Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep Innehåll:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:"

Transkript

1 Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler 42 Besöksnäringen 43 Fritidsanläggningar 44 Holiday Club Västervik RBI INDIKATORN Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stor antal olika typer av byggnader. Lokaler Framför allt kommersiella lokaler är den nordiska byggmarknadens främsta drivkraft just nu. Investeringsaktiviteten i handelslokaler är oförminskat stark i samtliga nordiska. Under 27 räknar Byggfakta Projektnytt med att byggstarterna sammanlagt når omkring 2,5 miljoner kvadratmeter. Tempot i kontorsbyggandet har ökat väsentligt de senaste åren i samtliga fyra nordiska länder och totalt kommer ungefär 2 miljoner kvadratmeter kontorslokaler att startas under 27. Bostadsbyggandet tuffar på men antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus blir lägre i år än förra året då närmare 17 lägenheter påbörjades. 37

2 Nordisk ByggAnalys Nordisk marknad Lite svagare Den nordiska byggkonjunkturen ser ut att ha dämpats något under de första halvåret. Byggstarterna i fortsatte upp men i något långsammare takt än tidigare. Den danska byggmarknaden backade medan den norska marknaden ökade ganska kraftigt efter en stark uppgång i övrigt husbyggande. Byggkonjunturen i är fortsatt stark. Övrigt husbyggande går starkt i samtliga nordiska länder. Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring Bostadsbyggandet i fortsätter att öka i nästan oförminskad takt. Vid halvårsskiftet 27 låg byggstarterna 15 2 procent högre än året innan. Däremot ökar inte antalet påbörjade projekt nämnvärt. Bostadstadsprojekten har blivit större. Byggstarterna inom övrigt husbyggande ökade med storleksordningen 1 15 procent jämfört med året innan. Och efter en lång period av svag tillväxt har också anläggningsbyggandet visat en påtagligt hög tillväxttakt det senaste året. Den norska byggmarknaden fortsätter att visa stora svängningar. Under det senaste året är det framför allt en starkt positiv utveckling inom övrigt husbyggande som dragit upp marknaden. Bostadsbyggandet ökar men i långsammare tempo. Och den norska anläggningsmarknden fortsätter att öka med bland annat start för dubbelspårsutbyggnaden mellan Lysaker och Sandvika. Den danska byggkonjunkturen dämpas av en fortsatt tillbakagång inom bostadsbyggandet. Byggstarterna minskade under de senaste 12 månaderna med närmare 2 procent. Däremot är utvecklingen inom övrigt husbyggande betydligt mer positiv med en årligt tillväxttakt på 2 25 procent. Utbyggnaden av Örestad ger ett betydande tillskott av stora projekt. Aktiviteten på marknaden är hög även i andra delar av Köpenhamn. Den finska byggkonjunkturen drivs i första hand av en betydande aktivitet inom övrigt husbyggande som under det senaste året ökade med 2 25 procent. Bostadsbyggandet har börjat gå sämre med en klart lägre takt i byggstarterna hittills i år. Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring

3 Nordisk ByggAnalys Bostäder Färre starter Byggstarterna ökade till närmare 7 lägenheter förra året. En svagare marknad är på väg. Byggstarterna stannar på drygt 5 lägenheter 27. Det är som står för tappet. En följd av de forcerade byggstarterna i under 26 men kanske också ett tecken på en svagare marknad. Under årets sju första månader startades omkring 6. lägenheter i flerbostadshus enligt Byggfaktas databas. Det är en halvering av byggstarterna under mostsvarande period 26. En del av de minskade byggstarterna är en följd av de slopande subventionerna som förde med sig en viss forcering av byggstarterna med några tusen lägenheter i slutet av året. Men det är kanske inte hela sanningen. Byggfaktas databas visar också att projekteringen av bostäder minskar i stadig takt. I Stockholmsregionen låg orderingången till arkitekterna vid halvårsskiftet 3 procent lägre än året innan. Fortfarande är nivån hög men projekteringstrycket i regionen vände nedåt redan i början av 26. Därefter sjönk tillväxttakten successivt för att under hösten 26 övergå till att minska. Marknadsläget ser i stora drag ut på samma sätt i Malmö och Göteborg. Den minskade orderingången till arkitekterna kan tolkas som att marknaden är på väg in i ett svagare efterfrågeläge. Och antalet bostäder som är ute på försäljning i Stockholmsregionen är ovanligt högt för säsongen. Lgh De senaste åren har byggstarterna legat omkring 12 lägenheter per år. Lite mer under 26. Men även här ser marknaden ut att ha försvagats något under det senaste året. Byggstarterna under det första halvåret 27 låg 15 2 procent under motsvarande nivå 26. Och Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna under helåret 27 kan stanna på omkring 11 lägenheter. Helsingfors och Espoo svarar för omkring 25 procent av produktionen som annars har en ganska stor geografisk spridning. Tampere och Oulu har i stort sett samma omfattning på marknaden som Espoo; omkring 1 lägenheter per år. Nyproduktionen av flerbostäder i Norden Byggstarter i antal lägenheter Förra året startades omkring 1 lägenheter i flerbostadshus. Men marknadsläget har försvagats. Fallande fastighetspriser och ett lägre tempo i den danska ekonomin dämpar efterfrågan. Det började märkas under hösten 26 och fortsatte under första halvåret 27. På helårsnivå var byggstarterna då nere på 8 lägenheter. Och det är Produktionstakten är rätt jämn. Enligt Byggfaktas databas påbörjades omkring 17 nya lägenheter i flerbostadshus under 26. Och det ser ut att bli ungefär samma nivå 27. Och det kan bli något mer. Den norska konjunkturen är oförändrat stark med god tillväxt i hushållens disponibla inkomster. Produktionen av flerbostadshus ligger till stor del i Oslo och Akershus som svarar för omkring 35 procent av marknaden. Ytterligare omkring 2 procent ligger i Rogaland och Sør Trøndelag. Den största tillväxten under senare år finns i expansiva Akershus där byggstarterna mer än fördubblats. Regionen har också en betydande projektreserv för ett fortsatt högt bostadsbyggande. Även andra byggmarknader visar en stark expansion i regionen, vilket knappast är någon nackdel för bostadsbyggandet. Bostadbyggandet i Osloregionen är stabilt lägenhetet per år. nog den nivån eller lägre som gäller för helåret 27. Utvecklingen i Ørestaden spelar en lika väsentlig roll för bostadsbyggandet som för kommersiella lokaler. Det handlar om flera stora projekt som dras igång under det närmaste året. Bighouse som drivs av Høpfner A/S innehåller sammanlagt 58 bostäder. Projektet ligger i startgroparna med markarbeten under hösten. Hannemannsparken som drivs av Nordkranen A/S omfattar 6 bostäder och 4 kvadratmeter kommersiella lokaler. Förberedande projektering pågår. 39

4 Nordisk ByggAnalys Kontorslokaler Ökar stadigt Investeringarna i kommersiella fastigheter ökade ordentligt de senaste 12 månaderna. Samtliga delmarknader visade en klart positiv utveckling. Fortfarande är handelslokaler heta men utvecklingen för både kontorsfastigheter och hotellfastigheter. Investeringarna i kontorslokaler fortsatte upp under första halvåret 27. På årsbasis låg byggstarterna i månadsskiftet juli/augusti på omkring 55 kvm. Under första halvåret startades närmare 25 kvm kontorslokaler. Beräkningar i Byggfaktas databas pekar på att utbudet av nya kontorslokaler på marknaden ökar från omkring 31 kvm 26 till omkring 425 kvm 27. Databasen pekar också på att den nivån bibehålls under 28. Men det är fortfarande en bra bit kvar till de nivåer som gällde under de föregående högkonjunkturens dryga 7 kvm Geografiskt handlar det givetvis i första hand om storstadsområdena med tonvikt på Stockholm. Men det senaste året har bjudit på en väsentligt högre takt i Malmö/ Lund. I Stockholm är det hög takt både inom nyproduktionen och moderniseringen av kontorslokaler. I Göteborg handlar investeringarna till stor del om stora ombyggnader i Nordstan men fortfarande relativt begränsad nyproduktion. I Malmö/Lund har nyproduktionen ökat kraftigt det senaste året med framför allt ett stor projekt i Lund. Kvm Nyproduktion av kontor i Norden Byggstarter i kvm Byggstarterna mer än fördubblades under 26 till omkring 4 kvm. Byggfaktas databas indikerar att byggstarterna minskar till omkring 35 kvm under 27. Projektreserven för de närmaste åren omfattar sammanlagt omkring 9 kvm. Kontoren byggs i allt väsentligt i huvudstadsregionen och framför allt i Helsingfors, Espoo och Vantaa. Under 27 är det YIT Rakennus Oy och NCC som svarar för den största projektvolymen. Den största reserven av kontorsprojekt för den kommersiella marknaden de närmaste åren finns hos NCC. Under 27 kommer marknaden att nå nya toppnivåer på 65 7 kvm påbörjade projekt. De är 15 2 procent högre än året innan. Projektreserven är mycket omfattande med ett betydande antal stora projekt över 1 kvm. Med en generellt stark konjunktur finns marknadsförutsättningarna för en fortsättning även Byggstarterna mer än fördubblades under 26 till omkring 5 kvm. Den nivån kan inte hållas under 27 då byggstarterna sannolikt stannar på närmare 4 kvm. Även det en rekordhög siffra sett på lite längre sikt. Investeringarna i kontorslokaler ligger i allt väsentligt i två regioner; Hovedstaden och Syddanmark. de närmaste åren. Större delen av kontorsbyggandet ligger i fyra regioner; Oslo, Akershus, Rogaland och Hordaland med tillsammans omkring 7 procent av byggstarterna 26. De fyra regionerna har också ungefär lika stor andel av projektreserven de närmaste tre åren. I Akershusregionen spelar utbyggnaden av Fornebuområdet en central roll för investeringarna. Men investeringsaktiviteten är generellt hög i regionen. Projektreserven i Hovedstadsregionen är mycket omfattande. Byggplanerna för de närmaste tre åren i Hovedstadsregionen ligger på drygt 1 miljon kvm. Byggstarterna de senaste åren har legat på 2 25 kvm per år. Helt dominerande i marknaden är utbyggnaden av Ørestad som svarar för den stora byggvolymen och de stora projekten. Byggfakta Projektnytt återkommer med en specialstudie av området under hösten. Syddanmark har de senaste åren svarat för en betydande del av kontorsinvesteringarna. Det är området Odense/Kolding/Vejle som främst lockar. 4

5 Nordisk ByggAnalys Handelslokaler Fortsatt hett Intresset för investeringar i handelslokaler ser inte ut att ha försvagats nämnvärt det senaste året. Det gäller samtliga Nordiska länder utom som dock har helt andra marknadsförutsättningar när det gäller utbyggnaden av externa handelsområden. Byggstartena ökade under 26 till drygt 7 kvm. Intresset för investeringar i handelslokaler har inte mattats. Projektreserven är omfattande och tillåter i princip en betydande ökning av byggstarterna. På kort sikt pekar Byggfaktas databas på en fortsättning upp till 75 miljoner kvm byggstartade projekt. För de närmaste åren ser marknadsläget lite sämre ut. De underliggande bestämningsfaktorerna för handelns försäljning; tillväxten i hushållens disponibla inkomster och den privata konsumtionen kommer att avta de närmaste åren. Beräkningar på Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna 28/29 kan backa till 5 kvm eller lägre. Det är fortfarande en hög nivå sett i ett lite längre perspektiv. Det är t ex väsentligt högre än under den närmast föregående Trots att marknadsförutsättningarna för utbyggnaden av stora handelsområden är väsentligt tuffare än i de övriga nordiska länderna ökade byggstarterna till drygt 2 miljoner kvm 26. Flera stora centrumprojekt startades. Och Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna mycket väl fortsätta upp 3 miljoner kvm i år. Expansionen under högkonjunkturen 1999/2. Utbudet av nya handelslokaler på marknaden var under förra året omkring 65 kvm. Det stiger i år till omkring 7 kvm och ligger kvar på ungefär samma nivå under 28. Stockholm och Malmöregionerna svarar för en ganska stor del av investeringarna på kort sikt. Kvm Nyproduktion av handelslokaler i Norden Byggstarter i kvm låg i Syddanmark men under det närmaste året är det Hovedstadsregionen och Sjælland som gäller. I Slagelse startar Nordicom A/S utbyggnaden av ett stort handelsområde på sammanlagt närmare 5 kvm; Storcenter Slagelse Under 26 startades sammanlagt omkring 67 kvm nya affärslokaler i. Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna på kort sikt kan öka till 75 8 kvm med en fortsatt stark konjunktur som motor i marknaden. Den regionala koncentrationen av handelsprojekten är inte lika omfattade som för kontorsbyggandet. De tre stora regionerna 26 var Oslo, Akershus och Buskerud med sammanlagt omkring 4 procent av de totala nystarterna. De kända projektplanerna pekar på att byggandet de närmaste tre åren till en betydande del kommer att ligga i Akershus, Rogaland och Hordaland som har ungefär 4 procent av marknaden. Projektreserven i Oslo är relativt liten och mindre än till exempel i näraliggande Vestfold. Investeringsaktiviteten kommer att vara särskilt stor i Akershusregionen som har flera stora utbyggnadsområden i bland annat Bærum, Ullensaker, Vestby och Skedsmo kommuner. Investeringar i handelslokaler är lika hett som i de övriga Nordiska länderna. De senaste åren har byggstarterna ökat med 5 6 procent till omkring 7 kvm. Fram till halvårsskiftet i år har 5 kvm byggstartats. Höstens projektreserv är dock inte så omfattande; omkring 3 kvm. En del av projekten kommer som vanligt att realiseras senare. För hela 27 pekar Byggfaktas databas ändå på att byggstarterna når ungefär samma nivå som 26. Investeringsplanerna för de närmaste tre åren omfattar närmare 1 miljon kvm nya handelslokaler. I Tampere bygger Sponda Oyj ett nytt köpcentrum på 5 kvm. Och det planeras ett antal stora handelsbyggnader i andra större städer i utanför huvudstadsområdet. De klart största investerarna de närmaste åren är NCC med en projektreserv på omkring 15 kvm och Skanska med omkring 12 kvm. 41

6 Nordisk ByggAnalys Besöksnäringen Omfattande Besöksnäringen är het; byggstarterna inom sektorn fördubblades under 26. Flera stora projekt startades. Projektreserven är omfattande med flera projekt i miljardklassen. Gränslinjen till renodlade fritidsanläggningar är på väg att suddas ut. Investeringarna i hotell och konferensanläggningar mer än fördubblades under 26; från 1,5 miljarder kronor till omkring 3 miljarder kronor enligt Byggfaktas databas. Och intresset ser inte ut att ha försvagats; hittills i år ligger byggstarterna 15 2 procent högre än under samma period förra året. Allt talar för att rekordet från 26 passeras med råge. Projektreserven är omfattande. Hotellprojekten blir också mer och mer gränsöverskridande med funktioner som skall dra besökare. Ett exempel är Holiday Club Västervik som börjar byggas nästa år. Det omfattar ett hotell på cirka 3 4 kvm som komineras med ett upplevelsebad, en multihall och en 18 håls golfbana. Det finns flera projekt av den här typen på gång i landet. Samtliga hand lar om investeringar i miljardklassen. De totala investeringarna inom besöksnäringen ökade ganska kraftigt under 26 då Varma Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö startade ett nytt hotellprojekt i Vantaa kommun. Projektet omfattar totalt omkring 84 kvm. Det här projektet bidrog i väsentligt grad till att byggstarterna ökade till 2,7 miljarder kronor Bangårdsposten i Stockholm med byggstart under 28 omfattar 6 kvm lokaler med hotell och kongress i halva huset och kontor i resten. Ombyggnaden av Gamla Centralposten i Göteborg kommer att innehålla ett hotell med 5 rum, en spaanläggning, konferenslokaler, butiker samt flertalet restauranger. Kvm under 26. Projektreserven för 27 är inte särskilt omfattande men sannolikt når byggstarterna ändå ungefär samma nivå som året innan. Hotellanläggningar i Norden Byggstarter i miljoner Sek Investeringsutvecklingen är är minst lika stark som i. Under 26 ökade de totala investeringarna från drygt 1,5 miljarder Sek till omkring 2,5 miljarder Sek. Hittills i år har byggstarterna enligt Byggfaktas databas ökat till drygt 2,5 miljarder kronor. Estatia A/S började under sommaren bygga en hotelloch fritidshusanläggning på De totala investeringarna i besöksnäringen i ökade till omkring 2 miljader kronor under 26. Projektreserven är omfattandet med flera stora hotellprojekt i pipeline. I Öre stad planerar Steen & Ström att bygga en hotell och konferensanläggning Fields Center Ørestad på närmare 6 kvm. totalt 25 kvm i Bøeseter i Buskerudsregionen. Sammanlagt investerar företaget 8 85 miljoner kronor. Men det kommer inte att stanna här. Byggfakts databas redovisar en projektreserv på omkring 6 miljarder Sek i renodlade hotellanläggningar för det närmaste halvåret. Större delen av de projekten kommer inte att startas men även om bara 1 15 procent av projekten påbörjas kommer marknaden att nå all timehigh under 27. I är också investeringar i fritidsstugor i olika former betydligt mer omfattande än till exempel i. I Esbjergs Havn planerar Pedersen Gruppen A/S att bygga en hotell och kontorsanläggning på 4 kvm i form av ett 13 meter högt torn Finska Sunborn Oy planerar att bygga en fritidsanläggning på 4 kvm i Gilleleje. Lübker Golf A/S planerar att bygga ut anläggningen i Syd djurs med ytterligare 3 kvm för bland annat konferenser. Och det finns ytterligare ett antal riktigt stora projekt men byggstarten ligger sannolikt inte under det närmaste året. De totala byggstarterna under 27 kommer sannolikt att ligga kvar på ungefär samma nivå som

7 Nordisk ByggAnalys Fritidsanläggningar Expansion Fritidsanläggningar fungerar i allt större omfattning som komplement och attraktionskraft för besöksnäringen. Allt fler hotellprojekt innehåller funktioner för upplevelser av olika slag. Investeringar i olika typer av fritidsanläggningar var länge en ganska stabil marknad med en årlig investeringsnivå omkring 2 miljarder kronor. Byggstarterna började öka under 25 och 26 stannade marknaden på omkring 5,5 miljarder kronor. Och på den nivå kommer investeringarna att ligga ett par år framåt. Till stor del beror det på att fritidsanläggningar i ökad omfattning betraktas som ett starkt konkurrensmedel inom besöksnäringen. Det handlar om arenor med en mängd olika funktioner utöver själva idrottsarenan. Och projekten har blivit mycket stora. Den nya Nationalarenan för fotboll som börjar byggas under nästa år är en investering på omkring 2 miljarder kronor. Den innehåller bland annat kontor och kommer med all säkerhet att göra området intressant för ytterligare investeringar. I Malmö har byggandet av Malmö Arena startats. Upplägget är detsamma med ett stort antal funktioner utöver själva idrottsarenan. Den kommer att öka trafiken i Hyllieområdet och bidra till att locka fram fler investeringar. I samma område tänker Malmö Stad plöja ned omkring 1,5 miljarder kronor i en äventyrspark. Kr Investeringarna i fritidsanläggningar är en stabil marknad med i stort sett samma nivå de senaste åren. Byggstarterna har legat omkring 1 miljard kronor per år. Och 27 blir inget undantag, Projektreserven de tre närmaste åren är hyggligt omfattande; omkring 7,5 miljarder kronor som kan jämföras med en normalproduktion på omkring 1 miljard kronor per år. Projekten är som regel ganska små. Det finns inga riktigt stora projekt i planerna förutom en simhall i Helsingfors som går lös på 25 miljoner kronor och skall byggas av Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto med byggstart under 28. Fritidsanläggningar i Norden Byggstarter i miljoner Sek Fritidsanläggningar är ett hett område för investeringar. Under 26 ökade de totala byggstarterna till 4,1 miljarder kronor enligt Byggfaktas databas. Sannolikt fortsätter byggstarterna upp ytterligare under 27 till närmare 4 miljarder kronor. Projekten är relativt jämnt fördelade över landet. Akershus, Oslo och Rogaland drog 26/ De totala byggstarterna ökade under 26 till 2,8 miljarder kronor. De stora delen av investeringarna inom sektorn är idrottshallar av olika typer. Under 26 anger Byggfakta den marknaden till omkring 2 miljarder kronor. Under 27 ser marknaden ut att hamna något lägre på 2,5 miljarder kronor. Marknads läget är dock svårt till sig lite större investeringsvolym än övriga regioner. Och ser man ytterligare ett par år framåt så svarar dessa tre regioner en ännu större andel av marknaden. I byggplanerna finns ett antal stora projekt. Dit hör rivning och nybyggnad av Holmenkollens hoppstadion som beräknas kosta 8 miljoner kronor. Här finns ett flertal stora skidanlänggningar t ex Bøverdalen ett nytt alpinområde i Oppland med en beräknad byggkostnad på närmare 2 miljoner kronor. Vålerenga Park AS planerar att bygga en ny arena i Oslo med en byggkostnad på 1.1 miljoner kronor. att bedömma eftersom en stor del av projekten har en preliminär byggstart som ligger i slutet av året. Parken Sport og Entertainment A/S planerar att bygga en multihall för 6 miljoner kronor invid Parken på Øster Allé i Köpenhamn. Dessutom planerar företetaget en stor om och tillbyggnad av Parken med byggstart det närmaste året. OUO 1993 ApS ligger bakom planerna på att bygga en multiarena i Kolding med plats för upp till 35 personer vid konserter. Projektet har samma grändsöverskridande karaktär som många andra projekt inom besöksnäringen. I arenan planeras också ett hotell. 43

8 Nordisk ByggAnalys Gertrudsvik Värsting Holiday Club Sweden drar igång en megasatsning i Västervik under 28; Holiday Club Västervik med en investeringssumma på dryga miljarden. Projektet utgör en del av Västerviks nya prestigeområde Gertudsvik. Holilday Club Västervik är ett stort projekt oavsett var det ligger. I Västerviksregionen är det ett gigantiskt projekt. Projektet omfattar ett hotell på 3 4 kvadratmeter, ett upplevelsebad, en multihall och 25 andelslägenheter. Inom anläggningen kommer också att finnas en 18 håls golfbana. Och det är klart att ett projekt av den här karaktären kommer bli en stark ekonomisk motor i kommunen med ett mycket stort omland. Och som sannolikt kommer att ge följdinvesteringar av betydande omfattning till exempel inom besöksnäringen i kommunen. Det inte är den första anläggningen av den här karaktären som Holiday Club bygger. Holiday Club Resorts är ett finskt företag som har en marknadsledande position nom spa och fritidsupplevelser. Företaget har en omsättning på närmare en miljard kronor och omkring 7 anställda. Västerviks ekonomiska tillväxt har hittills varit svag. Sedan 199 har den totala tillväxten varit knappt 15 procent. Det placerar Västervik långt ned i tillväxtligan. Tillväxten i hela landet under den perioden var drygt 35 procent. I Oskarshamn var den knappt 3 procent och i Kalmar 4 procent. Under samma period har antalet invånare i kommunen minskat med 35 personer. Den totala investeringssumman för projektet beräknas ligga omkring 1,5 miljarder kronor. En närliggande jämförelse för att få perspektiv på projektet kan vara Västerviks totala byggmarknad. Det är en relativt stabil byggmarknad med en omsättning på närmare 3 miljoner kronor i högkonjunktur och nedåt 1 miljoner kronor i en lågkonjunktur. Projektet kommer konjunkturmässigt lägligt. Med byggstart 28 och fullt färdigt 21/211 ligger byggfasen i en konjunkturdämpning och driftstarten i en konjunkturuppgång. Det är uppenbart att kommunens resurser inte kommer att räcka till för utbyggnaden. Projektet drar omedelbart byggarbetskraft och sannolikt i en svagare byggkonjunktur än idag. Även om hela investeringssumman på 1,5 miljarder kronor inte kommer byggmarknaden tillgodo så är byggutbytet säkert i trakterna av 5 miljoner kronor eller mer. Med en byggtid på 2 3 år kommer det alltså att krävas ungefär lika många byggnadsarbetare som normalt krävs för ett års byggverksamhet i Västervik. Investeringsplanerna i Västervik är inte så omfattande men i Gertrudsviksområdet där Holiday Club Västervik kommer att ligga finns ytterligare projekt på totalt omkring 35 miljoner kronor. Det är Gertrudsviks Fastighets AB som ligger bakom de projekten med bland annat 175 gruppbyggda småhus och en stugby med 11 lägenheter. Som framgår av indikatorerna för den regionala byggmarknaden har utvecklingen varit sämre än landet i övrigt Inflödet av nya projekt Total byggmarknad Mkr Kalmar län Projekteringstrycket Orderingång till arkitekter 25 Mkr Kalmar län Mkr Byggstarter Löpande årsvärde Region Nationell marknad 44

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Byggkonjunkturen hamrar sig fast

Byggkonjunkturen hamrar sig fast Byggkonjunkturen hamrar sig fast STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING, SCANDIC HASSELBACKEN, 2017-04-05 Johan Deremar Nationalekonom Makroekonomiska förutsättningar SVERIGES BYGGINDUSTRIER 3 Index Optimismen återvänder

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport 1 januari 3 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer -1-26 NCC AB 1 Januari-september i korthet Orderingång 4 336 (42 935) MSEK Nettoomsättning

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) ÄR BRANSCH- OCH ARBETSGIVARORGANISATION FÖR 3 200 BYGG-, ANLÄGGNINGS- OCH SPECIALFÖRETAG VERKSAMMA I SVERIGE. Fredrik Isaksson, chefekonom Johan Deremar,

Läs mer

BostadStorstad H1 2016

BostadStorstad H1 2016 November 2016 Pernilla Johansson Joakim Wernberg BostadStorstad H1 2016-2016 ett toppår, men det räcker inte Byggandet går framåt och 2016 ser ut att kunna bli ett toppår, men det räcker inte på långa

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Rapport Q1 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö ökar, men något mindre än övriga storstäder... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Ryssland ökar mest... 4

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012 Halvårsrapport 1 januari-3 juni 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Operatunneln i Oslo, Norge 212-8-16 NCC AB 1 Första halvåret i korthet Orderingång g på

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer NCC AB 2010-02-09 1 Sollentuna Centrum, Stockholm i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Rapport januari september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Blekinges utveckling under årets första nio månader... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad, men Polen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Delårsrapport 1 januari 30 september Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Tvärbanan, Stockholm Januari-september i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

BostadStorstad Q4 2015

BostadStorstad Q4 2015 December 2015 Per Tryding Jessica Ulfgren BostadStorstad Q4 2015 - Hellre tunnelbana än hiss? BostadStorstad är Handelskammarens index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö 212-4-27 NCC AB 1 Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Rådhuset, Kristianstad -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13,4 Mdr SEK (13,2) Orderstock

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015 Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 215 Nedan granskas konjunkturerna i landskapet Österbotten utgående från information om omsättning per näringsgren. Informationen är beställd från Statistikcentralen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Konjunkturrapport våren 2014

Konjunkturrapport våren 2014 Konjunkturrapport våren 2014 Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av

Läs mer

Pressrelease. Fallande priser dämpar tillväxten. Resultat från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2011

Pressrelease. Fallande priser dämpar tillväxten. Resultat från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2011 GfK Retail and Technology Pressrelease Datum 13 maj, 2011 Kontakt Ingemar Erlandsson Direktnummer Tel. +46 46 18 16 90 Fax +46 46 18 06 26 E-mail Ingemar.erlandsson@gfk.com Fallande priser dämpar tillväxten

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal 4 2012 Flera ljuspunkter i en fortsatt osäker ekonomisk omvärld Det är ingen överdrift att påstå att 2012 kännetecknades av stor ekonomisk oro på flera olika

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef

Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Koncernen resultatsammanfattning Mdr kr 2013 2012 Intäkter 136,3 131,9 Årets resultat 3,5 3,3 Utdelningsförslag Kronor/aktie 2013 2012 Utdelning 6,25

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2011

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2011 Halvårsrapport 1 januari-30 juni Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Prästängshallen Sigtuna -08-18 NCC AB 1 Agenda Perioden i korthet Marknadsläget Resultat

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2014 i Helsingfors

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2014 i Helsingfors Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2014 i Helsingfors Nyckeltal för Island Folkmängd 328.170 Förväntad BNP-utveckling 3,4 % Inflationstakt 2,5 % Arbetslöshet 3,8 % Styrränta 6,0 % Bolåneskuld

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND 62 PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND Utvecklingen av pendlingsströmmen över Öresund har framför allt ägt rum mellan Sydvästskåne och den danska delen av Öresundsregionen. Medan pendlingen från Sydvästskåne till

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2009

Delårsrapport januari-september 2009 Delårsrapport januari-september Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Tredje kvartalet i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock Bostadsförsäljning

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer November 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet Återigen minskar bostadsbyggandet. Efter finanskrisen

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur 2015-11-02 PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur PMI-total steg från 53,3 i september till 53,5 i oktober. Det fjärde kvartalet inleds med en solid tillväxttakt enligt ett tre-månaders

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Kungliga Musikhögskolan, Stockholm -11-06 NCC AB 1 i korthet Orderingång 13,0 Mdr SEK

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars Olle Ehrlén Vd och koncernchef. Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Telefonkonferens 10 maj 2010

Delårsrapport. 1 januari 31 mars Olle Ehrlén Vd och koncernchef. Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Telefonkonferens 10 maj 2010 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Telefonkonferens 10 maj 2010 a Hamnhuset, Centrum, Stockholm Göteborg Första kvartalet i

Läs mer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer.

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Halvårsrapport 1 januari 3 juni Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Isbjerget, Århus -8-16 NCC AB 1 Q2 i korthet Orderingång 17 798 (15 453) MSEK Nettoomsättning

Läs mer