Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009"

Transkript

1 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9

2 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas krympa under innevarande år. Det gäller framförallt Sverige och Finland där statliga konjunkturinstitutets senaste prognos för BNP-tillväxten under 9 är minus 5, procent respektive minus 5,6. Motsvarande siffror för Norge och Damark är minus 1,5 procent respektive minus 3,8 procent. Sammantaget har den mycket svaga utvecklingen av ländernas ekonomier påverkat efterfrågan på hotellrum negativt. Nedgången i efterfrågan var mycket stark under andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år i samtliga fyra länder. En del av skillnaden förklaras av den s.k. påskeffekten. Det är en kalendereffekt som innebar att påsken bytte månad från mars 8 till april 9. Denna effekt är särskilt tydlig i Sverige och Norge där beroendet av affärs- och konferensgäster är särskilt starkt. Detta får effekten att efterfrågan, allt annat lika, från affärs- och konferensgäster är mycket svagare i april 9 jämfört med april 8. Den kraftigt försämrade efterfrågan i kombination med ett ökat antal disponibla hotellrum har pressat beläggningsgraderna med som minst 9 procent i Sverige och som mest 1 procent i Danmark. Det genomsnittliga hotellrumspriset per belagt hotellrum (ARR) 1 sjönk i Sverige och Finland medan det fortsatte att öka i Norge. Kombinationen sjunkande genomsnittspris och kraftigt sjunkande beläggning sänkte RevPAR dramatiskt i Sverige och Finland, med 1 respektive 11 procent. Nedgången av RevPAR var dock störst i Norge, 13 procent. Detta trots att genomsnittspriset fortsatte att öka. Den svenska hotellmarknaden har under sommaren gynnats av den svaga svenska valutan. Detta har inneburit att många svenskar har valt att semestra hemma samtidigt som det har kommit ett stort inflöde av utländska gäster till de svenska hotellen. De utländska gästerna kommer inte minst från våra nordiska grannländer. Under hösten är dock problemen tillbaka på den svenska hotellmarknaden då det är affärs- och konferensgäster som står för efterfrågan. På grund av den svaga ekonomin i samtliga nordiska länder kommer efterfrågan på hotellrum att vara klart svagare hösten 9 jämfört med hösten 8. Efterfrågan föll fortsatt under andra kvartalet i hela norden Precis som föresågs efter första kvartalet så blev tappet i efterfrågan än större under andra kvartalet, se diagram 1. En viktig förklaring var den kalendereffekt som flytten av påsken från mars till april i år betyder. Effekten är särskilt tydlig i Sverige och Norge där beroendet av efterfrågan från affärs- och konferensgäster är stort på hotellen. Antalet affärs- och konferensgäster på hotellen är lågt under en påskvecka och därför blir effekten stor jämfört med motsvarande månad föregående år när påsken byter månad. Sverige är det land av de fyra nordiska som har haft minst tapp i efterfrågan under första halvåret. En viktig förklaring till det är den svaga svenska kronan som inneburit att utvecklingen av privatgäster på de svenska hotellen utvecklats mycket starkt, plus 6 procent. Det syns inte minst genom den ökade efterfrågan under juni, en ökning av belagda hotellrum med 3,8 procent (plus 9, procent från privatgäster). I de andra nordiska länderna minskade efterfrågan, mätt som belagda hotellrum, i juni i år jämfört med juni 8. I Norge, som klarat sig näst bäst, har också efterfrågan från privatsegmentet ökat under året om än inte lika kraftigt som i Sverige. I samtliga länder är tappet störst på efterfrågan från affärs- och konferensgästerna. Danmark har haft den svagaste utvecklingen av belagda hotellrum med ett tapp på 1,3 procent jämfört med första halvåret 8. Utvecklingen i de nordiska huvudstäderna var likartad den för länderna i sin helhet. Efterfrågan på hotellrum i Stockholm och Oslo har varit negativ men ändå betydligt bättre än 1 Den danska statistiska centralbyrån redovisar inte genomsnittligt hotellrumspris.

3 i Helsingfors och Köpenhamn. Nedgången i antalet belagda hotellrum i Stockholm och Oslo stannade på 7, respektive 9, procent andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period 8. I Helsingfors minskade antalet belagda hotellrum med 1, procent och i Köpenhamn och med 1,7 procent. Diagram 1 - Utvecklingen av belagda hotellrum i de nordiska länderna :a kvartalet och första halvåret 9 jämfört med motsvarande perioder ,5-5,1-9,8,3-9,9-1,7,3 Beläggningsgraden pressas av sjunkande efterfrågan och ökad kapacitet Antalet hotellrum har ökat på samtliga länders hotellmarknader utom Finlands under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 8. Det gör att nedgången i beläggningsgrad är större i Sverige, Norge och Danmark än nedgången i belagda hotellrum, se diagram. Detta syns särskilt tydlig i Norge där antalet disponibla hotellrum under andra kvartalet 9 var 3,9 procent fler än andra kvartalet 8. Nedgången i beläggningsgrad är största i Danmark där den sjönk med hela 1,3 procent andra kvartalet och 11,5 procent första halvåret. Nedgången var nästan lika stor i Norge under andra kvartalet, minus 13, procent. I Finland är faktiskt nedgången i beläggningsgrad marginellt mindre än nedgången i belagda hotellrum Trots att den mycket svaga utvecklingen av beläggningsgraden i Danmark under andra kvartalet var nivån den högsta av samtliga länder, 5 procent. I Sverige och Finland var -9,6-7, beläggningsraden under första kvartalet 8 procent, medan den i Norge var 51 procent. Jämfört med utvecklingen av belagda hotellrum så sjunker beläggningsgraden i Stockholm och Oslo betydligt mer under andra kvartalet. Orsaken är ett ökat antal disponibla hotellrum jämfört med motsvarande period 8. Ökningen var 3, procent i Stockholm och,3 procent i Oslo. Detta innebar att beläggningsgraden sjönk med 1 procent i Stockholm och med nästan 13 procent i Oslo. I Helsingfors och Köpenhamn var nedgången i beläggningsgrad procentuellt den samma som nedgången i antalet belagda hotellrum då antalet disponibla hotellrum var oförändrat. Diagram - Utvecklingen av beläggningsraden på hotell i de nordiska länderna :a kvartalet och första halvåret 9 jämfört med motsvarande perioder ,,6-13, -9, -9, -1,3-11,5 Fortsatt stort ras i efterfrågan från utländska gäster utom i Sverige När det gäller utvecklingen av efterfrågan från utländska gäster skiljer sig Sverige ganska mycket från övriga tre länder. I Sverige ökade antalet utländska gästnätter med 5,5 procent under andra kvartalet i år, se diagram 3. Detta trots att efterfrågan på hotellrum totalt sjönk. Den svaga kronan är förklaringen. I juni ökade antalet utländska gästnätter i Sverige med 1 procent. Ökningen var särskilt stor när det gäller gästnätter från våra nordiska grannländer, 3 procent. I våra nordiska grannländer minskade antalet utländska gästnätter i juni med 13 procent i Norge, 15 procent i Finland och med 7 procent i Danmark. Sett över hela andra kvartalet var,6

4 nedgången 1, procent i Norge, 15,5 procent i Finland och 1, procent i Danmark. Diagram 3 - Utveckling av utländska gäster på hotellen i de nordiska länderna :a kvartalet och första halvåret 9 jämfört med motsvarande perioder ,5 -, -13, -1, -1,7-15,5, -11,7,3, Även när det gäller huvudstäderna så sticker Sverige ut i detta avseende. Stockholm hade under andra kvartalet en ökning av antalet utländska gästnätter på samma nivå som hela Sverige, plus 5 procent. Även i Stockholm var ökningen bland besökare från våra nordiska grannländer extra stark. I de övriga nordiska huvudstäderna var nedgången av utländska gästnätter andra kvartalet som minst från minus 9 procent i Danmark till som mest minus 16 procent i Helsingfors. Hotellrumpriserna stiger i Norge men faller i Sverige och Finland Trots att nedgången i beläggningsgrad i Sverige var procentuellt sett mindre än både i Norge och Finland så utvecklas de genomsnittliga hotellrumspriset (ARR) 1 svagast i Sverige, se diagram. Under andra kvartalet sjönk priserna i Sverige med nästan procent jämfört med motsvarande kvartal 8. Att priserna ligger still och till och med ökar något i Norge kan tyckas märligt vid jämförelse då det är för samma kundsegment nedgången kommit. I ett historiskt perspektiv är dock den nedgång i genomsnittspris vi ser i Sverige kraftig i förhållande till nivån på beläggningsgraden. I Finland sjunker priserna endast svagt trots en mycket kraftiga nedgång i efterfrågan och beläggningsgrad. Diagram - Utvecklingen av det genomsnittliga hotellrumspriset (ARR) i de nordiska länderna :a kvartalet och första halvåret 9 jämfört med motsvarande perioder 8, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 -, -,5-3, -3,5,,5-3,8-1,9, I de tre nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo och Helsingfors sjunker ARR kraftigare än i respektive land i sin helhet. Den kraftigaste nedgången var i Stockholm där ARR sjönk med 11 procent. Precis som i landet i sin helhet är det i ett historiskt perspektiv mycket i förhållande till nivån på beläggningsgraden i Stockholm. Motsvarande nedgång i Oslo och Helsingfors var,5 respektive 6 procent. RevPAR sjönk dramatiskt andra kvartalet Utvecklingen av intäkten per disponibelt hotellrum (RevPAR) sjönk kraftigt och med i stort sett lika mycket i samtliga länder under andra kvartalet i år, se diagram 5. Detsamma gäller utvecklingen av RevPAR under första halvåret. Orsakerna till den negativa utvecklingen av RevPAR varierar dock något mellan länderna. I Sverige berodde den kraftiga nedgången under andra kvartalet på en kombination av sjunkande beläggningsgrad och sjunkande genomsnittspris. I Finland sjönk genomsnittpriset något men den huvudsakliga förklaringen var en sjunkande beläggningsgrad. I Norge där genomsnittspriset ökat något är hela förklaringen en kraftigt försämrad beläggningsgrad. RevPAR sjönk med nästan procent i Stockholm under andra kvartalet jämfört med motsvarande period 8. Motsvarande nedgångar i Oslo,9-1, Sverige Norge Finland Källa: SCB/Tillväxtverket, Statistics Norway, Statistics Finland, SHR, 1 Den danska statistiska centralbyrån redovisar inte genomsnittligt hotellrumspris.

5 och Helsingfors var 15 respektive 17 procent. Sett över hela första halvåret sjönk RevPAR i Stockholm och Oslo med 1 procent och i Helsingfors med 17 procent. I samtliga städerna förklaras den kraftiga nedgången av en kombination av sjunkande genomsnittspris och försämrad beläggningsgrad. Diagram 5 - Utveckling av den genomsnittliga intäkten per disponibla hotellrum (RevPAR) i de nordiska länderna :a kvartalet och första halvåret 9 jämfört med motsvarande perioder 8 Ordlista ARR (Average room rate): genomsnittlig intäkt per belagt hotellrum Beläggningsgrad: (belagda hotellrum/disponibla hotellrum) x 1 RevPAR (Revenue per available room): intäkt per disponibelt hotellrum ,3,6-9, -1,5-1,9 Sverige Norge Finland Källa: SCB/Tillväxtverket, Statistics Norway, Statistics Finland, SHR

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Ett tomt år. Färre affärsresande

Ett tomt år. Färre affärsresande Rest_nr_v.qxd -- : Sida NR RESTAURATÖREN HOTELLÅRET Foto: HANS PETTERSSON Många hotell stod tomma förra året. Restauratörens stora genomgång av hotellåret visar att Hotellsverige var en förlorare förra

Läs mer

Hotellåret. Hotell. Nyckeltal. Revpar. Average room rate. Överkapacitet. Gross operating profit. Beläggning. Uppgång. Konjunktur

Hotellåret. Hotell. Nyckeltal. Revpar. Average room rate. Överkapacitet. Gross operating profit. Beläggning. Uppgång. Konjunktur Rest_nr_v.qxd -- : Sida NR RESTAURATÖREN NYHETER HOTELLÅRET Beläggning Nyckeltal Disponibel rumskapacitet Logiintäkt Nedgång Beläggningsgrad Konferens Average room rate Gross operating profit Rumsnätter

Läs mer

Tufft men inget blodbad

Tufft men inget blodbad i fokus: hotellåret Det pratades om blodbad inför hotellåret. Året blev kämpigt, men kanske inte så illa som många befarade. Antal sålda rum backade med procent och revpar med procent från. Stockholms

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Tufft men inget blodbad

Tufft men inget blodbad i fokus: hotellåret Det pratades om blodbad inför hotellåret. Året blev kämpigt, men kanske inte så illa som många befarade. Antal sålda rum backade med procent och revpar med procent från. Stockholms

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Rapport 2014:16. Bostadsmarknaden i Norden 1980 2012

Rapport 2014:16. Bostadsmarknaden i Norden 1980 2012 Rapport 2014:16 Bostadsmarknaden i Norden 1980 2012 Bostadsmarknaderna i Norden 1980 2012 Boverket mars 2014 Titel: Bostadsmarknaderna i Norden 1980-2012 Rapport: 2014:16 Utgivare: Boverket mars 2014

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB > 4 900 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Næringsbygg Holding III AS 6 % Næringsbygg 100 % 80 % 75 % 75 % 49,9 % 65 % 49

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Nr 4 2014 10 december

Nr 4 2014 10 december Nr 4 2014 10 december Temperaturhöjning på Nordens byggmarknad Den samlade nordiska byggmarknaden förbättras successivt. Bilden är dock splittrad länderna emellan, där Island, Sverige och i viss mån Norge

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer