Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp , kl 13:00 15:45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-08-28, kl 13:00 15:45"

Transkript

1 Bildningsutskottet (23) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp , kl 13:00 15:45 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N Britt-Marie Hermansson (M) N Fredrik Johansson (M) F Michael Ruud (M) N Krister Önnermalm (C) N Petter Johansson (S) N Övriga deltagande Pernilla Bjerkesjö, verksamhetschef Ann Fransson, sekreterare Kent Larsson (M), kommunalråd Anna Olofsson, idrottskonsulent SISU 82 Ing-Marie Andersson, verksamhetsledare västra området SISU 82 Kjell Andersson, speciallärare 83 Gabriel Huqvist, rektor Åsa Fouganthine, rektor Inger Knutsson, assistent 87, 90 Utses att justera Petter Johansson (S) Tid och plats för Kommunens Hus kl 17:00 justering Underskrift Sekreterare Paragrafer Ann Fransson Ordförande Svante Classon Justerande Petter Johansson

2 Bildningsutskottet (23) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bildningsutskottet Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Anslaget tas ner Kommunkontoret, Grästorp Ann Fransson

3 Bildningsutskottet (23) Innehållsförteckning 82 Studieförbundet SISU. 83 Idrottslyftet presenteras. 84 Timvikarier och Resurspersoner redovisning av organisation, ekonomi och verksamhet. 85 Meritvärden våren Skolstart läsåret 2012/ Budgetuppföljning. 88 Projekt Kulturhus Kulturhusets invigning. 89 Uppföljningsplan, förslag. 90 Information om budgetarbetet Auskultation, kontaktdagar redovisas i Bildningsutskottet. 92 Information om inkommen skrivelse angående stöd till Skaraborgs läns folkrörelsearkivs verksamhet. 93 Föreningsbidrag Uppföljning efter tillsyn gällande mottagande i särskolan. 95 Ombyggnation av Centralskolan. 96 Information om kurser och konferenser. 97 Information till kommunstyrelsen. 98 Grästorps Kampsportsförening, ansökan om bidrag. 99 Särestad Landsbygdsmuseum, ansökan om ekonomiskt bidrag. 100 Bågskyttarna Grästorp, ansökan om ekonomiskt bidrag. 101 Information till elever om att engagera sig i politiska frågor. Förvaltningsinformation barn- och ungdomsnämnden Receptfria läkemedel tillsyn, Tobakstillsyn förtydligande av KF

4 Bildningsutskottet (23) Information/Uppföljningsärenden Bu 82 Dnr 199/2012 Studieförbundet SISU Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Anna Olofsson, idrottskonsulent och Ing-Marie Andersson, verksamhetsledare, båda från Studieförbundet SISU idrottsutbildarna berättar om hur SISU arbetar med barn och ungdomar och föreningsverksamhet. Det handlar om delaktivitet och gemenskap, om att bli sedd, hörd och bekräftad. SISU har ekonomiska möjligheter att stötta föreningar med barn och ungdomsverksamhet och är delaktiga i Idrottslyftet. SISU ser Grästorps kommun som den lilla kommunen med det stora engagemanget. Grästorp framhålls också som ett bra exempel där det är prestigelöst mellan idrottsföreningar.

5 Bildningsutskottet (23) Bu 83 Dnr 199/2012 Idrottslyftet presenteras Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 69 Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Den 1 juli 2011 inleddes Idrottslyftet år 5 som beräknas pågå till den 31 december I Grästorp är det GIK och skolan som samarbetar i projektet. Kjell Andersson, speciallärare på Centralskolan arbetar aktivt med samverkan mellan skolan, idrottsföreningar och SISU. Skolan står för materiella resurser och får hjälp med personella resurser. Kjell Andersson har sett många exempel på om man får in rätt personer som stöd i idrottslyftet har det en avgörande betydelse för många elever på både det enskilda planet och på gemenskapen i skolan.

6 Bildningsutskottet (23) Bu 84 Dnr 198/2012 Timvikarier och Resurspersoner redovisning av organisation, ekonomi och verksamhet. Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 68 Tillhörande handlingar Lönekostnader bildningsverksamheten under perioden januari - juli 2012 Bildningsverksamhetens organisation för timvikarier och kriterier för hur timvikarier/resurspersoner anlitas redovisas av rektorerna Gabriel Huqvist och Åsa Fouganthine. Externa vikarier har varit en lösning när sjukdom drabbat ordinarie personal. På försök har Centralskolans årskurs 4-9 beslutat införa att när någon i arbetslaget blir sjuk ska arbetslaget själva försöka ska lösa de två första dagarna av sjukdom. Är det inte möjligt att lösa rings vikarie in. Även vid längre sjukdom rings vikarie in. Rektorerna arbetar aktivt med att hålla ned vikariekostnaderna.

7 Bildningsutskottet (23) Bu 85 Meritvärden våren Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Rektorerna Gabriel Huqvist och Åsa Fouganthine redovisade att skolans meritvärden ökat. Meritvärdet för våren 2011 var 200,9 och för våren 2012 var meritvärdet 204. Meritvärde är de poäng eleverna får om man räknar om betygen till poäng. Dessa används när eleverna söker in till gymnasiet och när man jämför skolor.

8 Bildningsutskottet (23) Bu 86 Skolstart läsåret 2012/2013. Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Verksamhetschef Pernilla Bjerkesjö och rektorerna Gabriel Huqvist och Åsa Fouganthine berättade att skolstarten har fungerat utan problem. Allt har varit lugnt och inga klagomål från föräldrar.

9 Bildningsutskottet (23) Bu 87 Dnr 82/2012 Budgetuppföljning Bildningsutskottet beslutar med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna. Beslutsunderlag Budgetavstämning, bildningsverksamhet januari juli Vid dagens sammanträde redovisade assistent Inger Knutsson budgetuppföljning och sjukfrånvaro för bildningsutskottet till och med juli månad Uppföljningen av bildningsverksamhetens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget till och med föregående månad. Rapporten omfattar dessutom en prognos över beräknad årsavvikelse i förhållande till fastställd budget. Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning till och med juli månad Den totala budgetavstämningen för bildningsutskottets verksamheter redovisar till och med juli månad en beräknad årsavvikelse med tkr.

10 Bildningsutskottet (23) Bu 88 Dnr 81/2011 Projekt Kulturhus Kulturhusets invigning Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Program för Kulturhusets invigningsvecka 3-8 september 2012 Verksamhetschef Pernilla Bjerkesjö redogjorde för Kulturhusets program för invigningsveckan 3-8 september Bildningsutskottets ledamöter är välkomna att vara med i Kulturhuset i mån av tid under hela veckan för att möta allmänheten.

11 Bildningsutskottet (23) Bu 89 Uppföljningsplan, förslag Bildningsutskottet beslutar att ha fördjupade uppföljningar på bildningsutskottets sammanträden enligt uppföljningsplanen. Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 67 Ett förslag till uppföljningsplan för bildningsverksamheten presenteras av bildningsutskottets ordförande Svante Classon. Uppföljningsplanen innehåller fasta ärenden och på vilka sammanträdesmånader de är lämpliga att redovisas för bildningsutskottet. Uppföljningsplanen är en grund, ärenden kommer att tillkomma och flyttas till andra månader.

12 Bildningsutskottet (23) Bu 90 Information om budgetarbetet 2013 Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Lägesbeskrivning i budgetarbetet.

13 Bildningsutskottet (23) Bu 91 Auskultation, kontaktdagar redovisas i Bildningsutskottet. Bildningsutskottet beslutar att bildningsutskottets ledamöter har möjlighet till en dags auskultation per år. Bildningsutskottets ledamöter har möjlighet att gå ut i bildningsverksamheten för att se hur verksamheten fungerar. Verksamhetsbesöken kan vara del av dag. Besöken måste vara förberedda innan genom att kontakt tas med verksamhetschef och verksamhet som ska besökas. Besöken ska redovisas muntligt för övriga ledamöter.

14 Bildningsutskottet (23) Bu 92 Dnr 342/2011 Information om inkommen skrivelse angående stöd till Skaraborgs läns folkrörelsearkivs verksamhet. Bildningsutskottet beslutar att skrivelsen läggs till handlingarna. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 9 Allmänna utskottet , 107 Beslutsunderlag Skrivelse från Skaraborgs läns folkrörelsearkiv daterad Folkrörelsearkivet har mottagit Grästorps kommuns beslut om att inte stödja verksamheten. Folkrörelsearkivet betonar i sin skrivelse vikten av att alla kommuner i Skaraborg är med och stöder verksamheten både ekonomiskt och på annat sätt. Folkrörelsearkivets uppdrag är att tillvarata föreningar/organisationers handlingar i Skaraborgsdelen av regionen från upphörda och verksamma föreningar. Arkiven tillgängliggörs för forskare av alla kategorier. Skaraborgs föreningshistoria har ett stort värde, speciellt speglas den agrara inriktning som har präglat och fortfarande präglar regionen.

15 Bildningsutskottet (23) Bu 93 Dnr 248/2012 Föreningsbidrag 2012 Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Verksamhetschef Pernilla Bjerkesjö redovisar bidrag till föreningar under 2012.

16 Bildningsutskottet (23) Bu 94 Dnr 363/2011 Uppföljning efter tillsyn gällande mottagande i särskolan Bildningsutskottet beslutar överlämna informationen till kommunstyrelsen. Skolinspektionen har, i samarbete med Socialstyrelsen, genomfört en tillsyn av kvaliteten i handläggning och utredning inför mottagande i den obligatoriska särskolan. Granskningen har omfattat slumpvis utvalda kommuner och utredningar och beslut om plats i särskolan. Bildningsverksamheten har åtgärdat de områden som ansågs ha brister och svarat på Skolinspektionens granskning. Skolinspektionen har genomfört en uppföljning av bildningsverksamhetens åtgärder av genomförd granskning av mottagande i särskolan. Skolinspektionen bedömer att Grästorps kommun har vidtagit tillräckliga åtgärder och uppföljningen av ärendet därmed kan avslutas. Beslutsexp: Kommunstyrelsen

17 Bildningsutskottet (23) Bu 95 Dnr 351/2011 Ombyggnation av Centralskolan. Bildningsutskottet beslutar att utskottets ledamöter tar med sig frågan för diskussion i sina politiska grupper. En förstudie för ett lokalprogram för Centralskolan har genomförts. Ett ritningsförslag är framtaget på en ombyggnation av Centralskolan. För att komma fram till detta förslag har man försökt att lära av andra genom att göra studiebesök på andra skolor och dokumentera skolornas erfarenheter. Fokusgrupper har bildats för att ta fram vad som är viktigt. Man har också haft inspirationsföreläsningar. Ur detta arbete har förutsättningarna för den önskade skolan växt fram. Myndighetskrav och lagar måste följas och skolan måste vara flexibel och energisnål. Passa för entreprenöriellt lärande samt ta hänsyn till volym och miljö. Hur ska Grästorps kommun gå vidare med skolan inför framtiden? Vilken lösning ska vi välja? Vilka ekonomiska möjligheter finns det?

18 Bildningsutskottet (23) Bu 96 Information om kurser och konferenser Bildningsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. Kulturplaneterna, onsdagen den 24 oktober 2012 i Göteborg. Skolinspektionens dag 2012, 14 eller 15 november 2012 i Göteborg.

19 Bildningsutskottet (23) Bu 97 Information till kommunstyrelsen Bildningsutskottet beslutar att information till kommunstyrelsen 25 september 2012 lämnas, av bildningsutskottet med följande punkter: Idrottslyftet. Nytt i Kommunstyrelsen är att varje utskott lämnar information till varje sammanträde. Bildningsutskottet tar vid varje sammanträde upp vad de vill lämna för information till Kommunstyrelsens nästa sammanträde.

20 Bildningsutskottet (23) Beredningsärenden Bu 98 Dnr 158/2012 Grästorps Kampsportsförening. Ansökan om ekonomiskt bidrag. Bildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att bevilja bidrag med kr för inköp av träningsmaterial. Bildningsutskottet överlämnar frågan om hyresbefrielse till allmänna utskottet. Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 72 Grästorps Kampsportsförening ber Grästorps kommun om ett investeringsbidrag på kr till träningsmaterial och att få utnyttja lokaler, till exempel Äventyrshallen, utan kostnad under resten av året. Behovet av lokal är i höst cirka 6 timmar per vecka. Beslutsexp: Kommunstyrelsen Allmänna utskottet

21 Bildningsutskottet (23) Bu 99 Dnr 172/2012 Särestad Landsbygdsmuseum. Ansökan om ekonomiskt bidrag. Bildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att bevilja bidrag med kr. Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 73 Särestad Landsbygdsmuseum är en stor turistattraktion med cirka besökare under sommarmånaderna. Museet utvecklas och vid det senaste årsmötet beslutade man om en utbyggnad. Byggnadstillstånd krävdes för bygget och man drabbades av ytterligare kostnader på kr. Särestad Landsbygdsmuseum ansöker om kr till sin förening. Beslutsexp: Kommunstyrelsen

22 Bildningsutskottet (23) Bu 100 Dnr 187/2012 Bågskyttarna Grästorp. Ansökan om ekonomiskt bidrag. Bildningsutskottet beslutar att förvaltningen tillsammans med Bågskyttarna Grästorp tar fram kostnadskalkyl och förslag på andra uppvärmningssystem. Bildningsutskottet föreslår budgetberedningen att bereda ärendet om bidrag till del av kostnaden för installation av nytt miljövänligare värmesystem hos Bågskyttarna Grästorp. Ärendets tidigare behandling Bildningsutskottet , 74 Bågskyttarna i Grästorp har på ett medlemsmöte beslutat installera ett miljövänligare värmesystem. De har tänkt gå över från direktverkande el till bergvärme och vill ansöka om bidrag från kommunen. Ansökan gäller ett bidrag på kr till klubben. Hela projektet är kostnadsberäknat till kr. Beslutsexp: Bågskyttarna Grästorp Verksamhetschef skolan Budgetberedningen

23 Bildningsutskottet (23) Bu 101 Information till elever om att vara politiskt engagerad Bildningsutskottet beslutar att bildningsutskottets ordförande Svante Classon tillsammans med Britt-Marie Hermansson träffar elever i skolan. Bildningsnämndens ordförande har fått en förfrågan om någon från bildningsutskottet kan träffa eleverna i skolan och berätta om sitt politiska engagemang. Varför är du politiker? Beslutsexp: Bildningsutskottets ordförande

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 103 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsö, kl 08.00-10.50 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Leif Andersson (C) ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott Sida 1 (25) Plats och tid Stadshuset kl 08.15-12.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Justering Justerande Ordförande Mario Melani (S), Irena Rodic (S) -10.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer