LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING"

Transkript

1 LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda egendomen som består av de två kvartersgårdarna, gemensamhetsgaragen, vägarna inom området (ej Valnötsvägen samt del av Hasselnötsvägen), lekplatserna, vissa grönytor (ej kullen), centralantennanläggning och ledningar för el, vatten och avlopp. Regler om hur förvaltningen skall tillgå finns i våra stadgar och i en särskild lag. Även anläggningsbeslutet anger ramar som gäller för verksamheten genom att det endast är frågor som rör samfälld egendom som skall skötas av samfällighetsföreningen. Förvaltningen sker genom årsstämman och av den styrelse som stämman väljer. Samfällighetsföreningens verksamhetsår är kalenderår och då styrelsen väljs av ordinarie stämma, som enligt stadgarna skall avhållas under mars, är varje styrelse verksam under två olika verksamhetsår. Som medlemmar i föreningen är vi skyldiga att betala den avgift som enligt beslut av stämman skall uttaxeras. Avgiften varierar beroende av om garageplats disponeras i samfällighetens garage eller inte. Den samfällda egendomen är därför uppdelad i två olika sektioner, för vilka särskild ekonomisk redovisningen finns. Föreningen har rätt att ta ut av stämman beslutade avgifter och kan gå till domstol om någon inte betalar. I extremfall kan en försäljning av en fastighet framtvingas för att få in avgiften. Om vi medlemmar skulle underlåta oss att sköta förvaltningen, tex genom att låta bli att utse en styrelse, kan länsstyrelsen förordna om sysslomannaförvaltning och ta ut kostnaderna av fastighetsägarna. Fjällens Samfällighetsförening Jordnötsgränd Järfälla PG???? (vid betalning ange alltid fastighetsadress med nummer) Sida 1

2 I våra informationsblad finns styrelsens sammansättning, fastighetsägarens kostnad per år samt betalningsmånad: Hushåll utan garage i länga: XXXX kr Betalning maj månad Hushåll med garage i länga: XXXX kr Alla hushåll nätavgift/kabel-tv: XXXX kr Betalning september månad Ägarbyte Vid ägarbyte skall föreningens kassör underrättas. En överenskommelse skall ske mellan den gamla och nya ägaren om vem som skall betala förfallna avgifter till föreningen. Den gamla och den nya ägaren är båda ansvariga för belopp som förfallit till betalning inom ett år före den nya ägarens tillträdesdag. Det är också lämpligt att informera de nya ägarna om samfälligheten och lämna över detta dokument (medlemsinformation) samt andra liknande handlingar. Nedan finns ett exempel på som står i samtliga köpekontraktet för aktuellt år. Kabel-TV/Nätavgift Föreningen är ansluten till Comhems kabel-tv nät. Skötsel och underhåll sköts av föreningen. Föreningen har utsett ett ombud för att få en överblick av samtliga fel och hjälpa till med kontakten till Comhem, namn och telefonnummer finns i informationsbladet. Avgiften bestäms på föreningsstämman och betalas en gång om året. (Landstingshusen har heller inte del i centralantennanläggningen.) Hemsida Föreningen har en hemsida Informationsblad Styrelsen dela ut informationsblad ca fyra gånger om året. Där meddelas aktuella händelser eller aktiviteter inom vår samfällighet. Sida 2

3 Förslag Förslag kan alltid lämnas till styrelsen antingen via vår brevlåda eller hemsida. Vid årsstämman kan man lämna motion dock senast den 31 januari varje år, för att styrelsen skall kunna förbereda för beslut. Ritningar Ritningar över området och ledningsnät inom området förvaras i gemensamhetsgaraget. Ritningar får lånas vid behov, kontakta ordförande. Sida 3

4 Ördningsregler De grundläggande ordningsreglerna är att visa samma hänsyn mot grannarna som man själv önskar bli bemött med. Det har erfarenhetsmässigt visat sig nödvändigt att ta upp några ordningsfrågor särskilt. Dessa behandlas nedan under olika rubriker. Bilkörning och parkering Bilkörning och parkering i området är inte tillåten med undantag för lastning och lossning av tungt och skrymmande gods eller för transport av rörelsehindrade. Taxi och utryckningsfordon är givetvis undantagna. Bilköring skall ske mycket försiktigt bl.a. för att det finns många barn i området. Dessa regler gäller för alla fordonstyper som t.ex. moped, motorcykel. Men även cyklister bör tänka på hastigheten då sikten är dålig på många ställen inom området. Regler för tomgångskörning gäller även i vårt område. Föreningen sätter upp fartgupp på vårens städdag och de tas bort vid höstens städdag. Bilvård får ej utföras inom området. Det är förbjudet enligt lag att tvätta bilen på platser där det inte är avsett att göra det. Det finns inga sådana platser inom området (gäller även Valnötsvägen). Det är inte tillåtet att parkera fordon på andra platser än markerade P-platser. Med fordon avses personbil, lätt lastbil samt MC (som ryms i en parkeringsruta) samt att fordonet skall vara i bruk, dvs registrerad och inte inneha körförbud. Samtliga parkeringsplatser inom samfälligheten kan användas av alla inom samfälligheten. Husvagnar, båttrailer och släpkärror får endast ställas på P-platser tillfälligt- någon enstaka dag- och på ett sådant sätt att de inte hindrar bilar som skall in i eller ut ur garagen. Det är heller inte tillåtet att långtidsparkera bilar på P-platserna. Skulle detta inträffa skickas brev till fordonsägaren med en uppmaning att flytta sitt fordon. Om inte fordonet flyttas kan efter vis tid, lämnas ett uppdrag till kommunen alt polisen att flytta fordonet. Ev. kostnader för detta betalas av fordonsägaren. Som alla vet är det relativt ont om P-platser så alla rekommenderas, att ställa in bilen i garaget, även sommartid, att se till att utnyttja parkeringsplatserna på ett effektivt sätt, ta hänsyn till att andra också kan få plats, men även för att våra besökare skall få någonstans att parkera. Mopedhinder Nyckel till mopedhindren finns hos styrelsemedlemmarna. Fixardagar Föreningen har ett flertal år på nacken och med det följer ett större behov av reparationer och underhåll av våra gemensamhetsanläggningar. Alla skall självklart hjälpa till på fixardagen. Styrelsen beslutar och tar fram uppgifter över vad som blir prioriterade för varje år. Fixardagar sammanfaller inte med städdag utan kommer att planeras efter behov, väder och årstid. Sida 4

5 Gemensamhetsgaragen Garageplatser tillhör och förvaltas av samfällighetsföreningen. Garagen är inte avsedda som enbart förråd till fastigheterna. Garage får inte användas till affärsverksamhet som t.ex. lager och verkstad rörelse. Det är de boendens ansvar att överenskomna regler efterlevs. Samfällighetsföreningen står för elförbrukningen i gemensamhetsgaragen. Motor och kupévärmare får endast användas med tidur och inkopplingstiden får inte överstiga tre timmar. Det är inte tillåtet att konstant ha påsatt el-utrustning, använda elektriska värmefläktar och dylikt i garagen annat än tillfälligt. Inte heller är det tillåtet att koppla in frysboxar i garagen utan tillstånd av styrelsen tillstånd kan lämnas till den som går med på att betala den extra energiförbrukningen. Föreningen förfogar över två stycken garage vid Hasselnötsvägen (jämna). I det ena garaget förvaras föreningens utrustning såsom sandlådor, stegar, lampor, etc. Det andra garaget hyrs ut till en fastighetsägare som är medlem i vår samfällighet, varje år till ordinarie föreningsstämma kan intresseanmälan göras, vid behov sker lottning. Gemensamhetsgarage för uthyrning Rutin för uthyrning av garaget: Garaget hyrs ut årsvis för 1 maj till 30 april. Garaget lottas ut på årsstämman. Endast medlemmar är tillåtna att delta. Intresseanmälan att delta på utlottningen görs till styrelsen senast inför ordinarie föreningsstämma. Anmälan är bindande. Hyran för garaget definieras varje år, som referens kan nämnas att garageplats typ dom på Astrakangränd tarvar ett pris på ca 4800 kr/år. Ett garage typ den föreningen ämnar hyra ut tarvar ett pris på ca 6000 kr/år. (1998) Om föreningen inte får några anbud erbjuds garaget att hyras av allmänheten. Reglerna för hyra av garaget av medlem är: Garaget skall användas till att parkera bil i. Hela årshyran betalas i förskott, senast 30 april. Garaget skall vara tomt senast 30 april så att eventuell annan hyresgäst har tillgång till garaget från 1 maj. Garaget får inte hyras ut i andra hand. Samma regler som för eget garage gäller. Sida 5

6 Kvartersgårdar Föreningen har två kvartersgårdar, den västra (Paranötsgränd) och den östra (Jordnötsgränd). Gårdarna kan bokas via utsedda ombud som anges i informationsbladet. Fastighetsinnehavaren har ansvar över kvartersgården från det att man hämtat nyckeln hos ombudet för kvartersgården. Lån av kvartersgårdar From beslutades att en depositionsavgift skall tas ut av fastighetsinnehavaren som lånar kvarterslokalen eller dess innehåll. Depositions avgift 1000 kr (2011) Innan du använder lokalen ska Du kontrollera att den är i ett bra skick, om inte anmäl direkt till ombudet. Uppträd inte störande gentemot grannarna till kvartersgårdarna. Spela inte hög musik när fönster och/eller dörrar är öppna. Ev. skadegörelse ersätts av fasthetsägaren. Städning skall utföras enligt den instruktion som finns på anslagstavlan regler finns även på hemsidan. Gårdarna får användas för sådana ändamål som i princip skulle kunna förläggas till den egna bostaden. Gårdarna får inte användas för kommersiell verksamhet. Vid återlämnade av nyckel till ombudet skall eventuella skador rapporteras. Ombudet skall få tid på sig att kontrollera kvarterslokalen innan depositionsavgift betalas tillbaka. Vid utebliven städning, skador etc kontaktar ombudet styrelsen för vidare hantering. Övernattning i kvarterslokalen Det är tillåtet att använda kvartersgårdarna för övernattning upp till max 4 dygn i rad och max 8 personer varav minst 2 vuxna. Samfälligheten ser till att det finns brandvarnare, brandsläckare i varje kvarterslokal. Samfälligheten håller inte med sängar, bäddmaterial etc. Vid övernattning tar man med sig eget och varje fastighetsägare ansvarar för att återställa lokalen i ett godkänt skick. Lån av utrustning Föreningen har två stegar (delbara) med inställbara fötter vilka förvars i gemensamhetsgaraget. Lån skall antecknas på särskild lista i garaget. För nyckel kontakta några av styrelsemedlemmarna. Sida 6

7 Rastning av Husdjur Det är inte tillåtet att rasta hundar, katter eller andra husdjur inom området. Det har förekommit att lösa katter har förorenat i sandlådorna på våra lekplatser. Alla kattägare ombeds att inte släppa ut sin(a) katter lösa eller utan tillsyn. Städning av området Städdagar arrangeras två gånger per år, vår och höst. Alla fastigheter ingår i ett städområde enligt bifogad kartskiss. Alla skall självklart delta på städdagarna. Till dessa dagar beställs två containrar de ställs upp en vid varje vändplan. Först och främst skall den fyllas med trädgårdsavfall, från städning i området. Därefter kan varje fastighet slänga sitt trädgårdsavfall. Mellan städdagarna är det meningen att fastighetsägarna själva skall sköta sina respektive städområden genom att rensa ogräs, klippa gräs, häckar vid behov och plocka upp skräp på de samfällda markytorna. Sophämtning Hämtning av hushållssopor sker varje onsdag, soptunnan ställs ut, framför sitt garage eller på annan lämplig plats, gäller hushåll med gemensamhetsgarage. Fastigheterna på Valnötsvägen har sin egen utställningsplats. Trädgårdsavfall är en extra service som kan beställas via kommunen och hämtas var 14-dag under den ljusa säsongen. Julgran kan lämnas vid varje vändplan (elstation) strax efter tjugonde knut. Görvälns Återvinningscentral: följ Mälarvägen mot Görväln. Tag av till höger, Återvinningsvägen, strax innan griftegården är det skyltat "Återvinningscentral" Snöröjning Snöröjning och sandning sköts av en entreprenör. För styrelsen gäller det att sluta avtal som innebär att både kvalité och kostnad beaktas. Synpunkter på snöröjning bör framföras till styrelsemedlem och inte till entreprenör eller dennes personal. Samfälligheten har ett flertal grön lådor utplacerade i området med sand för halkbekämpning. Vi fastighetsägare har ansvar att hjälpa till om så behövs med att sanda, skyffla där inte vår entreprenör kommer åt, tex vid parkeringsplatserna. Inför vintersäsongen låser vi upp våra mopedhinder så möjligheten finns att både ploga och sanda hela vägen ut från området. Skador vid snöröjning på samfälld egendom rapporteras snarast till styrelsen. Skador på enskild egendom får fastighetsägaren reglera själv med entreprenör. Uppgift om vem som är entreprenör lämnas av styrelsen. Sida 7

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra.

Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra. 2 VÄLKOMMEN TILL MUSSERONGÅNGEN Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra. Den guide från A till ö som följer

Läs mer

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014 Sörskogens A-Ö Oktober 2014 Här finns information om stort och smått om att bo i Sörskogen. Nyttig läsning för både nya och gamla Sörskogsbor. Du hittar alltid den senaste versionen på Sörsams hemsida.

Läs mer

Bofinks-mappen Information och matrikel

Bofinks-mappen Information och matrikel Bofinken i Salems Samfällighetsförening Domherrestigen 45 144 42 Rönninge Plusgiro 919257-6 Bankgiro 5677-9135 Org nr 717900-2204 - www.bofinken.nu Bofinks-mappen Information och matrikel Spara mappen!

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

2014 reviderad 2014-03-11

2014 reviderad 2014-03-11 ABC 2014 reviderad 2014-03-11 Regler och information för medlemmarna i BRF Göteborgshus nr 13. Allmänna utrymmen På grund av brandrisk får ej material t ex möbler, lådor, skräp, cyklar etc. ställas i föreningens

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille Reviderade 2014-12-02 Att bo med bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap med alla som bor i fastigheten. Dessa trivselregler skall underlätta

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Samfälligheten Erikslund 2. Boendepärmen

Samfälligheten Erikslund 2. Boendepärmen Samfälligheten Erikslund 2 Boendepärmen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Historik och Bakgrund Att bo i en samfällighet Försäkringsinformation Styrelsen Färgområdesansvariga Lokala föreskrifter

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HUSPÄRM Plats för foto Klyvteglets Södra sida 1 / 29 2010-11-09 1:1 SAMFÄLLIGHETEN 1:4 TELEFONNUMMER 1 1:2 STYRELSEN 1:5 GRANNSAMVERKAN 1:3 ARBETSGRUPPER 2:1 FELANMÄLAN

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

BOENDEHANDBOK Juni 2010

BOENDEHANDBOK Juni 2010 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken 1 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken Styrelsen i Brf Brunnsviken har satt samman denna informationsskrift för att informera

Läs mer