Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:"

Transkript

1 Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler 42 Besöksnäringen 43 Fritidsanläggningar 44 Holiday Club Västervik RBI INDIKATORN Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stor antal olika typer av byggnader. Lokaler Framför allt kommersiella lokaler är den nordiska byggmarknadens främsta drivkraft just nu. Investeringsaktiviteten i handelslokaler är oförminskat stark i samtliga nordiska. Under 27 räknar Byggfakta Projektnytt med att byggstarterna sammanlagt når omkring 2,5 miljoner kvadratmeter. Tempot i kontorsbyggandet har ökat väsentligt de senaste åren i samtliga fyra nordiska länder och totalt kommer ungefär 2 miljoner kvadratmeter kontorslokaler att startas under 27. Bostadsbyggandet tuffar på men antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus blir lägre i år än förra året då närmare 17 lägenheter påbörjades. 37

2 Nordisk ByggAnalys Nordisk marknad Lite svagare Den nordiska byggkonjunkturen ser ut att ha dämpats något under de första halvåret. Byggstarterna i fortsatte upp men i något långsammare takt än tidigare. Den danska byggmarknaden backade medan den norska marknaden ökade ganska kraftigt efter en stark uppgång i övrigt husbyggande. Byggkonjunturen i är fortsatt stark. Övrigt husbyggande går starkt i samtliga nordiska länder. Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring Bostadsbyggandet i fortsätter att öka i nästan oförminskad takt. Vid halvårsskiftet 27 låg byggstarterna 15 2 procent högre än året innan. Däremot ökar inte antalet påbörjade projekt nämnvärt. Bostadstadsprojekten har blivit större. Byggstarterna inom övrigt husbyggande ökade med storleksordningen 1 15 procent jämfört med året innan. Och efter en lång period av svag tillväxt har också anläggningsbyggandet visat en påtagligt hög tillväxttakt det senaste året. Den norska byggmarknaden fortsätter att visa stora svängningar. Under det senaste året är det framför allt en starkt positiv utveckling inom övrigt husbyggande som dragit upp marknaden. Bostadsbyggandet ökar men i långsammare tempo. Och den norska anläggningsmarknden fortsätter att öka med bland annat start för dubbelspårsutbyggnaden mellan Lysaker och Sandvika. Den danska byggkonjunkturen dämpas av en fortsatt tillbakagång inom bostadsbyggandet. Byggstarterna minskade under de senaste 12 månaderna med närmare 2 procent. Däremot är utvecklingen inom övrigt husbyggande betydligt mer positiv med en årligt tillväxttakt på 2 25 procent. Utbyggnaden av Örestad ger ett betydande tillskott av stora projekt. Aktiviteten på marknaden är hög även i andra delar av Köpenhamn. Den finska byggkonjunkturen drivs i första hand av en betydande aktivitet inom övrigt husbyggande som under det senaste året ökade med 2 25 procent. Bostadsbyggandet har börjat gå sämre med en klart lägre takt i byggstarterna hittills i år. Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring

3 Nordisk ByggAnalys Bostäder Färre starter Byggstarterna ökade till närmare 7 lägenheter förra året. En svagare marknad är på väg. Byggstarterna stannar på drygt 5 lägenheter 27. Det är som står för tappet. En följd av de forcerade byggstarterna i under 26 men kanske också ett tecken på en svagare marknad. Under årets sju första månader startades omkring 6. lägenheter i flerbostadshus enligt Byggfaktas databas. Det är en halvering av byggstarterna under mostsvarande period 26. En del av de minskade byggstarterna är en följd av de slopande subventionerna som förde med sig en viss forcering av byggstarterna med några tusen lägenheter i slutet av året. Men det är kanske inte hela sanningen. Byggfaktas databas visar också att projekteringen av bostäder minskar i stadig takt. I Stockholmsregionen låg orderingången till arkitekterna vid halvårsskiftet 3 procent lägre än året innan. Fortfarande är nivån hög men projekteringstrycket i regionen vände nedåt redan i början av 26. Därefter sjönk tillväxttakten successivt för att under hösten 26 övergå till att minska. Marknadsläget ser i stora drag ut på samma sätt i Malmö och Göteborg. Den minskade orderingången till arkitekterna kan tolkas som att marknaden är på väg in i ett svagare efterfrågeläge. Och antalet bostäder som är ute på försäljning i Stockholmsregionen är ovanligt högt för säsongen. Lgh De senaste åren har byggstarterna legat omkring 12 lägenheter per år. Lite mer under 26. Men även här ser marknaden ut att ha försvagats något under det senaste året. Byggstarterna under det första halvåret 27 låg 15 2 procent under motsvarande nivå 26. Och Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna under helåret 27 kan stanna på omkring 11 lägenheter. Helsingfors och Espoo svarar för omkring 25 procent av produktionen som annars har en ganska stor geografisk spridning. Tampere och Oulu har i stort sett samma omfattning på marknaden som Espoo; omkring 1 lägenheter per år. Nyproduktionen av flerbostäder i Norden Byggstarter i antal lägenheter Förra året startades omkring 1 lägenheter i flerbostadshus. Men marknadsläget har försvagats. Fallande fastighetspriser och ett lägre tempo i den danska ekonomin dämpar efterfrågan. Det började märkas under hösten 26 och fortsatte under första halvåret 27. På helårsnivå var byggstarterna då nere på 8 lägenheter. Och det är Produktionstakten är rätt jämn. Enligt Byggfaktas databas påbörjades omkring 17 nya lägenheter i flerbostadshus under 26. Och det ser ut att bli ungefär samma nivå 27. Och det kan bli något mer. Den norska konjunkturen är oförändrat stark med god tillväxt i hushållens disponibla inkomster. Produktionen av flerbostadshus ligger till stor del i Oslo och Akershus som svarar för omkring 35 procent av marknaden. Ytterligare omkring 2 procent ligger i Rogaland och Sør Trøndelag. Den största tillväxten under senare år finns i expansiva Akershus där byggstarterna mer än fördubblats. Regionen har också en betydande projektreserv för ett fortsatt högt bostadsbyggande. Även andra byggmarknader visar en stark expansion i regionen, vilket knappast är någon nackdel för bostadsbyggandet. Bostadbyggandet i Osloregionen är stabilt lägenhetet per år. nog den nivån eller lägre som gäller för helåret 27. Utvecklingen i Ørestaden spelar en lika väsentlig roll för bostadsbyggandet som för kommersiella lokaler. Det handlar om flera stora projekt som dras igång under det närmaste året. Bighouse som drivs av Høpfner A/S innehåller sammanlagt 58 bostäder. Projektet ligger i startgroparna med markarbeten under hösten. Hannemannsparken som drivs av Nordkranen A/S omfattar 6 bostäder och 4 kvadratmeter kommersiella lokaler. Förberedande projektering pågår. 39

4 Nordisk ByggAnalys Kontorslokaler Ökar stadigt Investeringarna i kommersiella fastigheter ökade ordentligt de senaste 12 månaderna. Samtliga delmarknader visade en klart positiv utveckling. Fortfarande är handelslokaler heta men utvecklingen för både kontorsfastigheter och hotellfastigheter. Investeringarna i kontorslokaler fortsatte upp under första halvåret 27. På årsbasis låg byggstarterna i månadsskiftet juli/augusti på omkring 55 kvm. Under första halvåret startades närmare 25 kvm kontorslokaler. Beräkningar i Byggfaktas databas pekar på att utbudet av nya kontorslokaler på marknaden ökar från omkring 31 kvm 26 till omkring 425 kvm 27. Databasen pekar också på att den nivån bibehålls under 28. Men det är fortfarande en bra bit kvar till de nivåer som gällde under de föregående högkonjunkturens dryga 7 kvm Geografiskt handlar det givetvis i första hand om storstadsområdena med tonvikt på Stockholm. Men det senaste året har bjudit på en väsentligt högre takt i Malmö/ Lund. I Stockholm är det hög takt både inom nyproduktionen och moderniseringen av kontorslokaler. I Göteborg handlar investeringarna till stor del om stora ombyggnader i Nordstan men fortfarande relativt begränsad nyproduktion. I Malmö/Lund har nyproduktionen ökat kraftigt det senaste året med framför allt ett stor projekt i Lund. Kvm Nyproduktion av kontor i Norden Byggstarter i kvm Byggstarterna mer än fördubblades under 26 till omkring 4 kvm. Byggfaktas databas indikerar att byggstarterna minskar till omkring 35 kvm under 27. Projektreserven för de närmaste åren omfattar sammanlagt omkring 9 kvm. Kontoren byggs i allt väsentligt i huvudstadsregionen och framför allt i Helsingfors, Espoo och Vantaa. Under 27 är det YIT Rakennus Oy och NCC som svarar för den största projektvolymen. Den största reserven av kontorsprojekt för den kommersiella marknaden de närmaste åren finns hos NCC. Under 27 kommer marknaden att nå nya toppnivåer på 65 7 kvm påbörjade projekt. De är 15 2 procent högre än året innan. Projektreserven är mycket omfattande med ett betydande antal stora projekt över 1 kvm. Med en generellt stark konjunktur finns marknadsförutsättningarna för en fortsättning även Byggstarterna mer än fördubblades under 26 till omkring 5 kvm. Den nivån kan inte hållas under 27 då byggstarterna sannolikt stannar på närmare 4 kvm. Även det en rekordhög siffra sett på lite längre sikt. Investeringarna i kontorslokaler ligger i allt väsentligt i två regioner; Hovedstaden och Syddanmark. de närmaste åren. Större delen av kontorsbyggandet ligger i fyra regioner; Oslo, Akershus, Rogaland och Hordaland med tillsammans omkring 7 procent av byggstarterna 26. De fyra regionerna har också ungefär lika stor andel av projektreserven de närmaste tre åren. I Akershusregionen spelar utbyggnaden av Fornebuområdet en central roll för investeringarna. Men investeringsaktiviteten är generellt hög i regionen. Projektreserven i Hovedstadsregionen är mycket omfattande. Byggplanerna för de närmaste tre åren i Hovedstadsregionen ligger på drygt 1 miljon kvm. Byggstarterna de senaste åren har legat på 2 25 kvm per år. Helt dominerande i marknaden är utbyggnaden av Ørestad som svarar för den stora byggvolymen och de stora projekten. Byggfakta Projektnytt återkommer med en specialstudie av området under hösten. Syddanmark har de senaste åren svarat för en betydande del av kontorsinvesteringarna. Det är området Odense/Kolding/Vejle som främst lockar. 4

5 Nordisk ByggAnalys Handelslokaler Fortsatt hett Intresset för investeringar i handelslokaler ser inte ut att ha försvagats nämnvärt det senaste året. Det gäller samtliga Nordiska länder utom som dock har helt andra marknadsförutsättningar när det gäller utbyggnaden av externa handelsområden. Byggstartena ökade under 26 till drygt 7 kvm. Intresset för investeringar i handelslokaler har inte mattats. Projektreserven är omfattande och tillåter i princip en betydande ökning av byggstarterna. På kort sikt pekar Byggfaktas databas på en fortsättning upp till 75 miljoner kvm byggstartade projekt. För de närmaste åren ser marknadsläget lite sämre ut. De underliggande bestämningsfaktorerna för handelns försäljning; tillväxten i hushållens disponibla inkomster och den privata konsumtionen kommer att avta de närmaste åren. Beräkningar på Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna 28/29 kan backa till 5 kvm eller lägre. Det är fortfarande en hög nivå sett i ett lite längre perspektiv. Det är t ex väsentligt högre än under den närmast föregående Trots att marknadsförutsättningarna för utbyggnaden av stora handelsområden är väsentligt tuffare än i de övriga nordiska länderna ökade byggstarterna till drygt 2 miljoner kvm 26. Flera stora centrumprojekt startades. Och Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna mycket väl fortsätta upp 3 miljoner kvm i år. Expansionen under högkonjunkturen 1999/2. Utbudet av nya handelslokaler på marknaden var under förra året omkring 65 kvm. Det stiger i år till omkring 7 kvm och ligger kvar på ungefär samma nivå under 28. Stockholm och Malmöregionerna svarar för en ganska stor del av investeringarna på kort sikt. Kvm Nyproduktion av handelslokaler i Norden Byggstarter i kvm låg i Syddanmark men under det närmaste året är det Hovedstadsregionen och Sjælland som gäller. I Slagelse startar Nordicom A/S utbyggnaden av ett stort handelsområde på sammanlagt närmare 5 kvm; Storcenter Slagelse Under 26 startades sammanlagt omkring 67 kvm nya affärslokaler i. Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna på kort sikt kan öka till 75 8 kvm med en fortsatt stark konjunktur som motor i marknaden. Den regionala koncentrationen av handelsprojekten är inte lika omfattade som för kontorsbyggandet. De tre stora regionerna 26 var Oslo, Akershus och Buskerud med sammanlagt omkring 4 procent av de totala nystarterna. De kända projektplanerna pekar på att byggandet de närmaste tre åren till en betydande del kommer att ligga i Akershus, Rogaland och Hordaland som har ungefär 4 procent av marknaden. Projektreserven i Oslo är relativt liten och mindre än till exempel i näraliggande Vestfold. Investeringsaktiviteten kommer att vara särskilt stor i Akershusregionen som har flera stora utbyggnadsområden i bland annat Bærum, Ullensaker, Vestby och Skedsmo kommuner. Investeringar i handelslokaler är lika hett som i de övriga Nordiska länderna. De senaste åren har byggstarterna ökat med 5 6 procent till omkring 7 kvm. Fram till halvårsskiftet i år har 5 kvm byggstartats. Höstens projektreserv är dock inte så omfattande; omkring 3 kvm. En del av projekten kommer som vanligt att realiseras senare. För hela 27 pekar Byggfaktas databas ändå på att byggstarterna når ungefär samma nivå som 26. Investeringsplanerna för de närmaste tre åren omfattar närmare 1 miljon kvm nya handelslokaler. I Tampere bygger Sponda Oyj ett nytt köpcentrum på 5 kvm. Och det planeras ett antal stora handelsbyggnader i andra större städer i utanför huvudstadsområdet. De klart största investerarna de närmaste åren är NCC med en projektreserv på omkring 15 kvm och Skanska med omkring 12 kvm. 41

6 Nordisk ByggAnalys Besöksnäringen Omfattande Besöksnäringen är het; byggstarterna inom sektorn fördubblades under 26. Flera stora projekt startades. Projektreserven är omfattande med flera projekt i miljardklassen. Gränslinjen till renodlade fritidsanläggningar är på väg att suddas ut. Investeringarna i hotell och konferensanläggningar mer än fördubblades under 26; från 1,5 miljarder kronor till omkring 3 miljarder kronor enligt Byggfaktas databas. Och intresset ser inte ut att ha försvagats; hittills i år ligger byggstarterna 15 2 procent högre än under samma period förra året. Allt talar för att rekordet från 26 passeras med råge. Projektreserven är omfattande. Hotellprojekten blir också mer och mer gränsöverskridande med funktioner som skall dra besökare. Ett exempel är Holiday Club Västervik som börjar byggas nästa år. Det omfattar ett hotell på cirka 3 4 kvm som komineras med ett upplevelsebad, en multihall och en 18 håls golfbana. Det finns flera projekt av den här typen på gång i landet. Samtliga hand lar om investeringar i miljardklassen. De totala investeringarna inom besöksnäringen ökade ganska kraftigt under 26 då Varma Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö startade ett nytt hotellprojekt i Vantaa kommun. Projektet omfattar totalt omkring 84 kvm. Det här projektet bidrog i väsentligt grad till att byggstarterna ökade till 2,7 miljarder kronor Bangårdsposten i Stockholm med byggstart under 28 omfattar 6 kvm lokaler med hotell och kongress i halva huset och kontor i resten. Ombyggnaden av Gamla Centralposten i Göteborg kommer att innehålla ett hotell med 5 rum, en spaanläggning, konferenslokaler, butiker samt flertalet restauranger. Kvm under 26. Projektreserven för 27 är inte särskilt omfattande men sannolikt når byggstarterna ändå ungefär samma nivå som året innan. Hotellanläggningar i Norden Byggstarter i miljoner Sek Investeringsutvecklingen är är minst lika stark som i. Under 26 ökade de totala investeringarna från drygt 1,5 miljarder Sek till omkring 2,5 miljarder Sek. Hittills i år har byggstarterna enligt Byggfaktas databas ökat till drygt 2,5 miljarder kronor. Estatia A/S började under sommaren bygga en hotelloch fritidshusanläggning på De totala investeringarna i besöksnäringen i ökade till omkring 2 miljader kronor under 26. Projektreserven är omfattandet med flera stora hotellprojekt i pipeline. I Öre stad planerar Steen & Ström att bygga en hotell och konferensanläggning Fields Center Ørestad på närmare 6 kvm. totalt 25 kvm i Bøeseter i Buskerudsregionen. Sammanlagt investerar företaget 8 85 miljoner kronor. Men det kommer inte att stanna här. Byggfakts databas redovisar en projektreserv på omkring 6 miljarder Sek i renodlade hotellanläggningar för det närmaste halvåret. Större delen av de projekten kommer inte att startas men även om bara 1 15 procent av projekten påbörjas kommer marknaden att nå all timehigh under 27. I är också investeringar i fritidsstugor i olika former betydligt mer omfattande än till exempel i. I Esbjergs Havn planerar Pedersen Gruppen A/S att bygga en hotell och kontorsanläggning på 4 kvm i form av ett 13 meter högt torn Finska Sunborn Oy planerar att bygga en fritidsanläggning på 4 kvm i Gilleleje. Lübker Golf A/S planerar att bygga ut anläggningen i Syd djurs med ytterligare 3 kvm för bland annat konferenser. Och det finns ytterligare ett antal riktigt stora projekt men byggstarten ligger sannolikt inte under det närmaste året. De totala byggstarterna under 27 kommer sannolikt att ligga kvar på ungefär samma nivå som

7 Nordisk ByggAnalys Fritidsanläggningar Expansion Fritidsanläggningar fungerar i allt större omfattning som komplement och attraktionskraft för besöksnäringen. Allt fler hotellprojekt innehåller funktioner för upplevelser av olika slag. Investeringar i olika typer av fritidsanläggningar var länge en ganska stabil marknad med en årlig investeringsnivå omkring 2 miljarder kronor. Byggstarterna började öka under 25 och 26 stannade marknaden på omkring 5,5 miljarder kronor. Och på den nivå kommer investeringarna att ligga ett par år framåt. Till stor del beror det på att fritidsanläggningar i ökad omfattning betraktas som ett starkt konkurrensmedel inom besöksnäringen. Det handlar om arenor med en mängd olika funktioner utöver själva idrottsarenan. Och projekten har blivit mycket stora. Den nya Nationalarenan för fotboll som börjar byggas under nästa år är en investering på omkring 2 miljarder kronor. Den innehåller bland annat kontor och kommer med all säkerhet att göra området intressant för ytterligare investeringar. I Malmö har byggandet av Malmö Arena startats. Upplägget är detsamma med ett stort antal funktioner utöver själva idrottsarenan. Den kommer att öka trafiken i Hyllieområdet och bidra till att locka fram fler investeringar. I samma område tänker Malmö Stad plöja ned omkring 1,5 miljarder kronor i en äventyrspark. Kr Investeringarna i fritidsanläggningar är en stabil marknad med i stort sett samma nivå de senaste åren. Byggstarterna har legat omkring 1 miljard kronor per år. Och 27 blir inget undantag, Projektreserven de tre närmaste åren är hyggligt omfattande; omkring 7,5 miljarder kronor som kan jämföras med en normalproduktion på omkring 1 miljard kronor per år. Projekten är som regel ganska små. Det finns inga riktigt stora projekt i planerna förutom en simhall i Helsingfors som går lös på 25 miljoner kronor och skall byggas av Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto med byggstart under 28. Fritidsanläggningar i Norden Byggstarter i miljoner Sek Fritidsanläggningar är ett hett område för investeringar. Under 26 ökade de totala byggstarterna till 4,1 miljarder kronor enligt Byggfaktas databas. Sannolikt fortsätter byggstarterna upp ytterligare under 27 till närmare 4 miljarder kronor. Projekten är relativt jämnt fördelade över landet. Akershus, Oslo och Rogaland drog 26/ De totala byggstarterna ökade under 26 till 2,8 miljarder kronor. De stora delen av investeringarna inom sektorn är idrottshallar av olika typer. Under 26 anger Byggfakta den marknaden till omkring 2 miljarder kronor. Under 27 ser marknaden ut att hamna något lägre på 2,5 miljarder kronor. Marknads läget är dock svårt till sig lite större investeringsvolym än övriga regioner. Och ser man ytterligare ett par år framåt så svarar dessa tre regioner en ännu större andel av marknaden. I byggplanerna finns ett antal stora projekt. Dit hör rivning och nybyggnad av Holmenkollens hoppstadion som beräknas kosta 8 miljoner kronor. Här finns ett flertal stora skidanlänggningar t ex Bøverdalen ett nytt alpinområde i Oppland med en beräknad byggkostnad på närmare 2 miljoner kronor. Vålerenga Park AS planerar att bygga en ny arena i Oslo med en byggkostnad på 1.1 miljoner kronor. att bedömma eftersom en stor del av projekten har en preliminär byggstart som ligger i slutet av året. Parken Sport og Entertainment A/S planerar att bygga en multihall för 6 miljoner kronor invid Parken på Øster Allé i Köpenhamn. Dessutom planerar företetaget en stor om och tillbyggnad av Parken med byggstart det närmaste året. OUO 1993 ApS ligger bakom planerna på att bygga en multiarena i Kolding med plats för upp till 35 personer vid konserter. Projektet har samma grändsöverskridande karaktär som många andra projekt inom besöksnäringen. I arenan planeras också ett hotell. 43

8 Nordisk ByggAnalys Gertrudsvik Värsting Holiday Club Sweden drar igång en megasatsning i Västervik under 28; Holiday Club Västervik med en investeringssumma på dryga miljarden. Projektet utgör en del av Västerviks nya prestigeområde Gertudsvik. Holilday Club Västervik är ett stort projekt oavsett var det ligger. I Västerviksregionen är det ett gigantiskt projekt. Projektet omfattar ett hotell på 3 4 kvadratmeter, ett upplevelsebad, en multihall och 25 andelslägenheter. Inom anläggningen kommer också att finnas en 18 håls golfbana. Och det är klart att ett projekt av den här karaktären kommer bli en stark ekonomisk motor i kommunen med ett mycket stort omland. Och som sannolikt kommer att ge följdinvesteringar av betydande omfattning till exempel inom besöksnäringen i kommunen. Det inte är den första anläggningen av den här karaktären som Holiday Club bygger. Holiday Club Resorts är ett finskt företag som har en marknadsledande position nom spa och fritidsupplevelser. Företaget har en omsättning på närmare en miljard kronor och omkring 7 anställda. Västerviks ekonomiska tillväxt har hittills varit svag. Sedan 199 har den totala tillväxten varit knappt 15 procent. Det placerar Västervik långt ned i tillväxtligan. Tillväxten i hela landet under den perioden var drygt 35 procent. I Oskarshamn var den knappt 3 procent och i Kalmar 4 procent. Under samma period har antalet invånare i kommunen minskat med 35 personer. Den totala investeringssumman för projektet beräknas ligga omkring 1,5 miljarder kronor. En närliggande jämförelse för att få perspektiv på projektet kan vara Västerviks totala byggmarknad. Det är en relativt stabil byggmarknad med en omsättning på närmare 3 miljoner kronor i högkonjunktur och nedåt 1 miljoner kronor i en lågkonjunktur. Projektet kommer konjunkturmässigt lägligt. Med byggstart 28 och fullt färdigt 21/211 ligger byggfasen i en konjunkturdämpning och driftstarten i en konjunkturuppgång. Det är uppenbart att kommunens resurser inte kommer att räcka till för utbyggnaden. Projektet drar omedelbart byggarbetskraft och sannolikt i en svagare byggkonjunktur än idag. Även om hela investeringssumman på 1,5 miljarder kronor inte kommer byggmarknaden tillgodo så är byggutbytet säkert i trakterna av 5 miljoner kronor eller mer. Med en byggtid på 2 3 år kommer det alltså att krävas ungefär lika många byggnadsarbetare som normalt krävs för ett års byggverksamhet i Västervik. Investeringsplanerna i Västervik är inte så omfattande men i Gertrudsviksområdet där Holiday Club Västervik kommer att ligga finns ytterligare projekt på totalt omkring 35 miljoner kronor. Det är Gertrudsviks Fastighets AB som ligger bakom de projekten med bland annat 175 gruppbyggda småhus och en stugby med 11 lägenheter. Som framgår av indikatorerna för den regionala byggmarknaden har utvecklingen varit sämre än landet i övrigt Inflödet av nya projekt Total byggmarknad Mkr Kalmar län Projekteringstrycket Orderingång till arkitekter 25 Mkr Kalmar län Mkr Byggstarter Löpande årsvärde Region Nationell marknad 44

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

TMF I SIFFROR. Statistik om den svenska trä- och möbelindustrin Nr 1, april 2014

TMF I SIFFROR. Statistik om den svenska trä- och möbelindustrin Nr 1, april 2014 12 1 8 Prognoscentret AB 7 5 3-96 Hushållen mer pessimistiska än normalt. Lågkonjunktur Högkonjunktur -12 7 TMF I SIFFROR Statistik om den svenska trä- och möbelindustrin Nr 1, april 214 Välkommen till

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv 2009 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv Sammanfattning Stockholms län betalar mer än hälften av den statliga fastighetsskatten för näringsfastigheter.

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer