Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen"

Transkript

1 Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Underhållskontrakt Järnväg

2 Sammanfattning Produktivitetsprogram för underhållskontrakt järnväg Basentreprenaderna har en årlig kontraktssumma på ca 1,5 mdkr, fördelat på 30-talet kontrakt och en årlig upphandlingsvolym på ca 250 msek. Produktivitetsprogrammet för basentreprenad underhåll järnväg har tagits fram inom Trafikverkets program PIA (Produktivitetsoch Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen) av en grupp bestående av Håkan Äijä, Per Kvick, Marie-Helen Norlinder, Ben Valskrå & Pontus Gruhs. Arbetet har bedrivits från maj 2011 till februari 2012 genom bland annat workshops (interna och tillsammans med entreprenörer), faktainsamling och analyser. Produktivitetsprogrammet innehåller 10 huvudinitiativ. Utifrån dessa huvudinitiativ ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på 15 % som en engångseffekt och att det kommer att bidra till en långsiktig produktivitetsutveckling på 2-3 % per år: 1) Förbättrad konkurrenssituation genom att arbeta bort de konstaterade inträdeströsklarna såsom omotiverade krav, brist på nyckelkompetenser, ojämnt fördelade maskinresurser samt brister i harmonisering av de nordiska regelverken. 2) Öka det förebyggande underhållet genom att förbättra de faktorer som påverkar. 3) Förbättra tider i spår genom att ett arbetssätt utvecklas som innebär att större hänsyn tas till behovet av tider för underhållsarbeten vid planering av kapacitetsutnyttjandet samt tydligare beskriva vilka tider som finns tillgängliga. 4) Ökad kalkylerbarhet genom att förbättra kvaliteten på anläggningsdata och en tillämpning av anpassade ersättningsformer införs. 5) Införa verktyg för systematisk underhållsplanering (integrerat underhållssystem) för att kunna styra mot rätt underhållsåtgärder samt att kunna analysera orsak och verkan av det utförda underhållet på ett kvalitetssäkrat sätt. 6) Skapa tydlighet kontraktsformen i avseende på funktionsåtagande genom att se över omfattningen i nuvarande kontraktsmodell för att säkerställa att mätetalen samt regleringsfaktorer är tillräckligt tydliga. En viktig förutsättning för funktionsåtagande är att det måste finnas bra underlag om anläggningens tillstånd och genomförda åtgärder. 7) Förbättra/förtydliga ersättningsformen genom att öka tydligheten i riskfördelningen mellan entreprenör och beställare. Användning av bonus/viten sker endast där entreprenören kan påverka utfallet. 8) Förbättrad paketering genom en djupare analys utav en optimal paketering utifrån beskrivna kriterier. Huvudkriterierna är marknadsaspekten och förutsättningar för effektiv produktion. 9) Minska kostnadsdrivarna genom att se över rutinen för revision och införande av krav (i styrande dokument, föreskrifter osv.) se över inställelsetiden vid felavhjälpning samt kraven vid felavhjälpning ha en förbättrad framförhållning i åtgärdsplaneringen för tillkommande arbeten 10) Utvecklade vintertjänster genom att åstadkomma en tydligare kravbild, en rimligare riskfördelning mellan beställare och entreprenör samt en förbättrad kalkylerbarhet, vilket har varit vägledande för arbetet med den nya vintermodellen. Inom gruppens arbete har även nyckeltal (KPI er) tagits fram för basentreprenader, KPI er har grupperats under tre rubriker, Entreprenörens åtagande, Anläggningens nedbrytning och Effekter/konsekvenser av underhållsverksamheten. Samma KPI kan ha bäring inom flera områden. 1

3 Om underhållskontrakt järnväg (1/2) Om produktkategorin Basentreprenad underhåll järnväg är den produkt som säkerställer järnvägens behov av ett basunderhåll. Typiska tjänster i basentreprenaderna är besiktningar, förebyggande- och avhjälpande underhåll, samt vintertjänster. Kontrakten innehåller teknikområdena Bana, El, Signal och Tele. Årligen omsätter basentreprenaderna totalt ca 2 miljarder. Kontraktstiderna är normalt 5+2 år. Konkurrenssituationen Leverantörsmarknaden är mycket snedvriden med en aktör (marknadsandel ca 60 %) som genom sina maskinella och personella resurser blir väldigt dominerande på marknaden. Dessutom ser vi en minskning av antalet anbud. Förebyggande underhåll I dagsläget är det mest fokus på avhjälpande underhåll vilket enligt teorin är ca fyra gånger så dyrt som förebyggande underhåll. I ett specifikt kontrakt är andelen förebyggande underhåll utifrån kontraktsumman ca 54 %. Tittar man på fördelningen utifrån en årlig entreprenadkostnad i samma kontrakt så sjunker andelen med ca 5 % Tider i spår Bristen på sammanhängande tider för arbeten som kräver avstängt spår är en mycket stor kostnadsdrivare i de flesta kontrakt. Kalkylerbarhet Bristande underlag i form av anläggningens tillstånd och genomförda åtgärder försvårar kalkyleringen av det förebyggande underhållet. Verktyg för underhållsplanering Vi har i dagsläget alldeles för många olika system som delvis överlappar varandra och de kommunicerar inte i full utsträckning. Detta gör det svårt både för entreprenören och beställaren att utföra en samlad analys av verksamheten. 2

4 Om underhållskontrakt järnväg (2/2) Kontraktsformerna En grundinriktning i vår Beställar- och upphandlarstrategi är att gå mot totalåtagande med funktionsinriktning i den mån detta är möjligt. Vad som framkommit i detta arbete är att det ofta är svårt att hitta mätetal som är tillräckligt tydliga för funktionsåtagande då järnvägsanläggningen är så komplex och påverkas av så många faktorer. Ersättningsformer Befintliga ersättningsformer speglar inte riskfördelningen mellan beställare och entreprenör på ett optimalt sätt. Paketering Olika förutsättningar råder över landet vilket innebär att det inte är entydigt hur ett kontraktsområde ska se ut geografiskt eller innehållsmässigt. Kostnadsdrivare I dagsläget görs ingen konsekvensanalys avseende kostnadspåverkan på upphandlad verksamhet vid förändring eller införande av nya krav. Kravet på inställelsetid är dimensionerande för entreprenörens felavhjälpningsorganisation och bör därför inte kortas mer än absolut nödvändigt. Dagens planeringsförutsättningar bidrar inte till att öka produktiviteten. Vi ligger alldeles för sent i planeringen för att kunna göra bra upphandlingar och få bra med tider i spår för utförandet. Första kvartalet varje år är till mångt och mycket en period utan beställningar kopplat till tillkommande arbeten vilket ger entreprenörerna svårigheter i sin resursplanering. Vintertjänster De senaste vintrarna har visat att det finns klara skillnader mellan de förväntningar beträffande kvalitet och kapacitet vi har på de vintertjänster våra entreprenörer levererar och på den leverans vi får. Beskrivningen av kraven på vintertjänster i våra drifts- och underhållskontrakt är ett av de områden som har pekats ut i flera vinterutredningar där potential finns för att åstadkomma förbättringar. 3

5 Produktivitetsprogrammet innebär att tio initiativ genomförs för basentreprenad underhåll järnväg (1/2) 1 Förbättrad konkurrenssituation Bekosta praktikantplatser för kritiska kompetenser Verka för att branschen skapar en maskinpool Samarbete med övriga nordiska länder för att harmonisera regelverken Översyn av krav på SISÄ kompetens i investeringsprojekt 2 Öka det förebyggande underhållet Ta fram en modell för att köpa Tillståndskontroll av 3:e part Fastställ och implementera kontraktsuppföljningsmodell sam KPI er Ta fram en mall för produktionstidplan Implementera RUFUS Revidera BVF 817 Utreda orsak till den stora mängden ÄTA Lägga in fler planerbara arbeten i FFU Utveckla tillämpningen av Utökad samverkan Följa upp resultatet av Underhållsindex och implementera om lämpligt 3 Förbättra tider i spår Planera in fasta banarbetstider för underhåll Ta fram en modell för att beskriva tillgängliga tider i FFU 4 Ökad kalkylerbarhet Utveckla beskrivningen av det tekniska tillståndet Genomföra förkalkyler på färdigt FFU Ta fram en modell för att justera kontraktsumma utifrån förändrade trafikvolymer Förtydliga begreppen skada kontra fel Statistik på OPA-händelser i FFU 5 Införa verktyg för systematisk underhållsplanering (integrerat underhållssystem) Ta fram och inför ett nytt system som ersätter BIS, BESSY, RUFUS, 0FELIA m.m. Uppdatera rutiner för ajourhållning av anläggningsdata 4

6 Produktivitetsprogrammet innebär att tio initiativ genomförs för basentreprenad underhåll järnväg (2/2) 6 Skapa tydlighet kontraktsformen i avseende på funktionsåtagande Se över omfattningen av funktionsåtaganden i nuvarande modell och säkerställ att mätetal och regleringsfaktorer är tydliga Ta fram gemensamma allmänna bestämmelser som ersätter ABT 06 7 Förbättra/förtydliga ersättningsformen Se över ersättningsformen så att man uppnår en rimlig riskfördelning mellan entreprenör och beställare Beskriv arbeten i en triangelmodell Utvärdera befintliga bonus/vites modeller och ta fram en ny 8 Förbättrad paketering Genomför en fördjupad analys inför kommande upphandlingar utifrån paketeringskriterierna 9 Minska kostnadsdrivarna Ny rutin för revidering och nyutgivning av föreskrifter som styr utgivningstider och påverkan på upphandlad verksamhet Revidera/slopa föreslagna krav i EK och AF Ta fram principer för fastställande av inställelse- /felavhjälpningstider Ta fram rutin hur samtidiga fel skall hanteras Anpassa arbetet med underhållsplaneringen till tågplanearbetet Ta fram beslutskriterier för att fastställa underhållsplan i ett tidigt skede 10 Utvecklade vintertjänster Utvärdera den nya vintermodellen efter den gångna vintern Harmonisera och förtydliga hur vinterberedskapsplanerna skall hanteras i nya vintermodellen Samordna modell med väg 5

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42 Koll på anläggningen Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Fler tänker bättre än en

Fler tänker bättre än en Fler tänker bättre än en NCC:s svar på Produktivitetskommitténs frågor om vilka åtgärder som krävs för att höja anläggningsbranschens produktivitet och innovationsgrad 2 3 Sammanfattning NCC anser att

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Tillsammans för tåg i tid. Resultatrapport 2014

Tillsammans för tåg i tid. Resultatrapport 2014 Tillsammans för tåg i tid Resultatrapport 2014 Titel: Tillsammans för tåg i tid Resultatrapport 2014 Publikationsnummer: 2014:116 ISBN: 978-91-7467-642-6 Utgivningsdatum: Oktober 2014 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer