Bofinks-mappen Information och matrikel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bofinks-mappen Information och matrikel"

Transkript

1 Bofinken i Salems Samfällighetsförening Domherrestigen Rönninge Plusgiro Bankgiro Org nr Bofinks-mappen Information och matrikel Spara mappen! Utbytesblad kommer att sändas ut vid behov. Vid flytt lämna mappen till de nya ägarna

2 Innehållsförteckning 1. Information om Samfälligheten Bofinken 2. Bilaga 1 Medlemmar i styrelsen, grannsamverkan, städledare m.fl. 3. Bilaga 2 Uppgifter att lämna till styrelsen/kassör vid flytt 4. Bilaga 3 Stadgar och anläggningsbeslut 5. Bilaga 4 Information om gräsklippning och schema 6. Bilaga 5 Medlemsförteckning 2

3 SAMFÄLLIGHETEN Samfälligheten består av 98 medlemmar/fastigheter inom Bofinkstigen och Domherrestigen. STYRELSE Samfällighetens styrelse ska bestå av 3-7 ledamöter och 1-3 suppleanter. Styrelsen har möte 8-10 ggr/år. Styrelseförteckning se bilaga 1 VALBEREDNING Valberedningen består av 3 personer se bilaga 1 REVISORER Samfälligheten har 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter se bilaga 1 ÅRSMÖTE Årsmöte hålles under mars månad. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Skriftlig motion ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. För övrig information om samfällighetens verksamhet hänvisas till bifogade stadgar och anläggningsbeslut se bilaga 3. Det är givetvis önskvärt att alla medlemmar deltar i årsmötet, inte minst för att få ett kraftfullt underlag till de beslut som ska fattas av medlemmarna. Årsmötet är också ett forum för information och diskussion om vad som är av vikt för områdets skötsel och trivsel. Årsmötet är ett bra forum att träffa och lära känna sina grannar. Vi har kaffepaus! MEDLEMSAVGIFT Medlemsavgift betalas 4 ggr/år. I avgiften ingår bl.a.: - snöröjning och sandning - vägbelysning samt underhåll och reparationer av vägar - reparationer, underhåll och nyanskaffningar till lekplatser och grönområden - bokförings- och förvaltningskostnader - försäkringspremier och tomträttsavgäld (kommunikationstomt) - kabel-tv - fast avgift för vatten - garage-el - avsättningar till renoveringsfond För mer detaljerade uppgifter, se stämmohandlingarna. Förfallodagar för inbetalning av medlemsavgifter, samt förbrukningsavgifter för vatten och garage-el: 28 februari 31 maj 31 augusti 30 november OMRÅDETS SKÖTSEL Det är naturligtvis varje medlems ansvar att hålla sin egen tomt/sin egen husfasad, bod och staket i snyggt skick men också ett delat ansvar för skötsel och underhåll av gemensamhetsområden. Vi har gemensamma städdagar varje vår och höst - en lördag i maj och en lördag i oktober. Då gräver vi rabatter, sopar, rensar och målar och utför vissa reparationsarbeten. Området är indelat i 8 städlag och varje städlag har en städledare se bilaga 1. Medlemmar kan när som helst ta kontakt med sin städledare för information / 3

4 diskussion om åtgärder. I samråd med städledaren kan medlem göra sitt dagsverke vid annan tidpunkt än städdagen. Vi har också ett fast gräsklippningsschema där varje medlem ansvarar för gräsklippning i hela området under en tvåveckorsperiod, se bilaga 4. Känn ansvar för att plocka vissna grenar, rensa ogräs och rent allmänt hålla gemensamhetsområdena i snyggt skick. Var också uppmärksam på egna buskar och häckar som inte får sprida sig ut över vägarna. Tänk på att ett välskött område höjer hela områdets status och blir mer attraktivt i en presumtiv köpares ögon! För att inte nämna hur trivsamt det är för oss som redan bor här! GARAGE Garagen tillhör respektive fastighet och skall underhållas av fastighetsägaren. Glöm inte att titta till baksidan av garagelängan då och då. Det är tillåtet att gå en inspektionstur i kanten av de tomter som gränsar mot garagebaksida. FÖRSÄLJNING AV HUS Vid försäljning är säljaren skyldig att kontakta styrelsen och ange namn på ny ägare och tillträdesdag. Delning av räkningar från samfälligheten (vatten, medlemsavgift mm) måste säljaren och köparen själva komma överens om. Samfälligheten sänder räkning endast till den som vid tillfället står som ägare till fastigheten. Blankett för ifyllande bifogas mappen se bilaga 2. Säljaren överlämnar nyckel till garage och spolplatta till köparen. UNDERHÅLL AV VATTENMÄTARE OCH LEDNINGAR Vattenmätarna under husen och de ledningar som går mellan mätarna och huvudledningen tillhör samfälligheten. Kostnader för reparationer/utbyte av dessa står samfälligheten för. Ledningar mellan hus och vattenmätare är däremot husägarens egendom. Det finns en nedgång (brunn) vid varje länga. Kryp ner ibland och kontrollera att inget läckage förekommer. Mätarna avläses regelbundet av styrelsen. SPOLPLATTA Spolplattan får ej användas för biltvätt efter enligt ett politiskt beslut. TRAFIK I OMRÅDET Biltrafik inom området bör ske mycket restriktivt! Ett antal kör- och parkeringsregler har satts upp för området enligt nedan: Max hastighet 10 km/tim, dock gäller vägtrafikförordningen vilken innebär att man skall kunna stanna om oförutsedda hinder dyker upp tex lekande barn. Parkeringsförbud råder på alla vägar. Det är inte tillåtet att parkera på gräsytor. Det är tillåtet att med bil transportera gods och människor till respektive hus. Efter urlastning skall fordonet omgående köras bort. Parkeringsförbudet gäller även inhyrda hantverkare. Vår parkering är avsedd för de boende och deras gäster. Parkeringsplatserna är begränsade till antal. Det finns färre parkeringsplatser än medlemsfastigheter. Parkering är endast tillåten på markerade plaster. Större fordon skall parkeras så att de ej försvårar infart eller utfart från garage. Ett fåtal plaster är olämpliga för större fordon. Visa hänsyn till garageinnehavarna. 4

5 Det är inte tillåtet att låta någon icke boende långtidsparkera sin bil på vår parkering. Det är inte heller tillåtet att långtidsparkera husvagnar, släpkärror och dylikt. Det är de boendes ansvar att informera sina gäster och inhyrda hantverkare vad som gäller för parkering i vårt område. De boende ansvarar också för att informera leverantörer vid hemleverans av gods att vägarna i området är begränsat framkomliga. Bofinken i Salems Samfällighetsförening kan och kommer framledes att ta ut en kontrollavgift för felparkerade bilar. Moped- och motorcykeltrafik inom området bör undvikas. Självklart måste mopedburna medlemmar som bor i området få komma hem med sina fordon men vi uppmanar till tyst trafik särskilt nattetid! HUSDJUR Många medlemmar har besvär med lösspringande katter och ibland även hundar. Ingen uppskattar att få sina rabatter uppgrävda, sin trappa eller husvägg, sin hammock eller bodtak stinkande av katturin. Än värre barnens sandlådor är kära tillhåll för katter. Vi vädjar åter igen till ägare av husdjur håll dem under uppsikt! ANSLAGSTAVLOR Det finns två anslagstavlor som i första hand är avsedda för samfällighetens meddelanden. I mån av plats får även andra meddelanden sättas upp. Meddelanden ska vara datummärkta och uppsättaren ansvarar för att dessa tas bort inom några veckor. Tavlorna sitter vid infarterna till området. SOPHANTERING Gemensamma sopkärl finns placerade vid parkeringsplatserna på Bofinkstigen respektive Domherrestigen. Sophämtning sker varje vecka. Dessa kärl hyrs av SRV återvinning som därmed ansvarar för allt underhåll. Noterar du som medlem att något kärl av en eller annan anledning är i behöv av underhåll, vänligen meddela styrelsen. En återvinningscentral finns på Tvärvägen bakom Statoil för hushållens sorterade grovsopor utan avgift. COM HEM ComHem distribuerar bild, ljud och data till lägenheter och lokaler samt felavhjälpande service på fastighetsnätet, enligt avtal Var och en kan ringa in sin felanmälan se bilaga 1. UTLÅNING AV BORD OCH STOLAR Samfälligheten har ett enkelt bord och stolar som medlemmar kan låna se bilaga 1. BOFINKSBLADET Ett lokalt informationsblad som utdelas till medlemmarna ca 1 gång/månad. Alla är välkomna att bidra med information till bladet se bilaga 1 HEMSIDA Samfälligheten har en egen hemsida på adressen Här läggs kontinuerligt aktuell information från styrelsen ut. Här återfinns också information om vilka personer som innehar olika förtroendeuppdrag för samfälligheten och kontaktuppgifter till dessa. 5

6 MEDLEMSFÖRTECKNING Ändringar som berör medlemsförteckningen (nytt namn, telefonnummer osv) anmäls omgående till styrelsen som ombesörjer uppdatering se bilaga 5. * * * * * * Vi uppmanar alla att ta del i skötsel och underhåll av kvarteren Bofinken och Domherren. Deltag i årsmötet, sätt dig in i de frågeställningar och förslag som dyker upp och säg din mening. Tag kontakt med styrelsen om du har synpunkter och idéer eller om du är missnöjd med något. Kanske du har en kompetens som kan vara till nytta och hjälp i något sammanhang i föreningsarbetet. Tag gärna egna initiativ till aktiviteter som stärker gemenskap och trivsel oss grannar emellan! 6

7 Bilaga 1 till Bofinks-mappen Styrelsens ledamöter Adress Tel Mandatperiod Kenneth Sahlin, ordförande Dom Kerstin Z Johansson, vice ordf. Dom Kenneth Isheden, kassör Bof Anna Blidefjord, sekreterare Bof Therese Knutsson, ledamot Bof Erik Sandin, suppleant Bof Thomas Johansson, suppleant Bof Dan Hermansson, suppleant Dom Valberedning Åsa Jonsson Bof Tove Molinder Bof Solveig Ekfeldt Dom Revisorer Daniel Claesson Bof Judy Stjerne Dom Ulf Engwall, suppleant Bof Annika Lundqvist, suppleant Dom Städledare Städområde Bengt Bryungs Bof Grupp 1: Bof. 1-8, Bengt Gustavsson Bof Grupp 2: Bof. 9-18, Inger Eriksson Bof Grupp 3: Bof , Pia & Lennie Krantz Dom Grupp 4: Bof , Dom. 2-8 Daniel Strömvall Bof Grupp 5: Bof Kerstin Z Johansson Dom Grupp 6: Dom. 1, 9-18, Nils-Åke Sjöberg Dom Grupp 7: Dom , Micke Hessel Dom Grupp 8: Dom Kabel-tv Felanmälan, t. ex. dålig tv-bild, anmäls till comhem på tel Bofinksbladets redaktion Marianne Odenholm Dom Pia Krantz Dom Marie Woolford Bof Anette Granberg Dom Lån av bord och stolar Marianne Odenholm Dom

8 Bilaga 2 till Bofinks-mappen Uppgifter att lämna till styrelsen/kassör vid flytt. Avflyttande: Namn: Adress: Inflyttande: Namn: Adress: Mätarställning Vatten Mätarställning Garage-el Datum.. Datum. Avgift för el och vatten görs upp mellan dem som flyttar. Separata fakturor skickas ej ut. Kontakta kassör vid eventuella frågor

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HUSPÄRM Plats för foto Klyvteglets Södra sida 1 / 29 2010-11-09 1:1 SAMFÄLLIGHETEN 1:4 TELEFONNUMMER 1 1:2 STYRELSEN 1:5 GRANNSAMVERKAN 1:3 ARBETSGRUPPER 2:1 FELANMÄLAN

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

BOENDEHANDBOK Juni 2010

BOENDEHANDBOK Juni 2010 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken 1 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken Styrelsen i Brf Brunnsviken har satt samman denna informationsskrift för att informera

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$ t*- l.t;.. F*{.& {*;i?å olbäskem I tsohu$ Ordnings / trivselregler för brf Solbacken i Bohus Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun! Vi hoppas att ni genom att ta del

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra.

Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra. 2 VÄLKOMMEN TILL MUSSERONGÅNGEN Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra. Den guide från A till ö som följer

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc.

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc. Att bo i bostadsrätt innebär att du har möjlighet att påverka trivsel, skötsel och service i bostadsområdet. Du har också insyn i och inflytande över förvaltning och ekonomi. INFORMATIONEN OCH REGLERNA

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar Medlemsblad för Riksbyggen brf, Göteborgshus 38 juni 2013 Vi i 38:an Högtryckstvättar Föreningen kommer att köpa in 1 stycken högtryckstvätt som kommer att finnas för utlåning hos fastighetsskötaren. En

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Information för boende i bostadsrättsföreningen Menglöd

Information för boende i bostadsrättsföreningen Menglöd Information för boende i bostadsrättsföreningen Menglöd Lillkalmarvägen 4 112 182 65 Djursholm Version 2009-10-10 Brf Menglöd Lillkalmarvägen 112, 182 65 Djursholm telefon: 08-753 63 43, email: menglod@telia.com

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer