RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor Ann-Christin Sundberg. Datum: Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm"

Transkript

1 RAPPORT Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 00 Kommunikationsmyndigheten PTS: Investigo: Ann-Christin Sundberg Andreas Köhn Datum: Stockholm Investigo AB Junfugatan, tr 4 44 STOCKHOLM Tel: februari 00

2 Innehåll FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN... 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 1 MÅLGRUPP... 1 URVALSMETOD OCH URVALSSTORLEK... 1 DATAINSAMLING... 1 BORTFALLSREDOVISNING OCH SVARSFREKVENS... VIKTNING AV RESULTATEN... Resultatens tillförlitlighet... JÄMFÖRBARHET MELLAN 00 OCH BEFOLKNINGENS VANOR AVSEENDE KONTANTUTTAG OCH BETALNINGAR... HUR OFTA GÅR MAN TILL POSTEN FÖR ATT BETALA RÄKNINGAR OCH TA UT PENGAR?... HUR OFTA GÅR MAN TILL POSTOMBUD?... PÅ VILKET SÄTT BETALAR MAN VANLIGEN SINA RÄKNINGAR?... PÅ VILKET SÄTT TAR MAN VANLIGEN UT KONTANTER?... SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET HOS SVENSK KASSASERVICE... BEDÖMNING AV TIDEN ATT TA SIG TILL SVENSK KASSASERVICE... SVENSK KASSASERVICE ÖPPETTIDER... KÖTIDERNA HOS SVENSK KASSASERVICE... BEDÖMNING AV PERSONALENS SERVICE... 1 SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET HOS POSTOMBUDEN... 1 TIDEN ATT TA SIG TILL POSTOMBUD... 1 POSTOMBUDENS ÖPPETTIDER KÖTIDER HOS POSTOMBUDEN... 1 BEDÖMNING AV PERSONALENS SERVICE... 1 UTBUDET AV BREV OCH PAKETTJÄNSTER HOS POSTOMBUD... 1 PRISVÄRDHET ATT SKICKA BREV ELLER PAKET... 1 POSTUTDELNINGEN... 1 HUR FÅR MAN SIN POST?... 1 AVSTÅNDET TILL SIN BREV-/ POSTLÅDA... 0 NÖJDHETEN MED POSTUTDELNINGEN DÄR MAN BOR... 1 BEROENDET AV POSTLEVERANS FEM DAGAR I VECKAN... Bilagor på CD Frågeformulär Viktmatris Diagramrapport i Power Point presentation (CD-skiva)

3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Posten AB tillhandahåller sedan 00 kassatjänsterna och brevtjänsterna i skilda servicenätverk. Kassatjänsterna erbjuds via Svensk Kassaservice och brevtjänsterna via så kallade företagscenter respektive genom brev- och paketombud, till exempel i mataffärer eller bensinstationer. Till detta kommer lantbrevbärarna som svarar för både post- och kassaservice till drygt hushåll. Under andra halvåret 00 kommer Svensk Kassaservice att avvecklas enligt beslut av riksdagen. Inom ramen för sin tillsynsverksamhet genomför Kommunikationsmyndigheten PTS en årlig undersökning av befolkningens post- och kassavanor. Denna undersökning har genomförts årligen sedan 1. Under januari 00 har Investigo fått förtroendet att genomföra den årliga undersökningen vars syfte är att beskriva den svenska befolkningens inställning till kvaliteten i Postens service samt kartlägga befolkningens betalningsvanor och kontantförsörjning. Ansvarig på Investigo har varit Andreas Köhn. På PTS har Ann-Christin Sundberg varit huvudansvarig för projektgruppen. Målgrupp Undersökningens målgrupp är den svenska befolkningen som vid fältperioden start har fyllt 1 år. Urvalsmetod och urvalsstorlek Ett obundet slumpmässigt urval av hushåll med fast telefonabonnemang har dragits, där den person i hushållet som står på tur att fylla år och är fyllda 1 år har intervjuats. Antal personer som har intervjuats uppgår till 1 0. Datainsamling Telefonintervjuerna genomfördes av Norstat AB i Linköping under perioden till

4 Bortfallsredovisning och svarsfrekvens Bortfallsredovisning antal Bruttourval: 14 Övertäckning (ej målgruppstillhörig, dubblett, mm) Nettourval: 4 Bortfall (vägran, sjukdom, språk mm): Ej anträffbar: 4 Genomförda intervjuer (var av st ej kompletta): 1 1 Kompletta intervjuer 1 0 Svarsfrekvens: 4% Tabell 1: Bortfallsanalys och svarsfrekvens Svarsfrekvensen på 4 % är relativt hög för denna typ av undersökning och har åstadkommits genom att ett begränsat urval av personer har kontaktas vid ett stort antal tillfällen under den drygt tre veckor långa fältperioden. Viktning av resultaten Liksom tidigare års undersökningar har resultaten i denna undersökning viktas med hänsyn till ålder, kön och H-region. Motivet för detta är i första hand att försöka bibehålla jämförbarhet med tidigare års undersökningar. I tabellen nedan framgår att stickprovet avviker något från målpopulationen avseende medelålder, könsfördelning och region. Anledningen är dels att vissa grupper är svårare att nå än andra och dels att en del människor är mindre benägna att delta i undersökningar än andra. T ex är det lättare att nå äldre människor med telefonintervjuer eftersom de är hemma oftare än yngre människor. Det är också ett känt fenomen att män är mindre benägna att delta i undersökningar än kvinnor. Stickprovet Befolkningen +1 år Medelålder 1, år 4, år Män/ Kvinnor 4% / % / Sthlm 1% 1% Gbg % 1 Malmö 4% % Större städer 4 % Tätbygd % % Mellanbygd 1% 1% Glesbygd % % Tabell : Stickprovets fördelning av ålder, kön och H-region i jämförelse med befolkningen Genom att väga stickprovet har vi kompenserat för snedfördelningen avseende ålder, kön och H-region. Den fullständiga viktmatrisen finns i bilaga. Underlaget för viktmatrisen har hämtats från SCB:s tabell över Folkmängden den 1 november efter kommun, ålder och kön år 00.

5 Resultatens tillförlitlighet Stickprovsundersökningar innebär alltid att resultatet är behäftat med större eller mindre felmarginaler. I den här undersökningen gäller nedanstående felmarginaler (B), baserat på 1 0 respondenter: P (andel svar) B då n = 1 0 % 1, % 1, 0 %,4 0 %, 40 %,0 0 %,0 Tabell : Undersökningens felmarginaler Förklaring: Vidstående värden innebär t.ex. om 0 % i urvalet har svarat att de besöker Posten 1 gång/mån så är den verkliga andelen I populationen 0 ±,4 (1,-,4%). Felmarginalernas storlek är intimt sammankopplade med antalet respondenter. Med 1 0 svar är felmarginalerna små och därmed är resultaten mycket säkra. Jämförbarhet mellan 00 och 00 Resultaten för 00 visar för flera frågor på skillnader och för en del frågor även trendbrott jämfört med tidigare års undersökningar. Trots att 00 års undersökning har genomförts under samma period och viktats på samma sätt som tidigare års undersökningar kvarstår en viktig metodskillnad: I denna undersökning har urvalet och datainsamlingen skett för enbart PTS medan tidigare års undersökningar har ingått i en sk buss. En buss innebär att respondenterna har fått besvara PTS frågor tillsammans med frågor från flera andra undersökningar. Likheter och skillnader i undersökningsmetoderna 00 och 00 framgår av tabellen nedan: Urval och datainsamling Tabell 4: Metod 00 jmf med PTS egen undersökning Enbart för PTS 00 PTS ingår i en BUSS PTS är en av flera undersökningar i samma urval Period Januari Januari Intervjutid min? ( > min) Svarsfrekvens 4%? Vägningsmetod Ålder, kön och H-region Ålder, kön och H-region Vikter Se tabell? En viktig konsekvens av metodskillnaderna är att svarstiden för respondenten blir väsentligt längre i en buss än i en vanlig undersökning, vilket ger ett högre bortfall. Det kan i sin tur innebära att undersökningar som ingår i en buss får en

6 överrepresentation av respondenter som är mer positiva till att delta i undersökningar än befolkningen i allmänhet eller att respondenterna som av någon anledning har mer tid över att svara på undersökningar än andra, t ex pga sjukdom, arbetslöshet eller passiv livsstil, blir överrepresenterade. Det är därmed inte säkert att skillnaderna mellan befolkningen och de som ingår i undersökningen kan kompenseras genom enbart en enkel vägning efter ålder, kön och region. En jämförelse av svarsfrekvenserna och de vikter som har använts 00 respektive 00 skulle ge en bättre grund för bedömningen av i vilken grad resultaten är jämförbara. På grund av metodbytet 00 rekommenderar vi att jämförelser av resultaten från denna undersökning med tidigare år sker med försiktighet.

7 Befolkningens vanor avseende kontantuttag och betalningar Hur ofta går man till Posten för att betala räkningar och ta ut pengar? De svarande i undersökningen fick uppge hur ofta de går till Posten för att betala räkningar eller ta ut pengar. Frågan avser fast kassaservice, alltså inte den som tillhandahålls av lantbrevbärare. Respondenterna gav spontana svar, dvs. svarsalternativen lästes inte upp för respondenten. 4 Går aldrig till Svensk Kassaservice för att betala och ta ut pengar % 1- gånger per år % 1 gång per kvartal Varannan månad Varje månad/1 gång i månaden % Någon gång var 14:e dag/varannan vecka Någon gång/vecka Flera gånger per vecka 00 Diagram 1: Hur ofta brukar Du gå till Posten för att betala räkningar och ta ut pengar? Frågan avser fast kassaservice, alltså inte den som tillhandahålls av lantbrevbärare. SPONTANT De allra flesta, % av svenska folket, går aldrig till Postombud för att betala räkningar och ta ut pengar i kassan. Endast 14 % går till Postombud minst en gång per år av denna anledning. Resultaten är inte jämförbara med föregående år pga att frågan var annorlunda formulerad. Föregående år avsåg frågan rätteligen Svensk Kassaservice medan den i år på grund av ett förbiseende avsåg Posten. Eftersom Svensk Kassaservice skall avveckla sin verksamhet under 00 är denna fråga emellertid mindre relevant.

8 Fler äldre personer uppger att de går till Posten för att betala räkningar och ta ut pengar. Av personer över år går 0 % till Posten av denna anledning minst en gång per år jämfört med 1 % av befolkningen som helhet. I de yngre åldersgrupperna uppger betydligt fler att de aldrig går till Posten för att betala räkningar och ta ut pengar. Aldrig 1- gånger per år gång per kvartal Varannan månad 4 Varje månad/1 gång i månaden år eller yngre - 4 år - 44 år 4-4 år - 4 år - 4 år år eller äldre Någon gång var 14:e dag/varannan vecka Någon gång/vecka Flera gånger per vecka Diagram 1B: Hur ofta brukar Du gå till Posten för att betala räkningar och ta ut pengar? Frågan avser fast kassaservice, alltså inte den som tillhandahålls av lantbrevbärare. SPONTANT 4

9 Hur ofta går man till Postombud? Postombuden besöks tämligen regelbundet av den svenska befolkningen. Varannan svensk () över 1 år menar att de besöker Postombud för att hämta/skicka brev/paket eller köpa frimärken minst någon gång varannan månad. 4 Går aldrig till Postombud för att hämta eller skicka brev och paket eller köpa frimärken 1- gånger per år 1 gång per kvartal Varannan månad Varje månad/1 gång i månaden Någon gång var 14:e dag/varannan vecka Någon gång/vecka Flera gånger/vecka % 1 1% 1 14% % % % 14% 1% 1% 1% 1% 14% 1 1% 1 1% 4% % % % % % % % 4% % 4% % 4% % % Diagram. Hur ofta brukar Du gå till Postombud för att hämta eller skicka brev och paket, eller köpa frimärken? Frågan avser inte service via lantbrevbärare. SPONTANT Drygt av svenskar (%) går till Postombud minst en gång per år för att hämta eller skicka brev och paket, eller köpa frimärken. De flesta ( %) besöker Postombud 1- gånger år i detta ärende, följt av en gång per månad, vilket 4 % uppger. Personer som är fyllda år och äldre uppger i lägre grad ( %) än befolkningen som helhet ( %) att de går till Postombud i detta ärende minst en gång per år. Jämfört med föregående år har andelen som aldrig besöker Postombud och andelen som besöker Postombud 1- gånger per år minskat till förmån för de som besöker Postombud oftare. Skillnaden är statistiskt säkerställd.

10 På vilket sätt betalar man vanligen sina räkningar? Betalning av räkningar via dator, internet eller bankens hemsida har stadigt ökat i undersökningen och uppgår till % i årets mätning jämfört med % år 00. I årets undersökning kan vi inte avläsa motsvarande minskning för postala betalningsuppdrag (postgiro, bankgiro, personkonto eller motsvarande). Däremot visar resultatet att fler personer ( %) använder flera olika betalningssätt jämfört med föregående år (1 %). Andelen som inte har några räkningar eller där någon annan betalar räkningarna har minskat från % år 00 till % i årets undersökning. Av dessa är 0 % mellan 1-0 år. Dessa skillnader är statistiskt säkerställda jämfört med föregående år. 4 Över disk hos Svensk Kassaservice Över disk hos bankkontor/på banken Genom lantbrevbärare Över postgiro, bankgiro, personkonto, sänder in räkningar till banken, balanskonto Via dator/internet/bankens hemsida Via telefon/telefonbank Annan betalar/har inga räkningar Annat sätt % % % % % % % % 4 4% % % 4% % 4% Diagram : Hur betalar Du vanligen Dina räkningar? Spontant. Flera alternativ möjliga. Yngre personer betalar i högre grad räkningar via dator, internet eller bankens hemsida medan äldre personer hellre använder postgiro, bankgiro, personkonto eller motsvarande. Av personer år och äldre använder % postgiro, bankgiro, personkonto eller motsvarande jämfört med % av befolkningen som helhet. Att betala via dator, internet eller bankens hemsida är mest populärt i åldergrupperna 0-44 år där nästan 0 % föredrar detta betalningssätt jämfört med % av befolkningen som helhet. Betalning via dator, internet eller bankens hemsida är mindre populärt i glesbygd än i tätorter och större städer.

11 På vilket sätt tar man vanligen ut kontanter? De tre vanligaste sättet att ta ut kontanter är via bankomat ( %), uttag från konto vid köp i butik (1 %) och uttag över disk på bankkontor/ på banken ( %). Resultaten för dessa tre alternativ är oförändrat jämfört med föregående år. (Skillnaderna ligger inom felmarginalen.) Däremot har andelen som tar ut pengar via Svensk Kassaservice ökat från 1 % föregående år till drygt % för 00. Skillnaden är statistiskt säkerställd jämfört med föregående år. 4 Uttag över disk hos Svensk Kassaservice Uttag över disk på bankkontor/på banken Genom lantbrevbärare Uttag från konto t ex ICA-konto betalkort eller motsvarande/vid köp i butik Check (vid köp i butik) Uttag från bankautomat (Bankomat/Minuten) Får av annan i hushållet/månadspeng Eget företag/kunder Använder ej kontanter Annat sätt % % % % % % % 1% 1% 1% % % % 4% % % % Diagram 4: På vilket sätt tar du vanligen ut kontanter? Spontant. Flera alternativ möjliga. Att ta ut pengar via bankomat är mindre vanligt bland äldre och bland dem som bor i glesbygd. Endast % av de som är år och äldre anger att de tar ut pengar via

12 bankomat jämfört med % av befolkningen som helhet. Av dem som bor i Glesbygd anger % att de tar ut pengar från bankomat. Uttag över disk hos Svensk Kassaservice görs i huvudsak enbart av personer som är år och äldre. Av dem som är år och äldre anger % att de tar ut pengar över disk medan ingen person under år har angett att de tar ut pengar över disk hos Svensk Kassaservice. Uttag via Svensk Kassaservice är även vanligare hos dem som bor i Glesbygd ( %) och i Stockholm ( %) och än i befolkningen som helhet ( %). Att at ut pengar från konto vid köp i butik är vanligast i Glesbygd (0 %) och bland dem som är -44 år (1 %) jämfört med befolkningen som helhet (1 %).

13 Service och tillgänglighet hos Svensk Kassaservice Respondenterna fick ta ställning till fyra frågor om tillgänglighet och service gällande Svensk Kassaservice. Liksom tidigare år har en stor andel av respondenterna svårt att ta ställning i dessa frågor vilket är helt naturligt med tanke på den relativt låga besöksfrekvensen. Andelen som har svårt att ta ställning har dock ökat i årets mätning jämfört med föregående år. En översikt av åsikterna kring Svensk Kassaservice tillgänglighet och service syns i nedanstående diagram och respektive frågeställning redovisas därefter utförligare: 4 personalens service 4 1 kötider öppettider hos Svensk Kassaservice? 0 1 den tid det tar för dig att komma till S K 14 Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Bedömning av tiden att ta sig till Svensk Kassaservice Hälften av dem som tar ställning i frågan anger att de är nöjda med tiden det tar att komma till Svensk Kassaservice. En fjärdedel av dem som tar ställning är missnöjda med tiden det tar. Både andelen nöjda respektive missnöjda har ökat signifikant jämfört med föregående år. De yngre respondenterna 1-4 år och de äldre över år är mer nöjda med den tid det tar att ta sig till Svensk Kassaservice än befolkningen som helhet. 1 4 Vet ej % % % % Mycket nöjd Ganska nöjd Varken/ eller Ganska missnöjd Mycket missnöjd Diagram : Är Du nöjd eller missnöjd med tillgängligheten och servicen när det gäller den tid det tar för dig att komma till Svensk Kassaservice?

14 Svensk Kassaservice öppettider Nära hälften av befolkningen kan inte ta ställning till öppettiderna hos Svensk Kassaservice. Hälften av dem som tar ställning anger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda. En femtedel av dem som tar ställning anger att de är ganska missnöjda eller mycket missnöjda. Andelen nöjda har ökat och andelen missnöjda har minskat signifikant jämfört med föregående år. Äldre personer över år är mer nöjda med öppettiderna hos Svensk Kassaservice än befolkningen som helhet. 1 4 Vet ej % % % % Mycket nöjd Ganska nöjd Varken/ eller Ganska missnöjd Mycket missnöjd Diagram : Är Du nöjd eller missnöjd med tillgängligheten och servicen när det gäller öppettider hos Svensk Kassaservice?

15 Kötiderna hos Svensk Kassaservice Nära hälften av befolkningen (4 %) kan inte ta ställning till om de är nöjda eller missnöjda med kötiderna hos Svensk Kassaservice. Av dem som tar ställning anger % att de är mycket nöjda eller ganska nöjda medan en dryg tiondel är missnöjda. Andelen nöjda har ökat signifikant jämfört med föregående år. Äldre personer över år är mer nöjda med kötiderna hos Svensk Kassaservice än de som är under år och yngre. 1 4 Vet ej 00 4% % % 00 1 % % Mycket nöjd Ganska nöjd Varken/ eller Ganska missnöjd Mycket missnöjd Diagram : Är Du nöjd eller missnöjd med tillgängligheten och servicen när det gäller kötider hos Svensk Kassaservice?

16 Bedömning av personalens service Drygt 4 av respondenter kan inte ta ställning till vad de tycker om personalens service hos Svensk Kassaservice. Detta är helt förklarligt eftersom besöksfrekvensen är relativt låg. Av dem som tar ställning anger nästan tre av fyra att de är mycket nöjda eller ganska nöjda. Knappt en av tio anger att är de ganska missnöjda eller mycket missnöjda. Andelen nöjda har ökat och andelen missnöjda har minskat jämfört med föregående år. Skillnaden är statistiskt säkerställd. Äldre personer över år är mer nöjda med personalens service hos Svensk Kassaservice än de som är år och yngre 1 4 Vet ej % 00 0 % % % % Mycket nöjd Ganska nöjd Varken/ eller Ganska missnöjd Mycket missnöjd Diagram : Är Du nöjd eller missnöjd med tillgängligheten och servicen när det gäller personalens service hos Svensk Kassaservice?. 1

17 Service och tillgänglighet hos Postombuden När det gäller tillgänglighet och service hos Postombuden har målgruppen besvarat fyra separata frågeställningar och de flesta respondenterna har tagit ställning i frågorna. 1 4 Öppettider 4 1 Personalens service Tid det tar för dig att komma till Postombud 4 1 Kötider 1 Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Inledningsvis kan vi konstatera att öppettiderna får bäst betyg och kötiderna sämst. Frågeställningarna redovisas utförligare nedan. Tiden att ta sig till Postombud Närmare av (%) anger att de är nöjda med tiden som det tar att komma till Postombud. Endast % är uttalat missnöjda. Både andelen nöjda och missnöjda har minskat något jämfört med föregående år. Skillnaden är statistiskt säkerställd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken/ eller Ganska missnöjd Mycket missnöjd Diagram : Är Du nöjd eller missnöjd med tillgängligheten och servicen när det gäller den tid det tar för dig att komma till Postombud? 1

18 Postombudens öppettider Uppenbarligen anses Postombuden ha mycket generösa öppettider. Befolkningen är precis som tidigare mycket nöjda med Postombudens öppettider. % anger att de är nöjda och mer än varannan person är mycket nöjd. Endast % är uttalat missnöjda. Antalet nöjda har ökat och andelen missnöjda har minskat signifikant jämfört med föregående år. Personer under år är mindre nöjda med öppettiderna hos postombud än äldre personer Mycket nöjd Ganska nöjd Varken/ eller Ganska missnöjd Mycket missnöjd Diagram : Är Du nöjd eller missnöjd med tillgängligheten och servicen när det gäller öppettider hos Postombud? 14

19 Kötider hos Postombuden Nästan tre av fyra anger att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med kötiderna hos Postombud. En av är uttalat missnöjda. Antalet nöjda har minskat och andelen missnöjda har ökat jämfört med föregående år. Skillnaden är statistiskt säkerställd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken/ eller Ganska missnöjd Mycket missnöjd Diagram : Är Du nöjd eller missnöjd med tillgängligheten och servicen när det gäller kötider hos Postombud? De som är år och äldre, dvs pensionärer, är mer nöjda med kötiderna hos Postombud än yngre personer. 1

20 Bedömning av personalens service Mycket nöjd Ganska nöjd Varken/ eller Ganska missnöjd Mycket missnöjd Diagram 1: Är Du nöjd eller missnöjd med tillgängligheten och servicen när det gäller personalens service hos Postombud? Drygt åtta av tio svenskar är nöjda med personalens service hos Postombuden. De uttalat missnöjda utgör %. Antalet nöjda har minskat och andelen missnöjda har ökat jämfört med föregående år. Skillnaden är statistiskt säkerställd. De som är år och äldre, dvs pensionärer, är mer nöjda med personalens service hos Postombud än yngre personer. 1

21 (Från och med 00 utökades undersökningen med ett antal nya frågor som nu följer.) Utbudet av brev och pakettjänster hos Postombud Drygt av respondenter instämmer i att utbudet av brev- och pakettjänster motsvarar deras behov helt och hållet eller i hög grad. Av befolkningen anser en tiondel att utbudet endast motsvarar deras behov i låg grad eller inte alls. Andelen som är nöjda med utbudet har dock ökat jämfört med föregående år. Skillnaden är statistiskt säkerställd Helt och hållet I hög grad I viss grad I låg grad Inte alls Diagram 1: Hur väl motsvarar det utbud av brev- och pakettjänster som finns hos Postombud ditt totala behov av posttjänster? Motsvarar det ditt behov Nedan illustreras skillnaden attityden hos män och kvinnor samt olika åldrar: 1 4 Man 44 0 Kvinna år eller yngre 0-4 år år år år 4-4 år år eller äldre 0 Helt och hållet I hög grad I viss grad I låg grad Inte alls Diagram 1B: Hur väl motsvarar det utbud av brev- och pakettjänster som finns hos Postombud ditt totala behov av posttjänster? Motsvarar det ditt behov 1

22 Prisvärdhet att skicka brev eller paket Drygt en tredjedel ( %) av befolkningen tycker att det är ganska eller mycket prisvärt att skicka brev eller paket. Nästan tre av tio personer tycker däremot att det inte är särskilt prisvärt eller inte alls prisvärt. Jämfört med föregående år har både andelen som tycker det är prisvärt respektive inte prisvärt att skicka brev och paket minskat signifikant. 1 4 Vet ej % % Mycket prisvärt Ganska prisvärt Varken/ eller Inte särskilt prisvärt Inte alls prisvärt Diagram 14: Hur prisvärt anser du att det är att skicka brev eller paket? Är det... De som är år och äldre, dvs pensionärer, anger i högre grad att det inte är prisvärt att skicka brev eller paket jämfört med de som är yngre. Män tycker i högre grad än kvinnor att det är prisvärt att skicka brev eller paket. 1 4 Man 14 Kvinna 1 4 år eller yngre år år år 1-4 år år år eller äldre 1 1 Mycket prisvärt Ganska prisvärt Varken/ eller Inte särskilt prisvärt Inte alls prisvärt Diagram 14B: Hur prisvärt anser du att det är att skicka brev eller paket? Är det... 1

23 Postutdelningen Hur får man sin post? Två tredjedelar av befolkningen får sin post utdelad i postlåda/ brevlåda. Andelen som får sin post i dörren uppgår till % medan de som får den i en box i fastigheten uppgår till %. Resultaten är oförändrade jämfört med föregående år. (Skillnaderna ligger inom felmarginalen.) En högre andel av dem mellan -4 år får posten i postlåda/ brevlåda ( %) jämfört med befolkningen som helhet ( %). Detsamma gäller för dem som bor i glesbygd och mindre städer. En större andel av dem under år och över 4 år får sin post direkt i dörren jämfört befolkningen som helhet. Detsamma gäller för dem som bor i större städer. Att få sin post i en box i fastigheten är vanligare bland dem mellan -4 år( %) och dem som är -4 år ( %) samt de som bor i Stockholm ( %) jämfört med befolkningen som helhet ( %). 1 4 I postlåda/brevlåda I dörren/ I box i fastigheten/ Annat sätt* I dörren % % % % % % I box i fastigheten, t.ex i entrén Annat sätt % % Diagram 1: Hur delas posten ut till dig? Får du den *I 00 års undersökning var svarsalternativen i dörren och box i fastigheten sammanslagna i ett svarsalternativ. Från och med förra året har alternativen delats upp. De andelar i resultaten som går att jämföra med 00 har inte förändrats. 1

24 Andel (%) Avståndet till sin brev-/ postlåda Andelen som har sin brev-/ postlåda vid tomgränsen i villaområde uppgår till %. Andelen av dem som har brev-/postlåda inom 00 meter utgör 1 %. Endast % har den längre än 00 meter bort. Resultaten är oförändrade jämfört med föregående år. (Skillnaderna ligger inom felmarginalen.) vid tomtgräns i villaområde % % %...inom 00 meter 1% 1%...mellan meter...mer än meter bort 4% 4% % Diagram 1: Hur långt har du till din post-/brevlåda? SPONTANT Bas: 0 ip av dem som angett att de får sin post i post- brevlåda. Skillnaderna är stora beroende på var i Sverige man bor. I Stockholm, Göteborg och större städer har befolkningen generellt sett närmare till sin brevlåda än vad man har i framför allt Mellanbygd och tätbygd Stockholm Större Mellanbygd Tätbygd Glesbygd Göteborg Malmö städer Vid tomtgräns i villaområde Har min post-/brevlåda inom 00 meter Mellan meter Diagram 1B: Hur långt har du till din post-/brevlåda? SPONTANT 0

25 Nöjdheten med postutdelningen där man bor Av befolkningen uppger 1 % att man är mycket nöjd eller ganska nöjd med hur postutdelningen är ordnad där man bor (dvs med var någonstans man får sin egen post). En majoritet, %, är mycket nöjd med postutdelningen av den egna posten. Endast % uppger att det är ganska missnöjda eller mycket missnöjda med hur postutdelningen är ordnad där man bor Mycket nöjd Ganska nöjd Varken/ eller Ganska missnöjd Mycket missnöjd Diagram 1: Är du nöjd eller missnöjd med hur postutdelningen är ordnad där du bor, dvs. med var någonstans du får din egen post? Är du De som är år och äldre, dvs pensionärer, är i högre grad nöjda med hur postutdelningen är ordnad där de bor jämfört med de som är yngre. Kvinnor är mer nöjda än män med hur de får sin egen post. Framförallt är dock personer som inte behöver gå särskilt långt för att hämta sin post betydligt nöjdare än dem som har brevlådan längre bort. 1 4 i postlåda/brevlåda i dörren i box i fastigheten, t.ex i entrén Har min post-/brevlåda vid tomtgräns i villaområde 4 0 Har min post-/brevlåda inom 00 meter 4 Har min post-/brevlåda mellan meter 40 1 Mycket nöjd Ganska nöjd Varken/ eller Ganska missnöjd Mycket missnöjd Diagram 1B: Är du nöjd eller missnöjd med hur postutdelningen är ordnad där du bor, dvs. med var någonstans du får din egen post? Är du 1

26 Beroendet av postleverans fem dagar i veckan De som anser sig beroende av postutdelning fem dagar i veckan, dvs de som har angett 4 eller på en gradig skala, uppgår till % medan de som inte anser sig beroende av postleveranser fem dagar i veckan, dvs de som har svarat 1 eller, uppgår till 1 %. Befolkningens beroende av postleveranser fem dagar i veckan har ökat signifikant jämfört med föregående år Mycket beroende 4 1 Inte alls beroende Diagram 1 Hur beroende skulle du säga att du är av att få post till dig utdelad fem dagar i veckan? Bortse från leveranser av en eventuell morgontidning. Ange på en skala Kvinnor och personer mellan 4-4 år uppger i högre utsträckning att de är beroende av postleveranser fem dagar i veckan än befolkningen som helhet. 1 4 Man 1 Kvinna 0 1 Stockholm Större städer 4 1 Mellanbygd Tätbygd Glesbygd Göteborg Malmö 41 1 Mycket beroende 4 1 Inte alls beroende Diagram 1B: Hur beroende skulle du säga att du är av att få post till dig utdelad fem dagar i veckan? Bortse från leveranser av en eventuell morgontidning. Ange på en skala.1-...

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007 Rapport Synovate Sweden AB Tel +46 ()8 22 33 P.O. Box 87 Fax +46 ()8 22 33 99 SE-4 2 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE64746 Igeldammsgatan 22 Undersökning av befolkningens post- och kassavanor

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster Post & telestyrelsen Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011 ÅRS UNDERSÖKNING Projekt: 1520725 (föregående undersökning 18434) Introduktion Hej, jag heter xxx och ringer

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831 POST & TELESTYRELSEN Befolkningens post- och kassavanor T-23831 BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på den upplevda kvaliteten

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Befolkningens användning av posttjänster 2014

Befolkningens användning av posttjänster 2014 Rapportnummer PTS-ER-:9 Datum -02-25 Befolkningens användning av posttjänster 2 Rapportnummer PTS-ER-:9 Diarienummer 13-11547 ISSN 1650-9862 Författare Sweco Strategy AB: Mathias Johansson PTS: Emma Maraschin

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 FEBRUARI 2001 T-20963 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 FEBRUARI 2002 T-22588 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Låneindikator. April 2011

Låneindikator. April 2011 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB. Mind Your Own Business

Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB. Mind Your Own Business Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB 2011 1 Bakgrund och data Evimetrix har på uppdrag av Business Region Göteborg genomfört en undersökning rörande rådgivningen

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001

Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001 Svenskt Näringsliv Hushållsnära tjänster Eureka 1. Innehåll Beskrivning av utförandet 3 Sammanfattning 5 Resultat 6-18 Diagram 19-54 BILAGA Korstabell Öppna svar Se pärm Se pärm Stockholm den 18:e december

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008 ALMI Företagspartners Låneindikator 008 December 008 www.cma.nu December 008, sid 1 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. 3 Fakta om respondenterna sid. 5 Bankernas utlåning till

Läs mer

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar En studie bland ett riksrepresentativ urval April 2007 Metod 3 Syfte Att kartlägga vanorna och attityderna kring lagring av digitala ägodelar i hemdatorn.

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2015 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Society i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson SOM-rapport nr 9:23 SOM Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper 1987 8 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Diagram s. 3 27 Information om den nationella SOM-undersökningen

Läs mer

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 2013-03-26 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) för fjärde gången genomfört

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 213 213-4-2 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ]

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Förtroendet för Finansinspektionen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Fairtrade Kännedomsundersökning

Fairtrade Kännedomsundersökning Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Maria Granefelt, Fairtrade Kundansvarig: Ulla Holmberg, TNS SIFO Projektledare: Maria Rönnberg, TNS SIFO Projektnummer:1521165-02-24 Om undersökningen Under

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Filmvanor och -attityder Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1.

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland prefekter

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland prefekter INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET Undersökning bland prefekter Projektnummer 1517353 Stockholm 2008-06-16 Ingemar Boklund UNDERSÖKNING BLAND PREFEKTER 1. Uppdraget Internationella programkontoret (IPK) har

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Kontakt Postkodlotteriet: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-08 1 Bakgrund och Syfte Bakgrund Novus har genomfört

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Allmänheten om monarkin

Allmänheten om monarkin Novus Allmänheten om monarkin 2010-04-21 Lina Lidell 1767 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Republikanska Föreningen. Intervjuerna har genomförts inom ramen

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2010

Kodbarometern för allmänheten 2010 Kodbarometern för allmänheten 2010 Rapport av Hallvarsson & Halvarsson för Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 13 december 2010 November 2010 HALLVARSSON & HALVARSSON SVEAVÄGEN 20 P.O. BOX 3666 SE-103

Läs mer