Trafikverket. Jenny Rassmus Höör,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikverket. Jenny Rassmus Höör, 2014-05-07"

Transkript

1 Trafikverket Jenny Rassmus Höör,

2 På agendan Kort om Trafikverket och Uhnv Strategi för data om väg och järnväg Produkter och tjänster Senaste nytt

3 Trafikverkets uppdrag Ansvar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart Ansvar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar

4 Snabba fakta om Trafikverket Styrelse Generaldirektör Gunnar Malm Nord anställda, 150 olika yrken Mitt Verksamhetsvolym år 2012 i kr Väst varav Investeringar Drift, underhåll och trafikledning Övrigt 25 miljarder 18 miljarder 9 miljarder Öst Syd Stockholm

5 Enheten Väg- och järnvägsdata Ansvarar för teknisk dokumentation för järnvägsanläggningen Ansvarar för Baninformationssystemet (BIS) Ansvarar för den nationella vägdatabasen (NVDB) Ansvarar för att leverera vägtrafikdata Ansvarar för geodetiskt stomnät för järnvägen Ansvarar för Trafikverkets deltagande i Geodatasamverkan

6 Strategi för lägesbunden data om väg och järnväg Den övergripande målsättningen för Trafikverkets tillhandahållande av väg- och järnvägsdata är: Trafikverket ska vid varje given tidpunkt vara en organisation som har kontroll på behov och krav i sin omvärld som erbjuder rätt tjänster, via rätt kanaler och rätt kvalitet samt genom smart samverkan och genom utnyttjande av den egna organisationen ha en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad verksamhet Utmaningar där data om vägar och järnvägar särskilt bidrar är ett energieffektivt transportsystem väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna effektiva transportkedjor för näringslivet robust och tillförlitlig infrastruktur

7 Positionering i värdekedjan Trafikverkets fokus Marknadens fokus Detta uppnås genom: Trafikverket ska inte vidareförädla data eller utveckla verksamhetsnära tjänster, tillämpningar och förädlade produkter utöver beslutat basutbud. Tillhandahålla Väg- och Järnvägsdata enligt överenskomna specifikationer. Tillhandahållandet ska vara tydligt, trovärdigt, konsekvent och kommunicerat. All förändring av rollen ska tydligt kommuniceras. En omvärldsbevakning som säkerställer förståelse för vilka trender som råder samt skapar kunskap om hur branscher och marknader fungerar avseende affärs- och tjänsteutveckling. Trafikverket har en helhetssyn och förståelse för hela värdekedjan där ett systematiskt arbetssätt med olika aktörer och samverkanspartners säkerställer marknadsanpassade, kostnadseffektiva och värdeskapande tjänster

8 Produkt- och Tjänsteutbud Vi har ett utbud som är känt av användarna och som motsvaras av avvägda interna eller externa krav och behov. Data ska alltid knytas till gemensamma referensnät via gemensam kopplingsmekanism Detta uppnås genom: Basutbud som definieras i produktkatalog och beskrivs av t.ex. produktspecifikationer, standarder, författningar eller föreskrifter. Tilläggsutbud är alla övriga produkter och tjänster. Utbud av data och tjänster skall tydligt kommuniceras. Det finns en process och regelverk för att definiera, utveckla och avveckla utbudet. Alla data och tjänster har utpekad ansvarig ägare och förvaltare. Inom basutbudet skall - mest frekventa användningen tjänstepaketeras - ej högfrekvent användning paketeras som produkter (dataset) -enstaka behov kräver specifika datauttag

9 Grundläggande väg- och järnvägsdata

10 Indirekta tjänster i Trafikverkets tjänsteportfölj Direkta tjänster Övriga tjänster Indirekta tjänster Energi och bränsle Erbjudande av data och information om infrastruktur, trafik och fordon Tjänster vid platser Dataprodukter Tjänster för förmedling av statiska och dynamiska data Statiska dataprodukter (Produktområden) Dynamiska dataprodukter (Produktområden) Informationsförmedlingstjänster för statiska data Informationsförmedlingstjänster för dynamiska data Trafiknät Kombinationsprodukter Väg- och järnvägsinformation Geodatatjänst Väg- och järnvägstjänster Vägdata Geografisk info Väginformation Geodataapplikation Vägtjänster Järnvägsinformation Järnvägsdata Kundteam Järnvägstjänster

11 Vägdata Dataprodukter Referensnät och företeelsetyper NVDB och statliga vägdata Produktpaket ISA, Intelligent stöd för hastighetsanpassning Geodatatjänster NetInfo och TN_Vag_Visningstjanst ROSATTE Geodataapplikation LIT, NVDB på webb, Sveriges vägar på karta In-/utcheckning (Portvakten) Kartprodukter Väginfokartan Driftområdeskartor

12 Pay as you drive - med ISAstöd Ny typ av bilförsäkring 2015 Mäter bilens hastighet i förhållande till vägens högsta tillåtna hastighet Kräver samstämmighet mellan trafikföreskrifter och skyltning Mätningen görs med hjälp av GPS-teknik och hastighetsgräns från NVDB

