Projektplan för pilotprojekt med Grannsamverkansbil i Danderyd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för pilotprojekt med Grannsamverkansbil i Danderyd"

Transkript

1 Projektplan för pilotprojekt med Grannsamverkansbil i Danderyd - ett samarbetsprojekt mellan ideellt arbetande personer, kommun, polis och sponsorer.

2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Erfarenheter från liknande projekt... 3 Metod... 4 Teori... 5 Etiska aspekter... 6 Organisation och samarbetspartners... 6 Rutiner, praktiska lösningar... 7 Utbildning, fortbildning och lärande organisation... 8 Kommunikationsplan... 8 Tidsplan... 9 Utvärdering... 9 Återkoppling, fortsättning, vidmakthållande och spridning.. 10

3 Bakgrund Förekomst av inbrott och upplevd trygghet Danderyds kommun har flest bostadsinbrott/invånare i Stockholms län. Att oron för bostadsinbrott är stor bland kommunens invånare kan man se i den trygghetsenkät Trygg i Danderyd/BRÅ genomförde Av 293 personer svarade 39 personer att de kände sig otrygga på grund av risken för bostadsinbrott (13 procent, observera att undersökningen inte är representativ för personer i området). Orsaker till att andelen inbrott per invånare är hög har flera orsaker. - Förekomsten av aktiva gärningsmän i Stockholmsområdet är hög - Förekomsten av stöldbegärligt gods är hög - Tomterna är ofta stora och insynsskyddade vilket underlättar för tjuvarna - Bostäderna är ofta tomma på dagtid då de flesta är på jobbet. Konsekvenser av inbrott Inbrott innebär materiella förluster men skapar även otrygghet. Att någon olovandes har varit i ens hem upplevs i de flesta fall som en kränkning, milt uttryckt. Någon har rört ens tillhörigheter, eventuellt förstört och stökat till, eventuellt medan man själv varit i hemmet. Många oroar sig för närstående, exempelvis är man orolig för barn som tidvis är ensamma hemma. Uppdraget På uppdrag av Trygg i Danderyd/BRÅ har kommunens projektledare arbetat med att förebereda för genomförande av ett pilotprojekt med en grannsamverkansbil i Danderyd. Projektet är tänkt att pågå under 6 månader. Beslut om förlängning tas efter en slutgiltig utvärdering i slutperioden av projektet. Det kommer även att göras löpande utvärderingar. Nyttan med projektet har utretts av en arbetsgrupp bestående av Trygg i Danderyds projektledare, kommunens säkerhetschef, närpolisens chef och närpolisens brottsförebyggare. Slutsatsen var att ett pilotprojekt på 6 månader skulle genomföras ifall det fanns ett tillräckligt intresse av att köra bilen. Syfte Syftet är att ökad trygghet och minskad förekomst av brott i Danderyd. I synnerhet riktar man in sig på att förbygga inbrott. Erfarenheter från liknande projekt Grannsamverkansbilar har tidigare funnits som ett projekt mellan kommuner och försäkringsbolaget Folksam. Bilarna kallades då Grannstödsbilar. Projekten lever kvar i vissa kommuner medan andra har startat upp verksamhet på egen hand. Kommuner som har Grannsamverkansbilar är bland annat, Sollentuna, Täby, Botkyrka, Sundbyberg och Lidingö.

4 Erfarenheter från tidigare projekt är att det är svårt att mäta resultat av spaning och avskräckande effekter. Det går inte att använda brottsstatistik som indikator i ett pilotprojekt eftersom siffrorna fluktuerar från år till år. Det är svårt att kontrollera för effekter av andra händelser i området och därmed isolera effekter av grannsamverkansbilens verksamhet. Grannsamverkansbilen i Lidingö stad har uppskattat att de i genomsnitt rapporterar 5 händelser per dag (jan-okt 2012). I enstaka situationer har man varit ett stöd vid pågående brott, spaning eller utredning. I Lidingö har man kunnat koppla en personbil till ett grovt brott med hjälp av Grannsamverkansbilens spaning på en viss typ av bilar. Grannsamverkansbilen i Täby har deltagit i polisens spaning och täckt av ett geografiskt område i syfte att lokalisera en person som enligt en uppgiftslämnare deltagit i en misshandel. Utöver det har Täbybilen stoppat en drogpåverkad mopedförare, meddelat husägare att deras nycklar sitter kvar i låset och hittat och återlämnat en borttappad väska. Andra mätbara mål är att man förmedlar kontakter så att nya grannsamverkansgrupper bildas. En rapport från brottsförebyggande rådet uppskattar att grannsamverkan minskar inbrotten med procent (beroende på mätmetod). Trygghetsrelaterade mål som man har kunnat kvantifiera är inrapportering av skadegörelse, klotter, nedskräpning, skrotbilar och störande vegetation. Man har även arbetat med förmedla information eller i dialog med allmänheten som ofta har frågor och synpunkter i fråga om brott och trygghet. En annan erfarenhet är att det blir en god sammanhållning bland förare och att det finns/skapas ett påtagligt engagemang för frågorna. En person vi talat med säger att han upplever att man ser på omgivningen med andra ögon man har en utökat uppmärksamhet för brott och trygghetsfrågor. Efter samtal med personer som leder grannsamverkansbilen i Täby har det framkommit att det är vanligt med positiv respons (tummen upp) när bilen är ute och kör. Ingen har upplevt att det förekommit etiskt problematiska situationer. Det kunde vara intressant studera upplevelser av att delta i brottförebyggande arbete och om samarbete med ideellt arbetande personer innebär att de brottförebyggande metoderna utvecklas. De utvärderingar som studerats har inte inkluderat kvalitativa metoder. Möjligen finns det inte sådana utvärderingar? Metod Metoden innebär att frivilliga personer bevakar området med bil och larmar polis vid misstanke om brott. I synnerhet ska bilen bevaka platser där inbrottsrisken är förhöjd under tider på dygnet då inbrottsfrekvensen är som högst. Bilen ska avskräcka från att begå brott (se under teori för mer information). Huvudregler för projektet är att förarna inte ska göra egna ingripanden och de ska bemöta människor med vänlighet och respekt. Förare har möjlighet till ögonblicklig kontakt med polis under hela passet och ska ta kontakt vid situationer då det uppstår tveksamhet om hur man ska agera (läs mer om etik under rubriken etiska aspekter ). Utöver de brottsförebyggande aktiviteter som nämnts ska förarna även delta i följande verksamhet. De hämtar kunskap om trygghet och brott i Danderyd genom dialoger med medborgare och personer som vistas i Danderyd. Resultaten återkopplas till styrgrupp, kommun och polis.

5 De delar ut brottsförebyggande information, information om trygghet och information om stöd för personer som drabbas av brott. De sprider grannsamverkansmetoden. Det är en metod som enligt Brottsförebyggande rådets uppskattning minskar brott med procent. Även information om kommunens brottsförbyggande verktyg Safe Site sprids. Då ett inbrott sker delar förarna ut brottsförebyggande information i det området. De noterar om det finns trygghetsrelaterade förbättringsmöjligheter i den fysiska miljön. Det kan innebära att de rapporterar om klotter, skadegörelse, övergivna bilar eller vegetation som kan skymma sikten för trafikanter. Det är inte uteslutet att förarna även har synpunkter så kallad social och psykisk miljö men sådana rapporter har inte påträffats. De utvecklar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genom att dokumentera och analysera det egna arbetet tillsammans med brottsförebyggare inom kommun och polis. Teori När man talar om brott kan man utgå från den så kallade rutinaktivitetsteorin. Rutinaktivitetsteorin utgår från förutsättningarna att ett brott begås först då följande tre punkter är uppfyllda: Det finns en motiverad gärningsperson Det finns ett lämpligt objekt Det saknas kapabla väktare Om man utgår från rutinaktivitetsteorin kan man arbeta brottsförebyggande mot bostadsinbrott på tre fronter: 1) gripa och lagföra gärningsmän (polis) 2) se till att lämpliga objekt inte är tillgängliga (privatpersoner, personer involverade i stadsbyggnad och miljö) 3) se till att det finns kapabla väktare som ser och noterar gärningspersoner och deras förehavanden i området (gemensamt ansvar mellan kommun, polis och privatpersoner) Polisen är ansvarig för att gripa och lagföra gärningspersoner (mål 1). Grannsamverkansbilen är en del av målet i punkt tre och arbetar med att främja målet i punkt två genom dialog och informationsspridning. Grannsamverkansbilen skapar sociala kontakter och förutsättningar för att olika aktörer ska kunna hjälpas åt att förebygga och bekämpa brott. Förarnas, sponsorernas och myndigheters gemensamma engagemang, dekaler på bilen och bilens synlighet förmedlar detta budskap. Därmed förväntas området bli mindre attraktivt för gärningspersoner samtidigt som tryggheten ökar bland invånarna. Grannsamverkansbilen uppfattas sannolikt som en bra nyhet av media, vilket ökar möjligheten att nå ut med brottsförebyggande budskap och öka spridningen av sådan information. Det finns även en fjärde front att arbeta med. Andelen personer med motivation att begå brott kan förebyggas genom arbete med att skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor och med att förhindra rekrytering till kriminella nätverk. Kommunen har verksamheter och projekt som främjar goda uppväxtvillkor och uppväxtmiljöer. Det finns behov av att sprida kunskap om

6 detta arbete och möjligheter att få stöd genom olika sociala insatser. Grannsamverkansbilen skulle kunna vara en del av den informationsspridningen. I Sollentuna arbetar grannsamverkansbilen i samarbete med nattvandrarna. Styrgruppen för grannsamverkansbilen i Danderyd har annonserat att de gärna deltar med bilen vid tillfällen då man kan förvänta sig att fler ungdomar vistas utomhus, exempelvis Valborg och skolavslutningar. Etiska aspekter Det är viktigt att påpeka att förarna inte ska utföra polisarbete. De ska generellt sett inte ingripa vid pågående brott eller misstanke om brott. Förarna arbetar efter modellen: 1) uppmärksamma, 2) dokumentera/notera, 3) larma. Det kan finnas undantag. Är någons liv i fara får förarna göra en egen bedömning. Ett trevligt bemötande, ett inkluderande förhållningssätt enligt den etiska principen om allas lika värde och en tydlig förståelse för att det är polisen som gör ingripanden kommer krävas av alla förare. Förare ska inte konfrontera människor eller på något annat sätt skrämma eller göra saker som kan uppfattas som otrevliga eller kränkande. För att säkerställa att ovanstående regler efterlevs kommer alla förare delta i en utbildning om cirka en timme där huvudtemat handlar om reglerna för att få delta som förare (ett annat tema är innebörd av brottsförebyggande arbete). Nya förare får skriva på ett kontrakt där man intygar att man tagit del av och förstått de grundläggande reglerna. (Det är något som polisen praktiserar när de arbetar med volontärer. I det här projektet kommer vi utarbeta ett liknande kontrakt.) Nya förare får även åka med en van förare första gången. Ett antal förare som arbetat med utvecklingen av projektet har redan erfarenhet som är likvärdig med den första utbildningen i och med att de under arbetets gång diskuterat och reflekterat över de här frågorna. För dem finns inte någon behov av extra utbildning för att börja köra (även om det är troligt att många vill delta i utbildning). Den löpande dokumentationen tjänar också som underlag till att grundreglerna efterlevs. I bilen finns en pärm där reglerna för att vara förare tydligt framgår. En viktig del i att säkerställa att grundregler och etik efterlevs är också att ständigt arbeta med att skapa en lärande organisation där eventuella problem inte sopas under mattan utan lyfts fram för att förbättra projektet (läs mer under rubriken utbildning, fortbildning och lärande organisation) Organisation och samarbetspartners Beslut om att genomföra projektet och beslut om ekonomiskt stöd från kommunen tas den 9 juni vid kommunstyrelsens möte. Rådgivande politisk instans är Trygg i Danderyd/brottsförebyggande rådet. Ansvarig för projektet är kommunens brottsförebyggare under ledning av kommundirektören.

7 Deltagande samarbetspartner i nuläget är förarna kommunen polisen Sponsorer är: Stockholmsregionens Försäkring AB (sponsor) Bilföretag ( Det finns ett förslag på avtal och även andra möjligheter diskuteras. Vilken eller vilka samarbetspartner man väljer är inte klart.) Tracker School Sweden (sponsor gratis utbildningstillfälle) Förarna representeras av styrgruppen som ansvarar för projektets genomförande. Styrgruppen består i nuläget av fyra ideellt arbetande personer. Till sin hjälp har styrgruppen stöd av brottsförebyggare inom kommun och polis. De har även stöd av en arbetsgrupp av förare som hjälper till med avgränsade arbetsuppgifter. Denna organisation är en förutsättning för projektets hållbarhet och en styrka i jämförelse med många liknande projekt. Styrgruppen och projektledaren har arbetat för att engagera fler samarbetspartners. Bland annat har man haft kontakt med olika försäkringsbolag och de fyra villaägarföreningarna i Danderyd. Man har även sökt sponsorer på ett möte för företagare som regelbundet arrangeras av kommunen Frukostklubben. Budget bifogas projektplanen (kan inte bifogas innan KS beslut) Rutiner, praktiska lösningar Förare: Bilen är alltid bemannad med två förare. Omfattning: Målet är att bilen ska köras alla vardagar klockan 09:00-15:00 Parkeringsplats: Bilen hämtas och lämnas på Q-parks parkering i Mörby Centrum. Utsättning: Utsättning innebär att en polis går igenom dagens uppgifter. Det sker via telefon, eventuellt kompletterat med skriftlig information som förmedlas av information Danderyd. Försäkring: Förarna omfattas av kollektivavtalet och bilen täcks av en försäkring som bilföretagen står för. Västar: Förare bär västar märkta med Trygg i Danderyd Hämta nycklar: Bilnycklar hämtas, lämnas och förvaras i information Danderyd. Förmåner för förare: Förare kommer kunna äta på skolor i Danderyd. Förarna erbjuds vidareutbildningar efter önskemål. Det kan handla om att besöka polismuseet eller att gå kurs i tracking. Dokumentation: Dokumentation sker löpande. Efter varje bilfärd skriver man en kort logg i pärmen. Bokningssystem: Bokning sker efter Täbys modell med en öppen kalender i google. Två förare har tagit på sig att arbeta med att samordna förare. Enligt erfarenhet från Täby är det ett fåtal som hellre ringer och bokar tid. Innan rutinerna sätter sig får man vara beredd på att ringa några samtal för att sporra förare att verkligen köra. Sponsorer: Fler sponsorer sökes under projektets gång. Trygghetsapp. Brottsförebyggare inom Roslagen diskuterar möjligheten att gemensamt köpa in trygghetsapplikationer som bland annat kan användas av förare till grannsamverkansbilen. Man undersöker olika sådana lösningar.

8 Utbildning, fortbildning och lärande organisation Grundutbildning sker vid stormöten som alla förare kallas till. Det är en utbildning som tar cirka en timme och fokuserar på regler för förare, att ge signalement och innebörd av brottsförebyggande arbete på ett översiktligt vis. Vissa delar återanvänds från en utbildning som tidigare använts i arbetet med Safe Site. Efter att bilen kört ett tag samlas förare till möten. I Täby har man grannsamverkansmötens om forum för dialog, utveckling och information. Det finns goda erfarenheter från att arbeta med fallstudier och diskutera i grupper. Interaktiv pedagogik rekommenderas. För att projektet ska kunna utvecklas på bästa sätt och för att den etiska grunden ska vara tydlig bör man använda sig av pedagogik och en organisationsstruktur som främjar att man kan ta tillvara både positiva och negativa erfarenheter. Projektledaren och styrgruppen kommer därför att sträva efter att skapa en lärande organisation. Det är en process som redan påbörjats. Förarna har bjudits in att delta i utvecklingen av projektet. Man har haft diskussioner utifrån erfarenheter och utifrån fiktiva scenarier. Strävan är att diskussionen ska vara jämlik och tillitsfull så att alla vågar säga vad de verkligen tycker och att man därmed kan utvecklas tillsammans. Nyhetsbrev med information om projektet har skickats ut återkommande för att ge en transparens åt projektet. Synpunkter och idéer välkomnas och genom styrgruppen har man genomfört vissa åtgärder som bygger på arbetsgruppens förslag. Kommunikationsplan Media att arbeta med; Danderydsaktuellt Pensionärsföreningar har tidskrifter och mejllistor IDUN, PRO Villaägarföreningarnas mediakanaler Sponsorernas mediakanaler Kommunens hemsida Intranätet kommunen Information Danderyd gatuprataren Mitt i Danderyd Övrig press Mörby Centrums informationsmonitorer och hemsida möjligen utsmyckning av MC genom konstgruppen Kampanjer event: Civilförsvarsföreningens möten Volontärverksamheten Polisens facebooksida Kampanjer i samarbete med Täbys grannsamverkansbil och trygg i Täby Medborgardialog, trygghetsvandring Tryggvedagen en dag då brottsförebyggande arbete uppmärksammas av kommun och polis i Roslagen.

9 Brottsofferdagen Langningskampanj Information om livstilsstudien Brottsförebyggande pris Grannsamverkansmöte för alla grannsamverkansgrupper Tidsplan Om kommunstyrelsen stödjer projektet efter möte den 9 juni kan grundutbildning ske i junijuli. Givet att bilen blir färdig kan förarna börja köra i juli eftersom det finns personer som redan är väl introducerade i projektet. Utvärdering sker då i december och en delutvärdering kan planeras till början av oktober. Utvärdering Metoder för att mäta utveckling av brottsförebyggande synsätt och arbetsmetoder som kunde utvecklas, gärna i samarbete med högskolor. Dokumentation om de händelser som bilen deltagit i under körningarna sker varje dag och sammanställs varje månad för att återkopplas till förarna och styrgruppen (formativ utvärdering) Efter sex månader redovisas slutbedömningen. Uppfattningar om hur man blir bemött som förare kommer diskuteras. Förmedlande av kontakter för att starta grannsamverkan dokumenteras noggrant och polis följer upp om det även leder till start av grannsamverkan. Medverkan i kampanjer och press dokumenteras Muntliga utvärderingar sker vid fortbildningsmöten och grannsamverkansträffar. Antal broschyrer i olika förebyggande kategorier som delas ut dokumenteras Budgetuppföljning kommer ske. Inbrottsstatistiken är något som redan följs från år till år så det är data som finns tillgängliga. Ytterligare utvärderingar man kan överväga Några frivilliga förare, projektledare, styrgrupp och sponsorer förslås skriva en kort nedteckning av projektet. Förväntningar på projektet, uppfattningar om hur de har gått och egen utveckling och utveckling vad gäller brottsförebyggande arbete kan vara teman att skriva om. Dessa korta nedteckningar kan ske i början, mitten och slutet av projektet. Alternativt kan man göra intervjuer med nyckelpersoner efter tre månader och vid projektets slut. Detta kan med fördel göras av skolelever.

10 Återkoppling, fortsättning, vidmakthållande och spridning Återkoppling ska ske till alla samarbetspartners i projektet inkluderat sponsorer. Innan sex månader har gått beslutar kommunen om fortsatt åtagande i projektet. Om projektet bedöms som lyckat kan återkoppling ske via lokala media och nationella nätverk för förebyggare. Brottsförebyggare i Roslagen har en naturlig och tät kontakt och diskuterar ständigt projekt. Inom polisorganisationen kan den kvalificerade brottsförebyggaren sprida erfarenheter. Inom länsstyrelsen Stockholms län finns nätverk för informationsspridning. Om polishögskolan eller någon utbildning med förebyggande inriktning, exempelvis folkhälsovetenskap vill delta i utvärderingen sprids kunskapen inom akademiska nätverk. Finns det några gymnasieskolor i Danderyd som vill göra projektarbete av delar av projektet kan de även vara med och sprida resultaten.

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-04-17 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Brottsförebyggande projekt mot inbrott i Södra Järva Sedan i början av 2012 har Polisen

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-02-07 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Information om MärkDNA - projekt Att märka sina värdeföremål är av största vikt för

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun

Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tomelilla Kommun 2016-2020 Bakgrund Denna samverkansöverenskommelse är avsedd att gemensamt för

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt

Läs mer

Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Niamh Holden Wiltander

Läs mer

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet?

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling mål och budskap: Hur vet vi om vi lyckas med vårt uppdrag? Återkoppling: Hur vill jag ha återkoppling om jag

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från:

Handlingsplan. för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun. Diarienummer: Ks2016/ Gäller från: Diarienummer: Ks2016/0193.074 Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun Gäller från: 2016-06-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: s ledningsrupp Utarbetad av: Brottsförebyggande

Läs mer

Sticklinge förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sticklinge förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sticklinge förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2017/2018 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Närpolisen hässelby vällingby

Närpolisen hässelby vällingby Närpolisen hässelby vällingby informerar 15 november 2012 Information om brottsutvecklingen i vårt NÄRPOLISOMRÅDE Brottsstatistik 1 juli 31 oktober 2012 Juli Aug Sep Okt Personrån samt väskryckning 9 5

Läs mer

Är du bortrest eller är du på jobbet?

Är du bortrest eller är du på jobbet? Är du bortrest eller är du på jobbet? Nu är vi inne i sommar- och semestertider då många av oss reser bort och lämnar våra bostäder. Med hjälp av statistik och tidigare erfarenheter vet vi att någon tyvärr

Läs mer

Grannsamverkan. Samverkan mot brott

Grannsamverkan. Samverkan mot brott Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger Olsson Blomberg (m) Elie Sleiman (kd)

Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger Olsson Blomberg (m) Elie Sleiman (kd) 1(7) Plats och tid Djursholmsslott västra flygeln 1 tr Paragrafer 162-173 ande Torsten Sjögren (m) Ersättare Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Har du tänkt resa bort över julen? Informera gärna om att du ska resa bort över julen, men gör

Läs mer

Samverkan mot brott. Grannsamverkan

Samverkan mot brott. Grannsamverkan Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

FRIS Förebyggande Rådet med TRYGGHETSFORUM

FRIS Förebyggande Rådet med TRYGGHETSFORUM FRIS Förebyggande RådetR med TRYGGHETSFORUM FRIS Förebyggande Rådet Trygghetsforum KS SN FN BGN GyN KN Polisen Utveckling Utbildning Samordnare FRIS BEREDNING Ordf. i SN FN BGN GyN & Polis Samordnare TRYGGHETSFORUM

Läs mer

Antagna av Kommunfullmäktige

Antagna av Kommunfullmäktige Mål för det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2002-09-23 1. Bakgrund Samhällsutvecklingen efter andra världskriget har bland annat inneburit en starkt ökad brottslighet.

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-03-27 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar de första

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar december 2010 Västerorts gemensamma sida Under oktober har ett intensivt arbete pågått mot bostadsinbrott i Västerorts polismästardistrikt. En insats startade den 1 oktober

Läs mer

Kyrkoklenoder kom hem med hjälp av märk- DNA

Kyrkoklenoder kom hem med hjälp av märk- DNA Information Polisområde Stockholm nord Kyrkoklenoder kom hem med hjälp av märk- DNA Då polisen stoppade en bil i Bromma i västra Stockholm i våras, hittade polis-patrullen en mängd misstänkt stöldgods

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 17 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-1258 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse Skara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg 2017-2018 Ersätt med datum Samverkan för ökad trygghet Skara kommun och Polismyndigheten Region Väst, Lokalpolisområde Västra

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31 yppsala "KOMMUN KOMMUNLEDNINGS KONTORET Handläggare Datum Carina Börjesdotter Samordnare Lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2015-03-04 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE mk 2015-03- 2 7 Diarienr.)/ SA

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (5) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Edsta Fritids 2011/2012 Planen reviderad oktober 2011 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016 Burlövs kommun Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2012-12-20-016 1 (6) Polisöverenskommelse 2013 till 2015 Det här dokumentet är en överenskommelse mellan Burlövs kommun och Polisområde Malmö. Det är den

Läs mer

Lokalpolisområde Ekerö informerar:

Lokalpolisområde Ekerö informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2015-03-10 Västerort Information Lokalpolisområde Ekerö Myndigheten är just nu mitt uppe i den största omorganisationen polisen genomfört i Sverige. Närpolisområde blir

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Montessoriförskolan Småfrönas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Montessoriförskolan Småfrönas plan mot diskriminering och kränkande behandling Montessoriförskolan Småfrönas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i..

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Långsiktig samverkan mellan Polisen och SDF inom Göteborgs stad 1 Arbetsprocessen 6. Uppföljning 1. Lägesbild 5. Aktivitet Åtgärd 4.

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen består av Emma Dahlberg,

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD KS 2014/45 Verksamhetsberättelse för år 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län 2013-05-06 - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Dörrknackning i Södra Järva blev mycket uppskattad Ett brottsförebyggande projekt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Årsrapport för Grannstödsbilen 2010

Årsrapport för Grannstödsbilen 2010 Årsrapport för Grannstödsbilen 21 1 Grannstödsbilen 21 Styrgruppens sammansättning Ordförande och polisrepresentant: Roland Borgström, Bilansvarig, Björn Johnson, körschemaansvarig och ansvarig för statistik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i Politiskt mål i Täby kommun FAKTA Täby Täby kommun 2 mil norr om Stockholm 66 080 invånare idag (80 000) regional stadskärna 8 000 företag,tjänste,handel,elektronik

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

Verksamhetsplan ÖreBRÅ

Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 01 15 Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 1 1. Inledning Det övergripande syftet med ÖreBRÅ:s verksamhet är enligt KS beslut att genom en fördjupad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten för invånarna

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2008

Förslag på verksamhetsplan 2008 Förslag på verksamhetsplan 2008 VISION Centrala Hisingen en levande stadsdel mitt i Göteborg. VERKSAMHETSIDÉ FCH samverkar och driver utvecklingen av Centrala Hisingen, för att stärka området som en omtyckt

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1450 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 Förslag

Läs mer

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KF 27 30 MARS 2015 Handläggare Kylesten Anders Kommunfullmäktige Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KSN-2014-0181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvarig för planen Catrine Elversson, förskolechef Vår vision Vår

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun

Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun 2015-04-09 Åtagandeplan för brottsförebyggande arbete i Munkedals kommun 2015 Dnr KS 2012-416 Elisabeth Hansson Vik. folkhälsoutvecklare Antagen av Brottsförebyggande rådet 2015-04-02. Sida 2 av 6 Bakgrund

Läs mer

MärkDNA. Vad Varför Hur. Och Vem

MärkDNA. Vad Varför Hur. Och Vem MärkDNA Vad Varför Hur. Och Vem 1 Skydda dig mot bostadsinbrott Grannsamverkan Meddela dina närmsta grannar att du är bortrest Be någon att ta hand om din post, lägga hushållssopor i ditt sopkärl, klippa

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2016-2017 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Fjolårets plan har utvärderats på arbetsplatsmöten samt genom

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (8) Datum Dnr, Oxelösunds kommun 2016-01-24 KS.2015.144 Diarienr (åberopas) Handlingsplan 2016-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan Oxelösunds

Läs mer

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM STÖD TILL RESULTATST YRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 1.6-692-2012 2012-12-03 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Upplevd trygghet och anmälda brott

Läs mer

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Datum Dnr Dpl 2010-11-17 Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Närvarande under kvällen fanns representanter från Lilla

Läs mer

Tumba dialogforum Hur främjar vi tryggheten i Tumba?

Tumba dialogforum Hur främjar vi tryggheten i Tumba? 1 [5] 2016-12-14 Referens Charlotte Rydberg Tumba dialogforum 2016-12-14 Hur främjar vi tryggheten i Tumba? Dag och tid 14 december kl. 18.30-20.30 Plats Närvarande Ej närvarande Tumba gymnasiums matsal

Läs mer