Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele"

Transkript

1 Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet. Merparten av grupperna ser följande fem områden som prioriterade: Kollektivtrafiken Kapacitet för gods Funktionella stråk/viktiga stråk för arbetspendling Gång- och cykelvägar Tillgänglighet besöksnäring Längre ned i denna sammanställning beskrivs också de brist-/utvecklingsområden som en prioriterats av enstaka grupper samt gruppernas förslag avseende hantering av potter i planen. Kollektivtrafiken Fem av sex grupper tog upp kollektivtrafiken som ett prioriterat brist/utvecklingsområde. Följande punkter togs upp: Kollektivtrafiken: Tillgänglighet för funktionsnedsatta (saknas i nuvarande plan) Bryta dödläget resecentrum Skellefteå Arbetspendling o Kollektivtrafik generellt. o Kompetensförsörjning längs kusten. Besöksnäring - Kollektivtrafik (Hemavan-Norge). Stort tryck från norska sidan. Miljö Kollektivtrafik (bidrar till bättre miljö) Trafiksäkerhet Kollektivtrafik GC vägar i tätortsnära miljöer gynnar/ger mer plats för kollektivtrafik. Det är viktigt med hastighet för stomlinjenätet för buss för att få fungerande restider med buss i vissa relationer (annars väljs andra färdsätt, såsom bil och flyg). Separata gång- och cykelvägar i tätortsmiljöer gynnar kollektivtrafiken. Resecentrum Hemavan. Finns var i röret? Ta fram piloter/handböcker för glesbygd ex hållplatser för kollektivtrafik GC lösning för att kunna samordna hållplatser och öka attraktiviteten i byarna Arbetspendling/viktiga stråk: Viktigt att satsa på kollektivtrafik i stråk där det finns en viss mängd med folk som kan tänkas nyttja kollektivtrafiken. Viktigt att tillrättalägga för mer flexibla lösningar med ex. hållplatsar.

2 Kapacitet för gods (persontransporter/arbetspendling gynnas) Samtliga sex grupper lyft fram behovet av kapacitet för godstransporter. Tre av grupperna pekar på behov avseende både järnväg och väg. Två grupper framhåller behov på järnvägssidan och en grupp framhåller behov på vägsidan. Järnväg Behov av ökad kapacitet Norra Stambanan Väg Terminal Lycksele Skog o Terminal Lycksele Bättre nyttja befintlig infrastruktur (terminal i Storuman går att nyttja bättre) Emissioner -20 % till 2020 Trafiksäkerhet o Bärighet/Tillgänglighet Frigöra kapacitet väg Emissioner o Tvärbanan Arvidsjaur-Jörn (vägen in på Inlandsbanan) Möjliggöra överflyttning till annat transportsätt Färre fordon på vägarna Omlastningsmöjligheter viktigt för näring, trafiksäkerhet. Få bort från vägarna. Arbetspendling gynnas. Anslutningar till noder/terminaler - Vi är ett stort län med mycket råvara som skall transporteras. Viktigt att vi har in-/utfarter till terminaler och noder som är funktionella och klarar av ökade transporter om vi skall kunna lyfta mer gods över på järnvägen. (1 tåg = 25 långtradare) Godstrafik på järnväg o Tvärbanan signaler, mötesplatser * Bulkgods, Skog, Malm Att säkerställa för både gods och persontrafik kan flyttas från väg till järnväg Flytta gods från väg till järnväg, t.ex. E12 i Storuman En ökad kapacitet, attraktivitet på järnväg för gods och persontrafik Att införliva Inlandsbanan i nationella järnvägsnätet framför allt för godstransporter. Behov av att se inlandsbanans behov roll och funktion i järnvägssystemet. 70 % av alla virkestransporter på avstånd < 10 mil. Bärighet och tillgänglighet året om hela vägnätet är därför viktigt. Bärighet och tjälsäkring på det finmaskiga vägnätet. Europavägarnas standard. Vägstandard/underhåll: bibehållas så vi undviker hastighetsnedsättningar. NÄRINGSLIVSVÄGARNAS STANDARD 363, 92, 353 Vi ska transportera gods och folk, var ska vi transportera, Vilka volymer och flaskhalsar har vi? Därefter kan vi göra en prioritering. Storuman-Norge (samordning av upprustningen av vägarna) Förändra trafikförordningen (kring tillåtet antal axlar på fordonen). Idag 2 regelverk som begränsar varandra. Skulle kunna utöka nyttolasterna 10 %.

3 Funktionella stråk viktiga stråk för arbetspendling skapa funktionella arbetsmarknadsregioner Fem av sex grupper har tagit upp funktionella stråk/viktiga stråk för arbetspendling som ett prioriterat utvecklingsområde. Kompetensförsörjning längs kusten. E12 högre standard totalt sett o Bredd o Rastplatser Kvarkenöverfarten: Turism och Handel Säkra funktionella stråk och större städer som utvecklingsmotorer Bredda tätorter med funktionella anknytningar E-vägarna ska ha målhastighet på 100 km. Att skapa funktionella arbetsmarknadsregioner med säker, tillgänglig och attraktiv infrastruktur såväl den fysiska som väg och järnväg som bredband och annan teknisk infrastruktur. Viktigt att se på vad det är som gör att man bosätter sig på olika platser? Pendlingsstråk (Tätortsanalys utöver mellankommunal pendlingsstatistik) Gång- och cykelvägar - trafiksäkerhet Fem av sex grupper har prioriterat gång- och cykelvägar som ett viktigt brist-/utvecklingsområde. GC-vägar genom bebyggelse som ligger nära de större vägarna. GC-vägar i tätortsnära miljöer. Detta gynnar/ger mer plats för kollektivtrafik. Att knyta ihop större närliggande byar med GC-lösning för att kunna samordna hållplatser och öka attraktiviteten i byarna, ex Sikeå- Robertsfors, Karonsbo-Ringaborg. Viktigt att göra dem realistiska och funktionella samt anpassad till geografisk plats och antalet användare. Bredda tätorter med funktionella anknytningar. Behov av säkra och smidiga GC vägar: Intresset och behovet av att gå och cykla ökar detta är positivt för folkhälsan och miljön. Viktigt att jobba med enklare, mer flexibla GC-lösningar längs större vägar samt i- och runt tätorter/städer. Många av dessa används bara delar av året. GÅNG- OCH CYKELVÄGAR: Stort uppdämt behov som verkar tillväxthämmande på förtätning av samhällen. Möjlighet till klimatkompensation,

4 Tillgänglighet till besöksnäringen Fyra av sex grupper har nämnt besöksnäringen (tillgänglighet och turismstråk) som ett viktigt utvecklingsområde. Identifiera turiststråk och skapa/rusta vägar utifrån dessa. Dalgångarna är ofta envägslösningar. Kvarkenöverfarten: Turism och Handel Säkra tillgängligheten för besöksnäringen i hela länet Behov av att besöksnäringens målpunkter och tillgänglighet säkerställs samt att oskyddade trafikanter särskilt beaktas i dessa områden ex Tärnaby, Kittelfjäll, älgens hus i Bjurholm osv. Brist-/utvecklingsområden som prioriterats av enstaka grupper Miljö: Jämn hastighet inte ryckigt, anpassa till topografin. E12 i fokus för diskussionen. Dåligt med ryckighet inte minst för tunga trafiken. Utsläpp, kostnader. Läns-/gränsöverskridande samverkan: Mest ett administrativt problem. Kommunikation mellan fjälldalar Utveckla anslutning till flygplatser och se nya lösningar för att förmera statens upphandling av trafik på icke statliga flygplatser Att beredskap för stora förändringar inom näringslivet, ex gruvnäringen (Hantera inom ramen för potter?) Säkerställa att hastighetsöversynen tar hänsyn till regional utveckling och regionförstoring och inte bara trafiksäkerhet och miljö. KUNSKAPSUNDERLAG OCH ANALYS (Kan detta möjligen hanteras inom ramen för de åtgärdsvalsstudier som prioriteras, t ex kapacitet för godstrafiken, funktionella stråk/funktionella arbetsmarknadsregioner, tillgänglighet besöksnäring?) Analys inför åtgärdsvalsanalyserna, vi måste ha ett tillförlitligt kunskapsunderlag. Vi kan inte prioritera utifrån tyckande Godsvolymer istället för ÅDT, pendlingsstråk (Tätortsanalys utöver mellankommunal pendlingsstatistik), besöksnäring FORSKNINGS OCH INNOVATION FOU (Kan detta hanteras inom ramen för potter/ny pott för FoU?) Identifiera intressanta områden (gods, gång- och cykel, arbetspendling etc.) där vi kan använda medel ur länstransportplanen i kombination med FOU pengar för att växla upp våra åtgärder i pilotprojekt, demonstrationsprojekt, forskning och utveckling.

5 Hantering av potter Fyra av fem grupper som behandlat hanteringen av potter är för en förändring av potterna. Hel eller delvis sammanslagning/aggregering av potter föreslås. Ett förslag är att göra en pott för kollektivtrafik. Ny pott avseende FoU pengar för piloter/uppväxling i projekt efterfrågas för att t ex hitta mer funktionella lösningar för exempelvis hållplatser. Att medfinansieringen av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i det kommunala vägnätet är begränsad till maximalt 50 % ifrågasätts, eftersom detta gör det svårt för mindre kommuner att nyttja potten. Slå ihop allt till en pott Varför är medfinansieringen begränsad till maximalt 50 %? Ökad aggregering ger ökad flexibilitet. Ny pott; FoU pengar förr piloter/uppväxling i projekt. Hitta mer funktionella lösningar ex för hållplatser. Sammanslagning: Gör en pott för kollektivtrafik och att länet styr var behovet finns idag. Viktigt att bevaka inomregionala skillnader Fungerar bra som det är i dag. Samma nivå på potter. Förändras/nya/aggregerade

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen 2008-08-13 Dnr 1479-08 Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunikationer 971 86 Luleå Kopia: ÅF/Infraplan Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen Sammanfattande synpunkter

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE. Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE. Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25 ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25 Beställare Region Västerbotten Storuman kommun Konsult SWECO Uppragsledare: Nina Rovala Biträdande uppdragsledare: Jenny Widmark Processledare:

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Preliminär plan 2013-12-04 Falun december 2013 2(68) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2.

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Fastställd plan 2014-06-18 Falun juni 2014 2(71) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2. REGIONENS

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan NORRBOTNIABANAN, DELEN UMEÅ - SKELLEFTEÅ HANDLING FÖR TIDIGT SAMRÅD 3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan Norrbotniabanan utgör ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse.

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

transportinfrastruktur länsplan för regional Transportinfrastruktur, örebro län 2014 2025 1

transportinfrastruktur länsplan för regional Transportinfrastruktur, örebro län 2014 2025 1 transportinfrastruktur länsplan för regional transportinfrastruktur örebro län 214 225 länsplan för regional Transportinfrastruktur, örebro län 214 225 1 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Länstransportplan

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer