huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på kvadratmeter är Göteborgs första

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första"

Transkript

1 DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande 53 Trafikens infrastruktur 54 Investeringsmotorerna Det toppmoderna huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 5 kvadratmeter är Göteborgs första färdigställda Green Building-projekt. Göteborgs- Foto: Jenny Marcuson. Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp på marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades regionens byggmarknad har legat på ungefär samma nivå de tre senaste åren. De flesta delmarknader har gått igenom lågkonjunkturen relativt obemärkta enligt Byggfakta. Det är endast det kommersiella byggandet som gått tillbaka i större omfattning. Under de första fem månaderna av 21 ligger byggstarterna betydligt högre än under motsvarande period året innan. Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 15 badrum är idag mögelsäkrade med Lux Elements. De är godkända av Boverket. En garanterad trygghet som lönar sig i längden. Skivorna är färdiga för plattsättning på väggar och tak, i alla våtutrymmen inklusive ångbastu, pool etc. Förutom plana skivor kan de beställas i olika välvda former. För mer information se vår hemsida eller kontakta kundtjänst. KGC Verktyg & Maskin AB Tel E-post: 47

2 ByggAnalys Göteborgsregionen Tillväxt igen? Det första kvartalet 21 ökade byggstarterna inom husbyggandet medan väg- och anläggningsmarknaden stod still. Årstakten i den totala byggmarknaden låg i maj väsentligt högre än under motsvarande period året innan. Total marknad mkr kv 28 3kv 28 1kv 29 3kv 29 1kv 21 Bostadsbyggandet mkr kv 28 3kv 28 1kv 29 3kv 29 1kv 21 Byggaktiviteten i regionen har ökat påtagligt under det senaste året enligt Byggfakta. Byggstarterna under första kvartalet var mer än dubbelt så stora som året innan tack vare byggstart för ett par stora projekt. Jämförelsen är förstås inte helt bra eftersom vinterhalvåret 28/29 var riktigt svagt. Men lågkonjunkturen har inte påverkat regionens totala byggmarknad i någon påtaglig omfattning. Däremot finns det en skilda delmarknader som gått tillbaka kraftigt och enskilda kvartal som varit svaga. Byggstarterna i den totala byggmarknaden 29 var i stort sett på samma nivå som året innan. Och i månadsskiftet april/maj låg årstakten i marknaden 35-4 procent högre än året innan. Det totala bostadsbyggandet ökade något under 29. Den positiva trenden fortsatte under det första kvartalet med en stark uppgång framför allt inom produktionen av lägenheter i flerbostadshus. Produktionen av industri- och logistiklokaler har backat väsentligt under 28 och 29. Det finns än så länge inga påtagliga tecken på att byggandet är på väg tillbaka enligt Byggfakta på kort sikt. Investeringar i kommersiella lokal er ser ut att vara på väg upp med väsentligt ökade byggstarter under första kvartalet. Men den fortsatta marknadsutveckling en under 21 är mer osäker. Förmodligen är det inte förrän 211/212 som marknaden har återtagit tappet under lågkonjunkturen. Investeringstakten i offentliga lokal er ökade också under det första kvartalet. Men i allt väsentligt var det ett stort projekt som drog upp marknaden. Tendensen i marknaden på kort sikt är snarast negativ. Väg- och anläggningsmarknaden har goda förutsättningar att ligga kvar på en historiskt hög nivå även om marknaden på kort sikt backar. De senaste två åren har byggstarterna legat på närmare 4 5 miljoner kronor per år. Investeringsplanerna omfattar projekt för närmare 3 miljoner kronor. Övrigt husbyggande mkr 3 Väg och anläggning mkr kv 28 3kv 28 1kv 29 3kv 29 1kv 21 1kv 28 3kv 28 1kv 29 3kv 29 1kv

3 ByggAnalys Bostäder Byggstarterna ökar Det finns en tydligt positiv trend i produktionen av lägenheter i flerbostadshus sedan drygt ett år tillbaka. Produktionsplanerna för resterande del av året är också tillräckligt omfattande för att det skall kunna bli ett toppår. I det korta perspektivet är det fortsatt dominans för bostadsrätter. Projekt reserven av hyresrätter är alldeles för liten för att tillskottet skall kunna öka nämnvärt. Flerbostadshus Byggstarterna under det första halvåret 21 hamnar på knappt 85 lägenheter. Under samma period 29 startades omkring 69 lägenheter. Trenden i marknaden är klart positiv. Årsproduktionen bottnade i slutet av 28 med omkring 1 1 lägenheter och har därefter stadigt ökat till en nivå omkring 1 8 lägenheter. Det är högre än genomsnittet för de senaste fem åren på omkring 1 5 byggstartade lägenheter per år. Det var enbart under 27 som den löpande tolvmånadersproduktionen låg högre. Årets största projekt är Porslinsfabriken 2 med totalt 325 lägenheter som produceras av Peab AB. Bostadsrätter är fortfarande den klart dominerande upplåtelseformen; omkring 75 procent av de lägenheter som startats de sena ste tolv månderna var bostadsrätter. I det korta perspektivet blir det ingen förändring i marknadens sammansättning. Projektreserven för de närmaste tre åren finns Småhus Produktionen av gruppbyggda småhus mer än halverades under 29. Under de senaste tio åren har omkring 7 lägenheter i gruppbyggda småhus startats per år. Under 29 startades drygt 3. Omkring 4 procent av produktionen de senaste tio åren låg i Göteborgs Stad. Kungsbacka och Mölndals kommuner svarade tillsammans för omkring 25 procent. Investeringsplanerna för de omkring 1 lägenheter med bostadsrätt och omkring 3 lägen heter med hyresrätt. De hetaste lägena för bostadsrätter i Göteborgs Stad är Kvillebäcken och Västra Eriksberg. Projekten med hyresrätter ligger mer utspridda. Omkring hälften av de planerade hyresrätterna ligger i Göteborgs Stad närmaste tre åren omfattar enligt Bygg fakta knappt 3 2 lägenheter. Hälften ligger i Göteborgs Stad. I Kungsbacka finns en fjärdedel av projektreserven. Mölndal kommer de närmaste tre åren inte att bygga nämnvärt mycket; projekt reserven omfattar bara ett hundratal lägenheter. Emylundsområdet i Ale kommun är ett av de större exploateringsområdena. Bostadsproduktion i Göteborgsregionen Byggstarter löpande årsvärde Specialbostäder Investeringarna i specialbostäder har minskat kraftigt de senaste åren. Under 29 byggstartades projekt för sammanlagt omkring 3 miljoner kronor i regionen. Under toppåret 26 låg investeringsnivån i trakterna av 85 miljoner kronor enligt Byggfakta. Det är framför allt nyproduktionen som backat. Den främsta anledningen till att marknaden minskat är ett jan-1 jan-2 jan-3 jan-4 jan-5 jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 FH SM Trenden på den nationella marknaden är avsevärt starkare än i Göteborgsregionen. Under det första tertialet byggstartades omkring 4 5 lägenheter i flerbostadshus. Under motsvarande period 29 byggstartades drygt 1 lägenheter. Byggstarterna sett över de senaste tolv månaderna låg i maj på omkring 13 lägenheter. Under mostvarande period 29 väsentligt minskat intresse för nyproduktion av studentlägenheter. Under 29 startades inte ett enda projekt och investeringsplanerna är magra. Totalt omfattar de omkring 5 lägenheter. Under 21 startas högst en handfull nya studentbostäder. En iskall byggmarknad. Däremot kan moder nise ringen av studentbostäder komma att öka de närmaste åren. Investeringarna inom äldreboendet är påfallande stabilt med ungefär samma byggvolym varje år. Under 29 startades 14 lägenheter inom äldreboendet. Under 21 blir byggstarterna minst lika stora. Byggstart under hösten för Bjurslätts älderboende med totalt 15 lägenheter bidrar till att hålla nivån på marknaden. låg årsproduktionen på knappt 11 lägenheter. Stockholmsregionen har hittills i år ökat byggstarterna med omkring 5 procent jämfört med året innan. Och det förefaller som även Malmöregionen fått upp tempot ordenligt; hittills i år ligger byggstartena på omkring 9 lägenheter. Under samma period föregående år handlade det om 1 byggstartade lägenheter. Marknadsläget för specialbostäder är också väsentligt bättre på den nationella marknaden där investeringsvolymen ökade det senaste året. Och investeringsplanerna är omfattande. 49

4 ByggAnalys Kommersiella lokaler Rätt hyggligt ändå Utbudet av nybyggda kontorslokaler ökar tillfälligt under 21 men faller sedan skarpt 211. Kontorslokaler Handeln Byggstarterna i Göteborgsregionen minskade med omkring 5 procent under 29 enligt Bygg fakta. Totalt startades omkring 25 kvadratmeter nya kontors lokaler jämfört med 6 kvadrat meter året innan. Sett över en konjunkturcykel startas omkring 45 kvadratmeter kontorslokaler per år i regionen. Utsikterna för de närmaste åren är än så länge rätt magra. De totala investeringsplanerna för 21 uppgår inte till mycket mer än de realiserade byggstarterna 29. Projektreserven för 211 är bara obetydligt större. Projektnytt räknar med att byggstarterna stannar på omkring 35 kvadratmeter 21. Tillförseln av nya kontorslokaler ökar under 21 men faller sedan brant under 211. Det är samma marknadsprofil som på den nationella marknaden. Under 211 färdigställs knappt 2 kvadratmeter nya kontorslokaler. Det är den lägsta nivån under de senaste 15 åren. Under 212 ökar utbudet till omkring Hotell- och konferenslokaler Marknaden är inte stor. Under 29 minskade byggstarterna i regi onen med omkring 4 procent. I stort ett inga nybyggnadsprojekt startade. I och med att Hotell Post startas kommer byggvolymen i marknaden att öka väsentligt under 21. Men i övrigt är investe ringsplanerna för 21 inte om fattande. Svenska Mässans Hotell Gothia 35 kvadratmeter men ligger fortfarande under de senaste fem årens genomsnittliga utbud. Förnyelsen av projektreserven är inte nämnvärt omfattande. De flesta projekt har funnits med i planerna ett antal år. Men under vintern presenterade Stenafastigheter AB ett nytt kontors projekt på totalt 4 kvadratmeter KVM som liksom Hotell Post tillför marknaden omkring 5 nya hotell rum byggstartas tidigast 211. Home Properties planerar att bygga ett nytt hotell med 25 rum på Norra Älvstranden. Även detta projekt byggstartas tidigast 211. Utbudet av nya kontorslokaler Göteborgsregionen Kontorsbyggandet minskade un der 29 med närmare 4 pro - cent; omkring 27 kvadratmeter nya kontorslokaler startades. Under 211 och 212 kommer sannolikt byggstarterna att ligga på ungefär den nivån. Utbudet ökar under 21 för att sedan falla brant under 211 till den lägsta nivån sedan mitten av 199-talet. Byggstarterna inom handeln Marknaden har legat på ungefär samma nivå sedan början av 28. Byggstarterna låg i månadsskiftet april/maj på omkring 19 kvadratmeter. Sett över en konjunkturcykel ligger byggstarterna i regionen i genomsnitt på omkring 3 kvadrat meter per år. Projektnytt räknar med att byggstarterna under 21 backar till en nivå omkring 1 kvadratmeter. Investeringsplanerna för 21 är inte omfattande. Inte ens om samtliga projekt genomförs enligt plan kommer byggstarterna upp till samma nivå som 29. Även 211 ser ut att bli ett svagt byggår för handeln. De kända investeringsplanerna ligger enligt Byggfakta på knappt 25 kvadrat meter. Det tillkommer visserligen nya projekt som idag inte är kända i storleksordningen 3 kvadratmeter. Men det räcker inte för att höja nivån nämn värt. fortsatte ned under 29 till omkring 4 kvadrat meter; 3 procent lägre än året innan. Tillförseln av nya handelslokaler minskar till 4 kvadratmeter 21 och fortsätter ned till drygt 3 kvadratmeter 211. Det är mindre än hälften av den årliga tillförseln de senaste fem åren. Det är först 212 som utbudet åter ökar och då sannolikt ganska kraftigt. Investeringarna i hotell- och konferenslokaler var i stort sett oförändrade jämfört med året innan. Carlstad Conference Center, Viktoria Tower och Water frontanläggningen svarade för en stor del av nyproduktionen. 5

5 ByggAnalys Offentliga lokaler Stabilt De totala investeringarna i offentliga lokaler i Göteborgsregionen är mycket stabila. Byggfakta räknar med att det gäller även de närmaste åren. Undervisningslokaler Vårdlokaler Året har startat starkt; de totala byggstarterna ligger klart högre än under motsvarande period 29. Det löpande årsvärdet låg i maj 21 omkring 2 procent högre än året innan. Enligt Byggfakta startades projekt för totalt omkring 1 miljoner kronor under de senaste tolv månaderna. Under de senaste fem åren har byggstarterna i genomsnitt legat omkring 85 miljoner kronor per år. Projektnytt räknar med att byggstarterna för helåret 21 kommer att ligga på omkring 1 miljo ner kronor eller 2 procent högre än 29. Beräkningarna för 211 pekar på en ytterligare tillväxt i marknaden. Men för 212 ser det väsentligt sämre ut; Byggfaktas databas indikerar en kraftig försvagning av marknaden där framför allt nyproduktionen ser ut att minska. De kommunala skolorna svarade under de senaste tio åren för omkring 6 procent av investeringarna. Samlingslokaler Investeringarna i samlingslokaler ökade under 29. Det är framför allt moderniseringen av fastighetsbeståndet som driver marknaden. Det är en marknad med nästan enbart små och medelstora byggprojekt. Det största projektet 29 var upprustningen av Folkteatern för omkring 6 miljoner kronor. Den totala marknaden var värd omkring 25 miljoner kronor 29. Och på den nivån kommer Investeringarna i universititet och högskolor har minskat kraftigt och svarade 29 inte för mer än några procent av den totala marknaden. Investeringarna i förskolor har däremot ökat väsentligt under perioden och svarade de senaste tre åren för omkring 4 procent av de totala byggstarterna sannolikt marknaden att ligga de närmaste åren. Under våren startade Klippan Kulturfastigheter en större ny- och ombyggnad åt Landsarkivet med en byggkostnad på omkring 1 miljoner kronor. Göteborgsoperan planerar att bygga ut sina lokaler med för omkring 13 miljoner kronor och en större ombyggnad av Stads biblioteket finns med i planerna. Offentliga lokaler - Göteborgsregionen Byggstarter i mkr löpande priser Byggstarterna inom vårdsektorn stannade 29 på totalt omkring 3 miljoner kronor. Det var unge fär en halvering jämfört med året innan. Det var ett i stort sett obefintligt nybyggande som drog ned nivån. Under de senaste tio åren har byggstarterna i genomsnitt legat omkring 35 miljoner kronor per år men med en betydande årlig variation Nyproduktion Ombyggnad Investeringar i undervisningslokaler ökade under 29 med omkring 15 procent. Marknaden är mycket stabil. Under de senaste tio åren har de totala byggstarterna legat omkring 8 miljoner kronor per år. Tendensen i marknaden är ungefär densamma som i Göteborgsregionen; ökade investeringar i förskolor, minskade investeringar i universitet och högskolor och Hitills i år har den underliggande marknaden av små och medelstora projekt utvecklats svagt inom nyproduktionen medan moderni seringen av fastighetsbeståndet har ökat. De totala byggstarterna 21 kommer att öka väsentligt. Byggstarten för Rågården drar upp nivån med omkring 6 miljoner kronor till närmare 1 miljoner kronor. Marknaden minskar sedan åter under 211 till 4-5 miljoner kronor enligt Projektnytts beräkningar. Där ligger marknaden sannnolikt även 212. stabila investeringar i den kommunala skolan. Investeringarna i samlingslokaler är en relativt sett större marknad på riksnivå än i regionen. Det är en påtagligt stabil verksamhet med årliga investeringar på omkring 2 5 miljoner kronor per år under de senaste fem åren. Projektnytt räknar med att det är den nivå som gäller även de närmaste åren. Och det finns en del stora projekt i byggplanerna. Ombyggnaden av National museét har en byggkostnad på närmare 8 miljoner kronor. Malmö Stad planerar att bygga ett nytt kongresshus i Västra Hamnen. Investeringarna i vårdlokaler ökade under 29 men kommer att minska både 21 och 211 exklusive Nya Karolinska. 51

6 ByggAnalys Övrigt husbyggande Negativ trend Marknaden har gått tillbaka kraftigt de senaste åren och den fortsätter ned ytterligare en bit under 21. Industri- och logistiklokaler Samfärdsel Under 29 ökade byggstarterna något jämfört med året innan. Det var moderniseringar av fastighetsbeståndet som låg bakom tillväxten. Tendensen inom nyproduktionen är rätt negativ. Under topp åren 26 och 27 startades projekt för sammanlagt omkring 1 5 miljoner kronor. Under 29 var bygg aktiviteten inte större än 3 miljoner kronor enligt Byggfakta. Det är utan vidare den lägsta nivån på många år; förmodligen all-time-low för den industri täta Göteborgsregionen. Det är framför allt inom de egentliga industrianläggningarna som nyproduktionen faller. Under 29 uppgick nyinvesteringar i fabriksanläggningar till drygt 2 miljoner kronor. Nyinvesteringar i logistiklokaler och laboratorier har under de senaste tio åren varit lika stora som nyinvesteringar i fabriksanlägg ningarna. De kända investeringsplanerna är inte heller nämnvärt om fattande. För de närmaste tre åren är den Industrins bygginvesteringar min skade under 29 med mer än 5 procent. Räknar man inte med investeringarna i gruvnäringen så minskade byggstarterna med omkring 4 procent. Investeringarna i olika typer av samfärdselanläggningar var i stort sett oförändrade under 29. Investeringsplanerna är rätt omfattande i det korta perspektivet. Sanno likt ökar marknaden under sammanlagda projektreserven om kring 11 miljoner kronor. Det flyter in helt nya projekt i en genom snittlig takt på omkring 8 miljoner kronor per år. Lite negativt för marknaden är att inflödet av helt nya projekt minskat kraftigt de senaste åren. Det största industriprojektet inom regionen är Valex i Stenungsund som beräknas kosta omkring 1 miljoner kronor Investeringar i fritidsanläggningar har ökat väsentligt under de senaste åren. Under 29 ökade byggstarterna med 2 25 procent. Sektorns investeringsplaner är omfattande och byggstarterna kommer att öka även 21. Under 29 var det Swedbank Arena i Solna som drog upp marknadsvolymen. Under 21 är det Stockholmsarenan. Övriga hus - Göteborgsregionen Byggstarter i mkr löpande priser Samfärdselsektorn ser inte ut att gå så väldigt bra i Göteborgsregionen. Marknaden är liten och byggstarterna har minskat ganska kraftigt under senare år. Men sektorn är rätt heterogen och omfattar bland annat projekt som borde betraktas som offentliga lokaler; lokaler för brandförsvar och polis. Det är också investe ringarna i ett nytt polishus på Heden som i allt väsentligt drog Nyproduktion Ombyggnad Idrottsanläggningar Investeringar i fritidsanläggningar är en ganska blygsam verksamhet i Göteborgsregionen. Den svarade de tio senaste åren för ett par procent av den totala byggmarknaden i regionen. Under 29 minskade marknaden med omkring 25 procent. Nyinvesteringarna var i stort sett oförändrade medan modernisering en av fastighetsbeståndet minskade. upp marknaden 26. Investeringar i trafiksystemens noder som terminaler av olika typer har stått sig ganska bra de senaste åren. Under 29 ökade också byggstarterna. Projektnytt räknar med att byggstarterna de närmaste tre åren kommer att ligga på en i stora drag oförändrad nivå. De kända investeringsplanerna är inte särskilt omfattande men inflödet av helt nya projekt till marknaden ökar och förstärker marknaden. Trots detta låg byggstarterna klart över genomsnittet för de sena ste tio åren. Projektnytt räknar med att byggstarterna ökar under de närmaste tre åren. Investeringsplanerna innehåller ett antal lite större projekt som kan bli aktuella för byggstart. Dit hör Angerds Badoch Ishall med en byggkostnad på omkring 3 miljoner kronor. Inflödet av helt nya projekt till marknaden har minskat. Under de första fyra månaderna har i stort inga nya projekt lanserats. Det pekar på att marknaden kan hamna på en lägre nivå än vad Projektnytt räknar med.

7 ByggAnalys Trafikens infrastruktur Lägre investeringar Utbyggnaden av väg- och järnvägsnätet i regionen har de senaste åren mer än fördubblat investeringsnivån jämfört med tidigare. Det är BanaVäg i Väst och utbyggnaden av E6 som drivit upp investeringsnivån. Marknaden blir inte fullt lika het de närmaste åren. I framtiden hägrar Västlänken som kom högt på den nationella prioriteringslistan. Vägar Byggstarterna minskade under 29 med 75 procent till omkring 1 miljoner kronor. Under 29 startades inga stora projekt. Det största projektet var ombyggnaden av E2 mellan Ingared och Alingsås. Investeringsplanerna för 21 uppgår enligt Byggfakta till omkring 2 5 miljoner kronor. Under våren 21 startades den första etappen av utbyggnaden av Torslandavägen. De totala byggstarterna under året hamnar sannolikt lite högre året innan; omkring 1 4 miljoner kronor. Inom ramen för BanaVäg i Väst kan utbyggnaden mellan Älvängen och Stallbacka startas under slutet av året. Investeringsplanerna fram till 215 omfattar sammanlagt projekt för omkring 9 miljoner kronor. Under 211/212 kan Marieholmstunneln starta. Den är de närmaste årens absolut största vägprojekt i regionen med en byggkostnad på 1 7 miljoner kronor. Övrig infrastruktur Nästa större utbyggnader av E6 är Hisingsleden och Lundbyleden som båda är projekt i storleksordningen 1 till 1 5 miljoner kronor. Byggstarten för båda projekten ligger några år fram i tiden Investeringarna i flygtrafiknätet har hittills varit blygsamma. I planerna finns en andra start- och landningsbana; en investering på omkring 1 5 miljoner kronor. Projektet har funnits med i investeringsplanerna ett längre tag. Investeringarna i hamnar är en något större byggmarknad men de årliga byggstarterna ligger ändå inte mycket högre än 3-4 miljoner kronor per år. Och investeringsplanerna är inte stora; för de närmaste fem åren uppgår de enligt Byggfakta till omkring 4 miljoner kronor. En ny pir för gas- och olja i Stenungsunds hamn svarar för ungefär hälften. Byggkostnaden beräknas till omkring 2 miljoner kronor. Järnvägar Järnvägsbyggande har inte förrän de senaste åren varit någon stor marknad i Göteborgsregionen. Men utbyggnaden av BanaVäg i Väst har inneburit en kraftig höjning av marknadsvolymen. Under 29 byggstartades fem delprojekt med en samlad byggkostnad på 3 6 miljoner kronor och en byggtid på några år som kommer att hålla produktionen på en hög nivå. Trafikens infrastruktur -Göteborgsregionen Totala byggstarter i mkr (lp) Normal marknad Stora projekt Investeringar i trafikens infrastruktur kommer att ligga på en mycket hög nivå i åtskilliga år framöver. För tio år sedan låg de totala byggstarterna enligt Byggfakta på omkring 2-22 miljarder kronor per år i förra årets prisnivå. Den närmaste fem åren kommer nog de årliga byggstarterna att ligga i trakterna av 3 miljarder kronor per år. De senaste åren har flera mycket På kort sikt kommer dock byggstarterna att minska. Projektreserven är liten och mycket talar för att byggstarterna inte kommer upp i mer än 5-1 miljoner kronor per år. På lite längre sikt finns ett flertal stora järnvägsprojekt. Det största och mest prioriterade är Västlänken med en beräknad byggkostnad på 7 miljoner kronor. Det är ett projekt som också kommer högt på den nationella prioriteringslistan. En kapacitetsförstärkning av Hamnbanan hör också till projekt med nationellt intresse. Byggkostnaden är beräknad till närmare 3 miljoner kronor. En dubbelspårsutbyggnad planeras mellan Almedal och Bollebyggd som en del av projektet Götalandsbanan. stora projekt startats som bygger upp produktionen de närmaste åren. Men det finns åtskilliga kvar att realisera. Det finns spektakulära projekt som Förbifart Stockholm, ombyggnaden av Slussen, Västlänken i Göteborg och Norr bottnia banan. Den totala byggkostnaden enbart för de fyra projekten kommer upp i 6-7 miljarder kronor. Under den här nivån finns ett antal miljardprojekt med stor betydelse för den regionala scenen, till exempel fyrspårsutbyggnaden mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm, ny sträckning av E4 förbi Sundsvall, Umeåprojektet, tvärspårvägarna i Stockholm och dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan norr om Gävle. 53

8 ByggAnalys Investeringsmotorerna Göteborgs Stad är en av regionens viktigaste investerare med sammanlagt omkring tio procent av de totala investeringarna de senaste tio åren. De stora byggföretagen hör också till de stora investerarna i regionen. Ullevi Park kallas nästa kontorsprojekt granne med Rättscentrum i Göteborg. Illustration: NCC. Det är ett relativt litet antal in vesterare som byggt upp Göteborgsmarknaden de senaste tio åren; tjugo investerare svarade för hälften av byggandet. Under de senaste åren har Trafikverken svarat för en betydande andel av den totala marknaden. Men så har det inte alltid varit; Trafikens bidrag till regionens investeringsvolym har varierat kraftigt och har stundtals varit klart blygsam. Göteborgs Stad var de senaste tio årens näst största investerare med drygt fem procent av den totala investeringsvolymen. Inklusive stadens bostadsbolag hamnar andelen på tio procent. Regionens tredje största investerare de senaste tio åren var Skanska AB med omkring tre procent. De stora byggföretagen hörde alla till de tio största investerarna i regionen. AstraZeneca AB var tidigare ett av de stora investerarna i regionen men företaget har inte varit inne i marknaden de senaste tre åren. De största investerarna i kommersiella lokaler de senaste tio åren var Skanska AB och NCC AB. De stora fastighetsföretagen är mycket sparsamt förekommande. Det är egentligen bara Vasa kronan som investerar kontinu erligt i marknaden för kommersiella lokal er. Inom bostadsbyggandet handlar det som i flesta andra regioner om de stora riksbyggarna med JM AB och Skanska AB som största investerare. Göteborgs Stad Byggstarter mkr Skanska AB Byggstarter mkr HSB Byggstarter mkr

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004 Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2 Den ekonomiska utvecklingen Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit mycket positiv det senaste året. 2 räknar KI med att tillväxten ska bli ca 3,8 % vilket är

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

TMF I SIFFROR. Statistik om den svenska trä- och möbelindustrin Nr 1, april 2014

TMF I SIFFROR. Statistik om den svenska trä- och möbelindustrin Nr 1, april 2014 12 1 8 Prognoscentret AB 7 5 3-96 Hushållen mer pessimistiska än normalt. Lågkonjunktur Högkonjunktur -12 7 TMF I SIFFROR Statistik om den svenska trä- och möbelindustrin Nr 1, april 214 Välkommen till

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30)

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Analys av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer