12-31 127 brott 2014-01-01 12-08 166 brott 2 Bostadsinbrott, inklusive försök Brf Imatra 2013-01-01 12-31 2 brott 2014-01-01 12-07 6

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Vad är Grannsam? Ta hjälp av grannar och vänner Bästa sättet att skydda ditt hem Grannsam är en nätbaserad social tjänst för att kommunicera och

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Föräldravandring på Östermalm. 1 januari 31 december 2008. Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr.

Årsredovisning. Föreningen Föräldravandring på Östermalm. 1 januari 31 december 2008. Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr. Årsredovisning Föreningen Föräldravandring på Östermalm 1 januari 31 december 2008 Verksamhetsberättelse Under året har vi haft fyra styrelsemöten samt ett antal ytterligare informella möten för att driva

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015 Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Dokumentet Brottsförebyggande är framtaget av brottsförebyggande

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer Program mot Våld och förtryck i nära relationer Hudiksvalls kommun Förord Arbetet med att förebygga våld och förtryck i nära relationer utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att medborgarnas

Läs mer