13 Järnvägsdata Dataprodukter GIS-data Baninformation - referensnät och företeelser Geodatatjänster BanInfo och TN_Jarnvag_Visningstjanst Kartprodukter Järnvägskarta Trafikcentralområdeskartor NJDB - Nationell järnvägsdata(bas) Nätanknuten järnvägsdata från andra infrastrukturförvaltare och andra typer av spårnät

14 NJDB - problembild och bakgrund Liknande instruktioner och ansvar för rapportering relaterad till järnvägsinfrastruktur Det saknas en fullständig, entydig bild av det svenska järnvägsnätet En förutsättning för intermodal data Infrastrukturnät Trafiknät Distributionsnät Spårnät Vägnät Farledsnät Luftfartsnät Linbanenät Järnvägsnät Spårvägsnät Tunnelbanenät Bilvägsnät Cykelvägsnät Gångvägsnät

15 Möjlighet till entydig järnvägsdata Banguiden, Rapport från Länsstyrelsen i Skåne,Stationsnära läge, 2010:1000, 2010 Region Skåne, ur Förslag till regional transportinfrasturkturplan för Skåne Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydnytt,

16 Införande av Nationell Järnvägsdata - NJDB Ett samarbetsprojekt mellan Transportstyrelsen och Trafikverket. Projektets mål är att etablera en samverkansmodell med klargjort huvudmannaskap att etablera och förvalta en teknisk lösning för insamling och ajourhållning av nationell järnvägsdata NJDB är en geografisk beskrivning av järnvägsnätet med därtill knutna företeelser Trafikverket kommer att vara huvudman för NJDB

17 Trafikslagsövergripande Riksintressen för trafikslagens anläggningar Bullerskydd för statlig väg och järnväg Bytespunkter och stoppunkter På gång Kartprodukt: Trafikslagsövergripande Sverigekarta

18 Bytespunkter att knyta ihop trafiknät Geographic information - Transfer Nodes ISO/TC211 - ISO (DIS) Modell för farledsnät Modell för Bytespunkter Modell för luftledsnät Vägnätmodellen NVDB Järnvägsnätmodellen BIS

19 Bytespunkt och stoppunkter Name=Malmö central TransportTypeValue=1=Väg TransportModeCode=1=Persontrafik TransportMeanCode=1=Personbil PublishedName=Malmö central ShortName=M TransportTypeValueOwner=2=Järnväg TransportModeCode=1=Persontrafik Name=Malmö central TransportTypeValue=2=Järnväg TransportModeCode=1=Persontrafik TransportMeanCode=11=Persontåg

20 Vägtrafikdata Dataprodukter Geodatatjänst NetInfo Geodataapplikationer Trafikflödeskartan, TFK Klickbara kartan, TIKK Kartprodukter Trafikflödeskarta MC

21 Övriga data Järnvägstrafikdata Bullerkarteringar för väg och järnväg Kartor Geotekniska undersökningar Geoteknisk sektorsportal (SGI) Trafikinformation Kraftledningar Väderinformation Plankorsningsinformation PLK-webb

22 Senaste nytt Inriktningsdokument för utveckling av och samverkan kring NVDB Beslut i NVDB-rådet om att regionala kollektivtrafikmyndigheter där Landsting är huvudman, får data fritt Ny ingång för Öppna data Järnvägsdata på Lastkajen Ny geodatatjänst med bullerskydd Bytespunkter Test med WFS

23 Stöd till användare Dataproduktspecifikationer Produktkatalog Datakataloger

24 Information och kontaktuppgifter Lastkajen - Trafikverkets webbutik Geodataportalen E-post:

25 WFS INSPIRE Väg

26 WFS INSPIRE Järnväg

27 Trafikflödeskartan

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Dataproduktspecifikation Huvudväg för godstransport. Version [TRV version]

Dataproduktspecifikation Huvudväg för godstransport. Version [TRV version] Dataproduktspecifikation Huvudväg för godstransport Version Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-12-19 Fastställt Tomas Löfgren 1.0 2014-06-08 Överfört till nya verktyget

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Dataproduktspecifikation C-Reglering. Version 2.0

Dataproduktspecifikation C-Reglering. Version 2.0 Version 2.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2013-11-27 Första versionen Lena Nilsson 1.0 2014-06-25 Överfört till nya verktyget Reena Gustavsson 2.0 2014-11-30 Fastställd

Läs mer

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst Håkan Wennerström Regionchef Trafikverket region Väst Trafikverket startar den 1 april 2010 Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Version 1.0 2015-06-16

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Version 1.0 2015-06-16 Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering Version 1.0 2015-06-16 1 Strategin för miljödatahantering är framtagen i samverkan mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt länsstyrelserna

Läs mer

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Rapport Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Slutrapport 1 april 2015 Titel: Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Utgivare: Trafikverket Utgivningsdatum: 2015-04

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av delbetänkande 16 april 2015 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation Klar

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

RiR 2010:16. Underhåll av järnväg

RiR 2010:16. Underhåll av järnväg RiR 2010:16 ISBN 978 91 7086 225 0 RiR 2010:16 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Näringsdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 31-2009-0983 Riksrevisionen har granskat Trafikverkts

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö Rapport 2012:2 REGERINGSUPPDRAG Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö rapportering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö -

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ISSN 1653-0942 978-91-86673-65-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord År 2009 beslutade

Läs mer

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42 Koll på anläggningen Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer