Behörigheter i system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behörigheter i system"

Transkript

1 Revisionsrapport Anneth Nyqvist Behörigheter i system Sundsvalls kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Avgränsning Metod Granskningsresultat Granskade system Roller och behörighetsnivåer Behörighet gällande attestering av egna kostnader Användare med hög behörighet Rutiner för upplägg, förändring och avslut av behörigheter Upplägg av behörigheter Avslut av anställning Förändring av anställning Rutiner för kontroll och uppföljning av behörigheter Övergripande kontroller av registrerade behörigheter Nämndernas kontroll av registrerade behörigheter Aktuella förteckningar över behörigheter och attester April 2015 Sundsvalls kommun

3 1. Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har revisorerna beslutat att genomföra en granskning avseende behörigheter i system. Syftet med granskningen är att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig när det gäller tilldelning och uppföljning av tilldelade behörigheter i IT-system. Granskningen har resulterat i följande iakttagelser och bedömningar: - Användarnas behörighetsnivåer är i huvudsak ändamålsenliga. Behörigheter styrs utifrån vad som bedömts som lämpligt utifrån användarnas respektive befattning och det behov som föreligger för att säkerställa fungerande rutiner. Vi har noterat att beloppsgränserna för beslutsattestanterna varierar mellan förvaltningarna. - Det saknas funktioner för systematiserade kontroller av attester i ProCapita och det saknas dokumenterade rutiner för de manuella kontroller som utförs. - I ProCapita och även delvis i Heroma loggas användarna regelbundet. Motvarande loggning görs inte i Raindance. - Det finns till stor del fungerande rutiner för tilldelning, avslut och förändring uppföljning av behörighet men det saknas dokumenterade rutiner. Hela kedjan förutsätter dock att samtliga förändringar rapporteras till systemförvaltare för Heroma vilket inte görs i nuläget. - Det finns delvis fungerande rutiner för kontroll av registrerade behörigheter. Flera av nämnderna gör utifrån nämndsbeslut regelbundna kontroller av att attester stämmer mot delegationsordning. - Kommunen saknar en fastställd rutin för kontroller av förändringar av behörigheter utöver attesträtter. Uppföljningar och kontroller görs på eget initiativ av systemförvaltare inom de olika systemen. - Det finns aktuella attestförteckningar i Raindance och de rapporteras årligen till nämnd och/eller förvaltningsledning. I ProCapita görs en sammanställning över samtliga användare årligen. För Heroma saknas liknande rutiner. Sammanfattningsvis bedömer vi att den interna kontrollen gällande tilldelning och uppföljning av behörigheter i IT-system delvis är tillräcklig. I syfte att utveckla verksamheten lämnar vi följande förslag till åtgärder: - Kontinuerliga översyner, speciellt gällande högre behörighet, bör göras för att säkerställa att användarnas behörighetsnivåer är adekvata utifrån exempelvis förändrade rutiner och uppdrag. - Beloppsgränser för beslutsattestanter bör ses över i syfte att säkerställa likartade rutiner inom kommunen. - Rutiner för loggning av användare med hög behörighet som rapporteras till närmast överordnad chef bör införas. - Dokumenterade rutiner för tilldelning, avslut och förändring av behörigheter bör upprättas inklusive rutiner för att säkerställa att förändringar av anställningar rapporteras till systemförvaltare för Heroma. - I vissa fall kan vara befogat att göra en mer strukturerad analys vid tilldelning av behörigheter i syfte att säkerställa rätt behörighetsnivåer. - Rutiner för löpande kontroll av förändringar av behörigheter i de granskade systemen bör upprättas. - Årsvisa förteckningar över attester och högre behörigheter i Heroma bör sammanställas och arkiveras. Sundsvalls kommun 1 av 11

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige föra ned rätten att fatta beslut till nämnderna och vidare kan dessa delegera till tjänstemän. En viktig förutsättning för en väl fungerande intern kontroll är att det finns rutiner som säkerställer att tilldelade behörigheter i IT-system överensstämmer med beslutade delegationer Syfte och revisionsfråga Granskningen syftar till att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig när det gäller tilldelning och uppföljning av tilldelade behörigheter i IT-system. Följande kontrollmål ska besvaras: Användarnas behörighetsnivå i IT-system är ändamålsenlig utifrån ansvar och befogenheter. Behörighetsrutinerna är ändamålsenliga. Det finns fungerande rutiner för tilldelning och uppföljning av behörigheter i IT-system. Rutinerna omfattar såväl attestbehörighet som behörighetsnivå i IT-system. Rutinen är dokumenterad. Det finns fungerande rutiner för kontroll av att registrerade behörigheter är korrekta utifrån delegationsordning samt av förändringar under året (exempelvis medarbetare som slutar, är lediga eller tillfälliga förändringar av behörighet). Det finns en aktuell attesträttsförteckning avseende attest av ekonomiska transaktioner Avgränsning Granskningen omfattar allmän behörighet till kommunen, ekonomisystem, personalsystem och socialnämndens system för utbetalning av försörjningsstöd (ProCapita IFO) Metod Dokumentstudier av styrande/stödjande dokument. Kontroller av gällande attestreglemente/attestförteckning och ett antal stickprov för att verifiera riktigheten i gällande rutiner och riktlinjer. Intervjuer med systemförvaltare Heroma, sektionschef Servicecenter -Ekonomi, leverantörsreskontra, avdelningschef och medarbetare på Servicecenter IT, enhetschef Mottagningsgrupp för ekonomiskt stöd samt systemförvaltare ProCapita IFO. Sundsvalls kommun 2 av 11

5 3. Granskningsresultat 3.1. Granskade system De IT-system som omfattas av granskningen är lönesystemet Heroma, ekonomisystemet Raindance samt socialförvaltningens verksamhetssystem ProCapita som bland annat används för utbetalning av försörjningsstöd Roller och behörighetsnivåer Heroma Heroma består av två olika system, Heroma och Heroma web. I själva Heroma registreras och uppdateras person- och löneuppgifter. De olika behörighetsnivåer som finns är: tittbehörighet 68 st lönehandläggare, 29 st full uppdatering PA/HR-strateger, 14 st viss uppdatering systemförvaltare, 6 st varav 4 har möjlighet att lägga upp behörigheter, Samtliga systemförvaltare har högsta behörighet, med undantag av identitetsskyddade personer där bara tre av systemförvaltarna har behörighet att uppdatera. Utifrån beslut i kommunfullmäktige är det fem personer, som två i förening, har fullmakt/behörighet att skicka bankfilen(bilaga). Sektionschef för löne- och pensionsadministration har behörighet att uppdatera uppgifter, skicka bankfilen samt att godkänna utbetalningar. Medarbetare och chefer har endast tillgång till Heroma web, där medarbetaren registrerar avvikelser och cheferna kan godkänna eller avslå. En ny roll har tillkommit, chef med löneöversyn, som innebär att chefer under en begränsad tidsperiod får registrera ny lön för sina medarbetare. HR-strategerna går igenom och kontrollerar samtliga nya löner innan löneutbetalning. Raindance Även Raindance består av två olika delar; Raindance classic och Raindanceportalen. Större delen av användarna har endast tillgång till portalen. Raindance classic innehåller bl a huvudbok, kund- och leverantörsreskontra, internfakturering och anläggningsregister etc. De behörighetsgrupper som finns är: Admingrupp Ekonomiservice Superanvändare portal underkataloger Classic användare enkel (tittbehörighet) Classicanvändare enkel (ändra förfallodag mm) Classicanvändare med AR (anläggningsregister) Classicanvändare ekonomer/assistenter Classicanvändare utan behörighet att registrera leverantörer Sundsvalls kommun 3 av 11

6 Det är 4-5 medarbetare som har möjlighet att registrera behörigheter. Utifrån beslut i kommunfullmäktige är det tio personer, som två i förening, har fullmakt/behörighet att verkställa utbetalningar och uttag. Sektionschef på ekonomiservice har högsta behörighet i kombination med beslutsattest och har därmed även behörighet att exempelvis registrera nya leverantörer. Alla transaktioner måste godkännas av ytterligare en person. Det finns även någon enstaka medarbetare på koncernstaben som har både hög behörighet i Raindance Classic och beslutsattest. Ekonomerna har en hög behörighet i Raindance Classic men de har inte attesträtt. I Raindanceportalen hanteras leverantörsfakturor, internfakturor, bokföringsordrar samt kundfakturor. De roller som finns i portalen är: Beslutsattestant, godkänner fakturor. Behörigheten omfattar en eller flera ansvarskoder och upp till ett visst belopp. Vissa chefer kan ha höga behörigheter, både sett till antalet ansvarskoder och att beloppsgränsen är hög eller oändlig. Sakgranskning, kontrollerar att fakturan är korrekt. I Raindance finns inbyggda kontroller för att samtliga leverantörsfakturor måste godkännas av två personer samt att sakgranskning och beslutsattest inte kan utföras av samma person. Vi har noterat att det är stor skillnad mellan förvaltningarna gällande beloppsgränser för beslutsattestanter. För förvaltningscheferna varierar beloppsgränsen mellan ca 2 mkr och oändligt. ProCapita IFO I ProCapita ska både säkerhet vad gäller sekretess och betalningar säkerställas. I systemet finns ett antal olika roller och behörighetsnivåer kopplade till organisation och typ av beslut. Socialnämndens delegationsbestämmelser är detaljerade med behörigheter för olika typer av insatser och beslut samt specificerade beloppsgränser. All elektronisk kommunikation sker via ProCapita för att säkerställa sekretessen. Slumpmässiga loggar görs automatiskt varje vecka som skickas till berörd chef. Det finns även möjligheter att göra manuella loggar. I ProCapita registreras betalningar direkt till klient men även betalningar av klientrelaterade fakturor; både fakturor kopplade till försörjningsstöd men även köp av externa vårdplatser. Det saknas möjligheter att styra behörighet till beloppsgränser utan dessa kontroller måste göras manuellt. Huvudregeln är att registrering av klient och beslut om utbetalning ska ske av olika personer men ett fåtal socialsekreterare och enhetscheferna har behörighet att utföra båda momenten. Enhetschefer och systemförvaltare har höga behörigheter. Enhetscheferna har behörighet att registrera och besluta om utbetalningar men det har däremot inte behörighet att registrera ny klient och inte heller behörighet att skapa utbetalningsfilen till banken. Sundsvalls kommun 4 av 11

7 Behörighet gällande attestering av egna kostnader I Heroma finns inbyggda kontroller så att det inte går att registrera förändringar eller uppgifter på det egna användarkontot. Det finns möjligheter att kringgå systemet men alla händelser loggas. Loggar följs regelbundet av systemförvaltarna och det är enkelt att följa olika händelser. IT-service har också möjligheter att göra övergripande loggar. I Raindance finns inte möjligheter till motsvarande kontroller. Chefen har rätt att attestera alla fakturor på sina respektive ansvar och det är upp till den enskilde att vidarebefordra egna utlägg etc för attest av överordnad chef. (Stickprovskontroller av rutiner gällande attest av egna kostnader görs i granskningen Leverantörsfakturor). I ProCapita ska registrering av klient och beslut om utbetalning göras av två olika personer. Det finns dock användare som i systemet har behörighet att utföra båda momenten Användare med hög behörighet Sektionscheferna för ekonomiservice och löne- och pensionsadministration samt enhetschefer inom socialnämnden har höga behörigheter i systemen. Även medarbetarna inom Ekonomiservice och löne- och pensionsadministration har höga behörigheter. Utifrån genomförda intervjuer konstaterar vi att det inte görs några regelbundna loggar som rapporteras till överordnade chefer. Bedömning Användarnas behörighetsnivå i IT-system är ändamålsenlig utifrån ansvar och befogenheter. Rutiner kring behörigheter i granskade system är ändamålsenliga. Vi bedömer att användarnas behörighetsnivå i huvudsak är ändamålsenliga. Behörigheter styrs utifrån vad som bedömts som lämpligt utifrån användarnas respektive befattning och det behov som föreligger för att säkerställa fungerande rutiner. Vi menar dock att för speciellt högre behörighet bör kontinuerliga översyner göras för att säkerställa att användarnas behörighetsnivåer är adekvata utifrån exempelvis förändrade rutiner och uppdrag. Beloppsgränserna för beslutattestanter varierar mellan förvaltningarna och vi anser att de bör ses över. Vi konstaterar att det saknas funktioner för systematiserade kontroller av attester i ProCapita och att det saknas dokumenterade rutiner för de manuella kontroller som utförs. Kontroller och attest av betalningsfil sker i efterhand och de personer som skickar utbetalningsfil har små möjligheter att kunna kontrollera felaktigheter i filen. Sektionscheferna för ekonomiservice och löne- och pensionsadministration har en hög behörighet i systemet i kombination med attesträtt. Vi menar att det i dessa fall är extra viktigt att sakgranskning av enhetschefernas fakturor inte bör utföras av personer som står i beroendeställning till respektive chef. För ProCapita och delvis Heroma loggas användarna regelbundet och följs upp på respektive enhet. Vi föreslår att liknande rutiner införs även för Raindance. Loggar för sektionschefer och övriga användare med hög behörighet bör rapporteras och följas av överordnad chef. Sundsvalls kommun 5 av 11

8 3.3. Rutiner för upplägg, förändring och avslut av behörigheter Upplägg av behörigheter I Sundsvalls kommun används en inloggning för samtliga system. När en ny anställning registreras i Heroma skapas ett konto automatiskt i metakatalogen och den anställde tilldelas ett användarnamn, lösenord och epostadress. Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken och bestå av 1 versal och minst 2 siffror. Byte av lösenord måste göras var tredje månad med undantag av sommaren då intervallet förlängs med en månad. Registrering av behörighet i de granskade systemen sker därefter på lite olika sätt. Det är väsentligt att den person som har rätt att beställa behörigheter är väl in satt i vad medarbetaren har för ansvarsområden och arbetsuppgifter. Den person som har rätt att godkänna behörigheter bör ha god kunskap om hur behörigheterna är strukturerade i det aktuella systemet. Heroma För de personer som ska ha behörighet i Heroma finns det en blankett; beställning av behörigheter i Heroma(bilaga) som godkänns av respektive chef. På blanketten framgår att behörigheten är personlig och inte får lånas ut. Systemförvaltarna granskar behörigheterna innan registrering och om de har funderingar kontaktas den chef som godkänt. Det finns dock inget uttalat krav på att systemförvaltarna ska göra dessa kontroller. Heroma web Så snart den anställde har tilldelats användarnamn i metakatalogen får systemförvaltare ett mejl från metakatalogen som registrerar den anställde som användare i självservice och Heroma web. Det går därefter ut ett mejl till närmsta chef om att den anställde är upplagd. Chefer ska även ha behörighet att godkänna och det framgår på anställnings- och löneavtalet vilket område/enhet chefen ansvarar för och systemförvaltaren lägger in behörighet att godkänna utifrån dessa uppgifter. Tidigare fanns en särskild blankett för upplägg av chefernas behörigheter men nu har detta moment tagits bort. Det är bara månadsanställda som kan få en behörighet i Heroma web. Timanställda rapporterar tid på pappersblanketter. Tillfälligt inhyrda chefer kan inte få behörighet utan ansvaret måste fördelas om till annan chef eller överordnad chef. Raindance classic För att få användarbehörighet sker ansökan på särskild blankett som ska godkännas av behörig chef. Tilldelningen av behörighetstyp i Raindance baseras på medarbetarens arbetsuppgifter. Raindanceportalen För att få attesträtt i Raindance måste en ansökan göras. Tidigare har detta gjorts på en pappersblankett men nu görs ansökan elektroniskt via en websida. På ansökan uppges ansvarskod som kopplas/styrs till aktuell förvaltning och till den chef som ska godkänna. I samband med ansökan skapas ett mejl till medarbetaren, Sundsvalls kommun 6 av 11

9 den chef som ska godkänna och även till den som gjort ansökan om det är annan person. De personer som har rätt att godkänna kan avslå eller bevilja. Om attesten beviljas skickas ett mejl till den medarbetare som har fått attesten och det skickas en fil till Raindance som automatiskt läser in uppgifterna. Systemförvaltarna får ett mejl när detta är klart. Det är samma rutiner även för ersättare under exempelvis sommaren. Tidigare förekom det att ersättare registrerades innan beslut från behörig chef för att undvika inkasso och dröjsmålsräntor. Det finns möjlighet att ta ut rapporter för att kontrollera att samtliga attestanter har ersättare över sommarsemestern. Registrering av nya användare sker utifrån godkännande från överordnad chef som därmed ansvarar för att nämndens delegationsordning följs. Systematiserade rutiner för kontroller gentemot delegationsordning saknas utan de följs upp genom stickprover. För nyregistrering av sakgranskare finns det en elektronisk blankett på intranätet som fylls i av behörighet chef. ProCapita Upplägg av behörigheter utförs av Servicecenter -IT utifrån beställning från ansvarig chef på socialförvaltningen. Externa systemkonsulter Tilldelning av behörigheter och inloggning för externa konsulter är ytterst restriktiv. Den måste godkännas av uppdragsgivaren till konsulten och behörigheten är tidsbegränsad till ett fåtal dagar. Det är endas ett begränsat antal medarbetare på Servicenter - IT som har behörighet att registrera tillfälliga behörigheter. Servicecenter - IT har tagit fram skriftliga instruktioner för externa användare och någon medarbetare från Servicecenter IT är alltid närvarande när den externa konsulten arbetar i systemet Avslut av anställning När en medarbetare avslutats i Heroma finns det en funktion som automatiskt stänger ner användarkontot i meta-katalogen och medarbetaren kommer inte längre att kunna logga in på datorn. Avslut i raindance sker automatiskt i samband med avslut i metakatalogen. Till Heroma går information om att avslutning har skett och en manuell avslutning måste göras i systemet. Det finns dock inga möjligheter att exempelvis någon annans medarbetares dator logga in i Heroma. I Heroma sker det automatiskt en avstängning ett halvår efter att medarbetaren har avslutats Förändring av anställning Heroma Respektive överordnad chef ska meddela systemförvaltare på Heroma om förändringar men det är inte alltid det fungerar. Vid intervjuer framkommer att detta fungerar i uppskattningsvis vid 90 % av alla förändringar som sker. Om en chef byter anställning uppmärksammar systemförvaltaren oftast detta i samband Sundsvalls kommun 7 av 11

10 med att uppgifter på den nya chefen registreras och den tidigare chefen kan tas bort eller ändras. Ibland får lön- och pensionsavdelningen även informell information på annat sätt om att avslut eller förändring har skett. Systemförvaltaren kontaktar då berörd chef och får en bekräftelse på att förändringen ska göras. Alla förändringar skrivs ut och arkiveras. Raindance Respektive chef ansvarar för att meddela förändringar av behörighet och attester. Det är endast ett fåtal medarbetare ute på förvaltningarna som har hög behörighet och förändringar rapporteras löpande. Raindanceportalen När det sker en förändring av en chefs anställningsinformation i Heroma avslutas attesten automatiskt i Raindance och det måste göras en ny ansökan om attest. ProCapita Respektive chef ansvarar för att meddela förändringar av behörighet och attester. Vi har genom stickprover noterat att det i något fall har saknats beslut och att förändringar inte har registrerats gällande medarbetare med hög behörighet inom ekonomiservice och löne- och pensionsservice. Bedömning Det finns fungerande rutiner för tilldelning, avslut och förändring av behörigheter i IT-system. Rutinerna omfattar såväl attestbehörighet som behörighetsnivå i IT-system. Rutinen är dokumenterad. Vi bedömer att det till stor del finns fungerande rutiner för tilldelning, avslut och förändring av behörighet men att det saknas dokumenterade rutiner. De chefer som beställer behörigheter har dock inte alltid kunskaper om hur behörighetssystemet är upplagt och vilken behörighet medarbetaren behöver. Det blir därför systemförvaltaren som får göra denna bedömning. Vi menar att det vissa fall kan vara befogat att göra en mer strukturerad analys vid tilldelning av behörighet. För chefer med attesträtt är rutinerna i Raindance systematiserade och så snart en anställning ändras i Heroma tas attesträtten i Raindance bort. Det förutsätter dock att alla förändringar registreras i Heroma. I ProCapita måste förändringar göras manuellt. För att hela kedjan ska fungera måste alla förändringar rapporteras till systemförvaltare på löne- och pensionsservice vilket inte görs i nuläget. Systemförvaltarna gör vissa kontroller men ansvaret åvilar respektive förvaltning/nämnd. Vi anser därför att rutiner för att säkerställa att samtliga förändringar av anställningar rapporteras till löne- och pensionsservice bör utarbetas. Vi menar att det är viktigt att säkerställa att det finns beslut och att förändringar registreras löpande även för medarbetare inom ekonomiservice och löne- och pensionsservice. Sundsvalls kommun 8 av 11

11 3.4. Rutiner för kontroll och uppföljning av behörigheter Övergripande kontroller av registrerade behörigheter I Heroma görs kontroller på eget initiativ utifrån behov och i mån av tid av systemförvaltarna men det finns inga fastställda rutiner. Ekonomiservice gör uppföljningar av användare med hög behörighet i Raindance en gång per år. För de som har högst behörighet görs bevakning kontinuerligt. Det är framförallt inom ekonomiservice de högsta behörigheterna återfinns. I ProCapita IFO görs årligen en genomgång av att behörigheterna stämmer Nämndernas kontroll av registrerade behörigheter Internkontrollplaner Av attestreglementet (fastställt av kommunfullmäktige ) framgår att kommunens nämnder och styrelser är skyldiga att se till att bestämmelserna i detta reglemente följs och att tillämpliga attestmoment utförs. Kommunstyrelsen, statsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden har i internkontrollplanerna för 2015 lagt in kontroller av att attestregler följs. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration hade liknande rutiner för Av socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens beslut om attesträtt för 2015 framgår att förvaltningen utför kontroll av beslutsattester kontinuerligt via ekonomiportalen. Bedömning Det finns fungerande rutiner för kontroll av att registrerade behörigheter är korrekta utifrån delegationsordning samt av förändringar under året (exempelvis medarbetare som slutar, är lediga eller tillfälliga förändringar av behörighet). Vi bedömer att det delvis finns fungerande rutiner för kontroll av registrerade behörigheter. Flera av nämnderna gör utifrån nämndsbeslut regelbundna kontroller av att attester stämmer mot delegationsordning. Kommunen saknar dock en fastställd rutin för kontroller av förändringar av behörigheter utöver attesträtter. Uppföljningar och kontroller görs på eget initiativ av systemförvaltare inom de olika systemen. Vi föreslår att rutiner upprättas för löpande kontroll av förändringar av behörigheter i de granskade systemen. Sundsvalls kommun 9 av 11

12 3.5. Aktuella förteckningar över behörigheter och attester Av attestreglementet framgår att nämnd ska årsvis fatta beslut om vilka som skall ha rätten att vara beslutsattestanter samt ersättare för dessa. Nämnd svarar för att upprätta och hålla aktuella förteckningar över utsedda attestanter och ersättare. Nämnd kan vid behov återkalla attesträtt. Nämnd kan utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse beslutsattestanter samt ersättare för dessa samt att återkalla attesträtt. Övriga attestanter utses i organisationen om inte nämnden beslutar annat. Av tillämpningsanvisningar till attestreglemente (fastställt av kommunstyrelsen ) framgår att förteckningen ska innehålla uppgift om vilka personer som är beslutsattestanter och ersättare för dessa samt uppdragets omfattning. Förteckningen skall innehålla uppgift om beloppsgränser samt om attesten avser löner. Förteckningen kan kompletteras med behörighetsattestanter och sakgranskare eller finnas som en separat förteckning. Förteckningen ska innehålla prov på namnteckning och signatur. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt kultur- och fritidsnämnden har delegerat beslutet att utse beslutsattestanter till förvaltningschef. Övriga nämnder fattar årligen övergripande beslut gällande beslutsattestanter. Heroma Det finns möjligheter att ta ut förteckning över samtliga användare och behörigheter, men de skrivs inte ut och/eller arkiveras. Raindance Ansvaret för att uppdatera och ajourhålla attester åvilar respektive nämnd/förvaltning. Förvaltningarna kan själva ta ut rapporter över aktuella attestanter i Raindance. Ekonomiservice skickar på eget initiativ ut aktuella attestlistor årligen till förvaltningarna för genomgång. Förvaltningarna skickar in attestförteckningar till ekonomiservice som samlas. Det görs dock inga kontroller av att samtliga förvaltningar har lämnat förteckningar eller att de är fullständiga eftersom arkivering ska ske på respektive förvaltning. ProCapita Förteckning över samtliga användare och behörigheter i systemet sammanställs årligen. Behörigheten i ProCapita är inte styrd utifrån samma parametrar som i Raindance och det kan därför finnas medarbetare som har attesträtt i ProCapita men inte i Raindance och därmed inte kommer med på de attestförteckningar som tas ut från Raindance. Bedömning Det finns en aktuell förteckning avseende attester och behörigheter. Vi bedömer att det finns aktuella attestförteckningar i Raindance och att de årligen rapporteras till nämnd och/eller förvaltningsledning. Gällande Heroma finns inga liknande rutiner men vi menar att årsvisa förteckningar över attester och högre behörigheter bör sammanställas och arkiveras. Sundsvalls kommun 10 av 11

13 Sundsvall Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Sundsvalls kommun 11 av 11

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Granskning av intern kontroll av system och rutiner för behörighet

Granskning av intern kontroll av system och rutiner för behörighet www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Hanna Holmberg Juni 2014 Granskning av intern kontroll av system och rutiner för behörighet i ekonomisystem Sollentuna kommun Sollentuna kommun Granskning av intern

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.1.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 424/2006/003 2007-01-01 Kf 2006/11-27 166 2016/37 2016-03-21 Kf 2016-03-21 19 rev av 5 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar www.pwc.se Revisionsrapport Ebba Lind Simon Löwenthal Rebecka Hansson, Certifierad kommunal revisor, Auktoriserad revisor Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Intern kontroll Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Lysekil Revisionsrapport Juli 2013 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag och genomförande...3 Sammanfattning...4 Synpunkter...4

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Anvisningar till attestreglemente

Anvisningar till attestreglemente Anvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunstyrelsen 2008-09-15 485 Giltigt tillsvidare Anvisningar till attestreglemente Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-01

Läs mer

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2015

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marcus Bystedt 2015-01-07 AMN-2015-0003 Arbetsmarknadsnämnden Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Attestreglemente Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-04-25 DNR: KS-2015/00806 Attestreglementets syfte Syftet med attestreglementet

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer