Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink

2 Namnförtydligande Namnförtydligande

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Bakgrund och revisionsfrågor Bakgrund och omfattning Revisionsfrågor Metod och avgränsning Föreningsbidrag Former av stöd, dess riktlinjer och delegationsordning Kontroll av ansökningar och uppföljning av bidrag Utbetalningsrutiner Stickprov avseende bidragsärenden...9

4 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Revisorerna i Motala kommun har utifrån gjord risk- och väsentlighetsanalys gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska föreningsbidrag och bidrag till studieförbund i kommunen. Under verksamhetsåret 2009 finns 6,4 mnkr budgeterat till föreningsbidrag - fritid och ca 1,8 mnkr finns budgeterat som bidrag till studieförbund inom bildningsnämnden. Vi bedömer mot bakgrund av intervjuer, stickprov samt genomgång av dokumentation att det i allt väsentligt finns tillförlitlighet och säkerhet i rutinerna kring hantering av föreningsbidrag samt bidrag till studieförbund. Vi bedömer dock att den interna kontrollen behöver utvecklas bl.a. när det gäller kontroller av verksamhet, utbetalningar samt ansökningshandlingar. Vi kan konstatera att det finns regelverk för beslut och utbetalning av föreningsbidrag till idrottsföreningar och bidrag till studieförbund. Dessa är antagna av bildningsnämnden eller tidigare SFO-styrelsen och uppdraget ingår i nämndens reglemente. Vi noterar att regelverket avseende investeringsbidrag är av äldre karaktär och bedöms vara i behov av översyn. Rutiner för att säkerställa att föreningsbidragsansökningarna är korrekta, kompletta och avser bidragsberättigade verksamhet bör utvecklas och dokumenteras. Kontroller bör genomföras årligen även om vi bedömer att det finns en god kunskap om föreningarnas verksamhet inom förvaltningen. Vi bedömer att vetskap om att kontroller sker både vad gäller ansökningshandlingar och verksamhet förebygger eventuella felaktigheter. När det gäller uppföljning av föreningarnas verksamhet bedömer vi att arbetet underlättas bl.a. genom det nytecknade avtal som är gjort med SISU Idrottsutbildarna. Vår bedömning är att rutiner och system som används vid utbetalning är ändamålsenliga och i allt väsentligt är säkra. Kontroll av att utbetalning sker till rätt mottagare sker dock inte rutinmässigt. Stickprovsgranskningen visar bl.a. att Samtliga föreningar och studieförbund har lämnat korrekta ansökningsblanketter som stödjer bidragsansökan. Flertalet av ansökningarna har bifogat uppgifter såsom verksamhetsberättelse, resultaträkning samt revisionsberättelse. Dock är dessa ibland två år gamla. 1

5 I samtliga granskade ärenden är nivåerna på bidrag i enlighet med riktlinjerna. Korrigeringar i ansökan har skett i samband med handläggningen. Några av ansökningarna gällande investeringsbidrag, underhållsbidrag har inte bifogat kvitton av utgiften/kostnaden. Utbetalning har i samtliga granskade ärenden enligt utbetalningslistan skett till rätt mottagare och med rätt belopp. 2

6 2 Bakgrund och revisionsfrågor 2.1 Bakgrund och omfattning Revisorerna i Motala kommun har utifrån gjord risk- och väsentlighetsanalys gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska föreningsbidrag och bidrag till studieförbund i kommunen. Under verksamhetsåret 2009 finns 6,4 mnkr budgeterat till föreningsbidrag - fritid och ca 1,8 mnkr finns budgeterat som bidrag till studieförbund inom bildningsnämnden. I tabellen nedan framgår budget och utfall för perioden föreningsbidrag fritid. Föreningsbidrag fritid Motala kommun Budget och utfall tkr budget utfall År För perioden finns följande jämförelsetal publicerade i Vad kostar verksamheten i din kommun : 3

7 Nettokostnader fritidsverksamhet Kostnader per invånare Kr År Motala Likn Motala Riket Länet Vi kan konstatera att när det gäller nyckeltal för hela verksamhetsområdet fritid så redovisar Motala större avvikelser gentemot jämförelsegrupperna under Vi noterar också att kommunen är i paritet med länet men avviker något från liknande kommun (befolkningsmässigt och geografisk yta). Nedan framgår nyckeltal för verksamhetsområdet kultur där bidrag till studieförbund ingår. Nettokostnader kulturverksamhet Kostnader per invånare Kr År Motala Likn Motala Riket Länet För perioden redovisar Motala kommun lägre nettokostnader än övriga jämförelsegrupper. 2.2 Revisionsfrågor Revisionsfrågorna är; 4

8 Finns tillförlitlighet och säkerhet i rutinerna kring hantering av föreningsbidrag samt bidrag till studieförbund? Är den interna kontrollen tillräcklig? Granskningen omfattar nedanstående kontrollmål; Finns dokumenterade och aktuella regler/riktlinjer för samtliga bidragsformer som beviljas föreningar? Finns rutiner som säkerställer att bidragsansökningarna är korrekta, kompletta och omfattar bidragsberättigad verksamhet? Finns rutiner som säkerställer att utbetalningar sker efter erforderliga beslut? Finns rutiner för uppföljning och kontroll av att bidragen används på avsett sätt? 2.3 Metod och avgränsning I granskningen har intervjuer genomförts med ansvarig handläggare för föreningsbidrag inom fritid samt kultur. Genomgång av skriftlig dokumentation i form av regelverk för beviljande av bidrag mm. Granskningen har även omfattat stickprovkontroll avseende bidrag som utbetalats under Granskningen omfattar bidragsutbetalningar under 2008 till idrottsföreningar, samlingslokaler samt studieförbund. 3. Föreningsbidrag Former av stöd, dess riktlinjer och delegationsordning Enligt riktlinjerna finns följande stöd att ansöka om för fritidsföreningarna enligt kommunens allmänna bidragsbestämmelser för barn och ungdomsorganisationer. Se bilaga 1. Grundbidrag Administrationsbidrag Lokalbidrag Utbildningsbidrag Aktivitetsbidrag Driftsbidrag Underhållsbidrag/bidrag inventarier Bidrag för skötsel av skidspår Investeringsbidrag I riktlinjerna som finns på hemsidan framgår bl.a. mål och syfte, särskilda krav för bidrag, ansökningsdatum, nivåer för bidrag, vilket material som skall skickas med ansökan, information om normer etc. För aktivitetsstödet finns också separata regler och anvisningar. Se bilaga 2. 5

9 Enligt nämndens delegationsordning har handläggare för fritid delegation på beslut och utbetalning för samtliga bidrag utom investeringsbidrag där nämndens fritids- och kulturutskott beslutar. Detsamma gäller för bidrag till allmänna samlingslokaler som inte omfattas av de regler och normer som generellt tillämpas för gruppen barn- och ungdomsföreningar. Dessa föreningar upplåter lokaler till allmänt nyttjande och får bidrag från kommunen efter årlig ansökan. Beslut tas av bildningsnämndens fritids- och kulturutskott. Riktlinjer för elitstöd till föreningar finns antagna och är uppdelade på tre nivåer. Dessa bidrag handläggs och beslutas av kommunstyrelsen. Delegationsbesluten har återrapporterats till bildningsnämnden en gång per år d v s året efter utbetalningarna. Enligt de intervjuade så skall återrapportering av delegationsbesluten fr o m 2009 ske löpande d v s direkt efter beslut. För investeringsbidrag finns separata riktlinjer för hantering antagna 1999 av SFOstyrelsen. Se bilaga 3. Bidrag till studieförbund uppgår för 2008 till totalt 2,2 mnkr. Fr o m 2009 behandlas inte bidrag till SISU som bidrag till studieförbund utan tillhör anslaget föreningsbidrag. Motala kommun har slutit en överenskommelse med SISU idrottsutbildarna. Bl.a. skall insatserna vara att utbilda och utveckla individ och organisation/förening minst i samma omfattning som 2008, personliga kontakter/besök i föreningar etc. Kommunfullmäktige har antagit reglemente för kommunala bidrag till studieförbunden där det framgår syfte, bidragsformer, hur beräkning skall ske, vilket material som ska bifogas ansökan, kontroller etc. Utbetalning och uppgift om beviljat bidrag för grundbidrag sker i mars månad och med volym och målgruppsrelaterat bidrag i juni varje år. Samtliga bidrag som rör idrottsföreningar och studieförbund handhas av bildningsnämnden med avvikelse för sponsring/elitstöd som kommunstyrelsen handlägger. Föreningsbidrag till exempelvis pensionärsföreningar handhas av socialnämnden. Enligt de intervjuade fungerar de gällande regelverken väl och har reviderats löpande. Någon revidering av regelverken är f n inte aktuellt. Revidering har nyligen skett avseende bidrag till Folkets hus samt till SISU Idrottsutbildarna. Vår kommentar Vår bedömning är att det finns regelverk för beslut och utbetalning av föreningsbidrag till idrottsföreningar och bidrag till studieförbund. Dessa är antagna av bildningsnämnden eller tidigare SFO-styrelsen och uppdraget ingår i nämndens reglemente. Ansvarsfördelning är tydlig utifrån upprättad delegationsordning. 6

10 Den viktigaste parametern avseende att fördelning sker enligt Kommunfullmäktiges intentioner är naturligtvis att regelverk och delegationer är tydligt utformade. Det innebär att delegationsordningar måste utformas på ett sådant sätt att inga oklarheter uppstår. Eftersom det finns flera nämnder som ansvarar för bidragsgivning i kommunen är det viktigt att dessa också samverkar i samband med handläggning. Delegationsbesluten har återrapporterats till nämnd en gång per år d v s året efter utbetalningarna. Vi bedömer det som viktigt att delegationsbesluten återrapporteras löpande till nämnden för att få en bättre kontroll av tagna beslut i organisationen. Enligt de intervjuade så skall återrapportering av delegationsbesluten fr o m 2009 ske löpande d v s direkt efter beslut. Vi kan konstatera att gällande regelverk som tillämpas vid ansökning av föreningsbidrag samt inte är fastställda av fullmäktige. Regelverken är dock fastställda av bildningsnämnden/ SFO-styrelsen som har det i uppdrag enligt nämndens reglemente antagna av fullmäktige. Reglementet för Studieförbundens bidrag är beslutat i KF och ingår i kommunens författningssamling. Vi kan konstatera att några av regelverken, antagna av tidigare SFO-styrelsen, är av äldre karaktär och bedöms vara i behov av översyn. Regler och riktlinjer bör ses över löpande. 3.2 Kontroll av ansökningar och uppföljning av bidrag De bidrag som lämnas till föreningar och studieförbund och som regleras i regelsamlingarna har formulerade förutsättningar för bidrag. Där framgår också att granskning och kontroll kan komma att genomföras av nämnd/styrelse eller utsedd delegat. Det innebär att uppföljning och kontroll underlättas. När det gäller målsättningar avseende verksamhetens inriktning och mål samt bidragen för speciella ändamål krävs en helt annan insyn i föreningarnas verksamhet. De intervjuade bedömer att det finns en god kunskap om verksamheten i organisationen samt att föreningarna är väl medvetna om att bidrag kan utebliva om oriktiga uppgifter/verksamheter bedrivs. De intervjuade hänvisar också till det nytecknade avtal som är gjort med SISU Idrottsutbildarna som skapar bättre förutsättningar för uppföljning av verksamheten som bedrivs. I samband med granskningen har någon dokumenterad rutinbeskrivning ej erhållits gällande tillvägagångssättet vid ärendehantering/handläggning av bidrag. Enligt de intervjuade kontrollerar handläggare bidragsansökningar att ansökan är korrekt, komplett och att föreningen eller studieförbundet är berättigad till bidraget som ansökan avser. Bl.a genom att stämma av antal medlemmar, föreningsregistret, verksamhetsberättelser, rätt belopp 7

11 som man ansöker om etc. Vid stickprovskontrollen kan konstateras att justeringar gjorts av förvaltningen. De intervjuade beskriver att en dialog förs med berörd förening, besök genomförs på anläggning då investeringsanslag följs upp etc. Förvaltningen genomför inte regelmässigt exempelvis att årligen kontrollera ett urval av föreningar som söker bidrag vilket är vanligt inom många kommuner. Urvalet kan exempelvis bygga på bl.a. på om föreningen är ny, tidigare volymer på bidrag, eventuella avvikelser från föregående år, tidigare erfarenhet av föreningen. Kontrollerna kan innebära bl.a. att man begär in samtliga närvarokort mm. Utbetalning till studieförbunden beslutas och sker efter genomgång och sammanräkning av varje studieförbunds redovisning av sin verksamhet. Statistiken från Folkbildningsrådet inkommer i efterhand. Enligt de intervjuade har nämnden via lokala folkbildningsrådet träffat företrädare för studieförbunden och informerat sig om verksamheten. En arbetsgrupp bestående av flera kommuner har också träffat bildningsförbundet bl.a. för att utveckla redovisningen till respektive kommun. Nämnden eller förvaltningen har enligt uppgift inte haft kontroller inom föreningsbidrag eller studieförbund i sin internkontrollplan. Vår kommentar Vår bedömning är att rutiner för att säkerställa att föreningsbidragsansökningarna är korrekt, komplett och avser bidragsberättigade verksamhet bör utvecklas och dokumenteras. Kontroller bör genomföras årligen även om vi bedömer att det finns en god kunskap om föreningarnas verksamhet inom förvaltningen. Vi bedömer att vetskap om att kontroller genomförs förebygger eventuella felaktigheter. För att utveckla handläggningen kan också sammanställningar göras där det framgår tidigare års medlemmar, antal sammankomster etc för att underlätta iakttagelser av eventuella konstiga avvikelser. För att en förening ska vara berättigad till bidrag krävs även att föreningen är registrerad och godkänd av kommunen. Kontroller kan ske mellan februari och april. Efter genomförd kontroll bör de valda föreningarna delges resultatet av kontrollen. Utbetalning bör ske efter att eventuell korrigering har gjorts av ansökan. Vi anser också att nämnden i sin internkontrollplan bör beakta behovet av att lyfta fram kontrollmoment som avser bidrag till föreningar och studieförbund. 3.3 Utbetalningsrutiner Enligt de intervjuade handläggs ansökan för att sedan registrera uppgifterna i systemet Booking som används för lokalbokning, fakturering, föreningsregister samt utbetalning av föreningsbidrag. Föreningshandläggare samt ekonomihandläggare kontrollerar utbetal- 8

12 ningslistan och attesterar denna. Filen överförs sedan till kommunens ekonomisystem för utbetalning. Bankgiro etc är angivna av respektive förenings ansökan. Utbetalningslistan stäms sedan av mot sammanställningens totala belopp samt delbelopp till respektive förening. Vår kommentar Vår bedömning är att rutiner och system som används vid utbetalning är ändamålsenliga och i allt väsentligt är säkra. Granskning sker enligt uppgift av utbetalningslista gentemot respektive ansökan. Bankgirokonto etc finns angivna av föreningarna som kommunen lagt in i föreningsdatabasen. Viss kontroll av bankgiro, postgiro har enligt de intervjuade skett i samband med registrering i föreningsdatabasen/ansökan. Kontroll av att utbetalning sker till rätt mottagare sker dock inte rutinmässigt. Vi föreslår att man årligen gör stickprovsmässiga kontroller av kontonummer gentemot bank etc. 3.4 Stickprov avseende bidragsärenden I samband med granskningen har vi genomfört sammanlagt 50 stickprov för verifiering. De kontrollmoment som genomförts av handlingarna är om Rätt ansökningshandlingar använts Är verksamhetsberättelse bifogad Är resultaträkning bifogad Är revisionsberättelse bifogad Om nivåerna på bidrag är i enlighet med riktlinjer Om ansökningarna i övrigt följer riktlinjernas krav Om utbetalningar sker efter erforderliga beslut samt till rätt mottagare Vår kommentar Stickprovsgranskningen visar att: Samtliga föreningar och studieförbund har lämnat korrekta ansökningsblanketter som stödjer bidragsansökan. Flertalet av ansökningarna har bifogat uppgifter såsom verksamhetsberättelse, resultaträkning samt revisionsberättelse. Dock är dessa ibland två år gamla. I samtliga granskade ärenden är nivåerna på bidrag i enlighet med riktlinjerna. Korrigeringar i ansökan har skett i samband med handläggningen. Några av ansökningarna gällande investeringsbidrag, underhållsbidrag har inte bifogat kvitton av utgiften/kostnaden. 9

13 Utbetalning har i samtliga granskade ärenden enligt utbetalningslistan skett till rätt mottagare och med rätt belopp. 10

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Föreningsbidrag Skellefteå kommun Robert Bergman September 2013

Revisionsrapport Föreningsbidrag Skellefteå kommun Robert Bergman September 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Föreningsbidrag Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Säters kommun. Granskning av föreningsbidrag. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5

Säters kommun. Granskning av föreningsbidrag. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 ABCD Säters kommun Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 ABCD Säters kommun Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnde/styrelse 1 5. Metod 1 6. Oberoende och

Läs mer

Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag

Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag SLUTDOKUMENT 1(1) 2012-04-04 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag Vi har i egenskap av förtroendevalda

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014. Vellinge kommun. Granskning av hantering av föreningsbidrag

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014. Vellinge kommun. Granskning av hantering av föreningsbidrag Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Vellinge kommun Granskning av hantering av föreningsbidrag Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Rapport nr 04/2013 Juni 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Landstingsstyrelsen...

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011 Förstudie Bidragshantering inom socialförvaltningen Gällivare kommun Fredrik Markstedt Maj 2011 Bidragshantering inom socialförvaltningen, Gällivare kommun 2011-05-18 Fredrik Markstedt Projektledare Hans

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Hantering av kommunala bidrag Smedjebackens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionella bedömningar... 2 2. Bakgrund... 4 2.1. Revisionsfråga och

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Sjöbo kommuns hantering av bidrag till föreningar

Sjöbo kommuns hantering av bidrag till föreningar Revisionsrapport Sjöbo kommuns hantering av bidrag till föreningar Sjöbo kommun Augusti 2010 Carl-Gustaf Folkeson Anna Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av Kulturnämndens

Granskning av Kulturnämndens Revisionsrapport Granskning av Kulturnämndens bidragshantering Trelleborgs kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Kristina Hermansson Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Rapport Granskning- uppföljning av föreningsbidrag. Östersunds kommun

Rapport Granskning- uppföljning av föreningsbidrag. Östersunds kommun Rapport Granskning- uppföljning av föreningsbidrag Östersunds kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av kultur-och fritidsnämndens. arbete med bidragsgivning. studieförbund och föreningar med avseende på intern kontroll

Granskning av kultur-och fritidsnämndens. arbete med bidragsgivning. studieförbund och föreningar med avseende på intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Gabriel Uhlin Revisionskonsult Elisabeth Björk Cert. kommunal revisor Granskning av kultur-och fritidsnämndens arbete med bidragsgivning till studieförbund och föreningar med

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Bidragsbestämmelser. riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag. Gäller från 1 juli 2008

Bidragsbestämmelser. riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag. Gäller från 1 juli 2008 Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Gäller från 1 juli 2008 Antagna av utbildnings- och fritidsnämnden 2007-10-31, 108 och Fagersta kommunfullmäktige 2008-04-29,

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57 Datum Sida 2017-02-24 1 (5) Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige 2017-05-08, 57 Postadress Besöksadress Telefon Internet

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer.

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Datum 2008-01-14 SUNNE KOMMUN Rev. 2008-01-21 Tjänsteställe, handläggare Jan-Olof Appel Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Regler för bidrag fastställs av Bildningsnämnden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Landstingets bidrag till regionala organisationer. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Landstingets bidrag till regionala organisationer. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Landstingets bidrag till regionala organisationer Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 01 15 13REV 2(11) Sammanfattning Landstinget lämnar löpande bidrag till olika organisationer. Syftet är bland

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Dnr 85/2016 Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 49. Uppdateras före 2020-06-20. 1/7 Innehållsförteckning Allmänt om föreningsstöd... 3 Allmänt om ansökan... 3 Bidragsformer...

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult Revisionsrapport Föreningsbidrag Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kommunens stöd till föreningar för barn och ungdomar. Revisionsrapport

Arvika kommun. Granskning av kommunens stöd till föreningar för barn och ungdomar. Revisionsrapport Granskning av kommunens stöd till föreningar för barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad Antal sidor: 13 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av avtal och bidrag till föreningslivet

Revisionsrapport Granskning av avtal och bidrag till föreningslivet Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av avtal och bidrag till föreningslivet KPMG har av s revisorer fått i uppdrag att

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av föreningsstöd Tierps kommun

Revisionsrapport Granskning av föreningsstöd Tierps kommun Revisionsrapport Granskning av föreningsstöd Tierps kommun September 2012 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömningar och rekommendationer 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Riktlinjer för bidrag till föreningar. Gäller från den 1 januari Antagna av kommunfullmäktige , 84

SORSELE KOMMUN. Riktlinjer för bidrag till föreningar. Gäller från den 1 januari Antagna av kommunfullmäktige , 84 Riktlinjer för bidrag till föreningar Gäller från den 1 januari 2014 Antagna av kommunfullmäktige 2013-11-25, 84 1 RIKTLINJERNA OMFATTAR Dessa riktlinjer omfattar samtliga bidrag som kommunen lämnar till

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Utbetalning av föreningsbidrag Kulturnämnden och Teknik- och fritidsnämnden

Utbetalning av föreningsbidrag Kulturnämnden och Teknik- och fritidsnämnden Utbetalning av föreningsbidrag Kulturnämnden och Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport April 2011 Inger Andersson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun (KFN) den 2009-08-27 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-11-10 I dokumentet anges Kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN Regelverk för föreningsbidrag

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer