RAPPORT. Kretsloppspark inom Torpa 1:2 i Vänersborgs kommun. Bedömning av förväntad bullerspridning till omgivningen. ÅF-Infrastructure AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Kretsloppspark inom Torpa 1:2 i Vänersborgs kommun. Bedömning av förväntad bullerspridning till omgivningen. ÅF-Infrastructure AB"

Transkript

1 Handläggare Ulf Olsson Tel Mobil E-post Datum Projekt-ID Rapport-ID Kund Niclas Janflod, Vänersborgs kommun, Kretslopp & Vatten Kretsloppspark inom Torpa 1:2 i Vänersborgs kommun Bedömning av förväntad bullerspridning till omgivningen ÅF-Infrastructure AB Ulf Olsson Granskad av Per Wikström ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE Göteborg Sverige Telefon , Säte i Stockholm, Org.nr , VAT nr SE ÅF Rapport _1 Bedömning av buller från planerad kretsloppspark inom Torpa 1_2 i Vänersborgs kommun Sida 1 (9)

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag Underlag Exempel på ljudnivåer Bedömningsgrunder för industri- och annat verksamhetsbuller Beskrivning av verksamheten vid kretsloppsparken Verksamhet Verksamhetstider... 8 Kretsloppsparken planeras att ha följande öppettider:... 8 Kl 09:00-20:00 mån\tis\ons... 8 Kl 09:00-15:00 tor\fre... 8 Lördag kl 09:00-15:00, jämna veckor Bedömning av bullerspridning från verksamhet vid kretsloppsparken Spridningsberäkningar Ekvivalent ljudnivå under verksamhetstiden för en dag Ekvivalent ljudnivå under en förväntad maxtimme Maximal ljudnivå Beräkningsmetod Bullerkällor Resultat och kommentarer... 9 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Ekvivalent ljudnivå för hel verksamhetsdag Ekvivalent ljudnivå för maxtimma Maximal ljudnivå kommun Sida 2 (9)

3 Rapporthistorik Ver. Fyll i text Fyll i granskningsstatus Fyll i godkännande Sign Sign..01 För granskning Egenkontroll utförd UO.02 Granskning utförd PW.1 Till kund Godkänd UO kommun Sida 3 (9)

4 Sammanfattning ÅF Ljud och vibrationer har på uppdrag av Vänersborgs Kommun beräknat förväntade bullernivåer från planerad Kretsloppspark inom Torpa 1:2 och till kringliggande bostäder. Beräkningarna visar att det i huvudsak är Kretsloppsparkens egen lastmaskin och truck tillsammans med container- och materialhantering som bestämmer ljudnivåerna. Antaget att Kretsloppsparkens maskiner (lastmaskin och truck) är i drift högst ca 50 % av verksamhetstiden så beräknas den ekvivalenta ljudnivån för hela verksamhetsdagen till maximalt ca 45 dba vid närmast belägna bostäder (Nordost om anläggningen). Under den tid då maskinerna är i full drift samtidigt (maxtimma) beräknas motsvarande nivå till högst ca 48 dba. Maximala ljudnivåer från hantering av containrar och material beräknas som högst till ca 60 dba vid närmaste bostäder. Jämförs beräknade utomhusljudnivåer med riktvärden enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (NV R ), finner man att ljudnivån från verksamheten dagtid förväntas innehålla riktvärdet men att verksamheten kvällstid efter kl samt under lördagar kan komma att överskrida riktvärdet på 45 dba. kommun Sida 4 (9)

5 1 Bakgrund och uppdrag Vänersborgs kommun planerar för en kretsloppspark inom fastighet Torpa 1:2 i Vänersborg. Som en del av planarbetet skall en utredning av verksamhetens förväntade bullerspridning till omgivningen göras. Vänersborgs kommun har gett ÅF Ljud & Vibration i uppdrag att beräkna och bedöma anläggningens bullerbidrag till omgivningen för jämförelse med gällande bullervillkor. Uppdraget omfattar övergripande beräkning av förväntad bullerspridning från dimensionerande verksamhet inom kretsloppsparken till omgivande område och bostäder. Som underlag till spridningsberäkningar används ÅF:s databas för ljuddata för olika maskintyper inom liknande verksamheter där återvinning och hantering av material sker. Figur 1. Flygbild över tänkt område för kretsloppsparken, foto från samrådshandlingen. 2 Underlag Följande underlag har använts i utredningen: - Detaljplan för del av Torpa 1:2 Kretsloppspark mm, Vänersborgs kommun, Dnr BN 2013/60, Dnr KS 2013/288, Samrådshandling, Upprättad i augusti Digitalt kartmaterial för kretsloppsparken och närmste omgivning erhållet av Vänersborgs kommun - Information om planerad verksamhet med skattning av bullrande moment och vilka maskintyper som kan tänkas användas, erhållet av Vänersborgs kommun. kommun Sida 5 (9)

6 3 Exempel på ljudnivåer Figur 2 Exempel på typiska ljudnivåer från olika aktiviteter 4 Bedömningsgrunder för industri- och annat verksamhetsbuller Sedan april 2015 gäller Naturvårdsverkets vägledning Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller för denna typ av verksamhet. Tabell 1. Utomhusriktvärden från rapport 6538 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Tabellen avser frifältsvärden. Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dba Dag kl Kväll kl , samt lör- sön- och helgdag kl Natt kl Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler Utöver detta gäller enligt vägledningen: Maximala ljudnivåer (L AFmax> 55 dba) bör inte förekomma nattetid klockan annat än vid enstaka tillfällen. Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dba. kommun Sida 6 (9)

7 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser. 5 Beskrivning av verksamheten vid kretsloppsparken 5.1 Verksamhet Kretsloppsparken kan, enligt samrådshandlingen, komma att inrymma följande byggnader: - Byggnad för miljöfarligt avfall och återbruk, 1200 m 2. - Personal- utbildningsbyggnad i två våningar, 300 m 2. - Garagebyggnad för arbetsfordon, 300 m 2. - Eventuella framtida byggnader för t.ex. återbruk, försäljning, utställning och cafe, 1000 m 2 Följande arbetsfordon kan enligt uppgift från Vänersborgs kommun komma att användas: - 1 st. hjullastare - 1 st. truck Trafiken som väntas till Kretsloppsparken är årligen ca personbilar och ca 3000 lastbilar. Figur 3 Skiss på tänkt utformning av kretsloppsparken (Sweco 29 mars 2016), bild från samrådshandling kommun Sida 7 (9)

8 5.2 Verksamhetstider Kretsloppsparken planeras att ha följande öppettider: Kl 09:00-20:00 mån\tis\ons Kl 09:00-15:00 tor\fre Lördag kl 09:00-15:00, jämna veckor Transport av containrar samt arbete med lastmaskin och truck planeras förekomma mellan kl vardagar. 6 Bedömning av bullerspridning från verksamhet vid kretsloppsparken Buller från verksamheten kan förväntas från arbetsfordon inom området, personbils- och lastbilsrörelser samt från container- och materialhantering. Närmaste bostadsbebyggelse är belägen på Pollaregatan ca 250 m öster om parken. Åt väster är det ca 450 m till bostäder på Hovslagaregatan. 6.1 Spridningsberäkningar Bullerspridningsberäkningar har utförts för tre olika fall. Bullerspridningskartor för respektive fall redovisas i bilaga Ekvivalent ljudnivå under verksamhetstiden för en dag Följande antaganden angående verksamheten är gjort: - 10 st lastbilar kommer till anläggningen och hämtar och lämnar containrar personbilar kommer till anläggningen - Hjullastaren arbetar ca 50 % av tiden - Trucken arbetar ca 25 % av tiden Ekvivalent ljudnivå under en förväntad maxtimme Följande antaganden angående verksamheten är gjort: st lastbilar kommer till anläggningen och hämtar och lämnar containrar. - c:a 50 st. personbilar kommer till anläggningen - Hjullastaren arbetar ca 100 % av tiden - Trucken arbetar ca 100 % av tiden Maximal ljudnivå Maximala ljudnivåer kan förväntas uppkomma från t.ex. containerhantering eller då hjullastaren släpper ner material i en container. Maximala ljudeffektnivåer från den här typen av arbete ligger ofta i storleksordningen dba. I beräkningarna har en maximal ljudeffektnivå på 122 dba antagits för dessa arbetsmoment. kommun Sida 8 (9)

9 6.1.4 Beräkningsmetod Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller, DAL32 (Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: Environment noise from industrial plants. General prediction method. Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett s.k. medvindsfall, dvs vind-riktning från källa till mottagare (± 45 o ). Som hjälpmedel har använts programvara SoundPLAN ver.7.3 där ovanstående beräkningsmodell ingår. Beräkningsmodellens osäkerhet ligger inom ca +/- 2 dba Bullerkällor I tabell 2 redovisas de i beräkningarna antagna ekvivalenta ljudeffektnivåerna i dba för ingående bullerkällor. Utgående från ÅF Ljud & Vibrationers databas över ljudeffektnivåer för olika verksamheter har vi använt följande ljudemissionsdata: Tabell 2. Nr Källa Ljudemissionsdata i dba från respektive bullerkälla. Ljudeffektnivå (dba) 1 Hjullastare, 20 km/h Truck, 20 km/h Lastbilar, 20 km/h Personbilar, 10 km/h 89 5 Maximal ljudnivå från container- och materialhantering Resultat och kommentarer Beräknade utomhusljudnivåer redovisas i bilaga 1-3. Beräkningarna visar att det i huvudsak är verksamhetens egen lastmaskin och truck tillsammans med container- och materialhantering som bestämmer ljudnivåerna. Bilaga 1 redovisar beräknad ljudnivå med antaget att Kretsloppsparkens maskiner (lastmaskin och truck) är i drift högst ca 50 % av totala verksamhetstiden. Vid detta driftsfall så beräknas ekvivalenta ljudnivåer för hela verksamhetsdagen till maximalt ca 45 dba vid närmast belägna bostäder Nordost om anläggningen. Bilaga 2 redovisar beräknade ljudnivåer under den tid då maskinerna är i full drift samtidigt (maxtimma). Den beräknade ekvivalent ljudnivån blir högst ca 48 dba vid närmaste bostäder. Bilaga 3 redovisar maximala ljudnivåer från hantering av containrar och material. Ljudnivån beräknas som högst till ca 60 dba vid närmaste bostäder. Jämförs beräknade utomhusljudnivåer med riktvärden enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (NV R ), finner man att ljudnivån från verksamheten dagtid förväntas innehålla riktvärdet men att verksamheten kvällstid efter kl samt under lördagar kan komma att överskrida riktvärdet på 45 dba. kommun Sida 9 (9)

10

11

12

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se Banangränd Buller från varutransporter www.bjerking.se Sida 1 (4) Buller från varutransporter Uppdragsnamn Banangränd Viksjö 3:577 Lena Granqvist Plan- och exploateringsförvaltningen 177 80 Järfälla Uppdragsgivare

Läs mer

PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN

PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN UPPDRAGSNAMN Cementa FÖRFATTARE UPPDRAGSNUMMER DATUM 10229709 2017-08-24 PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN Göteborg 2017-08-24 WSP Sverige

Läs mer

Rapport om Extern buller för projekt Kv Gångaren

Rapport om Extern buller för projekt Kv Gångaren Rapport om Extern buller för projekt Kv Gångaren stockholm.se Utredning om Industribuller för projekt Kv Gångaren är beställd av stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad Kontaktperson: Suzanna Tsygankova

Läs mer

Orren 1 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB

Orren 1 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB 17U32060 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 17U32060 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

Weland AB Jönköping Box Smålandsstenar

Weland AB Jönköping Box Smålandsstenar Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping, Sweden Phone +46 (0)36-440 98 80 www.soundcon.se Weland AB Jönköping 2019-02-06 Box 503 333 28 Smålandsstenar Er referens: Jonas Holmgren / Anna Carin Holm

Läs mer

Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen Majorna- Kungsladugård i Göteborg

Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen Majorna- Kungsladugård i Göteborg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 62-A /Susanne Andersson /Torbjörn Lorén Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen

Läs mer

Beräkning av externt industribuller från flisning av trämaterial vid Hovhult, Uddevalla. ÅF Infrastructure AB Granskad

Beräkning av externt industribuller från flisning av trämaterial vid Hovhult, Uddevalla. ÅF Infrastructure AB Granskad Author Pär Wigholm Phone +46 10 505 84 76 Mobile +46701847476 E-mail par.wigholm@afconsult.com Report ID 710891-r-A Date 2015-08-28 Project ID 710891 Client Uddevalla Energi, Mikael Reinhardt, Strömberget,

Läs mer

Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor

Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor PM id.nr: 151-2-2 Datum: 16-02-01 Sida: 1 av 4 PM Akustik Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor I rapport 151-2-1 daterad 15-12-14 redovisades beräknade ljudnivåer vid planerade

Läs mer

Beräkning av buller från lastning och lossning av material i samband med filminspelning - Kv. Lillö 1, Ystad

Beräkning av buller från lastning och lossning av material i samband med filminspelning - Kv. Lillö 1, Ystad Author Frank Andersson Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46701847488 E-mail frank.andersson@afconsult.com Date 2015-09-02 Project ID 593784 Ystad Industrifastigheter Gustaf.vonSeth@ystad.se Beräkning av buller

Läs mer

RAPPORT R Björknäs 1:1, Kocktorpsvägen i Nacka kommun. Beräkning av industribuller från Björknäs Bussdepå.

RAPPORT R Björknäs 1:1, Kocktorpsvägen i Nacka kommun. Beräkning av industribuller från Björknäs Bussdepå. RAPPORT R2016450-1 Beställare: Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka stadshus, 131 40 Nacka Att: Peter Bertilsson Antal sidor: 17 Datum: 2016-11-15 Uppdragsnummer: 2016450 Uppdragsledare: Lars Högberg, Tel:

Läs mer

Utredning av verksamhetsbuller från Aspedalens värmecentral, Lerum. Kristoffer Hultberg, A083067

Utredning av verksamhetsbuller från Aspedalens värmecentral, Lerum. Kristoffer Hultberg, A083067 MEMO TITEL DATUM 3. februari 2017 TILL KOPIA FRÅN PROJEKTNR. Utredning av verksamhetsbuller från Aspedalens värmecentral, Lerum Lerums kommun Kristoffer Hultberg, krhu@cowi.se A083067 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan

Läs mer

Sanering av tidigare kemtvätt inom Kv. Järnsågen, Trollhättan

Sanering av tidigare kemtvätt inom Kv. Järnsågen, Trollhättan RAPPORT Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com 1 (16) Datum 2014-08-22 Trollhättans Stad Hållbart samhälle 461 29 Trollhättan

Läs mer

Industribullerutredning

Industribullerutredning Industribullerutredning Förutsättningar för Storängen i Huddinge Uppdragsgivare: JM Bostad Stockholm Förvärv Referens: Lars Borgman Uppdragsnummer: P.062294.1.4.4 Antal sidor: 9 Rapportdatum: 2015-06-10

Läs mer

Bullerutredning Kv Barken, Dnr:

Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 2017-10-24 Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 02-0622 För planerad ny bebyggelse inom dpl kv Barken har trafikbuller beräknats. Beräkningarna visar att riktvärdena enligt Förordningen för trafikbuller (2015:216

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Ekhagen 2:1, Jönköping Mätning av ljudnivåer från industriområde. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor:

PROJEKTRAPPORT Ekhagen 2:1, Jönköping Mätning av ljudnivåer från industriområde. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor: PROJEKTRAPPORT 12361 Ekhagen 2:1, Jönköping Mätning av ljudnivåer från industriområde Rapport 12361-17100200.doc Antal sidor: 8 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Externbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 9 Bilagor: B05 06

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Externbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 9 Bilagor: B05 06 PROJEKTRAPPORT 11475 Fjölebro etapp V, Kalmar Externbullerutredning Rapport 03 11475-17032301.doc Antal sidor: 9 Bilagor: B05 06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum

Läs mer

Trafikbullerutredning för Kv ISAK 1, Älmhult

Trafikbullerutredning för Kv ISAK 1, Älmhult P2019/5 Handläggare Marcel Gräfe Tel +46 10 505 59 25 Mobil +46 72 229 79 06 E-post marcel.graefe@afconsult.com Datum 2018-12-17 Projekt-ID 762127 Rapport-ID 762127 A - Rev(0) Kund Magnus Johansson, Älmhultsbostäder

Läs mer

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN. Rapport 15-242-R1 2016-01-14 4 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE

Läs mer

BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER

BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER PM BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER 2016-05-16 SAMMANFATTNING Tyréns akustikavdelning har givits i uppdrag att utreda den framtida bullersituationen från det planerade verksamhetsområdet, Västra

Läs mer

Trafikbullerutredning Ullared 1:21 m.fl.

Trafikbullerutredning Ullared 1:21 m.fl. Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Samhällsbyggnadsavdelningen, Falkenbergs kommun Rickard Alström Datum 2018-11-19 Projekt-ID

Läs mer

Beräkning av buller från framtida verksamhet

Beräkning av buller från framtida verksamhet PM Författare Telefon +46 10 505 07 86 Mobiltelefon +46 70 682 89 98 E-mail niklas.j.carlsson@afconsult.com Kund AB Volvo Cecilia Bengtsson Godkänd: Ulf Olsson 2018-04-26 Projektnummer Beräkning av buller

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Crispin Dickson UPPRÄTTAD AV. Crispin Dickson

UPPDRAGSLEDARE. Crispin Dickson UPPRÄTTAD AV. Crispin Dickson PM UPPDRAG Buller Bussdepå Kristinehamn UPPDRAGSNUMMER 11963000 UPPDRAGSLEDARE Crispin Dickson UPPRÄTTAD AV Crispin Dickson DATUM 2015-01-20 PM Buller bussdepå Kristinehamn Sammanfattning Sweco Environment

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Flodhästen, Kalmar Externbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Kv Flodhästen, Kalmar Externbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 12126 Kv Flodhästen, Kalmar Externbullerutredning Rapport 12126-17050400.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-05-04

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV. Grzegorz Czul

UPPDRAGSLEDARE. Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV. Grzegorz Czul UPPDRAG Detaljplan Lysevägen Göteborg UPPDRAGSNUMMER 104678 UPPDRAGSLEDARE Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV Grzegorz Czul DATUM GRANSKAD AV Perry Ohlsson Uppdrag Sweco har, av AB Lejonstaden, fått i uppdrag

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme PM 725887 rev. B 2016-12-22 1 (8) Kund: Leverantör: Trelleborgs Kommun ÅF Infrastructure AB Samhällsbyggnadsförvaltningen frank.andersson@afconsult.com Anders Bramme 070-1847488 Kv Herkules inkl. gårdshus

Läs mer

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN. Rapport 15-242-R1a 2016-05-30 5 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE

Läs mer

Extern industribullerutredning Åsbymon 2:39, Eskilstuna Bullerutredning i tillståndsansökan för deponi

Extern industribullerutredning Åsbymon 2:39, Eskilstuna Bullerutredning i tillståndsansökan för deponi PM01 Handläggare Kaj Erik Piippo Telefon +46105056069 Mobil +46730277049 E-post kaj.piippo@afconsult.com Beställare Eskilstuna kommun KLK / Fastighet och exploatering 631 86 Eskilstuna Att: Joakim Persson

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun.

Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun. Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun. Rapport FALKENBERGS KOMMUN, STADSBYGGNADSKONTORET Uppdragsnummer 10014228.01 Rev 2 Datum 2001-12-14 Rev. datum 2001-12-17 Upprättad av Alf

Läs mer

Kontroll av externt industribuller från kalkbrott, beräkning, Klintebys, Gotland

Kontroll av externt industribuller från kalkbrott, beräkning, Klintebys, Gotland Handläggare Carl Pilman Tel +46 10 505 58 98 Mobil +46 72 240 86 76 E-post carl.pilman@afconsult.com Datum 2018-12-19 Projekt-ID 746940 Rapport-ID rev0 Kund SMA Mineral AB Kontroll av externt industribuller

Läs mer

PM BOTKYRKA RIKSTEN 9:4

PM BOTKYRKA RIKSTEN 9:4 UPPDRAGSNAMN Botkyrka Riksten 9:4 FÖRFATTARE Elin Claesson// UPPDRAGSNUMMER DATUM 10253658 2017-10-06 PM 10253658-01 BOTKYRKA RIKSTEN 9:4 Sammanfattning Nya bostäder och förskola planeras i Botkyrka kommun.

Läs mer

PM Skyddsavstånd till lantbruk

PM Skyddsavstånd till lantbruk Bilaga 1.1 (6) Bilaga till Detaljplan för bostäder inom Lunna 6:3 i Vallda, Kungsbacka kommun Datum: 2017-09-04 Bulleranalys Nuvarande förhållanden Inom fastigheten Lunna 17:1 bedrivs idag verksamhet med

Läs mer

Bullerutredning för kvarteret Kometen, Kristinehamns kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer

Bullerutredning för kvarteret Kometen, Kristinehamns kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer Författare Telefon +46 10 505 07 86 Mobiltelefon +46 70 682 89 98 E-mail niklas.j.carlsson@afconsult.com Datun Projektnummer Rapport -r-a Kund Kristinehamns kommun Kommunledningsförvaltningen, Planeringsavdelningen

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Inledande externbullerberäkningar för SCA Bioraffinaderi Östrand, 2017

Inledande externbullerberäkningar för SCA Bioraffinaderi Östrand, 2017 Handläggare Mikael Hörnqvist Tel 010-5101541 Mobil 072-5101541 E-post mikael.hornqvist@afconsult.com Mottagare SCA Energy Henrik Karlsson Östrand Massafabrik 861 81 Timrå Sverige Datum 2017-11-14 Projekt-ID

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Kajen och Badis, Norra Hamngatan, del av Fjällbacka 163:1 med flera, Tanums kommun

Bullerutredning för detaljplan för Kajen och Badis, Norra Hamngatan, del av Fjällbacka 163:1 med flera, Tanums kommun Handläggare Josefin Grönlund Telefon 010-505 84 58 Mobil 070-184 74 58 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Beställare Tanums kommun Janette Beck Datum 2016-06-22 Uppdragsnummer 724681 Bullerutredning

Läs mer

Långtå avfallsanläggning i Söderhamn

Långtå avfallsanläggning i Söderhamn MiljöInvest AB Bullerutredning Långtå avfallsanläggning i Söderhamn 2018-12-11 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt

Läs mer

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun.

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun. Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-01-25 Uppdragsgivare Kungälvs Kommun Karin Gustafsson Nämndhuset Box

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

Bullerutredning Söndrum centrum, Halmstad

Bullerutredning Söndrum centrum, Halmstad Malin Hall Tel +46 10 505 96 86 Mobil +46 70 337 06 54 E-post malin.hall@afconsult.com Handläggare Datum 2017-03-23 Projekt-ID 732765 Rapport-ID 732765A Kund Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Kristin

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Vårbergs idrottsplats, Stockholm Ljudutredning

Vårbergs idrottsplats, Stockholm Ljudutredning Handläggare 563724 RAPPORT A 1 (4) Datum Uppdragsnr 563724 Jens Fredriksson Tel 010-505797 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-1845797 Idrottsförvaltningen Fax 010-5051183 Planeringsavdelningen jens.fredriksson@afconsult.com

Läs mer

Trafikbullerutredning skolgård, Manhem 2, Oskarshamn

Trafikbullerutredning skolgård, Manhem 2, Oskarshamn Handläggare Mia Lindros Tel +46 10 505 25 44 Mobil +46703685289 E-post mia.lindros@afconsult.com Datum 2016-09-28 Projekt-ID 715661 Kund Oskarshamns kommun Trafikbullerutredning skolgård, Manhem 2, Oskarshamn

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden Datum: 2011-02-24 Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden L:\2009\2009-005 Skrotlossning Gävle hamn, Gävle Hamn AB\6 Rapporter\Text till ppt.docx Muddring och lastning på pråm. Beställare:

Läs mer

11312 Knäpplan etapp 2, Förskola, Hjo Bullerutredning

11312 Knäpplan etapp 2, Förskola, Hjo Bullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11312 Knäpplan etapp 2, Förskola, Hjo Bullerutredning Rapport 11312-14032400.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2014-03-24

Läs mer

RAPPORT 1 (16) Datum

RAPPORT 1 (16) Datum RAPPORT 1 (16) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2013-08-06 Göteborg Energi AB Lena Ljungman

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Bussdepå, Tomteboda, Solna

Bussdepå, Tomteboda, Solna RAPPORT 12175 B 1 (8) Kund Solna kommun c/o Iterio Datum Uppdragsnummer 12175 Bilagor 2016-10-14 Rapport B Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för planerade bostäder Rapport 12175 B Bussdepå, Tomteboda,

Läs mer

BULLERUTREDNING KRETSLOPPSPARKEN BRILLINGE ÅVC

BULLERUTREDNING KRETSLOPPSPARKEN BRILLINGE ÅVC RAPPORT R01 20 BULLERUTREDNING KRETSLOPPSPARKEN BRILLINGE ÅVC 2016-12-16 UPPDRAG 20, Kretsloppsparken Brillinge ÅVC Titel på rapport: Bullerutredning kretsloppsparken Brillinge ÅVC Status: Granskad handling

Läs mer

Ljudmätning. Sammanfattning

Ljudmätning. Sammanfattning Uppdrag Strandhotell Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen/Planavdelningen Att Anders Nordenskiöld Handläggare Jan Pons Granskare Michel Yousif Rapportnr 1320016500 Datum 2015-10-19 Rev2 2015-12-16 Ramböll

Läs mer

Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda

Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda Ale kommun Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda Trafik-och verksamhetsbuller / Uppdragsnr: 105 13 49 Version: 1 2017-11-15 Uppdragsnr: 105 13 49 Version: 1 Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Väbeln 8, Växjö Bullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 12 Bilagor: 8

PROJEKTRAPPORT Kv Väbeln 8, Växjö Bullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 12 Bilagor: 8 PROJEKTRAPPORT 12579 Kv Väbeln 8, Växjö Bullerutredning Rapport 12579-18052800.doc Antal sidor: 12 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2018-05-28 www.soundcon.se

Läs mer

BULLERUTREDNING INDUSTRIVERKSAMHET FORTUM WASTE SOLUTIONS AB, KVARNTORP, KUMLA KOMMUN FORTUM WASTE SOLUTIONS AB TILLSTÅND

BULLERUTREDNING INDUSTRIVERKSAMHET FORTUM WASTE SOLUTIONS AB, KVARNTORP, KUMLA KOMMUN FORTUM WASTE SOLUTIONS AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING INDUSTRIVERKSAMHET FORTUM WASTE SOLUTIONS AB, KVARNTORP, KUMLA KOMMUN 2019-01-22 102304 FORTUM WASTE SOLUTIONS AB TILLSTÅND 2018 1 BULLERUTREDNING Industriverksamhet Fortum Waste Solutions

Läs mer

Inledande externbullerberäkningar för SCA Bioraffinaderi Östrand, 2017

Inledande externbullerberäkningar för SCA Bioraffinaderi Östrand, 2017 Handläggare Mikael Hörnqvist Tel 010-5101541 Mobil 072-5101541 E-post mikael.hornqvist@afconsult.com Mottagare SCA Energy Henrik Karlsson Östrand Massafabrik 861 81 Timrå Sverige Datum 2017-11-14 Projekt-ID

Läs mer

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken Rapport: Bullerutredning 2009-12-16 Beställare: Uppdragsnummer: 2226 Rapportnummer: 2226 - R01 Uppdragsansvarig Peter Malm 08-566 41078 Handläggare Peter Malm 08-566 41078 Kvalitetsgranskning Anna Färm

Läs mer

Ljudutredning Tvätthall

Ljudutredning Tvätthall Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Stefan Lindqvist Jan Pons Monica Waaranperä 6108871 - R02 Datum 2011-05-09 Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Trafikbullerutredning för Åkeriet 8, Östersunds kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer

Trafikbullerutredning för Åkeriet 8, Östersunds kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer Författare Niklas Carlsson Telefon +46 10 505 07 86 Mobiltelefon +46 70 682 89 98 E-mail niklas.j.carlsson@afconsult.com Datun 2018-10-17 Projektnummer 758571 Rapport 758571 -r-a Kund Östersunds kommun

Läs mer

PM Akustik svar till yttrande från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden

PM Akustik svar till yttrande från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sida: 1 av 10 PM Akustik svar till yttrande från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden HK, Skärholmen Handläggande akustiker Ansvarig akustiker Patrik Andersson 073-347 63 45 patrik.andersson@acad.se

Läs mer

RAPPORT. Inre hamnen etapp 1 NORRKÖPINGS KOMMUN INDUSTRIBULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB

RAPPORT. Inre hamnen etapp 1 NORRKÖPINGS KOMMUN INDUSTRIBULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB RAPPORT NORRKÖPINGS KOMMUN Inre hamnen etapp 1 UPPDRAGSNUMMER 1182127000 INDUSTRIBULLERUTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB OLOF ÖHLUND FRIDA ZEMAN RIKARD SJÖHOLM Handläggare Uppdragsledare Granskare Sammanfattning

Läs mer

BILAGA E.2.a. Kontroll av externt industribuller från kalkbrott, beräkning, Klintebys, Gotland

BILAGA E.2.a. Kontroll av externt industribuller från kalkbrott, beräkning, Klintebys, Gotland Handläggare Carl Pilman Tel +46 10 505 58 98 Mobil +46 72 240 86 76 E-post carl.pilman@afconsult.com Datum 2018-12-19 Projekt-ID 746940 Rapport-ID rev0 Kund SMA Mineral AB Kontroll av externt industribuller

Läs mer

Trafikbullerutredning inför detaljplan Enen, Perstorp

Trafikbullerutredning inför detaljplan Enen, Perstorp Handläggare Elisabeth Persson Tel +46 10 505 25 52 Mobil +46 72 505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Datum 2017-05-11 Projekt-ID 738018 Mottagare Perstorp kommun Mattias Bjellvi mattias.bjellvi@perstorp.se

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

Industribullerutredning av deponiverksamhet Åsbymon 2:39, Eskilstuna Bullerutredning i tillståndsansökan för deponi

Industribullerutredning av deponiverksamhet Åsbymon 2:39, Eskilstuna Bullerutredning i tillståndsansökan för deponi 750315 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Ivarsson Telefon +46105056069 Mobil +46730277049 E-post kaj.ivarsson@afconsult.com Beställare Eskilstuna kommun KLK / Fastighet och exploatering 631 86 Eskilstuna

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

PM 10120552.01 2009-03-31

PM 10120552.01 2009-03-31 Uppdragsnr: 10120552 1 (6) PM 10120552.01 2009-03-31 Godsterminal Kils kommun Bullerutredning Sammanfattning LBC Frakt Värmland AB och Kils kommun har för avsikt att anlägga en terminal för förvaring och

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

CHARLOTTENBERG BYGGBULLER SLUTRAPPORT

CHARLOTTENBERG BYGGBULLER SLUTRAPPORT PM CHARLOTTENBERG BYGGBULLER SLUTRAPPORT 2017-02-16 1 INLEDNING Charlottenbergs shoppingcenter AB ska anlägga en ny lokalgata för att knyta ihop handelsområdet Tallmon och Morast. Anläggandet av den nya

Läs mer

Beställare: Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13. Projekt: Varav bilagor: 7

Beställare: Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13. Projekt: Varav bilagor: 7 Rapport Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13 Projekt: 180402 Varav bilagor: 7 Projektansvarig: Niklas Jakobsson 2018-02-21, Järfälla Beräkning av buller från väg- och spårtrafik

Läs mer

DETALJPLAN FÖR HANDEL MM VID BACKAVÄGEN, INOM STADSDELEN BACKAPLAN I GÖTEBORG Beräkning av externt industribuller till planerade bostäder

DETALJPLAN FÖR HANDEL MM VID BACKAVÄGEN, INOM STADSDELEN BACKAPLAN I GÖTEBORG Beräkning av externt industribuller till planerade bostäder DETALJPLAN FÖR HANDEL MM VID BACKAVÄGEN, INOM STADSDELEN BACKAPLAN I GÖTEBORG Beräkning av externt industribuller till planerade bostäder Rapport 2016-11-17 Upprättad av: Pär Wigholm Granskad och godkänd

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Kompletterande beräkningar av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-4 Datum: 2016-05-13 Antal

Läs mer

Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende

Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende Göteborg 2016-12-21 rev 180420 Uppdragsnamn: Norra Hammar, Jönköping Handläggare: Åsa Hallberg Nya, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende PM Buller från trafik och ställverk - Granskningshandling

Läs mer

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Rapport 9-C/ Rolf Cedås/ Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Akustikforum har utrett bullersituationen (exklusive trafikbuller) för planerade

Läs mer

Johansson AKUSTIK. Barkarby kross och masshantering Bullerutredning till krossanmälan PROJEKT: \3t\Q~Ct L

Johansson AKUSTIK. Barkarby kross och masshantering Bullerutredning till krossanmälan PROJEKT: \3t\Q~Ct L ~ RAPPORT: 2017-16 r01 DATUM: 2017-10-17, rev 2018-02-14 AKUSTIK PROJEKT: Barkarby kross och masshantering Bullerutredning till krossanmälan BESTÄLLARE: NCC lndustry UPPDRAGSANSVARIG: Akust ik AB, At l

Läs mer

Arena, Östersund. Projektrapport. Detaljplan, ljudfrågor. Projekt: Rapport Antal sidor: 8 Bilagor: - Örnsköldsvik

Arena, Östersund. Projektrapport. Detaljplan, ljudfrågor. Projekt: Rapport Antal sidor: 8 Bilagor: - Örnsköldsvik Projektrapport Arena, Östersund Detaljplan, ljudfrågor Projekt: 37-00382 Rapport D Antal sidor: 8 Bilagor: - Uppdragsansvarig Mats Söderlind Örnsköldsvik 2008-04-23 ÅF-Ingemansson AB Box 836, 891 18 Örnsköldsvik,

Läs mer

Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende

Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende Göteborg 2016-12-21 rev 170410 Uppdragsnummer: 104 33 76 Uppdragsnamn: Norra Hammar, Jönköping Handläggare: Åsa Hallberg Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende PM Buller från

Läs mer

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1 Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Falkenbergs kommun Datum 2017-12-13 Projekt-ID 745078 Långaveka 3:21 4:1 Trafikbullerutredning

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Impulsljud från skutknackning

Impulsljud från skutknackning Impulsljud från skutknackning Uppdragsnummer: 150495 Beställare: Sveriges Bergmaterialindustri Att: Björn Strokirk Dokument: R150495-1 Datum: 2015-08-26 Antal sidor: 5 Uppdragsledare: Rickard Hellqvist

Läs mer

Detaljplan påbyggnad, Kv Brädstapeln, Stockholm

Detaljplan påbyggnad, Kv Brädstapeln, Stockholm Uppdragsansvarig Samuel Tuvenlund Tel +46 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 20160617 Equator Stockholm AB Att: Yves Chantereau Uppdragsnr

Läs mer

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-05-11 Uppdragsgivare Kungälvs kommun Samhällsbyggnad Nämndhuset 442 81

Läs mer

RAPPORT. Gärdesvägen Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN BULLERUTREDNING FÖR OMRÅDET GÄRDESVÄGEN UPPDRAGSNUMMER Sweco Environment AB

RAPPORT. Gärdesvägen Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN BULLERUTREDNING FÖR OMRÅDET GÄRDESVÄGEN UPPDRAGSNUMMER Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Gärdesvägen Vallentuna UPPDRAGSNUMMER 1151069000 BULLERUTREDNING FÖR OMRÅDET GÄRDESVÄGEN 2016-12-05 Sweco Environment AB RIKARD SJÖHOLM UPPDRAGSLEDARE RICARDO OCAMPO DAZA GRANSKARE

Läs mer

RAPPORT. Trafikbullerutredning Karlshamn. Sammanfattning. Boningsrum:

RAPPORT. Trafikbullerutredning Karlshamn. Sammanfattning. Boningsrum: Handläggare Marcel Gräfe Tel +46 10 505 59 25 Mobil +46 72 229 79 06 E-post marcel.graefe@afconsult.com Datum 2018-06-27 Projekt-ID 752623-01 Rapport-ID 752623-01 A - Rev(0) Kund INTERN underkonsult (ÅF

Läs mer

RAPPORT B. Wättingebacken, Tyresö kommun. Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB. Ljud & Vibrationer. Stockholm. Granskad av

RAPPORT B. Wättingebacken, Tyresö kommun. Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB. Ljud & Vibrationer. Stockholm. Granskad av RAPPORT B Handläggare Tel 010 505 60 71 Mobil 070 184 57 71 E-post lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2016-05-31 Projekt-ID 719084 Tyresö Kommun Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö Wättingebacken, Tyresö kommun

Läs mer

SL Rissnedepån, Sundbyberg

SL Rissnedepån, Sundbyberg RAPPORT A 2012-06-21 1 (11) Handläggare Per Lindkvist Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-06-21 SL Maria Röjvall 105 73 Stockholm Lindhagensgatan 100 Uppdragsnr

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

RAPPORT A. Trafikbuller Häggbäret 1. Beräkning av trafikbullernivåer vid fasad för nytt bostadsområde. Sammanfattning

RAPPORT A. Trafikbuller Häggbäret 1. Beräkning av trafikbullernivåer vid fasad för nytt bostadsområde. Sammanfattning Handläggare Nils-Olov Persson Tel 0105052153 Mobil +46703129658 E-post Nilsolov.persson@afconsult.com Datum 2018-06-19 Projekt-ID 747833 Rapport-ID A Kund Östersunds Kommun Trafikbuller Häggbäret 1 Beräkning

Läs mer

Bullerutredning för byggskede Nya bostäder Kragsta 1:51:3, Vallentuna kommun

Bullerutredning för byggskede Nya bostäder Kragsta 1:51:3, Vallentuna kommun Bullerutredning för byggskede Nya bostäder Kragsta 1:51:3, Vallentuna kommun 1 Bakgrund 2017-11-30, sid 1 (4) + bilaga 1-2 Structor Miljöbyrån Stockholm AB Christer Södereng Solnavägen 4 113 65 Stockholm

Läs mer

Derome Timber AB, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning för externa transporter.

Derome Timber AB, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning för externa transporter. Handläggare Perry Ohlsson Telefon 010-505 84 38 Mobil 0701847438 E-post perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2016-04-12 Uppdragsnummer 591440 Rapport 591440 A Beställare Derome Timber AB Derome Timber AB,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Magnusson Upprättad av Johan Herzelius

UPPDRAGSLEDARE. Anna Magnusson Upprättad av Johan Herzelius UPPDRAG Södra Cell Mönsterås UPPDRAGSNUMMER 3840064000 UPPDRAGSLEDARE Anna Magnusson Upprättad av Johan Herzelius DATUM Kvalitetsgranskad av Edvin Olofsson Bullerutredning av detaljplan Siggehorva 6:2

Läs mer

RAPPORT. Vasatornet, Västerås stad. Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Vasatornet, Västerås stad. Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB RAPPORT Handläggare Kaj Erik Ivarsson Telefon 010-505 60 69 Mobil 073-027 70 49 E-post kaj.ivarsson@afconsult.com Datum 2018-04-30 Uppdragsnummer 720382 Rapport A Beställare Tekniska kontoret Västerås

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Grzegorz Czul UPPRÄTTAD AV. Johan Herzelius Perry Ohlsson Grzegorz Czul

UPPDRAGSLEDARE. Grzegorz Czul UPPRÄTTAD AV. Johan Herzelius Perry Ohlsson Grzegorz Czul - UPPDRAG Industribullerutredning, Sjukhusområdet, Lysekil kommun UPPDRAGSNUMMER 1065-001 UPPDRAGSLEDARE Grzegorz Czul UPPRÄTTAD AV Johan Herzelius Perry Ohlsson Grzegorz Czul DATUM -01-16 GRANSKAD AV

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Vallås och Vallonen. Trafikbullerutredning för detaljplan. Sammanfattning:

RAPPORT. Bullerutredning Vallås och Vallonen. Trafikbullerutredning för detaljplan. Sammanfattning: RAPPORT Bullerutredning Vallås och Vallonen Trafikbullerutredning för detaljplan Kund: Halmstads kommun Kontaktperson: Jennie Hemborg /Annika Hansson Datum: 2018-04-18 Uppdragsnummer: 5815245 Rapportnummer:

Läs mer

Uppdragsnr Lars Lindström. Datum Tel +46 (0) Mobil +46 (0) Pernilla Troberg

Uppdragsnr Lars Lindström. Datum Tel +46 (0) Mobil +46 (0) Pernilla Troberg PM0 1 () Handläggare Datum Uppdragsnr 01-0-0 66816 Tel +6 (0)10 0 60 1 Mobil +6 (0)0 18 1 Pernilla Troberg lars.e.lindstrom@afconsult.com Iterio Östgötagatan 1 116 Stockholm Bullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer