Låneindikator. April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låneindikator. April 2011"

Transkript

1 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0

2 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. 6 Nuvarande och framtida utlåning sid. 6 Befintliga och nya företagskunder sid. 7 Bankernas utlåning till hushåll sid. 0 Nuvarande och framtida utlåning sid. 0 Befintliga och nya privatkunder sid. Bankernas lånevillkor sid. Lånevillkor för företags- och privatkunder sid. Utlåningsmarginal till företags- och privatkunder sid. 4 Utlåning till företag med färre än 0 anställda sid. Konjunkturbedömning sid. 6 Bilagor Bortfallsredovisning Jämförelser med tidigare mätningar Enkät

3 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Sammanfattning Oförändrad eller ökad utlåning till företag Den faktiska utlåningen under innevarande kvartal är oförändrad eller har ökat något. En klar majoritet bedömer att utlåningen till företag kommer att öka något på både kort och lång sikt. Andelen som tror att utlåningen kommer att öka på kort sikt är högre jämfört med den förra mätningen. De allra flesta bankchefer bedömer att svårigheten att få lån för befintliga respektive nya företagskunder är oförändrad jämfört med tidigare. Oförändrade lånevillkor Lånevillkoren till hushåll och företag är överlag oförändrade jämfört med föregående kvartal. Det är en klart lägre andel än i den förra mätningen som uppger att lånevillkoren till hushåll har skärpts. De flesta banker uppger att utlåningsmarginalen till hushåll är oförändrad jämfört med tidigare. När det gäller utlåningsmarginalen till företag svarar de flesta att den antingen är oförändrad eller att den har ökat något. Minskad utlåning till privatpersoner Det är en klart högre andel än i den förra mätningen som uppger att utlåningen till privatpersoner har minskat under innevarande kvartal. Nu är det därför en lika hög andel som uppger att utlåningen har ökat som svarar att den har minskat. När det gäller den framtida utlåningen tror dock en majoritet av bankcheferna att den kommer att vara oförändrad eller öka på både kort och lång sikt. Positiv syn på konjunkturen kt Flertalet banker tror att konjunkturen kommer att stärkas något under de kommande fyra kvartalen. På kort sikt tror de att konjunkturen kommer att vara oförändrad eller stärkas något. Liksom i de senaste mätningarna är det låga andelar som tror på en försvagning av konjunkturen.

4 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Syftet med ALMI Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Genomförande Undersökningen genomförs kvartalsvis och denna mätning är den tjugosjunde i ordningen sedan starten i september 004. Undersökningen har genomförts av CMA Research AB. Fredrik Wennström har varit projektledare och Jenny Mårtensson har ansvarat för analys. Kontaktperson hos ALMI har varit Lars Mårdbrant. 8 procent av bankcheferna vill ta del av p undersökningens resultat.

5 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid 4 Fakta om undersökningen Metod Undersökningens målgrupp är bankkontorschefer från samtliga bankkontor i Sverige (totalt finns ca 400 bankkontor). Telefonintervjuer har genomförts med 0 bankkontorschefer under perioden - 0 mars 0. Urvalsmetoden är ett så kallat OSU (obundet slumpmässing urval) som beställdes från PAR ( Felmarginalen i studien på totalnivå är max 8 procent. A d l d t t å ikt i f å Andel respondenter utan åsikt i en fråga redovisas om den överstiger procent. Enkät Enkäten består av fem frågeområden: utlåning till företag, bankkontorets lånevillkor för företag, utlåning till hushåll, bankkontorets lånevillkor för hushåll samt konjunkturutveckling. Frågorna har utarbetats i samarbete mellan ALMI Företagspartner, CMA Research AB och Riksbanken.

6 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Fakta om respondenterna Bank De flesta respondenter i undersökningen arbetar på SHB, Swedbank, Nordea eller SEB. I kategorin Övriga banker ingår främst bankchefer i lokala Sparbanker. Kunder De flesta banker har utlåning till både företagsoch privatkunder. Bankkontor Bankkontorens kunder SHB Swedbank 9% 0% % % Både företags- och privatkunder Nordea 7% Privatkunder SEB 4% Övriga % 8% Företag 0% 0% 40%

7 Bankernas utlåning till företag Nuvarande och framtida utlåning ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid 6 Nästan hälften av bankcheferna bedömer att företagsutlåningen g är oförändrad jämfört med det fjärde kvartalet 00. Två av tre bankchefer bedömer att utlåningen kommer att öka under nästa kvartal. Andelen är högre jämfört med föregående mätning. En klar majoritet tror att utlåningen kommer att öka under de kommande fyra kvartalen. Se bilaga för redovisning av resultaten i samtliga mätningar. Har utlåningen till företag, ökat, minskat eller är den oförändrad under första kvartalet i år? (jämfört med fjärde kvartalet 00) Bedömer du att utlåningen till företag kommer att öka, minska eller vara oförändrad under nästkommande kvartal? (jämfört med första kvartalet 0) 6 0 Bedömer du att utlåningen till företag kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen? (jämfört med föregående fyra kvartal) 0% 0% 40% 60% 80% 00% Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt

8 Bankernas utlåning till företag Befintliga och nya företagskunder ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid 7 I de flesta fall avser den ökade utlåningen både Sex av tio uppger att den minskade utlåningen nya och befintliga företagskunder. avser befintliga företagskunder medan fyra av tio uppger att den avser både nya och befintliga kunder. Avser den ökade utlåningen nya företagskunder, befintliga företagskunder eller både och? Avser den minskade utlåningen nya företagskunder, befintliga företagskunder eller både och? % 0% % Både och Befintliga g 40% Befintliga Både och 7% Nya 60% Nya Bas: 7 st Bas: 0 st

9 Bankernas utlåning till företag Befintliga och nya företagskunder ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid 8 Det är vanligast att bankerna som har haft en ökad utlåning till företag svarar att det ökade lånebehovet avser rörelsekapital, fastigheter samt maskiner och inventarier. Vilket eller vilka av följande användningsområden avser företagens ökade lånebehov? Rörelsekapital 79% Fastighet Maskiner och inventarier 60% 6% Varulager % Annat % % Bas: 7 st 0% 0% 40% 60% 80% 00%

10 Bankernas utlåning till företag Befintliga och nya företagskunder ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid 9 En klar majoritet anser att det inte är någon skillnad för företagskunderna att få lån nu jämfört med tidigare kvartal. Resultatet är så gott som oförändrat jämfört med föregående mätning. Se Bilaga för redovisning av resultaten i samtliga mätningar. Bedömer du att det för bankens befintliga respektive nya företagskunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? Befintliga företagskunder 9 86 Nya företagskunder % 0% 40% 60% 80% 00% Betydligt enklare Något enklare Oförändrat Något svårare Betydligt svårare

11 Bankernas utlåning till hushåll Nuvarande och framtida utlåning ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid 0 Bankcheferna bedömer att utlåningen till hushåll kommer att öka något eller vara oförändrad på både kort och lång sikt. Det är en nästan lika hög andel som uppger att utlåningen till privatpersoner p har ökat som säger att den har minskat. Andelen som svarar att utlåningen har minskat uppgick till tretton procent i den förra mätningen och 4 procent nu. Se Bilaga för redovisning av resultaten i samtliga mätningar. Har utlåningen till privatpersoner, ökat, minskat eller är den oförändrad under första kvartalet i år? (jämfört med fjärde kvartalet 00) Bedömer du att utlåningen till privatkunder kommer att öka, minska eller vara oförändrad under nästkommande kvartal? (jämfört med första kvartalet 0) Bedömer du att utlåningen till privatkunder kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen? (jämfört med föregående fyra kvartal) % 0% 40% 60% 80% 00% Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt

12 Bankernas utlåning till hushåll Befintliga och nya privatkunder ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid En klar majoritet svarar att den ökade utlåningen Åtta av tio banker uppger att den minskade avser både nya och befintliga privatkunder. utlåningen avser både nya och befintliga privatkunder. Avser den ökade utlåningen nya privatkunder, befintliga privatkunder eller både och? Avser den minskade utlåningen nya privatkunder, befintliga privatkunder eller både och? 7% % Både och 4% 6% Både och Nya privatkunder Nya privatkunder 9% Befintliga privatkunder 80% Befintliga privatkunder Bas: 6 st Bas: 0 st

13 Bankernas utlåning till hushåll Befintliga och nya privatkunder ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid De flesta banker bedömer att det inte är någon skillnad i svårigheten att få lån nu jämfört med tidigare kvartal. Se Bilaga för redovisning av resultaten i samtliga mätningar. Bedömer du att det för bankens befintliga respektive nya privatkunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? Befintliga privatkunder 7 8 Nya privatkunder 64 0% 0% 40% 60% 80% 00% Betydligt enklare Något enklare Oförändrat Något svårare Betydligt svårare

14 Bankernas lånevillkor Lånevillkor för företags- och privatkunder ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid De allra flesta bankchefer anser att lånevillkoren till företag är oförändrade jämfört med föregående kvartal. Bankerna uppger även i ganska hög grad att lånevillkoren till hushåll är oförändrade. Det är en klart lägre andel som uppger att lånevillkoren har skärpts jämfört med den förra undersökningen. Se Bilaga för redovisning av resultaten i samtliga mätningar. Har bankkontorets lånevillkor till företag respektive hushåll skärpts, lättats eller är de oförändrade jämfört med föregående kvartal? Företag 9 Hushåll % 0% 40% 60% 80% 00% Lättats betydligt Lättats något Oförändrade Skärpts något Skärpts betydligt

15 Bankernas lånevillkor Utlåningsmarginal i l till företags- och privatkunder ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid 4 Utlåningsmarginalen till företag är oförändrad eller har ökat något jämfört med föregående kvartal. Merparten av bankerna uppger att utlåningsmarginalen till hushåll är oförändrad jämfört med tidigare. Se bilaga för redovisning av resultaten i samtliga mätningar. Har bankkontorets utlåningsmarginal till företag respektive hushåll ökat, minskat eller varit oförändrad jämfört med föregående kvartal? Företag Hushåll % 0% 40% 60% 80% 00% Ökat betydligt t Ökat något Oförändrad d Minskat något Minskat betydligt

16 Bankernas lånevillkor Utlåning till företag med färre än 0 anställda ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Flertalet bankchefer (8 procent) uppger att 80 procent eller mer av deras företagsutlåning g går till företag med färre än 0 anställda. Hur stor del av er utlåning till företag i kronor går till företag med färre än 0 anställda? Antal % 00 procent procent procent procent 0-9 procent 0-9 procent Vet ej 8

17 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid 6 Konjunkturbedömning Bankcheferna bedömer att konjunkturen kommer Se Bilaga för redovisning av resultaten i att stärkas något eller vara oförändrad på kort samtliga mätningar. sikt. Merparten tror att konjunkturen kommer att stärkas under de kommande fyra kvartalen. Bedömer du att konjunkturen kommer att stärkas, försvagas eller vara oförändrad under det kommande kvartalet? de kommande fyra kvartalen? % 0% 40% 60% 80% 00% Stärkas betydligt Stärkas något Oförändrad Försvagas något Försvagas betydligt

18 Bilagor Bilaga : Bortfallsredovisning Bilaga : Jämförelser med tidigare mätningar Bilaga : Enkäten

19 ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Bilaga : Bortfallsredovisning Samtalsinformation Swedbank Nordea SEB SHB Övriga Totalt Genomförda intervjuer Inget svar/telefonsvarare/upptaget Återkom Vägrar/avbröt Dubblett 0 0 Fax/spärrton Fel telefonnummer Ej tillträdd chef Totalt antal

20 Bilaga : Bankernas utlåning till företag Jämförelse med tidigare mätningar ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Har utlåningen till företag, ökat, minskat eller är den oförändrad under innevarande kvartal? (jämfört med föregående kvartal) September, 004 December, 004 Mars, 00 Juni, 00 September, 00 December, 00 Mars, 006 Juni, 006 September, 006 December, 006 Mars, 007 Juni, 007 September, 007 December, 007 Mars, 008 Juni, 008 September, 008 December, 008 Mars, 009 Juni, 009 September, 009 December, 009 Mars, 00 Juni, 00 September, 00 December, 00 Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Ökat Oförändrad Minskat 7 8

21 Bilaga : Bankernas utlåning till företag Jämförelse med tidigare mätningar Bedömer du att utlåningen till företag kommer att öka, minska eller vara oförändrad under nästkommande kvartal? (jämfört med nuvarande kvartal) September, December, 004 Mars, 00 Juni, 00 September, 00 December, Mars, 006 Juni, 006 September, 006 December, 006 Mars, 007 Juni, 007 September, 007 December, 007 Mars, Juni, September, 008 December, 008 Mars, 009 Juni, September, 009 December, 009 Mars, 00 Juni, 00 September, 00 December, 00 Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Öka Oförändrad Minska ALMI Företagspartners Låneindikator 0

22 Bilaga : Bankernas utlåning till företag Jämförelse med tidigare mätningar Bedömer du att utlåningen till företag kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen? (jämfört med föregående fyra kvartal) September, December, Mars, Juni, September, December, 00 Mars, Juni, September, December, Mars, Juni, 007 September, 007 December, 007 Mars, 008 Juni, September, 008 December, Mars, 009 Juni, September, December, 009 Mars, 00 Juni, 00 September, 00 December, 00 8 Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Öka Oförändrad Minska ALMI Företagspartners Låneindikator 0

23 Bilaga : Bankernas utlåning till företag Jämförelse med tidigare mätningar Utlåning till bankens befintliga företagskunder ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Bedömer du att det för bankens befintliga företagskunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? Mars, 009 Juni, 009 September, 009 December, 009 Mars, 00 Juni, 00 September, 00 December, Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% 7 6 Betydligt enklare Oförändrat Betydligt svårare Något enklare Något svårare

24 Bilaga : Bankernas utlåning till företag Jämförelse med tidigare mätningar Utlåning till bankens nya företagskunder ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Bedömer du att det för bankens nya företagskunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? Mars, Juni, September, December, Mars, Juni, September, 00 7 December, Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Betydligt enklare Oförändrat Betydligt svårare Något enklare Något svårare

25 Bilaga : Bankernas utlåning till hushåll Jämförelse med tidigare mätningar ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Har utlåningen till privatpersoner ökat, minskat eller är den oförändrad under innevarande kvartal? (jämfört med föregående kvartal) Mars, Juni, September, December, Mars, Juni, September, December, 00 4 Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Ökat Oförändrad Minskat

26 Bilaga : Bankernas utlåning till hushåll Jämförelse med tidigare mätningar ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Bedömer du att utlåningen till privatpersoner kommer att öka, minska eller vara oförändrad under nästkommande kvartal? (jämfört med nuvarande kvartal) Mars, Juni, September, December, Mars, Juni, September, December, Mars, 0 7 0% 0% 40% 60% 80% 00% Öka Oförändrad Minska

27 Bilaga : Bankernas utlåning till hushåll Jämförelse med tidigare mätningar ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Bedömer du att utlåningen till privatpersoner kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen? (jämfört med föregående fyra kvartal) Mars, Juni, September, December, Mars, Juni, September, December, 00 7 Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Öka Oförändrad Minska

28 Bilaga : Bankernas utlåning till hushåll Jämförelse med tidigare mätningar Utlåning till bankens befintliga privatkunder ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Bedömer du att det för bankens befintliga privatkunder är enklare, svårare eller är det ingen skillnad att få lån nu jämfört med tidigare kvartal? Mars, Juni, September, December, Mars, Juni, September, December, April, % 0% 40% 60% 80% 00% Betydligt enklare Något enklare Oförändrat Något svårare Betydligt svårare

29 Bilaga : Bankernas utlåning till hushåll Jämförelse med tidigare mätningar Utlåning till bankens nya privatkunder ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Bedömer du att det för bankens nya privatkunder är enklare, svårare eller är det ingen skillnad att få lån nu jämfört med tidigare kvartal? Mars, Juni, September, December, Mars, Juni, September, December, April, % 0% 40% 60% 80% 00% Betydligt enklare Något enklare Oförändrat Något svårare Betydligt svårare

30 Bilaga : Bankernas lånevillkor till företag Jämförelse med tidigare mätningar ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Lånevillkor till företag Har bankkontorets lånevillkor till företag skärpts, lättats eller är de oförändrade jämfört med föregående kvartal? * Juni, 007 September, 007 December, 007 Mars, 008 Juni, 008 September, 008 December, 008 Mars, 009 Juni, 009 September, 009 December, 009 Mars, 00 Juni, 00 September, 00 December, 00 Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Lättats t betydligt t Lättats t något Oförändrade Skärpts något Skärpts betydligt *) Till och med mätningen i december 008 användes begreppet kreditvillkor i frågeställningen istället för lånevillkor.

31 Bilaga : Bankernas lånevillkor till hushåll Jämförelse med tidigare mätningar Lånevillkor till hushåll ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Har bankkontorets lånevillkor till hushåll skärpts, lättats eller är de oförändrade jämfört med föregående kvartal? Mars, Juni, September, December, Mars, Juni, September, December, Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Lättats betydligt Oförändrade Skärpts betydligt Lättats något Skärpts något

32 Bilaga : Bankernas utlåningsmarginal Jämförelse med tidigare mätningar Utlåningsmarginal till företag ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Har bankkontorets utlåningsmarginal till företag ökat, minskat eller varit oförändrad jämfört med föregående kvartal? Mars, Juni, September, December, Mars, 00 7 Juni, September, December, Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Ökat betydligt Oförändrad Minskat betydligt Ökat något Minskat något

33 Bilaga : Bankernas utlåningsmarginal Jämförelse med tidigare mätningar Utlåningsmarginal till hushåll ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Har bankkontorets utlåningsmarginal till hushåll ökat, minskat eller varit oförändrad jämfört med föregående kvartal? Mars, Juni, 009 September, 009 December, 009 Mars, 00 Juni, 00 7 September, 00 December, 00 4 Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Ökat betydligt Oförändrad Minskat betydligt Ökat något Minskat något

34 Bilaga : Konjunkturbedömning Jämförelse med tidigare mätningar ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Kortsiktig konjunkturbedömning Kommer konjunkturen att stärkas/försvagas under det kommande kvartalet? December, Mars, Juni, September, December Mars, Juni, September, December, Mars, Juni, 00 6 September, December, Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Stärkas betydligt Oförändrad Försvagas betydligt Stärkas något Försvagas något

35 Bilaga : Konjunkturbedömning Jämförelse med tidigare mätningar ALMI Företagspartners Låneindikator 0 Långsiktig konjunkturbedömning Kommer konjunkturen att stärkas/försvagas under de kommande fyra kvartalen? December, Mars, Juni, September, December Mars, Juni, September, December, Mars, Juni, September, December, Mars, % 0% 40% 60% 80% 00% Stärkas betydligt Oförändrad Försvagas betydligt Stärkas något Försvagas något

36 Introduktion I växeln; fråga efter kontorschefen. ALMI Företagspartners låneoch konjunkturindikator - Telefonenkät Hej, jag heter... och ringer från CMA Research. Vi genomför en konjunkturundersökning bland bankchefer på uppdrag av ALMI Företagspartner. Jag undrar om du har tid att svara på några frågor, det tar några minuter? Du kommer att få ta del av resultaten om du vill. Dina svar behandlas konfidentiellt, d.v.s. ingen utanför CMA (som är ansvariga för undersökningen) kommer att få ta del av uppgifterna annat än i sammanställd form. Bank (registreras i förväg):... Fråga K: Har ditt bankkontor utlåning till: Företag Privatpersoner Både företags- och privatkunder Fråga K används sedan för att styra diverse frågor i enkäten Frågor om utlåning till företag För de frågor som kommer att ställas ber jag att du svarar för ditt bankkontors räkning och att du försöker att bortse från normala säsongsvariationer. A. Har bankens utlåning till företag ökat, minskat eller är den oförändrad under första kvartalet i år (jämfört med fjärde kvartalet 00...?)? Om svar Ökat eller Minskat ställ följdfråga betydligt eller något. Utlåning = bankkontorets sammanlagda utlåning i kr till företag Ökat betydligt Ökat något Oförändrad Minskat något Minskat betydligt Ac. Vid Ökning i fråga A. Vilket eller vilka av följande användningsområden avser företagens ökade lånebehov? Maskiner och inventarier Varulager Fastighet Rörelsekapital Annat: Ac_annat.. A. Bedömer du att bankens utlåning till företag kommer att öka, minskat eller vara oförändrad under andra kvartalet i år (jämfört med första kvartalet?)? Om svar Öka eller Minska ställ följdfråga betydligt eller något. Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt A. Bedömer du att bankens utlåning till företag kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen (jämfört föregående fyra kvartal?)? Om svar Öka eller Minska ställ följdfråga betydligt eller något. Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt A4. Bedömer du att det för bankens befintliga företagskunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? Om svar Enklare eller Svårare ställ följdfråga betydligt eller något. Betydligt enklare Något enklare Oförändrad Något svårare Betydligt svårare Ab. Vid förändring i fråga. Avser den ökade/minskade utlåningen nya företagskunder, befintliga företagskunder eller både och? Nya företagskunder Befintliga företagskunder Både och A. Bedömer du att det för bankens nya företagskunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? Om svar Enklare eller Svårare ställ följdfråga betydligt eller något. Betydligt enklare Något enklare Oförändrad Något svårare Betydligt svårare

37 Frågor om bankkontorets lånevillkor för företag A6. Har bankkontorets lånevillkor skärpts, lättats eller är de oförändrade jämfört med föregående kvartal? Med lånevillkor avses exempelvis krav på säkerhet eller amorteringstid. Om svar Skärpts eller Lättats ställ följdfråga betydligt eller något. Skärpts betydligt Skärpts något Oförändrade Lättats något Lättats betydligt A7. Har bankkontorets utlåningsmarginal till företag ökat, minskat eller varit oförändrade jämfört med föregående kvartal? Om svar Ökat eller Minskat ställ följdfråga betydligt eller något. Ökat betydligt Ökat något Oförändrat Minskat något Minskat betydligt A8. Hur stor del av er utlåning till företag i kr går till företag med färre än 0 anställda? 0% % 0% 7% 00% Frågor om utlåning till hushåll För de frågor som kommer att ställas ber jag att du svarar för ditt bankkontors räkning och att du försöker att bortse från normala säsongsvariationer. B. Har bankens utlåning till privatpersoner ökat, minskat eller är den oförändrad under första kvartalet i år (jämfört med fjärde kvartalet 00...?)? Om svar Ökat eller Minskat ställ följdfråga betydligt eller något. Utlåning = bankkontorets sammanlagda utlåning i kr till hushåll Ökat betydligt Ökat något Oförändrad Minskat något Minskat betydligt Bb. Vid förändring i fråga B. Avser den ökade/minskade utlåningen nya privatkunder, befintliga privatkunder eller både och? Nya privatkunder Befintliga privatkunder Både och B. Bedömer du att bankens utlåning till privatkunder kommer att öka, minska eller vara oförändrad under andra kvartalet i år (jämfört med första kvartalet?)? Om svar Öka eller Minska ställ följdfråga betydligt eller något. Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt B. Bedömer du att bankens utlåning till privatkunder kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen (jämfört föregående fyra kvartal?)? Om svar Öka eller Minska ställ följdfråga betydligt eller något. Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt B4. Bedömer du att det för bankens befintliga privatkunder är enklare, svårare eller är det ingen skillnad att få lån nu jämfört med tidigare kvartal? Om svar Enklare eller Svårare ställ följdfråga betydligt eller något. Betydligt enklare Något enklare Oförändrad Något svårare Betydligt svårare B. Bedömer du att det för bankens nya privatkunder är enklare, svårare eller är det ingen skillnad att få lån nu jämfört med tidigare kvartal? Om svar Enklare eller Svårare ställ följdfråga betydligt eller något. Betydligt enklare Något enklare Oförändrad Något svårare Betydligt svårare

38 Frågor om bankkontorets lånevillkor för hushåll B6. Har bankkontorets lånevillkor till hushåll skärpts, lättat eller är de oförändrade jämfört med föregående kvartal? Med lånevillkor avses exempelvis tillåten belåningsgrad och amorteringskrav. Om svar Skärpts eller Lättats ställ följdfråga betydligt eller något. Skärpts betydligt Skärpts något Oförändrade Lättats något Lättats betydligt Övriga frågor C. Vill du ta del av undersökningens resultat? Ja -> Namn:...C_namn... Epost-adress:...C_mail... (anonymiteten kvarstår) Nej B7. Har bankkontorets utlåningsmarginal till hushåll ökat, minskat eller varit förändrade jämfört med föregående kvartal? Om svar Ökat eller Minskat ställ följdfråga betydligt eller något. Ökat betydligt Ökat något Oförändrad Minskat något Minskat betydligt Frågor om konjunkturutvecklingen De frågor som följer nu ber jag att du besvarar utifrån din personliga bedömning (bortse från normala säsongsvariationer). C. Vad är din personliga bedömning av konjunkturutvecklingen under det kommande kvartalet? Bedömer du att konjunkturen kommer att stärkas, försvagas eller vara oförändrad under andra kvartalet 0? Om svar Stärkas eller Försvagas ställ följdfråga betydligt eller något. Stärkas betydligt Stärkas något Oförändrad Försvagas något Försvagas betydligt C. Vad är din personliga bedömning av konjunkturutvecklingen under det närmsta året (under de kommande fyra kvartalen). Bedömer du att konjunkturen kommer att stärkas, försvagas eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen? Om svar Stärkas eller Försvagas ställ följdfråga betydligt eller något. Stärkas betydligt Stärkas något Oförändrad Försvagas något Försvagas betydligt

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008 ALMI Företagspartners Låneindikator 008 December 008 www.cma.nu December 008, sid 1 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. 3 Fakta om respondenterna sid. 5 Bankernas utlåning till

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen Bankföreningens bolånestatistik December 2008 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken ik grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer avvecklat sina bostadsinstitut

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010 December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2010, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Undersökningens resultat

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm RAPPORT Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 00 Kommunikationsmyndigheten PTS: Investigo: Ann-Christin Sundberg Andreas Köhn Datum: 00-0-1 Stockholm Investigo AB Junfugatan, tr 4 44 STOCKHOLM

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009 Bankföreningens bolånestatistik Mars 29 Johan Hansing, chefsekonom 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016 RÖDA KORSET People on war - Sverige Genomförd av CMA Research AB November 2016 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Övergripande resultat 6 Internationell humanitär rätt 7 Krigsförbrytelser

Läs mer

1 ekonomiska 21 kommentarer JULI 2009 nr 8, 2009

1 ekonomiska 21 kommentarer JULI 2009 nr 8, 2009 n Ekonomiska kommentarer Under finanskrisen och den efterföljande kraftiga konjunkturned gången har bankernas utlåning till hushåll och företag avtagit. I en lågkonjunk tur är det normalt att efterfrågan

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Örebro kommun Serviceundersökning 2015

Örebro kommun Serviceundersökning 2015 Örebro kommun Serviceundersökning Genomförd av CMA Research AB Maj Örebro kommun, Serviceundersökning, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Stöd för tolkning av resultat 4 Svarsfrekvens

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September 2016

Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September 2016 Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September Samarbetspartners Försäkringsförmedlare, sida 1 Försäkringsförmedlarna uppger främst att de samarbetar med och. Vilka av följande bolag samarbetar

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 27 oktober 2015

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 27 oktober 2015 Ekonomirapport från SKOP om, 27 ober - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför riksbankens penningpolitiska möte och räntebesked - Hushållens räknar med stigande räntor - En av fyra befarar höjda räntor

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007 Rapport Synovate Sweden AB Tel +46 ()8 22 33 P.O. Box 87 Fax +46 ()8 22 33 99 SE-4 2 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE64746 Igeldammsgatan 22 Undersökning av befolkningens post- och kassavanor

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Dämpad optimism hos exportföretagen EXPORTCHEFSINDEX TREDJE KVARTALET 2017

Dämpad optimism hos exportföretagen EXPORTCHEFSINDEX TREDJE KVARTALET 2017 Dämpad optimism hos exportföretagen EXPORTCHEFSINDEX TREDJE KVARTALET 2017 BUSINESS SWEDEN, 24 AUGUSTI 2017 Dämpad optimism hos exportföretagen EXPORTCHEFSINDEX TREDJE KVARTALET 2017 Layout/grafik: Business

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011. December 2011 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011. December 2011 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011 December 2011 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder om

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Vägvisaren FKG oktober Yasemin Heper Mårtensson

Vägvisaren FKG oktober Yasemin Heper Mårtensson Vägvisaren FKG oktober 2016 Yasemin Heper Mårtensson 2016-10-08 1 Slutsatser - Vägvisaren oktober 2016 Baserat på halvårsresultaten bedömer hälften av leverantörerna att deras försäljning ökar innevarande

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 Lägre räntor men oförändrade marginaler på nya företagslån. Nya krav och klargöranden från Fi medför höjda företagsräntor. Motiverade räntehöjningar störst för

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sörmlands Sparbanks kunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sörmlands Sparbanks kunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever s kunder sin relation med banken 1 Sammanfattning Kunder hos anser att de har lättare att låna och börja pensionsspara jämfört med storbankernas kunder Kunder hos känner

Läs mer

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR HÖGRE EXPORTTEMPERATUR EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FJÄRDE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 NOVEMBER 16 Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden MarkCheck Maj 2013 Detta är ett urval av bilder som gjorts av Vattenfall 2015 där bilder som inte har direkt koppling till Stor- Rotliden valts bort liksom bilder med

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever s kunder sin relation med banken 1 Sammanfattning Kunder hos känner sig i högre grad igenkända när de besöker sitt bankkontor och upplever i högre grad att deras besöks

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 2016

EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 2016 EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 MAJ 16 Exportchefsindex, EMI, fortsatte att öka det andra kvartalet till 58,8 från 56,9 det första kvartalet. Det

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet Sparbarometern QIV 2010 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Fjärde kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Projektledare bank

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Småföretagarbarometern november 2014

Småföretagarbarometern november 2014 Småföretagarbarometern november 2014 Rekordlågt förtroende för den nya regeringen - speciellt hos småföretagarna Småföretagarbarometern, en undersökning gjord av e-bokföringsföretaget SpeedLedger, visar

Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Socialsekreterare om hot och våld i arbetet T-110192 Akademikerförbundet SSR: TEMO AB: Stina Andersson Titti Fränkel Arne Modig Per Grenert Datum: 7 maj 2004 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Småföretagarbarometern november 2014

Småföretagarbarometern november 2014 Småföretagarbarometern november 2014 Rekordlågt förtroende för den nya regeringen - speciellt hos småföretagarna Småföretagarbarometern, en undersökning gjord av e-bokföringsföretaget Speedledger, visar

Läs mer

Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010

Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010 Kommunledningskontoret Inflyttarservice Datum 2011-12-09 Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010 Bakgrund och syfte Befolkningsutvecklingen i Ljusdals kommun är negativ, och antalet invånare

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN hösten Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, november 1 Sammanfattning Index ens index har stigit från 48 i våras till 50. Det betyder att hushållens ekonomi förbättrats det senaste

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken 1 Sammanfattning 1,5 miljoner svenskar funderar på att köpa bil det kommande året, men nära en halv miljon av dem har avstått

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Lars Frisell, chefsekonom Per Håkansson, chefsjurist 16 februari 2010 Slutsatser Systemet fungerar överlag väl Betalningsförmågan sätts i centrum

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare Telefon:

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

Personalchefsindex. Kvartal

Personalchefsindex. Kvartal Personalchefsindex Kvartal 4 2013 Personalchefsindex (PCI), är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i

Läs mer

Skanskas Kontorsindex

Skanskas Kontorsindex Skanskas Kontorsindex 1 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 2 Skanskas Kontorsindex hösten 2004 Skanskas Kontorsindex är en undersökning som Skanska Projektutveckling Sverige genomför två gånger per år (maj

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna?

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? En undersökning bland chefer inom individ och familjeomsorgen 10 juni 2009 Arne Modig 1 Individ- och familjeomsorgen i den

Läs mer