Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:"

Transkript

1 Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler 42 Besöksnäringen 43 Fritidsanläggningar 44 Holiday Club Västervik RBI INDIKATORN Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stor antal olika typer av byggnader. Lokaler Framför allt kommersiella lokaler är den nordiska byggmarknadens främsta drivkraft just nu. Investeringsaktiviteten i handelslokaler är oförminskat stark i samtliga nordiska. Under 27 räknar Byggfakta Projektnytt med att byggstarterna sammanlagt når omkring 2,5 miljoner kvadratmeter. Tempot i kontorsbyggandet har ökat väsentligt de senaste åren i samtliga fyra nordiska länder och totalt kommer ungefär 2 miljoner kvadratmeter kontorslokaler att startas under 27. Bostadsbyggandet tuffar på men antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus blir lägre i år än förra året då närmare 17 lägenheter påbörjades. 37

2 Nordisk ByggAnalys Nordisk marknad Lite svagare Den nordiska byggkonjunkturen ser ut att ha dämpats något under de första halvåret. Byggstarterna i fortsatte upp men i något långsammare takt än tidigare. Den danska byggmarknaden backade medan den norska marknaden ökade ganska kraftigt efter en stark uppgång i övrigt husbyggande. Byggkonjunturen i är fortsatt stark. Övrigt husbyggande går starkt i samtliga nordiska länder. Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring Bostadsbyggandet i fortsätter att öka i nästan oförminskad takt. Vid halvårsskiftet 27 låg byggstarterna 15 2 procent högre än året innan. Däremot ökar inte antalet påbörjade projekt nämnvärt. Bostadstadsprojekten har blivit större. Byggstarterna inom övrigt husbyggande ökade med storleksordningen 1 15 procent jämfört med året innan. Och efter en lång period av svag tillväxt har också anläggningsbyggandet visat en påtagligt hög tillväxttakt det senaste året. Den norska byggmarknaden fortsätter att visa stora svängningar. Under det senaste året är det framför allt en starkt positiv utveckling inom övrigt husbyggande som dragit upp marknaden. Bostadsbyggandet ökar men i långsammare tempo. Och den norska anläggningsmarknden fortsätter att öka med bland annat start för dubbelspårsutbyggnaden mellan Lysaker och Sandvika. Den danska byggkonjunkturen dämpas av en fortsatt tillbakagång inom bostadsbyggandet. Byggstarterna minskade under de senaste 12 månaderna med närmare 2 procent. Däremot är utvecklingen inom övrigt husbyggande betydligt mer positiv med en årligt tillväxttakt på 2 25 procent. Utbyggnaden av Örestad ger ett betydande tillskott av stora projekt. Aktiviteten på marknaden är hög även i andra delar av Köpenhamn. Den finska byggkonjunkturen drivs i första hand av en betydande aktivitet inom övrigt husbyggande som under det senaste året ökade med 2 25 procent. Bostadsbyggandet har börjat gå sämre med en klart lägre takt i byggstarterna hittills i år. Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring Byggstarter total marknad - årlig procentuell förändring

3 Nordisk ByggAnalys Bostäder Färre starter Byggstarterna ökade till närmare 7 lägenheter förra året. En svagare marknad är på väg. Byggstarterna stannar på drygt 5 lägenheter 27. Det är som står för tappet. En följd av de forcerade byggstarterna i under 26 men kanske också ett tecken på en svagare marknad. Under årets sju första månader startades omkring 6. lägenheter i flerbostadshus enligt Byggfaktas databas. Det är en halvering av byggstarterna under mostsvarande period 26. En del av de minskade byggstarterna är en följd av de slopande subventionerna som förde med sig en viss forcering av byggstarterna med några tusen lägenheter i slutet av året. Men det är kanske inte hela sanningen. Byggfaktas databas visar också att projekteringen av bostäder minskar i stadig takt. I Stockholmsregionen låg orderingången till arkitekterna vid halvårsskiftet 3 procent lägre än året innan. Fortfarande är nivån hög men projekteringstrycket i regionen vände nedåt redan i början av 26. Därefter sjönk tillväxttakten successivt för att under hösten 26 övergå till att minska. Marknadsläget ser i stora drag ut på samma sätt i Malmö och Göteborg. Den minskade orderingången till arkitekterna kan tolkas som att marknaden är på väg in i ett svagare efterfrågeläge. Och antalet bostäder som är ute på försäljning i Stockholmsregionen är ovanligt högt för säsongen. Lgh De senaste åren har byggstarterna legat omkring 12 lägenheter per år. Lite mer under 26. Men även här ser marknaden ut att ha försvagats något under det senaste året. Byggstarterna under det första halvåret 27 låg 15 2 procent under motsvarande nivå 26. Och Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna under helåret 27 kan stanna på omkring 11 lägenheter. Helsingfors och Espoo svarar för omkring 25 procent av produktionen som annars har en ganska stor geografisk spridning. Tampere och Oulu har i stort sett samma omfattning på marknaden som Espoo; omkring 1 lägenheter per år. Nyproduktionen av flerbostäder i Norden Byggstarter i antal lägenheter Förra året startades omkring 1 lägenheter i flerbostadshus. Men marknadsläget har försvagats. Fallande fastighetspriser och ett lägre tempo i den danska ekonomin dämpar efterfrågan. Det började märkas under hösten 26 och fortsatte under första halvåret 27. På helårsnivå var byggstarterna då nere på 8 lägenheter. Och det är Produktionstakten är rätt jämn. Enligt Byggfaktas databas påbörjades omkring 17 nya lägenheter i flerbostadshus under 26. Och det ser ut att bli ungefär samma nivå 27. Och det kan bli något mer. Den norska konjunkturen är oförändrat stark med god tillväxt i hushållens disponibla inkomster. Produktionen av flerbostadshus ligger till stor del i Oslo och Akershus som svarar för omkring 35 procent av marknaden. Ytterligare omkring 2 procent ligger i Rogaland och Sør Trøndelag. Den största tillväxten under senare år finns i expansiva Akershus där byggstarterna mer än fördubblats. Regionen har också en betydande projektreserv för ett fortsatt högt bostadsbyggande. Även andra byggmarknader visar en stark expansion i regionen, vilket knappast är någon nackdel för bostadsbyggandet. Bostadbyggandet i Osloregionen är stabilt lägenhetet per år. nog den nivån eller lägre som gäller för helåret 27. Utvecklingen i Ørestaden spelar en lika väsentlig roll för bostadsbyggandet som för kommersiella lokaler. Det handlar om flera stora projekt som dras igång under det närmaste året. Bighouse som drivs av Høpfner A/S innehåller sammanlagt 58 bostäder. Projektet ligger i startgroparna med markarbeten under hösten. Hannemannsparken som drivs av Nordkranen A/S omfattar 6 bostäder och 4 kvadratmeter kommersiella lokaler. Förberedande projektering pågår. 39

4 Nordisk ByggAnalys Kontorslokaler Ökar stadigt Investeringarna i kommersiella fastigheter ökade ordentligt de senaste 12 månaderna. Samtliga delmarknader visade en klart positiv utveckling. Fortfarande är handelslokaler heta men utvecklingen för både kontorsfastigheter och hotellfastigheter. Investeringarna i kontorslokaler fortsatte upp under första halvåret 27. På årsbasis låg byggstarterna i månadsskiftet juli/augusti på omkring 55 kvm. Under första halvåret startades närmare 25 kvm kontorslokaler. Beräkningar i Byggfaktas databas pekar på att utbudet av nya kontorslokaler på marknaden ökar från omkring 31 kvm 26 till omkring 425 kvm 27. Databasen pekar också på att den nivån bibehålls under 28. Men det är fortfarande en bra bit kvar till de nivåer som gällde under de föregående högkonjunkturens dryga 7 kvm Geografiskt handlar det givetvis i första hand om storstadsområdena med tonvikt på Stockholm. Men det senaste året har bjudit på en väsentligt högre takt i Malmö/ Lund. I Stockholm är det hög takt både inom nyproduktionen och moderniseringen av kontorslokaler. I Göteborg handlar investeringarna till stor del om stora ombyggnader i Nordstan men fortfarande relativt begränsad nyproduktion. I Malmö/Lund har nyproduktionen ökat kraftigt det senaste året med framför allt ett stor projekt i Lund. Kvm Nyproduktion av kontor i Norden Byggstarter i kvm Byggstarterna mer än fördubblades under 26 till omkring 4 kvm. Byggfaktas databas indikerar att byggstarterna minskar till omkring 35 kvm under 27. Projektreserven för de närmaste åren omfattar sammanlagt omkring 9 kvm. Kontoren byggs i allt väsentligt i huvudstadsregionen och framför allt i Helsingfors, Espoo och Vantaa. Under 27 är det YIT Rakennus Oy och NCC som svarar för den största projektvolymen. Den största reserven av kontorsprojekt för den kommersiella marknaden de närmaste åren finns hos NCC. Under 27 kommer marknaden att nå nya toppnivåer på 65 7 kvm påbörjade projekt. De är 15 2 procent högre än året innan. Projektreserven är mycket omfattande med ett betydande antal stora projekt över 1 kvm. Med en generellt stark konjunktur finns marknadsförutsättningarna för en fortsättning även Byggstarterna mer än fördubblades under 26 till omkring 5 kvm. Den nivån kan inte hållas under 27 då byggstarterna sannolikt stannar på närmare 4 kvm. Även det en rekordhög siffra sett på lite längre sikt. Investeringarna i kontorslokaler ligger i allt väsentligt i två regioner; Hovedstaden och Syddanmark. de närmaste åren. Större delen av kontorsbyggandet ligger i fyra regioner; Oslo, Akershus, Rogaland och Hordaland med tillsammans omkring 7 procent av byggstarterna 26. De fyra regionerna har också ungefär lika stor andel av projektreserven de närmaste tre åren. I Akershusregionen spelar utbyggnaden av Fornebuområdet en central roll för investeringarna. Men investeringsaktiviteten är generellt hög i regionen. Projektreserven i Hovedstadsregionen är mycket omfattande. Byggplanerna för de närmaste tre åren i Hovedstadsregionen ligger på drygt 1 miljon kvm. Byggstarterna de senaste åren har legat på 2 25 kvm per år. Helt dominerande i marknaden är utbyggnaden av Ørestad som svarar för den stora byggvolymen och de stora projekten. Byggfakta Projektnytt återkommer med en specialstudie av området under hösten. Syddanmark har de senaste åren svarat för en betydande del av kontorsinvesteringarna. Det är området Odense/Kolding/Vejle som främst lockar. 4

5 Nordisk ByggAnalys Handelslokaler Fortsatt hett Intresset för investeringar i handelslokaler ser inte ut att ha försvagats nämnvärt det senaste året. Det gäller samtliga Nordiska länder utom som dock har helt andra marknadsförutsättningar när det gäller utbyggnaden av externa handelsområden. Byggstartena ökade under 26 till drygt 7 kvm. Intresset för investeringar i handelslokaler har inte mattats. Projektreserven är omfattande och tillåter i princip en betydande ökning av byggstarterna. På kort sikt pekar Byggfaktas databas på en fortsättning upp till 75 miljoner kvm byggstartade projekt. För de närmaste åren ser marknadsläget lite sämre ut. De underliggande bestämningsfaktorerna för handelns försäljning; tillväxten i hushållens disponibla inkomster och den privata konsumtionen kommer att avta de närmaste åren. Beräkningar på Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna 28/29 kan backa till 5 kvm eller lägre. Det är fortfarande en hög nivå sett i ett lite längre perspektiv. Det är t ex väsentligt högre än under den närmast föregående Trots att marknadsförutsättningarna för utbyggnaden av stora handelsområden är väsentligt tuffare än i de övriga nordiska länderna ökade byggstarterna till drygt 2 miljoner kvm 26. Flera stora centrumprojekt startades. Och Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna mycket väl fortsätta upp 3 miljoner kvm i år. Expansionen under högkonjunkturen 1999/2. Utbudet av nya handelslokaler på marknaden var under förra året omkring 65 kvm. Det stiger i år till omkring 7 kvm och ligger kvar på ungefär samma nivå under 28. Stockholm och Malmöregionerna svarar för en ganska stor del av investeringarna på kort sikt. Kvm Nyproduktion av handelslokaler i Norden Byggstarter i kvm låg i Syddanmark men under det närmaste året är det Hovedstadsregionen och Sjælland som gäller. I Slagelse startar Nordicom A/S utbyggnaden av ett stort handelsområde på sammanlagt närmare 5 kvm; Storcenter Slagelse Under 26 startades sammanlagt omkring 67 kvm nya affärslokaler i. Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna på kort sikt kan öka till 75 8 kvm med en fortsatt stark konjunktur som motor i marknaden. Den regionala koncentrationen av handelsprojekten är inte lika omfattade som för kontorsbyggandet. De tre stora regionerna 26 var Oslo, Akershus och Buskerud med sammanlagt omkring 4 procent av de totala nystarterna. De kända projektplanerna pekar på att byggandet de närmaste tre åren till en betydande del kommer att ligga i Akershus, Rogaland och Hordaland som har ungefär 4 procent av marknaden. Projektreserven i Oslo är relativt liten och mindre än till exempel i näraliggande Vestfold. Investeringsaktiviteten kommer att vara särskilt stor i Akershusregionen som har flera stora utbyggnadsområden i bland annat Bærum, Ullensaker, Vestby och Skedsmo kommuner. Investeringar i handelslokaler är lika hett som i de övriga Nordiska länderna. De senaste åren har byggstarterna ökat med 5 6 procent till omkring 7 kvm. Fram till halvårsskiftet i år har 5 kvm byggstartats. Höstens projektreserv är dock inte så omfattande; omkring 3 kvm. En del av projekten kommer som vanligt att realiseras senare. För hela 27 pekar Byggfaktas databas ändå på att byggstarterna når ungefär samma nivå som 26. Investeringsplanerna för de närmaste tre åren omfattar närmare 1 miljon kvm nya handelslokaler. I Tampere bygger Sponda Oyj ett nytt köpcentrum på 5 kvm. Och det planeras ett antal stora handelsbyggnader i andra större städer i utanför huvudstadsområdet. De klart största investerarna de närmaste åren är NCC med en projektreserv på omkring 15 kvm och Skanska med omkring 12 kvm. 41

6 Nordisk ByggAnalys Besöksnäringen Omfattande Besöksnäringen är het; byggstarterna inom sektorn fördubblades under 26. Flera stora projekt startades. Projektreserven är omfattande med flera projekt i miljardklassen. Gränslinjen till renodlade fritidsanläggningar är på väg att suddas ut. Investeringarna i hotell och konferensanläggningar mer än fördubblades under 26; från 1,5 miljarder kronor till omkring 3 miljarder kronor enligt Byggfaktas databas. Och intresset ser inte ut att ha försvagats; hittills i år ligger byggstarterna 15 2 procent högre än under samma period förra året. Allt talar för att rekordet från 26 passeras med råge. Projektreserven är omfattande. Hotellprojekten blir också mer och mer gränsöverskridande med funktioner som skall dra besökare. Ett exempel är Holiday Club Västervik som börjar byggas nästa år. Det omfattar ett hotell på cirka 3 4 kvm som komineras med ett upplevelsebad, en multihall och en 18 håls golfbana. Det finns flera projekt av den här typen på gång i landet. Samtliga hand lar om investeringar i miljardklassen. De totala investeringarna inom besöksnäringen ökade ganska kraftigt under 26 då Varma Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö startade ett nytt hotellprojekt i Vantaa kommun. Projektet omfattar totalt omkring 84 kvm. Det här projektet bidrog i väsentligt grad till att byggstarterna ökade till 2,7 miljarder kronor Bangårdsposten i Stockholm med byggstart under 28 omfattar 6 kvm lokaler med hotell och kongress i halva huset och kontor i resten. Ombyggnaden av Gamla Centralposten i Göteborg kommer att innehålla ett hotell med 5 rum, en spaanläggning, konferenslokaler, butiker samt flertalet restauranger. Kvm under 26. Projektreserven för 27 är inte särskilt omfattande men sannolikt når byggstarterna ändå ungefär samma nivå som året innan. Hotellanläggningar i Norden Byggstarter i miljoner Sek Investeringsutvecklingen är är minst lika stark som i. Under 26 ökade de totala investeringarna från drygt 1,5 miljarder Sek till omkring 2,5 miljarder Sek. Hittills i år har byggstarterna enligt Byggfaktas databas ökat till drygt 2,5 miljarder kronor. Estatia A/S började under sommaren bygga en hotelloch fritidshusanläggning på De totala investeringarna i besöksnäringen i ökade till omkring 2 miljader kronor under 26. Projektreserven är omfattandet med flera stora hotellprojekt i pipeline. I Öre stad planerar Steen & Ström att bygga en hotell och konferensanläggning Fields Center Ørestad på närmare 6 kvm. totalt 25 kvm i Bøeseter i Buskerudsregionen. Sammanlagt investerar företaget 8 85 miljoner kronor. Men det kommer inte att stanna här. Byggfakts databas redovisar en projektreserv på omkring 6 miljarder Sek i renodlade hotellanläggningar för det närmaste halvåret. Större delen av de projekten kommer inte att startas men även om bara 1 15 procent av projekten påbörjas kommer marknaden att nå all timehigh under 27. I är också investeringar i fritidsstugor i olika former betydligt mer omfattande än till exempel i. I Esbjergs Havn planerar Pedersen Gruppen A/S att bygga en hotell och kontorsanläggning på 4 kvm i form av ett 13 meter högt torn Finska Sunborn Oy planerar att bygga en fritidsanläggning på 4 kvm i Gilleleje. Lübker Golf A/S planerar att bygga ut anläggningen i Syd djurs med ytterligare 3 kvm för bland annat konferenser. Och det finns ytterligare ett antal riktigt stora projekt men byggstarten ligger sannolikt inte under det närmaste året. De totala byggstarterna under 27 kommer sannolikt att ligga kvar på ungefär samma nivå som

7 Nordisk ByggAnalys Fritidsanläggningar Expansion Fritidsanläggningar fungerar i allt större omfattning som komplement och attraktionskraft för besöksnäringen. Allt fler hotellprojekt innehåller funktioner för upplevelser av olika slag. Investeringar i olika typer av fritidsanläggningar var länge en ganska stabil marknad med en årlig investeringsnivå omkring 2 miljarder kronor. Byggstarterna började öka under 25 och 26 stannade marknaden på omkring 5,5 miljarder kronor. Och på den nivå kommer investeringarna att ligga ett par år framåt. Till stor del beror det på att fritidsanläggningar i ökad omfattning betraktas som ett starkt konkurrensmedel inom besöksnäringen. Det handlar om arenor med en mängd olika funktioner utöver själva idrottsarenan. Och projekten har blivit mycket stora. Den nya Nationalarenan för fotboll som börjar byggas under nästa år är en investering på omkring 2 miljarder kronor. Den innehåller bland annat kontor och kommer med all säkerhet att göra området intressant för ytterligare investeringar. I Malmö har byggandet av Malmö Arena startats. Upplägget är detsamma med ett stort antal funktioner utöver själva idrottsarenan. Den kommer att öka trafiken i Hyllieområdet och bidra till att locka fram fler investeringar. I samma område tänker Malmö Stad plöja ned omkring 1,5 miljarder kronor i en äventyrspark. Kr Investeringarna i fritidsanläggningar är en stabil marknad med i stort sett samma nivå de senaste åren. Byggstarterna har legat omkring 1 miljard kronor per år. Och 27 blir inget undantag, Projektreserven de tre närmaste åren är hyggligt omfattande; omkring 7,5 miljarder kronor som kan jämföras med en normalproduktion på omkring 1 miljard kronor per år. Projekten är som regel ganska små. Det finns inga riktigt stora projekt i planerna förutom en simhall i Helsingfors som går lös på 25 miljoner kronor och skall byggas av Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto med byggstart under 28. Fritidsanläggningar i Norden Byggstarter i miljoner Sek Fritidsanläggningar är ett hett område för investeringar. Under 26 ökade de totala byggstarterna till 4,1 miljarder kronor enligt Byggfaktas databas. Sannolikt fortsätter byggstarterna upp ytterligare under 27 till närmare 4 miljarder kronor. Projekten är relativt jämnt fördelade över landet. Akershus, Oslo och Rogaland drog 26/ De totala byggstarterna ökade under 26 till 2,8 miljarder kronor. De stora delen av investeringarna inom sektorn är idrottshallar av olika typer. Under 26 anger Byggfakta den marknaden till omkring 2 miljarder kronor. Under 27 ser marknaden ut att hamna något lägre på 2,5 miljarder kronor. Marknads läget är dock svårt till sig lite större investeringsvolym än övriga regioner. Och ser man ytterligare ett par år framåt så svarar dessa tre regioner en ännu större andel av marknaden. I byggplanerna finns ett antal stora projekt. Dit hör rivning och nybyggnad av Holmenkollens hoppstadion som beräknas kosta 8 miljoner kronor. Här finns ett flertal stora skidanlänggningar t ex Bøverdalen ett nytt alpinområde i Oppland med en beräknad byggkostnad på närmare 2 miljoner kronor. Vålerenga Park AS planerar att bygga en ny arena i Oslo med en byggkostnad på 1.1 miljoner kronor. att bedömma eftersom en stor del av projekten har en preliminär byggstart som ligger i slutet av året. Parken Sport og Entertainment A/S planerar att bygga en multihall för 6 miljoner kronor invid Parken på Øster Allé i Köpenhamn. Dessutom planerar företetaget en stor om och tillbyggnad av Parken med byggstart det närmaste året. OUO 1993 ApS ligger bakom planerna på att bygga en multiarena i Kolding med plats för upp till 35 personer vid konserter. Projektet har samma grändsöverskridande karaktär som många andra projekt inom besöksnäringen. I arenan planeras också ett hotell. 43

8 Nordisk ByggAnalys Gertrudsvik Värsting Holiday Club Sweden drar igång en megasatsning i Västervik under 28; Holiday Club Västervik med en investeringssumma på dryga miljarden. Projektet utgör en del av Västerviks nya prestigeområde Gertudsvik. Holilday Club Västervik är ett stort projekt oavsett var det ligger. I Västerviksregionen är det ett gigantiskt projekt. Projektet omfattar ett hotell på 3 4 kvadratmeter, ett upplevelsebad, en multihall och 25 andelslägenheter. Inom anläggningen kommer också att finnas en 18 håls golfbana. Och det är klart att ett projekt av den här karaktären kommer bli en stark ekonomisk motor i kommunen med ett mycket stort omland. Och som sannolikt kommer att ge följdinvesteringar av betydande omfattning till exempel inom besöksnäringen i kommunen. Det inte är den första anläggningen av den här karaktären som Holiday Club bygger. Holiday Club Resorts är ett finskt företag som har en marknadsledande position nom spa och fritidsupplevelser. Företaget har en omsättning på närmare en miljard kronor och omkring 7 anställda. Västerviks ekonomiska tillväxt har hittills varit svag. Sedan 199 har den totala tillväxten varit knappt 15 procent. Det placerar Västervik långt ned i tillväxtligan. Tillväxten i hela landet under den perioden var drygt 35 procent. I Oskarshamn var den knappt 3 procent och i Kalmar 4 procent. Under samma period har antalet invånare i kommunen minskat med 35 personer. Den totala investeringssumman för projektet beräknas ligga omkring 1,5 miljarder kronor. En närliggande jämförelse för att få perspektiv på projektet kan vara Västerviks totala byggmarknad. Det är en relativt stabil byggmarknad med en omsättning på närmare 3 miljoner kronor i högkonjunktur och nedåt 1 miljoner kronor i en lågkonjunktur. Projektet kommer konjunkturmässigt lägligt. Med byggstart 28 och fullt färdigt 21/211 ligger byggfasen i en konjunkturdämpning och driftstarten i en konjunkturuppgång. Det är uppenbart att kommunens resurser inte kommer att räcka till för utbyggnaden. Projektet drar omedelbart byggarbetskraft och sannolikt i en svagare byggkonjunktur än idag. Även om hela investeringssumman på 1,5 miljarder kronor inte kommer byggmarknaden tillgodo så är byggutbytet säkert i trakterna av 5 miljoner kronor eller mer. Med en byggtid på 2 3 år kommer det alltså att krävas ungefär lika många byggnadsarbetare som normalt krävs för ett års byggverksamhet i Västervik. Investeringsplanerna i Västervik är inte så omfattande men i Gertrudsviksområdet där Holiday Club Västervik kommer att ligga finns ytterligare projekt på totalt omkring 35 miljoner kronor. Det är Gertrudsviks Fastighets AB som ligger bakom de projekten med bland annat 175 gruppbyggda småhus och en stugby med 11 lägenheter. Som framgår av indikatorerna för den regionala byggmarknaden har utvecklingen varit sämre än landet i övrigt Inflödet av nya projekt Total byggmarknad Mkr Kalmar län Projekteringstrycket Orderingång till arkitekter 25 Mkr Kalmar län Mkr Byggstarter Löpande årsvärde Region Nationell marknad 44

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer.

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Halvårsrapport 1 januari 3 juni Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Isbjerget, Århus -8-16 NCC AB 1 Q2 i korthet Orderingång 17 798 (15 453) MSEK Nettoomsättning

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2012-09-07 Publicerad i september 2012 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se 1 (11) Bolånemarknaden

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö 212-4-27 NCC AB 1 Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt

Läs mer

Konjunkturrapport våren 2014

Konjunkturrapport våren 2014 Konjunkturrapport våren 2014 Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013 MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 213 Mars 214 Beräknad tillförsel av betongvaror 21-213 Prognos 214-216, 213 års priser Fabrikspriser, Mkr Förändring, procent 21 4 33 4 79 4 54 4 69 2 2 I

Läs mer

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Våren 211 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer 2013-01-30 NCC AB 1 Q4 i korthet Stark avslutning gav ett bra år Samtliga affärsområden i nivå med

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011 Skanskas Årsstämma Stockholm, 5 april 2011 Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Koncernen Resultat 2010 i korthet Mdr kr 2010 2009 Rörelseresultat 5,3 5,2 Avkastning på eget kapital,

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Nr 4 2014 10 december

Nr 4 2014 10 december Nr 4 2014 10 december Temperaturhöjning på Nordens byggmarknad Den samlade nordiska byggmarknaden förbättras successivt. Bilden är dock splittrad länderna emellan, där Island, Sverige och i viss mån Norge

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Triangeln, Sweden -10-24 NCC AB 1 Q3 i korthet Orderingång 12 383 (12 160) MSEK Orderstock

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Det är inte kommunen som tagit initiativ till att utveckla centrumområdet. Tvärtom

Läs mer

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia Pressinformation från Mobilia Det här är Mobilia! Historik Mobilia Mobilia är Malmös största och äldsta shoppingcenter. Mobilia öppnade för handel 1968 efter att lokalerna under de 70 föregående åren hyst

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? Ett förslag till hur en idé att radikalt förändra byggandet skall kunna realiseras. Dr Sarah Philipson, assistant professor i Marketing, Hägskolan i

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer