ITS Arlanda Catherine Kotake

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake"

Transkript

1 ITS Arlanda Catherine Kotake

2 Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

3 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen och för hela resan Boknings- och betalsystem som fungerar för alla resor Informationssystem som håller reda på godsflöden Ett transportsystem att lita på Robust och tillförlitligt Goda valmöjligheter och alternativ Förutsägbarhet

4 Smidigt för alla Samordnad information mellan trafikslagen Hela resan perspektivet, effektiva kombinationer Resenären i fokus kräver aktiv samverkan Snabb information om alternativ vid störningar Trafikslagsövergripande information i storstad Information om bytespunkter och service väsentlig Utnyttja ny lagstiftning och regelverk som en plattform Betalsystem som fungerar för alla resor Samordnade boknings- och betalsystem är centrala för att underlätta och stimulera ökat kollektivt resande En resa - en bokning - en betalning oavsett färdsätt och transportorganisatör

5 Smidigt för alla Informationssystem som håller reda på godsflöden Logistiksystem är beroende av aktuell och tillförlitlig information Godset måste kunna följas fortlöpande sammodala lösningar transportsystemet ska kunna fungera som buffert snabbt hitta alternativa transportupplägg vid störningar förebygga godsstölder Informationssystem som beslutsstöd i näringslivets bör vara papperslösa (e- Freightsystem)

6 Smidigt för alla Robust och tillförlitligt Förväntansbilden från näringsliv, medborgare och ägare är central Ambitionsnivån måste bygga på samhällsekonomisk effektivitet Transportsystemet som helhet är robustare än delarna, omfattar infrastruktur, fordon och serviceanläggningar Systematiska åtgärder genomförs för att öka tillförlitligheten åtgärdar kritiska partier översyn av driftens förmåga att hantera/förebygga störningar omledningsvägnät och alternativa banor utveckling av tekniker, tjänster och produkter för ökad godssäkerhet hela resan för funktionshindrade

7 grönt Klimatsmarta transporter Ett levande landskap och attraktiva tätortsmiljöer Förutsättningar för god hälsa

8 och tryggt En gemensam syn på människans förmåga och brister i trafiken Styrning av säkerhet Hela resan-perspektiv

9 Strategisk inriktning för Trafikverket Tidshorisont 5 till 10 år Ett område med stort gap mellan nuläge och önskvärt tillstånd Fastställd av Trafikverkets styrelse Sex utmaningar med strategiska mål Den ska vara en utgångspunkt för prioriteringar i Trafikverket

10 Strategiska utmaningar för Trafikverket Ett energieffektivt transportsystem Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna Effektiva transportkedjor för näringslivet Robust och tillförlitlig infrastruktur Mer nytta för pengarna Trafikverket en modern myndighet

11 Ett energieffektivt transportsystem Strategiska mål och strategier Utsläppen av koldioxid och användningen av energi i transportsektorn ska minska Bidra till ökad energieffektivitet i transportsektorn Verka för ökad användning av förnybar energi i transportsektorn Medverka i samhällsplaneringen så att den bidrar till ett energieffektivt samhälle med god tillgänglighet bland annat genom koordinering mellan infrastruktur- och bebyggelse och kollektivtrafik

12 Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna Strategiska mål och strategier Bidra till att fördubblingsmålet 2020 för kollektivtrafik nås Genomföra åtgärder för förbättrad punktlighet för kollektivtrafik i storstadsregionerna Förbättra tillgången till information som knyter samman trafikslagen och olika trafikföretag Bidra till att boknings- och betalsystem fungerar för alla resor Bidra till en fungerande kollektivtrafikmarknad Trängsel i storstadsregionerna ska minska Effektivisera ledningen av trafik - Effektivisera störningshanteringen vid incidenter - Genomföra effektiva trimningsåtgärder för alla trafikslag (inklusive gång- och cykel) Tillgängligheten till målpunkter för varu- och servicetransporter i storstäderna ska öka Utveckla styrningen av varu- och servicetransporter Utveckla effektiva omlastnings- och uppställningsmöjligheter Miljön i storstäderna ska bli mer attraktiv Bidra till en samhälls- och trafikplanering som leder till en attraktiv miljö Genomföra åtgärder i transportsystemet som upplevs som positiva tillskott i den befintliga miljön Utveckla trafikmiljön så att den stimulerar människor att gå och cykla säkert Bidra till att människor inte utsätts för bullernivåer över gällande riktvärden och att halten av partiklar inte överskrider fastställda miljökvalitetsnormer

13 Effektiva transportkedjor för näringslivet Strategiska mål och strategier Tillgängligheten och tillförlitligheten för långväga godstransporter i det strategiska nätet (utpekat väg och järnvägsnät, centrala kombiterminaler, hamnar och flygplatser) ska öka Utveckla fungerande väg- och järnvägsanslutningar till centrala noder och internationella kopplingspunkter Genomföra effektiva trimningsåtgärder för att bygga bort flaskhalsar i det strategiska nätet Verka för effektivt nyttjande av det strategiska nätet för långväga godstransporter (inklusive sjöfart) Utveckla nya och förbättrade tjänster Bidra till en fungerande transportmarknad Attraktivare och klimatsmartare transportmöjligheter för turistnäringen (upplevelse- och besöksnäringen) Utveckla attraktiva och klimatsmarta transportmöjligheter till viktiga destinationer för turistnäringen Bidra till att trafikanter och resenärer ska uppleva en attraktiv natur- och kulturmiljö längs resan

14 Robust och tillförlitlig infrastruktur Strategiska mål och strategier Leveranskvaliteten i väg- och järnvägssystemet ska uppnås i enlighet med Nationell transportplan (Strategier för drift och underhåll) Utveckla vår förmåga att hantera oväntade händelser som berör transportsystemet Genomföra åtgärder i kritiska punkter för minskad sårbarhet Begränsa trafikstörningar till följd av planerade insatser Kommunicera kvaliteten i tjänster på ett tydligt sätt Medborgarna och näringslivet ska uppleva att informationen vid störningar är användbar, tillförlitlig och lätt att nå Utveckla, anpassa och tillgängliggöra information vid störningar

15 Mer nytta för pengarna Strategiska mål och strategier Effektivare planering - samordnad och trafikslagsövergripande Förkorta ledtider för planering och genomförande Utveckla kunskap och verktyg i planeringen Verka för att alla berörda aktörer medverkar i samhällsplaneringen Vid val av åtgärder ska kostnadseffektiva lösningar eftersträvas Effektivare intern verksamhet Införa en resultatorienterad kultur Rationalisera administrationen Standardisera inköp Tillämpa enhetliga arbetssätt Bidra till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Stimulera till fler innovativa lösningar Utveckla affärsmässigheten i beställarrollen Verka för fler aktörer i anläggningsbranschen Nyttja EU:s inre marknad Tillämpa livscykelperspektivet

16 Trafikverket en modern myndighet Strategiska mål och strategier Kunderna ska vara nöjda med Trafikverkets leveranser Tillämpa gemensamma arbetssätt med kunden i fokus Utveckla enkla och användarvänliga lösningar för kunderna Utveckla e-förvaltning i Trafikverket ( Så enkelt som möjligt för så många som möjligt ) Trafikverket är en aktiv aktör internationellt och inom EU Utveckla och tillämpa ett systematiskt och samordnat arbetssätt för internationella frågor Aktivt påverka internationellt standardiseringsarbete Trafikverket är en attraktiv arbetsgivare Stärka Trafikverkets arbetsgivarvarumärke Utveckla ledarskap och medarbetarskap Stimulera en kultur som främjar innovativa lösningar Trafikverket har ett starkt varumärke Stärka Trafikverkets identitet och image

17 Aktuella arbeten för Trafikverket med ITS som verktyg Rollen Samverkan Tekniken Inriktning tjänsteutbud Strategi för trafikinformation Strategi för godstransporter Strategi för trafikledning i storstad Strategi för väg- och järnvägsdata FOI-processer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Fastställd plan 2014-06-18 Falun juni 2014 2(71) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2. REGIONENS

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Preliminär plan 2013-12-04 Falun december 2013 2(68) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2.

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ISSN 1653-0942 978-91-86673-65-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord År 2009 beslutade

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer