Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055"

Transkript

1 PTS-ER-2004:9 Dnr: /32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR JANUARI 2004 T Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: tel: telestyrelsen: Temo AB: Anneli Jennefors, e-post: tel: TEMO AB, P.O. BOX 8057, SE STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 (0) , FAX +46 (0) , VAT NO. SE

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund och syfte... 3 Resultat... 4 Hur ofta går man till Svensk Kassaservice för att betala räkningar och ta ut pengar?... 4 Hur ofta går man till Postens Partner för att hämta eller skicka brev och paket eller köpa frimärken?... 5 På vilket sätt betalar man vanligen sina räkningar... 6 Bedömning av tillgänglighet och service gällande Svensk Kassaservice... 8 Bedömning av tillgänglighet och service gällande Postens Partner... 9 Bilaga: Metodbeskrivning... 0 Bilaga 2: Frågeformulär... Bilaga 3: Tabeller... 2 Bilaga 4: Öppna svar... 3 T Temo AB (3)

3 Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet en årlig undersökning av hur befolkningen upplever kvaliteten i Postens service samt av befolkningens betalningsvanor och hur man förser sig med kontanter. Denna undersökning är en uppföljning av tidigare genomförda mätningar Mot bakgrund av de förändringar som Postens servicenät under senare tid har genomgått, har frågeställningarna i årets mätning och den föregående (2003) anpassats till nuvarande förhållanden, vilket medför att jämförelse med tidigare mätningar bör göras med viss försiktighet. Sommaren 200 påbörjades avvecklingen av det traditionella kontorsnätet samtidigt som brev- och pakettjänster lades över på av Posten för ändamålet särskilt anlitade partner, t ex butiker och serviceinrättningar. Avsikten är att konsumenterna skall uträtta sina brev och paketärenden hos dessa partner. Samtidigt har kassatjänsterna (in- och utbetalningar) skilts ut från traditionell postverksamhet och tillhandahålls numera i ett separat bolag kallat Svensk Kassaservice AB. T Temo AB (3)

4 Resultat Hur ofta går man till Svensk Kassaservice för att betala räkningar och ta ut pengar? De svarande i undersökningen fick uppge hur ofta de brukar gå till Svensk Kassaservice för att betala räkningar och ta ut pengar. Frågan avser fast kassaservice, alltså inte den som tillhandahålls av lantbrevbärare. Frågan var spontan, d.v.s. svarsalternativen lästes inte upp för respondenten. Knappt fyra av tio (38 procent) av svenska folket går till Svensk Kassaservice minst en gång per år för att betala räkningar och ta ut pengar i kassan, medan 6 procent svarar att de aldrig går dit av denna anledning. Bland dem som svarar att de går till Svensk Kassaservice för att betala räkningar och ta ut pengar är det vanligast med den typen av ärenden -3 gånger per år (20 procent). Resultaten ligger i stort sett i nivå med mätningen år Diagram : Hur ofta brukar du gå till Svensk Kassaservice* för att betala räkningar och ta ut pengar? -3 ggr/år g/kvartal Varannan månad g/månad Varannan vecka Någon gång/vecka Flera ggr/vecka Går aldrig till SV Kassaservice* i detta ärende Vet ej % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% *Formuleringen år 200/ 2002 : Posten T Temo AB (3)

5 Av dem som besöker Svensk Kassaservice varannan vecka återfinns en större andel bland de äldsta (60 år och äldre). Eftersom en omorganisation av posten har skett under år 2002, bör jämförelser med tidigare mätningar göras med viss försiktighet. I mätomgångarna 200 och 2002 löd frågan: Hur ofta brukar Du gå till Posten för att betala och ta ut pengar i kassan? Med Posten menar vi både postkontor och postservice som finns i butiker, medborgarkontor, bibliotek eller liknande, inte kassaservice via lantbrevbärare Hur ofta går man till Postens Partner för att hämta eller skicka brev och paket eller köpa frimärken? De svarande i undersökningen fick också uppge hur ofta de besöker Postens Partner för att hämta eller skicka brev och paket eller köpa frimärken. Även denna fråga var spontan, d.v.s. svarsalternativen lästes inte upp för respondenten. Åttiofem procent går minst en gång per år till Postens Partner för att hämta eller skicka brev och paket eller köpa frimärken. Det vanligaste är att man besöker Postens Partner i detta ärende -3 gånger per år (26 procent), följt av en gång i månaden vilket 2 procent uppger. Drygt en av tio svarar en gång per kvartal eller varannan månad. Åtta procent uppger någon gång varannan vecka och fyra procent någon gång i veckan. Att man aldrig går till Postens Partner i detta ärende uppger 4 procent. Resultaten ligger i stort sett i nivå med föregående års mätning. Diagram 2: Hur ofta brukar du gå till Postens Partner för att hämta eller skicka brev och paket eller köpa frimärken? -3 ggr/år g/kvartal Varannan månad g/månad Varannan vecka Någon gång/vecka Flera ggr/vecka Går aldrig till Postens Partner* i detta ärende Vet ej % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% *Formuleringen år 200/2002 : Posten T Temo AB (3)

6 Av dem som besöker Postens Partner en gång i månaden återfinns en större andel bland de yngsta (6-29 år). En större andel bland männen och de äldsta uppger att de aldrig besöker Postens Partner i detta ärende. I mätomgångarna 200 och 2002 löd frågan: Hur ofta brukar Du gå till Posten för att hämta eller skicka brev och paket eller köpa frimärken? Med Posten menar vi både postkontor och postservice som finns i butiker, medborgarkontor, bibliotek eller liknande, inte kassaservice via lantbrevbärare. På vilket sätt betalar man vanligen sina räkningar Betalning av räkningar via dator, Internet eller bankens hemsida har ökat från 999 till 2004 med 37 procentenheter (från 9 procent till 46 procent) och det har skett på bekostnad av postala betalningsuppdrag (postgiro, bankgiro, privatgiro eller motsvarande). Andelen har minskat från 999 till 2004 med 34 procentenheter (från 79 procent till 45 procent). Diagram 3: Hur betalar du vanligen dina räkningar? Över postgiro, bankgiro, pers. konto, sänder in räkningar till banken Via dator/internet/bankens hemsida Över disk hos SV Kassaservice* Över disk på bankkontor/på banken Genom lantbrevbärare Via telefon/telefonbank Annan betalar/har inga räkningar Annat sätt *Formuleringen år 200/2002 : Posten 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Bland dem som betalar räkningar via dator återfinns en större andel bland personer i åldersgruppen år och de som har en hushållsinkomst över kronor. Medan det är vanligare bland kvinnor, boende i glesbygd, 45-åringar och äldre samt de med en hushållsinkomst under att betala sina räkningar över postgiro, bankgiro, privatgiro eller motsvarande. T Temo AB (3)

7 På vilket sätt tar man vanligen ut kontanter Uttag från Bankautomat har ökat från 999 till 2004 med 5 procentenheter (från 78 procent till 83 procent). När det gäller uttag från konto t ex ICA-konto, betalkort eller motsvarande vid köp i butik har det skett en ökning mellan mätningarna 999 och 2004 (från 2 procent till 7 procent). I övrigt är resultaten i stort sett oförändrade. Diagram 4: På vilket sätt tar du vanligen ut kontanter? Uttag från bankautomat Uttag över disk på bankkontor/banken Uttag över disk hos SV Kassaservice* Uttag från konto t ex ICA-konto betalkort Genom lantbrevbärare Check (vid köp i butik) Får av annan i hushållet Annat sätt 2 *Formuleringen år 200/2002 : Posten 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Av dem som tar ut kontanter från bankautomat återfinns en större andel bland dem mellan 6 och 44 år och de som har en hushållsinkomst över kronor. Av dem som tar ut pengar över disk hos Svensk Kassaservice eller pengar över disk på bankkontor finns en större andel bland dem som är 60 år eller äldre och de med en hushållsinkomst under kronor. Även bland dem som tar ut pengar via konto (t ex ICA-konto, betalkort eller motsvarande vid köp i butik) återfinns en större andel bland de med en hushållsinkomst under kronor. T Temo AB (3)

8 Bedömning av tillgänglighet och service gällande Svensk Kassaservice Vid mätningen år 200 och 2002 fick de svarande bedöma tillgänglighet och service när det gällde Posten. I årets mätning och i mätningen år 2003 har de svarande i undersökningen fått bedöma tillgänglighet och service gällande Svensk Kassaservice. Jämförelser mellan årets och 2003 års resultat och de föregående mätningarna bör därför göras med försiktighet. Cirka 44 procent är nöjda med personalens service hos Svensk Kassaservice. Vid jämförelse med föregående års undersökning kan man konstatera att andelen nöjda har minskat med 7 procentenheter. Trots detta är andelen missnöjda i stort sett oförändrad, fler väljer däremot i årets mätning att inte ta ställning i frågan (34 procent jämfört med 29 procent 2003). Nästan fyra av tio (38 procent) är nöjda med tillgängligheten när det gäller den tid det tar för att komma till Svensk Kassaservice. Även detta visar på ett försämrat resultat jämfört med föregående mätning (minskning från 44 procent nöjda till 38 procent nöjda). Trettiofyra procent är nöjda med tillgängligheten vad gäller kötider, jämfört med 38 procent år Andelen missnöjda är 2 procent vid båda mättillfällena. Bara 27 procent uppger att de är nöjda när det gäller öppettiderna hos Svensk Kassaservice, vilket är en minskning med 9 procentenheter jämfört med föregående mätning. Trots detta är andelen missnöjda i stort sett oförändrad. Andelen som inte tar ställning i frågan har däremot ökat från 3 procent till 37 procent. T Temo AB (3)

9 Bedömning av tillgänglighet och service gällande Postens Partner De svarande i undersökningen fick också möjlighet att bedöma tillgänglighet och service gällande Postens Partner. Nästan tre av fyra bland de svarande är nöjda med tillgängligheten när det gäller öppettider hos Postens Partner och sju av tio är nöjda med personalens service. Knappt sju av tio (67 procent) är också nöjda med tillgängligheten när det gäller den tid det tar för att komma till Postens Partner och drygt sex av tio (62 procent) med kötiderna. För samtliga frågor om tillgänglighet och service gällande Postens Partner kan konstateras att det skett en ökning av andelen nöjda med i genomsnitt cirka 5 procentenheter jämfört med mätningen år Diagram 6 T Temo AB (3)

10 Bilaga: Metodbeskrivning Metod Undersökningen är genomförd via telefonintervjuer som en del av Temos telefonomnibus, Temo Direkt. Urvalet är baserat på ett riksrepresentativt urval i två steg. I steg ett dras hushåll ur Temo s hushållsbas över hushållstelefonnummer med kompensation för hemliga telefonnummer. I steg två dras slumpmässigt en individ, 6 år eller äldre, inom hushållet. Målgrupp Den svenska befolkningen, 6 år och uppåt. Tidsperiod under vilken projektet genomfördes Undersökningen är genomförd under vecka 3 i januari 2004 och omfattar.007 intervjuer. T Temo AB (3)

11 Bilaga 2: Frågeformulär T Temo AB 2004 (3)

12 Bilaga 3: Tabeller T Temo AB (3)

13 Bilaga 4: Öppna svar T Temo AB (3)

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007 Rapport Synovate Sweden AB Tel +46 ()8 22 33 P.O. Box 87 Fax +46 ()8 22 33 99 SE-4 2 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE64746 Igeldammsgatan 22 Undersökning av befolkningens post- och kassavanor

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831 POST & TELESTYRELSEN Befolkningens post- och kassavanor T-23831 BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på den upplevda kvaliteten

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm RAPPORT Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 00 Kommunikationsmyndigheten PTS: Investigo: Ann-Christin Sundberg Andreas Köhn Datum: 00-0-1 Stockholm Investigo AB Junfugatan, tr 4 44 STOCKHOLM

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 FEBRUARI 2002 T-22588 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 FEBRUARI 2001 T-20963 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster Post & telestyrelsen Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011 ÅRS UNDERSÖKNING Projekt: 1520725 (föregående undersökning 18434) Introduktion Hej, jag heter xxx och ringer

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 T-24818 Kontaktpersoner: Aktiefrämjandet: Katja Lager info@aktieframjandet.se, tel: 08-24 33 85 Temo AB: Arne Modig, e-post: arne.modig@temo.se tel: 08 522 330 05 Anna-Karin

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Svenska folkets betalningsvanor 2018

Svenska folkets betalningsvanor 2018 Svenska folkets betalningsvanor 18 Maj 18 2 SVENSKA FOLKETS BETALNINGSVANOR 18 Svenska folkets betalningsvanor 18 Svenska hushåll använder i allt större utsträckning elektroniska betalningsmedel som bankkort

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november 05 05-11 -21 T- 112183 Kontaktpersoner: TEMO: Arne Modig 073 950 3005, arne.modig@temo.se David Ahlin 073 950 3016, david.ahlin@temo.se

Läs mer

Sverige

Sverige Julklappsinköp i Sverige 2015 2015-12-22 Kraftig ökning för julhandeln på internet + 25 procent METOD PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2 009 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 2001

Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 2001 TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 8-629 6 Fax 8-629 6 99 Internet www.temo.se Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 21 T2235 22-1-11 Arne

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige 2003-11-13 T- 24932 Kontaktpersoner: Kundföretaget AB: TEMO: Kontaktperson: Arne Modig TEMO AB,

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Sida 1 Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson 2008-11-26 Sida 2 Inledning Julen innebär ökade inköp för de flesta, där julklapparna står för den stora delen.

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Reumatikerförbundet: Upplevelse av förpackningar för dagligvaror T Leif Hansson. Datum:

Reumatikerförbundet: Upplevelse av förpackningar för dagligvaror T Leif Hansson. Datum: Reumatikerförbundet Upplevelse av förpackningar för dagligvaror T-112011 Reumatikerförbundet: TEMO AB: Katarina Cenner Leif Hansson Gun Pettersson Datum: 2005-10-18 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Julklappsinköp i Sverige

Julklappsinköp i Sverige Julklappsinköp i Sverige 2016 2016-12-22 Mer än en tredjedel av alla julklappar har handlats online METOD PostNord har låtit Kantar SIFO fråga 1 993 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten 1 Bakgrund och

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2011 Det orange kuvertet till pensionssparare Claes Falck Kidist Hamrén TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2011 Det orange kuvertet till pensionssparare Claes Falck Kidist Hamrén TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2011 Det orange kuvertet till pensionssparare 2011 2011-04-13 Claes Falck Kidist Hamrén TNS SIFO Bearbetning av Christer Nordh, Pensionsmyndigheten 2011-05-13 1 Bakgrund

Läs mer

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län RAPPORT ISSN1400-0792 Nr 2010:9 Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län 2 Titel: Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län Utgivningsår:

Läs mer

HUSHÅLLENS ANVÄNDNING AV FRI-TV 2018 PÅ UPPDRAG AV POST- OCH TELESTYRELSEN

HUSHÅLLENS ANVÄNDNING AV FRI-TV 2018 PÅ UPPDRAG AV POST- OCH TELESTYRELSEN HUSHÅLLENS ANVÄNDNING AV FRI-TV 8 PÅ UPPDRAG AV POST- OCH TELESTYRELSEN BAKGRUND OCH SYFTE Post-och telestyrelsen (PTS) har gett Intermetra Business & Market Research Group i uppdrag att genomföra en undersökning

Läs mer

Befolkningens användning av posttjänster 2014

Befolkningens användning av posttjänster 2014 Rapportnummer PTS-ER-:9 Datum -02-25 Befolkningens användning av posttjänster 2 Rapportnummer PTS-ER-:9 Diarienummer 13-11547 ISSN 1650-9862 Författare Sweco Strategy AB: Mathias Johansson PTS: Emma Maraschin

Läs mer

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013 Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack Maj 2013 Innehållsförteckning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2018

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2018 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Låneindikator. April 2011

Låneindikator. April 2011 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Society i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Research International Sweden AB 2

Research International Sweden AB 2 Research International Sweden AB 2 Inställning till livbolagen AMF Pension 2004-06-09, 1512132 Fakta om undersökningen Metod: Research International/SIFOs telefonomnibus med riksrepresentativt urval Fältarbete:

Läs mer

Svenska folket om svaga i samhället

Svenska folket om svaga i samhället TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Svenska folket om svaga i samhället För Den nya välfärden oktober

Läs mer

Hushållens användning av fri-tv På uppdrag av Post- och Telestyrelsen.

Hushållens användning av fri-tv På uppdrag av Post- och Telestyrelsen. Hushållens användning av fri-tv 2017 På uppdrag av Post- och Telestyrelsen. Bakgrund och syfte Post-och telestyrelsen (PTS) har gett Enkätfabriken i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Novus Opinion Allmänheten om kärnkraft Oktober 2008 Arne Modig 2008-10-30 Allmänheten om kärnkraft Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Analysgruppen vid KSU, Kärnkraftsäkerhet

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Januari 2003

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Januari 2003 TEMO AB Postadress Box 8057 SE-10 20 Stockholm Besöksadress Igeldammsgatan 22, Telefon 08-522 330 00 Fax 08-522 330 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen för socialsekreterare.

Läs mer

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013 Christer Nordh/2013-02-22 Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre 11-14 februari 2013 Undersökning om förvaltningstjänster Om undersökningen Syfte: Målgrupp:

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Julhandeln 2018 Så mycket handlar vi för på nätet

Julhandeln 2018 Så mycket handlar vi för på nätet Julhandeln 2018 Så mycket handlar vi för på nätet 2018-12-21 Rekordjul på nätet - 4 av 10 av alla julklappar har handlats online SAMMANFATTNING - Svenska folket har fram till den 18 december handlat julklappar

Läs mer

Snabbmätning Om ekonomiska prioriteringar

Snabbmätning Om ekonomiska prioriteringar Snabbmätning Om ekonomiska prioriteringar 2009-08-20 Metodbeskrivning Urval: Riksrepresentativt i åldersgruppen 18-74år vad gäller kön, ålder och geografi. g Urvalet dras från Novus förrekryterade panel.

Läs mer

Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012

Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012 Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012 Deltagarnas upplevda nöjdhet med coachstödet i TSL-systemet är fortsatt hög. 74 procent av deltagarna är nöjda ger betyg 7, 8, 9 eller 10 på en tiogradig skala, och

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer:

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer: Fjärrvärme 2011 E.ON Jon Andersson, 2011-05-20 Projektnummer: 1522498 1 Om undersökningen Ämne: Fjärrvärme Projektnummer: 1522498 Uppdragsgivare: E.ON Tid för fältarbete: 16-19 maj 2011 Antal genomförda

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group December 2018

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group December 2018 Låneindikatorn Genomförd av Origo Group December 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande utlåning sid.

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2010

Kodbarometern för allmänheten 2010 Kodbarometern för allmänheten 2010 Rapport av Hallvarsson & Halvarsson för Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 13 december 2010 November 2010 HALLVARSSON & HALVARSSON SVEAVÄGEN 20 P.O. BOX 3666 SE-103

Läs mer

Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation - en individundersökning 2005

Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation - en individundersökning 2005 RAPPORTNUMMER PTS-ER-2006:01 Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation - en individundersökning 2005 2005-12-19 Kontaktpersoner: Post- och telestyrelsen: Camilla Jönsson Temo AB: Cecilia Svärd och Agneta

Läs mer

i Sverige 2014 2014-12-23

i Sverige 2014 2014-12-23 Julhandeln på internet i Sverige 2014 2014-12-23 Var fjärde julklapp är e-handlad i år METOD PostNord har låtit TNS SIFO fråga 1300 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet 2017-12-22 Rekordjul på nätet - Mer än en tredjedel av alla julklappar har handlats online SAMMANFATTNING - Svenska folket har fram till den 20 december

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Mångfaldsbarometern Ansvariga: Fereshteh Ahmadi, professor, huvudansvarig, Högskolan i Gävle Irving Palm, docent, Uppsala Universitet

Mångfaldsbarometern Ansvariga: Fereshteh Ahmadi, professor, huvudansvarig, Högskolan i Gävle Irving Palm, docent, Uppsala Universitet Mångfaldsbarometern 2018 Ansvariga: Fereshteh Ahmadi, professor, huvudansvarig, Högskolan i Gävle Irving Palm, docent, Uppsala Universitet Inledning Mångfaldsbarometern skapades vid Sociologiska institutionen

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Allmänheten om politisk TV-reklam

Allmänheten om politisk TV-reklam Novus Allmänheten om politisk TV-reklam 9 april, 2010 För: Sveriges Annonsörer Kontakt: Anna Lindström Kontakt på Novus: Annelie Åström Gun Pettersson Om undersökningen Syftet med undersökningen är att

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 1 maj kommentar av docent Örjan Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 1 maj kommentar av docent Örjan Hultåker Rapport från SKOP om, - kommentar av docent Örjan Hultåker Inför förstamajfirandet: - Åter positiv förtroendebalans för regeringen - 42 procent anser att regeringen gör ett bra jobb 39 procent ett dåligt

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj Arne Modig TEMO AB Postadress Box 19 S-171 6 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-69 60 00 Fax 08-69 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna Juni 217 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 217 Ipsos. All rights reserved Partiledarförtroende juni 217 Annie Lööf, Centerpartiet 41 procent har förtroende för Annie

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2016 Stockholm, 22 november Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer november 2016 Stockholm, 22 november Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer 2016 Stockholm, 22 2016 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer : medvind för Centerpartiet DN/Ipsos

Läs mer

Övergripande kundundersökning 2014 Analysrapport

Övergripande kundundersökning 2014 Analysrapport Övergripande kundundersökning 2014 Analysrapport CSN, rapport 2014:11 2 Diarienummer 2014-211-8250 Diarienummer 2014-211-8250 Övergripande kundundersökning 2014 Analysrapport 3 4 Diarienummer 2014-211-8250

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom Familjeekonomi 2017 - mina, dina och våra pengar Ingela Gabrielsson Privatekonom 2017-05-31 Sammanfattning En djupdykning i svenska pars hushållsekonomi visar på tydliga förändringar jämfört med tidigare

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2017 Ur rapporten: Stora skillnader i storleken på lättillgänglig hushållsbuffert bland svenska hushåll. Nästan hälften sparar regelbundet till något specifikt de planerar att köpa

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer