Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening"

Transkript

1 FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 1 (8) Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening INNEHÅLL 1 SYFTE MED PLANEN OBJEKT FÖR UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE Kvartershuset Yttre underhåll Inre underhåll Övrigt Garagen Garage nr 1-13 (lilla parkeringen) Garage nr (gränsar mot 47H 47M) Garage nr (inkl sophuset) Garage nr (gränsar mot 43A 43D) Övrigt Garageportarna Belysning samt eluttag för garagen Belysning efter gångvägarna med tillhörande ledningar Parkeringsplatserna Parkeringsytor och gångvägar Dagvattenbrunnar Hängrännor och stuprör Ledningar för vatten, spillvatten, dagvatten och avlopp Lekplatsen Bollplanen Grönytor m.m Lokalt nätverk för TV, bredband och IP-telefoni Städområden för de boende VIKTIGA OBJEKT SOM DOCK INTE ÄGS AV FÖRENINGEN Kabel för starkström och telefoni Tegeltaken på radhusen UPPDATERING et uppdaterat av Lars Ohlsson Föreläggs styrelsen för komplettering och beslut Syfte med planen Planen upprättas för att föreningen ska ha en överblick av det underhåll och den förnyelse som kan förutses för föreningens två gemensamhetsanläggningar. Planen tar även upp om finansiering bör göras direkt via årsavgiften, via fondering eller via lån. Anskaffning av förbrukningsmateriel och smärre inventarier behandlas inte. Planen tar inte heller upp åtgärder som rör löpande administration eller förvaltningsåtgärder i övrigt. Alla underhålls- och förnyelseåtgärder förutsätts bli samordnade via styrelsen. Det praktiska arbetet bör emellertid i normalfallet utföras av föreningens medlemmar inom ramen för olika projekt/arbetsgrupper. I planen har det inte varit möjligt att redan nu precisera sådana

2 FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 2 (8) projekt/arbetsgrupper. I några fall har det emellertid varit möjligt att uppge några personer som åtagit sig att stötta föreningen med vissa speciella arbetsuppgifter. Planen är inte avsedd att uppfattas som ett dokument som ska följas till varje pris. Föreningens styrelse måste vid behov kunna göra vissa avsteg från den av stämman fastlagda planen. 2 Objekt för underhåll och förnyelse 2.1 Kvartershuset Yttre underhåll /åtgärdat 2009 Via aktuellt års Genomfördes sommaren 2010 av Fasad Väst: Målning Genomfördes sommaren 2010 av Fasad Syd: Målning 2009 Genomfördes sommaren 2010 av Fasad Ost: Målning. Ett par 2009 Genomfördes sommaren 2010 av rötskadade panelbrädor byts Fönster: Målning 2007 Genomfördes sommaren 2010 av Reparation av två rötskadade stolpar som bär entrétaket Tegeltaket 2007 Leif Sandberg och Seppo Vuorisalo har åtagit sig att göra en reparation under Genomfört. Se punkt Inre underhåll Lilla rummet målas i Sommarhalvåret Via aktuellt års Genomfört samma ljusa färg som lokalen i övrigt 2007 Golven: Poleras med Vid behov Görs minst en gång per år maskin Hygienutrymmen Fönster: Målas Sommarhalvåret 2007 Kylskåp Byts när det går Bytt i december 2006 sönder Varmvattenberedare Byts när den går sönder Bord och stolar Vid behov enligt stämmans beslut Porslin, glas o dyl Städutrustning 2015 Inventeras och köps in av framtidskommittén

3 FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 3 (8) Övrigt Kvartershuset målas utvändigt enligt Bestå (Alcro) målningssystem (eller likvärdigt system). Intervallen på målning är sedan ca 15 år. Gäller ej fönster vilka kräver underhåll efter ca 7 år. Buskar och träd intill kvartershuset ska klippas så att grenar och blad inte ligger an mot fasaderna. Detta för att undvika röt- och nötskador. Utförs vid behov på städdagarna. 2.2 Garagen Garage nr 1-13 (lilla parkeringen) Rötskadade panelbrädor byts. Brädor med borrhål byts Via aktuellt års Arbetet utförs av de som disponerar garagen. Genomfört 2009 Fasad Väst: Målning Genomfört 2009 Fasad Syd: Målning Genomfört 2009 Fasad Ost: Målning. Rötskadade panelbrädor byts Genomfört 2009 Målning av tak Ej genomfört Sprutmålning svart färg utförs av SeppoVuorisalo??? Garage nr (gränsar mot 47H 47M) 2008 Via aktuellt års Arbetet utförs av de som disponerar garagen. Fasad Väst: Mål- ning. Fasad Syd: Målning. Rötskadade panelbrädor byts. Panelbrädor med borrhål byts. Fasad Ost: Målning. Målning av tak Ej genomfört Sprutmålning utförs av Seppo Vuorisalo??? Garage nr (inkl sophuset) Ett flertal rötskadade panelbrädor byts. Panelbrädor med borrhål byts Via aktuellt års Arbetet utförs av de som disponerar garagen.

4 FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 4 (8) Fasad Väst: Målning. Rötskadade panelbrädor byts. Panelbrädor med borrhål byts. Fasad Syd: Målning. Fasad Ost: Målning. Målning av tak Ej genomfört Sprutmålning utförs av Seppo Vuorisalo??? Byte av sopkärl Vid behov Kärlen rengörs i anslutning till vår- och höststädningen Garage nr (gränsar mot 43A 43D) 2008 Via aktuellt års Arbetet utförs av de som disponerar garagen. Fasad Väst: Målning Fasad Syd: Målning Fasad Ost: Målning. Rötskadade panelbrädor byts. Panelbrädor med borrhål byts. Målning av tak Ej genomfört Sprutmålning utförs av Seppo Vuorisalo??? Övrigt Garagen målas om med Bestå (Alcro) målningssystem (eller likvärdigt system). Intervallen på underhåll är sedan 15 år. Vid ommålningen används likartad färgnyans som garagen fick vid senaste ommålning. Buskar och träd invid garagen ska klippas så att grenar och blad inte ligger an mot fasaderna. Detta för att onödiga röt- och nötskador ska undvikas. Utförs vid behov på städdagarna. 2.3 Garageportarna Byte av garageportar Ej aktuellt inom närmaste 10- års period Via fondering eller lån när frågan blir aktuell Påkörda/skadade portar Justering av lås samt gummilister mot marken Repareras eller byts vid behov Via aktuellt års Inspektion 2016 (Nya portar insatta 2003) Smärre påkörningsskador (motsv) åtgärdas normalt inte. Skador i övrigt anmäls till Seppo Vuorisalo. Vid behov Behov anmäls till Seppo Vuorisalo

5 FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 5 (8) 2.4 Belysning samt eluttag för garagen Sannolikt finns inga behov under de närmaste åren Vid behov Via aktuellt års Vid vår eller höststädning kan rengöring av armaturen vara aktuell. Omfattande elavbrott anmäls till Bo Doverbjörk. Rengöring av lampkupor utanför Se över kostnader för övergång till LED-lampor 2015 Bo Doverbjörk lämnar kostnadsförslag 2.5 Belysning efter gångvägarna med tillhörande ledningar Sannolikt finns inga behov under de närmaste åren Vid behov Via aktuellt års Vid vår eller höststädning kan rengöring av armaturen vara aktuell. Omfattande elavbrott Se över kostnader för övergång till LED-lampor anmäls till Bo Doverbjörk Bo Doverbjörk lämnar kostnadsförslag 2.6 Parkeringsplatserna Sannolikt finns inga behov av asfaltering under den närmaste 10- års perioden Vid behov I huvudsak finansiering via fond eller lån när frågan blir aktuell Bör inspekteras under 2013 Markeringslinjer målas Våren 2008 Via aktuellt års Genomfört 2011 och 2013 av Påkörningsskydd repareras Kantsten repareras Smärre skador i asfalten Ändring av kantsten/plantering vid garage nr 40? Bräderna som utgör stoppskydd bör bytas ut på båda parkeringarna Troligen finns det ett behov inom ett par år att byta ut asfalten på lilla parkeringsplatsen Våren 2008 Bör inspekteras under 2013 Våren Görs årligen efter bl.a. skador 2007 vid snöröjningen Vid behov Lagning görs normalt med kallasfalt 2015 Årsbudget Garaget svårtillgänglig vintertid, snöupplag hindrar 2015 Årsbudget 2016 Finansieringsplan tas fram Hela eller delar av asfaltytan måste brytas bort och ersättas med nytt asfaltskikt

6 FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 6 (8) 2.7 Parkeringsytor och gångvägar Sannolikt finns inga behov av asfaltering under den närmaste 10-års perioden Vid behov I huvudsak finansiering via fond eller lån när frågan blir aktuell Smärre skador i asfalten Behov av breddning på delsträckor för att minska markskador Vid behov Via aktuellt års 2015 Via aktuellt års Farthinder 2011 Via aktuellt års Adressnummerskyltar 2.8 Dagvattenbrunnar Lagning görs normalt med kallasfalt Genomfört 2011 av Skanska Vid behov - Rengörs vid behov och ev skymmande växtlighet tas bort Rensning av brunnar Via aktuellt års Görs vid behov efter inspektion Johan Skoglund inspekterar årligen och beställer vid behov rensning. 2.9 Hängrännor och stuprör Hängrännor och stuprör som inte satts upp av de boende tillhör föreningen och är anslutna till dagvattensystemet. Det åligger de boende att hålla dessa rena inom sitt eget område (rensas förslagsvis höst och vår). På radhusen. Vid större skador kan Reparationer, utbyte finansiering via fond På gemensamma fastigheter. Reparationer, utbyte Skötsel på gemensamma fastigheter Skötsel på radhusen Åtgärdas när behov uppstår 1 gång per år på städdag 1-2 gånger per år eller lån bli aktuell Via aktuellt års Utförs av de boende Det bedöms inte ekonomiskt försvarligt att periodiskt göra inspektioner av ledningarna. Behov bevakas av styrelsen Behov bevakas av styrelsen Bevakas av de boende 2.10 Ledningar för vatten, spillvatten, dagvatten och avlopp Ingen särskild tillsyn görs av dessa ledningar Åtgärdas när behov uppstår Vid större skador kan finansiering via fond eller lån bli aktuell Försäkring mot skador 2013 Eventuellt beslut tas på årsmötet 2014 Det bedöms inte ekonomiskt försvarligt att periodiskt göra inspektioner av ledningarna. Genomfört 2014 genom att ny försäkring tecknats

7 FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 7 (8) 2.11 Lekplatsen Lekredskap, reparation eller komplettering Åtgärdas vid behov Via aktuellt års Lekplatsen inspekteras varje år genom styrelsens försorg Inoljning/målning av Våren Genomfört under 2013 staket, lekhus m m 2008 Reparation av staket 2015 Via 2015 års budget 2.12 Bollplanen Underhåll av markytor, växtlighet och staket Görs vid årligen Via aktuellt års Byte av markunderlag Vid behov Via beslut på årsmötet 2015 Samtidig översyn av staket 2015, kostnadsplan Kostnadsplan tas fram till Grönytor m.m. Förändring av den gamla sandlådan väster om 43 L till plantering Våren/sommaren 2015 Via aktuellt års Underhåll av plantering väster om 43 L Borttagning av buskage sydväst om gångvägen vid 45A Uppsnyggning av slänt längs gångvägen från syd-väst mot hus 45A Nyplantering på ytor där träd fällts Löpande skötsel av föreningens grönytor Beskärning och fällning av träd på gemensamma ytor Jord beställs och växter anskaffas. Genomfört 2009 Årligen Utförs av Göran Andersson Våren 2007 Traktor anlitas för borttagning av befintligt Buskage borttaget och Jord anskaffas som underlag till gräsmatta anlagd 2007/ Minimialternativ: En uppsnyggad grässlänt som kan slås med lie eller motorklippare. Eventuellt anskaffas Våren 2015 Görs främst vid vår- och höststädningarna Görs främst vid vår- och höststädningarna I budgeten för Max kr perenner/buskar. Växter valda av utsedd arbetsgrupp Samordnas via styrelsen Samordnas via styrelsen 2.14 Lokalt nätverk för TV, bredband och IP-telefoni. Uppgradering/förändring 2012 Finansiering via Genomfört under 2012/13 av kabel-tv-nätet. fond och lån

8 FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 8 (8) Gammalt avtal med Comhem Bevaka uppsägningstider för nätet med Ownit Bevaka uppsägningstider för leverantör av TV Upphör 2014 Går ut 2018 Går ut 2018 Uppsagt 2012 Eventuellt anlita annan operatör Eventuellt anlita annan leverantör 2.15 Städområden för de boende. Förteckning över städplan för de boende uppdateras och kommuniceras av styrelsen vid behov. Viktigt att informera om att städplanens innehåll är ett ansvar som gäller under hela året och inte enbart till städdagarna. Städdagarna är täck till arbete med gemensamma åtgärder 3 Viktiga objekt som dock inte ägs av föreningen 3.1 Kabel för starkström och telefoni Kablar för starkström och telefoni ägs inte av föreningen. De är dragna i området med ledningsrätt enligt ledningsrättslagen. Dessa kablar är i huvudsak dragna i samma schakt som kabeln för kabel-tv. Föreningen har inte något direkt ansvar för framtida underhåll och förnyelse av kablarna för starkström och fast telefoni. Undantaget är ledningen mellan stora och lilla parkeringen som ägs av föreningen. 3.2 Tegeltaken på radhusen Varje radhusägare äger sin del av tegeltaket på den radhuslänga där hon/han bor. Vid framtida förnyelse av taken kanske om ca år? bör emellertid takomläggningarna av rationella skäl samordnas. Det är därför angeläget att frågan tas upp på en stämma minst 5 år innan tegeltaken behöver bytas. 3.3 Gemensamma tegeltak Kvartershuset är den enda gemensamma byggnaden med tegeltak. Det bör bytas vid samma tillfälle som radhusen. En beräknad kostnad år 2015 för byte av tak är ca till kr. Det är viktigt att finansieringsfrågan tas upp så snart som möjligt. 4 Uppdatering och beslutsordning 4.1 et uppdaterat av Lars Ohlsson efter beslut på styrelsemötet. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna den av styrelsen ovan föreslagna underhålls- och förnyelseplanen för Fridhems samfällighetsförening 2015 Beslutet tagit:

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Samfälligheten Litteratören

Samfälligheten Litteratören Underhållsplan 2015 för Samfälligheten Litteratören Underhållsplan Syfte Denna underhållsplan, härefter benämnd UP, upprättas årligen i samband med samfällighetens årsstämma, och beslut om föreskrivna

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 6 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Stefan, Tora, Eva, Ingvar, Rolf, Anna och Filip Frånvarande: Plats: Ingvar Datum: Tisdag 27 september 2011

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern

Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern Brf Uttern 2012-05-29 1 Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern Handbok Informerad vid föreningsstämma 1999-05-17 och 2012-05-29 Senast fastställd

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE

Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE DIARIENUMMER XXX-XXXX/XXXX 2008-XX-XX GÅ IN UNDER VISA SIDHUVUD OCH SIDFOT FÖR ATT ÄNDRA DENNA TEXT Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE INNEHÅLL

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

Information om föreningen och vårt hus

Information om föreningen och vårt hus Information om föreningen och vårt hus Sidan 1 av 7 2007-01-20 1 Allmänt... 3 1.1 Fastigheten... 3 1.2 Föreningen och dess historia... 3 1.3 Underhåll och förvaltning... 3 1.4 Månadsavgift... 4 2 Säkerhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Vi i styrelsen hoppas att ni hade en lugn och fridfull jul- och nyårshelg, även om den redan känns långt borta. Vi går nu mot ljusare och

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer