Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen"

Transkript

1 Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Broar av seriekaraktär

2 Sammanfattning Produktivitetsprogram för seriebroar Broar av seriekaraktär karaktäriseras främst av att det är mindre broar med låg komplexitet där man kan se en serieeffekt Årliga entreprenadkostnader för broar av seriekaraktär är ~600 Mkr, vilket avser både nybyggnation och reinvesteringar Produktivitetsprogrammet för broar av seriekaraktär har tagits fram inom Trafikverkets program PIA av ett produktkategoriteam under ledning av Peter Harryson. Arbetet har bedrivits från oktober 2011 till april 2012 genom bland annat workshops, faktainsamling, intervjuer och analyser Produktivitetsprogrammet innehåller fyra initiativ. Utifrån dessa huvudinitiativ ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på % som en engångseffekt och att det kommer att bidra till en långsiktig produktivitetsutveckling på 2-3 % per år: 1) Inför affärs- och samverkansformer för seriell produktion och ökad effektivitet i utförandet. Prioritera totalentreprenader med ökad funktionell styrning och upphandla seriebroar i paket med kombinatorisk upphandling samt inför ett systematiskt arbetssätt med sidoanbud. Skapa ett planeringsskede för entreprenörerna innan byggstart och låt entreprenören ange byggtid i anbud för paket av seriebroar. 2) Skapa funktionella förutsättningar för seriebroar genom att införa geometriska egenskapskrav och förenkla konstruktionsredovisningen för seriebrokoncept. Inför undantag från redovisning och kontroll för rörbroar (väg) med spännvidder upp till 4,0m. Skapa regler för när länkplattor ska användas samt använd mer direktgjuten slitbetong istället för tätskikt och asfalt. Utveckla mer kostnadseffektiva ersättningar till tätskikt och standardlösningar för kantbalk. 3) Standardisera och påverka processer, standardisera internt inom Trafikverkets genom att införa en standardiserad process för funktionella val av brotyp och utformning i olika typmiljöer. Utveckla också och förenkla processen för hanteringen av AP/JP vid utbyte av mindre broar. Påverka marknadsprocesserna för seriebroar genom att ta fram en funktionell projekteringsprocess och för seriebroar samt utveckla ett tydligt kravkoncept för prefablösningar. Vidare vidtas åtgärder för att öka konkurrensen på materialleverantörsmarknaden för cement, rörbroar, träbroar och stålkonstruktioner. 4) Upprätta gemensamt implementeringsteam för seriebroar och komplexa byggnadsverk som följer upp implementering, ökar kompetens kring komplexa byggnadsverk och seriebroar samt koordinerar en kontinuerlig effektivisering. Effektiviseringspotentialen delas in i fyra effektområden, som realiseras successivt A. Effektivare utförande och effektivare tekniska lösningar. Höjd kostnadsmedvetenhet, incitament för effektivare utförande, effektiv konkurrens och effektiva processer på arbetsplatsen, bra arbetssätt ska få genomslag, bättre resursplanering och förutsättningar för en mer rationell serieproduktion B. Standardiserade förutsättningar. Ny målbild för marknaden och förutsättningar för seriellt tänkande, effektivare och mer produktionsanpassade lösningar, förenklad och förkortad projekteringsprocess, billigare lösningar med bibehållen kvalitet. C. Standardiserade processer inom TRV. Effektivaste typ av bro utifrån lokala förutsättningar med beaktande av kvalitetsaspekter, ekonomi och livslängd, sänkta projektkostnader D. Effektivare marknadsprocesser. Tydliga förutsättningar för en effektiv serieproduktion, incitament för en ökad prefabriceringsgrad och sänkta kostnader i enskilda projekt, sänkta materialkostnader Inom kategoriteamets arbete har även nyckeltal tagits fram för broar av seriekaraktär, både övergripande produktivitetsnyckeltal och nyckeltal för att förstå orsaker till produktivitetsförändringar samt för att kunna följa implementeringen 1

3 Om broar av seriekaraktär (1/2) Om produktkategorin Seriebroar karaktäriseras främst av att det är mindre broar med låg komplexitet där man kan se en serieeffekt. Gränsen för seriebroar är inte knivskarp, men de broar/konstruktioner som räknats med som kostnadsbas är främst de broar med begränsad snedhet som uppfyller Spännvid < 20 m för vägbro, Spännvidd < 10 m för järnvägsbro Höjd < 4 m för stödkonstruktion Även seriekomponenter som används på alla broar (även styckebroar ) som tex. broräcken, etc., är inkluderat i produktgenomgången. Initiativ för broräcken överlämnas dock till en särskild produktgenomgång. Den sammanlagda kostnadsbasen för seriebroar har uppskattats till 600 Mkr per år i medeltal med fördelningen enligt följande: plattramar ~33%, övriga betongbroar ~25%, rörbroar ~13%, samverkansbroar/stål ~13%, träbroar ~2 %, GC-broar ~2%, bullerskyddsskärmar/stödmurar ~5%, övrigt platsgjuten betong ~7%. Det bör observeras att den merkostnad som införandet av regelverket TRVK Bro inneburit (exempelvis ökade kostnader för konstruktionsarbete, etc.) inte är inkluderad då kostnadsbasen bedömts utifrån broar enligt tidigare regelverk Fördelning av entreprenadkostnader varierar beroende på t.ex. brotyp, materialval, estetisk utformning, möjlighet att tillgodogöra upprepningseffekter, omgivning (trafikintensitet, arbeten i vatten mm.), etc. En typisk fördelning av kostnader för betongarbeten är ~15-20 % arbete, ~20-25 % material, ~25-30 % underentreprenörer, ~5-10 % tillbehör och maskiner, ~25-30 % i etableringskostnader/oh och runt 10 % i vinstmarginal på detta Produktionsprocessen varierar mellan olika brotyper (betongbroar, samverkansbroar, träbroar, rörbroar, etc.). För betongbroar består den exempelvis av formarbete, armering och gjutning, där materialkostnaden är som störst i gjutningsfasen (~50% av materialkostnaderna) och arbetet är som störst i form- och armeringsmomenten (~75% av det totala arbetet). Prefabriceringsgraden är generellt sett låg i dagsläget och t.ex. utförs i princip alla betongbroar som platsgjutna. De brotyper som idag har högst prefabriceringsgrad är rörbroar och träbroar, där man kan karakterisera byggandet som industriellt. Underhållsbehovet för betong är störst för kantbalkar, brobaneplattor, frontmurar och balkar. Det finns ett stort underhållsbehov för äldre broar pga. de då gällande regelverkens utformning. Med nu gällande regelverk bedöms det framtida underhållsbehovet minska. Merparten av entreprenaderna för broar av seriekraktär bedrivs idag som utförandeentreprenader där entreprenören ansvarar för att ta fram arbetshandlingar (utförandeentreprenad med konstruktionsansvar, s.k. UEk). En mindre andel utförs som rena utförandeentreprenader där TRV tagit fram färdiga handlingar. 2

4 Om broar av seriekaraktär (2/2) Materialförsörjning Entreprenören tillhandahåller normalt allt ingående material för betongkonstruktioner (betong, armering, formar m.m.). När det gäller stål (samverkansbroar), träbroar, rörbroar, broräcken och tätskikt/beläggning anlitas oftast UE med helhetsåtagande (tillverkning, leverans och montage). Kraven på ingående material och färdig konstruktion är baserade på europastandarder samt svenska tilläggsstandarder (som får utslag på t.ex. en högre betongkvalitet). För armeringsjärn och formmaterial finns en viss mängd leverantörer, för betong relativt få leverantörer och för cement i princip endast en leverantör i dagsläget. När det gäller underleverantörer av stål, träbroar och rörbroar finns det relativt få aktörer vilket påverkar konkurrensen negativt. Entreprenörer och Konsulter På marknaden förekommer ~7 aktiva större entreprenörer samt ett flertal mindre. På marknaden förekommer ~10 aktiva konsulter som konstruerar broar. Dessa svarade för ~ 80 % av andelen ärenden under första kvartalet Resterande del upphandlades av mindre konsulter. Framtidsförutsättningar Den årliga volymen för broar av seriekaraktär förväntas ligga kvar kring dagens nivå. Kostnaden för insatsvaror kan komma att öka framöver, särskilt för stål och armeringsjärn till följd av ökad efterfrågan på världsmarknaden för stål. För cement kan kostnaden förväntas öka om inte åtgärder vidtas eftersom det idag finns för få leverantörer på marknaden. Internationell jämförelse Den svenska marknaden skiljer sig från andra marknader främst avseende betongkvaliteten, där nuvarande krav medför att det finns för få cementleverantörer på marknaden. Marknadens relativt begränsade storlek resulterar också i förhållandevis få aktörer för vissa brotyper. Generellt har också andelen projekt där entreprenören ansvarat för att ta fram arbetshandlingar (s.k. UEk) varit större i Sverige än i många andra länder. Generellt används prefab i högre grad i utomnordiska länder, särskilt för betongkonstruktioner, t. ex. i Holland, Spanien och USA (till exempel standardiserade prefabricerade balkbroar, prefabricerade kantbalkar och prefabricerade segmentbroar, etc.). Men det finns också länder med lika låg prefabriceringsgrad som Sverige, exempelvis Tyskland. 3

5 Produktivitetsprogrammet innehåller fyra huvudinitiativ 4 1 Affärs- och samverkansformer 2 Funktionella förutsättningar 3 Standardisera och påverka processer Implementeringsteam för seriebroar och komplexa byggnadsverk 1 2 Inför affärs- och samverkansformer för seriell produktion och ökad effektivitet i utförandet Prioritera totalentreprenader baserade på funktions- och egenskapskrav Upphandla seriebroar (inkl. mark och grundläggning) i paket Använd kombinatorisk upphandling för paket av seriebroar Inför ett systematiskt arbetssätt med sidoanbud Skapa ett arbetsberednings- och planeringsskede för entreprenörerna innan byggstart Låt entreprenörerna ange byggtid för paket av seriebroar Använd utförandefönster, låt E planera in byggtid inom fönstret Utveckla konceptet och låt E ange fönstrets storlek och byggtid Skapa funktionella förutsättningar för seriebroar Inför geometriska egenskapskrav för fri bredd och fri öppning Inför begreppet seriebrokoncept med förenklad konstruktionsredovisning och minskad tid för kontroll Inför undantag från krav på redovisning och kontroll för rörbroar(väg) med spännvidder upp till 4,0 m Skapa regler för hur behov av länkplattor ska utvärderas Använd polykarbonat i stället för glas i bullerskyddsskärmar som ligger i för skadegörelse utsatta lägen Använd mer direktgjuten slitbetong istället för tätskikt Utveckla nya mer kostnadseffektiva ersättningar till tätskikt Utveckla och inför standardlösningar för kantbalk 3 Standardisera och påverka processer för seriebroar Standardisera TRV:s processer Skapa en standardiserad process för funktionella val av brotyp och utformning (kantbalk, formytor, estetiska ursparingar, etc.) i olika typmiljöer mht. miljö- och omgivningspåverkan, gestaltning, ekonomi och livslängd Förenkla hanteringen för AP/JP vid utbyte av broar, främst vid rörbroar för väg Påverka marknadsprocesser för seriebroar Ta fram en funktionell projekteringsprocess för seriebroar Utveckla tydligt kravkoncept för prefablösningar Vidta åtgärder för att öka konkurrensen på materialleverantörsmarknader för cement, rörbroar, träbroar och stålkonstruktioner 4 Upprätta ett gemensamt implementeringsteam för seriebroar och komplexa byggnadsverk som följer upp implementering, ökar kompetens kring seriebroar och komplexa byggnadsverk samt koordinerar en kontinuerlig effektivisering. Implementeringsteamet ansvarar också för koordinering av: en kontinuerlig dialog med leverantörer och internt omvärldsbevakning och erfarenhetsöverföring 4

6 Kompletterande ställningstaganden Upphandling och affärsupplägg För att erhålla ett jämnt resursutnyttjande och beläggning hos leverantörer samt medge en effektiv paketering och kombinatorisk upphandling i syfte att skapa förutsättningar för en seriell produktion bör en gemensam samordning och planering av upphandlingar ske 5

7 Resultatet kommer från 4 effektområden Resulterande effektivisering Hur uppstår effekten A. Effektivare utförande och effektivare tekniska lösningar Prioritering av totalentreprenader med ökade frihetsgrader och renodling av beställarrollen höjer kostnadsmedvetenheten samt skapar incitament för att effektivisera utförandet Seriebroar som upphandlas kombinatoriskt i paket samt skapande av ett planeringsskede innan byggstart ger effektiv konkurrens och effektiva processer på arbetsplatsen, en kontinuerlig dialog med leverantörer innebär att bra arbetssätt får genomslag Ett systematiskt arbetssätt med sidoanbud och upphandling utifrån funktionella krav tillåter entreprenörer att inkomma med kostnadsoptimerade förslag baserat på effektivaste tekniska lösning Entreprenörer får ange byggtid inom specificerade fönster (och i förlängningen även fönstrets storlek) vid paketupphandlingar vilket ger bättre möjligheter till resursplanering och skapar förutsättningar för en rationell serieproduktion B. Standardiserade förutsättningar Genom att införa funktionella geometriska förutsättningar skapar TRV en ny målbild för marknaden och ger förutsättningar för seriellt tänkande, vilket skapar effektivare och mer produktionsanpassade lösningar Förenklad konstruktionsredovisning för seriebrokoncept och rörbroar med liten spännvidd förenklar och förkortar projekteringsprocessen Ökat användande av mer kostnadseffektiva ersättningar till tätskikt och införande av standardlösningar för kantbalk förenklar projekteringsinsatsen, ger billigare lösningar med bibehållen kvalitet och sänker såväl investerings- som drift- och underhållskostnader C. Effektivare processer inom TRV Införande av en standardiserad process för funktionella val av brotyp och utformning ger effektivaste typ av bro utifrån lokala förutsättningar med beaktande av kvalitetsaspekter, ekonomi och livslängd Minskat behov av AP/JP vid byte av mindre rörbroar sänker projektkostnader D. Effektivare marknadsprocesser Funktionella projekteringsförutsättningar för seriebroar skapar tidigt tydliga förutsättning för en effektiv serieproduktion Utvecklande av ett tydligt kravkoncept för prefablösningar skapar incitament för en ökad prefabriceringsgrad och sänker kostnader i enskilda projekt Åtgärder som vidtas för att öka konkurrensen bland materialleverantörer sänker materialkostnaderna. 6

Bilaga 1. Trafikverkets förbättringsarbete

Bilaga 1. Trafikverkets förbättringsarbete bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 1. Trafikverkets förbättringsarbete Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) Riksrevisionens genomgång av Trafikverkets

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. Effektivare projektrelationer byggherre - entreprenör - installatör Förstudie. Lennart Apleberger Peder Dahlöf Gillis Edholm

TEKNISK RAPPORT. Effektivare projektrelationer byggherre - entreprenör - installatör Förstudie. Lennart Apleberger Peder Dahlöf Gillis Edholm TEKNISK RAPPORT : Effektivare projektrelationer byggherre - entreprenör - installatör Förstudie Lennart Apleberger Peder Dahlöf Gillis Edholm Luleå tekniska universitet Teknisk rapport Institutionen för

Läs mer

Fler tänker bättre än en

Fler tänker bättre än en Fler tänker bättre än en NCC:s svar på Produktivitetskommitténs frågor om vilka åtgärder som krävs för att höja anläggningsbranschens produktivitet och innovationsgrad 2 3 Sammanfattning NCC anser att

Läs mer

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Rapport Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Slutrapport 1 april 2015 Titel: Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Utgivare: Trafikverket Utgivningsdatum: 2015-04

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Underhållskontrakt Järnväg Sammanfattning Produktivitetsprogram för underhållskontrakt järnväg Basentreprenaderna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställare- entreprenör- konsult

Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställare- entreprenör- konsult 1 More10 AB 2015-02-16 Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställareentreprenörkonsult More10 AB, Södra Kungsvägen 266A, 181 65 LIDINGÖ, tel 070-523 38 51, marten.lindstrom@more10ab.se

Läs mer

Fel pengar på fel ställe

Fel pengar på fel ställe Fel pengar på fel ställe Riksrevisor Claes Norgrens anförande på Stora Infradagen 27 januari 2012, Näringslivets Hus i Stockholm. Det talade ordet gäller. I den här församlingen behöver man knappast argumentera

Läs mer

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 RAPPORT 2013:02 VERSION 1.3 2013-05-10 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

PM om RÅDET FÖR BYGGKVALITET

PM om RÅDET FÖR BYGGKVALITET Rådet för byggkvalitet, BQR Bilaga 1 Inbjudan till medlemskap PM om RÅDET FÖR BYGGKVALITET I denna PM föreslås bildandet av Rådet för Byggkvalitet (BQR). Rådets uppgift är att främja samverkan, stärka

Läs mer

Infrastrukturåtgärder som stabiliseringspolitiskt instrument. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:1

Infrastrukturåtgärder som stabiliseringspolitiskt instrument. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:1 Infrastrukturåtgärder som stabiliseringspolitiskt instrument Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:1 Infrastrukturåtgärder som stabiliseringspolitiskt instrument Redovisning av ett regeringsuppdrag

Läs mer

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Viktiga händelser 2013 Fortsatta investeringar inom affärsområde Projektutveckling. Vårt deltagande i att utveckla Arenastaden i Solna är vårt största pågående utvecklingsprojekt. För

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer

Bygginnovationen fas 1. Analysgrupp Flerbostadshus - Slutrapport

Bygginnovationen fas 1. Analysgrupp Flerbostadshus - Slutrapport Bygginnovationen fas 1. Analysgrupp Flerbostadshus - Slutrapport Innehåll 1 Syfte och analysområde med avgränsningar... 3 2 Gruppens sammansättning och övriga deltagare... 3 3 Definitioner... 4 4 Metod

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer Årsredovisning 2012 Framtidens miljöer Ansvarsfullt byggande Hållbart samspel Framtidens miljöer med ansvarsfullt byggande ett hållbart samspel NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Leverans på utsatt tid?

Leverans på utsatt tid? Leverans på utsatt tid? En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten RiR 2011:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

STANDARDISERING INDUSTRIELL PRODUKTION OCH ARKITEKTONISK KVALITET ETAPP 2

STANDARDISERING INDUSTRIELL PRODUKTION OCH ARKITEKTONISK KVALITET ETAPP 2 STANDARDISERING INDUSTRIELL PRODUKTION OCH ARKITEKTONISK KVALITET ETAPP 2 EN FALLSTUDIE: SKYLTBÄRARE OCH VÄGPORTALER Johanna Bruce, Mathias Ahlgren och Suzanne de Laval 1 Ett Arkusprojekt FUD projekt med

Läs mer

Presentation Kenneth Lind. Disposition

Presentation Kenneth Lind. Disposition Trafikverkets regelverk Presentation Kenneth Lind Kenneth Lind Investering Avdelning Teknik och miljö Enhet Vägteknik Metoddagen Solna 2013 02 07 2 2013-02-07 Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö/

Läs mer

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten 1(66) Utredning Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten SU-rapport 2013:01 2(66) Titel: Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten Datum: 2013-04-02 Beställare: Stefan

Läs mer