huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på kvadratmeter är Göteborgs första

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första"

Transkript

1 DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande 53 Trafikens infrastruktur 54 Investeringsmotorerna Det toppmoderna huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 5 kvadratmeter är Göteborgs första färdigställda Green Building-projekt. Göteborgs- Foto: Jenny Marcuson. Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp på marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades regionens byggmarknad har legat på ungefär samma nivå de tre senaste åren. De flesta delmarknader har gått igenom lågkonjunkturen relativt obemärkta enligt Byggfakta. Det är endast det kommersiella byggandet som gått tillbaka i större omfattning. Under de första fem månaderna av 21 ligger byggstarterna betydligt högre än under motsvarande period året innan. Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 15 badrum är idag mögelsäkrade med Lux Elements. De är godkända av Boverket. En garanterad trygghet som lönar sig i längden. Skivorna är färdiga för plattsättning på väggar och tak, i alla våtutrymmen inklusive ångbastu, pool etc. Förutom plana skivor kan de beställas i olika välvda former. För mer information se vår hemsida eller kontakta kundtjänst. KGC Verktyg & Maskin AB Tel E-post: 47

2 ByggAnalys Göteborgsregionen Tillväxt igen? Det första kvartalet 21 ökade byggstarterna inom husbyggandet medan väg- och anläggningsmarknaden stod still. Årstakten i den totala byggmarknaden låg i maj väsentligt högre än under motsvarande period året innan. Total marknad mkr kv 28 3kv 28 1kv 29 3kv 29 1kv 21 Bostadsbyggandet mkr kv 28 3kv 28 1kv 29 3kv 29 1kv 21 Byggaktiviteten i regionen har ökat påtagligt under det senaste året enligt Byggfakta. Byggstarterna under första kvartalet var mer än dubbelt så stora som året innan tack vare byggstart för ett par stora projekt. Jämförelsen är förstås inte helt bra eftersom vinterhalvåret 28/29 var riktigt svagt. Men lågkonjunkturen har inte påverkat regionens totala byggmarknad i någon påtaglig omfattning. Däremot finns det en skilda delmarknader som gått tillbaka kraftigt och enskilda kvartal som varit svaga. Byggstarterna i den totala byggmarknaden 29 var i stort sett på samma nivå som året innan. Och i månadsskiftet april/maj låg årstakten i marknaden 35-4 procent högre än året innan. Det totala bostadsbyggandet ökade något under 29. Den positiva trenden fortsatte under det första kvartalet med en stark uppgång framför allt inom produktionen av lägenheter i flerbostadshus. Produktionen av industri- och logistiklokaler har backat väsentligt under 28 och 29. Det finns än så länge inga påtagliga tecken på att byggandet är på väg tillbaka enligt Byggfakta på kort sikt. Investeringar i kommersiella lokal er ser ut att vara på väg upp med väsentligt ökade byggstarter under första kvartalet. Men den fortsatta marknadsutveckling en under 21 är mer osäker. Förmodligen är det inte förrän 211/212 som marknaden har återtagit tappet under lågkonjunkturen. Investeringstakten i offentliga lokal er ökade också under det första kvartalet. Men i allt väsentligt var det ett stort projekt som drog upp marknaden. Tendensen i marknaden på kort sikt är snarast negativ. Väg- och anläggningsmarknaden har goda förutsättningar att ligga kvar på en historiskt hög nivå även om marknaden på kort sikt backar. De senaste två åren har byggstarterna legat på närmare 4 5 miljoner kronor per år. Investeringsplanerna omfattar projekt för närmare 3 miljoner kronor. Övrigt husbyggande mkr 3 Väg och anläggning mkr kv 28 3kv 28 1kv 29 3kv 29 1kv 21 1kv 28 3kv 28 1kv 29 3kv 29 1kv

3 ByggAnalys Bostäder Byggstarterna ökar Det finns en tydligt positiv trend i produktionen av lägenheter i flerbostadshus sedan drygt ett år tillbaka. Produktionsplanerna för resterande del av året är också tillräckligt omfattande för att det skall kunna bli ett toppår. I det korta perspektivet är det fortsatt dominans för bostadsrätter. Projekt reserven av hyresrätter är alldeles för liten för att tillskottet skall kunna öka nämnvärt. Flerbostadshus Byggstarterna under det första halvåret 21 hamnar på knappt 85 lägenheter. Under samma period 29 startades omkring 69 lägenheter. Trenden i marknaden är klart positiv. Årsproduktionen bottnade i slutet av 28 med omkring 1 1 lägenheter och har därefter stadigt ökat till en nivå omkring 1 8 lägenheter. Det är högre än genomsnittet för de senaste fem åren på omkring 1 5 byggstartade lägenheter per år. Det var enbart under 27 som den löpande tolvmånadersproduktionen låg högre. Årets största projekt är Porslinsfabriken 2 med totalt 325 lägenheter som produceras av Peab AB. Bostadsrätter är fortfarande den klart dominerande upplåtelseformen; omkring 75 procent av de lägenheter som startats de sena ste tolv månderna var bostadsrätter. I det korta perspektivet blir det ingen förändring i marknadens sammansättning. Projektreserven för de närmaste tre åren finns Småhus Produktionen av gruppbyggda småhus mer än halverades under 29. Under de senaste tio åren har omkring 7 lägenheter i gruppbyggda småhus startats per år. Under 29 startades drygt 3. Omkring 4 procent av produktionen de senaste tio åren låg i Göteborgs Stad. Kungsbacka och Mölndals kommuner svarade tillsammans för omkring 25 procent. Investeringsplanerna för de omkring 1 lägenheter med bostadsrätt och omkring 3 lägen heter med hyresrätt. De hetaste lägena för bostadsrätter i Göteborgs Stad är Kvillebäcken och Västra Eriksberg. Projekten med hyresrätter ligger mer utspridda. Omkring hälften av de planerade hyresrätterna ligger i Göteborgs Stad närmaste tre åren omfattar enligt Bygg fakta knappt 3 2 lägenheter. Hälften ligger i Göteborgs Stad. I Kungsbacka finns en fjärdedel av projektreserven. Mölndal kommer de närmaste tre åren inte att bygga nämnvärt mycket; projekt reserven omfattar bara ett hundratal lägenheter. Emylundsområdet i Ale kommun är ett av de större exploateringsområdena. Bostadsproduktion i Göteborgsregionen Byggstarter löpande årsvärde Specialbostäder Investeringarna i specialbostäder har minskat kraftigt de senaste åren. Under 29 byggstartades projekt för sammanlagt omkring 3 miljoner kronor i regionen. Under toppåret 26 låg investeringsnivån i trakterna av 85 miljoner kronor enligt Byggfakta. Det är framför allt nyproduktionen som backat. Den främsta anledningen till att marknaden minskat är ett jan-1 jan-2 jan-3 jan-4 jan-5 jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 FH SM Trenden på den nationella marknaden är avsevärt starkare än i Göteborgsregionen. Under det första tertialet byggstartades omkring 4 5 lägenheter i flerbostadshus. Under motsvarande period 29 byggstartades drygt 1 lägenheter. Byggstarterna sett över de senaste tolv månaderna låg i maj på omkring 13 lägenheter. Under mostvarande period 29 väsentligt minskat intresse för nyproduktion av studentlägenheter. Under 29 startades inte ett enda projekt och investeringsplanerna är magra. Totalt omfattar de omkring 5 lägenheter. Under 21 startas högst en handfull nya studentbostäder. En iskall byggmarknad. Däremot kan moder nise ringen av studentbostäder komma att öka de närmaste åren. Investeringarna inom äldreboendet är påfallande stabilt med ungefär samma byggvolym varje år. Under 29 startades 14 lägenheter inom äldreboendet. Under 21 blir byggstarterna minst lika stora. Byggstart under hösten för Bjurslätts älderboende med totalt 15 lägenheter bidrar till att hålla nivån på marknaden. låg årsproduktionen på knappt 11 lägenheter. Stockholmsregionen har hittills i år ökat byggstarterna med omkring 5 procent jämfört med året innan. Och det förefaller som även Malmöregionen fått upp tempot ordenligt; hittills i år ligger byggstartena på omkring 9 lägenheter. Under samma period föregående år handlade det om 1 byggstartade lägenheter. Marknadsläget för specialbostäder är också väsentligt bättre på den nationella marknaden där investeringsvolymen ökade det senaste året. Och investeringsplanerna är omfattande. 49

4 ByggAnalys Kommersiella lokaler Rätt hyggligt ändå Utbudet av nybyggda kontorslokaler ökar tillfälligt under 21 men faller sedan skarpt 211. Kontorslokaler Handeln Byggstarterna i Göteborgsregionen minskade med omkring 5 procent under 29 enligt Bygg fakta. Totalt startades omkring 25 kvadratmeter nya kontors lokaler jämfört med 6 kvadrat meter året innan. Sett över en konjunkturcykel startas omkring 45 kvadratmeter kontorslokaler per år i regionen. Utsikterna för de närmaste åren är än så länge rätt magra. De totala investeringsplanerna för 21 uppgår inte till mycket mer än de realiserade byggstarterna 29. Projektreserven för 211 är bara obetydligt större. Projektnytt räknar med att byggstarterna stannar på omkring 35 kvadratmeter 21. Tillförseln av nya kontorslokaler ökar under 21 men faller sedan brant under 211. Det är samma marknadsprofil som på den nationella marknaden. Under 211 färdigställs knappt 2 kvadratmeter nya kontorslokaler. Det är den lägsta nivån under de senaste 15 åren. Under 212 ökar utbudet till omkring Hotell- och konferenslokaler Marknaden är inte stor. Under 29 minskade byggstarterna i regi onen med omkring 4 procent. I stort ett inga nybyggnadsprojekt startade. I och med att Hotell Post startas kommer byggvolymen i marknaden att öka väsentligt under 21. Men i övrigt är investe ringsplanerna för 21 inte om fattande. Svenska Mässans Hotell Gothia 35 kvadratmeter men ligger fortfarande under de senaste fem årens genomsnittliga utbud. Förnyelsen av projektreserven är inte nämnvärt omfattande. De flesta projekt har funnits med i planerna ett antal år. Men under vintern presenterade Stenafastigheter AB ett nytt kontors projekt på totalt 4 kvadratmeter KVM som liksom Hotell Post tillför marknaden omkring 5 nya hotell rum byggstartas tidigast 211. Home Properties planerar att bygga ett nytt hotell med 25 rum på Norra Älvstranden. Även detta projekt byggstartas tidigast 211. Utbudet av nya kontorslokaler Göteborgsregionen Kontorsbyggandet minskade un der 29 med närmare 4 pro - cent; omkring 27 kvadratmeter nya kontorslokaler startades. Under 211 och 212 kommer sannolikt byggstarterna att ligga på ungefär den nivån. Utbudet ökar under 21 för att sedan falla brant under 211 till den lägsta nivån sedan mitten av 199-talet. Byggstarterna inom handeln Marknaden har legat på ungefär samma nivå sedan början av 28. Byggstarterna låg i månadsskiftet april/maj på omkring 19 kvadratmeter. Sett över en konjunkturcykel ligger byggstarterna i regionen i genomsnitt på omkring 3 kvadrat meter per år. Projektnytt räknar med att byggstarterna under 21 backar till en nivå omkring 1 kvadratmeter. Investeringsplanerna för 21 är inte omfattande. Inte ens om samtliga projekt genomförs enligt plan kommer byggstarterna upp till samma nivå som 29. Även 211 ser ut att bli ett svagt byggår för handeln. De kända investeringsplanerna ligger enligt Byggfakta på knappt 25 kvadrat meter. Det tillkommer visserligen nya projekt som idag inte är kända i storleksordningen 3 kvadratmeter. Men det räcker inte för att höja nivån nämn värt. fortsatte ned under 29 till omkring 4 kvadrat meter; 3 procent lägre än året innan. Tillförseln av nya handelslokaler minskar till 4 kvadratmeter 21 och fortsätter ned till drygt 3 kvadratmeter 211. Det är mindre än hälften av den årliga tillförseln de senaste fem åren. Det är först 212 som utbudet åter ökar och då sannolikt ganska kraftigt. Investeringarna i hotell- och konferenslokaler var i stort sett oförändrade jämfört med året innan. Carlstad Conference Center, Viktoria Tower och Water frontanläggningen svarade för en stor del av nyproduktionen. 5

5 ByggAnalys Offentliga lokaler Stabilt De totala investeringarna i offentliga lokaler i Göteborgsregionen är mycket stabila. Byggfakta räknar med att det gäller även de närmaste åren. Undervisningslokaler Vårdlokaler Året har startat starkt; de totala byggstarterna ligger klart högre än under motsvarande period 29. Det löpande årsvärdet låg i maj 21 omkring 2 procent högre än året innan. Enligt Byggfakta startades projekt för totalt omkring 1 miljoner kronor under de senaste tolv månaderna. Under de senaste fem åren har byggstarterna i genomsnitt legat omkring 85 miljoner kronor per år. Projektnytt räknar med att byggstarterna för helåret 21 kommer att ligga på omkring 1 miljo ner kronor eller 2 procent högre än 29. Beräkningarna för 211 pekar på en ytterligare tillväxt i marknaden. Men för 212 ser det väsentligt sämre ut; Byggfaktas databas indikerar en kraftig försvagning av marknaden där framför allt nyproduktionen ser ut att minska. De kommunala skolorna svarade under de senaste tio åren för omkring 6 procent av investeringarna. Samlingslokaler Investeringarna i samlingslokaler ökade under 29. Det är framför allt moderniseringen av fastighetsbeståndet som driver marknaden. Det är en marknad med nästan enbart små och medelstora byggprojekt. Det största projektet 29 var upprustningen av Folkteatern för omkring 6 miljoner kronor. Den totala marknaden var värd omkring 25 miljoner kronor 29. Och på den nivån kommer Investeringarna i universititet och högskolor har minskat kraftigt och svarade 29 inte för mer än några procent av den totala marknaden. Investeringarna i förskolor har däremot ökat väsentligt under perioden och svarade de senaste tre åren för omkring 4 procent av de totala byggstarterna sannolikt marknaden att ligga de närmaste åren. Under våren startade Klippan Kulturfastigheter en större ny- och ombyggnad åt Landsarkivet med en byggkostnad på omkring 1 miljoner kronor. Göteborgsoperan planerar att bygga ut sina lokaler med för omkring 13 miljoner kronor och en större ombyggnad av Stads biblioteket finns med i planerna. Offentliga lokaler - Göteborgsregionen Byggstarter i mkr löpande priser Byggstarterna inom vårdsektorn stannade 29 på totalt omkring 3 miljoner kronor. Det var unge fär en halvering jämfört med året innan. Det var ett i stort sett obefintligt nybyggande som drog ned nivån. Under de senaste tio åren har byggstarterna i genomsnitt legat omkring 35 miljoner kronor per år men med en betydande årlig variation Nyproduktion Ombyggnad Investeringar i undervisningslokaler ökade under 29 med omkring 15 procent. Marknaden är mycket stabil. Under de senaste tio åren har de totala byggstarterna legat omkring 8 miljoner kronor per år. Tendensen i marknaden är ungefär densamma som i Göteborgsregionen; ökade investeringar i förskolor, minskade investeringar i universitet och högskolor och Hitills i år har den underliggande marknaden av små och medelstora projekt utvecklats svagt inom nyproduktionen medan moderni seringen av fastighetsbeståndet har ökat. De totala byggstarterna 21 kommer att öka väsentligt. Byggstarten för Rågården drar upp nivån med omkring 6 miljoner kronor till närmare 1 miljoner kronor. Marknaden minskar sedan åter under 211 till 4-5 miljoner kronor enligt Projektnytts beräkningar. Där ligger marknaden sannnolikt även 212. stabila investeringar i den kommunala skolan. Investeringarna i samlingslokaler är en relativt sett större marknad på riksnivå än i regionen. Det är en påtagligt stabil verksamhet med årliga investeringar på omkring 2 5 miljoner kronor per år under de senaste fem åren. Projektnytt räknar med att det är den nivå som gäller även de närmaste åren. Och det finns en del stora projekt i byggplanerna. Ombyggnaden av National museét har en byggkostnad på närmare 8 miljoner kronor. Malmö Stad planerar att bygga ett nytt kongresshus i Västra Hamnen. Investeringarna i vårdlokaler ökade under 29 men kommer att minska både 21 och 211 exklusive Nya Karolinska. 51

6 ByggAnalys Övrigt husbyggande Negativ trend Marknaden har gått tillbaka kraftigt de senaste åren och den fortsätter ned ytterligare en bit under 21. Industri- och logistiklokaler Samfärdsel Under 29 ökade byggstarterna något jämfört med året innan. Det var moderniseringar av fastighetsbeståndet som låg bakom tillväxten. Tendensen inom nyproduktionen är rätt negativ. Under topp åren 26 och 27 startades projekt för sammanlagt omkring 1 5 miljoner kronor. Under 29 var bygg aktiviteten inte större än 3 miljoner kronor enligt Byggfakta. Det är utan vidare den lägsta nivån på många år; förmodligen all-time-low för den industri täta Göteborgsregionen. Det är framför allt inom de egentliga industrianläggningarna som nyproduktionen faller. Under 29 uppgick nyinvesteringar i fabriksanläggningar till drygt 2 miljoner kronor. Nyinvesteringar i logistiklokaler och laboratorier har under de senaste tio åren varit lika stora som nyinvesteringar i fabriksanlägg ningarna. De kända investeringsplanerna är inte heller nämnvärt om fattande. För de närmaste tre åren är den Industrins bygginvesteringar min skade under 29 med mer än 5 procent. Räknar man inte med investeringarna i gruvnäringen så minskade byggstarterna med omkring 4 procent. Investeringarna i olika typer av samfärdselanläggningar var i stort sett oförändrade under 29. Investeringsplanerna är rätt omfattande i det korta perspektivet. Sanno likt ökar marknaden under sammanlagda projektreserven om kring 11 miljoner kronor. Det flyter in helt nya projekt i en genom snittlig takt på omkring 8 miljoner kronor per år. Lite negativt för marknaden är att inflödet av helt nya projekt minskat kraftigt de senaste åren. Det största industriprojektet inom regionen är Valex i Stenungsund som beräknas kosta omkring 1 miljoner kronor Investeringar i fritidsanläggningar har ökat väsentligt under de senaste åren. Under 29 ökade byggstarterna med 2 25 procent. Sektorns investeringsplaner är omfattande och byggstarterna kommer att öka även 21. Under 29 var det Swedbank Arena i Solna som drog upp marknadsvolymen. Under 21 är det Stockholmsarenan. Övriga hus - Göteborgsregionen Byggstarter i mkr löpande priser Samfärdselsektorn ser inte ut att gå så väldigt bra i Göteborgsregionen. Marknaden är liten och byggstarterna har minskat ganska kraftigt under senare år. Men sektorn är rätt heterogen och omfattar bland annat projekt som borde betraktas som offentliga lokaler; lokaler för brandförsvar och polis. Det är också investe ringarna i ett nytt polishus på Heden som i allt väsentligt drog Nyproduktion Ombyggnad Idrottsanläggningar Investeringar i fritidsanläggningar är en ganska blygsam verksamhet i Göteborgsregionen. Den svarade de tio senaste åren för ett par procent av den totala byggmarknaden i regionen. Under 29 minskade marknaden med omkring 25 procent. Nyinvesteringarna var i stort sett oförändrade medan modernisering en av fastighetsbeståndet minskade. upp marknaden 26. Investeringar i trafiksystemens noder som terminaler av olika typer har stått sig ganska bra de senaste åren. Under 29 ökade också byggstarterna. Projektnytt räknar med att byggstarterna de närmaste tre åren kommer att ligga på en i stora drag oförändrad nivå. De kända investeringsplanerna är inte särskilt omfattande men inflödet av helt nya projekt till marknaden ökar och förstärker marknaden. Trots detta låg byggstarterna klart över genomsnittet för de sena ste tio åren. Projektnytt räknar med att byggstarterna ökar under de närmaste tre åren. Investeringsplanerna innehåller ett antal lite större projekt som kan bli aktuella för byggstart. Dit hör Angerds Badoch Ishall med en byggkostnad på omkring 3 miljoner kronor. Inflödet av helt nya projekt till marknaden har minskat. Under de första fyra månaderna har i stort inga nya projekt lanserats. Det pekar på att marknaden kan hamna på en lägre nivå än vad Projektnytt räknar med.

7 ByggAnalys Trafikens infrastruktur Lägre investeringar Utbyggnaden av väg- och järnvägsnätet i regionen har de senaste åren mer än fördubblat investeringsnivån jämfört med tidigare. Det är BanaVäg i Väst och utbyggnaden av E6 som drivit upp investeringsnivån. Marknaden blir inte fullt lika het de närmaste åren. I framtiden hägrar Västlänken som kom högt på den nationella prioriteringslistan. Vägar Byggstarterna minskade under 29 med 75 procent till omkring 1 miljoner kronor. Under 29 startades inga stora projekt. Det största projektet var ombyggnaden av E2 mellan Ingared och Alingsås. Investeringsplanerna för 21 uppgår enligt Byggfakta till omkring 2 5 miljoner kronor. Under våren 21 startades den första etappen av utbyggnaden av Torslandavägen. De totala byggstarterna under året hamnar sannolikt lite högre året innan; omkring 1 4 miljoner kronor. Inom ramen för BanaVäg i Väst kan utbyggnaden mellan Älvängen och Stallbacka startas under slutet av året. Investeringsplanerna fram till 215 omfattar sammanlagt projekt för omkring 9 miljoner kronor. Under 211/212 kan Marieholmstunneln starta. Den är de närmaste årens absolut största vägprojekt i regionen med en byggkostnad på 1 7 miljoner kronor. Övrig infrastruktur Nästa större utbyggnader av E6 är Hisingsleden och Lundbyleden som båda är projekt i storleksordningen 1 till 1 5 miljoner kronor. Byggstarten för båda projekten ligger några år fram i tiden Investeringarna i flygtrafiknätet har hittills varit blygsamma. I planerna finns en andra start- och landningsbana; en investering på omkring 1 5 miljoner kronor. Projektet har funnits med i investeringsplanerna ett längre tag. Investeringarna i hamnar är en något större byggmarknad men de årliga byggstarterna ligger ändå inte mycket högre än 3-4 miljoner kronor per år. Och investeringsplanerna är inte stora; för de närmaste fem åren uppgår de enligt Byggfakta till omkring 4 miljoner kronor. En ny pir för gas- och olja i Stenungsunds hamn svarar för ungefär hälften. Byggkostnaden beräknas till omkring 2 miljoner kronor. Järnvägar Järnvägsbyggande har inte förrän de senaste åren varit någon stor marknad i Göteborgsregionen. Men utbyggnaden av BanaVäg i Väst har inneburit en kraftig höjning av marknadsvolymen. Under 29 byggstartades fem delprojekt med en samlad byggkostnad på 3 6 miljoner kronor och en byggtid på några år som kommer att hålla produktionen på en hög nivå. Trafikens infrastruktur -Göteborgsregionen Totala byggstarter i mkr (lp) Normal marknad Stora projekt Investeringar i trafikens infrastruktur kommer att ligga på en mycket hög nivå i åtskilliga år framöver. För tio år sedan låg de totala byggstarterna enligt Byggfakta på omkring 2-22 miljarder kronor per år i förra årets prisnivå. Den närmaste fem åren kommer nog de årliga byggstarterna att ligga i trakterna av 3 miljarder kronor per år. De senaste åren har flera mycket På kort sikt kommer dock byggstarterna att minska. Projektreserven är liten och mycket talar för att byggstarterna inte kommer upp i mer än 5-1 miljoner kronor per år. På lite längre sikt finns ett flertal stora järnvägsprojekt. Det största och mest prioriterade är Västlänken med en beräknad byggkostnad på 7 miljoner kronor. Det är ett projekt som också kommer högt på den nationella prioriteringslistan. En kapacitetsförstärkning av Hamnbanan hör också till projekt med nationellt intresse. Byggkostnaden är beräknad till närmare 3 miljoner kronor. En dubbelspårsutbyggnad planeras mellan Almedal och Bollebyggd som en del av projektet Götalandsbanan. stora projekt startats som bygger upp produktionen de närmaste åren. Men det finns åtskilliga kvar att realisera. Det finns spektakulära projekt som Förbifart Stockholm, ombyggnaden av Slussen, Västlänken i Göteborg och Norr bottnia banan. Den totala byggkostnaden enbart för de fyra projekten kommer upp i 6-7 miljarder kronor. Under den här nivån finns ett antal miljardprojekt med stor betydelse för den regionala scenen, till exempel fyrspårsutbyggnaden mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm, ny sträckning av E4 förbi Sundsvall, Umeåprojektet, tvärspårvägarna i Stockholm och dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan norr om Gävle. 53

8 ByggAnalys Investeringsmotorerna Göteborgs Stad är en av regionens viktigaste investerare med sammanlagt omkring tio procent av de totala investeringarna de senaste tio åren. De stora byggföretagen hör också till de stora investerarna i regionen. Ullevi Park kallas nästa kontorsprojekt granne med Rättscentrum i Göteborg. Illustration: NCC. Det är ett relativt litet antal in vesterare som byggt upp Göteborgsmarknaden de senaste tio åren; tjugo investerare svarade för hälften av byggandet. Under de senaste åren har Trafikverken svarat för en betydande andel av den totala marknaden. Men så har det inte alltid varit; Trafikens bidrag till regionens investeringsvolym har varierat kraftigt och har stundtals varit klart blygsam. Göteborgs Stad var de senaste tio årens näst största investerare med drygt fem procent av den totala investeringsvolymen. Inklusive stadens bostadsbolag hamnar andelen på tio procent. Regionens tredje största investerare de senaste tio åren var Skanska AB med omkring tre procent. De stora byggföretagen hörde alla till de tio största investerarna i regionen. AstraZeneca AB var tidigare ett av de stora investerarna i regionen men företaget har inte varit inne i marknaden de senaste tre åren. De största investerarna i kommersiella lokaler de senaste tio åren var Skanska AB och NCC AB. De stora fastighetsföretagen är mycket sparsamt förekommande. Det är egentligen bara Vasa kronan som investerar kontinu erligt i marknaden för kommersiella lokal er. Inom bostadsbyggandet handlar det som i flesta andra regioner om de stora riksbyggarna med JM AB och Skanska AB som största investerare. Göteborgs Stad Byggstarter mkr Skanska AB Byggstarter mkr HSB Byggstarter mkr

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Konjunkturrapport våren 2014

Konjunkturrapport våren 2014 Konjunkturrapport våren 2014 Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013 MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 213 Mars 214 Beräknad tillförsel av betongvaror 21-213 Prognos 214-216, 213 års priser Fabrikspriser, Mkr Förändring, procent 21 4 33 4 79 4 54 4 69 2 2 I

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014

Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014 Övergripande planering Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014 Innehållsförteckning Bostadsrätterna upp med 20 procent 3 Störst prisökning

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Glappet mellan produktion

Glappet mellan produktion Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder En undersökning från Svensk Byggtjänst Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder 1. Bakgrund och metodik...4 1.1 Hur stor hänsyn tar produktionen

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? Ett förslag till hur en idé att radikalt förändra byggandet skall kunna realiseras. Dr Sarah Philipson, assistant professor i Marketing, Hägskolan i

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö 212-4-27 NCC AB 1 Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 1 Maj 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 5 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade med drygt 2 procent under 214, då cirka

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första halvåret 2013 svenskhandel.se Butiksrån första halvåret 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport med råndata

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Formen i fokus på nya Storsjöbadet. PRESSMEDDELANDE 2008-09-29 Texten och högupplösta bilder finns på www.kgcverktyg.se (pressrum)

Formen i fokus på nya Storsjöbadet. PRESSMEDDELANDE 2008-09-29 Texten och högupplösta bilder finns på www.kgcverktyg.se (pressrum) PRESSMEDDELANDE 2008-09-29 Texten och högupplösta bilder finns på www.kgcverktyg.se (pressrum) Den nya relaxavdelningen på Storsjöbadet innehåller många objekt med runda former så som en ångbastu med pelare

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Sidan 3 Storstäder sätter nya bostadsrekord Sidan 6 Indikatorer i topp Sidan 7 Prisrekord i Stockholm Sidan 9 Acceleration i Göteborg Sidan 11 Optimism i Malmö

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender. Roland Netterlind - BEF

Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender. Roland Netterlind - BEF Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender Roland Netterlind - BEF Utifrån,Ole, Lisas Lasses, Åkes, Ulrikas och övriga sprängares perspektiv. Delar kan säkert kallas partsinlaga. Definitioner Summering

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer