Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning"

Transkript

1 1(5) Befolkningsprognos för åren Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna prognos har inte justerats med anledning av mellanstatliga konflikter, ekonomiska konjunkturer, klimateffekter eller liknande eftersom inga kända större förändringar kunnat förutspås för de närmaste 5 åren. Därför har antagits att de tre senaste årens mönster till stor del kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen för Borås innebär en folkökning på i genomsnitt 870 personer per år. År 2015 förväntas kommunen ha invånare. Åldersgruppen under 18 år förväntas öka med personer (och öka sin andel av befolkningen), gruppen år beräknas öka med personer (men minska i andel av befolkningen). Gruppen 65 år och äldre förväntas öka med personer (och öka i andel av befolkningen). Förutsättningar Osäkerheter Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Att se 5 år fram i tiden är osäkert. Prognosen räknas om en gång per år med färska fakta. Större förändringar kommer sällan överraskande på ett år och små förändringar får sällan drastiska konsekvenser på 5 års. Omvärldsanalys är en del i prognosunderlaget och präglar prognosens förutsättningar. Det sker avvägning av behovet att förändra prognosens insatsvärden som förväntat födelsetal per kvinna, dödsrisker, flyttrörelser mm. Den generella bedömningen är att de tre senaste åren kan stå som modell för de kommande fem när det gäller antal och åldrar hos inflyttade och utflyttade. Nivån på dödsrisker behöver sällan ändras eftersom de kan ses i ett längre perspektiv. Åldersspecifika fruktsamheten förväntas bli som de tre senaste åren. Fruktsamhetsindex kan kopplas till förändringarna i nationella förväntningar. Efter att dessa faktorer bedömts så görs beräkningarna med utgångspunkt i senast kända befolkning i åldersklasser och kön. Denna prognos har i sitt underlag inte med några justeringar med anledning av ekonomiska konjunkturer, mellanstatliga konflikter, klimateffekter eller andra globala förändringar och det finns inte några metoder att mäta hur just Borås skulle påverkas specifikt jämfört med andra kommuner, och på vilket sätt det i så fall skulle påverka inom en 5 års-period på flyttningsantaganden, fertilitet eller dödlighet. Osäkerheten rent generellt har ökat kring befolkningsprognoser med avseende på tex ungdomars flytt hemifrån och invandrares flyttmönster. Historiskt har befolkningens inrikes rörlighet minskat vid dåliga tider, men detta stämde inte vid nittiotalskrisen. Experter har visat oenighet om barnafödandet minskar eller ökar i kristider. E-post:

2 2(5) Utgångsläget i Borås Borås har haft en stabil årlig befolkningsökning under hela 2000-talet. Ökningen 2010 blev 836 personer, vilket motsvarar till tillskott på 0,8%. Detta är en något högre nivå än i Västra Götalands län som ökade 0,7 %. Sedan år 2000 har Borås växt med över personer. Borås med sina drygt invånare blir allt mer nära sammanknutet med Göteborgs över invånare genom ökad aktivitet mellan de båda orternas invånare och verksamheter, vilka bla drar nytta av kommunikationerna mellan orterna på väg och järnväg, Landvetter flygplats som ligger mellan orterna och tillgången till Göteborgs hamn. Göteborgs Stad ökade sitt invånarantal med drygt personer (1,3 %) under år Göteborg tror i sin befolkningsprognos 2011 på ännu större befolkningsökning än i sin tidigare prognos. Ca invånare förväntas Göteborg öka per år under perioden Om Göteborgs förväntade befolkningsökning inte kan ges tillräckligt boende i Göteborg så antas detta påverka Borås och omgivande kommuner i Sjuhäradsbygden med positiv befolkningsutveckling. Högskolan i Borås fortsätter att utvecklas. Högskolestudenter bidrar till att skapa framtidstro, aktivitet och kreativitet i en ort. Campus ligger mitt i city och det finns närmare helårsstudenter och nära 700 anställda, varav 40 professorer. Under 2010 förverkligades målet att få rättigheterna att examinera doktorer, vilket är ett avgörande steg mot vad som internationellt innefattas i universitetsbegreppet. En tydlig forskningsanknytning och en livlig doktorandverksamhet i egen regi kommer enligt rektorn att vara kvalitetshöjande för all utbildning. Högskolan har fler utbildningsplatser än någonsin förut, samt är attraktiv för både studenter från närområdet som från övriga landet. Rektorn är stolt över organisationens kompetens och vad man åstadkommit i partnerskap med näringsliv, kulturliv och offentlig sektor. Borås är utsedd nationellt till årets ungdomskommun, samt har fått utmärkelsen årets stadskärna. Den breda bas som Borås näringsliv har, gynnar en stabilt positiv utveckling. Industriområden i gynnsamma transportlägen är fortsatt attraktiva. Över personer pendlar till arbete i Borås från andra kommuner och drygt pendlar från Borås till andra kommuner (år 2009). Den öppna arbetslösheten har minskat med 18 % (mellan mars 2010 och mars 2011) och även långtidsarbetslösheten har minskat (med 28 %). Totalt personer var öppet arbetslösa i mars 2011, varav 684 var långtidsarbetslösa. En försiktig bedömning är att Borås får en fortsatt god balanserad ekonomisk utveckling närmaste åren. Troligen leder detta till ett fortsatt inflyttningsöverskott av arbetskraft. Under 2010 flyttade personer till Borås (1 981 från egna länet, från övriga Sverige och från utlandet), medan flyttade från Borås (1 970 till egna länet, till övriga Sverige och 444 till utlandet). Invandring från andra länder påverkas av bl a mellanstatliga konflikter, inbördeskrig, klimateffekter, naturkatastrofer, olika länders välfärdsutveckling, svensk migrationspolitik, ekonomisk konjunktur, och behov av arbetskraft. Under år 2010 flyttade drygt personer till Borås från utlandet (24 % av samtliga inflyttare personer till Borås). 444 personer flyttade till utlandet (11 % av samtliga utflyttare från Borås). Nationellt räknas med något lägre invandring och något högre utvandring kommande år än i tidigare prognoser. År 2011 förväntas nationellt ett nettotillskott på , medan det år 2015 väntas ha minskat till Borås har en löpande överenskommelse med staten om ett mottagande av 150 flyktingar per år. E-post:

3 3(5) Antaganden och insatsvärden Startbefolkning Invånarna vid årsskiftet : blir ny startbefolkning i prognosen. Detta är 836 personer fler än startbefolkningen i förra årets prognos. Inflyttade och utflyttade Antal inflyttade och utflyttade åren har summerats och delats på tre år och värdet har därefter fått gälla för hela prognosperioden. Åldersfördelningen för de inflyttade och utflyttade antas vara samma som för de tre senaste åren. Här har utjämnade värden använts och får ligga till grund för hela prognosperioden. Fruktsamhet Antagande för fruktsamhet och åldersfördelning är utjämnade värden för I Borås föddes under denna period ca 1,9 barn per kvinna. SCB s prognos antar att det under kommande år kommer att födas i genomsnitt 1,91 barn per kvinna i Sverige (1,96 i början av femårsperioden och 1,87 i slutet). Fruktsamhetstalen i Sverige är bland de högsta i Europa. Det har visat sig att sverigefödda kvinnor föder färre barn än utrikes födda kvinnor. SCB räknar med att 2011 kommer svenskfödda kvinnor föda 1.91 barn per kvinna och utlandsfödda 2.23 barn per kvinna. År 2015 förväntas skillnaden öka till att svenskfödda kvinnor väntas föda 1,80 barn per kvinna och utlandsfödda 2,18 barn per kvinna. Det finns dock en betydande variation mellan olika grupper av utlandsfödda kvinnor, varför separata antaganden med uppdelning per länder krävs. Detta kan vi ännu inte ta hänsyn till i vår kommunprognos. I Borås fanns personer 2010 som var födda utrikes eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands, vilket utgör 25% av kommunens befolkning. Runt 100 olika länders ursprung finns representerade i Borås. Hur den större fruktsamheten som nationellt har visat sig vara högre för nyligen invandrade påverkar Borås får bevakas. Fruktsamhetsindex Borås fruktsamhetstal för åren står som index 100 och antas under åren sjunka något liksom i Statistiska Centralbyråns prognos för Sverige Dödlighet En nedgång i dödlighet antas nationellt ske de närmaste åren, vilket innebär en något ökad medellivslängd för både män och kvinnor. För en prognos med 5 års perspektiv ändras dock inte förhållandena nämnvärt. Index döda kvinnor 101 har satts som index för hela perioden. Det är ett genomsnitt av de senaste 3 åren. I rikets prognos räknas med en ökad medellivslängd på 3,3 år för kvinnor fram till 2060 (från 83,6 år 2011). Index döda män 101 har satts som index för hela perioden. Det är ett genomsnitt av de senaste 3 åren. I rikets prognos räknas med en ökad medellivslängd på 5 år för män fram till 2060 (från 79,7 år 2011). E-post:

4 4(5) Översikt kring verkligt utfall några år bakåt, samt jämförelse mot förra årets prognos. Befolkningsförändringar År Födda Döda Födelsenetto Inflyttning Utflyttning Flyttnetto Folkökning jämfört med vad förra årets prognos beräknade efter ålder 2010 Ålder och äldre jämfört med vad förra årets prognos beräknade Totala folkmängden 2010 blev 13 personer färre än beräknat i förra årets prognos. Folkökning genom flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) blev 101 personer fler än beräknat. Det blev 9 fler döda och 19 färre födda än beräknat. Jämfört med beräknat blev det 27 färre 0-åringar, 23 fler 1-5-åringar och 5 fler 6-åringar. Det blev 42 färre av 7-15-åringar, 10 fler åringar, 86 fler åringar än beräknat. Och det blev 56 färre åringar, 12 färre av invånare 85-år och äldre än beräknat. Träffsäkerheten för en kommun med invånare och ett stort (och ökande) flyttflöde kan trots ovanstående differenser betraktas som ganska god. Noteras bör också att ett enskilt år inte kan bedöma en 5-årsprognos träffsäkerhet. Det är stadigvarande tendenser som är mest viktiga att notera som tex att födelsenettot långsamt ökat och har vänt från flerårigt negativt till flerårigt ökande positivt, samt att flyttnettot legat stadigt positivt under en längre period. E-post:

5 5(5) Prognos för Befolkningsförändringar i prognos År Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning i 12 åldersgrupper 2010 samt i prognos w Summa i 3 åldersgrupper, andel 2010 och i prognos ,2 20,2 20,2 20,2 20,4 20, ,2 61, ,8 60,5 60,3 65-w 18,6 18,7 18, ,1 19,2 Summa ens andel i 3 åldersgrupper per kön 2010 och prognos 2015 År Kön w Summa 2010 Män 21 62,8 16,2 100 Kvinnor 19,5 59,6 20,9 100 Summa 20,2 61,2 18, Män 21,3 61, Kvinnor 19,8 58,8 21,3 100 Summa 20,6 60,3 19,2 100 E-post:

6 Befolkningsprognos för åren Delområdesprognos Sammanfattning Stadsdel Väster förväntas de närmaste fem åren öka invånarantalet med 2673 personer, Öster förväntas öka med 86 personer och Norr med 1580 personer. De före detta kommundelarna Göta, Norrby, Centrum, Sjöbo, Trandared och Fristad förväntas öka i invånarantal. Dalsjöfors, Viskafors, Sandhult och Brämhult förväntas minska i invånarantal. Nytt underlag Ny startbefolkning används, med respektive (323 st) prognosområdes invånare från fördelat på ettårsklasser, med avseende på kön, fertilitet, dödsrisker och erfarenhet om flyttrörelser. TYKO har använts för förväntad inflyttning i nybyggnation. Några bostadsområden har fått byta klassning i huvudsak för småhusområden som bytt från icke tätort till tätort, samt från klassning av lägenheter med hyresrätt till bostadsrätt. För ett område har restriktionen Ej avstämning/framskrivning tagits bort eftersom kategoriboende inte längre dominerade området. I underlaget ingår förväntad nybyggnation av olika typer av bostäder (större kända projekt, enskilda bygglov samt tomtmark till försäljning) på i genomsnitt 640 bostäder per år utslaget över prognosperioden, med en variation på som mest 848 och som minst 298 nya bostäder. Störst förväntad byggnation sker 2013 och minst Den beräknade effekten av nybyggnation ger främst ökat antal invånare i stadsdelen Väster genom nybyggen och då främst i delområdena Göta och Norrby. Nybyggnationseffekten i Norr förväntas främst i delområdena Fristad och Centrum. I Öster förväntas nybyggnadseffekt främst i Trandared. Sammantaget ger byggnationseffekten ca personer, varav 16% utgör barn under 7 år. Om beräknade projekt inte blir av eller flyttade i tid får detta klara konsekvenser för hur väl prognosen sen stämmer med hur verkligheten blir. Om tex inte lägenheter i Trandared på Södervallen, lägenheter i Centrum på Asplyckan eller villor i Väster på Hestra blir av, så skulle den förväntade befolkningsökningen tillfalla andra delområden. Byggeffekten kan betraktas som ganska stor och därmed blir prognosen osäker. Delområdesprognosen har stämts av och justerats ner mot kommunprognosen (se dokument Befolkningsprognos för åren Kommunprognos) eftersom summan av alla prognosområden ska bli samma summa som i kommunprognosen. Om ett område förväntas öka genom nybygge så justeras övriga prognosområden ner. Prognosens osäkerhet ökar ju längre in i framtiden man ser, liksom vid presentation på mindre geografiska områden eller små åldersintervall.

7 Prognosen för år 2010 (baserad på fakta 2009) hade följande utfall: Område (f d kommundelar) prognos utfall skillnad Sjöbo Norrby Centrum Göta Trandared Brämhult Fristad Dalsjöfors Viskafors Sandhult på församling skrivna Ca & GA Restförda Summa För Sjöbo och Trandared hade prognosen över lag ganska bra överensstämmelse med prognosen över antal i olika åldersintervall, för Sjöbo överskattades dock 16-18åringar med 6% och för Trandared underskattades 0åringar med 7%. För Norrby underskattades främst utvecklingen av antalet i åldrarna 1-5 och 25-44, samt överskattades för och 85 och äldre (7% fel). För Centrum underskattades antalet 1-5 och (5%). För Göta underskattades antalet 1-5 (7%) och (3%), samt överskattades och (6%). För Brämhult underskattades antalet (6%), (3%) samt totalen (2%). För Fristad överskattades totalen (2%). För Dalsjöfors underskattades antalet (10%) och överskattades 0-åringar (23%). För Viskafors underskattades antalet (10%) och för Sandhult överskattades 1-5 åringar (6%). När det gäller andel som underskattats eller överskattats är det 0-åringar som behöver uppmärksammas extra där 10% felberäkning eller mer har givit för stor förväntan på Dalsjöfors, Fristad, Sandhult och Viskafors och för liten förväntan på Göta och Brämhult. I Dalsjöfors och Viskafors har förväntan i ställer varit för liten för åringar (10% fel). Befolkningsutvecklingen i de olika delområdena var mellan 2009 och 2010 enligt följande: Befolkningsutveckling Summa Område Förändring Förändring 09-10, % Sjöbo ,8 Norrby ,6 Centrum ,9 Göta ,7 Trandared ,6 Brämhult ,5 Fristad ,2 Dalsjöfors ,1 Viskafors ,1 Sandhult ,2 på församling skrivna Ca & ,3 GA Restförda ,0 Summa ,8

8 Befolkningsutveckling 0-17 Område Förändring Förändring 09-10, % Sjöbo ,3 Norrby ,2 Centrum ,1 Göta ,8 Trandared ,9 Brämhult ,9 Fristad ,6 Dalsjöfors ,5 Viskafors ,7 Sandhult ,0 på församling skrivna Ca & GA ,2 Restförda ,0 Summa ,6 Befolkningsutveckling Område Förändring Förändring 09-10, % Sjöbo ,8 Norrby ,5 Centrum ,9 Göta ,7 Trandared ,4 Brämhult ,8 Fristad ,1 Dalsjöfors ,6 Viskafors ,0 Sandhult ,4 på församling skrivna Ca & GA ,0 Restförda ,0 Summa ,0 Befolkningsutveckling 65-w Område Förändring Förändring 09-10, % Sjöbo ,1 Norrby ,3 Centrum ,2 Göta ,4 Trandared ,5 Brämhult ,7 Fristad ,3 Dalsjöfors ,6 Viskafors ,3 Sandhult ,8 på församling skrivna Ca & GA ,0 Restförda ,0 Summa ,8

9 Prognos över befolkningsutvecklingen i stadsdelarna för tre åldersgrupper (2010 är faktisk befolkning) 0-17 Område Väster Öster Norr förs skriv GA CA restförda Summa Område Väster Öster Norr förs skriv GA CA restförda Summa w Område Väster Öster Norr förs skriv GA CA restförda Summa Summa Område Väster Öster Norr förs skriv GA CA restförda Summa Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med 2673 personer, Öster förväntas öka med 86 personer och Norr med 1580 personer.

10 Prognos över befolkningsutveckling per delområde (f d kommundelsområden) Prognos över befolkningsutveckling per delområde mellan 2010 och Förändring Brämhult Centrum Göta Norrby Sjöbo Trandared förs skriv GA CA Dalsjöfors -410 Fristad Sandhult Viskafors Delområden Göta, Norrby, Centrum, Sjöbo, Trandared och Fristad förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren. Dalsjöfors, Viskafors, Sandhult och Brämhult förväntas minska i invånarantal. Dalsjöfors förväntas tappa främst i yrkesverksamma åldrar, precis som Sandhult och Viskafors. Prognos per delområde i 11 åldersklasser (2010 är faktiska siffror): Brämhult w Summa

11 Centrum w Summa Göta w Summa Norrby w Summa

12 Sjöbo w Summa Trandared w Summa Dalsjöfors w Summa

13 Fristad w Summa Sandhult w Summa Viskafors w Summa

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2012-2016 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2014-2018 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(10) Befolkningsprognos för åren 2017-2021 Kommunprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen ca 1400 bäbisar att födas, ca 1000 begravningar ske. Det kommer att färdas iväg ca 4500 personers flyttlass

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(16) Befolkningsprognos för åren 2018-2022 Kommunprognos Sammanfattning Förväntningen är att det årligen kommer födas ca 1300 bäbisar och ca 1000 begravningar ske varje år. Det kommer att färdas iväg

Läs mer

Delområdesprognos

Delområdesprognos 1(7) Delområdesprognos 2019-2023 Sammanfattning Sex kommundelar förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren, mest i Centrum, därnäst i Göta och Sjöbo, men också till viss del i Brämhult, Norrby och

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(10) Befolkningsprognos för åren 2018-2022 Kommunprognos Sammanfattning Förväntningen är att det årligen kommer födas ca 1300 bäbisar och ca 1000 begravningar ske varje år. Det kommer att färdas iväg

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos och Delområdesprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos och Delområdesprognos 1(18) Befolkningsprognos för åren 2016-2020 Kommunprognos och Delområdesprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen mellan 1000 och 1500 bäbisar att födas, ca 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(10) Befolkningsprognos för åren 2017-2021 Kommunprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen ca 1400 bäbisar att födas, ca 1000 begravningar ske. Det kommer att färdas iväg ca 4500 personers flyttlass

Läs mer

Fortsatt kommer årligen dryg 1000 bäbisar födas, 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass packas upp för att passera in över kommungränsen.

Fortsatt kommer årligen dryg 1000 bäbisar födas, 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass packas upp för att passera in över kommungränsen. 1(10) Befolkningsprognos för åren 2015-2019 Kommunprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen dryg 1000 bäbisar födas, 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass packas upp för att passera in över kommungränsen.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS

BEFOLKNINGS- PROGNOS Budget och planer för år 2019-2023 2018-05-17 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2018-2027 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2018-2027 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS

BEFOLKNINGS- PROGNOS Budget och planer för år 2018-2022 2017-05-23 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2017-2026 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2017-2026 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2018-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2018-05-04 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2017 i

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2019-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2019-03-25 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2018 i

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018-2027 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se 2 Förord

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Folkmängd första kvartalet 2004

Folkmängd första kvartalet 2004 Folkmängd första kvartalet 2004 Borås Stads befolkning ökade med 154 personer under första kvartalet 2004 (jämfört med -6 personer första kvartalet 2003). Födelsenettot blev minus 25 (jämfört första kvartalet

Läs mer

Befolkningsprognos Haninge kommun

Befolkningsprognos Haninge kommun Befolkningsprognos Haninge kommun 2019-2028 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden Linköpings kommun Analys & Utredning Erik Nygårds tel 013-20 62 87 21 mars 2019 1 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden Sammanfattning Kommunprognos 2019-2028 bygger på den

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2030

Befolkningsprognos med utblick mot 2030 2019 Befolkningsprognos 2019 2022 med utblick mot 2030 Stadskontorets utredningsenhet Juli 2019 Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se 036-10 57 30 www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

Lunds kommuns befolkningsprognos 2018

Lunds kommuns befolkningsprognos 2018 Lunds kommuns befolkningsprognos 218 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 2 86 personer 218 218 förväntas Lunds befolkning vara 123 36 invånare Lunds befolkningsökning 218 och de följande åren

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2027

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2027 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2018 2021 med utblick mot 2027 STADSKONTORET MAJ 2018 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se 036-10

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2026

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2026 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2017-2020 med utblick mot 2026 STADSKONTORET AUGUSTI 2017 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden Validering av Mölndals stads befolkningsprognoser för prognoserna 2016-2026 och 2017-2027 Åsa Kramér, analytiker E-post: asa.kramer@molndal.se Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun Befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2018-2023 Kommunprognosen Sammanfattning av prognosresultaten Enligt 2018 års prognos beräknas befolkningen öka med 4 953 personer från årsskiftet 2017/2018 fram

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 218 228 Demografiska bakgrundsfakta 217 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 66 121 33 99 33 22 Födda 699 361 338 Döda 493 236 257 Inflyttade 6 43

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Linköpings kommun Statistik & Utredningar 23 mars 2018 Erik Nygårds tel 013-20 62 87 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2018-2027 Kommunprognos 2018-2027, befolkningsutveckling för åldersgrupper

Läs mer

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34 Befolkningsprognos 2014 2023 Befolkningsprognos Partille kommun 2014-2023 Stadsbyggnadskontoret Jörgen Hermansson, samhällsbyggadschef Marlene Segerson, statistikhandläggare Kontaktperson Marlene Segerson

Läs mer

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Sundbybergs stads befolkningsprognos 2019-2033 Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Titel: Författare: Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Omslagsbild: Lars Lisasson Grafisk form:

Läs mer

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB Landskrona Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos 2019-2028 Källa: SCB Tim Andersson Ljung Utredare 1 april 2019 Demografisk beskrivning 2018 och prognos 2019-2028 Under 2018 ökade folkmängden

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2040 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 219 228 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 219 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 218... 4 Att göra en befolkningsprognos... 6 Metod...

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för 2018-2032 2018-05-22 UNDERTITEL 2018-05-22 1 Innehåll Sammanfattande analys... 2 Befolkningsutveckling och prognos för Kronobergs

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2017-2030 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer