ERK-PERS INDUSTRIOMRÅDE, EDSBYN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERK-PERS INDUSTRIOMRÅDE, EDSBYN"

Transkript

1 ERK-PERS INDUSTRIOMRÅDE, EDSBYN BULLERUTREDNING FÖR DETALJPLAN

2 ERK-PERS INDUSTRIOMRÅDE, EDSBYN Bullerutredning för detaljplan KUND Ovanåkers Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: WSP Sverige AB Org nr: wsp.com KONTAKTPERSONER Roger Fred, Sofia Sjölinder, Patrik Svärd, UPPDRAGSNAMN Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn UPPDRAGSNUMMER FÖRFATTARE Roger Fred DATUM ÄNDRINGSDATUM Granskad av Godkänd av Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 2

3 SAMMANFATTNING Ovanåker kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för industriändamål på fastigheterna Ämnebo 16:16 och 26:1 i Ovanåker. WSP akustik har fått i uppdrag att ta fram en bullerutredning som ska ligga till grund för bedömningen av detaljplanens lämplighet. I utredningen genomförs beräkningar av ljudnivåer från den planerade verksamheten i området (industribuller) samt för tillkommande trafik (vägtrafikbuller). Verksamheten på detaljplaneområdet planeras vara ett fjärrvärmeverk, men då underlag för ljudemissionen från detta fjärrvärmeverk saknas används ett antaget schablonvärde för generell industri med en ljudemission på dba/m². Buller från verksamhetsområdet Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad har beräknats för omgivande bebyggelse. Nyetableringen av industrin beräknas orsaka överskridanden av gällande riktvärden dagtid på helger (06 18), kvällstid (18 22) och nattetid (22 06) för en fastighet, Böle 2:7. Vid denna fastighet beräknas riktvärdet nattetid överskridas med 7 db. Vid övrig kringliggande bebyggelse innehålls riktvärden dag-, kvälls- och nattetid. Vid Böle 2:7, där riktvärden överskrids föreslås inlösen av fastigheten alternativt något avtal med ett undantagstillstånd för just fastigheten Böle 2:7. Inga andra bostäder erfordrar några åtgärder på grund av den kommande verksamheten. Resultaten baseras på schablonvärden, vilka innebär en viss osäkerhet i de beräknade nivåerna. För att säkerställa att kommande verksamheter inom detaljplanen inte kommer orsaka olägenhet föreslås störningsbestämmelser i plankartan gällande verksamhetsbuller från planområdet till närliggande bostäder. Trafikbuller Trafikbullerutredningen visar inga tillkommande överskridande av riktvärden för bostäder till följd av detaljplanens trafikalstrande effekt. Samtliga fastigheter som berörs av nyetableringen av industriverksamheten i form av det planerade fjärrvärmeverket beräknas klara en dygnsekvivalent ljudnivå på högst dba vid samtliga fasader. Riktvärden för den maximala ljudnivån vid uteplats beräknas orsakas av passerande lastbilar. Antalet lastbilar på omkringliggande vägar beräknas öka något, men eftersom hastigheten är den samma beräknas inte den maximala ljudnivån (95-percentilen) öka. Inga åtgärder erfordras med avseende på buller från vägtrafiken Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 3

4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 1 BAKGRUND 5 2 NYCKELBEGREPP LJUDNIVÅ OCH DECIBEL EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD LJUDTRYCK OCH LJUDEFFEKT 6 3 BEDÖMNINGSGRUNDER NATURVÅRDSVERKET 7 4 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BERÄKNINGSMETOD VÄG- OCH SPÅTRAFIKBULLER KUMULATIVA EFFEKTER 9 5 UNDERLAG KART- OCH TERRÄNGMATERIAL LJUDDATA Industri Vägtrafik Spårtrafik 10 6 LJUDKÄLLOR 10 7 RESULTAT Verksamhetsbuller Trafikbuller 12 8 BULLERSKYDDSÅTGÄRDER 12 9 SLUTSATSER Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 4

5 1 BAKGRUND Ovanåker kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för industriändamål på fastigheterna Ämnebo 16:16 och 26:1 i Ovanåker. WSP akustik har fått i uppdrag att ta fram en bullerutredning som ska ligga till grund för bedömningen av detaljplanens lämplighet. I utredningen genomförs beräkningar av ljudnivåer från den planerade verksamheten i området (industribuller) samt för tillkommande trafik (vägtrafikbuller). Verksamheten på detaljplaneområdet planeras vara ett fjärrvärmeverk, men då underlag för ljudemissionen från detta fjärrvärmeverk saknas används ett antaget schablonvärde för generell industri med en ljudemission på dba/m². Figur 1. Skraffering visar föreslagen detaljplans etableringsyta Trafiken på omkringliggande vägar förväntas inte öka mer än marginellt på grund av det planerade fjärrvärmeverket, men en naturlig ökning av trafiken enligt Trafikverkets uppräkningsmodell EVA-kalkyl antas ändå ske. 2 NYCKELBEGREPP I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som används i denna utredning. 2.1 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (db). Skalan är logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 db motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta och smärttröskeln vid ca 130 db motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 2Figur 2. Exempel på typiska ljudnivåer Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 5

6 Figur 2. Exempel på typiska ljudnivåer. En ökning med 3 db motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär. 2.2 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod. Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en bullerhändelse kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå visas i Figur 3. Figur 3. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod. 2.3 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. Denna ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå inklusive alla relevanta reflexer men sedan reducerad med 6 db. 2.4 LJUDTRYCK OCH LJUDEFFEKT Ljudeffektnivå, LW, är den styrka på ljudnivån som strålar ut från maskinens akustiska centrum. Ljudeffekten ansätts som en punkt, linje eller area. Ljudtrycksnivå, Lp, är det uppmätta/beräknade värdet i en viss punkt, exempelvis vid en bostad Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 6

7 3 BEDÖMNINGSGRUNDER 3.1 NATURVÅRDSVERKET Vid framtagande av detaljplan för nya verksamheter används Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 38, som vägledande avseende buller till närområde. Tabell 1. Utomhusriktvärden från rapport 38 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Tabellen avser frifältsvärden. Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dba Vardag kl Kväll kl , samt lör- sönoch helgdag kl Natt kl Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 40 Ovanstående riktvärden gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. För bostäder avser nivåerna i första hand bostadsbyggnader där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats före den 2 januari För bostäder där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats efter den 2 januari 2015 görs olägenhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet. Utöver detta gäller enligt den nya vägledningen bland annat följande: Maximala ljudnivåer (LAFmax> dba) bör inte förekomma nattetid klockan annat än vid enstaka tillfällen. Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i Tabell 1 sänkas med 5 dba. I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser Trafikbuller: Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som industribuller. För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd bild av bullersituationen kan dock andra bedömningar i särskilda fall behöva göras. Det kan exempelvis vara fallet vid tillfartsvägar till täkter, där transporterna till och från dessa står för en betydande del av bullerstörningarna. För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53, och anknytande dokument från centrala myndigheter i normalfallet följande nivåer underskridas (frifältsvärden). Tabell 2. Riktvärden för trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnväg Bostads fasad (Leq24h) Bostads uteplats (Leq24h) Bostads uteplats (Lmax) Vid väg dba ~ dba** dba* Vid spår dba dba dba* * Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl ) ** Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 7

8 4 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande: Digitalt kartunderlag över föreslagen detaljplan och dess närområde har använts som grunddata i beräkningsprogrammet. Ljudeffektnivån hos ljudkällorna är bestämd genom schablonvärde för generell industri. Bullerkällornas utstrålande ljudeffektnivå har angetts som källdata. Beräkningsprogrammet tar hänsyn till ytor, topografi och byggnader som befinner sig i närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen från respektive källa räknas in automatiskt. Övriga dämpningsparametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av avståndet, atmosfärsdämpning samt markdämpning (hård eller mjuk mark). Resultatet redovisas som beräknad total ljudtrycksnivå vid beräkningspunkter samt i bullerspridningskartor i färg där nivågränser redovisas i steg om 5 db. 4.1 BERÄKNINGSMETOD Beräkningarna av ljudnivåer har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.1. Beräkningarna för industri har utförts i enlighet med rapporten Kartläggning av bullerfria områden- rapport 2016:04 utgiven av Centrum för arbets- och miljömedicin. Metoden applicerades i beräkningsmodellen Nord 2000 Ljudeffektnivån för ljudkällan är hämtad från schablonvärde för industribullerkälla i Tabell 2 i rapporten Kartläggning av bullerfria områden- rapport 2016:04 utgiven av Centrum för arbets- och miljömedicin. Tabell 3. Schablonvärden för källstyrkor Föreliggande bullerutredning är en översiktlig kartläggning av möjliga ljudnivåer från verksamheterna som kan komma att etablera sig i detaljplaneområdet. Utredningar för enskilda verksamheter kommer att behöva utföras innan de uppförs inom området. Detta för att klargöra om gällande riktvärden uppfylls. I beräkningarna behandlas marken som hård eller mjuk utifrån underlag. Klassificerat underlag finns i data från Metria och är ansatt enligt schabloner från rapporten Kartläggning av bullerfria områden, Centrum för arbets- och miljömedicin, Beräkningarna tar inte hänsyn till eventuell dämpning på grund av buskar och träd. Det innebär att beräkningarna marginellt kan överskatta ljudnivåer för individuella byggnader och våningsplan, då eventuella mindre ytor med mjuk mark kan medföra lägre lokala ljudnivåer i praktiken. Samtliga beräkningar har utförts med tredje ordningens reflektioner. Ljudnivåer vid fasad är beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden. Riktvärdena är angivna som frifältsvärden, vilket innebär att det endast är beräknade ljudnivåer vid fasad som är jämförbara med riktvärdena. Mottagarhöjd vid samtliga bostadshus har satts till Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 8

9 meter över golv för samtliga våningsplan. Beräkning av ljudutbredningskarta i markplan har gjorts 2 meter över mark med upplösningen 5 5 meter. 4.2 VÄG- OCH SPÅTRAFIKBULLER Det planerade verksamhetsområdet kommer att alstra en viss extra trafik till befintliga vägar i närområdet, men denna andel bedöms som obefintlig i sammanhanget. Bullerutredningen visar hur den naturliga ökningen av trafikflöden kan påverka bullersituationen. För trafikbuller har följande två situationer därför utretts: Nuläget 2020 visar ljudnivåer från trafik i nuläget utan det planerade fjärrvärmeverket. Prognos 2040 visar ljudnivåer utifrån förväntad trafiksituation i framtiden oavsett om fjärrvärmeverket etableras eller inte. 4.3 KUMULATIVA EFFEKTER Om det skulle pågå övrig industriell verksamhet nattetid i anslutning till den föreslagna detaljplanen riskerar riktvärden att överskridas för angränsande fastigheter när flera verksamheter är i samtidig drift. WSP har inte erhållit underlag som visar att det finns övrig industriell verksamhet som pågår nattetid. 5 UNDERLAG Underlag som använts i utredningen redovisas nedan. Under respektive del anges även de antaganden och avgränsningar som gjorts med respektive underlag. 5.1 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL Digitalt höjdsatt kartunderlag och höjddata nedladdat från Metria Befintliga marknivåer inom planområdet har använts. Föreslagen fastighetsindelning har ritats in utifrån planförslaget. 5.2 LJUDDATA Industri Den verksamhet som planeras att finnas på industriområdet inom detaljplaneområdet är ett fjärrvärmeverk med tillhörandefordonstrafik på området. Verksamheterna planeras tillåtas bullrande aktivitet dag-, kvälls- och nattetid. För att kunna bedöma de planerade verksamheternas bullerpåverkan i närområdet, har schablonvärden för industribuller använts i beräkningarna. Schablonvärden anges i rapporten Kartläggning av bullerfria områden, Centrum för arbets- och miljömedicin, 2016 och presenteras i tabell 3. Schablonvärdena har lagts in som en areakälla i beräkningarna enligt det underlag som tillhandahållits i föreslagen detaljplan. Areakällan har placerats 10 m över mark och befintlig terräng har använts Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 9

10 Prognosår 2040 Nuläge år Vägtrafik Trafikuppgifter för nuläge och planalternativ (prognos för år 2040) till bullerutredningen har tillhandahållits från Trafikverkets databas NVDB och EVA-kalkyl. Tabell 4. Trafikmängder för nuläge år 2020 och prognosår Väg Avsnitt ÅDT Antal tung Andel tung Hastighet ,5 % km/h ,2 % km/h ,5 % km/h ,3 % km/h ,1 % km/h ,7 % km/h ,4 % km/h ,0 % km/h Väg Avsnitt ÅDT Antal tung Andel tung Hastighet ,7% km/h ,3% km/h ,6% km/h ,8% km/h ,0% km/h ,1% km/h ,2% km/h ,3% km/h Spårtrafik Enligt uppgift från Trafikverket är det ingen trafik på järnvägen som passerar genom Edsbyn. 6 LJUDKÄLLOR I beräkningarna har ljudkällan approximerats till en areakälla som utgörs av den föreslagna detaljplanen. Se lilastreckad markering i Figur 4 nedan. Areakällan har placerats på höjden 10 m över mark. Figur 4. Lilastreckad ljudkälla som används i beräkningsmodellen (orange rektangel visar det planerade fjärrvärmeverket) Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 10

11 7 RESULTAT Resultatet redovisas som beräknad ljudnivå vid fasad samt som ljudutbredningskartor i färg där nivågränser redovisas i steg om 5 db. Observera att skalans färger har anpassats i bilagorna så att gränsen för riktvärdet mellan godtagbar ljudnivå och överskridanden markeras mellan grön och gul färg. Beräknade ljudnivåer presenteras i Bilaga 0 5 enligt Tabell 5 nedan. Tabell 5. Förteckning över bilagor. Bilaga Källa Situation Redovisningsform 0 Färdigbyggt Fastigheter, byggnader, areakälla, vägar och järnväg 1 Industri Färdigbyggt Ekvivalent ljudnivå 2 Väg Nuläge 2020 Dygnsekvivalent ljudnivå 3 Väg Prognosår 2040 Dygnsekvivalent ljudnivå 4 Väg Nuläge 2020 Maximal ljudnivå (95-percentil) 5 Väg Prognosår 2040 Maximal ljudnivå (95-percentil) Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad (frifältsvärden) har beräknats för omgivande bebyggelse och jämförts med utomhusriktvärden från Naturvårdsverkets rapport 38 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller se Tabell Verksamhetsbuller Beräkningarna visar att nyetablering av industri på anvisad plats beräknas orsaka överskridanden av gällande riktvärden enligt följande: - Nattetid 22 06: överskridanden av gällande riktvärde 40 dba ekvivalent ljudnivå för fastigheten Böle 2:7, se beräkningsresultat i Bilaga Dagtid helg och kvällstid 18 22: överskridanden av gällande riktvärde dba med 2 db för Böle 2:7, se beräkningsresultat i Bilaga Vardagar 06 18: Inga överskridanden av riktvärdet dba ekvivalent ljudnivå. En bostad ligger mindre än 30 meter från verksamhetens fastighetsgräns. Avståndet till den bostaden som är näst närmast ligger cirka 1 meter från verksamheten. Nyetableringen beräknas inte orsaka några överskridanden av gällande riktvärden under dagtid vardagar (06 18) utan endast under dagtid helger (06 18), kvällstid (18 22) och nattetid (22 06) för en fastighet, Böle 2:7. Vid denna fastighet beräknas riktvärdet under dagtid helger (06 18) och kvällstid (18 22) överskridas med 2 db och nattetid (22 06) med 7 db. Se beräkningsresultat i Bilaga 01. Inga andra bostadsfastigheter beräknas få några överskridanden av gällande riktvärden Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 11

12 7.1.2 Trafikbuller Trafikbullerberäkningarna visar inga tillkommande överskridande av riktvärden för bostäder till följd av detaljplanens trafikalstrande effekt. Samtliga fastigheter som berörs av nyetableringen av industriverksamheten i form av det planerade fjärrvärmeverket beräknas klara en dygnsekvivalent ljudnivå på högst dba vid samtliga fasader. Jämför beräkningsresultat för ekvivalent ljudnivå i Bilaga 02 respektive 03. Riktvärden för den maximala ljudnivån vid uteplats beräknas orsakas av passerande lastbilar. Antalet lastbilar på omkringliggande vägar beräknas öka något, men eftersom hastigheten är den samma beräknas inte den maximala ljudnivån (95-percentilen) öka. Se Bilaga 04 och BULLERSKYDDSÅTGÄRDER Nyetablering av industri på anvisad plats beräknas orsaka överskridande av riktvärden vid en bostad vissa delar av dygnet. Överskridandet är 2 db av gällande riktvärde dagtid helg (06 18) och kvällstid (18 22) samt med 7 db av gällande riktvärde nattetid (22 06) vid fastigheten Böle 2:7. Övriga riktvärden beräknas klaras. Vid Böle 2:7, där riktvärden överskrids föreslås inlösen av fastigheten alternativt något avtal med ett undantagstillstånd för just fastigheten Böle 2:7. Samtliga riktvärden klaras vid övrig bostadsbebyggelse i närheten av industrin. Resultaten baseras på schablonvärden, vilka innebär en viss osäkerhet i de beräknade nivåerna. För att säkerställa att kommande verksamheter inom detaljplanen inte kommer orsaka olägenhet föreslås störningsbestämmelser i plankartan gällande verksamhetsbuller från planområdet till närliggande bostäder. 9 SLUTSATSER På grund av att nyetableringen av industri beräknas orsaka ett överskridande av gällande riktvärde nattetid vid fastigheten Böle 2:7 krävs någon form av åtgärd. Antingen begränsas ljudet från fjärrvärmeverket i form av en störningsbestämmelse i detaljplanen så att gällande riktvärden klaras för samtliga bostäder i närheten eller så upprättas ett avtal med undantagstillstånd för just fastigheten Böle 2: Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 12

13 VI ÄR WSP WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden. wsp.com WSP Sverige AB Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 T: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm wsp.com Bullerutredning Erk-Pers industriområde, Edsbyn 13

14 ÄMNEBO 15:4>2 ÄMNEBO 16:16>1 ÖSTANÅ 3:31>1 ÖSTANÅ 3:16>1 ÄMNEBO S:6>2 ÄMNEBO 16:10>1 ÖSTANÅ 3:32>1 ÄMNEBO 26:1>1 BÖLE 2:3>3 SÖDRA EDSBYN 4:53>1 SÖDRA EDSBYN :1>20 ÖSTANÅ 3:21>1 ÄMNEBO S:6>1 BÖLE 2:7>1 ÄMNEBO 11:4>5 ÄMNEBO 28:2>1 ÄMNEBO 34:1>1 SÖDRA EDSBYN 4:>4 ÄMNEBO 15:4>1 ÄMNEBO 11:3>1 Teckenförklaring Fjärrvärmeverk Bostadsbyggnad Övrig byggnad Väg Järnväg Areakälla (A3) Skala 1: m Översiktsbild över industri i Erk-Pers, Ovanåker, i samband med upprättande av detaljplan för Fastigheterna Ämnebo 16:16 och 26:1 inför uppförande av ny fjärrvärmeanläggning. Ovanåkers kommun Erk-Pers Ovanåker WSP Akustik Arenavägen 7 SE Stockholm Tel Fastighetsgräns Uppdragsnr Uppdragsledare Roger Fred Bilaga 00 Handläggare Ort och datum Roger Fred Granskad Sofia Sjölilnder Stockholm

15 40 40 ÄMNEBO 16:16>1 40 ÖSTANÅ 3:31>1 ÖSTANÅ 3:16>1 ÄMNEBO S:6>2 ÄMNEBO 16:10>1 SÖDRA EDSBYN 4:53>1 ÖSTANÅ 3:32>1 SÖDRA EDSBYN :1>20 ÖSTANÅ 3:21>1 40 ÄMNEBO S:6> BÖLE 2:3> BÖLE 2:7>1 ÄMNEBO 26:1>1 ÄMNEBO 11:4>5 ÄMNEBO 28:2>1 40 ÄMNEBO 34:1>1 SÖDRA EDSBYN 4:>4 ÄMNEBO 15:4>1 ÄMNEBO 11:3>1 ÄMNEBO 15:4> OVANÅKERS KYRKBY 5:6>6 OVANÅKERS KYRKBY 5:3>1 OVANÅKERS KYRKBY 4:6>1 ÄMNEBO 11:4> HÖJEN 3:10>1 ÄMNEBO 8:3> ÄMNEBO 11:6>1 OVANÅKERS KYRKBY 5:6>1 Ekvivalent ljudnivå dba ref. 20 µpa > <= 40 Teckenförklaring Fjärrvärmeverk Bostadsbyggnad Övrig byggnad Väg Järnväg Areakälla Fastighetsgräns Våning ljudnivå (A3) Skala 1: m Beräkning av ljudnivå från industri i Erk-Pers, Ovanåker, i samband med upprättande av detaljplan för Fastigheterna Ämnebo 16:16 och 26:1 inför uppförande av ny fjärrvärmeanläggning. Bilaga 01 Ovanåkers kommun Erk-Pers Ovanåker WSP Akustik Arenavägen 7 SE Stockholm Tel Uppdragsnr Handläggare Ort och datum Uppdragsledare Roger Fred Granskad Sofia Sjölilnder Stockholm Roger Fred

16 ÄMNEBO 16:16>1 ÖSTANÅ 3:31>1 ÖSTANÅ 3:16>1 ÄMNEBO S:6>2 ÄMNEBO 16:10>1 SÖDRA EDSBYN 4:53>1 ÖSTANÅ 3:32>1 SÖDRA EDSBYN :1>20 ÖSTANÅ 3:21>1 40 ÄMNEBO S:6> BÖLE 2:3> BÖLE 2:7>1 ÄMNEBO 26:1>1 40 ÄMNEBO 11:4>5 ÄMNEBO 28:2>1 ÄMNEBO 34:1>1 SÖDRA EDSBYN 4:>4 ÄMNEBO 15:4>1 ÄMNEBO 11:3>1 ÄMNEBO 15:4> OVANÅKERS KYRKBY 5:6>6 OVANÅKERS KYRKBY 5:3>1 OVANÅKERS KYRKBY 4:6>1 ÄMNEBO 11:4> HÖJEN 3:10>1 ÄMNEBO 8:3> ÄMNEBO 11:6>1 OVANÅKERS KYRKBY 5:6>1 Ekvivalent ljudnivå dba ref. 20 µpa > <= 40 Teckenförklaring Fjärrvärmeverk Bostadsbyggnad Övrig byggnad Väg Järnväg Areakälla Fastighetsgräns Våning ljudnivå (A3) Skala 1: m Beräkning av ljudnivå från industri i Erk-Pers, Ovanåker, i samband med upprättande av detaljplan för Fastigheterna Ämnebo 16:16 och 26:1 inför uppförande av ny fjärrvärmeanläggning. Bilaga 01 Ovanåkers kommun Erk-Pers Ovanåker WSP Akustik Arenavägen 7 SE Stockholm Tel Uppdragsnr Handläggare Ort och datum Uppdragsledare Roger Fred Granskad Sofia Sjölilnder Stockholm Roger Fred

17 ÄMNEBO 16:16>1 ÖSTANÅ 3:31>1 ÖSTANÅ 3:16>1 ÄMNEBO S:6>2 ÄMNEBO 16:10>1 SÖDRA EDSBYN 4:53>1 ÖSTANÅ 3:32>1 SÖDRA EDSBYN :1>20 ÖSTANÅ 3:21>1 ÄMNEBO S:6> BÖLE 2:3> BÖLE 2:7>1 ÄMNEBO 26:1>1 ÄMNEBO 11:4>5 ÄMNEBO 28:2>1 ÄMNEBO 34:1>1 SÖDRA EDSBYN 4:>4 ÄMNEBO 15:4>1 ÄMNEBO 11:3>1 6 ÄMNEBO 15:4> OVANÅKERS KYRKBY 5:6>6 OVANÅKERS KYRKBY 5:3>1 OVANÅKERS KYRKBY 4:6>1 ÄMNEBO 11:4> HÖJEN 3:10>1 ÄMNEBO 8:3> ÄMNEBO 11:6>1 OVANÅKERS KYRKBY 5:6>1 Dygnsekvivalent ljudnivå dba ref. 20 µpa > <= Teckenförklaring Fjärrvärmeverk Bostadsbyggnad Övrig byggnad Väg Järnväg Areakälla Fastighetsgräns Våning ljudnivå (A3) Skala 1: m Beräkning av ljudnivå från vägtrafik år 2020 i Erk-Pers, Ovanåker, i samband med upprättande av detaljplan för Fastigheterna Ämnebo 16:16 och 26:1 inför uppförande av ny fjärrvärmeanläggning. Bilaga 02 Ovanåkers kommun Erk-Pers Ovanåker WSP Akustik Arenavägen 7 SE Stockholm Tel Uppdragsnr Handläggare Ort och datum Uppdragsledare Roger Fred Granskad Sofia Sjölilnder Stockholm Roger Fred

18 ÄMNEBO 16:16>1 ÖSTANÅ 3:31>1 ÖSTANÅ 3:16>1 ÄMNEBO S:6>2 ÄMNEBO 16:10>1 SÖDRA EDSBYN 4:53>1 ÖSTANÅ 3:32>1 SÖDRA EDSBYN :1>20 ÖSTANÅ 3:21>1 ÄMNEBO S:6> BÖLE 2:3> BÖLE 2:7>1 ÄMNEBO 26:1>1 ÄMNEBO 11:4>5 ÄMNEBO 28:2>1 ÄMNEBO 34:1>1 SÖDRA EDSBYN 4:>4 ÄMNEBO 15:4>1 ÄMNEBO 11:3>1 ÄMNEBO 15:4> OVANÅKERS KYRKBY 5:6>6 OVANÅKERS KYRKBY 5:3>1 OVANÅKERS KYRKBY 4:6>1 ÄMNEBO 11:4> HÖJEN 3:10>1 ÄMNEBO 8:3> ÄMNEBO 11:6>1 OVANÅKERS KYRKBY 5:6>1 Dygnsekvivalent ljudnivå dba ref. 20 µpa > <= Teckenförklaring Fjärrvärmeverk Bostadsbyggnad Övrig byggnad Väg Järnväg Areakälla Fastighetsgräns Våning ljudnivå (A3) Skala 1: m Beräkning av ljudnivå från vägtrafik år 2040 i Erk-Pers, Ovanåker, i samband med upprättande av detaljplan för Fastigheterna Ämnebo 16:16 och 26:1 inför uppförande av ny fjärrvärmeanläggning. Bilaga 03 Ovanåkers kommun Erk-Pers Ovanåker WSP Akustik Arenavägen 7 SE Stockholm Tel Uppdragsnr Handläggare Ort och datum Uppdragsledare Roger Fred Granskad Sofia Sjölilnder Stockholm Roger Fred

19 ÄMNEBO 16:16>1 ÖSTANÅ 3:31>1 ÖSTANÅ 3:16>1 6 ÄMNEBO S:6>2 SÖDRA EDSBYN 4:53>1 ÖSTANÅ 3:32>1 SÖDRA EDSBYN :1>20 ÖSTANÅ 3:21>1 ÄMNEBO S:6>1 ÄMNEBO 16:10> BÖLE 2:3> BÖLE 2:7>1 ÄMNEBO 26:1>1 ÄMNEBO 11:4>5 ÄMNEBO 28:2>1 ÄMNEBO 34:1>1 SÖDRA EDSBYN 4:>4 ÄMNEBO 15:4>3 OVANÅKERS KYRKBY 4:6> ÄMNEBO 15:4>1 ÄMNEBO 11:4>9 ÄMNEBO 11:3>1 OVANÅKERS KYRKBY 5:6>6 OVANÅKERS KYRKBY 5:3> HÖJEN 3:10>1 ÄMNEBO 8:3> ÄMNEBO 11:6>1 OVANÅKERS KYRKBY 5:6>1 Maximal ljudnivå (95-percentil) dba ref. 20 µpa > <= Teckenförklaring Fjärrvärmeverk Bostadsbyggnad Övrig byggnad Väg Järnväg Areakälla Fastighetsgräns Våning ljudnivå (A3) Skala 1: m Beräkning av ljudnivå från vägtrafik år 2020 i Erk-Pers, Ovanåker, i samband med upprättande av detaljplan för Fastigheterna Ämnebo 16:16 och 26:1 inför uppförande av ny fjärrvärmeanläggning. Bilaga 04 Ovanåkers kommun Erk-Pers Ovanåker WSP Akustik Arenavägen 7 SE Stockholm Tel Uppdragsnr Handläggare Ort och datum Uppdragsledare Roger Fred Granskad Sofia Sjölilnder Stockholm Roger Fred

20 ÄMNEBO 16:16>1 ÖSTANÅ 3:31>1 ÖSTANÅ 3:16>1 6 ÄMNEBO S:6>2 SÖDRA EDSBYN 4:53>1 ÖSTANÅ 3:32>1 SÖDRA EDSBYN :1>20 ÖSTANÅ 3:21>1 ÄMNEBO S:6>1 ÄMNEBO 16:10> BÖLE 2:3> BÖLE 2:7>1 ÄMNEBO 26:1>1 ÄMNEBO 11:4>5 ÄMNEBO 28:2>1 ÄMNEBO 34:1>1 SÖDRA EDSBYN 4:>4 ÄMNEBO 15:4>3 OVANÅKERS KYRKBY 4:6> ÄMNEBO 15:4>1 ÄMNEBO 11:4>9 ÄMNEBO 11:3>1 OVANÅKERS KYRKBY 5:6>6 OVANÅKERS KYRKBY 5:3> HÖJEN 3:10>1 ÄMNEBO 8:3> ÄMNEBO 11:6>1 OVANÅKERS KYRKBY 5:6>1 Maximal ljudnivå (95-percentil) dba ref. 20 µpa > <= Teckenförklaring Fjärrvärmeverk Bostadsbyggnad Övrig byggnad Väg Järnväg Areakälla Fastighetsgräns Våning ljudnivå (A3) Skala 1: m Beräkning av ljudnivå från vägtrafik år 2040 i Erk-Pers, Ovanåker, i samband med upprättande av detaljplan för Fastigheterna Ämnebo 16:16 och 26:1 inför uppförande av ny fjärrvärmeanläggning. Bilaga 05 Ovanåkers kommun Erk-Pers Ovanåker WSP Akustik Arenavägen 7 SE Stockholm Tel Uppdragsnr Handläggare Ort och datum Uppdragsledare Roger Fred Granskad Sofia Sjölilnder Stockholm Roger Fred

PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN

PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN UPPDRAGSNAMN Cementa FÖRFATTARE UPPDRAGSNUMMER DATUM 10229709 2017-08-24 PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN Göteborg 2017-08-24 WSP Sverige

Läs mer

BULLERUTREDNING INDUSTRIVERKSAMHET FORTUM WASTE SOLUTIONS AB, KVARNTORP, KUMLA KOMMUN FORTUM WASTE SOLUTIONS AB TILLSTÅND

BULLERUTREDNING INDUSTRIVERKSAMHET FORTUM WASTE SOLUTIONS AB, KVARNTORP, KUMLA KOMMUN FORTUM WASTE SOLUTIONS AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING INDUSTRIVERKSAMHET FORTUM WASTE SOLUTIONS AB, KVARNTORP, KUMLA KOMMUN 2019-01-22 102304 FORTUM WASTE SOLUTIONS AB TILLSTÅND 2018 1 BULLERUTREDNING Industriverksamhet Fortum Waste Solutions

Läs mer

LAHOLMSHEM AB BULLERUTREDNING HISHULT 1:

LAHOLMSHEM AB BULLERUTREDNING HISHULT 1: LAHOLMSHEM AB BULLERUTREDNING HISHULT 1:126 2018-02-08 BULLERUTREDNING Hishult 1:126 Laholmshem AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 0 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10 Tel: +46 10 72200 WSP

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING FINSPÅNGS KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING HÄLLESTAD KYRKBY 2017-11-27 TRAFIKBULLERUTREDNING Hällestad kyrkby Finspångs Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 0 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING VINDELNS KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING REKTANGELN 3 2018-01-31 TRAFIKBULLERUTREDNING Rektangeln 3 KUND Vindelns kommun Kontaktperson: Andreas Nehlin Andreas.nehlin@vindeln.se +46 933-142 14 KONSULT WSP

Läs mer

BULLERUTREDNING SKUTBERGETS TEMAPARK, KARLSTAD Bullerutredning Skutbergets temapark 1

BULLERUTREDNING SKUTBERGETS TEMAPARK, KARLSTAD Bullerutredning Skutbergets temapark 1 BULLERUTREDNING SKUTBERGETS TEMAPARK, KARLSTAD 2018-11-22 10277593 Bullerutredning Skutbergets temapark 1 BULLERUTREDNING Skutbergets temapark, Karlstad KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental

Läs mer

BULLERUTREDNING FÖRSKOLA - DOMAREN 1, SÄFFLE

BULLERUTREDNING FÖRSKOLA - DOMAREN 1, SÄFFLE BULLERUTREDNING FÖRSKOLA - DOMAREN 1, SÄFFLE 2018-05-17 BULLERUTREDNING Förskola - Domaren 1, Säffle KUND Stadsbyggnadskonsult Värmland AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 13033 WSP Sverige AB 402

Läs mer

BULLERUTREDNING HOVSHAGA. Bullerutredning bostäder, etapp 1, bygglovsansökan, Pomona, Växjö

BULLERUTREDNING HOVSHAGA. Bullerutredning bostäder, etapp 1, bygglovsansökan, Pomona, Växjö BULLERUTREDNING HOVSHAGA Bullerutredning bostäder, etapp 1, bygglovsansökan, Pomona, Växjö 2017-05-02 BULLERUTREDNING HOVSHAGA Bullerutredning bostäder, etapp 1, bygglovsansökan, Pomona, Växjö KUND Cartagena

Läs mer

RAPPORT R Björknäs 1:1, Kocktorpsvägen i Nacka kommun. Beräkning av industribuller från Björknäs Bussdepå.

RAPPORT R Björknäs 1:1, Kocktorpsvägen i Nacka kommun. Beräkning av industribuller från Björknäs Bussdepå. RAPPORT R2016450-1 Beställare: Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka stadshus, 131 40 Nacka Att: Peter Bertilsson Antal sidor: 17 Datum: 2016-11-15 Uppdragsnummer: 2016450 Uppdragsledare: Lars Högberg, Tel:

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING. KV. TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR rev

TRAFIKBULLERUTREDNING. KV. TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR rev TRAFIKBULLERUTREDNING KV. TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR10244131.01 rev. 2 2018-09-20 TRAFIKBULLERUTREDNING KV. TÖRNSTRÖM 12, KARLSKRONA TR10244131.01 rev. 2 KUND Karlskrona kommun KONSULT WSP Environmental

Läs mer

Weland AB Jönköping Box Smålandsstenar

Weland AB Jönköping Box Smålandsstenar Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping, Sweden Phone +46 (0)36-440 98 80 www.soundcon.se Weland AB Jönköping 2019-02-06 Box 503 333 28 Smålandsstenar Er referens: Jonas Holmgren / Anna Carin Holm

Läs mer

Bullerutredning Kv Barken, Dnr:

Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 2017-10-24 Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 02-0622 För planerad ny bebyggelse inom dpl kv Barken har trafikbuller beräknats. Beräkningarna visar att riktvärdena enligt Förordningen för trafikbuller (2015:216

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING TRAFIKBULLERUTREDNING NY SKOLA, FILIPSTAD 2019-04-03 TRAFIKBULLERUTREDNING Ny skola, Filipstad KUND Stadsbyggnadskonsult Värmland AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 WSP Sverige AB 1 04 Karlstad

Läs mer

LECAB FASTIGHETER AB KRONOKASSÖREN 2 TRAFIKBULLERUTREDNING Kronokassören 2 1

LECAB FASTIGHETER AB KRONOKASSÖREN 2 TRAFIKBULLERUTREDNING Kronokassören 2 1 LECAB FASTIGHETER AB KRONOKASSÖREN 2 TRAFIKBULLERUTREDNING 2018-06-14 10269489 Kronokassören 2 1 KRONOKASSÖREN 2 Trafikbullerutredning KUND Lecab Fastigheter AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 13033

Läs mer

BULLERUTREDNING Sandstenen 2. Rapport Upprättad av: Nina Aguilera Granskad av: Johan Andersson Godkänd av: Johan Andersson

BULLERUTREDNING Sandstenen 2. Rapport Upprättad av: Nina Aguilera Granskad av: Johan Andersson Godkänd av: Johan Andersson BULLERUTREDNING 1006799 Sandstenen Rapport 015-01-30 Upprättad av: Nina Aguilera Granskad av: Godkänd av: http://ams.se.wspgroup.com/projects/1006799/document/3_dokument/_bu Daterad: 015-01-30 BULLERUTREDNING

Läs mer

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 2017-02-13 TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 KUND Karlskrona kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 574

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING EMMABODA KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING, EMMABODA 2017-10-25 TRAFIKBULLERUTREDNING Liljan 7, Emmaboda Emmaboda Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 5 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10 Tel:

Läs mer

Dpl för Karlagatan, bostäder , 61,67 mfl\

Dpl för Karlagatan, bostäder , 61,67 mfl\ 2017-11-30 Dpl för Karlagatan, bostäder 745-60, 61,67 mfl\ Bullerutredning Dnr: 10-0622 1(6) Förutsättningar SBK har genomfört en trafikbullerutredning för bostadsbebyggelse vid Karlagatan i Göteborg i

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN ÄNGENÄS

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN ÄNGENÄS Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 Rapport 17-135-R1 2017-04-27 4 sidor, 3 bilagor mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

)

) !"#$%&'(!) &$!"'$*'$*) +),-./01)*)2-345/0) ()*+,-)./0)+,123(4536170-)+81,123953%:!3:$3;--2853,/?3$%!$3#3@!!3993 3 A02B7?*C/2+,/-2D1)*+,-)./0)+,12B+/3 E-0/),F3G9H3I$J3K$"3:@:3"9%3 ) 6(789:);?(:@7A=?6@2BCC?()2?(D:E9EF)

Läs mer

Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor

Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor PM id.nr: 151-2-2 Datum: 16-02-01 Sida: 1 av 4 PM Akustik Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor I rapport 151-2-1 daterad 15-12-14 redovisades beräknade ljudnivåer vid planerade

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING TRAFIKBULLERUTREDNING NYBYGGNAD AV F-6-SKOLA, HJO 2019-06-12 1028 Nybyggnad av F-6-skola i Hjo, Akustikprojektering 1 TRAFIKBULLERUTREDNING NYBYGGNAD AV F-6-SKOLA, HJO KUND Link Arkitektur AB KONSULT WSP

Läs mer

Derome Timber AB, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning för externa transporter.

Derome Timber AB, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning för externa transporter. Handläggare Perry Ohlsson Telefon 010-505 84 38 Mobil 0701847438 E-post perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2016-04-12 Uppdragsnummer 591440 Rapport 591440 A Beställare Derome Timber AB Derome Timber AB,

Läs mer

PM BOTKYRKA RIKSTEN 9:4

PM BOTKYRKA RIKSTEN 9:4 UPPDRAGSNAMN Botkyrka Riksten 9:4 FÖRFATTARE Elin Claesson// UPPDRAGSNUMMER DATUM 10253658 2017-10-06 PM 10253658-01 BOTKYRKA RIKSTEN 9:4 Sammanfattning Nya bostäder och förskola planeras i Botkyrka kommun.

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning BORLÄNGE KOMMUN Trafikbullerutredning Stora Ornäs 1:52 Slutgiltig handling 2017-06-14 RAPPORT 10251732-02 TRAFIKBULLERUTREDNING Stora Ornäs 1:52 KUND Borlänge Kommun Kontaktpersoner: Gabriel Barrioz gabriel.barrioz@borlange.se

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING. Detaljplan för Asknäs 1:8 m.fl

TRAFIKBULLERUTREDNING. Detaljplan för Asknäs 1:8 m.fl TRAFIKBULLERUTREDNING Detaljplan för Asknäs 1:8 m.fl. 2017-04-05 TRAFIKBULLERUTREDNING Detaljplan för Asknäs 1:8 m.fl. KUND Ekerö kommun KONSULT WSP Environmental Sverige 120 31 Stockholm Besök: Tel: +46

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING KARET INVEST AB TRAFIKBULLERUTREDNING SÖDRA KROPPKÄRR 2017-06-29 REVIDERAD 2018-01-29 TRAFIKBULLERUTREDNING Södra Kroppkärr Karet Invest AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 5 02 Jönköping Besök:

Läs mer

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax RAPPORT Kommunledningsförvaltningen, Falköpings Kommun Bullerutredning för Uppdragsnummer planerar för ett nytt bostadsområde i området. Sweco har genomfört en bullerutredning inkl. principiella förslag

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun.

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun. Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-01-25 Uppdragsgivare Kungälvs Kommun Karin Gustafsson Nämndhuset Box

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN BULLERUTREDNING FÄLTET 4, KARLSKRONA

KARLSKRONA KOMMUN BULLERUTREDNING FÄLTET 4, KARLSKRONA KARLSKRONA KOMMUN BULLERUTREDNING FÄLTET 4, KARLSKRONA 2018-05-23 BULLERUTREDNING Fältet 4, Karlskrona Karlskrona Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 5 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10

Läs mer

Underlag till detaljplan, Ensta 1:65

Underlag till detaljplan, Ensta 1:65 Botkyrka kommun Underlag till detaljplan, Ensta 1:65 Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 105 06 65 Version: 1 2017-08-25 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig:

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Spångaviadukten / Spånga Östra (Solhem 16:1, S-DP ) STOCKHOLMS KOMMUN STOCKHOLM AKUSTIK

RAPPORT. Bullerutredning Spångaviadukten / Spånga Östra (Solhem 16:1, S-DP ) STOCKHOLMS KOMMUN STOCKHOLM AKUSTIK STOCKHOLMS KOMMUN Bullerutredning Spångaviadukten / Spånga Östra (Solhem 16:1, S-DP 215 8656) UPPDRAGSNUMMER 1374 BULLER VID BEFINTLIGA BOSTÄDER STOCKHOLM AKUSTIK UPPRÄTTAD AV: DANIEL FORSBERG, HILMA LARSSON

Läs mer

DETALJPLAN TIMRÅ. trafikbullerutredning

DETALJPLAN TIMRÅ. trafikbullerutredning DETALJPLAN TIMRÅ trafikbullerutredning 2016-09-30 DETALJPLAN TIMRÅ trafikbullerutredning KUND Timråbo AB KONSULT WSP Environmental Sverige Lumaparksvägen 7 120 31 Stockholm Besök: Lumaparksvägen 7 Tel:

Läs mer

BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg. Rapport Upprättad av: Johan Andersson Granskad av: Robert Nykvist Godkänd av: Sofi Thorell

BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg. Rapport Upprättad av: Johan Andersson Granskad av: Robert Nykvist Godkänd av: Sofi Thorell BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg Rapport 2015-05-27 Upprättad av: Johan Andersson Granskad av: Robert Nykvist Godkänd av: Sofi Thorell BULLERUTREDNING Finspång Dalsberg KUND Finspångs kommun KONSULT WSP

Läs mer

BULLERUTREDNING DETALJPLAN NOLGÅRD 1:21 M.FL

BULLERUTREDNING DETALJPLAN NOLGÅRD 1:21 M.FL BULLERUTREDNING DETALJPLAN NOLGÅRD 1:21 M.FL. 2018-11-08 2018-11-08 BULLERUTREDNING Detaljplan Nolgård 1:21 m.fl. KUND Hammarö Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 WSP Sverige AB 1 04 Karlstad

Läs mer

FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA

FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA 2016-12 FÄRGELANDA KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA TRAFIKBULLERUTREDNING ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010

Läs mer

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Uppdragsnr: 102290 1 (4) PM BULLERUTREDNING 2016-10-24 SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Buller vägtrafik WSP Akustik har fått i uppdrag av planavdelningen, att beräkna vägtrafikbuller vid Sannakajen i Kristinehamn

Läs mer

RAPPORT. Kretsloppspark inom Torpa 1:2 i Vänersborgs kommun. Bedömning av förväntad bullerspridning till omgivningen. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Kretsloppspark inom Torpa 1:2 i Vänersborgs kommun. Bedömning av förväntad bullerspridning till omgivningen. ÅF-Infrastructure AB Handläggare Ulf Olsson Tel Mobil +46 706 727220 E-post ulf.c.olsson@afconsult.com Datum 2017-01-18 Projekt-ID 730721 Rapport-ID 730721.1 Kund Niclas Janflod, Vänersborgs kommun, Kretslopp & Vatten Kretsloppspark

Läs mer

Trafikbullerutredning inför detaljplan, Hamre 2:45 mfl., Åre

Trafikbullerutredning inför detaljplan, Hamre 2:45 mfl., Åre TRAFIKBULLERUTREDNING HAMRE 2: ÅRE Handläggare Claes Kastby Tel + 10 5 25 65 Mobi + 117 17 E-post claes.kastby@afconsult.com Datum 2018-08-20 Projekt-ID 7502 Mottagare Åre Kommun Peter Nilsson peter.a.nilsson@are.se

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING KARLSTADS BOSTADS AB TRAFIKBULLERUTREDNING BROBYGGAREN 11 KARLSTAD 2017-11-24 TRAFIKBULLERUTREDNING Brobyggaren 11 Karlstad Karlstads Bostads AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

HAMRE 1:302, DUVED. Trafikbullerutredning

HAMRE 1:302, DUVED. Trafikbullerutredning HAMRE 1:302, DUVED Trafikbullerutredning 2017-03-23 HAMRE 1:302, DUVED Trafikbullerutredning KUND Attacus Bygg Erik Wikén KONSULT WSP Sverige AB Dragarbrunnsgatan 41 753 20 Uppsala Besök: Dragarbrunnsgatan

Läs mer

Orren 1 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB

Orren 1 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB 17U32060 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 17U32060 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

Beräkning av trafikbuller från spår- och vägtrafik vid planerat bostadsområde

Beräkning av trafikbuller från spår- och vägtrafik vid planerat bostadsområde Handläggare Erik Nordin Tel 0105050001 Mobil 072-452 87 63 E-post Erik.Nordin@afconsult.com Datum 2018-04-18 Projekt-ID 747871 Rapport-ID A Kund Åre Kommun Trafikbullerutredning Mejeriet Beräkning av trafikbuller

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING TRAFIKBULLERUTREDNING FREDRICELUNDSSKOLAN 2018-10-19 TRAFIKBULLERUTREDNING Fredricelundsskolan KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 WSP Sverige AB 5 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan

Läs mer

TRAFIKBULLERBERÄKNING Odenvallen. Rapport Upprättad av: Elin Claesson Granskad av: Roger Fred

TRAFIKBULLERBERÄKNING Odenvallen. Rapport Upprättad av: Elin Claesson Granskad av: Roger Fred TRAFIKBULLERBERÄKNING Odenvallen Rapport 2016-09-12 Upprättad av: Elin Claesson Granskad av: Roger Fred TRAFIKBULLERBERÄKNING Odenvallen KUND BoKlok Housing AB Odenvallen 56970-71015179-9937 KONSULT WSP

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV. Grzegorz Czul

UPPDRAGSLEDARE. Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV. Grzegorz Czul UPPDRAG Detaljplan Lysevägen Göteborg UPPDRAGSNUMMER 104678 UPPDRAGSLEDARE Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV Grzegorz Czul DATUM GRANSKAD AV Perry Ohlsson Uppdrag Sweco har, av AB Lejonstaden, fått i uppdrag

Läs mer

GRIPSHOLMS BACKAR. Trafikbullerutredning Reviderad

GRIPSHOLMS BACKAR. Trafikbullerutredning Reviderad GRIPSHOLMS BACKAR Trafikbullerutredning 2017-05-04 Reviderad 2017-05-30 GRIPSHOLMS BACKAR Trafikbullerutredning KUND KONSULT WSP Environmental Sverige Dragarbrunnsgatan 41 Besök: Dragarbrunnsgatan 41 Tel:

Läs mer

RAPPORT SÖSDALA - TRAFIKBULLERUTREDNING TILL DETALJPLAN

RAPPORT SÖSDALA - TRAFIKBULLERUTREDNING TILL DETALJPLAN RAPPORT SÖSDALA - TRAFIKBULLERUTREDNING TILL DETALJPLAN SLUTRAPPORT 2019-04-10 UPPDRAG 294612 Titel på rapport: Sösdala Trafikbullerutredning till detaljplan Status: Rapport Datum: 2019-04-10 MEDVERKANDE

Läs mer

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken Rapport: Bullerutredning 2009-12-16 Beställare: Uppdragsnummer: 2226 Rapportnummer: 2226 - R01 Uppdragsansvarig Peter Malm 08-566 41078 Handläggare Peter Malm 08-566 41078 Kvalitetsgranskning Anna Färm

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET UBBO, UPPSALA 2018-09-13 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2015-003138, 2018-09-13 TRAFIKBULLERUTREDNING Kvarteret Ubbo, Uppsala KUND Uppsala Akademiförvaltning

Läs mer

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-05-11 Uppdragsgivare Kungälvs kommun Samhällsbyggnad Nämndhuset 442 81

Läs mer

MARKARYD 62:1 TRAFIKBULLERUTREDNING

MARKARYD 62:1 TRAFIKBULLERUTREDNING MARKARYD 62:1 TRAFIKBULLERUTREDNING TR10283940 - INFÖR DETALJPLAN 2019-04-17 10283940 Markaryd 62:1 och Misterhult 2:14 Trafikbuller 1 MARKARYD 62:1 TRAFIKBULLERUTREDNING TR10283940 - Inför Detaljplan

Läs mer

BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER

BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER PM BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER 2016-05-16 SAMMANFATTNING Tyréns akustikavdelning har givits i uppdrag att utreda den framtida bullersituationen från det planerade verksamhetsområdet, Västra

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Prästgårdsgärdet och Fjällastorp Bollebygd - Trafikbullerutredning

Prästgårdsgärdet och Fjällastorp Bollebygd - Trafikbullerutredning Uppdragsledare Josefin Grönlund Handläggare Gustaf Byström Tel +4610 505 63 05 Mobil +4672 526 31 15 E-post gustaf.bystrom@afconsult.com Datum 2018-05-14 Projekt-ID 751410 Mottagare Bollebygds kommun Fredrik

Läs mer

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre Handläggare Claes Kastby Tel +46 10 505 25 65 Mobil +46 76 117 76 17 E-post claes.kastby@afconsult.com Datum 2017-10-27 Projekt-ID 743599 Mottagare Åresågen AB Björn Hasselbom Rapport-ID 743599 A Kund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme PM 725887 rev. B 2016-12-22 1 (8) Kund: Leverantör: Trelleborgs Kommun ÅF Infrastructure AB Samhällsbyggnadsförvaltningen frank.andersson@afconsult.com Anders Bramme 070-1847488 Kv Herkules inkl. gårdshus

Läs mer

TRAFIKBULLER. KV. Byggmästaren och Sigfridshäll

TRAFIKBULLER. KV. Byggmästaren och Sigfridshäll TRAFIKBULLER KV. Byggmästaren och Sigfridshäll 2016-04-19 TRAFIKBULLER KV. Byggmästaren och Sigfridshäll KUND KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 550 02 Jönköping Besök: Östra Storgatan 67 Tel:

Läs mer

Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning

Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning Tel +46105053094 Mobil +46702580511 E-post wiktor.eriksson@afconsult.com Datum 2017-10-04 Projekt-ID Kund Thomas Karlsson Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning ÅF-Infrastructure

Läs mer

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se Banangränd Buller från varutransporter www.bjerking.se Sida 1 (4) Buller från varutransporter Uppdragsnamn Banangränd Viksjö 3:577 Lena Granqvist Plan- och exploateringsförvaltningen 177 80 Järfälla Uppdragsgivare

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Vallås och Vallonen. Trafikbullerutredning för detaljplan. Sammanfattning:

RAPPORT. Bullerutredning Vallås och Vallonen. Trafikbullerutredning för detaljplan. Sammanfattning: RAPPORT Bullerutredning Vallås och Vallonen Trafikbullerutredning för detaljplan Kund: Halmstads kommun Kontaktperson: Jennie Hemborg /Annika Hansson Datum: 2018-04-18 Uppdragsnummer: 5815245 Rapportnummer:

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING. Enbusken 1, Säffle Kommun , Rev

TRAFIKBULLERUTREDNING. Enbusken 1, Säffle Kommun , Rev TRAFIKBULLERUTREDNING Enbusken 1, Säffle Kommun 2016-06-16, Rev. 2016-09-05 TRAFIKBULLERUTREDNING Enbusken 1, Säffle Kommun KUND BoBygg Värmland AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 0 02 Jönköping

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DEL AV BJÖRNDALEN 1:1 (GALAXEN) TROLLHÄTTAN STAD, ILLUSTRATIONSKARTA JUNI 2016.

TRAFIKBULLERUTREDNING DEL AV BJÖRNDALEN 1:1 (GALAXEN) TROLLHÄTTAN STAD, ILLUSTRATIONSKARTA JUNI 2016. Rapport 15-2-R1a 2016-07-15 6 sidor, 8 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 1 30 Lidköping, tel 00-911 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +(0) 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING DEL AV BJÖRNDALEN

Läs mer

Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen Majorna- Kungsladugård i Göteborg

Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen Majorna- Kungsladugård i Göteborg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 62-A /Susanne Andersson /Torbjörn Lorén Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen

Läs mer

DEL AV STUDENTEN 1, KALIX TRAFIKBULLERUTREDNING

DEL AV STUDENTEN 1, KALIX TRAFIKBULLERUTREDNING RAPPORT-283494-A DEL AV STUDENTEN 1, KALIX TRAFIKBULLERUTREDNING 2018-02-01 UPPDRAG 283494 Titel på rapport: 283494 ra Del av Studenten 1 Kalix Trafikbullerutredning Status: Slutrapport Datum: 2018-02-01

Läs mer

Trafikbullerutredning för Kv ISAK 1, Älmhult

Trafikbullerutredning för Kv ISAK 1, Älmhult P2019/5 Handläggare Marcel Gräfe Tel +46 10 505 59 25 Mobil +46 72 229 79 06 E-post marcel.graefe@afconsult.com Datum 2018-12-17 Projekt-ID 762127 Rapport-ID 762127 A - Rev(0) Kund Magnus Johansson, Älmhultsbostäder

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Norra Kyrkogatan, Stranden 35:6, Mora

Norra Kyrkogatan, Stranden 35:6, Mora Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-03 Projekt nr 718648 Rapport nr 718648-A Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fredsgatan

Läs mer

PM TRAFIKBULLER - PLANERADE INFARTSVÄGAR, DETALJPLAN NORDTAG

PM TRAFIKBULLER - PLANERADE INFARTSVÄGAR, DETALJPLAN NORDTAG PM TRAFIKBULLER - PLANERADE INFARTSVÄGAR, DETALJPLAN NORDTAG Detta PM kompletterar tidigare genomförd bullerutredning som redovisas i rapport Rapport_10208609_150506. Förutsättningar, beräkningsantaganden

Läs mer

Detaljplan fastigheter Selen 4, 5 & 6. Lidköpings kommun. Utredning av buller från väg- och spårtrafik

Detaljplan fastigheter Selen 4, 5 & 6. Lidköpings kommun. Utredning av buller från väg- och spårtrafik Handläggare Wiktor Eriksson Telefon +46105 053094 Mobil +46702 580511 E-post wiktor.eriksson@afconsult.com Datum 2017-04-24 Uppdragsnummer 733100 Rapport B Beställare Kjell Johansson, Mårtensson & Håkanson

Läs mer

Dp1824 Bäckby Centrum, Välljärnsgatan, Västerås

Dp1824 Bäckby Centrum, Välljärnsgatan, Västerås 743734 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 11 83 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2017-11-28 Västerås Stad Jimmy Heimersson Uppdragsnr 743734

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Roger Johansson UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog

UPPDRAGSLEDARE. Roger Johansson UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog UPPDRAG Nya Hovås Trafik & Parkering UPPDRAGSNUMMER 2392163000 UPPDRAGSLEDARE Roger Johansson UPPRÄTTAD AV Albin Hedenskog DATUM 2012-07-03 Bullerberäkning I föreliggande presenteras resultat av bullerberäkningar

Läs mer

Bullerberäkningar för planerad bebyggelse på Luthergatan, Söder 45:1

Bullerberäkningar för planerad bebyggelse på Luthergatan, Söder 45:1 Bullerberäkningar för planerad bebyggelse på Luthergatan, Söder 45:1 Arbetsmaterial, 2017-12-01 Projektnummer: 10256887 Bakgrund I samband med framtagandet av en detaljplan för fastigheten Söder 45:1 i

Läs mer

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER RAPPORT 275280-A KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2017-04-27 UPPDRAG 275280, Höder, Skellefteå. Trafikbuller Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2017-04-27 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Bullerutredning, Hedeskoga

Bullerutredning, Hedeskoga Ystad kommun Bullerutredning, Hedeskoga Malmö 2016-07-12 Bullerutredning, Hedeskoga Datum 2016-07-12 Uppdragsnummer 1320022352 Utgåva/Status 1 Erik Hedman Johan Jönsson Erik Hedman Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER RAPPORT 275280-A KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2017-04-27 UPPDRAG 275280, Höder, Skellefteå. Trafikbuller Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2017-04-27 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

PM TRAFIKBULLER Reviderad

PM TRAFIKBULLER Reviderad http://ams.se.wspgroup.com/projects/10204829/document/3_dokument/pm Trafikbuller - Snöstorp.docx Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Uppdragsnr: 10200229

Läs mer

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2016-02-09 Uppdragsnummer 706637 Rapport A Rev 160209 Beställare Pauline Svensson, Kungälvs kommun

Läs mer

Bullerutredning för kvarteret Kometen, Kristinehamns kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer

Bullerutredning för kvarteret Kometen, Kristinehamns kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer Författare Telefon +46 10 505 07 86 Mobiltelefon +46 70 682 89 98 E-mail niklas.j.carlsson@afconsult.com Datun Projektnummer Rapport -r-a Kund Kristinehamns kommun Kommunledningsförvaltningen, Planeringsavdelningen

Läs mer

CANNINGOMRÅDET BULLERUTREDNING

CANNINGOMRÅDET BULLERUTREDNING STRÖMSTADS KOMMUN CANNINGOMRÅDET BULLERUTREDNING 2017-09-29 REVIDERAD 2017-12-06 CANNINGOMRÅDET BULLERUTREDNING Strömstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Kompletterande beräkningar av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-4 Datum: 2016-05-13 Antal

Läs mer

Dp Bjurhovda 3:24 i Västerås

Dp Bjurhovda 3:24 i Västerås 748479 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 11 83 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2018-03-01 PEAB Bostad AB Emelie Segendorff Uppdragsnr 748479

Läs mer

Beställare: Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13. Projekt: Varav bilagor: 7

Beställare: Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13. Projekt: Varav bilagor: 7 Rapport Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13 Projekt: 180402 Varav bilagor: 7 Projektansvarig: Niklas Jakobsson 2018-02-21, Järfälla Beräkning av buller från väg- och spårtrafik

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning KARLSTADS KOMMUN Trafikbullerutredning FÖP för Välsviken - Karlstad 2017-06-02 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖP för Välsviken - Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

RAPPORT. Fåraberget Trafik- och Buller FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Fåraberget Trafik- och Buller FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT UPPSALA MILJÖ RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Fåraberget Trafik- och Buller UPPDRAGSNUMMER 1182031000 SWECO ENVIRONMENT UPPSALA MILJÖ RICARDO OCAMPO DAZA SARA JOHANSSON CRISPIN DICKSON Akustiker, uppdragsledare, handläggare

Läs mer

Karlslund 3:4, Östersund

Karlslund 3:4, Östersund Karlslund 3:4, Östersund Bullerutredning Uppdragsnummer: 170664 Beställare: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad Att: Johanna Westgard Dokument: R170664-1 Datum: 2017-01-20 Antal sidor: 6 Handläggare: Granskare:

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

VÄSTRA BÖKHULT TRAFIKBULLERUTREDNING

VÄSTRA BÖKHULT TRAFIKBULLERUTREDNING RAPPORT VÄSTRA BÖKHULT TRAFIKBULLERUTREDNING KONCEPT 2016-03-31 UPPDRAG 269277, Västra Bökhult, Älmhult - trafikbullerberäkning till detaljplan Titel på rapport: Västra Bökhult trafikbullerutredning Status:

Läs mer

Hasselhöjden i Stenungsund

Hasselhöjden i Stenungsund Stenungsunds kommun Hasselhöjden i Stenungsund Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 1041989 Version: 1 2017-11-20 Uppdragsnr: 1041989 Version: 1 Hasselhöjden i Stenungsund Trafikbullerutredning Uppdragsgivare:

Läs mer

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder.

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder. \\se.wspgroup.com\projects-gbg1\\10170168\5_beräkningar\trafikbuller\pm Canning - Uppdragsnr: 10170168 1 (3) PM Canning trafikbuller Källa: Google maps (2014-12-11) Sammanfattning Canning är ett område

Läs mer

Brandsprutan 2. Trafikbullerutredning för skolgården Rapport rev

Brandsprutan 2. Trafikbullerutredning för skolgården Rapport rev Brandsprutan 2 Trafikbullerutredning för skolgården Rapport 10227197-02 rev1 2018-03-25 Brandsprutan 2 Trafikbullerutredning för skolgården Rapport 10227197-02 rev1 KUND Profi Sara Jacobson KONSULT WSP

Läs mer