Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna"

Transkript

1 R E V I S I O N S R AP P O R T Dnr 08REK20 Socialnämnden För information: Kommunstyrelsen KLK Ekonomi KLK Personal KLK Säkerhetsenheten Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna Socialnämnden Det är viktigt att Socialnämnden har god intern kontroll i sina utbetalningar. Kommunrevisionen har genomfört en granskning av rutinerna för utbetalningar för bistånd, ersättning till familjehem och fakturabetalningar till hem för vård och boende och andra externa vårdformer inom Socialtjänsten. Rapporten har slutbehandlats av revisorskollegiet Överväganden och ställningstaganden Årligen betalar Socialtjänsten ut drygt 200 mkr i olika former av direkta ersättningar och betalning för vård. Sammanfattningsvis kan sägas att de tekniska möjligheterna till rutiner och kontroller som finns i verksamhetssystemen inte utnyttjas fullt ut. Rapporten innehåller en rad konkreta förslag till förbättringar av nuvarande rutiner för att stärka den interna kontrollen och minska risken för oavsiktliga och avsiktliga fel. Ett av förslagen att införa banken som kontohållare innebär mindre arbete och färre felkällor. Denna bankservice används redan idag i andra rutiner i kommunen. Revisorerna i Gävle kommun Rune I Wiebe Revisorskollegiets ordförande Henry Lundberg Revisionschef Bilaga: Granskningsrapport Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna Socialnämnden Gävle kommun K O M M U N R E V I S I O N E N Gävle kommun, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn (vx)

2 (tom baksida)

3 Granskningsrapport Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna Socialnämnden Gävle kommun Gävle kommun December 2008 Robert Heed Johan Skeri

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser Bakgrund och uppdrag Syfte med granskningen Revisionsfrågor och genomförande Metod Avgränsning Allmän information Individ och familjeomsorgen Treserva Revisionell bedömning Försörjningsstöd Processflödet försörjningsstöd Revisionell bedömning Familjehem Val av familjehem Utbetalning Uppföljning Revisionell bedömning Köpt vård Fakturahantering Revisionell bedömning Integrationer Integrationer med ekonomisystemet Integrationer med lönesystemet Revisionell bedömning

5 1. Sammanfattning och slutsatser Granskningen ska besvara frågan om Gävle kommun uppfyller kraven på en god intern kontroll avseende utbetalningar av ekonomiskt bistånd, ersättning till familjehem samt fakturabetalningar till hem för vård och boende och andra externa vårdformer. Utifrån denna frågeställning har följande revisionsfrågor bedömts: Hur ser den interna kontrollen ut vid nyupplägg och förändringar av uppgifter för klienter och leverantörer som är betalningsmottagare? För att undvika problem bör socialtjänsten i framtiden standardisera aktiviteterna kring nyupplägg och förändringar av klienter/leverantörer i Treserva, samt vad som ska sparas i akten. Eftersom de flesta leverantörerna när det gäller köpt vård är upphandlade genom kommunens upphandlingsbolag, anses kontrollen av dessa vara tillfredsställande. Hur ser flödet organisatoriskt ut, vilken intern kontroll som byggts in i attestfunktioner i Treserva (behörigheter) och uppdelning av utförandet? Aktiviteter som skulle höja den interna kontrollen är speciella behörighetsblanketter som undertecknas av chef vid alla förändringar. Behörighetskontrollen av upplagda användare borde ligga som en aktivitet i internkontrollplanen. Under granskningen framkom att det fanns användare som hanterade ärenden ensamma från upplägg till utbetalning, vilket inte är inom ramen för en god internkontroll. Antalet användare med fullständiga rättigheter i Treserva ska vara klart begränsat. Fungerar integrationer och utbetalningar via ekonomisystemet Aditro med god intern kontroll? Den enda integrationen som finns med ekonomisystemet är att det skapas en bokföringsfil i Treserva som läses in i ekonomisystemet. Denna fil innehåller inga personuppgifter, utan endast bokföringsposter. Bedömningen är att hanteringen är tillfredsställande. Tidigare gjordes samtliga utbetalningar via Treserva, men under hösten har en ny rutin införts som innebär att samtliga leverantörsfakturabetalningar görs via ekonomisystemet. Det är för tidigt att göra en bedömning av hela hanteringen, men förutsättningarna finns för att hanteringen ska uppfylla en god intern kontroll. Fungerar integrationer och utbetalningar via personalsystemet IFS med god intern kontroll? Det finns inga integrationer mellan Treserva och personalsystemet, utan samtliga underlag hanteras manuellt och registreras in i personalsystemet. Bedömningen är att det finns brister i den interna kontrollen när det gäller uppföljning av utbetalning av ersättning till bland annat familjehem. En rutin bör införas där man månatligen följer upp 3

6 de utbetalningar som görs. Det bör utredas om vilka möjligheter som finns för att automatisera integrationerna mellan Treserva och lönesystemet, för att förbättra möjligheterna till en god intern kontroll. Finns någon form av akuta utbetalningar, som hanteras annorlunda än den normala rutinen och vilken intern kontroll finns för detta? Akututbetalningar kan göras upp till 500 kr och hanteras via Plusgirot (s k PG-A). Till stor del ingår även dessa utbetalningar i den normala hanteringen och innefattas av den interna kontrollen som finns för försörjningsstöd i övrigt. 4

7 2. Bakgrund och uppdrag Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten. Den interna kontrollen skall utformas för att med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamhetens mål kan uppnås och att lagar/riktlinjer efterlevs. En viktig del i den interna kontrollen blir därmed att skapa tillförlitliga system och rutiner för de olika verksamhetsprocesserna. Omfattning av olika kontrollmoment skall vägas mot de risker som finns i verksamheten. Till detta hör att ansvars- och arbetsfördelningen skall vara sådan att ingen person ensam skall kunna hantera en transaktion i alla led. I kontrollrutinerna ingår även att skydda mot och upptäcka avsiktliga eller oavsiktliga fel. Hanteringen av ekonomiskt bistånd i en kommun är en process som berör många både inom och utom kommunen. Riskfyllda aktiviteter inom ramen för intern kontroll är att rätt beslut fattas med rätt belopp och att utbetalning sker till rätt person. 2.1 Syfte med granskningen Syftet med granskningen är att bedöma om Gävle kommun uppfyller kraven på en god intern kontroll avseende utbetalningar av ekonomiskt bistånd, ersättning till familjehem samt fakturabetalningar till hem för vård och boende och andra externa vårdformer. 2.2 Revisionsfrågor och genomförande Hur ser den interna kontrollen ut vid nyupplägg och förändringar av uppgifter för klienter och leverantörer som är betalningsmottagare? Hur ser flödet organisatoriskt ut, vilken intern kontroll som byggts in i attestfunktioner i Treserva (behörigheter) och uppdelning av utförandet? Fungerar integrationer och utbetalningar via ekonomisystemet Aditro med god intern kontroll? Fungerar integrationer och utbetalningar via personalsystemet IFS med god intern kontroll? Finns någon form av akuta utbetalningar, som hanteras annorlunda än den normala rutinen och vilken intern kontroll finns för detta? 5

8 2.3 Metod Granskningen har genomförts via studier och analys av förekommande styrdokument, rutinbeskrivningar och processen från beslut till utbetalning. Intervjuer har genomförts med handläggare och ansvariga för verksamheten inom socialnämnden samt inom kommunstyrelsens ekonomienhet. Stickprov har genomförts i ett antal försörjningsstödsärenden, samt kring användarbehörigheter i Treserva. 2.4 Avgränsning Granskningen har inriktat sig mot interna kontrollen kring utbetalningar, ej hur ärendehandläggningen har genomförts enligt gällande lagstiftning (bedömning). Vidare utgör granskningen inte någon IT-säkerhetsgranskning eller om Treserva uppfyller sekretesslagstiftningen. 6

9 3. Allmän information Individ och familjeomsorgen Gävle kommun använder sedan hösten 2006 verksamhetssystemet Treserva för att administrera sin verksamhet inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO), alltifrån beslut kring den enskilde individen till utbetalning av ekonomiskt bistånd. Inom individ- och familjeomsorgen finns cirka 200 användare av Treserva. Treserva är integrerat med andra system, enligt figuren nedan: Vårdfaktura (bortplock) Upplägg klient Utredning Beslut Vårdfaktura Treserva SKV Manuellt Övrig utbetaln. Manuellt Effektuering Aditro Bokföringsfil Plusgiro Utbetaln.fil RFV Lönesystem (familjehem) Integrationer sker till ekonomisystemet, genom bokföringsfilen som automatiskt skapas och inläses i ekonomisystemet. Vid utbetalning skapas en betalningsfil som skickas via Plusgirot till olika betalningsmottagare. Två gånger i veckan inläses en fil från Riksförsäkringsverket (RFV) med inkomstuppgifter och en gång per dag en fil från Skatteverket (SKV) med folkbokföringsuppgifter som uppdaterar folkbokföringsregistret. Det ekonomiska ansvaret är delegerat inom IFO till respektive budgetansvarig, men uppföljning utförs av ekonomifunktionen månatligen. Ekonomifunktionen har även ansvaret för att göra rutinbeskrivningar och att utföra kontroller av systemet och processerna enligt den antagna internkontrollplanen. Under hösten 2008 genomfördes en omorganisationen med syftet att minska kostnaderna totalt sett inom IFO, vilket har fått till följd att administrationen inom förvaltningen minskat sin bemanning. Den nya organisationen innebär bland annat att assistenterna har samlats i en gemensam assistentgrupp. 7

10 4. Treserva Socialförvaltningens verksamhetssystem Treserva är ett webbaserat system. Systemet består av en applikationsserver som är mellanlänken mellan användaren och databasen med dess information. Inloggning till Treserva kräver att behörig person är inloggad på datorn (s k Single Sign-on) samt ett lösenord på minst 8 tecken. Treserva sköts och underhålls av en systemförvaltare och en biträdande systemförvaltare. Dessa två personer, samt en person till har fullständiga behörigheter i Treserva, d v s alltifrån upplägg av användare och klienter till att skicka iväg utbetalningsfil till Plusgirot. De två systemförvaltarna utför inget praktiskt arbete i Treserva, såsom upplägg av klienter, beslut eller effektuering, utan utför endast administrativa aktiviteter i systemet. Den tredje personen arbetar bland annat med rapportuttag. Socialnämnden har ett gemensamt attestreglemente, där olika attestnivåer (behörighetsprofil) bland användarna fastställs beroende på respektive arbetsbeskrivning. Vid nyupplägg och avslut av användare i Treserva erhåller systemförvaltaren vanligtvis en fastställd blankett, denna arkiveras sedan av systemförvaltaren. Vid förändringar av behörigheter på befintliga användare finns inga standardiserade underlag som systemförvaltaren erhåller. Några gånger per år genomför systemförvaltarna kontroller av användarna och deras behörigheter. Alla assistenter i servicegruppen har behörighet att lägga upp nya/förändra klienter i Treserva. För att dagens utbetalningar ska kunna skickas från Treserva till Plusgirot, krävs att tre personer manuellt attesterar de tre utbetalningslistor som har skapats i systemet. Dessa tre personer har även handläggarbehörighet i Treserva. Fram till hösten 2008 har systemförvaltaren osystematiskt genomfört analyser av händelseloggar i systemet och rapporterat till användares närmaste chef vid misstanke om olovligt bruk av Treservas klientinformation. Under hösten/vintern 2008 har en ny rutin framtagits avseende händelseloggen i Treserva. 4.1 Revisionell bedömning Med tanke på konsekvenserna av vad ett felaktigt bruk av Treserva kan innebära för den enskilde, samt den ekonomiska-/förtroendeskada kommunen kan råka ut för borde behörigheten med fullständiga rättigheter, vara ytterst begränsad. Endast systemförvaltarna bör ha denna totala behörighet. 8

11 Genomförda stickprov gällande behörigheten på olika funktioner påvisade vikten av regelbundna genomgångar av samtliga användare och dess behörigheter. Behörighetskontrollen av upplagda användare borde ligga som en aktivitet i internkontrollplanen. Det finns tre assistenter som har uppläggningsbehörigheten och även har rätt att fatta beslut i enskilda ärenden, samt genomföra effektueringen. Detta förfarande ligger inte inom ramen för en god intern kontroll, eftersom assistenten ensam kan genomföra hela kedjan från upplägg, beslut till att sända iväg utbetalningen till Plusgirot. Vid någon förändring (nyupplägg, ändring, avslut) av behörighet borde det finnas ett särkskilt dokument som ska undertecknas av ansvarig chef och sedan distribueras till systemförvaltaren för åtgärd i Treserva. Den nya rutinen gällande hur händelseloggen i Treserva ska analyseras ses som ett positivt initiativ i riktningen mot att upprätthålla en god intern kontroll. 9

12 5. Försörjningsstöd 5.1 Processflödet försörjningsstöd Processen med försörjningsstöd inleds med att klienten kontaktar socialtjänsten och sedan slussas vidare till någon handläggare. Om handläggaren bedömer att klienten kan ha rätt till bistånd sker en aktualisering i Treserva. Gruppchefen för försörjningsstödet beslutar sedan i vilket team det nya ärendet ska hamna för vidare handläggning. Servicegruppen skickar ut en utredningsblankett och när den kommer tillbaka, fördelas ärendet och handläggaren sänder ut information om tid för besök samt vilka handlingar som ska finnas med vid besöket. Klienten ska alltid vid första besöket legitimera sig, överlämna ett kontobevis samt en ekonomisk översikt. Efter besöket beslutar handläggaren om klienten ska läggas upp i Treserva som ett ärende för försörjningsstöd och om så är fallet utarbetas en handlingsplan för ärendet framgent. Handläggaren har inte behörighet att lägga upp den nya klienten i Treserva, utan detta sker genom någon assistent i servicegruppen. De erhållna personuppgifterna avstäms mot folkbokföringen samt mot Försäkringskassans inkomstuppgifter. Om ärendet är av karaktären löpande läggs det över på servicegruppen för vidare handläggning enligt den uppgjorda handlingsplanen. De klienter som erhåller försörjningsstöd löpande är tvungen att personligen infinna sig på personligt besök och legitimera sig inför varje utbetalningstillfälle. Vid avsteg från handlingsplanen, återgår ärendet till försörjningsstödshandläggarna. Utbetalningen av försörjningsstöd sker genom Plusgirot till respektive klients konto. Varje dag klockan påbörjas effektueringen av någon av de delegerade assistenterna i servicegruppen, d v s stängning av systemet för att förbereda dagens beslutade utbetalningar. En utbetalningsrapport som heter Dagens uttagna betalningar innehållande klientens personnummer, namn, kontonummer och biståndssumma samt handläggare av ärendet skrivs ut i tre olika listor. Efter att samtliga tre attesttanter har godkänt sin lista kan någon av de behöriga assistenterna skicka iväg utbetalningsfilen till Plusgirot. Attesttanternas kontroller består i en övergripande rimlighetsbedömning (ändamål, belopp, handläggare etc) av samtliga utbetalningar, dock djupgranskas alla utbetalningar över kr. Inga kontroller görs av angivna kontonummer, varken av attesttanterna eller av effektuerande assistenter. Den attesterade listan sparas i en särskild pärm hos servicegruppen. Eventuella fel som upptäcks efter effektueringen medför att den aktuella klientens utbetalning makuleras från dagens utbetalningar och återsänds till aktuell handläggare för åtgärd. 10

13 5.1.1 Betalning av klientfakturor Klientfakturorna skannas inte in i kommunernas ekonomisystem utan registreras och utbetalas direkt genom Treserva. Dessa arkiveras i pärmar per utbetalningsdatum och inte i akterna. Rutinen för betalningen av klientfakturor som handhas via förmedlingsmedel hanteras på likartat sätt Övriga utbetalningar Det görs i undantagsfall (oftast akutfall) vissa utbetalningar av försörjningsstöd via PG A, exempel är utbetalning för bensin, mat och olika transportbiljetter. Försörjningsstödshandläggaren gör en rekvisition samt registrerar beslut i Treserva, sedan skriver servicegruppen ut rekvisitionen och attesterar denna och lämnar ut denna till klient efter legitimationskontroll. Klienten kan hämta ut pengarna på till exempel Pressbyrån. Maximala beloppet för en akututbetalning är 500 kronor. Akututbetalningar bokförs manuellt in i ekonomisystemet Kontroller försörjningsstödsärenden Efter att betalningsfilen har skickats, skrivs en kvittenslista ut från Treserva innehållande en sammanställning på utbetalt belopp per utbetalningssätt, som sedan avstäms mot kontoutdraget som har återsänts från Plusgirot. Varje månad görs en total avstämning mellan kvittenslistan och kontoutdragen från Plusgirot. Ingen avstämning genomförs av utbetalningsmottagarnas kontonummer. Inga speciella rutiner eller dokumentation finns kring kontrollerna av det utbetalda försörjningsstödet, däremot genomgås samtliga pågående ärenden igenom av handläggargruppen två gånger per år. Förutom att varje beslutsattesttant granskar alla utbetalningar över kr varje dag, har även servicegruppen en egen kontroll av dessa stora utbetalningar. Vid ärendeavslut görs inga rutinmässiga kontroller av klientens försörjningsstödsärende. Inga poliskontroller görs vid anställningen av personal inom försörjningsstöd Rutiner försörjningsstöd Inom Gävle kommuns intranät och på servicegruppens server finns ett antal rutinbeskrivningar på hur arbetet kring försörjningsstödet ska skötas. Rutinansvarig är respektive gruppchef inom försörjningsstödet. 11

14 5.2 Revisionell bedömning Processen för försörjningsstödet vid ett nytt ärende uppfyller delvis en god internkontroll med tanke på att flera personer är inblandade, både när det gäller fördelning av ärenden, beslut och nyupplägg i Treserva. Dock finns det en brist i Treserva eftersom betalningsmottagarens konto kan ändras av handläggare som fattar beslutet. Andra brister som inte är i linje med en god intern kontroll är exportförfarandet av utbetalningsfilen, dock kan intern kontrollen förbättras genom bättre behörighetsstyrning samt uppföljning av betalningsmottagarna utifrån Plusgirots återsända kontoutdrag. Stickprov visade att de som attesterat dagens utbetalningar, även hade sina egna handläggningsbeslut på listorna. Detta innebär att de godkände sina egna beslut, vilket inte är i linje med en god intern kontroll. Vid sådana fall bör attestering ske i förening med annan attestbehörig. Det saknas rutinbeskrivningar samt dokumentation kring olika kontroller som görs av försörjningsstödet både den dagliga kontrollen och de som genomförs två gånger per år av handläggargruppen. Inget framkom heller om att det genomförs någon kontroll av klienternas kontonummer i samband med utbetalning. En sådan kontroll blir även svår att genomföra eftersom stickproven på akterna visade att det inte alltid fanns något kontobevis/utdrag i akten som kunde verifiera klinternas konton. Det bör övervägas om socialförvaltningen ska börja använda en rutin för utbetalning till klienternas konton, där banken är kontohållare. Detta innebär att utbetalningfilen endast innehåller personnummer/saldon och sedan matchar den aktuella banken det angivna personnumret mot personens konto. Verksamhetssystemet Treserva är förberett för att kunna hantera den här typen av utbetalningslösningar. Vetskapen om de gemensamma rutinbeskrivningarna kring handläggningen som är samlat i intranätet var något begränsade bland de intervjuade personerna. 12

15 6. Familjehem Beslut om en familjehemsplacering tas på en av de två utredningsgrupperna, en för barn 0-12 år och en för barn år. Utredningsgruppen utreder behovet och om det framkommer ett behov går ärendet över till familjehemsgruppen. Under tiden ett hem framtas kan barnet erhålla en tillfällig placering på ett jourhem. 6.1 Val av familjehem Nya familjehem rekryteras via en rekryteringsgrupp inom familjehemsgruppen. De krav som finns är att man noga ska utreda hemmet på ett vedertaget sätt, vilket sker genom strukturerade djupintervjuer. Rekrytering av familjehem görs bland annat via marknadsföringsåtgärder där familjer anmäler ett intresse. Familjerna kontrolleras efter medgivande mot polis- och socialregister innan man gör ett första hembesök och lämnar information. Efter en tid tas en ny kontakt och om båda parter vill gå vidare görs ett nytt hembesök. Efter detta genomförs djupintervjuer, där man i regel är två som genomför dessa tillsammans och sedan görs en analys av en psykolog. En utredning tar i bästa fall 3-4 månader. Av totalt antal sökande familjer, som svarar på en annons, går ca % hela vägen och blir godkända. Många hoppar av efter en allmän information när de får kännedom om vad som gäller. När en familj har gått igenom en familjehemsutredning/medgivandeutredning och har blivit godkänd går man igenom vilka barn som är i behov av placering och vilka som skulle passa i den aktuella familjen. Diskussion sker i regel med ansvarig handläggare och nya besök kan genomföras. När man har hittat ett barn och en familj går ärendet alltid upp i socialnämnden, som tar beslut om placering. Alla beslut om familjehem registreras sedan i Treserva Jourhem Det kan vara svårt att hitta ett familjehem. I väntan på hem så kan barnen placeras i jourboenden under väntetiden. Jourhemmen går igenom samma prövning, men dessa kontrakteras som jourhem och erhåller ersättning varje månad oavsett placering. Jourhemmen får ett generellt godkännande från socialnämnden. Om jourhemmet blir ett permanent familjehem ska socialnämnden ta beslut om detta. 13

16 6.1.2 Kontaktfamilj De familjer som är kontaktfamiljer erhåller ett kontrakt som bland annat reglerar ersättningen, förvaltningen har delegation att upprätta kontraktet. Beslut om kontaktfamilj övervägs av utredningsgruppen var 6:e månad. 6.2 Utbetalning Utbetalning av arvoden till familjehem genomförs genom att manuella underlag sänds till löneenheten och utbetalas via personalsystemet IFS. Ersättningen läggs i regel tills vidare och attesteras av ansvariga på familjehemsenheten. Vid avslut av en placering eller vid justerad ersättning sänds ett underlag till löneenheten för ändring. Ett avslut ska signaleras av handläggaren. Någon uppföljning av avslutade ärenden genomförs inte som regel. Uppdragstagare får arvode samt kostnadsersättningar. Det finns ett generellt beslut i socialnämnden kring att familjehemmen ska erhålla kostnadsersättningar i enlighet med en rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting. Om ersättning som beslutas ligger inom ramen har ansvariga för familjehemsgruppen delegation att skriva avtal med familjehemmen. Handläggarna har rätt att besluta om ersättning för extra utrustning (t.ex. cykel) med högst 25 % av basbeloppet. Dessa delegationsbeslut rapporteras sedan varje månad till socialnämnden. Överstiger beloppet 25 % av basbeloppet krävs beslut i socialnämnden Kontroller Möjlighet till kontroll av utbetalda månadsersättningar finns antingen via listor från lönesystemet eller via systemet Budget- och prognos. Det genomförs dock inga löpande kontroller av utbetalda månadsersättningar. Det görs inte heller någon uppföljning av avslutade ärenden. En gång per år (december/januari) tas listor ut ur lönesystemet och alla placeringar gås igenom för att justera/räkna upp ersättningen. Listan attesteras av ansvariga på familjehemsenheten Kontaktfamilj Det tecknas avtal med respektive kontaktfamilj som reglerar omfattningen av uppdraget och vilken ersättning som ska utgå. Om ersättningen ligger inom ramen för avtalet går underlaget från assistenten till löneenheten. När en kontaktfamilj ska erhålla ersättning måste de sända in underlag (kvitton eller dylikt) för att erhålla ersättning. 14

17 6.2.3 Externa familjehem I de fall man anlitar externa familjehem sker utbetalning av ersättning genom fakturering. Rutinen hanteras i enlighet med den nya rutinen för utbetalning av vårdfakturor. 6.3 Uppföljning Varje placering måste ha en vårdplan och en genomförandeplan. Dessa måste enligt lag följas upp minst två gånger per år. Uppföljning görs via ett standardiserat formulär av handläggarna och rapporteras till socialnämnden två gångar per år. Den standardiserade modellen säkerställer en likartad uppföljning. 6.4 Revisionell bedömning Valet av familjehem är omfattande och bedömningen är att hanteringen uppfyller kraven på en god intern kontroll. Däremot är kontrollen av utbetald ersättning samt avslut av ärenden inte tillfredsställande. Socialtjänsten bör införa en rutin där man månatligen kontrollerar utbetald ersättning samt säkerställer att avslutade ärenden hanteras på ett korrekt sätt. För att säkerställa en bra utbetalningsrutin för ersättning av familjehem bör en utvärdering göras av den arvodesrutin som finns i Treserva, men som inte i dagsläget brukas av kommunen. 15

18 7. Köpt vård 7.1 Fakturahantering Platser på t.ex. behandlingshem upphandlas enligt huvudregeln av kommunförbundet Inköp Gävleborg. I samband med detta genomförs även en kvalitetssäkring av utvalda hem. Det förekommer dock att placeringar sker utanför ramavtal beroende på t.ex. typ av ärende eller behov av plats. Om placeringar inte görs hos leverantörer med ramavtal, ska beslutet motiveras och beslutas av gruppchef. Beslut om placering registreras i Treserva. Enligt tidigare rutin gick samtliga fakturor direkt till socialkontoret som sorterade ut och sände ej sekretessklassade fakturor till en skanningsleverantör medan de sekretessklassade hanterades manuellt på socialkontoret. Det finns inte någon möjlighet att ankomstregistrera fakturor i Treserva utan detta gjordes istället i ekonomisystemet. När man hade gjort detta makulerades de på nytt i ekonomisystemet. Utbetalningar gjordes sedan via Treserva och hanterades av ekonomifunktionen på socialkontoret. Från och med oktober 2008 har rutinen kring utbetalningar ändrats. Enligt den nya rutinen ska samtliga fakturor skannas och hanteras via ekonomisystemets fakturasystem. En leverantörsfaktura sänds in till socialkontoret och sändes därefter vidare till en extern skanningsleverantör. Där sorteras fakturorna per förvaltning och de som tillhör socialkontoret sorteras ut och skannas och tolkas. Fakturorna bildar sedan en utdatafil samt en bildfil som sänds till kommunen och läses in i ekonomisystemets fakturahanteringsmodul. Fakturorna sändes sedan till en mottagningsgrupp på socialkontoret som konterar fakturorna och sänder dem vidare. I samband med att fakturan attesteras på socialkontoret stäms den av mot beslutet i Treserva där det även görs en x-betalning. Det görs även en notering av Treservas betalningsnummer i fakturans anteckningsfält Sekretess För att underlätta för skanningsleverantören sekretessklassas alla fakturor som härrör till socialkontoret under den kommande 50 års perioden. Personalen på socialkontoret bedömer om sekretessklassningen ska släppas eller inte på fakturan. Pappersfakturorna arkiveras i låsta lådor hos leverantören. I avtalet med leverantören måste man begära in tillåtelse om någon vill ta del av den fysiska fakturan. Skanningsföretaget har varken i avtalet eller i efterhand medgivit att de lyder under kommunens sekretessbestämmelser. 16

19 7.1.2 Nya leverantörer Om en faktura skannas in och det saknas information om leverantören, fastnar den i loggen och skanningsleverantören meddelar kommunen. Alla nya leverantörer läggs i enlighet med den nya rutinen upp av ekonomienheten på kommunledningskontoret och kontrolleras innan de läggs upp. Manuella leverantörer ska fortsättningsvis endast läggas upp i undantagsfall Loggfunktion Under hösten kommer en ny loggfunktion att införas i ekonomisystemets fakturahanteringsmodul som medför att alla som tittar på en sekretessfaktura kommer att loggas. Om man vill titta på en sekretessfaktura kommer en varning upp om att man valt att titta på en sekretessfaktura. Om man svarar ja, kommer en ny dialogruta anges som meddelar att händelsen har loggats och om man önskar att fortsätta Behörighet Alla som jobbar med fakturor på socialkontoret har behörighet att titta på sekretessklassade fakturor. Detta medför att en enhet kan se övriga enheters fakturor. För övriga användare kan alla som har behörighet i fakturahanteringssystemet slumpmässigt söka upp en faktura. 7.2 Revisionell bedömning Den nya rutinen för hantering av fakturor har startats upp under hösten och varit i drift under för kort period för att man ska kunna göra en bedömning över hela hanteringen. Den nya rutinen bör utvärderas när den har varit i drift under en period, för att se att den fungerar tillfredsställande. Bedömningen är dock att fakturahanteringen via ekonomisystemet har förutsättningar att fungera med en god intern kontroll, vilket förstärks med den nya loggfunktionen som kommer att medföra möjlighet till kontroller av att ingen obehörig tar del av sekretessfakturorna. En rutin bör utvecklas för att genomföra kontroller kopplade till den nya loggfunktionen. En fördel med den nya hanteringen är att leverantörsuppgifterna läggs upp av ekonomienheten på kommunledningskontoret, vilket medför att dessa genomgår samma kontroll som övriga leverantörer och att detta blir skilt från den övriga hanteringen på socialkontoret. Bedömningen är att även kommunens anlitade skanningsföretag ska vara underordnad kommunens sekretessbestämmelser. 17

20 8. Integrationer 8.1 Integrationer med ekonomisystemet I samband med utbetalning av försörjningsstöd i Treserva skapas en utbetalningsfil och en bokföringsfil. Samtliga utbetalningar görs direkt från Treserva, medan bokföringsfilen sänds till ekonomisystemet och läses in. Bokföringsfilen är den enda integration som finns mellan Treserva och ekonomisystemet. Integration av bokföringsfilen, går helt med automatik och startar upp genom att integrationshanteraren kontrollerar om det ligger någon fil i integrationsmappen. Om det ligger en fil i mappen hämtas filen och integrationen startar. Om det uppstår några fel i samband med integrationen sänds ett meddelande om detta till redovisningsenheten. I regel läses filen in och eventuella konteringsfel hanteras i felhanteraren. Hela filen kan undantagsvis bli avvisad om t.ex. filen saknar slutpost. Vid en genomgång av bokföringsfilen konstaterades att filen var uppdelad per post, men inte innehöll några personuppgifter. Filen innehöll bland annat verifikationsnummer samt ett nummer från Treserva som identifikation Avstämning Det finns en kontroll att inte samma fil kan läsas in två gånger. I sådana fall avvisas posten. Ansvaret för avstämningar av genomgångskonton kopplade till Treserva ligger på socialkontoret Kvittenser I ekonomisystemet finns en loggfunktion där man kan se vilka filer/poster som lästs in. Av loggen framgår bl.a. belopp samt antal poster i filen. 8.2 Integrationer med lönesystemet Det finns inga integrationer med lönesystemet utan alla underlag för uppdragstagare hanteras genom att manuella underlag sänds till löneenheten för registrering. 8.3 Revisionell bedömning Bedömningen är att integrationen av den bokföringsfil som läses in i ekonomisystemet fungerar tillfredsställande. För att förbättra möjligheterna till en god intern kontroll, bör det utredas vilka möjligheter som finns för att automatisera integrationen mellan Treservera och lönesystemet. 18

Uppföljning av granskningen av intern kontroll i utbetalningsprocesserna Socialnämnden

Uppföljning av granskningen av intern kontroll i utbetalningsprocesserna Socialnämnden R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-12-07 Socialnämnden Sid 1 (2) För kännedom Kommunstyrelsen Dnr 08rek20 Uppföljning av granskningen av intern kontroll i utbetalningsprocesserna Socialnämnden Kommunrevisionen

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av utbetalningsprocessen för ekonomiskt bistånd. 2012

Granskning av utbetalningsprocessen för ekonomiskt bistånd. 2012 Granskning av utbetalningsprocessen för ekonomiskt bistånd. 2012 KOMMUNREVISIONEN Granskning av utbetalningsprocessen för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Rapport På uppdrag

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013 Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...- 2-1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Intern kontroll Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Lysekil Revisionsrapport Juli 2013 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag och genomförande...3 Sammanfattning...4 Synpunkter...4

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser Uppsala "KOMMUN Kommunrevisionen 2012-12-04 BUK aj>t4~cu~23 UPPSALA KOMMUN Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser U Dnr:, I R : IDDI Angående intern kontroll i redovisningsprocessen PwC har på uppdrag

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003

Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003 Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003 Elisabet Håkansson 2003-11-11 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING/UTFÖRT ARBETE... 4 3 LÖPANDE GRANSKNING AV UTBETALNINGAR VIA DATASYSTEMET SOFIA...

Läs mer

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-11-27 BUN 2013/1004 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Läs mer

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Ärendelista Snv 442/2014

Ärendelista Snv 442/2014 Ärendelista Snv 442/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-12-10 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 1 Protokolljusterare Förslag: Ordinarie: Liza Sörberg (MP) Ersättare: Reiny Lindqvist FP)

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM SOCIALFÖRVALTNINGEN Charlotte Bergström, 0554-194 50 charlotte.bergstrom@kil.se 2015-05-13 Beslutade av SN 84 2015-05-20 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM INDIVID-OCH FAMILJEOMSORGEN I KILS KOMMUN

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor 1 Revisionsrapport* Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland 2006-10-23 Rolf Aronsson *connectedthinking 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER...3

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer