Projektplan för pilotprojekt med Grannsamverkansbil i Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för pilotprojekt med Grannsamverkansbil i Danderyd"

Transkript

1 Projektplan för pilotprojekt med Grannsamverkansbil i Danderyd - ett samarbetsprojekt mellan ideellt arbetande personer, kommun, polis och sponsorer.

2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Erfarenheter från liknande projekt... 3 Metod... 4 Teori... 5 Etiska aspekter... 6 Organisation och samarbetspartners... 6 Rutiner, praktiska lösningar... 7 Utbildning, fortbildning och lärande organisation... 8 Kommunikationsplan... 8 Tidsplan... 9 Utvärdering... 9 Återkoppling, fortsättning, vidmakthållande och spridning.. 10

3 Bakgrund Förekomst av inbrott och upplevd trygghet Danderyds kommun har flest bostadsinbrott/invånare i Stockholms län. Att oron för bostadsinbrott är stor bland kommunens invånare kan man se i den trygghetsenkät Trygg i Danderyd/BRÅ genomförde Av 293 personer svarade 39 personer att de kände sig otrygga på grund av risken för bostadsinbrott (13 procent, observera att undersökningen inte är representativ för personer i området). Orsaker till att andelen inbrott per invånare är hög har flera orsaker. - Förekomsten av aktiva gärningsmän i Stockholmsområdet är hög - Förekomsten av stöldbegärligt gods är hög - Tomterna är ofta stora och insynsskyddade vilket underlättar för tjuvarna - Bostäderna är ofta tomma på dagtid då de flesta är på jobbet. Konsekvenser av inbrott Inbrott innebär materiella förluster men skapar även otrygghet. Att någon olovandes har varit i ens hem upplevs i de flesta fall som en kränkning, milt uttryckt. Någon har rört ens tillhörigheter, eventuellt förstört och stökat till, eventuellt medan man själv varit i hemmet. Många oroar sig för närstående, exempelvis är man orolig för barn som tidvis är ensamma hemma. Uppdraget På uppdrag av Trygg i Danderyd/BRÅ har kommunens projektledare arbetat med att förebereda för genomförande av ett pilotprojekt med en grannsamverkansbil i Danderyd. Projektet är tänkt att pågå under 6 månader. Beslut om förlängning tas efter en slutgiltig utvärdering i slutperioden av projektet. Det kommer även att göras löpande utvärderingar. Nyttan med projektet har utretts av en arbetsgrupp bestående av Trygg i Danderyds projektledare, kommunens säkerhetschef, närpolisens chef och närpolisens brottsförebyggare. Slutsatsen var att ett pilotprojekt på 6 månader skulle genomföras ifall det fanns ett tillräckligt intresse av att köra bilen. Syfte Syftet är att ökad trygghet och minskad förekomst av brott i Danderyd. I synnerhet riktar man in sig på att förbygga inbrott. Erfarenheter från liknande projekt Grannsamverkansbilar har tidigare funnits som ett projekt mellan kommuner och försäkringsbolaget Folksam. Bilarna kallades då Grannstödsbilar. Projekten lever kvar i vissa kommuner medan andra har startat upp verksamhet på egen hand. Kommuner som har Grannsamverkansbilar är bland annat, Sollentuna, Täby, Botkyrka, Sundbyberg och Lidingö.

4 Erfarenheter från tidigare projekt är att det är svårt att mäta resultat av spaning och avskräckande effekter. Det går inte att använda brottsstatistik som indikator i ett pilotprojekt eftersom siffrorna fluktuerar från år till år. Det är svårt att kontrollera för effekter av andra händelser i området och därmed isolera effekter av grannsamverkansbilens verksamhet. Grannsamverkansbilen i Lidingö stad har uppskattat att de i genomsnitt rapporterar 5 händelser per dag (jan-okt 2012). I enstaka situationer har man varit ett stöd vid pågående brott, spaning eller utredning. I Lidingö har man kunnat koppla en personbil till ett grovt brott med hjälp av Grannsamverkansbilens spaning på en viss typ av bilar. Grannsamverkansbilen i Täby har deltagit i polisens spaning och täckt av ett geografiskt område i syfte att lokalisera en person som enligt en uppgiftslämnare deltagit i en misshandel. Utöver det har Täbybilen stoppat en drogpåverkad mopedförare, meddelat husägare att deras nycklar sitter kvar i låset och hittat och återlämnat en borttappad väska. Andra mätbara mål är att man förmedlar kontakter så att nya grannsamverkansgrupper bildas. En rapport från brottsförebyggande rådet uppskattar att grannsamverkan minskar inbrotten med procent (beroende på mätmetod). Trygghetsrelaterade mål som man har kunnat kvantifiera är inrapportering av skadegörelse, klotter, nedskräpning, skrotbilar och störande vegetation. Man har även arbetat med förmedla information eller i dialog med allmänheten som ofta har frågor och synpunkter i fråga om brott och trygghet. En annan erfarenhet är att det blir en god sammanhållning bland förare och att det finns/skapas ett påtagligt engagemang för frågorna. En person vi talat med säger att han upplever att man ser på omgivningen med andra ögon man har en utökat uppmärksamhet för brott och trygghetsfrågor. Efter samtal med personer som leder grannsamverkansbilen i Täby har det framkommit att det är vanligt med positiv respons (tummen upp) när bilen är ute och kör. Ingen har upplevt att det förekommit etiskt problematiska situationer. Det kunde vara intressant studera upplevelser av att delta i brottförebyggande arbete och om samarbete med ideellt arbetande personer innebär att de brottförebyggande metoderna utvecklas. De utvärderingar som studerats har inte inkluderat kvalitativa metoder. Möjligen finns det inte sådana utvärderingar? Metod Metoden innebär att frivilliga personer bevakar området med bil och larmar polis vid misstanke om brott. I synnerhet ska bilen bevaka platser där inbrottsrisken är förhöjd under tider på dygnet då inbrottsfrekvensen är som högst. Bilen ska avskräcka från att begå brott (se under teori för mer information). Huvudregler för projektet är att förarna inte ska göra egna ingripanden och de ska bemöta människor med vänlighet och respekt. Förare har möjlighet till ögonblicklig kontakt med polis under hela passet och ska ta kontakt vid situationer då det uppstår tveksamhet om hur man ska agera (läs mer om etik under rubriken etiska aspekter ). Utöver de brottsförebyggande aktiviteter som nämnts ska förarna även delta i följande verksamhet. De hämtar kunskap om trygghet och brott i Danderyd genom dialoger med medborgare och personer som vistas i Danderyd. Resultaten återkopplas till styrgrupp, kommun och polis.

5 De delar ut brottsförebyggande information, information om trygghet och information om stöd för personer som drabbas av brott. De sprider grannsamverkansmetoden. Det är en metod som enligt Brottsförebyggande rådets uppskattning minskar brott med procent. Även information om kommunens brottsförbyggande verktyg Safe Site sprids. Då ett inbrott sker delar förarna ut brottsförebyggande information i det området. De noterar om det finns trygghetsrelaterade förbättringsmöjligheter i den fysiska miljön. Det kan innebära att de rapporterar om klotter, skadegörelse, övergivna bilar eller vegetation som kan skymma sikten för trafikanter. Det är inte uteslutet att förarna även har synpunkter så kallad social och psykisk miljö men sådana rapporter har inte påträffats. De utvecklar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genom att dokumentera och analysera det egna arbetet tillsammans med brottsförebyggare inom kommun och polis. Teori När man talar om brott kan man utgå från den så kallade rutinaktivitetsteorin. Rutinaktivitetsteorin utgår från förutsättningarna att ett brott begås först då följande tre punkter är uppfyllda: Det finns en motiverad gärningsperson Det finns ett lämpligt objekt Det saknas kapabla väktare Om man utgår från rutinaktivitetsteorin kan man arbeta brottsförebyggande mot bostadsinbrott på tre fronter: 1) gripa och lagföra gärningsmän (polis) 2) se till att lämpliga objekt inte är tillgängliga (privatpersoner, personer involverade i stadsbyggnad och miljö) 3) se till att det finns kapabla väktare som ser och noterar gärningspersoner och deras förehavanden i området (gemensamt ansvar mellan kommun, polis och privatpersoner) Polisen är ansvarig för att gripa och lagföra gärningspersoner (mål 1). Grannsamverkansbilen är en del av målet i punkt tre och arbetar med att främja målet i punkt två genom dialog och informationsspridning. Grannsamverkansbilen skapar sociala kontakter och förutsättningar för att olika aktörer ska kunna hjälpas åt att förebygga och bekämpa brott. Förarnas, sponsorernas och myndigheters gemensamma engagemang, dekaler på bilen och bilens synlighet förmedlar detta budskap. Därmed förväntas området bli mindre attraktivt för gärningspersoner samtidigt som tryggheten ökar bland invånarna. Grannsamverkansbilen uppfattas sannolikt som en bra nyhet av media, vilket ökar möjligheten att nå ut med brottsförebyggande budskap och öka spridningen av sådan information. Det finns även en fjärde front att arbeta med. Andelen personer med motivation att begå brott kan förebyggas genom arbete med att skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor och med att förhindra rekrytering till kriminella nätverk. Kommunen har verksamheter och projekt som främjar goda uppväxtvillkor och uppväxtmiljöer. Det finns behov av att sprida kunskap om

6 detta arbete och möjligheter att få stöd genom olika sociala insatser. Grannsamverkansbilen skulle kunna vara en del av den informationsspridningen. I Sollentuna arbetar grannsamverkansbilen i samarbete med nattvandrarna. Styrgruppen för grannsamverkansbilen i Danderyd har annonserat att de gärna deltar med bilen vid tillfällen då man kan förvänta sig att fler ungdomar vistas utomhus, exempelvis Valborg och skolavslutningar. Etiska aspekter Det är viktigt att påpeka att förarna inte ska utföra polisarbete. De ska generellt sett inte ingripa vid pågående brott eller misstanke om brott. Förarna arbetar efter modellen: 1) uppmärksamma, 2) dokumentera/notera, 3) larma. Det kan finnas undantag. Är någons liv i fara får förarna göra en egen bedömning. Ett trevligt bemötande, ett inkluderande förhållningssätt enligt den etiska principen om allas lika värde och en tydlig förståelse för att det är polisen som gör ingripanden kommer krävas av alla förare. Förare ska inte konfrontera människor eller på något annat sätt skrämma eller göra saker som kan uppfattas som otrevliga eller kränkande. För att säkerställa att ovanstående regler efterlevs kommer alla förare delta i en utbildning om cirka en timme där huvudtemat handlar om reglerna för att få delta som förare (ett annat tema är innebörd av brottsförebyggande arbete). Nya förare får skriva på ett kontrakt där man intygar att man tagit del av och förstått de grundläggande reglerna. (Det är något som polisen praktiserar när de arbetar med volontärer. I det här projektet kommer vi utarbeta ett liknande kontrakt.) Nya förare får även åka med en van förare första gången. Ett antal förare som arbetat med utvecklingen av projektet har redan erfarenhet som är likvärdig med den första utbildningen i och med att de under arbetets gång diskuterat och reflekterat över de här frågorna. För dem finns inte någon behov av extra utbildning för att börja köra (även om det är troligt att många vill delta i utbildning). Den löpande dokumentationen tjänar också som underlag till att grundreglerna efterlevs. I bilen finns en pärm där reglerna för att vara förare tydligt framgår. En viktig del i att säkerställa att grundregler och etik efterlevs är också att ständigt arbeta med att skapa en lärande organisation där eventuella problem inte sopas under mattan utan lyfts fram för att förbättra projektet (läs mer under rubriken utbildning, fortbildning och lärande organisation) Organisation och samarbetspartners Beslut om att genomföra projektet och beslut om ekonomiskt stöd från kommunen tas den 9 juni vid kommunstyrelsens möte. Rådgivande politisk instans är Trygg i Danderyd/brottsförebyggande rådet. Ansvarig för projektet är kommunens brottsförebyggare under ledning av kommundirektören.

7 Deltagande samarbetspartner i nuläget är förarna kommunen polisen Sponsorer är: Stockholmsregionens Försäkring AB (sponsor) Bilföretag ( Det finns ett förslag på avtal och även andra möjligheter diskuteras. Vilken eller vilka samarbetspartner man väljer är inte klart.) Tracker School Sweden (sponsor gratis utbildningstillfälle) Förarna representeras av styrgruppen som ansvarar för projektets genomförande. Styrgruppen består i nuläget av fyra ideellt arbetande personer. Till sin hjälp har styrgruppen stöd av brottsförebyggare inom kommun och polis. De har även stöd av en arbetsgrupp av förare som hjälper till med avgränsade arbetsuppgifter. Denna organisation är en förutsättning för projektets hållbarhet och en styrka i jämförelse med många liknande projekt. Styrgruppen och projektledaren har arbetat för att engagera fler samarbetspartners. Bland annat har man haft kontakt med olika försäkringsbolag och de fyra villaägarföreningarna i Danderyd. Man har även sökt sponsorer på ett möte för företagare som regelbundet arrangeras av kommunen Frukostklubben. Budget bifogas projektplanen (kan inte bifogas innan KS beslut) Rutiner, praktiska lösningar Förare: Bilen är alltid bemannad med två förare. Omfattning: Målet är att bilen ska köras alla vardagar klockan 09:00-15:00 Parkeringsplats: Bilen hämtas och lämnas på Q-parks parkering i Mörby Centrum. Utsättning: Utsättning innebär att en polis går igenom dagens uppgifter. Det sker via telefon, eventuellt kompletterat med skriftlig information som förmedlas av information Danderyd. Försäkring: Förarna omfattas av kollektivavtalet och bilen täcks av en försäkring som bilföretagen står för. Västar: Förare bär västar märkta med Trygg i Danderyd Hämta nycklar: Bilnycklar hämtas, lämnas och förvaras i information Danderyd. Förmåner för förare: Förare kommer kunna äta på skolor i Danderyd. Förarna erbjuds vidareutbildningar efter önskemål. Det kan handla om att besöka polismuseet eller att gå kurs i tracking. Dokumentation: Dokumentation sker löpande. Efter varje bilfärd skriver man en kort logg i pärmen. Bokningssystem: Bokning sker efter Täbys modell med en öppen kalender i google. Två förare har tagit på sig att arbeta med att samordna förare. Enligt erfarenhet från Täby är det ett fåtal som hellre ringer och bokar tid. Innan rutinerna sätter sig får man vara beredd på att ringa några samtal för att sporra förare att verkligen köra. Sponsorer: Fler sponsorer sökes under projektets gång. Trygghetsapp. Brottsförebyggare inom Roslagen diskuterar möjligheten att gemensamt köpa in trygghetsapplikationer som bland annat kan användas av förare till grannsamverkansbilen. Man undersöker olika sådana lösningar.

8 Utbildning, fortbildning och lärande organisation Grundutbildning sker vid stormöten som alla förare kallas till. Det är en utbildning som tar cirka en timme och fokuserar på regler för förare, att ge signalement och innebörd av brottsförebyggande arbete på ett översiktligt vis. Vissa delar återanvänds från en utbildning som tidigare använts i arbetet med Safe Site. Efter att bilen kört ett tag samlas förare till möten. I Täby har man grannsamverkansmötens om forum för dialog, utveckling och information. Det finns goda erfarenheter från att arbeta med fallstudier och diskutera i grupper. Interaktiv pedagogik rekommenderas. För att projektet ska kunna utvecklas på bästa sätt och för att den etiska grunden ska vara tydlig bör man använda sig av pedagogik och en organisationsstruktur som främjar att man kan ta tillvara både positiva och negativa erfarenheter. Projektledaren och styrgruppen kommer därför att sträva efter att skapa en lärande organisation. Det är en process som redan påbörjats. Förarna har bjudits in att delta i utvecklingen av projektet. Man har haft diskussioner utifrån erfarenheter och utifrån fiktiva scenarier. Strävan är att diskussionen ska vara jämlik och tillitsfull så att alla vågar säga vad de verkligen tycker och att man därmed kan utvecklas tillsammans. Nyhetsbrev med information om projektet har skickats ut återkommande för att ge en transparens åt projektet. Synpunkter och idéer välkomnas och genom styrgruppen har man genomfört vissa åtgärder som bygger på arbetsgruppens förslag. Kommunikationsplan Media att arbeta med; Danderydsaktuellt Pensionärsföreningar har tidskrifter och mejllistor IDUN, PRO Villaägarföreningarnas mediakanaler Sponsorernas mediakanaler Kommunens hemsida Intranätet kommunen Information Danderyd gatuprataren Mitt i Danderyd Övrig press Mörby Centrums informationsmonitorer och hemsida möjligen utsmyckning av MC genom konstgruppen Kampanjer event: Civilförsvarsföreningens möten Volontärverksamheten Polisens facebooksida Kampanjer i samarbete med Täbys grannsamverkansbil och trygg i Täby Medborgardialog, trygghetsvandring Tryggvedagen en dag då brottsförebyggande arbete uppmärksammas av kommun och polis i Roslagen.

9 Brottsofferdagen Langningskampanj Information om livstilsstudien Brottsförebyggande pris Grannsamverkansmöte för alla grannsamverkansgrupper Tidsplan Om kommunstyrelsen stödjer projektet efter möte den 9 juni kan grundutbildning ske i junijuli. Givet att bilen blir färdig kan förarna börja köra i juli eftersom det finns personer som redan är väl introducerade i projektet. Utvärdering sker då i december och en delutvärdering kan planeras till början av oktober. Utvärdering Metoder för att mäta utveckling av brottsförebyggande synsätt och arbetsmetoder som kunde utvecklas, gärna i samarbete med högskolor. Dokumentation om de händelser som bilen deltagit i under körningarna sker varje dag och sammanställs varje månad för att återkopplas till förarna och styrgruppen (formativ utvärdering) Efter sex månader redovisas slutbedömningen. Uppfattningar om hur man blir bemött som förare kommer diskuteras. Förmedlande av kontakter för att starta grannsamverkan dokumenteras noggrant och polis följer upp om det även leder till start av grannsamverkan. Medverkan i kampanjer och press dokumenteras Muntliga utvärderingar sker vid fortbildningsmöten och grannsamverkansträffar. Antal broschyrer i olika förebyggande kategorier som delas ut dokumenteras Budgetuppföljning kommer ske. Inbrottsstatistiken är något som redan följs från år till år så det är data som finns tillgängliga. Ytterligare utvärderingar man kan överväga Några frivilliga förare, projektledare, styrgrupp och sponsorer förslås skriva en kort nedteckning av projektet. Förväntningar på projektet, uppfattningar om hur de har gått och egen utveckling och utveckling vad gäller brottsförebyggande arbete kan vara teman att skriva om. Dessa korta nedteckningar kan ske i början, mitten och slutet av projektet. Alternativt kan man göra intervjuer med nyckelpersoner efter tre månader och vid projektets slut. Detta kan med fördel göras av skolelever.

10 Återkoppling, fortsättning, vidmakthållande och spridning Återkoppling ska ske till alla samarbetspartners i projektet inkluderat sponsorer. Innan sex månader har gått beslutar kommunen om fortsatt åtagande i projektet. Om projektet bedöms som lyckat kan återkoppling ske via lokala media och nationella nätverk för förebyggare. Brottsförebyggare i Roslagen har en naturlig och tät kontakt och diskuterar ständigt projekt. Inom polisorganisationen kan den kvalificerade brottsförebyggaren sprida erfarenheter. Inom länsstyrelsen Stockholms län finns nätverk för informationsspridning. Om polishögskolan eller någon utbildning med förebyggande inriktning, exempelvis folkhälsovetenskap vill delta i utvärderingen sprids kunskapen inom akademiska nätverk. Finns det några gymnasieskolor i Danderyd som vill göra projektarbete av delar av projektet kan de även vara med och sprida resultaten.

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Varför ska en fastighetsägare engagera sig i grannsamverkan? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva bostadsområden.

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Att minska brottslighet i butik

Att minska brottslighet i butik Att minska brottslighet i butik Handläggare: Hanna Bergstedt 2014-12-05 2 Sammanfattning Den här utredningen handlar om brottsförebyggande insatser inom handelsbranschen med Landskrona stad som utgångspunkt.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet

Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet 1 2 Innehåll FÖRORD SAMMANFATTANDE SLUTSATSER INLEDNING Uppdraget Tillvägagångssätt BAKGRUND Byggplanering m.m. och brottsprevention Aktuella brottstyper

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet 15 IDÈSKRIFT NR 15 OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det förebyggande arbetet IDÉSKRIFT

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet En skrift om att hantera risker Riskhantering Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet 2 Inledning Riskhantering som begrepp dök upp i Sverige på 1970-talet och användes från början framförallt för

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer