Sensus inkluderingspolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sensus inkluderingspolicy"

Transkript

1 Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse reviderad /15 sensus inkluderingspolicy 1

2 Sensus inkluderingspolicy Sensus vill aktivt påverka samhället och samhällsutvecklingen. Vi ska därför genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt inom alla områden: bland anställda, ledare och förtroendevalda och gentemot deltagare, medlemsorganisationer, samarbetspartner och kunder samt i verksamheten och i vårt utbud. På så sätt fortsätter vi inom Sensus att vara framgångsrika, varumärket stärks och vi bygger förtroende. Vi eftersträvar en organisationskultur där personliga olikheter bidrar till organisationens och individens utveckling. Sensus har nolltolerans mot diskriminering. Vår inkluderingspolicy syftar till att hjälpa oss att utvecklas med utgångspunkt i våra värderingar, kärnvärden och gällande diskrimineringslagstiftning. Sensus inkluderingsarbete är handlingsinriktat. Det ställer krav på oss som organisation och förutsätter ökad kompetens och aktivitet hos både chefer och medarbetare. Vi vill vara ett föredöme i vårt interna arbete och har högre ambitioner än lagen kräver av oss som. Inkluderingspolicyn består av tre delar. En policydel som beskriver förutsättningar för inkludering och tydliggör vision och övergripande mål. En handlingsplan som tar upp åtgärder, arbetets organisation, hur agera när diskriminering sker, ansvar, befogenheter samt presenterar årscykel och kommunikationsplan. Slutligen ingår en begreppsguide till våra gemensamma synsätt. Målgrupp för inkluderingspolicyn är i första hand anställda i Sensus. Åtgärderna beräknas dock ha positiv effekt för Sensus ledare och förtroendevalda samt ge verksamhets- och konkurrensfördelar i relationer med deltagare, medlemsorganisationer, samarbetspartner och kunder. 2 sensus inkluderingspolicy

3 Förutsättningar för inkludering Nödvändiga förutsättningar för att lyckas med Sensus praktiska inkluderingsarbete är att: Vi är medvetna om och erkänner att vi alla har fördomar och vill arbeta med dem Vi vet om att vi ibland återskapar diskriminerande strukturer Vi prioriterar att ifrågasätta och förändra maktstrukturer, värderingar och handlingsmönster som upprätthåller diskriminering och stänger ute olikheter Var och en förstår och tar sitt ansvar Var och en verkar för att varje arbetsplats i Sensus har en dynamisk och inkluderande arbetsplatskultur. Vision och övergripande mål Sensus vision med inkluderingsarbetet är att skapa en arbetsplatskultur som är inkluderande och motverkar diskriminering. Målbilden för vårt framgångsrika inkluderingsarbete är att det leder till nöjda, stolta, engagerade och högpresterande medarbetare och chefer som skapar mervärde i verksamheten. Vi har fyra övergripande mål med inkluderingsarbetet som våra åtgärder i handlingsplanen grupperas inom: Varje anställd ska kunna vara sig själv på arbetet Antalet anställda* som upplever sig diskriminerade eller trakasserade på arbetet ska vara så nära noll som möjligt Rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och lönesättning ska vara ickediskriminerande och bidra till mångfald i Sensus personalsammansättning Ökad kompetens i hela organisationen avseende inkludering. *I begreppet anställda inkluderas arbetssökande, anställda, praktikanter och inhyrda konsulter. Handlingsplan Organisation, ansvar och befogenheter Förbundsstyrelsen fattar beslut om Sensus inkluderingspolicy. Det övergripande ansvaret för utveckling av Sensus inkluderingspolicy har riksförbundet. Ansvar för genomförande av åtgärderna delas av riksförbundet och regionerna. Vilka åtgärder och vem som ansvarar för vad beskrivs i handlingsplanen. Riksförbundet ansvarar för den övergripande kommunikationen av inkluderingspolicyn. Sensus inkluderingspolicy gäller i hela organisationen och för alla, men respektive kan självklart ta initiativ till och besluta om ytterligare åtgärder utöver de som listas i handlingsplanen. När diskriminering sker gör så här 1.PÅTALA 3.PÅTALA 5.ÅTGÄRDER om det inte hjälper därefter då ska chefen för att komma fram till 2.DOKUMENTERA 4.UTREDA sensus inkluderingspolicy 3

4 1. påtala Om du upplever dig diskriminerad säg ifrån om det är möjligt. Dokumentera allt som kan vara av intresse för den fortsatta processen. Vänta inte med att dokumentera! Om du upplever att en kollega diskrimineras, påtala detta till chefen för den som diskriminerar. 2. dokumentera Har det ingen effekt att du säger ifrån eller om du inte kan säga ifrån för anteckningar över händelser, spara e-postkorrespondens som är relevant och liknande. 3. påtala Om du upplever dig diskriminerad är det bästa om du kan påtala det direkt till personen i fråga. Om det inte är möjligt kan du vända dig till din chef. Din upplevelse är alltid din egen och du definierar vad som är diskriminering och inte acceptabelt. Om det inte är möjligt att vända dig till din närmste chef, kontakta din chefs chef. Du kan alltid, när som helst, välja att vända dig till fack eller skyddsombud. Som chef bör du ta hjälp, gärna tidigt i processen. Känner du som chef att situationen inte går att lösa, vänd dig till HR funktionen i regionen eller vid riksförbundet alternativt Sensus arbetsgivarorganisation för tips och konsultation. Arbeta skyndsamt och proaktivt vänta inte med att ta tag i diskrimineringsfrågor. 4. utreda Chefen ska utreda om det som har hänt är att betrakta som diskriminer ing. Utredningen rörande diskriminering kan vara öppen eller konfidentiell beroende på vad du som anmäler önskar och vad som är möjligt. Om du som chef får in en anmälan eller på annat sätt får kännedom om att det förekommer diskriminering har du skyldighet att utreda och sätta stopp för diskrimineringen. 5. åtgärder Lämpliga åtgärder sätts in för att förhindra vidare diskriminering. Om din chef inte agerar på din anmälan eller om du av andra orsaker inte kan anmäla diskrimineringen internt kan du alltid vända dig till diskrimineringsombudsmannen. Läs mer på Diskriminering som utförs av ledare, förtroendevalda eller deltagare Om du som anställd utsätts för diskriminering av exempelvis ledare, förtroendevalda eller deltagare i verksamheten följ om det är möjligt arbetsgången som gäller när anställd diskriminerar. 4 sensus inkluderingspolicy

5 Årscykel Sensus inkluderingspolicy revideras löpande vid behov och kommuniceras därefter i organisationen. Riksförbundets ledning diskuterar årligen Sensus inkluderingspolicy med Unionens samrådsorgan. diskuterar årligen inkluderingspolicyn med sin lokala fackklubb. Kommunikationsplan Sensus inkluderingspolicy finns tillgänglig bland annat på Sensus hemsida och intranät och delas även ut vid vissa utbildningstillfällen, till nyanställd personal med flera. Sensus inkluderingspolicy får spridas externt. Åtgärder Vi har fyra övergripande mål med inkluderingsarbetet som våra åtgärder i handlingsplanen grupperas inom: Varje anställd ska kunna vara sig själv på arbetet Antalet anställda * som upplever sig diskriminerade eller trakasserade på arbetet ska vara så nära noll som möjligt Rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och lönesättning ska vara ickediskriminerande och bidra till mångfald i Sensus personalsammansättning Ökad kompetens i hela organisationen avseende inkludering. I handlingsplanen beskrivs åtgärder som särskilt ska fokuseras i hela organisationen de kommande åren. Fler åtgärder än de som listas i handlingsplanen genomförs löpande. *I begreppet anställda inkluderas arbetssökande, anställda, praktikanter och inhyrda konsulter. Antalet anställda som upplever sig diskriminerade eller trakasserade på arbetet ska vara så nära noll som möjligt. sensus inkluderingspolicy 5

6 Varje anställd* ska kunna vara sig själv på arbetet Åtgärd Tidsplan Ansvar Budget Uppföljning Anställda ska kunna välja uttryck (exempelvis kläder) efter behov och inte tvingas in i en norm Alla anställda, särskilt ansvar för efterlevnad har respektive chef verksamhet, ingen särskild budget, exempelvis i medarbetarsamtal Ha tillgängliga lokaler för anställda, ledare, deltagare och andra som vistas i Sensus utrymmen I de skyddsronder som genomförs i organisationen inventera lokalerna ur tillgäglighetsperspektiv, del i budget för det systematiska arbetsmiljöarbetet ansvarar för uppföljning av resultaten i skyddsronden, eventuell handlingsplan, handling och fördjupad analys Anpassning av arbetsplats och utrustning för anställda, särskilt vid nyanställning, del i budget för det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis i uppföljningssamtal vid nyanställning och medarbetarsamtal Stöd i komma ut-process på arbetet (kan exempelvis handla om sexuell läggning, alkoholproblem, funktionsnedsättning, att vara dömd för brottslighet etc), särskilt ansvar för efterlevnad har respektive chef verksamhet,, exempelvis i medarbetarsamtal Alla anställda ska själv bestämma över sin benämning: han, hon eller hen (könsneutralt pronomen) Alla anställda, särskilt ansvar för efterlevnad har respektive chef verksamhet,, exempelvis i medarbetarsamtal Menyer för alla när förbokade måltider beställs ska mat finnas tillgänglig som passar alla matgäster Alla anställda, särskilt ansvar för efterlevnad har respektive chef verksamhet,, exempelvis i medarbetarsamtal Alla anställda ska ges möjlighet att utöva sin religion eller trosuppfattning, särskilt ansvar för efterlevnad har respektive chef, exempelvis i samtal påarbetsplatsen, i medarbetarsamtal och liknande *I begreppet anställda inkluderas arbetssökande, anställda, praktikanter och inhyrda konsulter. 6 sensus inkluderingspolicy

7 Antalet anställda som upplever sig diskriminerade eller trakasserade på arbetet ska vara så nära noll som möjligt Åtgärd Tidsplan Ansvar Budget Uppföljning Undersöka upplevelsen av diskriminering samt upplevelsen av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Regelbundet, bland annat i medarbetarundersökningen Riksförbundet Riksförbundet, del i budgeten för medarbetarundersökningen ansvarar för uppföljning av resultaten i medarbetarundersökningen, eventuell handlingsplan, handling och fördjupad analys Undersöka upplevelsen av att närmaste chef tar ansvar för det interna mångfaldsarbetet Regelbundet, bland annat i medarbetarundersökningen Riksförbundet Riksförbundet, del i budgeten för medarbetarundersökningen ansvarar för uppföljning av resultaten i medarbetarundersökningen, eventuell handlingsplan, handling och fördjupad analys På olika sätt undersöka om arbetsmiljön och arbetsplatskulturen är inkluderande Regelbundet, bland annat i medarbetarundersökningen Riksförbundet, del i budgeten för medarbetarundersökningen samt respektive, del i budgeten för det systematiska arbetsmiljöarbetet ansvarar för uppföljning, bland annat av resultaten i medarbetarundersökningen, eventuell handlingsplan, handling och fördjupad analys Utreda hur en whistleblowerliknande funktion bör se ut i Sensus (som inte bara fokuserar diskriminering och trakasserier utan kan tänkas ha en bredare funktion) 2012 Riksförbundet verksamhet, Utifrån utredningens resultat och förslag planera för nästa steg sensus inkluderingspolicy 7

8 Rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och lönesättning ska vara ickediskriminerande och bidra till mångfald i Sensus personalsammansättning Åtgärd Tidsplan Ansvar Budget Uppföljning Fortsatt professionalisering av Sensus rekryteringsarbete ansvarar för att arbeta utifrån rekryteringspolicyn och att använda de gemensamma stöden för rekryteringsarbete verksamhet, hos respektive, ägna särskild tid till åtgärden i samband med rekryteringar Följa upp hur rekryteringsarbetet/ -processerna har utvecklats 2012 Riksförbundet Riksförbundet, del i budgeten för rekryteringsarbete under 2012 Om särskilda utvecklingsinsatser behövs planera och genomföra dessa i syfte att öka kvaliteten och kompetensen i rekryteringsarbetet All nyanställd personal ska som en del i sin introduktion informeras om Sensus inkluderingspolicy nyanställds chef Ingen särskild budget nyanställds chef ansvarar för uppföljning av introduktionen Tillämpa Sensus lönepolicy och gällande lönekriterier då lön sätts och lönerevision görs och chef verksamhet, och chef i samband med nyanställning och lönerevision 8 sensus inkluderingspolicy

9 Ökad kompetens i hela organisationen avseende inkludering Åtgärd Tidsplan Ansvar Budget Uppföljning Integrera inkluderingsperspektivet i genomförandet av Sensus grundläggande personalutbildning Riksförbundet Riksförbundet, del i budgeten för grundläggande personalutbildning Riksförbundet följer efter varje grundläggande personalutbildning upp både helheten och delarna av grundläggande personalutbildning i syfte att bedöma hur väl inkluderingsperspektivet integrerats i utbildningen Sensus ska i kommunikation använda ett språk som är enkelt att förstå för mottagaren. Det innebär bland annat att Sensus material, inklusive webb, ska vara på enkel svenska och det ska finnas möjlighet att få samma information digitalt eller uppläst via ljud Alla anställda, särskilt ansvar för efterlevnad har respektive chef verksamhet,,riksförbundet har ett särskilt ansvar för att främja och stödja efterlevnad i hela organisationen Utbilda alla anställda i Sensus inkluderingspolicy generellt och ickediskriminering, inkludering och mångfald specifikt Årligen anordna utbildning och/eller vidareutbildning följer upp behovet av utbildning och/eller vidareutbildning Lyfta fram och uppmuntra insatser som främjar Sensus inkluderingsarbete följer upp effekterna av att lyfta fram inkluderingsfrämjande insatser sensus inkluderingspolicy 9

10 Begrepp och definitioner en guide till våra gemensamma synsätt i Sensus Svensk lagstiftning förbjuder diskriminering på sju grunder: kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning ålder. Sensus utgår från lagens definition av diskrimineringsgrunderna, men har språkligt förenklat begreppsdefinitionerna för att göra svåra ord tillgängliga. Att inom Sensus ha gemensamt språk och referensram och använda samma beskrivningar av diskrimineringsgrunderna och andra nyckelbegrepp förenklar kommunikationen. Dessutom blir det lättare att omsätta inkluderingspolicyns åtgärder i praktisk handling när alla vet vad som menas. Kön Betyder enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Även den som avser ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden. Kön är den diskrimineringsgrund vars förbundsgemensamma handlingsplan och aktiva åtgärder beskrivs i Jämställdhetsplan för Sensus studieförbund. Sensus väljer att inte slå ihop de två dokumenten jämställdhetsplan och inkluderingspolicy. Den främsta orsaken till det är att ns skyldigheter att vidta aktiva åtgärder är mer omfattande och specificerade när det gäller jämställdhet än för vissa av de övriga diskrimineringsgrunderna. En annan orsak är av praktisk art: att samla all väsentlig information från jämställdhetsplanen i Sensus inkluderingspolicy skulle innebära ett mycket långt och svårtillgängligt dokument. På sikt är det möjligt att Sensus väljer att slå ihop jämställdhetsplanen och inkluderingspolicyn till ett gemensamt styrdokument. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med könsidentitet avses en persons egen uppfattning om sin identitet, sitt mentala kön. Med könsuttryck avses utseende och beteende med avseende på kön, det vill säga hur en person uttrycker kön eller uppfattas uttrycka kön. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet avses att en person tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung eller hudfärg. Det är viktigt att varje individ har möjlighet att definiera sin egen etnicitet och möjlighet att avstå. En person bör dessutom ges möjlighet att ange flera olika tillhörigheter. Självidentifiering är en grundläggande princip varje individ avgör själv sin etniska identitet. Religion eller annan trosuppfattning Sensus vill ha en organisationskultur där människor med olika religionstillhörighet bemöts med respekt. Av lika stor vikt är att människor med annan livsåskådning, exempelvis ateister och agnostiker, bemöts med respekt. Ingen anställd ska diskrimineras oavsett religion eller livsåskådning. 10 sensus inkluderingspolicy

11 Funktionshinder Funktionsnedsättning (Sensus talar om funktionsnedsättning inte funktionshinder) följer WHO:s riktlinjer och definieras som: En funktionsnedsättning är en följd av en sjukdom eller en skada som ger en bestående funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen medför en begränsning som gör att den enskilde kan möta hinder i sin dagliga livsföring. Hindren finns i den miljö man befinner sig i. En välanpassad och fungerande miljö är inte handikappande. Denna definition inkluderar fysiska, psykiska, intellektuella och medicinska funktionsnedsättningar. Sexuell läggning Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. Ålder Med ålder avses den ålder, uppnådd levnadslängd, en individ har. Förutom diskrimineringsgrunderna har vi inom Sensus i förbundsgemensamma styrdokument (exempelvis strategin, jämställdhetsplanen, förstärkningsbidragspolicyn och arbetsmiljöpolicyn) definierat nyckelbegrepp som är relevanta för inkluderingsarbetet. Dessa definitioner återfinns nedan, kompletterade med de vanligaste begreppen inom diskrimineringsområdet och Sensus synsätt på de processer de fokuserar. Inkludering Vi arbetar aktivt för att var och en ska vara välkommen i verksamheten och i organisationen. Vi anstränger oss för att undanröja hinder och arbetar därför med frågor om mångfald, med norm, makt och identitet, för att den kunskap, erfarenhet och kapacitet varje människa besitter ska komma till sin rätt. Vi skapar tillgänglighet till gemenskap, till kunskap, till lokaler och genom pedagogisk utveckling. Mångfald Mångfald skapar mervärde och handlar om norm, makt och identitet. Begreppet mångfald inkluderar religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnicitet och ålder. Sensus arbete med mångfald handlar om att synliggöra de mekanismer och strukturer som skapar fördomar, diskriminering och se skillnader som tillgångar, inte som undantag eller hinder. Mångfald handlar om erfarenheter snarare än grupptillhörighet. Genom ifrågasättanden, möten och ökad kunskap skapar vi ett bättre demokratiskt samhälle. Jämställdhet Jämställdhet är ett mål och definieras som att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Jämställdhet är begränsat till kön, det vill säga rör frågor mellan kvinnor och män. Den förbundsgemensamma jämställdhetsplanen gäller samtliga inom Sensus studieförbund och anger ramen för respektive s jämställdhetsarbete. Det innebär att alla regioner och riksförbundet genom beslut ska fastställa jämställdhetsplanen efter en inventering av eventuella kompletterande mål och åtgärder avpassade för regionen/riksförbundet. sensus inkluderingspolicy 11

12 Likabehandling Likabehandling innebär att varje arbetsplats ska arbeta aktivt och målinriktat för att skapa en icke-diskriminerande arbetsplatskultur som ger var och en rätt att bli värderad efter sina individuella förutsättningar och som härigenom förebygger diskriminering. Direkt diskriminering Diskriminering kan ske både medvetet och omedvetet, direkt och indirekt. Direkt diskriminering, olika behandling av lika fall, är den tydligaste formen av diskriminering. Den är förbjuden och en ytterst allvarlig företeelse. Vi som får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att behandla honom eller henne sämre än vi behandlar, behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation om missgynnandet har samband med någon av de i diskrimineringslagstiftningen aktuella diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering, lika behandling av olika fall, är lika allvarlig för den drabbade som direkt diskriminering men kan även ske utan uppsåt att diskriminera. Särskilt viktiga situationer att arbeta med detta är vid rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och lönesättning. Vi som får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar personer som tillhör någon av de i diskrimineringslagstiftningen aktuella diskrimineringsgrunderna. Undantag är om bestämmelsen, kriteriet eller tillvägagångssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Strukturell diskriminering Strukturell diskriminering är regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden som kan utgöra hinder för olika grupper att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller oavsiktligt. Instruktion att diskriminera Instruktion att diskriminera är förbjudet och anställda får inte lyda diskriminerande instruktioner. Varje chef och medarbetare har ett personligt ansvar att inte diskriminera. Repressalier Straff eller hot om repressalier vid påtalan om diskriminering får inte förekomma och ses som allvarliga beteenden som strider mot Sensus värderingar och hållning. Trakasserier Med trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet. Med trakasserier på grund av kön avses i detta sammanhang ett uppträdande i Sensus verksamhet som kränker en individs integritet och värdighet och som har samband med kön. Trakasserier på grund av kön är handlingar som har med kön men inte med sex att göra. Med sexuella trakasserier avses i detta sammanhang uppträdande i Sensus verksamhet av sexuell natur som kränker en individs integritet och värdighet. Det är den enskilda individen som avgör vad som är acceptabelt och vad som är kränkande. Observera att definitionen inte kräver att händelsen ska förekomma vid upprepande tillfällen för att räknas som trakasserier. 12 sensus inkluderingspolicy

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ny diskrimineringslag 2009

Ny diskrimineringslag 2009 Ny diskrimineringslag 2009 Arbetslivet i vid bemärkelse Utbildning i vid bemärkelse Samhällsområdet i övrigt Offentliganställda Arbetslivet vem omfattas? Arbetstagare Arbetssökande Förfrågare Praktikanter

Läs mer

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1 Vision... 2 2 Rutiner för hur förskolan arbetar för att upptäcka, åtgärda och

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2016-01-18 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Antagen i Kommunstyrelsen 2014-02-26 KS/2013:702 Personalavdelningen Kommunstyrelsens förvaltning Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12

Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12 Detta dokument innehåller två planer för de kommunala förskolorna i Lessebo Kommun Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12 Utarbetad 2009-06-11 Beslutad i Kostas LSoU-grupp 2009-09-14

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:65

Regeringens proposition 2002/03:65 Regeringens proposition 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Prop. 2002/03:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hästhovens förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Diskriminering Lagstiftning trender och rättsliga dilemman Göteborg 22 februari 2012

Diskriminering Lagstiftning trender och rättsliga dilemman Göteborg 22 februari 2012 Diskriminering Lagstiftning trender och rättsliga dilemman Göteborg 22 februari 2012 - Diskriminering ur ett filosofiskt, historiskt, internationellt och nationellt perspektiv - Diskrimineringsgrunder

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling 1 av 8 Uppdaterat 2011-10-03 Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling Dokumenttyp Policy samt handlingsplan Dokumentägare Personalfunktionen Dokumentinformation Dokumentnamn

Läs mer

Att förstå diskrimineringslagen

Att förstå diskrimineringslagen Att förstå diskrimineringslagen Folkhögskolerektorer Malmö, Göteborg och Sthlm 22-24 april 2013 Susanne Fransson & Eberhard Stüber www.diskrimineringslagen.se Ny diskrimineringslag 2009 Arbetslivet i vid

Läs mer

Våra rättigheter diskrimineringslagen

Våra rättigheter diskrimineringslagen 24 Våra rättigheter diskrimineringslagen 4. Träff Mål för den fjärde träffen är att få förståelse för olika sätt att använda begreppet diskriminering få erfarenhet av att säga ifrån? (Plats för eventuellt

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

F E. Likabehandlingsplan för SFI 2014 / 2015

F E. Likabehandlingsplan för SFI 2014 / 2015 Likabehandlingsplan för I 2014 / 2015 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning... 8

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 2/9 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Alpgatans förskola Handlingsplanen är giltig från och med hösten 2015 till och med våren 2016 2015-08-27 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Policy 2016-04-11, 58 Kommunfullmäktige

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-16 2016-10-16 Junibackens förskola FÖRKOLANS VISION SAMT DELAKTIGHET: Vision: Alla barn och vuxna i Gagnefs kommun tar bestämt avstånd mot

Läs mer

ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER

ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER Visita arbetar för en besöksnäring fri från diskriminering Svensk besöksnäring ska kunna erbjuda en trygg och trivsam miljö för alla. Diskriminering av gäster på grund

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2014-01-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Stjärnans Förskola 2014/2015. 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Jollen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling. för Ekdungens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling. för Ekdungens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling för Ekdungens förskola 2014-2015 Innehåll 1. Vision vad vill vi uppnå? 2. Mål vilka mål vill vi nå? 3. Kartläggning och nuläge hur ser det ut hos oss

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Plan för likabehandling. på Västmanlands-Dala nation

Plan för likabehandling. på Västmanlands-Dala nation Plan för likabehandling på Västmanlands-Dala nation Värdegrund Västmanlands-Dala nation har av tradition en bred verksamhet. Nationen är en mötesplats där människors olikheter resulterar i en livlig verksamhet

Läs mer

Bilaga 5: Begrepp och definitioner

Bilaga 5: Begrepp och definitioner 5 : 1 Bilaga 5: Begrepp och definitioner Det finns en mängd olika begrepp som kan vara bra att känna till. Här kommer de viktigaste med förklaringar. Diskrimineringsgrund Med diskrimineringsgrund menas

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Lillgårdens förskola rev. 20140820 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Inledning Lillgårdens förskola arbetar enligt nya lagändringen i skollagen SFS 2008:571 och den nya diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Antagen: 2014-10-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan 2015

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan 2015 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan 2015 förskolan växa Förskolan ska enligt skollagen och diskrimineringslagen vara fri från kränkningar och diskriminering. Enligt barnkonventionen ska

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012

Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012 UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Vision... 3 Kartläggning...

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Smultronställets Förskola rev 2014-08-25 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Inledning Smultronställets förskola arbetar enligt nya lagändringen i skollagen SFS 2008:571 och den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Graningegården 2013/2014 Inledning Vi vill utforma vår skola, Graningegården, så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som är präglad av trygghet,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Berghems förskola

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Berghems förskola Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Berghems förskola Läsåret 2014/2015 2 (15) Innehåll INLEDNING... 3 Lagarnas innehåll och begrepp... 3 FN:s konvention om barnets rättigheter...

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Frändeforsförskola 2015/2016 Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Björkhälls förskola

Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Björkhälls förskola Datum 2015-04-29 Sida 1/10 Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling Björkhälls förskola Karin Svensson Till förvaltningen senast

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer

Skolområde Västra. Önnegårdens förskola

Skolområde Västra. Önnegårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Önnegårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Mätbandet Upprättad november 2014 1 Mätbandets vision En förskola för alla Ingen på förskolan Mätbandet skall känna sig diskriminerad,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lokal plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Lokal plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Lokal plan mot diskriminering och kränkande behandling En demokratisk fostran kan aldrig gå ut på indoktrinering där alla ska tycka lika. Tvärtom handlar dess grundfråga om en fostran

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING AB VIDEDALSPRIVATSKOLOR FÖRSKOLAN 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 Främja och förebygga... 5 Upptäcka... 6 2 INLEDNING Arbetet med en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Borgen 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KYRKANS FÖRSKOLA 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KYRKANS FÖRSKOLA 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KYRKANS FÖRSKOLA 2014/2015 Förskolan ska enligt skollagen och diskrimineringslagen vara fri från kränkningar och diskriminering. Enligt barnkonventionen ska alla barn ha samma rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudbecksgymnasiet Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål... 3 Vad säger lagarna?... 3 Definitioner...

Läs mer

5. Likabehandling och jämställdhet

5. Likabehandling och jämställdhet 5. Likabehandling och jämställdhet Ur personalpolicyn: IOGT-NTO-rörelsens olika enheter ska värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2 Innehållsförteckning VISION,POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE ARBETET

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer