Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Gymnasienämnden Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet. Sammanfattning Efter revisionsgranskning avseende vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar på förvaltningen har revisorerna kommit med rekommendationer om förändrad kontroll. Detta ska säkerställa att löner attesterats av chef innan utbetalning sker. Vidare rekommenderar revisorerna att förvaltningen tar fram rutinbeskrivningar över hur ändringar i Procapita ska genomföras, dokumenteras och åtgärdas vid avvikelser. Förvaltningen tar till sig dessa synpunkter och kommer att ta fram bättre rutinbeskrivningar samt komplettera de befintliga kontrollerna vad avser utbetalningarna till fristående förskolor och skolor. Beskrivning av ärendet Kommunens revisorer har följt upp den tidigare granskningen av manuella betalningar som genomfördes våren 2014 som avsåg två förvaltningar, SÄF (Social- och äldreomsorgsförvaltningen) och BUF (Barn- och utbildningsförvaltningen). Revisorerna har granskat hanteringen av utbetalningar via systemen Heroma som avser löner, utbetalningar via Proceedo som avser leverantörsfakturor samt Procapita som är ett verksamhetssystem för ärendehantering inom SÄF och för dokumenthantering inom BUF. Totalt betalar förvaltningarna årligen ut drygt 5 mdkr via dessa system där utbetalningarna via Heroma står för ca 65 procent, Agresso ca 20 procent och Procapita 15 procent. Revisorerna pekar på risker i de interna kontrollerna avseende hantering i Heroma där 270 anställda på förvaltningarna har möjlighet att ändra löner, begära utbetalningar och rapportera utlägg. Inga avvikelser har dock noterats vid de genomförda stickproven. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) I samband med denna granskning identifierades ett antal brister i de interna kontrollerna kopplade till verksamhetssystemen Heroma och Procapita. Revisorerna har noterat att det i vissa fall förekommit att kontrollen inte utförts på det vis som framgår av rutinbeskrivningen. Revisorerna har givit följande rekommendationer: - att alla granskande nämnder inför en kontroll som säkerställer att nya löner attesteras av chef innan utbetalning sker - att förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden tar fram rutinbeskrivningar över hur kontroller av ändringar i Procapita ska genomföras, dokumenteras samt åtgärdas id eventuella avvikelser. Listan som används ska bedömas utifrån historisk data. - att förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden samt äldreomsorgsnämnden stärker kontroller kopplade till löneutbetalningar. Kontrollerna bör genomföras innan löneutbetalningarna sker. Det bör finnas en kolumn med uppgifter som möjliggör jämförelse mellan perioder för den rimlighetsbedömning som sker. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen menar att det är av vikt att ständigt arbeta för att stärka och utveckla rutiner och internkontroll och välkomnar revisorernas granskning. Chefsuppdrag i Huddinge kommun innebär verksamhetsansvar, personalansvar och ekonomiansvar. Det är därmed chefen som är ansvarig för att utbetalningar sker på ett korrekt sätt genom de olika systemen. Avseende hantering av dokumentationen i Procapita Procapita inom Barn- och utbildningsförvaltningen används som dokumentationssystem. Varje månad granskas en lista över kommunens barn/elever som går i förskola och skola samt att ersättningarna är korrekta. Granskningen görs av placeringsassistent och ekonom. En reviderad lista godkänns och attesteras av ansvarig chef på förvaltningen. När listan är godkänd skickas den vidare för kontroll till skolsekreterare, utredningssekreterare samt ekonomer på förvaltningen. Ett granskat utbetalningsunderlag godkänns och attesteras av ansvariga chefer på förvaltningen. Sedan skickas filen till kommunstyrelsens förvaltning som gör en filbetalning via Agresso. Ny rutin är upprättad från och med 2014 som tydliggör kontroll av utbetalningar. Revissorsarna vill se att denna rutin förtydligas ytterligare. Rutinen avser avvikelserapportering. Rimlighetsbedömningen i listan bör baseras på historisk data. Detta är fullt möjligt och förvaltningarna ska komplettera den befintliga rutinbeskrivningen. Dessa rutiner ska vara klara i augusti.

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) Avseende hantering av löner genom Heroma Innan en chef eller en administratör får behörighet till Heroma för att kunna genomföra förändringar av fast data krävs deltagande i en 3,5 dagars utbildning. Därefter erbjuds stöd från förvaltningens personalavdelning, samt från KSFs personalavdelning. Förvaltningen kommer att se över rutiner för chefernas attest av nya löner enligt revisorernas förslag tillsammans med KSFs personalavdelning och systemförvaltning. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Pirjo Dahlgren Jespersson Ekonomichef Bilagor Revisionsskrivelse till Kommunstyrelsen i Huddinge kommun från EY daterad den 21 april 2015 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING REMISSMISSIV DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (1) HANDLÄGGARE Fedorova, Antonina Remissinstanser: Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar Bifogade handlingar översänds till ovanstående remissinstanser för yttrande senast den 30 juni Handläggare: Pia Nordeman, ekonomiavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning. Skicka era svar genom remissfunktionen i W3D3. Kerstin Z Johansson Kanslichef Delges Kommunstyrelsen, delegationsbeslut C:16 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 HUDDINGE KOMMUN Kommunatvrolaon Olerlenr l Dl~rl llfllln~ f8 1m, HUDDINGE KOMMUN Revisionsskrivelse Till Kommunstyrelsen Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar. EY har på uppdrag av revisorerna i Huddinge kommun följt upp den tidigare granskningen av manuella betalningar som genomfördes våren 2014 och som avsåg social- och äldreomsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. l samband med granskningen identifierades ett antal brister i de interna kontrollerna kopplade till verksamhetssystemen Herorna och Procapita. l svaret på revisorernas skrivelse konstaterar socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden och kommunstyrelsen att ett antal åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att riktlinjer och policys följs och att den interna kontrollen stärks. Vår uppföljande granskning visar att det finns vissa kontroller i processen för manuella betalningar kopplade till systemen Herorna och Procapita. Det saknas dock beskrivningar för hur kontrollerna ska genomföras samt vilka åtgårder som ska vidtas vid avvikelser för flera kontroller. Vi bedömer att dessa bör finnas för att öka säkerheten i genomförda kontroller genom att de utförs på samma sätt oavsett vem som genomför dessa. Av rutinbeskrivningar bör även framgå hur genomförda kontroller ska dokumenteras. Vi har noterat att det i vissa fall förekommit att kontrollen inte utförts på det vis som framgår av rutinbeskrivningen. Vi rekommenderar att: Förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden samt äldreomsorgsnämnden inför en kontroll som säkerställer att nya löner attesterats av chef innan utbetalning sker. Förskolenämnden, grundskalenämnden och gymnasienämnden tar fram rutinbeskrivningar över hur kontroller av ändringar i fasta data i Procapita ska genomföras, dokumenteras samt åtgärdas vid eventuella avvikelser. Den lista som används vid rimlighetsbedömning av ersättning till de olika enheterna bör enligt vår bedömning baseras på historiska data. Socialnämnden samt äldreomsorgsnämnden säkerställer att kontroller genomförs enligt rutinbeskrivning samt att rutinbeskrivningen kompletteras med vilka åtgärder som ska vidtas om avvikelser identifieras för att ytterligare bidra till att den interna kontrollen stärks. Socialnämnden samt äldreomsorgsnämnden månatligen genomför kontroll av att otillåtna ändringar av kontonummer inte sker. Den rutinbeskrivning som finns bör kompletteras med vilka åtgärder som ska vidtas om avvikelser identifieras för att ytterligare bidra till att den interna kontrollen stärks.

6 L l

7 Förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden samt äldreomsorgsnämnden stärker kontroller kopplade till löneutbetalningar. Kontrollerna bör genomföras innan löneutbetalning sker. Det bör finnas en kolumn med uppgifter som möjliggör jämförelse mellan perioder för den rimlighetsbedömning som sker. Revisionsrapporten överlämnas härmed. Revisionen önskar erhålla styrelsens svar på rapporten senast den 15 maj Jäv Tomas Nordstöm har på grund av jäv inte deltagit i granskning av grundskalenämnden och kommunstyrelsen. Kurt Karlsson Ordförande föregående mandatperiod För kännedom Kommunfullmäktiges presidium

8

9 Revisionsrapport 2015 Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar Huddinge kommun lllllllil. EV Building a better working world

10 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Avgränsning Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och genomförande Nämndernas svar på tidigare genomförd gransking Resultat av genomförd granskning Finns attester på nya lönebeslut före utbetalning av lön? Har nya löner beslutsattesterats av chef? Genomförda stickprov EY Slutsats och rekommendation Kontrolleras ändringar av fasta data i Procapita? Hur ofta och av vem görs dessa kontroller? Kontroll genomförd av barn- och utbildningsförvaltningen Genomförda stickprov EY slutsats och rekommendation o 4.3 Har kontroll av namn, kontonummer och belopp skett för gjorda utbetalningar? Hur görs och dokumenteras dessa kontroller?... 1 O Kontroll genomförd av social- och äldreomsorgsförvaltningen... 1 O Genomförda stickprov EY Slutsats och rekommendationer Har stickprovskontroller skett som säkerställer att otillåtna ändringar av kontonummer inte skett? Vilken omfattning och hur dokumenteras de? Genomförd kontroll social- och äldreomsorgsförvaltningen Genomförda stickprov EY slutsats och rekommendation Har behörig chef månatligen attesterat löneutbetalningslistor i Heroma? Har underlagen för kontrollen förbättrats? Genomförda kontroller social- och äldreomsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen Genomförda stickprov EY slutsats och bedömning Har KSF månatligen tagit stickprov från logglistan över förändringar i anställningen samt över rörliga tillägg och avdrag? Genomförd kontroll av kommunstyrelsens förvaltning Genomförda stickprov EY

11 4.6.3 slutsats och rekommendation Har respektive fönaltning rapporterat tillbaka till KSF att de rekommendationer om förbättringar av H e rom a och Procapita som KSF föreslår genomförts?

12 1 Sammanfattning EY har på uppdrag av revisorerna i Huddinge kommun följt upp den tidigare granskningen av manuella betalningar som genomfördes våren 2014 och som avsåg social- och äldreomsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. l samband med granskningen identifierades ett antal brister i de interna kontrollerna kopplade till verksamhetssystemet Heroma. Bland annat noterades möjligheten för ett stort antal anställda inom social- och äldreomsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen att, utan attest från chef eller annan medarbetare, ändra löner, begära utbetalningar och rapportera utlägg. Möjligheten för en person att själv administrera detta är inte förenligt med god intern kontroll. Vi noterade även att vissa processer, som ligger till grund för utbetalningar i verksamhetssystemet Procapita, saknade relevanta interna kontroller. Bland annat har anställda möjlighet att genomföra utbetalningar utan attest från chef eller annan anställd. De har också möjlighet att ändra fasta data, såsom kontonummer, utan att förändringen vare sig loggas, behöver godkännas eller på annat sätt kontrolleras. l svaret på revisorernas skrivelse konstaterar socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden och kommunstyrelsen att ett antal åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att riktlinjer och policys följs och att den interna kontrollen stärks. Vår uppföljande granskning visar att det finns vissa kontroller i processen för manuella betalningar kopplade till systemen Herorna och Procapita. Det saknas dock beskrivningar hur kontrollerna ska genomföras samt vilka åtgårder som ska vidtas vid avvikelser för flera av kontrollerna. Detta bedömer vi bör finnas för att öka säkerheten i genomförda kontroller så att de utförs på samma sätt oavsett vem som genomför dem. Av rutinbeskrivningar bör framgå hur kontrollerna ska dokumenteras. Vi rekommenderar att respektive nämnd tar fram rutinbeskrivningar för väsentliga kontroller kopplade till utbetalningar från Hero ma och Procapita. Vi har noterat att det i vissa fall förekommit att kontrollen inte utförts på det vis som framgår av rutin beskrivningen. Vi rekommenderar att respektive nämnd säkerställer att kontrollerna utförs som fastställts. Vi rekommenderar att: Förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden samt äldreomsorgsnämnden att inför en kontroll som säkerställer att nya löner attesterats av chef innan utbetalning sker. Förskolenämnden, grundskalenämnden och gymnasienämnden tar fram rutinbeskrivningar över hur kontroller av ändringar i fasta data i Procapita ska genomföras, dokumenteras samt åtgärdas vid eventuella avvikelser. Den lista som används vid rimlighetsbedömning av ersättning till de olika enheterna bör enligt vår bedömning baseras på historiska data. Socialnämnden samt äldreomsorgsnämnden säkerställer att kontroller genomförs enligt rutinbeskrivning samt att rutinbeskrivningen kompletteras med vilka åtgärder som ska vidtas om avvikelser identifieras för att ytterligare bidra till att den interna kontrollen stärks. Socialnämnden samt äldreomsorgsnämnden månatligen genomför kontroll att otillåtna ändringar av kontonummer inte sker. Den rutinbeskrivning som finns bör 3

13 kompletteras med vilka åtgärder som ska vidtas om avvikelser identifieras för att ytterligare bidra till att den interna kontrollen stärks. Förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden samt äldreomsorgsnämnden stärker kontroller kopplade till löneutbetalningar. Kontrollerna bör genomföras innan löneutbetalning sker. Det bör finnas en kolumn med uppgifter som möjliggör jämförelse mellan perioder för den rimlighetsbedömning som sker. 4

14 2 Inledning 2.1 Bakgrund EY genomförde under våren 2014 en granskning av Huddinge kommuns rutiner för manuella betalningar. Genomgång av kommunens betalningsflöden avsåg social- och äldreomsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. l samband med granskningen identifierades ett antal brister i de interna kontrollerna avseende Heroma. Bristerna visade att det finns stora risker kopplade till systemet. Bland annat avseende möjligheten för ett stort antal anställda inom social- och äldreomsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen att, utan attest från chef eller annan medarbetare, ändra löner, begära utbetalningar och rapportera utlägg. Vi noterade även att vissa processer, som ligger till grund för utbetalningar i Procapita, saknade relevanta interna kontroller. Bland annat har anställda vid social- och äldreomsorgsförvaltningen möjlighet att utföra utbetalningar utan attest från chef eller annan anställd. De har också möjlighet att ändra fast data, såsom kontonummer, utan att förändringen vare sig loggas, behöver godkännas eller på annat sätt kontrolleras. l sitt svar på revisorernas skrivelse anger socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden och kommunstyrelsen att ett antal åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att riktlinjer och policys följs och att den interna kontrollen stärks. 2.2 Syfte Granskningens syfte har varit att bedöma i vilken utsträckning den personal som godkänner och utför manuella betalningar följer beslutade riktlinjer och policydokument Granskningen har genomförts genom ett antal stickprovskontroller tagits inom de områden där den tidigare granskningen identifierat brister. Granskningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, och gymnasienämnden. 2.3 Avgränsning Granskningen avgränsades till att följa upp vidtagna åtgärder med anledning av tidigare lämnade rekommendationer. 2.4 Revisionsfrågor Granskningen har genom stickprovskontroller besvarat följande revisionsfrågor:..,. Finns attester på nya lönebeslut före utbetalning av lön? Har nya löner beslutattesterats av chef?..,. Kontrolleras ändringar av fasta data i Procapita? Hur ofta och av vem görs dessa kontroller?..,. Har kontroll av namn, kontonummer och belopp skett för gjorda utbetalningar? Hur görs och dokumenteras dessa kontroller?..,. Har stickprovskontroller skett som säkerställer att otillåtna ändringar av kontonummer inte skett? Vilken omfattning har dessa stickprovskontroller? Hur dokumenteras dessa? 5

15 IJio Har behörig chef månatligen attesterat löneutbetalningslistor i Heroma? Har underlagen för kontrollen förbättrats, d.v.s. framgår föregående månads utbetalning samt en kolumn med differens?.,.. Har kommunstyrelsens förvaltning månatligen tagit stickprov från logglistan över förändringar i anställningen samt över rörliga tillägg och avdrag? Har underlag inhämtats från förvaltningarna? IJio Har respektive förvaltning rapporterat tillbaka till kommunstyrelsens förvaltning att man genomfört de rekommendationer om förbättringar av Heroma- och Procapitasystemen som KSF föreslår i sitt tjänsteutlåtande ? 2.5 Revisionskriterier Granskningen har utförts mot bakgrund mot lagar och kommunens egna styrdokument 2.6 Metod och genomförande Vår granskning baseras i huvudsak på en genomgång av kontroller granskade förvaltningar själva beskriver att de gör. Syftet med valt tillvägagångssätt är att verifiera att kontrollerna genomförs så som de beskrivs samt bedöma om kontrollerna är relevanta utifrån den risk som de avser täcka. l de fall förvaltningen inte har kontroller på plats har vi utformat egna kontroller för att identifiera eventuella avvikelser. Intervjuer har genomförts med följande: Ekonomichef SÄF Ekonomichef BUF Administratör SÄF Systemkonsulter lön Redovisningschef KSF Ekonom/controller SÄF/BUF Samtliga intervjuade har givits möjlighet att faktagranska rapporten. 3 Nämndernas svar på tidigare genomförd gransking. l samband med granskningen av manuella betalningar som vi genomförde på revisorernas uppdrag under perioden februari till april 2014, lämnades ett antal rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen kopplad till förvaltningarnas utbetalningsrutiner. Granskningen omfattade socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, förskolenämnden, grundskalenämnden och gymnasienämnden. Följande rekommendationer lämnades: Kommunstyrelsen bör omgående tillsätta resurser för en mer djupgående genomgång av de rutiner och processer som ligger till grund för utbetalningar i Procapita och Heroma. Kommunstyrelsen bör se över möjligheten att reducera antalet anställda med access att påverka utbetalningsinformation i Heroma. Kommunstyrelsen bör implementera en logglista över förändringar av fast data i både Procapita och Heromasamt tillse att denna på kontinuerlig basis gås igenom. Kommunstyrelsen bör se över rutinerna för utbetalningar via Procapita och relevanta interna kontroller bör införas. Socialnämnden konstaterar i sitt svar på revisionsrapporten att efterhandskontroller av utbetalningar kopplade till verksamhetssystemet Procapita görs, då det inte är möjligt för 6

16 samtliga tre attestanter att vara tillgängliga vid varje utbetalningstillfälle. Nämnden konstaterar vidare att det inte är möjligt att minska antalet medarbetare med behörighet att göra utbetalningar i Procapita. Gällande utbetalningar av försörjningsstöd menar förvaltningen att kontrollen som sker av listan för utbetalning omfattar kontroll av namn, kontonummer och belopp. De anser därmed att kontrollen som utförs är tillräcklig. Förvaltningen kommer som en del i projektet Nytt verksamhetssystem att utreda möjligheten att anskaffa en modul som visar förändringar i fasta data. Gällande personalredovisningssystemet Herorna konstaterar nämnden att de 123 personer vid förvaltningen, som har behörighet att ändra fasta data utan attest behöver ha denna behörighet. Den interna kontrollen upprätthålls genom att endast godkända förändringar registreras baserade på attesterade underlag. Inga efterkontroller sker. Äldreomsorgsnämnden konstaterar i likhet med socialnämnden att de personer vid förvaltningen som har behörighet att ändra fasta data i systemet Heroma behöver ha möjlighet att göra detta. Att endast godkända förändringar sker kontrolleras genom att inga ändringar registreras utan attesterade underlag. Inga efterkontroller sker. Förskolenämnden, gundskolenämnden och gymnasienämnden hänvisar i sitt svar till vad chefsuppdraget inom Huddinge kommun omfattar. Att vara chef innebär verksamhetsansvar, personalansvar och ekonomiansvar. Vilket innebär att chefer i kommunen är ansvariga för de utbetalningar som görs. En stor del av förvaltningens chefer har stöd från administratörer som har till uppgift att hantera en del av de ärenden som finns, kopplat till utbetalning av löner, utifrån underlag attesterade av chef. Antalet användare i systemen med vida behörigheter, behöver vara enligt nuvarande nivåer. Den interna kontrollen upprätthålls genom att alla förändringar av fasta data föregås av ett attesterat underlag som ska arkiveras i enlighet med kommunens arkivplan. Gällande attest av löner i systemet Heroma sker det genom attest av utanordningslistan som varje månad skapas i samband med att månadens slutliga lönekörning genomförts. Attest av utanordningslistan ska enligt förslag från kommunstyrelsens förvaltning ske senast den sista varje månad. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att en logglista över ändringar i fasta data tas fram och lämnas till förvaltningarnas personalavdelningar som dokumenterar och samlar in attesterade underlag för de förändringar som gjorts. Detta är en rutin som redan finns hos barn- och utbildningsförvaltningen. För utbetalningar via Procapita har en ny rutin upprättats från och med 2014 som tydliggör kontrollen av utbetalningar. Varje månad granskas listan över kommunens barn/elever som går i förskola/skola samt att ersättningarna är korrekta. Granskningen görs av skolsekreterare, utredningssekreterare samt ekonomer på förvaltningen. Ett granskat utbetalningsunderlag godkänns och attesteras av ansvariga chefer på förvaltningen. 4 Resultat av genomförd granskning 4.1 Finns attester på nya lönebeslut före utbetalning av lön? Har nya löner beslutsattesterats av chef? För att uppnå god intern kontroll bör behörig chef attestera nya löner vid lönerevision eller nyanställning innan utbetalning sker. För att säkerställa att löner som registreras i systemet överensstämmer med beslutade reviderade löner. Det har inte kommit till vår kännedom att förvaltningarna gör den här typen av kontroller själva. 7

17 Genomförda stickprov EY 25 stickprov har slumpvis valts ut från vardera social- och äldreomsorgsförvaltningen respektive barn- och utbildningsförvaltningen. stickproven omfattar perioden 1 januari till och med 25 november Granskningen har genomförts genom att vi har inhämtat attesterade lönerevisionslistor och stämt av mot lönespecifikationer för valda stickprov. Granskningen visar att attester finns på samtliga granskade lönebeslut för utbetalning samt att nya löner beslutsattesterats av chef, både för barn- och utbildningsförvaltningen samt för social- och äldreomsorgsförvaltningen Slutsats och rekommendation Vi har inte identifierat några avvikelser. Vi rekommenderar att förvaltningarna genomför denna kontroll. 4.2 Kontrolleras ändringar av fasta data i Procapita? Hur ofta och av vem görs dessa kontroller? För att uppnå god intern kontroll bör det finnas kontroller för att följa upp ändringar av fasta data i system som genererar utbetalningar. Kontrollerna ska säkerställa att det endast är behöriga personer som har gjort ändringarna samt att de ändringar som skett är korrekta Kontroll genomförd av barn- och utbildningsförvaltningen Systemansvarig vid barn- och utbildningsförvaltningen har möjlighet att ta ut en logglista på individnivå som visar vilka ändringar i fasta data som gjorts samt vem som gjort ändringarna. Enligt uppgift från de intervjuade tas stickprov av vilka ändringar som gjorts. stickproven tas en gång i veckan och kontroll sker att ändringar gjorts av behörig person. Dessa kontroller dokumenteras inte varför det inte varit möjligt att verifiera dem. Det saknas rutinbeskrivningar över hur kontrollen ska genomföras, dokumenteras samt vilka åtgärder som ska vidtas vid eventuella avvikelser. Det finns spärrar i systemet som hindrar att personer agerar utöver sin behörighet men dessa öppnas ofta upp för att öka behörigheterna. Detta beror, enligt uppgift från de intervjuade, på att handläggare måste ha tillgång till en vid behörighet för att kunna handlägga ärenden över flera områden, dvs. följa eleven genom hela processen, även vid skol byten. När information om exempelvis ny förskola/skola eller ny elev ska läggas till görs detta av controllerfunktionen som består av två personer enligt en dokumenterad rutin. Handläggare anger uppgifter om den nya leverantören, dvs. betalväg, organisationsnummer och adress. Kontakt tas med den centrala ekonomifunktionen vid kommunstyrelsens förvaltning. De kontrollerade uppgifter läggs in i leverantörsregistret av kommunstyrelsens förvaltning och därmed skapas en ny leverantör med tillhörande leverantörsnummer. Samma leverantörsnummer läggs in i Procapita. Rutinen omfattar också särskild kontroll av nyupplagda leverantörer vid första utbetalningen. Därmed är kopplingen för betalningen säkerställd. Varje månad granskas en lista över vilka av kommunernas barn/elever som går i förskola och skola samt att ersättningarna är korrekta. Granskningen görs av skolsekreterare, utredningssekreterare samt ekonomer vid förvaltningen. Granskningen omfattar både en kontroll av aktuellt barn-/ elevunderlag men också föregående månads betalning till enheten. Avvikelser granskas. Avvikelser beror på fler eller färre inskrivna barn/elever eller beslut om nya tilläggsbelopp. Det underlag som används vid granskningen är en uppskattning, baserad på erfarenhet av den totala ersättningen per enhet. Det framgår inte hur stor en rimlig 8

18 avvikelse får anses vara, vilket innebär att det vid en eventuell efterkontroll eller för en oerfaren medarbetare, är svårt att bedöma om de avvikelser som finns är acceptabla. En komplett utanordningslista godkänns och attesteras av ansvariga chefer för förskola, grundskola, förskolans stödteam samt grundskolans skolstöd som också omfattar särskola. När listan är godkänd skickas den vidare för kontroll av ekonom på förvaltningen och skickas därefter till kommunstyrelsens förvaltning som administrerar en filbetalning via ekonomisystemet Agresso. När granskningen av betalningsunderlaget är säkerställd startas en integrationskörning av betalning av förvaltningens ekonomer. Integrerat underlag innehåller belopp till respektive utförare/leverantör. Samtliga betalningar är preliminära utbetalningar, vilket innebär att justeringar görs två gånger per år efter att faktiska volymer stämts av. Det sker genom att en avstämning mellan systemet Procapita och skatteverket, folkbokföringsregistret, om skolan eller förskolan haft färre eller fler barn/elever än vad som angivits under året. Externa utförare (fristående och andra kommuner) lämnar löpande in ändringar om elevantal för korrekt betalning. De kommunala skolorna ansvarar för att ständigt hålla ett aktuellt elevregister. För att en skola ska registrera en elev måste eleven vara skriven i kommunen alternativt finnas i kommuninvånare registret, Kl R Kommunens skolpliktsbevakning gör att kontroll regelbundet sker av vart eleven är skriven. Procapita uppdateras veckovis med information från skatteverket. Om eleven flyttar så uppdateras systemet Procapita med informationen från Skatteverket, detta läses in med automatik varje vecka. Skolorna skickar in elevlistor två gånger per läsår. Flera skolor kan inte anmäla samma elev eftersom systemet fångar upp detta via elevens kodning. Hur stor ersättning som betalas ut per elev beslutas av nämnd. Ersättningen betalas ut månadsvis. Ingen manuell kontroll görs av Procapita av antal elever. Det är ett självrättande system vilket innebär att om det har betalats ut för mycket till en skola så kommer det uppmärksammas genom att en annan skola får för lite. Eventuella avvikelser som uppstår korrigeras i samband med de slutliga körningar som görs två gånger per år Genomförda stickprov EY För att kontrollera att medarbetarna vid förvaltningen har rätt behörigheter har vi via stickprov kontrollerat att administratörer som inte behöver vida behörigeter har det. Vi har kontrollerat att administratörerna inte kan lägga till nya elever eller ta bort befintliga elever. Vi har inte hittat några avvikelser. Vi har granskat förvaltningens avstämningsunderlag för 8 månader. Vi har kontrollerat utanordning mot underlag som är attesterade och godkända av behörig, samt att avstämning sker av att utbetalade belopp är rimliga i förhållande till antal barn/elever och gällande ersättning. Listorna för 6 av 8 granskade månader är godkända och attesterade. För två månader fanns inte underlagen tillgängliga hos förvaltningen, varför det inte gick att utläsa om betalningen matchade underlagen. Rimlighetsbedömning av utbetalning har endast gjorts för en av de granskade månaderna. Vår granskning visar att de underlag som använts vid kontrollen tagits fram speciellt för vår granskning och har inte använts tidigare. Kontrollen har efter vår granskning implementerats. 9

19 4.2.3 stutsats och rekommendation Den kontroll som utförs har enligt vår bedömning brister kopplade till utförande och dokumentation. Den rimlighetsbedömning som görs av utbetalade belopp jämförs med en uppskattning baserad på erfarenhet. Kontrollen dokumenteras inte vilket är viktigt för att säkerställa god intern kontroll. Det bör även finnas en beskrivning över hur kontrollen ska genomföras samt vilka åtgärder som ska vidtas vid avvikelser. Vi rekommenderar att rutinbeskrivningar tas fram över hur kontrollen ska genomföras, dokumenteras samt vilka åtgärder som ska vidtas vid eventuella avvikelser. Av beskrivningen bör även framgå hur stor en rimlig avvikelse är. Den lista som används vid rimlighetsbedömning av ersättning till de olika enheterna bör enligt vår bedömning baseras på historiska data. 4.3 Har kontroll av namn, kontonummer och belopp skett för gjorda utbetalningar? Hur görs och dokumenteras dessa kontroller? Kontroll genomförd av social- och äldreomsorgsförvaltningen Vid social- och äldreomsorgsförvaltningen tillämpas efterhandskontroller vid utbetalning av försörjningsstöd. Hur dessa ska utföras framgår av dokumentet Rutinorienterade kontroller För att säkerställa att utbetalning inte sker till fel klient, eller att fel mottagarkonto registreras finns två kontroller. l rutinbeskrivningen framgår att internkontroll ska ske genom stickprov. Minst 5 ärenden per dag från attestlista/kontrollista ska kontrolleras. Kontroller görs av beslut, beräkningar och utbetalningar, inklusive kontering. Dessa ska enligt uppgift attesteras. Ansvarig för kontrollen är enhetschefen. Inför delår och verksamhetsberättelse genomförs den andra kontrollen som innebär att stickprov tas på ärenden där konton i datasystem jämförs med konton i den skriftliga ansökan. Ansvarig för kontrollen är den administrativa assistenten. l löpande ärenden kontrollerar socialsekreteraren att klienten följer sin handlingsplan och dokumenterar det i ärendeakten samt godkänner ansökan med orsakskod. Ansökan lämnas till utredningsassistent som gör beräkning och utbetalning. Det är administratörer på social- och äldreomsorgsförvaltningen som kontrollerar att, enhetscheferna har attesterat utbetalningslistan från Procapita. När kontrollen utförts skickas den till ekonomiavdelningen för betalning. Ekonomiavdelningen erhåller listorna digitalt utan attest. När kontrollen genomförs läggs fokus på fakturor som ska betalas för klients räkning. För dessa hämtar administratören utskrivna underlag, fakturor, och stämmer av mot listan från Procapita för att säkerställa att kontonummer, namn på leverantör och belopp stämmer med utbetalningen. För utbetalningar direkt till klient kontrolleras endast översiktligt kontonumret med fokus på att kontonumret ser ut att innehålla rätt antal siffror. Om ett kontonummer skulle vara felaktigt eller avslutat skickas information till ekonomiavdelningen. När utanordningslistan är avstämd skickas den till enhetscheferna som gör en uppföljande kontroll i efterhand. Kontrollen sker genom att namn, belopp och granskas på 5 slumpvis utvalda stickprov per dag. För de valda stickproven kollas beräkningar utbetalningar och beslut mot underlag i den digitala akten. Vid urvalet av stickprov väljer enhetscheferna ofta höga belopp. Är det flera listor samma dag kan de ta ett stickprov per lista. Den dokumenterade kontrollen sparas. När kontrollen genomförs har filen redan gått iväg för betalning. 10

20 Hittills har inga felaktigheter identifierats i genomförda kontroller. Vid de tillfällen frågor funnits har de kunnat redas ut med hjälp av ansvarig handläggare. Om någon av enhetscheferna är sjuk görs denna kontroll så fort den ansvarige enhetschefen är på plats, inget datum sätts på listan när den är granskad men det finns alltid datum för utskrift av listan med Genomförda stickprov EY Vi har tagit del av samtliga listor för april månad. Vi har valt ut de 1 O första listorna för att utifrån dem välja totalt 1 O stickprov. Vi har valt samma stickprov som förvaltningen för att verifiera att kontrollen utförts som beskrivits. Vi har begärt tillgång till Procapita, fö r att se underlag digitalt, samt tillgång till de fysiska akterna. Vi har noterat att i 5 av de 1 O stickproven har förvaltningen tagit färre antal stickprov än de 5 som angivits i rutin beskrivningen. Utöver detta har inga avvikelser noterats. l sitt svar från den 12 augusti 2014 på granskningsrapporten av manuella betalningar anger nämnden att namn, kontonummer och belopp kontrolleras av enhetscheferna. Detta överensstämmer inte med vad vi iakttagit. Det är namn, belopp, underlag och beslut samt kontering som kontrolleras för de valda stickproven, kontonummer kontrolleras inte. Den kontroll av kontonummer som sker genomförs bara i samband med de lår och verksamhetsberättelse Slutsats och rekommendationer Det finns en beskrivning av hur kontrollen ska utföras som inkluderar hur många stickprov som ska tas. Detta är enligt vår bedömning bra men kontrollen utförs inte som beskrivs. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att kontroller genomförs så som beskrivs i rutinbeskrivningen. Rutinbeskrivningen bör kompletteras med vilka åtgärder som ska vidtas om avvikelser identifieras för att ytterligare bidra till att den interna kontrollen stärks. 4.4 Har stickprovskontroller skett som säkerställer att otillåtna ändringar av kontonummer inte skett? Vilken omfattning och hur dokumenteras de? Genomförd kontroll social- och äldreomsorgsförvaltningen Vid utbetalning av försörjningsstöd från social- och äldreomsorgsförvaltningen sker ingen kontroll av kontonummer. Efterhandskontroller sker genom att kontnummer registrerat i Procapita jämförs med papperskopior på ansökningar. Slumpmässiga stickprov tas inför varje delår och verksamhetsberättelse. Kontrollen finns beskriven i förvaltningens rutinbeskrivning: Rutinorienterade kontroller Genomförda stickprov EY Vi har följt upp de 20 stickprov som togs i samband med delårsbokslutet i september. Två mindre noteringar finns. l ett ärende har utbetalning skett till makas konto, vilket accepterades. Den andra noteringen avsåg ett avslutat ärende där ingen utbetalning skett sedan Klienten fanns fortfarande kvar i registren och dök av den anledningen upp i urvalet Slutsats och rekommendation Vi har inte identifierat några avvikelser i vår granskning. Vi rekommenderar dock att kontrollen genomförs månatligen istället för i samband med tertialbokslut Vi rekommenderar även att rutinbeskrivningen kompletteras med vilka åtgärder som ska vidtas om avvikelser identifieras för att ytterligare bidra till att den interna kontrollen stärks. 11

21 4.5 Har behörig chef månatligen attesterat löneutbetalningslistor i Heroma? Har underlagen för kontrollen förbättrats? Genomförda kontroller social- och äldreomsorgsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen l Huddinge kommun tillämpas tvåhandsprincipen vid utbetalning av lön. Det innebär att ansvarig chef signerar steg 1 i löneutbetalningslistorna som därefter med automatik skickas vidare för att signeras av överordnad chef i steg 2 innan den är färdigsignerad. Listorna ska signeras innevarande månad. Attesten innebär att ansvarig chef kontrollerar att de personer som hon eller han ansvarar för finns upptagna på listan samt att det inte inkluderats andra personer. Av listan framgår även frånvaro, arbetsförändringar och rörliga tillägg eller avdrag. Den frånvaro eller annan arbetsförändring som anställda själva har registrerat i den självservicefunktion som finns godkänns av närmaste chef. Under innevarande månad kan ansvarig chef gå in via en funktion i systemet kallad provlön och titta hur lönerna ser ut. Den andra attesten från chef innebär en kontroll av lönen för den chef som signerat steg 1 samt en rimlighetsbedömning av slutsumman. Vid rimlighetsbedömningen finns inga jämförelsesiffror. För att få tillgång till detta måste attestanten gå in i lönesystemet och kontrollera föregående månads utbetalning. Eventuella felaktigheter som identifieras korrigeras på nästkommande lön Genomförda stickprov EY Vi har slumpvis valt ut 7 enhetschefer från barn- och utbildningsförvaltningen och 7 stickprov från social- och äldreomsorgsförvaltningen. Vår granskning visar att de underlag som används för rimlighetsbedömning saknar jämförelsekolumn vilket torde försvåra rimlighetsbedömningen. Vi har även noterat att attest av utanordningslistan i de flesta fall är attesterad efter månadens slut ibland flera månader efter. l båda fallen har lönen redan betalats ut. Dock är lönen preliminär vilket innebär att arbetsgivaren har rätt att inom fyra månader korrigera en felaktigt utbetald lön Slutsats och bedömning Vi har noterat att kontrollen genomförs i efterhand, dvs när löneutbetalning redan skett. Vi har även noterat att det saknas en jämförelsekolumn i de underlag som används för att genomföra kontrollen. Detta är enligt vår bedömning en brist eftersom det inte tydligt framgår vad den rimlighetsbedömning som görs baseras på. Vi rekommenderar även att kontrollen görs i förebyggande syfte, dvs innan utbetalning sker. 4.6 Har KSF månatligen tagit stickprov från logglistan över förändringar i anställningen samt över rörliga tillägg och avdrag? Genomförd kontroll av kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning tar stickprov på underlag från både barn- och utbildningsförvaltningen samt social- och äldreomsorgsförvaltningen avseende utbetalda löner. Omfattningen av antalet stickprov varierar beroende på antalet transaktioner. En gång per månad tas en logglista ut ur systemet. Logglistan är den lista som visar vilka registreringar en användare har gjort i systemet. Listan tas ut mellan den 1 :a och den 15:e i månaden, efter den 15: e i månaden är det framförallt personalassistenterna som är inne i systemet. De har behörighet att göra justeringar. Alla transaktioner kommer med på listan oavsett om de har genererat någon utbetalning. Från listan väljs transaktioner som gäller lön och anställning. Kommunstyrelsens förvaltning efterfrågar underlag för dessa transaktioner från förvaltningarna. Underlagen skannas in och sparas tillsammans med urvalet. 12

22 4.6.2 Genomförda stickprov EY Vi har valt att granska kommunstyrelsens förvaltnings utförda kontroll genom att ta del av avstämningen för 4 månader, dvs kontrollera samma stickprov som förvaltningen själva har valt ut. Samtligt material har som har inhämtats och granskats, innehar attest och en rimlig förklaring till lönetillägg eller avdrag. Underlag för samtliga granskade månader har inhämtats. Samtliga underlag har varit attesterade S/utsats och rekommendation Vår granskning visar inte på några avvikelser Har respektive förvaltning rapporterat tillbaka till KSF att de rekommendationer om förbättringar av Herorna och Procapita som KSF föreslår genomförts? Ingen återrapportering till kommunstyrelsens förvaltning har skett. stockhalm den 30 mars 2015 r!),ial? /L- ~~ cka Hansson Auktoriserad revisor 13

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-18 GN-2014/292.182 2 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-18 GN-2014/292.182 2 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-18 GN-2014/292.182 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 Elisabet.Tullgren@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern

Läs mer

Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-05 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 150708 Internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5 Revisionsrapport OXELöSU,»/,..;;,.^ 20i6-05- 2 0 tmä>(3ä Annika Hansson, Certifierad kommunal revisor Mars 2026 pwc 1 av 5 Innehåll l. Förändringar under 2015 avseende lönerutiner...3 l.l. Utfall av registeranalys...

Läs mer

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015 Löpande granskning 2015 Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Aui ldi'lq il hpttpr 1'\'o. k l fl Q world Innehåll 1. lnledning... 2 1.1. Bakgrund..........................................................

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 Ärendet Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska den interna kontrollen i huvudboksprocessen.

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Granskning av landstingets leverantörsregister

Granskning av landstingets leverantörsregister Granskning av landstingets leverantörsregister Rapport nr 07/2012 Oktober 2012 Eva M. R. Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Revisionsfrågor... 4 4. Avgränsningar...

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4 2.3.

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Uppföljning av korttidsvistelse - Habiliteket AB

Uppföljning av korttidsvistelse - Habiliteket AB SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-03 SN-2014/2959.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24 Revisionsrapport Gotlands kommun Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag Mats Renborn 2009-09-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2012-02-08 32-2011-0599 Löpande granskning av Försvarsmakten 2011 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarsmakten bl.a.

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Huddinge kommun. Granskning av manuella utbetalningar

Huddinge kommun. Granskning av manuella utbetalningar Huddinge kommun Granskning av manuella utbetalningar Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och avgränsning...4 2.3 Revisionsfrågor...4 2.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun KS 15 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2011-08-12 Diarienummer KSN-2010-0591 Kommunstyrelsen Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Karlstad 2012-08-22 Carina Wiberg, 054-540 10 03 carina.wiberg@karlstad.se Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret Kundnöjdhet

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2011

Beslut om bidragsbelopp 2011 29 november 2010 GSN-2010/.182 1 (7) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg 08-53536014 susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2011 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2011. Grundskolenämnden

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler Dessa riktlinjer är giltiga under projekttiden för införandet av Nationell Patientöversikt under 2013. 1(8) Innehåll Logghantering

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Sidan 1 av 7 Strategienheten Datum Dnr Sid 2016-02-03 2015 KS 895 1 (3) Gräsöfondens styrelse Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Bakgrund Gräsöfonden har sedan bildandet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN ÅR 2015 Ansvarig: Therese Norrbelius Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind 2015-12-16 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En fektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Dnr: Rev 34-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Granskning av införandet av lönesystemet Heroma

Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Revisionsrapport Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun Amanda Elg Joakim Rydberg Februari 2016 Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 9/2015 Upplands Väsby kommun Granskning av avgångsvederlag Innehåll 1 Sammanfattning och svar på revisionsfrågor samt rekommendationer... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-12 SN-2013/4961.156 KS-2013/1036.156 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Riktlinje för

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta

Läs mer

Granskning av demensvård yttrande över revisonsrapport

Granskning av demensvård yttrande över revisonsrapport SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-15 AN-2015/472.739 1 (4) HANDLÄGGARE Altersten Premfors, Maria Maria.Altersten-Premfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo 1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Remiss- Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014

Remiss- Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-17 GN-2014/113.119 1 (3) HANDLÄGGARE Hyensjö, Anna 08-535 360 85 Anna.Hyensjo@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss- Webbriktlinjer för

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Mönsterås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund 1 1.2. Kontrollmål/granskningsmål 1 1.3.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Slutrapport internkontrollplan 2015

Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2016-01-08 1 (9) Socialförvaltningen Kvalitet och utveckling ÖFNES/2015:15 Elin Lindh /070-086 21 44/ Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Stödprocesser Sammanfattning Förslag till åtgärder Ekonomi Statlig ersättning Inköpsprocessen Kontrollen har gällt återsökning från Migrationsverket

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen 2015-03-18 KFN-2015/25.199 1 (3) HANDLÄGGARE Press, Annika 08-53531706 Annika.Press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Revidering av Huddinge kommuns författningssamling HKF 6210, taxebestämmelser för förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Revidering av Huddinge kommuns författningssamling HKF 6210, taxebestämmelser för förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-05 GSN-2015/436.184 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av Huddinge

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer