Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00"

Transkript

1 Bildningsutskottet (25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp , kl Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N Britt-Marie Hermansson (M) N Fredrik Johansson (M) F Michael Ruud (M) F Krister Önnermalm (C) N Petter Johansson (S) N Övriga deltagande Pernilla Bjerkesjö, verksamhetschef Anita Timmersjö, sekreterare Anette Nilsson, rektor 118 Petra Karlberg, fritidsledare 119 Anne Modig, fritidsledare 119 Inger Knutsson, assistent 120 Utses att justera Britt-Marie Hermansson (M) Tid och plats för Kommunens Hus , kl justering Underskrift Sekreterare Paragrafer Anita Timmersjö Ordförande Svante Classon Justerande Britt-Marie Hermansson

2 Bildningsutskottet (25) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bildningsutskottet Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Anita Timmersjö

3 Bildningsutskottet (25) Innehållsförteckning Informations- och diskussionsärenden 118 Verksamhetsredovisning förskola-årskurs Verksamhetsredovisning fritid i skolan, fritidsgården 120 Budgetuppföljning 121 Budget 2013, budgetberedningen 122 Ombyggnad Ambjörnsgården, lägesinformation 123 Plan mot kränkande behandling - Likabehandlingsplan 124 Öppna jämförelser 125 Rutiner för klagomålshantering inom Bildningsverksamheten 126 Kvalitetsredovisning gymnasier 127 Information om uppföljning efter tillsyn gällande skolmåltiden i Grästorps kommun 128 Information om Västergötlands Ridsportförbunds besök vid Ridklubben i Grästorp 129 Inkomna skrivelser 130 Auskultation, genomförd men ej redovisad 131 Information till kommunstyrelsen 132 Pressinformation Beredningsärenden 133 Verksamhetsstöd för musik- och teaterföreningen Scendrag 134 Förslag till lokalhyror Kulturhuset 135 Läsårstider 2013/ Avtal gymnasiet Lidköping Övrigt 137 Skolriksdag 2013 Förvaltningsinformation barn- och ungdomsnämnden Receptfria läkemedel tillsyn, Tobakstillsyn förtydligande av KF

4 Bildningsutskottet (25) Bu 118 Dnr 82/2012 Verksamhetsredovisning förskola-årskurs 3 Bildningsutskottet beslutar lägga redovisningen till handlingarna. Beslutsunderlag Backenenhetens delårsrapport 2012 (T2) Kvalitetsredovisning på arbetslagsnivå Ambjörngårdens förskola läsåret Rektor Anette Nilsson redovisar Backenenhetens tertialrapport för januari augusti (T2) från Stratsys samt motsvarande kvalitetsredovisning för verksamheten på Ambjörnsgårdens förskola. Anette Nilsson förvarnar om de stora klasser som beräknas från höstterminen 2013 och de konsekvenser detta får.

5 Bildningsutskottet (25) Bu 119 Dnr 82/2012 Verksamhetsredovisning fritid i skolan, fritidsgården Bildningsutskottet beslutar lägga redovisningen till handlingarna. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse grundskolans fritidsverksamhet ht2011- vt2012 Verksamhetsberättelse fritidsklubb ht vt2012 Verksamhetsberättelse fritidsgård ht vt2012 Fritidsledarna Petra Karlberg och Anne Modig redogör för grundskolans fritidsverksamhet, fritidsklubben och verksamhet på fritidsgården.

6 Bildningsutskottet (25) Bu 120 Dnr 82/2012 Budgetuppföljning Bildningsutskottet beslutar med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna. Tillhörande handlingar Budgetavstämning total, bildningsverksamheten januari oktober 2012 Uppföljningen av bildningsverksamhetens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget till och med föregående månad. Rapporten omfattar dessutom en prognos över beräknad årsavvikelse i förhållande till fastställd budget. Vid dagens sammanträde redovisar Inger Knutsson uppföljning till och med oktober månad Den totala budgetavstämningen för bildningsutskottets verksamheter redovisar till och med oktober månad en beräknad årsavvikelse med tkr. Verksamheten kommer år 2012 att klara löneökningar inom nuvarande budget.

7 Bildningsutskottet (25) Bu 121 Dnr 275/2012 Budget 2013, budgetberedningen Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Ordförande Svante Classon meddelar att bildningsverksamheten fått ett tillskott i 2013 års budget med 1,2 mkr för löneutveckling sam 0,1 mkr till ungdomsverksamheten.

8 Bildningsutskottet (25) Bu 122 Dnr 115/2012 Ombyggnad Ambjörnsgården, lägesinformation Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Bildningsutskottet börjar sitt sammanträde med att göra ett studiebesök på Ambjörnsgården. Ombyggnationen pågår för fullt. Slutbesiktning är planerad till den 7 januari Inflyttning av barnverksamheten sker så snart som möjligt därefter men officiell invigning planeras tidigast i mars.

9 Bildningsutskottet (25) Bu 123 Dnr 306/2012 Plan mot kränkande behandling - Likabehandlingsplan Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Tillhörande handling Likabehandlingsplan för enhet Backen F 3 Likabehandlingsplan för enhet Lunnevi F 3 Likabehandlingsplan för Centralskolan Grästorp 2012/2013 Centralskolans trygghetsarbete årlig plan 2012/2013 Centralskolans plan för Likabehandlingsarbetet Värdegrundsdokument kuber Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, barn och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Planen skall förebygga samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Verksamhetschef Pernilla Bjerkesjö informerar om det målinriktade arbete som bildningsverksamheten arbetar med inom de olika enheterna och att planerna för likabehandling ska upprättas varje år. Dessa planer kommer att vara en del av den granskning Skolinspektionen gör vid besök i Grästorp. Den 13 november är det information till den politiska organisationen representerade av ordförande Svante Classon och v ordförande Jens Persson samt ledningsgruppen. Även vid nästa besök den 29 november representeras bildningsutskottet av ordförande Svante Classon och v ordförande Jens Persson.

10 Bildningsutskottet (25) Bu 124 Öppna jämförelser Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Tillhörande handling Öppna jämförelser Resultat Grästorp Förskola, skola och vuxenutbildning i Grästorp 2011 Resultatindikatorer - slutbetyg Öppna jämförelser publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting. I Öppna jämförelser gymnasieskola redovisas kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling. I rapporten presenteras resultatindikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och högre studier. Resursindikatorerna beskriver kommunens kostnader för gymnasieskolan.

11 Bildningsutskottet (25) Bu 125 Dnr 307/2012 Rutiner för klagomålshantering inom Bildningsverksamheten Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Tillhörande handling Grästorps kommuns rutiner för klagomålshantering inom bildningsverksamheten Verksamhetschef Pernilla Bjerkesjö redovisar gällande rutiner för klagomålshantering inom bildningsverksamheten. Checklistan kommer att läggas ut på och kommunens intranät.

12 Bildningsutskottet (25) Bu 126 Kvalitetsredovisning gymnasier Bildningsutskottet beslutar att uppdra åt verksamhetschefen att begära kvalitetsredovisning från Trollhättan, Lidköping och Vara kommuner angående Grästorp kommuns gymnasieelever. Kvalitetsredovisning i bildningsverksamhet ska vara ett instrument för utveckling och stämma överens med mål och krav. Med Grästorp kommuns gymnasieelever placerade i andra kommuner fordras kvalitetsredovisningar från dessa för att kunna göra ändamålsenlig uppföljning.

13 Bildningsutskottet (25) Bu 127 Dnr 28/2012 Information om uppföljning efter tillsyn gällande skolmåltiden i Grästorps kommun Bildningsutskottet beslutar att informera kommunstyrelsen och lägga informationen till handlingarna. Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 78 Bildningsutskottet , 128 Tillhörande handling Uppföljningsbeslut daterat Skolinspektionen riktade tillsyn av näringsriktiga skolmåltider syftar till att kontrollera att huvudmannen har ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att elever i den obligatoriska skolan erbjuds näringsriktiga skolmåltider. Grästorps kommun har vidtagit de åtgärder skolinspektionen påtalat och anser att bristerna är åtgärdade. Skolinspektionen har fattat uppföljningsbeslut, att de påtalade bristerna har avhjälpts och avslutar tillsynen. För kännedom: Kommunstyrelsen

14 Bildningsutskottet (25) Bu 128 Dnr 277/2012 Västergötlands Ridsportförbunds besök vid Ridklubben i Grästorp Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Tillhörande handling Besöksprotokoll daterat Svenska Ridsportförbundet har sedan 1970-talet ett system med egentillsyn av ridskolor. Anläggningen besiktigas av ridsportförbundets besöksgrupper. Ridskolor som uppfyller ridsportförbundets krav vad gäller anläggningens skick och hästhållning, kan från och med 1998 ansöka om ett emblem som anslås inom anläggningen. Besiktningen gäller under två eller tre år beroende på anläggningen och hästhållningens skick. Därefter ska ombesiktning ske. Ove Johansson representerade Grästorps kommun vid besöket som inte föranledde några vidare åtgärder.

15 Bildningsutskottet (25) Bu 129 Inkomna skrivelser Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Skolhälsovården i Grästorp, Utvärdering av verksamhetsplan för skolhälsovården läsåret 2011/2012 (kompletterande handlingar till 102, Bu ) Ansökan om godkännande av Fridaskolorna AB som huvudman för gymnasieskola i Vänersborgs kommun (dnr 68/2012). Avslag.

16 Bildningsutskottet (25) Bu 130 Auskultation Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Bildningsutskottets ledamöter har möjlighet att gå ut i bildningsverksamheten för att se hur verksamheten fungerar. Besöken ska redovisas muntligt för övriga ledamöter. Krister Önnermalm redovisade för besök hos Håkan Sparlund, Göran Rosin, Helena Segerfeldt och Kria Lundmark. Elevens val matematik, spansktalande länder och starboardanvändning var ämnesområdena vi dessa besök inom bildningsverksamheten.

17 Bildningsutskottet (25) Bu 131 Information till kommunstyrelsen Bildningsutskottet beslutar att kommunstyrelsen 13 november 2012 ska informeras om - kommande stora barngrupper med ett antal barn med särskilda behov - verksamhetsredovisning - besök på Ambjörngårdens nya förskola - besök av skolinspektionen 13 och 29 november Nytt i kommunstyrelsen är att varje utskott lämnar information till varje sammanträde. Bildningsutskottet tar vid varje sammanträde upp vad de vill lämna för information till kommunstyrelsens nästa sammanträde. För kännedom: Kommunstyrelsen

18 Bildningsutskottet (25) Bu 132 Pressinformation Bildningsutskottet beslutar att inte lyfta något specifikt ärende från bildningsutskottet till den gemensamma pressinformationen. Gemensam pressinformation från samtliga nämnder och utskott är infört. Ett flertal datum under innevarande år är fastställda.

19 Bildningsutskottet (25) Bu 133 Dnr 279/2012 Ansökan om verksamhetsstöd för musik- och teaterföreningen Scendrag Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att Scendrag beviljas ett bidrag år 2012 på kr. Scendrag bör dock i fortsättningen lämna in ansökan och redovisning för sin ungdomsverksamhet på samma sätt som övriga föreningar som söker bidrag för ungdomsverksamhet. Scendrag kan jämföras med Grästorps Scoutkår i uppskattade medlemsantal 7 20 år (21 personer), aktiviteter (40 st) och hyreskostnader (8 222 kr) för år Grästorps scoutkår jämställdes med idrottsföreningar och blev därmed beviljade ett bidrag på kr. Övriga föreningar i kommunen har fått bidrag för de aktiviteter de bedrev under år Scendrag har inte lämnat in någon ansökan om bidrag under åren men har hela tiden bedrivit verksamhet. Kommunen anser att även kulturella aktiviteter är viktiga för barn och ungdomar och behöver stödjas. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexp: Kommunstyrelsen

20 Bildningsutskottet (25) Bu 134 Dnr 297/2012 Förslag till lokalhyror Kulturhuset Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till uthyrning av kulturhuset. Bildningsutskottet beslutar även att uppdra åt verksamhetschef Pernilla Bjerkesjö att vidare utreda konserthuscaféets roll vid uthyrning. Föreslag: - Kulturhusets lokaler uthyres mellan klockan I undantagsfall kan andra tider godkännas. - För att få hyra lokal måste du ha fyllt 20 år och ha egen hemförsäkring. Den som hyr får skriva på ett avtal där den tar fullt ansvar för att lokalen återlämnas i ursprungligt skick. Det avtalet behöver dock ej skrivas om den som hyr är anställd i Grästorps kommun och hyr det för användning inom arbetet. - Den som hyr på vardag skall inhämta information och eventuell tagg senast 2 dagar innan uthyrningstillfället. Den som hyr på lördag och söndag skall inhämta information och tagg senast torsdag innan uthyrningsdagen. Kostnad Vardagar 1 4 timmar 300:- Vardagar 5 tim Heldag 600:- Ideella föreningar med säte i Grästorp Kommunens verksamheter Lördag och söndag Gratis, dock ej vid entré eller andra liknande intäkter Gratis, dock ej vid entré eller andra liknande intäkter 800:-/dag

21 Bildningsutskottet (25) Bu 134 forts Kulturhusets lokaler är en samlingspunkt för många invånare i Grästorps kommun. För att göra det än mer tillgängligt så hyrs lokalerna ut för olika ändamål. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexp: Kommunstyrelsen

22 Bildningsutskottet (25) Bu 135 Dnr 308/2012 Läsårstider 2013/2014 Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att läsårstider 2013/2014 skall vara följande: Höstterminen 19 augusti december 2013 Vårterminen 7 januari juni 2014 Tillhörande handlingar Utläggning av lärares arbetsdagar 2013/2014 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexp: Kommunstyrelsen

23 Bildningsutskottet (25) Bu 136 Dnr 315/2012 Avtal gymnasiet Lidköping Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal mellan Lidköpings kommun och Grästorps kommun gällande gymnasieskolan: 1 Parter Överenskommelsen tecknas mellan Lidköpings kommun och Grästorps kommun. 2 Övergripande syfte Avtalets övergripande syfte är att samverka för att erbjuda samtliga nationella program till personer som är folkbokförda i Grästorps kommun. 3 Samverkansformer Samverkan sker genom träffar på politiker- och tjänstemannanivå. 4 Skolorganisation Lidköpings kommun förbehåller sig rätten att genomföra justeringar av platsantal med hänsyn tagen till sökandefrekvensen. 5 Ekonomi Priset per utbildningsplats följer Gymnasium Skaraborgs interna prislista. Datum för avstämning är 15 september och 15 februari. Ersättningen betalas terminsvis. För elev som börjar eller slutar under pågående termin ska köpande kommun betala för varje påbörjad månad som eleven går hos säljande kommun. Ersättningen utbetalas för varje elev som finns i utbildningen vid de ovan reglerade mättillfällena. Respektive hemkommun svarar för kostnader avseende resor mellan bostad och skola för gymnasieelever under 20 år. Lidköpings kommun svarar för elevens försäkring i enlighet med kommunens policy. 6 Särskilda insatser Vid överlämningar och vid behov av särskilda elevvårdsinsatser äger samråd rum mellan aktuella parter. 7 Information och kvalitet Lidköpings kommun har rätt att informera om sina gymnasieutbildningar i Grästorps kommuns grundskolor år 7-9. Informationen görs i samråd med studie- och yrkesvägsledaren i Grästorps kommun. Information skall även ges till hemkommun avseende kvalitet och andra frågor som hemkommunen anser viktigt. Den ska ges minst en gång per läsår, vid önskemål en gång per termin. 8 Tvist Frågan om tvistemål mellan parterna avseende ingånget avtal hänskjuts för avgörande i allmän domstol.

24 Bildningsutskottet (25) Bu 136 forts 9 Fler samverkansavtal Grästorps kommun äger rätt att teckna samverkansavtal med ytterligare kommun. 10 Avtalstid Avtalet gäller från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december Avtalet förlängs med ett år i taget om inte skriftlig uppsägning skett senast tre månader före avtalets utgång. Vid uppsägning av avtalet kvarstår hemkommunens betalningsansvar för elever i påbörjad utbildning samt för elever intagna till utbildningar med startdatum under uppsägningsperioden. Då elever från Grästorps kommun mer än tidigare söker till Lidköpings kommuns gymnasieskola, De la Gardiegymnasiet, vill bildningsutskottet ge eleverna möjlighet att bli antagna i första hand och inte genom så kallad frisök. Genom en uträkning av merkostnaden, räknat på de elever från Grästorps kommun som idag går på De la Gardiegymnasiet, blir: Utan 10% rabatt från Thn :- Med 10% rabatt från Thn :- Ett förslag till Samverkansavtal om gymnasieutbildningar mellan Lidköpings kommun och Grästorps kommun har tagits fram av skolchef Pernilla Bjerkesjö och utbildningschef Jan Fransson. Britt-Marie Hermansson deltar ej i beslutet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexp: Kommunstyrelsen

25 Bildningsutskottet (25) Bu 137 Skolriksdag 2013 Bildningsutskottet beslutar att ordförande och vice ordförande ska representera bildningsutskottet i Grästorps kommun vid skolriksdagen i Stockholm den 6-7 maj 2013 där även verksamhetschefen planerar att delta. Framgångsrika skolor präglas ofta av ett gott ledarskap. Det krävs skickliga ledare för att styra verksamheten, skapa samsyn och uppnå hög måluppfyllelse. Såväl politik och förvaltning som rektorer, lärare och annan skolpersonal har betydelse för elevernas utveckling. Skolans arbete mot målen behöver drivas och stödjas av alla nivåer för att nå långsiktiga och hållbara resultat. Sveriges Kommuner och Landstings fjortonde Skolriksdag har temat Styrning, Ledarskap, Resultat.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer