Investeringssignalen: Arkitekt- och konsultbranschen går nu stadigt åt rätt håll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringssignalen: Arkitekt- och konsultbranschen går nu stadigt åt rätt håll"

Transkript

1 :47 CEST Investeringssignalen: Arkitekt- och konsultbranschen går nu stadigt åt rätt håll Utsikterna för bygg- och industriinvesteringarna under 2005 ljusnar. Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för drygt 200 miljarder kronor årligen. Branschen påverkar därmed utvecklingen av ca 8 % av BNP, som förväntas uppgå till ca 2500 miljarder kronor under Branschens företag är till stor del verksamma i inledningen av investeringscykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP kommer att utvecklas drygt ett år senare. Vår majundersökning visar nu att branschen stadigt går åt rätt håll. Och optimismen om orderlägets utveckling har ökat påtagligt. Riksdagsbesluten om de stora infrastruktursatsningarna bidrager till detta. Samtidigt har den ekonomiska aktiviteten i industrin ökat. Samtidigt med denna Investeringssignal presenterar vi också vår årliga Branschkommuniké. I denna summerar vi också år 2003, som var ett kärvt år för branschen med en låg och sjunkande lönsamhet. De senaste beräkningarna visar att branschen tappade ca 700 årsarbeten i de svenska verksamheterna. I vår förra marknadsundersökning i januari såg vi tendenser till att aktiviteten i Stockholmsregionen, som dittills varit kvarnstenen i den svaga konjunkturuppgången, sakta ökade. Nu under våren ser vi att en viss optimism infunnit sig bland de arkitekt- och teknikkonsultföretag som är verksamma i Stockholmsregionen med planering och projektering av kontor, kommersiella lokaler och offentliga byggnader. Företagen ser nu ut att ha funnit en ny plattform och kan åter blicka framåt med viss tillförsikt. Av arkitektföretagens orderingång på flerbostadsprojektering drar vi slutsatsen att ökningstakten i flerbostadsbyggandet kommer att tillta vilket främst kommer att märkas under Lise Langseth, Chef, Svensk Teknik och Design Inledning Investeringssignalen redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar om framtida orderläge och personalbehov

2 bland arkitektföretag, industriteknikkonsultföretag och konsultföretag orienterade mot bygg- och anläggningsinvesteringar. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln, i snitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats månader före byggstart eller den industriella investeringen. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen av både bostäder, industribyggnader och infrastruktur. Sedan år 1995 genomför STD undersökningen som ligger till grund för Investeringssignalen och sedan 2000 vid tre tillfällen per år. Föreliggande rapport och resultat avser maj Insamlingen och bearbetning av data har skett under maj och juni. Verksamhet och orderläge Vi delar vanligen in vår bransch i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid bemärkelse. Industrikonsultföretagen eller något mer tydligt industriteknikkonsultföretagen utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins produkter. Teknikkonsulten och arkitekten projekterar fabriksbyggnaden medan industrikonsulten tar sig an tillverkningsprocessen (liners, maskiner etc) och/eller utvecklar de produkter som skall tillverkas (bilar, mobiler, piller etc). Stadigt åt rätt håll - äntligen I Investeringssignalen för januari kunde vi rapportera att branschen genom nedskärningar så gott som "kommit ikapp" det krympande uppdragsutbudet. Som vi mer i detalj redovisar i Branschkommunikén (publiceras samtidigt som denna Investeringssignal) innebar detta bland annat att arkitektföretagen under 2003 tappade ca 200 årsarbeten, industrikonsultföretagen drygt 400 och branschen totalt ca 700 årsarbeten på den svenska marknaden. Allt eftersom den svenska ekonomin fortsatt utvecklas positivt har nu marknaden för vår bransch vänt. Med tillfredsställelse noterar vi att hela branschen nu går stadigt åt rätt håll. Faktisk beläggning (kapacitetsutnyttjandet) och orderstockar ökar igen och framtidsoptimismen bland företagen har ökat påtagligt. Till och med de bantade arkitektföretagen med storstockholmsinriktning börjar se framtiden an med viss tillförsikt. Aktiviteterna bland kunderna på fastighetsmarknaden minskar inte längre. Det torde innebära att hyresmarknaden långt ifrån "väntar ut" de höga vakansgraderna innan aktiviteten i framför allt de bättre lägena ökar. Det är för övrigt ett mönster vi sett efter tidigare nedgångar. Marknadsförväntningar hos arkitekt-, bygg- och anläggningsinriktade konsultföretag och industriteknikkonsulter Bland arkitektföretagen har förväntningarna på orderläget ett halvår framåt under våren svängt från svagt negativa till en försiktig optimism. Detta underbyggs också av att den faktiska beläggningen i företagen tydligt förbättrats. Efterfrågefallet på uppdragsområdet kontor och kommersiella lokaler synes ha bromsats upp något tidigare än vi bedömde efter vår förra undersökning. Samtidigt visar

3 orderingången avseende projekteringsuppdrag för flerbostäder en tilltagande ökningstakt. Prisbilden är dock fortsatt kärv, men den negativa utvecklingen ser ändå ut att ha brutits. Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag) uttryckte redan i januarimätningen en ökad optimism om orderingången samtidigt som beläggningen visade en tendens till att förbättras. Under våren har också dessa företags marknadssituation stärkts. Dels drar företagen fördelar på de områden som ovan beskrivits för arkitektföretagen, dels ser de en förbättring för de projekteringsintensiva uppdragen avseende industribyggnader. Till detta har huvudparten av osäkerheten om de stora infrastruktursatsningarna undanröjts åtminstone för de närmaste två à tre åren. Även för teknikkonsultföretagen är emellertid prisbilden otillfredsställande. Den negativa utvecklingen ser dock ut att ha brutits. Industriteknikkonsultföretagen kunde under föregående höst successivt känna av en ökad aktivitet på kundsidan. Samtidigt var företagen i färd med de ytterligare nedskärningar som var behövliga för att nå en godtagbar beläggning. En mycket kärv prisbild bidrog till en försämrad lönsamhet under Summeras det gångna året bedömer vi att ca 400 årsarbeten tappades på den svenska marknaden. I takt med den något svajiga men ändå förbättrade industrikonjunkturen har också marknadsläget för industrikonsulterna förbättrats. Kapaciteten utnyttjas bättre och företagens bild av orderutvecklingen under de närmaste sex månaderna är klart positiv. Utvecklingen är överlag positiv inte minst mot kundområdena fordonsindustrin, metall-/maskinindustrin och elektronik/telekomindustrin. Prisbilden är kärv också för industrikonsulterna, men liksom för branschen i övrigt ser den negativa utvecklingen ut att brytas. Tabell 1: Förväntningar om orderstockens storlek i december Arkitekter, bygg- och anläggningskonsulter Förväntningar (%) delsektorer: Ökad Oförändrad Minskad Andel volym* Bostäder % Övriga hus % Industribyggnader % Infrastruktur % Övriga anläggningar % Miljö/utredningar % Totalt % Industriteknikinriktade konsultföretag Förväntningar (%) delsektorer: Ökad Oförändrad Minskad Andel volym* Processutveckling % Produktutveckling % Teknisk IT % Information/utbildning % Annat % Totalt % *= Avser andel projekteringsvolym år På bostadsområdet rör vår undersökning i princip enbart flerbostadsprojekt. Arkitektföretagen har under våren fått en något bättre orderutveckling än under vintern och prognosen för det närmaste halvåret är också mer positiv än tidigare. Av detta borde följa en trendmässigt ökande investeringsvolym på ca 5 %. Nyinvesteringarna ökar markant och ombyggnadsvolym minskar markant. Enligt SCB har småhusbyggandet ungefär samma tillväxttakt som flerbostadsbyggandet.

4 Ryckigheten i igångsättningen gör dock det vanskligt att fördela den trendmässiga utvecklingen under enskilda år. Generellt gör vi dock en viss uppgradering av våra prognoser. Området "Övriga hus" domineras av privata investeringar i kontor och kommersiella lokaler. Vakansgraderna för kontorslokaler är fortfarande hög i storstadsområdena och värst i Stockholm, men är på väg att stabiliseras. På investeringsfronten är ombyggnader de helt dominerande. Aktiviteten ökar emellertid nu bland arkitektföretagens fastighetskunder. Lokalmarknaden kan mycket väl komma att följa mönstret efter tidigare nedgångar och inte "vänta ut" att de höga vakanserna skall fyllas innan nyinvesteringar åter blir aktuella. Resultatet blir i så fall att en andel äldre eller mindre attraktivt lokalbestånd förblir problemfastigheter under längre tid. Vi håller fast vid vår tidigare bedömning om att investeringsutvecklingen bottnar under Det vore kanske för vågat att tro att den vänder upp. På infrastrukturområdet har teknikkonsultföretagen en stadig och tydligt positiv förväntan på orderläget om ett halvår. Här finns betydande investeringsökningar i pipeline. Ledtiderna för de större projekten är lång och för entreprenadföretagen ger detta rejäla tillskott först Vissa mindre tidigarelagda projekt kan dock kunna påbörjas under Privata investeringar på främst energi/kraftområdet bidrar till uppgången på anläggningsområdet. Den något förbättrade ekonomiska tillväxten bidrar till att vi gör en mindre uppjustering av vår tidigare prognos. Inom industrin är konjunkturuppgången tydlig, men måttlig. Ur industrikonsulternas perspektiv motverkas något ökande maskininvesteringar av en nedgång i FoUinvesteringarna och troligen får vi först 2005 ett sammantaget positivt investeringssaldo. Investeringsökningen kommer främst att märkas under andra halvåret. Industrikonsulternas förväntningar på orderläget om ett halvår är påfallande positivt. De områden där vi får se de största investeringsökningarna (procentuellt) är på exportindustrins områden som massa- och papper, kemi- och läkemedel, transportmedel, telekom samt energi/kraft. Samtidigt som der är glädjande att kunna rapportera om ett förbättrat marknadsläge för konsulter och arkitekter och ökande investeringar vill vi ändå framhålla vår bedömning om att investeringsökningen i innevarande konjunkturuppgång torde bli lägre än den under åren Enligt de flesta ekonomiska bedömningar blir BNP-tillväxten i innevarande uppgång ca två tredjedelar av den föregående. Knappast nettonyanställning Branschen tappade totalt under 2003 drygt 700 årsarbeten på den svenska marknaden. Som framgår av STD:s Branschkommuniké (som publiceras samtidigt som denna Investeringssignal) uppgick medelantalet anställda (årsarbeten) i branschens svenska verksamheter till knappt och ytterligare ca 2000 när de utländska verksamheterna inräknas. Under innevarande år räknar vi med en mycket blygsam ökning och en mer märkbar under Ökningen kommer dock i

5 princip att ske genom ett bättre kapacitetsutnyttjande. Detta trots att företagen är påfallande positiva om personalstyrkans förändring fram mot kommande årsskifte. Antalet årsarbeten (i Sverige) för arkitekt- och teknikkonsultföretagen sammantaget har i princip förändrats mycket lite under de senaste 10 åren. Tabell 2: Förväntningar om personalstyrkans storlek vid halvårsskiftet Förväntningar (%) Ökar Oförändrad Minskar Arkitekter, bygg- och anläggning Industriteknikkonsulter Totalt Företagen kommer säkerligen åter att kunna nyanställa yngre personer som ersättning för pensionsavgångarna bland arkitekt- och teknikkonsultföretagen. Teknikutvecklingen inom industrin medför troligen också att industrikonsulterna kan göra viss nyanställning på nischområden. Och för dessa företag kommer outsourcing affärer troligen åter att kunna bidra till en viss expansion under främst Om Investeringssignalen Investeringssignalen är Svensk Teknik och Design s återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet och industriteknikkonsulter. Gemensamt för dessa företag är att deras verksamhet i snitt ligger månader före byggstart eller en industriell investering. Företagens unika position i investeringsprocessen gör att deras orderläge samt förväntningar om kommande orderläge och personalstyrka ger unik information om framtida nybyggnationer av bostäder, industribyggnader, infrastruktur och industrins produktionskapacitet. Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag merparten är STD:s medlemsföretag - och publikationen syftar till att informera om branschens marknadssituation och ge såväl medlemsföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar. Kontakt Kommentarer och information om STD:s verksamhet lämnas av: Lise Langseth, Chef Tfn eller E-post: Branschinformation, analyser och frågor om Investeringssignalen lämnas av: Bengt O. Andreasson Tfn eller e-post: Branschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och tidigare upplagor av Investeringssignalen återfinns på Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen - innovativ design för smarta samhällen Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges

6 största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Läs mer på Kontaktpersoner Linnea Kvist Presskontakt Kommunikationschef Magnus Höij Presskontakt Vd +46 (0) (0)

Investeringssignalen - diagrambilaga

Investeringssignalen - diagrambilaga Investeringssignalen - diagrambilaga Oktober 27 Inledning Investeringssignalen redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar om framtida orderläge och personalbehov bland arkitektföretag,

Läs mer

Investeringssignalen Juni 2006

Investeringssignalen Juni 2006 Investeringssignalen Juni 2006 Stark vår för konsult- och arkitektbranschen skruvar upp prognosen för bygg- och industriinvesteringarna. Arkitekt-, teknikkonsult- och industriteknikkonsultbranschen utreder,

Läs mer

Investeringssignalen. Oktober

Investeringssignalen. Oktober Investeringssignalen Oktober 2008 2008-10-23 Sammanfattning Fortsatt högtryck, men avmattning kommer efter årsskiftet Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar

Läs mer

Investeringssignalen. November

Investeringssignalen. November Investeringssignalen November 2009 2009-11-13 Sammanfattning Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för

Läs mer

Investeringssignalen. Februari

Investeringssignalen. Februari Investeringssignalen Februari 2009 2009-02-19 Sammanfattning Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för

Läs mer

INVESTERINGS SIGNALEN. mars 2010

INVESTERINGS SIGNALEN. mars 2010 INVESTERINGS SIGNALEN mars 10 Innehåll Sammanfattning... 3 Om Investeringssignalen... 4 Inledning... 5 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen... 9 Utvecklingen för Industriteknikkonsulterna...

Läs mer

INVESTERINGS SIGNALEN

INVESTERINGS SIGNALEN INVESTERINGS SIGNALEN November 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Om Investeringssignalen... 4 Inledning... 5 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen... 9 Utvecklingen för Industriteknikkonsulterna...

Läs mer

INVESTERINGS SIGNALEN. Mars 2012

INVESTERINGS SIGNALEN. Mars 2012 INVESTERINGS SIGNALEN Mars 212 Innehåll Sammanfattning... 3 Om Investeringssignalen... 4 Inledning... 5 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen. 1 Utvecklingen för industrikonsulterna...

Läs mer

INVESTERINGS SIGNALEN. Juni 2012

INVESTERINGS SIGNALEN. Juni 2012 INVESTERINGS SIGNALEN Juni 12 Innehåll Inledning... 3 Om Investeringssignalen... 4 Sammanfattning... 5 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen... 1 Utvecklingen för industrikonsulterna...

Läs mer

INVESTERINGS SIGNALEN. Juli 2010

INVESTERINGS SIGNALEN. Juli 2010 INVESTERINGS SIGNALEN Juli 21 Innehåll Sammanfattning... 3 Om Investeringssignalen... 4 Inledning... 5 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen... 9 Utvecklingen för Industriteknikkonsulterna...

Läs mer

INVESTERINGS SIGNALEN. November 2011

INVESTERINGS SIGNALEN. November 2011 INVESTERINGS SIGNALEN November 11 Innehåll Sammanfattning... 3 Om Investeringssignalen... 4 Inledning... 5 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen... Utvecklingen för Industrikonsulterna...

Läs mer

SIGNALEN INVESTERINGS NOVEMBER 2015 INNEHÅLL

SIGNALEN INVESTERINGS NOVEMBER 2015 INNEHÅLL 1 INVESTERINGS SIGNALEN NOVEMBER INNEHÅLL Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 9 Utvecklingen för industrikonsulterna 17 Sysselsättningsläget

Läs mer

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL. Juni 2015

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL. Juni 2015 1 INVESTERINGS SIGNALEN INNEHÅLL Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 9 Utvecklingen för industrikonsulterna 17 Sysselsättningsläget

Läs mer

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL 1 INVESTERINGS SIGNALEN INNEHÅLL Oktober Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 9 Utvecklingen för industrikonsulterna 15 Sysselsättningsläget

Läs mer

INVESTERINGS- SIGNALEN

INVESTERINGS- SIGNALEN INVESTERINGS- SIGNALEN Juni 2018 Väntad avmattning påverkar inte kompetensbristen Nya rekordnoteringar för industri och teknikkonsulter, men arkitekternas orderläge försämras pga avmattningen i byggsektorn.

Läs mer

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL 1 INVESTERINGS SIGNALEN INNEHÅLL Juni 2 Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 1 Utvecklingen för industrikonsulterna 19 Sysselsättningsläget

Läs mer

INVESTERINGSSIGNALEN

INVESTERINGSSIGNALEN INVESTERINGSSIGNALEN Mars 2019 Ingenjörsföretagen tuffar på medan arkitekterna haltar Byggsektorn mattas av men infrastruktur och industri går fortfarande starkt. INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Om investeringssignalen...

Läs mer

INVESTERINGSSIGNALEN

INVESTERINGSSIGNALEN INVESTERINGSSIGNALEN November 2018 Större optimism trots svagare orderläge Signalerna i denna undersökning pekar åt olika håll. Det faktiska orderläget har försämrats men förväntningarna kring framtiden

Läs mer

Signalen. Investerings. Innehåll

Signalen. Investerings. Innehåll EN RAPPORT Från svenska teknik&designföretagen Mars 16 1 Investerings Signalen Innehåll Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 8 Utvecklingen

Läs mer

INVESTERINGSSIGNALEN

INVESTERINGSSIGNALEN INVESTERINGSSIGNALEN Juni 2017 Rekordstort rekryteringsbehov Sammantaget behöver branschen anställa 7500 personer fram till årsskiftet. Det är en ökning med 30 procent jämfört med samma period förra året.

Läs mer

Juli Den höga kompetensbristen är branschens största utmaning

Juli Den höga kompetensbristen är branschens största utmaning INVESTERINGSSIGNALEN Juli 2016 Den höga kompetensbristen är branschens största utmaning Briste på ko pete s är, hur a ä ser på det, e av ra s he s största ut a i gar o h e laskhals so ro sar produkivitetsutve

Läs mer

INVESTERINGSSIGNALEN

INVESTERINGSSIGNALEN INVESTERINGSSIGNALEN Februari 2017 Två av tre företag intresserade av att rekrytera nyanlända Det största problemet inom sektorn är kompetensbristen åtta av tio företag behöver rekrytera. INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

INVESTERINGSSIGNALEN

INVESTERINGSSIGNALEN INVESTERINGSSIGNALEN Oktober 2017 Fullbelagda företag hinner inte forska och utveckla Kraftigt minskade FoU-investeringar riskerar att på sikt urholka branschens konkurrenskraft. INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL 1 INVESTERINGS SIGNALEN INNEHÅLL Mars 2 Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 1 Utvecklingen för industrikonsulterna 16 Sysselsättningsläget

Läs mer

INVESTERINGSSIGNALEN

INVESTERINGSSIGNALEN INVESTERINGSSIGNALEN Oktober 2016 Kompetensbristen bromsar positiva vindar Det största problemet inom sektorn är kompetensbristen nio av tio företag behöver rekrytera. Innehåll Sammanfattning... 4 Om

Läs mer

INVESTERINGSSIGNALEN

INVESTERINGSSIGNALEN INVESTERINGSSIGNALEN Mars 2018 Bostadssektorn undantaget i fortsatt stark bransch Nya rekordnoteringar för industri och teknikkonsulter, viss avmattning för arkitektföretagen. Sammantaget är orderläget

Läs mer

signalen Investerings Innehåll

signalen Investerings Innehåll 1 Investerings signalen Innehåll Mars 13 Om Investeringssignalen 2 Sammanfattning 3 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 8 Utvecklingen för industrikonsulterna 14 Sysselsättningsläget

Läs mer

Investeringssignalen. med Branschkommunikén. Juli

Investeringssignalen. med Branschkommunikén. Juli Investeringssignalen Juli 2008 med Branschkommunikén 2008-08-11 2 Investeringssignalen med Branschkommunikén I år har vi kombinerat Investeringssignalen för första tertialet med Branschkommunikén till

Läs mer

INVESTERINGSSIGNALEN. Juli 2019 Stor strukturell kompetensbrist. Över 5500 ingenjörer och arkitekter saknas i branschen.

INVESTERINGSSIGNALEN. Juli 2019 Stor strukturell kompetensbrist. Över 5500 ingenjörer och arkitekter saknas i branschen. INVESTERINGSSIGNALEN Juli 2019 Stor strukturell kompetensbrist Över 5500 ingenjörer och arkitekter saknas i branschen. INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Om investeringssignalen... 4 Inledning... 6 Investeringar

Läs mer

BRANSCHKOMMUNIKÉ JUNI Branschens beläggning nära rekordhög

BRANSCHKOMMUNIKÉ JUNI Branschens beläggning nära rekordhög Branschkommuniké, Svensk Teknik och Design, juni 2 BRANSCHKOMMUNIKÉ JUNI 2 1 Branschkommuniké från Svensk Teknik och Design Prognoserna i denna kommuniké baseras dels på bokslutsuppgifter för år 2, dels

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Vem betalar inte i tid?

Vem betalar inte i tid? RAPPORT Vem betalar inte i tid? EN UNDERSÖKNING OM BETALNINGSTIDERNAS UTVECKLING BETALNINGSTIDER Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 2 Svenska Teknik&Designföretagen tycker... 3 Resultatredovisning och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Branschkommuniké. Positiv ekonomisk utveckling för branschen trots att högtrycket mattas

Branschkommuniké. Positiv ekonomisk utveckling för branschen trots att högtrycket mattas Branschkommuniké, juni 21, Svensk Teknik och Design 1 Branschkommuniké JUNI 21 Branschkommuniké från Svensk Teknik och Design Prognoserna i denna kommuniké baseras dels på bokslutsuppgifter för år 2, dels

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

BRANSCHKOMMUNIKÉ JUNI Positiv utveckling, men 2002 ett mellanår. Branschkommuniké från Svensk Teknik och Design

BRANSCHKOMMUNIKÉ JUNI Positiv utveckling, men 2002 ett mellanår. Branschkommuniké från Svensk Teknik och Design Branschkommuniké, Svensk Teknik och Design, juni 22 1 BRANSCHKOMMUNIKÉ JUNI 22 Branschkommuniké från Svensk Teknik och Design Prognoserna i denna kommuniké baseras dels på bokslutsuppgifter för år 21,

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Värmlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Värmlands län... 4 Småföretagsbarometern Värmlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Hallands näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Hallands län... 3 Småföretagsbarometern Hallands län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 STOCKHOLMS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Avtalsyrkanden Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen avseende avtal Sveriges Ingenjörer

Avtalsyrkanden Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen avseende avtal Sveriges Ingenjörer Avtalsyrkanden Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen avseende avtal 2013- Sveriges Ingenjörer Bakgrund Sämre orderingång Läget för företagen inom området Svenska Teknik&Designföretagen

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 STOCKHOLMS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

barometer 4:E kvartalet 2015

barometer 4:E kvartalet 2015 Teknikföretagens barometer 4:E kvartalet 15 Teknikföretagens konjunkturbarometer för fjärde kvartalet bedömningar från 541 företag med en omsättning på 591 Mdr SEK varav 78 procent säljs på export. Svag

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Norrbottens näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Norrbottens län... 4 Småföretagsbarometern Norrbottens län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gävleborgs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gävleborgs län... 4 Småföretagsbarometern Gävleborgs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 215 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 566 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 543 Mdr SEK, varav 77

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 556 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 589 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Ras i order, kapacitetsutnyttjande och i efterfrågan på personal

Ras i order, kapacitetsutnyttjande och i efterfrågan på personal Teknikföretagens konjunkturbarometer 4:e kvartalet 212 Teknikföretagens konjunkturbarometer för fjärde kvartalet omfattar bedömningar från 498 företag. Försäljningen uppgår till 632 Mdr SEK, varav 8 %

Läs mer

Brett orderfall indikerar ökad nedgång för industrin

Brett orderfall indikerar ökad nedgång för industrin Teknikföretagens konjunkturbarometer 3:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för tredje kvartalet omfattar bedömningar från 514 företag. Försäljningen uppgår till 54 Mdr SEK, varav 78 % säljs

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. 1:a kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.   1:a kvartalet 2010 1:a kvartalet 2010 (2010-05-04) Stockholmskonjunkturen förbättras stadigt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 19 till 22 under årets första kvartal. Situationen för näringslivet fortsätter

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 4:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 4:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 4:e KVARTALET 17 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 4:e kvartalet omfattar bedömningar från 524 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 648 Mdr SEK, varav % säljs

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE AUGUSTI 217 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer