Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021"

Transkript

1 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna i transportsystemet i enlighet med nationell systemanalys 2008/09 ingående i förslag till Nationell plan för transportsystemet De identifierade funktionerna beskrivs i tre nivåer: 1. en övergripande nivå (användarområden) som anger vilken typ av resor det handlar om 2. en generell nivå (funktioner) som är trafikslagsövergripande och åtgärdsneutral 3. en detaljerad nivå genom specificerade underfunktioner där funktionerna konkretiseras, till exempel geografiskt, trafikslagsspecifikt, befolkningsgrupperat eller för en viss typ av resa 1. Dagliga resor till och från arbete/inköp/service 1.1. Funktion: Resor till och från arbetet ska säkras genom förbättrad tillgänglighet både inom och mellan arbetsmarknadsregioner Storstad God tillgänglighet till viktiga målpunkter och bytespunkter inom storstadsregionen God tillförlitlighet i transportsystemet i storstadsregionerna. o Ett vägnät med rimlig kapacitet och servicenivå i förhållande till sin trafikuppgift utan ökad trängsel. o Effektiv och kapacitetsstark kollektivtrafik, med hög punktlighet. o Transportsystem som klarar oförutsedda händelser (kort och långt perspektiv) Ett integrerat kollektivt transportsystem för resor till och från arbetet inom och mellan de stora regionala kärnorna. Restiden mellan kärnorna överstiger inte minuter. Mellan och inom större tätort samt pendling till och från dessa Kollektivtrafiken är effektiv och anpassad till pendlare med olika arbetstider. Restiden med kollektiva färdmedel (hela resan) överstiger inte restiden med bil med mer än 50 procent.

2 2(6) Restider mellan kompletterande arbetsmarknader överskrider inte 60 minuter, exklusive tid för anslutningsresor (resan till och från det huvudsakliga kollektiva färdmedlet) Persontransporter i de viktigaste regionala kommunikationsstråken till större tätorter är snabba och tillförlitliga. Landsbygd och mindre tätorter Förbättrade resmöjligheter på landsbygden och mellan mindre tätorter. o Allmän och särskild kollektivtrafik är samordnad. o Vägnätet är farbart året runt för lätta fordon och dispensfordon (till exempel skolbussar) Funktion: Ett rimligt utbud av resealternativ med väl fungerande bytespunkter erbjuds resenären Storstad God tillgänglighet till viktiga målpunkter och bytespunkter inom storstadsregionen utan ökad trängsel Personer som inte bor intill kollektivtrafikstråk kan i högre grad cykla eller köra bil till en bytespunkt och därifrån fortsätta kollektivt Gång- och cykelresor är ett attraktivt resealternativ i tätort Transportsystemet är utformat så att det upplevs som tryggt. Mellan och inom större tätorter Gång- och cykelresor är ett attraktivt resealternativ i tätort Resor mellan närbelägna tätorter kan göras med cykel Personer som inte bor intill kollektivtrafikstråk kan i högre grad cykla eller köra bil till en bytespunkt och därifrån fortsätta kollektivt Restider mellan kompletterande arbetsmarknader överskrider inte 60 minuter, exklusive tid för anslutningsresor (resan till det kollektiva färdmedlet) Persontransporter i de viktigaste regionala kommunikationsstråken till större tätorter är snabba och tillförlitliga Transportsystemet är utformat så att det upplevs som tryggt. Landsbygd och mindre tätorter Gång- och cykelresor är ett attraktivt resealternativ i tätort Funktion: Den fysiska samhällsplaneringen ska stödja klimatsmarta möjligheter för resor till och från arbete/service/inköp

3 3(6) Storstad och större tätorter I den fysiska samhällsplaneringen utvecklas aktivt en långsiktig hållbar samhällsstruktur som främjar hållbar tillväxt och social sammanhållning. Det ger människor möjlighet att välja mellan attraktiva och klimateffektiva resealternativ Trafikverken deltar aktivt som kompetenta dialogpartners i samhällsplaneringens tidiga skeden. 2. Sällanresor Personresor förutom dagliga resor till och från arbete/inköp/service 2.1. Funktion: Effektiva långväga fritids-/inköps- och tjänsteresor Attraktiva kollektiva transportmöjligheter för dagsresor från regionala centra i hela landet till storstadsregionerna Tillförlitliga tjänsteresor över dagen till större städer i Europa från större arbetsmarknadsregioner Snabba och tillförlitliga tjänsteresor för exportindustrin direkt eller via transfer till större städer i världen Attraktiva klimateffektiva marktransporter till och från Arlanda och Landvetter Funktion: Goda transportmöjligheter till och från och inom turistmål/-område Norrlands fjäll- och inlandsområde Attraktiva kollektiva anslutningar från flygplatser till turistanläggningar God framkomlighet (genom exempelvis bärighetsåtgärder, vinterdrift) för vägtrafik till och i vildmarks- och fjällområden. Åre/Duved God tillgänglighet med tåg och flyg till Åre/Duved Attraktiva kollektiva anslutningar från flygplatser till turistanläggningar. Sälenfjällen Utvecklad trafik till Sälenfjällen i följande stråk/område: o Sälen Mälardalen o Sälen Syd- och Västsverige o Sälen Norge o Sälen Danmark/Tyskland/Nederländerna o Attraktiva klimateffektiva transportmöjligheter inom Sälenområdet. Gotland Väl fungerande färjetrafik och fastlandsförbindelser. Storstadsområdena behandlas framförallt under funktion 1 (Effektiva långväga fritids-/inköpsoch tjänsteresor).

4 4(6) Utvecklingsmöjligheten: Arlanda- kryssningsnod Stockholm (kan till exempel leda till behov av farledsförändringar) Funktion: Attraktiva turistcykelresor Attraktiva (och bilfria) möjligheter för cykelturism. o Prioriterat stråk (prop. 2008/09:35) Skåne Göteborg (Kattegattleden) Goda möjligheter att kombinera cykelresor med kollektiva färdsätt. 3. Långväga godstransporter 3.1 Funktion: Tillförlitlighet året om för godstransporter i viktiga stråk, det vill säga av näringslivet och respektive trafikverk utpekat väg- och järnvägsnät Väg- och järnvägssystem utan flaskhalsar Transportsystemet klarar extrema väderförhållanden Transportsystemet klarar konsekvenser av klimatförändringar Trygga rastmöjligheter finns inom avstånd som stöder lagstadgade kör- och vilotider Alla hamnar av betydelse är öppna för sjöfart året om Väg- och järnvägsnätet har en ändamålsenlig servicenivå (till exempel vinterdrift, tjälsäkring, punktlighet) Det anslutande väg- och järnvägsnätet till de utpekade viktiga stråken/noderna har en standard som motsvarar näringslivets efterfrågan Vägar och banor i Nordiska triangeln, inklusive anslutningar till centrala hamnar och kombiterminaler, har en fullgod standard Funktion: Effektiva godstransporter i system som tillåter högre lastfaktor och större (längre/tyngre etcetera) fordon/tågset/fartyg Det finns effektiva godstransportmöjligheter från norra och mellersta Sverige samt Mälardalen till Göteborgs hamn och södra Sverige, för vidare internationell transport Vedråvarutransporter från Norrlands inland till kusten är effektiva Funktion: Tillgängligheten för godstransporter till/från europeiska och globala marknader Farleder till centrala hamnar uppfyller internationella säkerhetsrekommendationer Ändamålsenliga farleder och slussar till och i Vänern och Mälaren.

5 5(6) Ny fast förbindelse Helsingborg Helsingör (inte relevant i denna planeringsomgång på grund av ekonomiska begränsningar) Det svenska transportsystemet är anpassat till nya och förändrade transportbehov till följd av Fehmarn Belt-bron Det europeiska järnvägsnätet medger större möjligheter till gränsöverskridande järnvägstrafik, till exempel EU-korridor B Stockholm Neapel Det finns effektiva transportmöjligheter för gods till och från Ryssland (enligt Östersjöstrategin) Funktion: Effektiva anslutningar till/från noder (hamnar och kombiterminaler) som kopplar samman trafikslagen Göteborgs hamn fungerar som navet i Skandinavien för interkontinental containertrafik De centrala hamnarnas och kombiterminalernas anslutningar tillgodoser efterfrågan Marktransporter med flyggods till och från Arlanda är klimatsmarta Ett rimligt utbud av alternativa transportmöjligheter med väl fungerande omlastningspunkter. 4. Kortväga gods- och servicetransporter på väg 4.1. Funktion: Tillgänglighet och tillförlitlighet året om för kortväga gods- och servicetransporter på vägnätet till/från målpunkter i landsbygd/glesbygd Vägnätet är farbart året runt för lätta fordon och dispensfordon Det lågtrafikerade vägnätet som är viktigt för näringslivet upprätthålls Tunga transporter kommer fram året om på den del av vägnätet som är viktigt för näringslivet Godstransporterna är samordnade med kollektivtrafiken (bussgods) i glesbygd där godstransporterna är en förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara möjlig Funktion: Tillgänglighet för gods- och servicetransporter på väg- och gatunätet till målpunkter i större tätorter God tillgänglighet till viktiga målpunkter/omlastningspunkter inom större tätorter God tillförlitlighet i transportsystemet i större tätorter. o Ett vägnät med rimlig kapacitet och servicenivå i förhållande till sin trafikuppgift utan ökad trängsel. o Transportsystem som klarar oförutsedda händelser (kort och långt perspektiv).

6 Godstransporterna sker samordnat i tid och rum (exempelvis samlastning och slotsystem). 6(6)

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Preliminär plan 2013-12-04 Falun december 2013 2(68) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2.

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Fastställd plan 2014-06-18 Falun juni 2014 2(71) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2. REGIONENS

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(250) Datum: VERSION 6 - Internremiss Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 2(250) Detta är en internremiss av ett preliminärt förslag till Nationell plan för transportsystemet. Synpunkter

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning

Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning Sofia Nilsson Bilaga KS 2012/5 l/l Från: Skickat: Kopia: Ämne: Uppföljningsflagga: Flagga: Kapacitetsutredningen@trafikverket.se den 17 februari 201211:41 lena.johansson@gotland.se; region@skane.se; stockholm@lansstyrelsen.se;

Läs mer

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan 4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse. Stora vinster redan på kort sikt finns att hämta för godstrafiken,

Läs mer

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 Bilaga 1 till beslut III 3 vid regeringssammanträde den 20 december 2012, N2012/6395/TE m.fl. Näringsdepartementet 2012-12-20 Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 1. Utgångspunkter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-10-21. Remiss från Västerås stad om Västerås program för trafikslagsövergripande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-10-21. Remiss från Västerås stad om Västerås program för trafikslagsövergripande SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET Sammanträdesdatum 2014-10-21 25 (29) 222 Dnr 2014/844- Remiss från Västerås stad om Västerås program för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur INLEDNING

Läs mer

Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning

Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Till Trafikverket Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Trafikverket har berett MalmöLundregionens kommuner (Malmö, Lund, Vellinge, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Eslöv, Höör, Trelleborg,

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan

Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan RAPPORT Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan Jämtland och Västernorrlands län 2010-12-09 TRV 2010/32235 Konsult: Uppdragsledare: Utredare: Godsanalys: Persontrafikscenarier: Kapacitetsanalys: Layout:

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Översiktsplan Hofors Kommun 2008. Riktlinjer och strategier. De nationella miljömålen ska beaktas. Transportpolitiska mål

Översiktsplan Hofors Kommun 2008. Riktlinjer och strategier. De nationella miljömålen ska beaktas. Transportpolitiska mål Riktlinjer och strategier Med bra kommunikationer med omvärlden gör Hofors till en viktig nod i regionen. Det bidrar till att arbetsmarknaden växer och fler får tillgång till utbildning. Samtidigt får

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Plan. Diarienummer 342-60-09. Förslag till länstransportplan 2010-2021 för Jämtlands län

Plan. Diarienummer 342-60-09. Förslag till länstransportplan 2010-2021 för Jämtlands län Plan Diarienummer 342-60-09 Förslag till länstransportplan 2010-2021 för Jämtlands län Omslagsbilder Bild 1 är tagen på Moose Garden i Orrviken. Bild 2 visar skidåkning i Åre. Bild 3 visar Mittnabotåget

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer