Välkommen till Månstenen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Månstenen"

Transkript

1 Samfällighetsföreningen Månstenen Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen riktar sig främst till dig som nyss flyttat in och syftet är att beskriva hur vår förening ser ut och hur den fungerar. 1. Beskrivning av samfällighetsföreningen Månstenen Att leva och bo i en samfällighetsförening har vissa likheter med att bo i en egen villa, men det finns också väsentliga skillnader, mer om detta senare. Vår förening bildades våren Föreningen består av 85 fastigheter Kartor. Varje fastighet är privat egendom. Några fastigheter har friköpta tomter men huvuddelen arrenderar marken av Gävle kommun. Inom området finns det fyra olika typer av fastigheter: Fastighet typ A 1: Kedjehus, garage i länga, boendeyta 135 kvadratmeter. Fastighet typ A 2: Som A 1 men boendeyta 130 kvadratmeter. Fastighet typ B : Kedjehus, garage sammanbyggt med huskroppen, boendeyta 125 kvadratmeter. Fastighet typ C : Radhus, garage i länga, boendeyta 107 kvadratmeter. Föreningen består av två gemensamhetsanläggningar med ett antal byggnader och anläggningar som vi äger gemensamt. Det här är en av de stora skillnaderna mellan ett normalt villaboende och ett boende i en samfällighet. Dessa gemensamhetsanläggningar består av följande: Gemensamhetsanläggning 1: (ägs av alla som har fastighets typ A1, A2 och C totalt 65 hus) - Garagebyggnader - 6 st. Parkeringsytor, (se mer nedan) 1

2 Gemensamhetsanläggning 2: (ägs av alla 85 fastigheter) - Två kvartersgårdar (en med samlingslokal och en med tvättstuga och pingisrum), - två soprum, - en fjärrvärmecentral för värme och vatten och värmekulvertsystem, - bilvägar, cykel- och gångvägar inom området, - lekplatser med tillhörande utrustning - två tvättplatser - gräsytor och planteringsytor, - vatten- och avloppsledningar, dagvattenbrunnar, - Comhem kabel-tv-nät och - belysning mm inom området. Dessa byggnader och övriga anläggningar är vårt gemensamma ansvar, och det ligger i allas intresse att vi sköter anläggningarna på ett bra sätt. Månadsavgift Varje fastighet betalar en månadsavgift, som baseras på en budget över Samfällighetens beräknade kostnader per år. Budgeten fastställs vid ordinarie föreningsstämma. I budgeten ingår kostnader för ex. värme, vatten, sophämtning, Kabel-TV, försäkringar, underhåll av gemensamhetsanläggningarna och administration I budgeten fördelas kostnaden för värme och vatten efter en framtagen fördelningsmall, som ger avgifter i fallande skala för A, B och C-hus. Kostnader för garagelängor och P-platser belastar inte avgiften för B-hus. Samfälligheten Månstenen har ett Administrativt Förvaltningsavtal med HSB, vilket innebär att bl.a. avgiftshanteringen helt sköts av HSB. Som nyinflyttad kontaktar du HSB för information hur betalning av månadsavgiften sker. Ring Carina Hedström, HSB, tfn 026/ Redovisning av Värme- och Vattenkostnad I samband med årsbokslutet görs en avstämning över värme- och vattenkostnaden mot budgeterad kostnad. Sammanställningen över värme- och vattenkostnad visar också eventuell återbetalning av städdagsavgift och avgift för nyttjande av tvättstugan (se nedan) i kvartersgård 2. Redovisningen är specificerad per fastighet och delas ut till varje fastighet. Här framgår om fastigheten har överskott eller underskott dvs. skall återfå pengar eller har att betala 2

3 2. Styrelse mm Föreningen leds av en styrelse bestående av fem (5) ledamöter, som väljs på två (2) år. Val av styrelse sker vid ordinarie föreningsstämma, som hålls i mars månad. Vid ordinarie föreningsstämma sker val av styrelsens ordförande, revisorer och valberedning Styrelsen biträds av ett antal funktionärer, som svarar för skötsel av soprum, fjärrvärmecentral, tvättstuga, samlingslokal och hemsida. Vi har också en Fixargrupp, en Aktivitetsgrupp och Områdesansvariga. Redogörelse för vilka som är funktionärer görs på ordinarie föreningsstämma. Funktionärerna har uppdraget på ett (1)år. En förteckning över vilka som har uppdrag finns på föreningens hemsida, där även funktionärernas arbetsuppgifter finns. 3. Information Information till medlemmarna sker i huvudsak på två sätt. Dels anslås information på anslagstavlorna i våra två soprum och dels finner medlemmarna samma information på föreningens hemsida. Adressen är: På hemsidan finner du också kartor, föreningens stadgar, datum för aktiviteter, mm. Då det finns anledning, t ex inför större arbeten eller samordnade inköp, inbjuds vid behov till särskilda informationsträffar. Skicka er mailadress till så erhåller du ett automatiskt mail då Månstenens hemsida har uppdaterats. 3

4 4. Gemensamma utrymmen Soprum Föreningen har två soprum, där du sorterar dina sopor. Kärl finns för: glas, plast, metall förpackningar, små batterier, kompost, tidningar, små pappersförpackningar. Annat avfall som ex skrymmande emballage, trädgårdsavfall, miljöfarligt avfall såsom målarfärg lågenergilampor, m.m. kör du själv till Gästrike Återvinnare I soprummen finns också stege skottkärra och sandspridare att låna. Det är samma nyckel till soprummen som till tvättstugan. Tvättstuga I kvartersgård 2 (den röda) finns en tvättstuga. Tid, 3-timmarspass, bokas genom att anteckna namn och adress på en lista i entrén. Föreningen tar ut en mindre avgift, 20 kronor/gång. Nyttjande summeras och regleras en gång per år, i samband med värme- & vatten förbrukningen. Tvättstugan får användas på de tider som anges på bokningslistan. I samma kvartersgård finns också ett rum där du kan spela bordtennis. Samlingslokal I kvartersgård 1 (den gula) finns en samlingslokal med pentry, som medlemmarna kan låna. En deposition på 500kr erläggs vid bokning av lokal. Lokalen bokas via e-post eller telefon hos den kvartersgårdsansvarige. Många bor nära samlingslokalen och visa hänsyn mot dessa genom att begränsa ljudvolymen efter klockan Det är alltid den fastighetsägare som bokat lokalen som står ansvarig för lokalen och den verksamhet som bedrivs där, även om denne inte själv deltar. 4

5 Parkeringsytor Inom området finns sex parkeringsytor. Formellt är dessa sex parkeringar till för A- och C-husens extra parkering. B-husens extraparkering förutom det egna garaget är framför respektive garageport. I praktiken nyttjas de sex parkeringsytorna av samtliga fastighetsägare inom området och deras gäster. Naturligtvis ställs bilarna in i det egna garaget som första alternativ. 5. Gemensamma aktiviteter Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls i mars månad. Alla medlemmar är välkomna och det står också alla fritt att lämna förslag och motioner till stämman. Detta ska göras senast i november föregående år. Självklart tar styrelsen emot förslag och idéer när som helst under året. På hemsidan redovisas vilka datum som gäller. Julgransplundring Julgransplundring arrangeras av vår aktivitetsgrupp. 5

6 Städdagar En lördag på våren respektive hösten genomföres städdagar, Arbetet leds av de områdesansvariga och syftet med städdagarna är att sköta våra gemensamma utrymmen och områden. Vid städdagarna finns containers uppställda för trädgårdsavfall. Datum finns på hemsidan. 6. Några ordningsregler Ljudnivåer på musikanläggningar och liknande skall anpassas så att de inte stör grannar. Efter kl 22;00 skall de som vill kunna sova ostört Rasta hundar utanför vårt boende område Bilåkningen till A och C-husen minimeras och bör endast ske vid i- och urlastning Respektera att parkeringsytorna inte är avsedda för långtidsuppställning av bilar, husvagnar, släpvagnar och liknande Vik ihop förpackningar innan du lägger det i avsedd sopbehållaren. Lämna tvättstugan och festlokal i det skick vi önskar finna den nästa gång. Välkomna! 6