Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen"

Transkript

1 Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Komplexa byggnadsverk

2 Sammanfattning Produktivitetsprogram komplexa byggnadsverk Årliga entreprenadkostnader för komplexa byggnadsverk är ~2,5 mdkr Produktivitetsprogrammet för komplexa byggnadsverk har tagits fram inom Trafikverkets projekt PIA (Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen) av ett produktkategoriteam under ledning av Peter Harryson. Arbetet har bedrivits från februari till september 2011 genom bland annat workshops, faktainsamling och analyser Produktivitetsprogrammet fokuserar framförallt på kort- och medellång sikt och innehåller fyrahuvudinitiativ. Utifrån dessa huvudinitiativ ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på % som en engångseffekt och att det kommer att bidra till en långsiktig produktivitetsutveckling på 2-3 % per år: 1) Projektstruktur där totalentreprenad är prioriterad entreprenadform för att renodla beställarrollen. Genom att upprätta processer för aktiv effektiviseringsdialog mellan beställare och leverantörer genom samtliga skeden, att utveckla och införa affärs- och upphandlingsformer som understöder samverkan och säkrar frihetsgrader samt utveckla TRV:s processer och vidareutveckla roller för specialister uppnås ett effektivare utförande. 2) Kostnadseffektiva projektspecifikationer som till exempel styr mot optimal estetisk utformning, samt utveckla funktionskrav som möjliggör effektivt utförande. Anpassa styrning av projekteringskonsult. Möjligheter för effektivt byggande och tillämpning av innovativa tekniska lösningar ska finnas med redan i arbetsplan/järnvägsplan. 3) Effektivisera materialförsörjningen för betong genom att vidareutveckla nuvarande krav för betong och cement 4) Skapa drivkrafter för kontinuerlig utveckling av effektiva byggtekniker genom att upprätta ett implementeringsteam för komplexa byggnadsverk som följer upp implementering, ökar kompetensen samt koordinerar en kontinuerlig effektivisering. Produktivitetspotentialen delas in i fyra områden och realiseras successivt: A. Effektivare utförande, genom en utvecklad projektstruktur som säkerställer att rätt kompetens och processer finns för att identifiera och realisera effektiviseringsförslag i samtliga skeden. Införande av planeringsskede innan byggstart leder till effektivare utförande. Kontinuerlig dialog med leverantörer och systematisk erfarenhetsöverföring innebär att bra arbetssätt får genomslag. B. Effektivare tekniska lösningar. Prioritering av totalentreprenader, acceptans av likvärdig lösning och upphandling utifrån funktionskrav tillåter entreprenörer att inkomma med förslag på effektivaste tekniska lösning. Komplexa byggnadsverk som paketeras separat lockar fler utländska anbudsgivare med nya tekniska lösningar. Kontinuerlig dialog med leverantörer samt systematisk omvärldsbevakning och erfarenhetsöverföring innebär att kostnadseffektiva tekniska lösningar får genomslag. C. Effektivare materialförsörjning för betong som möjliggörs genom översyn av de krav som ställs för betong. D. Tydligare projekteringsförutsättningar. Exempelvis tydligare förutsättningar för estetisk utformning och anpassad styrning av projekteringskonsulter leder till att fel, otydligheter och antalet skallkrav minskar samt leder till bättre produktionsanpassade lösningar. Inom kategoriteamets arbete har även nyckeltal tagits fram för komplexa byggnadsverk, både övergripande produktivitetsnyckeltal och nyckeltal för att förstå orsaker till produktivitetsförändringar samt för att kunna följa implementeringen 1

3 Om betongkonstruktioner (1/2) Om produktkategorin Komplexa byggnadsverk är en produkt av styckekaraktär, d.v.s. en produktkategori som Trafikverket endast bygger relativt få av per år och där varje konstruktion är mer eller mindre unik, exempelvis större broar, betongtunnlar, etc. Den sammanlagda entreprenadkostnaden för komplexa byggnadsverk är ~2,5 miljarder årligen, vilket motsvarar en årlig volym på ~150 m 3 betong. ~60 % av kostnadsmassan består av broar, ~25 % av betongtunnlar och ~10% av stödmurar och tråg. Övriga 5% utgörs av exempelvis tunnelportaler och stationer Fördelningen av entreprenadkostnaderna varierar beroende på t.ex. objektets storlek, estetiska utformning samt omgivning (trafikintensitet, arbeten i vatten etc.). En typisk fördelning för kostnaderna är dock ~15-20 % arbete, ~20-25 % material, ~25-30 % underentreprenörer, ~5-10 % tillbehör och maskiner, ~25-30 % i etableringskostnader/oh och runt 10 % i vinstmarginal på detta Produktionsprocessen för betongarbeten består av formarbete, armering och gjutning, där materialkostnaden är som störst i gjutningsfasen (~50% av materialkostnaderna) och arbetet är som störst i form- och armeringsmomenten (~75% av det totala arbetet). Prefabriceringsgraden är låg i dagsläget (särskilt avseende betongelement) och i princip alla betongkonstruktioner utförs som plats gjutna Underhållsbehovet för betong är störst för kantbalkar, plattor, frontmurar och balkar (främst pga. äldre broar uppförda enligt då gällande regelverk har ett stort underhållsbehov) Produktiviteten för arbete med komplexa byggnadsverk beror till stor del på hur processen drivs av de ingående aktörerna och på den kompetens som finns i projektorganisationen (planeringsgraden har en mycket stor inverkan på produktiviteten) Komplexa byggnadsverk bedrivs idag oftast som utförandeentreprenader där entreprenören ansvarar för att ta fram arbetshandlingar (konstruktionsansvar, s.k. UEk) även om antalet totalentreprenader ökar 2

4 Om betongkonstruktioner (2/2) Materialförsörjning Entreprenören tillhandahåller normalt allt ingående material (betong, armeringsjärn, formar m.m.) Kraven på ingående material och färdig konstruktion är baserade på europastandarder samt svenska tilläggsstandarder som får utslag på t.ex. en högre betongkvalitet För armeringsjärn och formmaterial finns en mängd olika leverantörer, för betong och cement relativt få leverantörer i dagsläget. Entreprenörer På marknaden förekommer ~10 aktiva leverantörer varav knappt hälften är utländska aktörer som är mer eller mindre etablerade i Sverige Framtidsförutsättningar Den årliga volymen för komplexa byggnadsverk förväntas ligga kvar kring dagens nivå på medellång sikt ( minst fram till ~2020), allteftersom projekt med mycket byggnadsverk såsom Citybanan, Hallandsåstunneln och Norra länken efterföljs av andra betongintensiva projekt såsom t.ex. Förbifart Stockholm, Marieholmsförbindelsen och Västlänken Kostnaden för insatsvaror kan komma att öka framöver, särskilt för armeringsjärn till följd av ökad efterfrågan på stål på världsmarknaden. För cement kan kostnaden förväntas öka om inte åtgärder vidtas eftersom det idag finns få leverantörer på marknaden Internationell jämförelse Den svenska marknaden skiljer sig från andra marknader främst avseende betongkvaliteten, där nuvarande krav på betong medför att det finns få leverantörer på marknaden. Generellt har också andelen projekt där entreprenören ansvarat för att ta fram arbetshandlingar varit större i Sverige än i andra länder. Generellt används prefab i högre grad i utomnordiska länder, till exempel i Holland, Spanien och USA (t.ex. standardiserade prefabricerade balkbroar, prefabricerade kantbalkar och prefabricerade segmentbroar) 3

5 Produktivitetsprogrammet innehåller fyra huvudinitiativ 1 Projektstruktur 2 3 Kostnadseffektiva Upphandling projektspecifikationer och affärsupplägg Materialförsörjning Utförande 4 Implementeringsteam för komplexa byggnadsverk 1 Utveckla projektstruktur som stödjer ett effektivt utförande Prioritering av Totalentreprenader och renodling av beställarrollen systematiskt arbetssätt med likvärdig lösning, kombinatoriska upphandlingar och paketering införande av ett planeringsskede i byggfasen Utveckling och införande av Effektiviseringsdialog Inför instans för förhandsbesked 3 Effektivisera materialförsörjning för betong genom att möjliggöra billigare alternativ för cement Vidareutveckla nuvarande krav för betong och cement Inför användning av mineraliska tillsatsmedel som möjliggör lägre halt av Portlandcement CEM I Utred tillämpning av differentierade krav för betong i olika konstruktionsdelar Utred förändrade krav för temperaturutveckling i betong i gjutskedet 2 Kostnadseffektiva projektspecifikationer Utveckla och optimera gestaltningsprogrammen Utveckla funktionskrav Anpassad styrning av projekteringskonsulter i tidiga skeden Möjligheter för effektivt byggande och tillämpning av innovativa tekniska lösningar ska finnas med redan i arbetsplan/järnvägsplan 4 Upprätta ett implementeringsteam för betongkonstruktioner som följer upp implementering, ökar kompetens kring betongkonstruktioner samt koordinerar en kontinuerlig effektivisering. 4

6 Kompletterande ställningstaganden Upphandling och affärsupplägg För att locka fler utländska anbudsgivare bör projektmarknadsföring öka. Således bör exempelvis upphandlingstidplanen göras tillgänglig på engelska på Trafikverkets hemsida och information kring kommande upphandlingar bör spridas på internationella mässor etc. För att erhålla ett jämnt resursutnyttjande och beläggning hos leverantörer samt medge en effektiv paketering och kombinatorisk upphandling bör en gemensam samordning och planering av upphandlingar ske. 5

7 Resultatet kommer från 4 olika effektområden Hur uppstår effekten A. Effektivare utförande Totalentreprenad är prioriterad entreprenadform för att renodla beställarrollen. Genom att upprätta processer för aktiv effektiviseringsdialog mellan beställare och leverantörer genom samtliga skeden, att utveckla och införa affärs- och upphandlingsformer som understöder samverkan och säkrar frihetsgrader samt utveckla TRV:s processer och vidareutveckla roller för specialister uppnås ett effektivare utförande. B. Effektivare tekniska lösningar Prioritering av totalentreprenader, acceptans av likvärdig lösning och upphandling utifrån funktionskrav tillåter entreprenörer att inkomma med förslag på effektivaste tekniska lösning. Komplexa byggnadsverk som paketeras separat lockar fler utländska anbudsgivare med nya tekniska lösningar. Kontinuerlig dialog med leverantörer samt systematisk omvärldsbevakning och erfarenhetsöverföring innebär att kostnadseffektiva tekniska lösningar får genomslag. C. Effektivare materialförsörjning Ändrade krav för cement och betong som t.ex. möjliggör användande av mineraliska tillsatsmedel och andra typer av cement vilket medför minskad halt av Portlandcement (CEM I MH/SR/LA) i betongen. Justerade krav för begränsning av temperaturutveckling i gjutskede ger minskat behov av kylning. D. Tydligare projekteringsförutsättningar Exempelvis tydligare förutsättningar för estetisk utformning och anpassad styrning av projekteringskonsulter leder till att fel, otydligheter och antalet skallkrav minskar samt leder till bättre produktionsanpassade lösningar. 6

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Broar av seriekaraktär Sammanfattning Produktivitetsprogram för seriebroar Broar av seriekaraktär

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Kraftförsörjning Sammanfattning Produktivitetsprogram för kraftförsörjning Arbeten med kraftförsörjning

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram vägbeläggning Sammanfattning Produktivitetsprogram vägbeläggning Vägbeläggning har en årlig entreprenadkostnad

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Tjälsäkring / bärighet Sammanfattning Produktivitetsprogram tjälsäkring/bärighet Tjälsäkring/bärighet

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Markbyggnad Sammanfattning Produktivitetsprogram för markbyggnad Arbeten med markbyggnad har en årlig

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Signal Sammanfattning Produktivitetsprogram för signal Arbeten med signal har en årlig entreprenadkostnad

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Leverantörsstrategi och organisationsmodell. NVF möte OLSO

Leverantörsstrategi och organisationsmodell. NVF möte OLSO Leverantörsstrategi och organisationsmodell NVF möte OLSO 12 04 20 lars.jacobsson@trafikverket.se Sverige Innehåll Organisering Renodlad beställare PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Underhållskontrakt Järnväg Sammanfattning Produktivitetsprogram för underhållskontrakt järnväg Basentreprenaderna

Läs mer

När Trafikverket bildades i april 2010 var ett uttalat mål att öka produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen.

När Trafikverket bildades i april 2010 var ett uttalat mål att öka produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen. 1 2014-06-23 2 2014-06-23 När Trafikverket bildades i april 2010 var ett uttalat mål att öka produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen. 3 2014-06-23 Ett energieffektivt transportsystem Väl

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Väg- och broräcken Sammanfattning Produktivitetsprogram för väg- och broräcken Arbeten med väg- och

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Geoteknik Sammanfattning Produktivitetsprogram för geoteknik Arbeten med geoteknik har en årlig kostnad

Läs mer

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen?

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Sveriges största beställare visar hur arbetet fortskrider Stefan Engdahl Direktör, Investering Trafikverkets uppdrag Regeringen har, via

Läs mer

Projekt Norrbotniabanan - entreprenadstrategi Umeå-Dåva

Projekt Norrbotniabanan - entreprenadstrategi Umeå-Dåva Projekt Norrbotniabanan - entreprenadstrategi Umeå-Dåva Projekt Norrbotniabanan har tagit fram en entreprenadstrategi för kommande byggskede delen Umeå-Dåva som överensstämmer med Trafikverkets övergripande

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt

Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt Swecos kapitalmarknadsdag 2013-11-29 Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt Förslaget till Nationell Plan för Transportsystemet 2 2013-11-30 Gäller 2014-2025 Innehåller åtgärder för 522 mdr kronor Är

Läs mer

De statliga beställarfunktionerna och. anläggningsmarknaden. i möten den 18 februari 2009 Trafikverksutredningen. Trafikverksutredningen

De statliga beställarfunktionerna och. anläggningsmarknaden. i möten den 18 februari 2009 Trafikverksutredningen. Trafikverksutredningen De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden i möten den 18 februari 2009 Modell för att förklara marknadsresultat Marknadsstruktur Marknadsagerande Marknadsresultat Koncentrationsgrad, Etableringshinder,

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan 1 2014-08-28 Agenda 1. Introduktion och presentation av deltagarna 2. Produktivitet 3. Arbetsmiljö 4. Trafikpåverkan 5. Medskick till nationellt Anläggningsforum 6. Sammanfattning och avslutning 2 2014-08-28

Läs mer

Uppdrag avseende järnvägsunderhållets organisation och besiktningsfrågor

Uppdrag avseende järnvägsunderhållets organisation och besiktningsfrågor REDOVISNING AV FRAMDRIFIT Uppdrag avseende järnvägsunderhållets organisation och besiktningsfrågor Regeringsuppdrag N2017/00208/TIF, N2016/06825/TIF Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100:

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100: BILAGA 2 Följande förtydligande, från Bengt Jäderholm, har beaktats: I Tabell 8 har jag efterfrågat där beställaren anger bestämda starttid och sluttid i entreprenaderna. Det verkar som att beställaren

Läs mer

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Trafikverket startar den 1 april 2010 Daniel Ahnsjö Införande av BIM i Trafikverket Uppdrag från Regeringen Produktivitetskommitténs förslag i SOU 2012:39,

Läs mer

Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall

Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall E4 Sundsvall En ny väg. 1000 nya möjligheter. Struktur Innehåll: a. E4 Sundsvall nya affärsformer b. Upphandling c. Granskning d. Verifiering e. Godkännande f.

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Produktivitetskommitténs arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen

Produktivitetskommitténs arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen s arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Malin Löfsjögård ordförande i Ordförande: Malin Löfsjögård, riksdagsledamot, tekn. dr. Ledamöter: Per Olof Granbom f.d. generaldirektör

Läs mer

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Varför har Trafikverket valt att bli Renodlad Beställare? 2 2014-06-03 Nya förutsättningar ger nya möjligheter

Läs mer

Produktivitetsforum 24 september 2012

Produktivitetsforum 24 september 2012 Trafikverket www.trafikverket.se Jan Gilbertsson Projektledare PIA Produktgenomgångar Jan.gilbertsson@trafikverket.se Produktivitetsforum 24 september 2012 Plats för mötet: Trafikverket, Röda vägen 1,

Läs mer

Innovation och socialt ansvarstagande Katarina Norén, chef Inköp och logistik

Innovation och socialt ansvarstagande Katarina Norén, chef Inköp och logistik 1 Innovation och socialt ansvarstagande Katarina Norén, chef Inköp och logistik Innovation genom samarbete Juste konkurrens genom att uppfylla sociala krav Marknadsöppning för kunskapsutbyte och hållbar

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Vägen till framgång Rv 50

Vägen till framgång Rv 50 Vägen till framgång Rv 50 Thomas Lidberg Chef NCC Infra 1 Rv 50: TE med funktionsansvar o 14 km 2+1 väg o 14 km 2+2 väg o 8 trafikplatser o 37 vägbroar o 620 m Vätterbron o D&U 20 år o Volym 1,5 Mdr 2

Läs mer

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 1 Trafikverkets affärsstrategi Göran Domås 2 Trafikverkets affärsstrategi 2.0 Bakgrund Trafikverkets Affärsstrategi har tillkommit för: att skapa en tydlighet och

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet. Peter Simonsson

Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet. Peter Simonsson Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet Peter Simonsson 1 Agenda Snabbare Produktivitetsökning Forskning LTU Innovationer Arbetsmiljö Byggbarhet och Lean Standardisering IT 2 Implementering

Läs mer

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen rapport 2015. Rapport 2015:5

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen rapport 2015. Rapport 2015:5 Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen rapport 2015 Rapport 2015:5 Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen rapport

Läs mer

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG INDUSTRIELLT BROBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG Peter Simonsson Hur effektiviteten kan ökas i anläggningsbranschen! - Några komponenter 1. Bakgrund 2. Byggbarhet i anläggningsbranschen 3. Upprepning &

Läs mer

Samverkan i Trafikverkets projekt Bas Kontraktsmodell Hög Göran Domås, inköpsstrateg

Samverkan i Trafikverkets projekt Bas Kontraktsmodell Hög Göran Domås, inköpsstrateg Samverkan i Trafikverkets projekt Bas Kontraktsmodell Hög Göran Domås, inköpsstrateg 1 Innehåll Affärsstrategi Samverkan Bas Samverkan Hög 2 Affärsformer för typprojekt entreprenad som är vanliga i Trafikverket

Läs mer

Upphandlingsstrategier

Upphandlingsstrategier Upphandlingsstrategier Baserad på Eriksson och Hane 2014 Construction Management Val av upphandlingsstrategi Analys Bestämma vad som är prioriterat Beställarens riskbeteende Val Utvärdera olika alternativ

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Bygghandling Upprättad 2009-10-12 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING 3 OBJEKTET

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

Samverkansformer för lyckade projekt. Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket

Samverkansformer för lyckade projekt. Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket Samverkansformer för lyckade projekt Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket Samverkansformers betydelse för ökad produktivitet LARS REDTZER- ANSVARIG

Läs mer

Prioritering och effektivisering genom strategisk indelning av inköp

Prioritering och effektivisering genom strategisk indelning av inköp Prioritering och effektivisering genom strategisk indelning av inköp Pia-Britt Hildebrand, enhetschef Torgil Lindgren, upphandlingskonsult Åsa Dahlström, avtalscontroller Landstinget i Värmland 7 000 anställda

Läs mer

Framkomliga och användbara vägar och järnvägar Nu vässar vi oss för framtiden

Framkomliga och användbara vägar och järnvägar Nu vässar vi oss för framtiden Framkomliga och användbara vägar och järnvägar Nu vässar vi oss för framtiden 1 2 En tydlig inriktning för framtiden. Vår uppgift är att hålla vägar och järnvägar framkomliga och säkra, oavsett årstid.

Läs mer

Rekommendation Tidig marknadsdialog

Rekommendation Tidig marknadsdialog Till Medlemmarna i Anläggningsforum Föreslagna aktiviteter i denna Rekommendation är omhändertagna genom att de är införda i Trafikverkets Verksamhetssystem. Uppföljning genomförd 2019-02-12 Rekommendation

Läs mer

Trafikverket 2013 PIA Produktivitets- och innovationsutveckling i anläggningsbranschen

Trafikverket 2013 PIA Produktivitets- och innovationsutveckling i anläggningsbranschen Trafikverket 2013 PIA Produktivitets och innovationsutveckling i anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Tjälsäkring/Bärighet Mars 2012 Om tjälsäkring/bärighet(1/2) Om produktkategorin Årligen utförs

Läs mer

Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform. Construction Management

Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform. Construction Management Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Disposition Ansvarsformer Ersättningsformer Funktionsentreprenader Vilken upphandlingsform? Faktorer som styr valet av upphandlingsform

Läs mer

Halvtidsutvärdering. Självutvärdering gjord av ProcSIBEs deltagare (14st) Enkät baserad på målen i ansökan. Kunskapsplattform.

Halvtidsutvärdering. Självutvärdering gjord av ProcSIBEs deltagare (14st) Enkät baserad på målen i ansökan. Kunskapsplattform. Halvtidsutvärdering Självutvärdering gjord av ProcSIBEs deltagare (14st) Enkät baserad på målen i ansökan Kunskapsplattform Heltäckande bild Extern samverkan Resultatspridning ProcSIBE som kunskapsplattform

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av entreprenader. Revidering

Miljökrav vid upphandling av entreprenader. Revidering Trafikkontoret Tjänsteutlåtande Dnr 2017-11-13 Sida 1 (5) Handläggare Tomas Nitzelius 08-508 260 42 Till Trafiknämnden 2017-12-14 Miljökrav vid upphandling av entreprenader. Revidering Förslag till beslut

Läs mer

Utförandestandarden EN

Utförandestandarden EN Utförandestandarden EN 13670 Vad innebär den? Elisabeth Helsing, TRV SBF Seminarium 26 jan 2012 1 2012-01-27 SS-EN 13670 Publicering, innehåll, nyheter SS 13 70 06 -Tillämpningsstandarden Hur gäller de?

Läs mer

Sammanfattning från branschträff om PBFuppdraget

Sammanfattning från branschträff om PBFuppdraget Sammanfattning från branschträff om PBFuppdraget Transportstyrelsen Transportstyrelsens huvuduppgift och ansvar är regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning inom transportområdet.

Läs mer

Om beställarrollen. - Vad innebär det att vara sakkunnig, några tips och råd. UhC-dagen 2016

Om beställarrollen. - Vad innebär det att vara sakkunnig, några tips och råd. UhC-dagen 2016 Om beställarrollen - Vad innebär det att vara sakkunnig, några tips och råd UhC-dagen 2016 Bilden som förmedlas LOU är ett krångligt regelverk för både upphandlaren/beställaren och anbudsgivaren och ökar

Läs mer

Trafik Väg Drift och underhåll

Trafik Väg Drift och underhåll Trafik Väg Drift och underhåll 2 Vår verksamhet 2 2010-12-16 Trafik Verksamhets - styrning Personal Utveckling Information Avdelning Väg Järnväg Väg Huvudplanering Teknik Upphandling Fastighet Väg Jan

Läs mer

Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Per Erik Eriksson Luleå tekniska universitet Effektivitet och innovation Kortsiktig

Läs mer

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3)

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3) Sture Sahlström Faktaböcker Bygg Grundläggande (År 1) Byggstart Ritningsläsning och mätningsteknik Byggteknik Material,verktyg, utrustning Arbetsmiljö Specialisering (År 2-3) Träarbete Byggnadsarbete Betongarbete

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Asfaltdagen 2016 Torsten Nordgren

Asfaltdagen 2016 Torsten Nordgren ASFALTDAGRNA 2016 Vikten av samverkan i utvecklingsarbetet TORSTEN NORDGREN TRAFIKVERKET Underhåll Vägsystem Tillstånd Väg Nationell specialist och projektledare för utvecklingsprojekt inom beläggning

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

BEDÖMNING AV UTLÄNDSKA ENTREPRENÖRER I SAMBAND MED BYGGANDET AV OSTLÄNKEN. Rapport Reviderad: Upprättad av: Ola Kromnow

BEDÖMNING AV UTLÄNDSKA ENTREPRENÖRER I SAMBAND MED BYGGANDET AV OSTLÄNKEN. Rapport Reviderad: Upprättad av: Ola Kromnow BEDÖMNING AV UTLÄNDSKA ENTREPRENÖRER I SAMBAND MED BYGGANDET AV OSTLÄNKEN Rapport 2015-11-23 Reviderad: Upprättad av: Ola Kromnow BEDÖMNING AV UTLÄNDSKA ENTREPRENÖRER I SAMBAND MED BYGGANDET AV OSTLÄNKEN

Läs mer

CIR-dagen 2009. Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson

CIR-dagen 2009. Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson CIR-dagen 2009 Effektivare processer i anläggningsbranschen Magnus Alfredsson Peter Knutsson Bygg & Anläggningsbranschen Olika verksamheter Olika traditioner Olika konjunkturcykler Olika utvecklingsmöjligheter

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

Funktionskrav i upphandling. Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket

Funktionskrav i upphandling. Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Funktionskrav i upphandling Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Innovationsupphandling Ekonomisk utveckling på lång sikt bygger på innovationer. Innovationsförmågan är en avgörande faktor för ökad

Läs mer

Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Partnering i praktiken, erfarenheter av samverkansentreprenader

Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Partnering i praktiken, erfarenheter av samverkansentreprenader Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Partnering i praktiken, erfarenheter av samverkansentreprenader Stefan Valdusson, Teknik- och affärsutvecklingschef VA-mässan 2014 GRYAAB Göteborg 2010 Partnering

Läs mer

Analys och utvärdering av Trafikverkets projekt TEiP och SISU

Analys och utvärdering av Trafikverkets projekt TEiP och SISU Analys och utvärdering av Trafikverkets projekt TEiP och SISU IQ150 Solna 3 4 Innehåll Sammanfattning... 6 1 Inledning... 7 1.1 Syfte... 7 1.2 Metod... 7 1.3 Frågor... 7 2 Resultat... 9 2.1 TEiP... 9 2.2

Läs mer

Marieholmsförbindelsen Anders Böhn

Marieholmsförbindelsen Anders Böhn Marieholmsförbindelsen Anders Böhn Upphandlingsansvarig Mindre antal SKA-krav LCC Incitament Upphandlingsform Ersättningsform Funktion Bonus Anläggningsmodeller Samverkan Nya lösningar Innovation Ledtid

Läs mer

Projektbeskrivning NeC etapp 3

Projektbeskrivning NeC etapp 3 Projektbeskrivning NeC etapp 3 Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster Stockholm 2015-11-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Tidigare projekt Det här dokumentet bygger på ansökan till SBUF för

Läs mer

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling PortInfra Västerås 2014-04-02 Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan i Stockholm Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet 6 för kilometer idag både lång Stockholm pendeltågstunnel

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt

Organisation och upphandling av byggprojekt Organisation och upphandling av byggprojekt En avancerad shoppingtur! Välkomna! Anne Landin den 30:e januari 2014 Varför Organisation?» Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik Miljöhandbok 0600 Avser Dokumentnr Sida MH12 2003385/6 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2002-0-02 Lars Åberg 18-03-17 02-0-02 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling TMALL 0141 Presentation v 1.0 Innovationsupphandling Pontus Gruhs, chef Utveckling inom Underhåll Innovationsupphandling 1. En stor möjlighet? 2. Hur påverkar det här min forskning/mitt företag/upphandlande

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen

E6.20 Hisingsleden, södra delen GRANSKNINGSHANDLING PM Byggnadsverk E6.20 Hisingsleden, södra delen Göteborgs stad, Västra Götalands län Vägplan, 2017-05-22 Projektnummer: 108036 Dokumenttitel: PM Byggnadsverk Skapat av: Fredrik Thunström,

Läs mer

ör geokonstruktioner, dit bland annat grundläggningen av en bro räknas, har Vägverket och

ör geokonstruktioner, dit bland annat grundläggningen av en bro räknas, har Vägverket och foto: vägverket MATS KARLSSON Vägverket, Jönköping. Enhetschef Anläggning. Avdelning Teknik och miljö. Nytt tekniskt regelverk för broar och geokonstruktioner JAN HÅKANSSON Vägverket, Jönköping. Chef Verksamhetsstyrning,

Läs mer

CIR dagen 2014. Åke Eriksson Projektchef Marieholmsförbindelsen

CIR dagen 2014. Åke Eriksson Projektchef Marieholmsförbindelsen CIR dagen 2014 Åke Eriksson Projektchef Marieholmsförbindelsen Marieholmsförbindelsen bra förbindelse för alla 2 2014-01-29 Marieholmstunneln En del av Västsvenska paketet Marieholmsförbindelsen E6 E45

Läs mer

Trafikdödade de senaste 12 månaderna

Trafikdödade de senaste 12 månaderna Trafikdödade de senaste 12 månaderna 2009-06-19 Vägverket 2009 2 Vägbudget MSEK (prisnivå 2009) Pågående objekt 322 Staa Riksgränsen E4 Enånger Hudiksvall 68 W länsgr. - Vallbyheden E18 Sagån Enköping

Läs mer

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik 2012-03-29 Trafikverket och tjälforskning Per Andersson Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik Från infrastrukturförvaltare till samhällsutvecklare 2 2012-04-24 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan Baneseminar Multiconsult 2014-01-30 Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan 6 km railway tunnel 2 tracks 2 stations 1,4 km railway bridge

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

SESSION 5-4, Silfurberg B. Nyckeltal inom vägbyggnad och kopplingar till marknadsstrukturen. Version 1.0. Jan-Olof Andersson Trafikverket Sverige

SESSION 5-4, Silfurberg B. Nyckeltal inom vägbyggnad och kopplingar till marknadsstrukturen. Version 1.0. Jan-Olof Andersson Trafikverket Sverige SESSION 5, Silfurberg B Nyckeltal inom vägbyggnad och kopplingar till marknadsstrukturen Version 1. JanOlof Andersson Trafikverket Reykjavik 13 juni 212 BESTÄLLARPERSPEKTIV: NYCKELTAL OMVÄRLD Konjunkturutveckling

Läs mer

Ingemar Lewén Trafikverket

Ingemar Lewén Trafikverket 1 Ingemar Lewén Trafikverket Vår syn på BIM Informationshantering och arbetsprocesser 2 Lappberg Bangårdsförlängning Projekt på Trafikverket 2014 Koskivaara Bangårdsförlängning Malmbanan Gransjö Bangårdsförlängning

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell CE-märkning av byggprodukter Ebbe Rosell Ni vet redan: Att våra regelverk kräver CE-märken på många produkter. Att det finns harmoniserade europeiska produktstandarder. Att det finns olika bekräftelseprocedurer

Läs mer

Förbifart Stockholm. NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation. Reykjavik september Kjell Windelhed Bergsingenjör

Förbifart Stockholm. NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation. Reykjavik september Kjell Windelhed Bergsingenjör Förbifart Stockholm NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation Reykjavik 12 13 september 2011 Kjell Windelhed Bergsingenjör Ett sårbart trafiksystem 2 2011-09-15 Regional Utvecklingsplan,

Läs mer

Innovationsupphandlingar. FOI perspektiv 28 okt 2014 SBUF. Jan Thorén. TMALL 0141 Presentation v 1.0

Innovationsupphandlingar. FOI perspektiv 28 okt 2014 SBUF. Jan Thorén. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Innovationsupphandlingar i FOI perspektiv 28 okt 2014 SBUF Jan Thorén TMALL 0141 Presentation v 1.0 Hur vi upphandlar påverkar morgondagens Sverige! Med en uppdragsvolym på ca 40 miljarder kronor per år

Läs mer

Beständiga konstruktioner

Beständiga konstruktioner Beständiga konstruktioner Livslängds- och beständighetsaspekter på de svenska tunnlarna och broarna Författare: Bernt Freiholtz Vägverket/ Trafikverket fram till 2012, nu ConBef AB, bernt.freiholtz@conbef.se

Läs mer

Presentation Kenneth Lind. Disposition

Presentation Kenneth Lind. Disposition Trafikverkets regelverk Presentation Kenneth Lind Kenneth Lind Investering Avdelning Teknik och miljö Enhet Vägteknik Metoddagen Solna 2013 02 07 2 2013-02-07 Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö/

Läs mer

Hantering av miljön i byggskedet. NVF-seminarium Tomas Holmström Funktionsledare Miljö Förbifart Stockholm. TMALL 0141 Presentation v 1.

Hantering av miljön i byggskedet. NVF-seminarium Tomas Holmström Funktionsledare Miljö Förbifart Stockholm. TMALL 0141 Presentation v 1. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Hantering av miljön i byggskedet NVF-seminarium 2015-09-14 Tomas Holmström Funktionsledare Miljö Förbifart Stockholm Hantering av miljön i byggskedet Kontrollprogram Miljö

Läs mer

Inriktningsdokument METODGRUPPEN för provning och kontroll av vägmaterial och vägytor

Inriktningsdokument METODGRUPPEN för provning och kontroll av vägmaterial och vägytor Inriktningsdokument METODGRUPPEN för provning och kontroll av vägmaterial och vägytor Metodgruppen för provning och kontroll av vägmaterial och vägytor - inriktningsdokument Inledning Provnings- och mätmetoder

Läs mer

UPPHANDLINGSSTRATEGI Projekt Västlänken

UPPHANDLINGSSTRATEGI Projekt Västlänken UPPHANDLINGSSTRATEGI Projekt Västlänken Entreprenader, förberedande arbeten och tjänster Dokumenttitel: Upphandlingsstrategi projekt Västlänken Skapat av: Lillian Brunbäck Dokumentdatum: 2014-11-14 Dokumenttyp:

Läs mer

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015

Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015 Leveransprodukter vid upphandling och genomförande av projekteringsuppdrag Trafikverkets branschdagar 2015 Mats Karlsson, IVt Bakgrund och syfte Sedan 2012 pågår ett arbete att förändra beställarrollen

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-04-20 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING

Läs mer

KLIMAT- OCH ENERGIEFFEKTIVISERING I ANLÄGGNINGSARBETE

KLIMAT- OCH ENERGIEFFEKTIVISERING I ANLÄGGNINGSARBETE KLIMAT- OCH ENERGIEFFEKTIVISERING I ANLÄGGNINGSARBETE - OM BETONG VORE GULD Tabita Gröndal tabita.grondal@sweco.se 070-2518145 2018-12-05 1 2 De Globala hållbarhetsmålen har stor påverkan på vår politik

Läs mer

Successiv uppföljning av beställda uppdrag i komplexa projekt

Successiv uppföljning av beställda uppdrag i komplexa projekt RAPPORT Successiv uppföljning av beställda uppdrag i komplexa projekt Version 1.0 Publikationsnummer: 2018:083 Trafikverket Postadress: Sundsbacken 2-4, 97241 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

rapport om Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar

rapport om Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU9 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2012/13:50 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets

Läs mer

Åtgärdspaket för effektivare anläggningsbyggande

Åtgärdspaket för effektivare anläggningsbyggande Åtgärdspaket för effektivare anläggningsbyggande Ett anläggningsprojekt berör många medborgare, finansiärer, byggherrar, konsulter och entreprenörer. FIA rekommenderar nu en rad åtgärder för att skapa

Läs mer

Frågor och svar !

Frågor och svar ! 1 (6) Datum 2010-11-30 Frågor och svar 2010-11-30! Fråga 1. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadformen är funktionsentreprenad (Totalentreprenad) som kommer att avropas som ett ramavtal Enligt ABT 06 så

Läs mer

HUR SER DE OLIKA BRANSCHSEGMENTEN PÅ HÅLLBART BYGGANDE?

HUR SER DE OLIKA BRANSCHSEGMENTEN PÅ HÅLLBART BYGGANDE? HUR SER DE OLIKA BRANSCHSEGMENTEN PÅ HÅLLBART BYGGANDE? Delrapport 1 En jämförelse mellan byggherrar, konsulter, byggare, UE och leverantörer med förord och kommentarer av Peter Åhs, marknadschef hos Sverige

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer