Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:"

Transkript

1 Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler 5 Offentliga lokalar 51 Trafikens infrastruktur 52 Arlandakorridoren Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp på marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. Stockholm De flesta byggmarknaderna i Stockholmsregionen ångar på med god fart. Regionen har generellt ökat sin andel av den totala byggmarknaden i landet. Där andra byggregioner har börjat få en del problem är det lite som talar mot att Stockholmsregionens byggmarknad inte skall stå sig ett bra tag till. En viss tillbakagång inom bostadsbyggandet kan bli aktuell i takt med att konjunkturen går in i en lite lugnare fas. Men det är kanske å andra sidan bra för marknaden i sin helhet. Mer än 5 år! I mer än 5 år har HAKI AB producerat ställningsmaterial. Vi är idag en internationell systemleverantör med ett brett utbud av ställningar, väderskydd, plattformar och hissar. Original HAKI produceras idag i höghållfast stål. Mycket lättare ännu säkrare! FOR MORE THAN 5 YEARS HAKI AB SE Sibbhult, Sweden Tel Fax PN 4 Bygganalys.indd :56:56

2 Nordisk ByggAnalys Stockholmsregionen Positiv tendens? På kort sikt är det inte mycket som talar för att Stockholmsregionens byggmarknad skall få några större problem; marknaden ser stark ut men osvuret är bäst. Så länge som osäkerheten om konjunkturutvecklingen består kan även den för närvarande starka Stockholmsmarknaden gå in i väggen. Men det verkar inte sannolikt just nu. Projektering total marknad Projektering av bostäder jan apr jul okt jan apr jul okt Det finns många sätt att beskriva tendenserna i byggmarknaderna. ByggFakta Projektnytt använder som regel olika tidssnitt i byggprocessen för att belysa tendenserna i marknaden. Här används orderingången till arkitekter för att stämma av det kortsiktiga stämningsläget i Stockholmsregionens byggmarknad. Som framgår av diagrammen har investerarna i stort sett genomgående ökat projekteringsvolymen jämfört med läget för ett år sedan. I den totala marknaden fortsätter byggvolymen i de upphandlade projekten att öka. Den ligger inte bara väsentligt över nivån för ett år sedan utan fortsättter att ligga kvar på den nivå som etablerades i höstas. Lite lätt anmärkningsvärt är att projekteringsläget för bostäder har förstärkts. När räntesubventionerna för nyproduktionen togs bort vid årskiftet minskade helt naturligt trycket i marknaden. Den starka återhämtningen under hösten och som fortsatt under de fya första månaderna tål att bevakas framöver. Högt ränteläge, oro på finansmarknaderna och konjunkturavmattning borde kanske snarare leda till en fortsatt avvaktande hållning. Till viss del förklaras den positiva tendensen av att arbetet med de stora stadsutvecklingsområden är lite självgående. Den upplagda planen följs men byggstarterna har minskat och försäljningsläget är stramare enligt de stora bostadsbyggarna. Projekteringen av kommersiella lokaler ligger kvar på en hög nivå jämfört med för ett år sedan. Och det kanske inte är så förvånande; sysselsättningen i Stockholmsregionen fortsätter upp och hushållen håller än så länge inte så hårt i plånboken. Projektering av kontorslokaler Projektering av handelslokaler jan apr jul okt jan apr jul okt PN 4 Bygganalys.indd :56:59

3 Nordisk ByggAnalys Bostäder Stan tappar Flerbostadshus Inflödet av nya lgh löpande årsvärde 25 2 Byggstarterna inom flerbostadshusproduktionen har minskat med lite drygt tusen lägenheter under det senaste året. Jämförelsen görs med en period då produktionen forcerades av subventionstekniska skäl så det är fortfarande en hög produktionsnivå det handlar om. Byggmarknaden 27 Stockholms kommun saktar in Under det förstra tertialet byggstartades omkring 2 lägenheter i flerbostadshus enligt RBI/ByggFaktas databas. Det var faktiskt lite mer än under samma period året innan. Men byggstarterna sett över en tolvmånadersperiod har minskat och stannade på omkring 7 lägenheter. Under motsvarande period året innan startades omkring 8 3 lägenheter i flerbostadshus. Byggstarterna för gruppbyggda småhus låg på omkring 4 lägenheter under första tertialet. Det är något lägre än året innan. Begreppet byggstart är lite diffust som diagrammet visar. ByggFakta Projektnytt använder vanligtvis tidpunkten för starten av markarbetet som definition av byggstart. Men i samband med avvecklingen av bostadsubventionerna blir det lite otydligt vad som är startat och vad som inte är startat. Diagrammet ger dock en ganska tydlig bild av hur på- och avslag av subventioner påverkar marknaden Omkring två tredjedelar av produktionen av flerbostadshus ligger i Stockholms kommun. Produktionstakten ser dock ut att gått tillbaka mer i Stockholms kommun än i övriga delar av regionen. Och det är en utveckling som ser ut att fortsätta. Under 27 startades sammanlagt 4 3 lägenheter i flerbostadshus i Stockholms Lägenheter i flerbostadshus - löpande årsvärde Markstart Egentlig byggstart kommun enligt RBI/Bygg Faktas databas. Byggplanerna för resterande del av året omfattar inte fler än omkring 2 7 lägenheter. Det är lägre än den faktiska produktionen under motsvarande period året innan. Samtliga projekt kommer säkert som vanligt skjutas framåt. Med hänsyn till hur utfallet av planerna tidigare sett ut är det möjligt att byggstarterna under resterande del av året hamnar på knappt 2 lägenheter. Det pekar på en betydande försvagning av marknaden 28 som kanske slutar på strax under 3 byggstartade. Nya projekt Nya aktörer Inflödet av nya projekt har ökat. Ett av de nya projekten är Norra Stationsområdet som har börjat avknoppa projekt under början av 28. Hittills har åtta markanvisningar på sammanlagt 875 lägenheter genomförts. Ikano Bostaden har två projekt på totalt 175 lägenheter. SBC har två projekt på sammanlagt 175 lägenheter. Veidekke Bostads AB har ett projekt på 1 lägenheter och Bouwfonds Veidekke har två projekt med sammanlagt 25 lägenheter. Einar Mattson Byggnads AB har ett projekt på 175 lägenheter. Byggstarterna för de här projekten kommer 21/211. Förnyelsen av Bostadsproduktioen i Stockholmsregionen har länge varit en affär för ett litet antal stora aktörer. De fortsätter att svara för större delen av händelserna på marknaden. Så särskilt många nya aktörer har inte dykt upp på marknaden. Men det finns ett par relativt nya aktörer som kanske är på väg att växa. Bouwfonds Veidekke AB har tagit hand om två markanvisningar på sammanlagt 25 lägenheter i Norra Stationsområdet. Ikano Bostaden AB dök upp på marknaden 25 och har framför allt under 28 ökat på sitt projektinnehav till drygt 1 lägenheter. Projekten finns huvudsakligen i Kista, Hässelby och Norra Stationsområdet. 47 PN 4 Bygganalys.indd :57:1

4 Nordisk ByggAnalys Kontorslokaler Under kontroll Byggstarterna ökar. Mängden färdigställda kontorslokaler har stabiliserats på en hög nivå, men är fortfarande inte i närheten av de volymer som drogs igång under den förra högkonjunkturen. Mängden lediga kontorslokaler minskar och hyresnivåerna är stabila eller svagt stigande. Byggmarknaden 27/28 Under 27 startades sammanlagt 15 kvadratmeter nya kontorslokaler. Det var samma nivå som året innan. Kontorsprojekt med en total yta över 1 kvadratmeter svarar för 65-7 procent av marknadsvolymen. Under 27 startades bland annat ombyggnaden av den gamla postterminalen som ytterligare förstärker Västra Citys kontorsarbetsplats med 3 kvadratmeter. Under 28 kommer byggstarterna att ligga kvar på ungefär samma nivå som 27, omkring 15 kvadratmeter. De stora projekten svarar för närmare 12 kvadratmeter. Utbyggnaden av Västra City fortsätter med Kungsbrohuset i Jernhusens regi. I Värtan bygger AP Fastigheter omkring 25 kvadratmeter nya kontorslokaler och startar därmed en omfattande stadsutbyggnad i området. Marknaden längre fram Under 29 och 21 ser det ut att bli ett par år med en betydligt mindre mängd byggstarter. ByggFakta Projektnytt räknar med att byggstarterna under 29 hamnar i intervallet 7 till 9 kvm och under 21 betydligt lägre. En svagare konjunktur bör under alla omständigheter försvaga marknaden. Men I Kista fortsätter utbyggnaden av AP Fastigheters Lindhagensterassen. Det här innebär att utbudet av nya kontorslokaler i Stockholmsregionen kommer att öka till omkring 125 under 28 och fortsätta upp till 18 kvadratmeter under 29. Även under 21 beräknas utbudet ligga högt men lägre än Kontorslokaler Stockholms län Färdigställda kvm Inflödet av nya kontorsprojekt varierar starkt mellan olika år. Under 27 lanserades sammanlagt omkring 21 kvm nya kontorslokaler i Stockholmsregionen. Projekten låg huvudsakligen i Stockholm och Solna. Sett över en konjunkturcykel tillförs marknaden drygt 15 kvm kontorsprojekt varje år med lägsta noteringar när den dessutom överlagras med en kreditåtstramning ökar förstås osäkerheten på marknaden. Men sysselsättningsläget inom kontorsbranscherna är fortfarande bra. Nyhetsbrevet Rapport från Omlandet rapporterar en starkt tillväxt i sysselsättningen i Stockholmsregionen till skillnad från landet i övrigt. Projektreserven Investerarna Stockholm kontor Byggstarter kvm per år på 65 kvm. Inflödet av nya kontorsprojekt under det första tertialet uppgick till omkring 3 kvm. AP Fastigheters Hus 13 i Kista Terrass svarade för större delen av inflödet. Under första kvartalet 27 omfattade inflödet 5 kvm med bland annat Unibail-Rodamcos planer på 25 kvm kontor i Solna Centrum. Den totala projektreserven för de nämaste fem åren ligger på närmare 75 kvm. Tyngpunkten för byggstarterna ligger efter 21 med en markant svacka under 21 då mycket få projekt beräknas stata. Vem sitter på mest kontorsprojekt i Stockholmsregionen? När det gäller konkreta projekt som ännu inte startats är det Peab AB som med bland annat Ulriksdalsfältets 65 kvm tills vidare toppar listan. Tätt följd av bland annat Skanska och AP Fastigheter. Men ser man till innehavet av byggrätter torde Luftfartsverket för närvarande toppa listan med kontorsbyggnadsplaner på sammanlagt omkring 25 kvm i anslutning till Arlanda. Planen beräknas blir antagen under 28. Överhuvudtaget är planerna för området runt Arlanda rätt omfattande med bland annat en stor hotell- och kongressanläggning. AP Fastigheter AB har i Kista Terrass sammanlagt omkring 17 kvm lokaler med hvudsakligen inriktning på kontor varav ett par projekt har konkretiserats. Fastighets AB Brostaden äger Norrvikens Strand som planeras för omkring 11 kvm kontor i området. 48 PN 4 Bygganalys.indd :57:3

5 Nordisk ByggAnalys Handelslokaler Tillbakagång Byggandet inom handeln slog nya rekord under 27. Den färdigställda butiksytan kommer att öka kraftigt under 28 men därefter blir det lite lägre takt. Investerarna har mindre på gång under de närmaste två åren än tidigare Stockholm handel Byggstarter kvm per år Marknaden 27/ 28 Projektreserven Byggstarterna slog nya rekord under 27 med en sammanlagt lokalyta på drygt 22 kvm. Det är definitivt all-time-high för Stockholmsregionen. Ett flertal stora projekt startades. Bland annat Citycon Oyj 25 kvm galleria i Liljeholmen, Atrium Ljungberggruppen 24 kvm i Sickla Köpkvarter och Hornbach Imm AG 23 kvm byggmarknad i Slagstaområdet. Byggstarterna ser ut att bli mindre under 28. ByggFakta Projektnytt räknar med att mellan 8-9 kvm handelslokaler börjar byggas under 28. Det totala utbudet av nya handelslokaler har successivt ökat och stannade 27 på knappt 15 kvm. Utbudet kommer att öka till 18 kvm under 28 som en följd av den ökade startvolymen under 27. Minskade byggstarter under Marknaden längre fram Den svacka i byggstartena som ByggFakta Projektnytt räknar med 28 ser inte ut att bli långvarig. Redan under 29 kan byggstarterna åter ligga på höga nivåer. Förutsättningen är fortfarande att prognoserna för hushållens ekonomi håller. De pekar på en liten dämpning av tillväxten i hushållens konsumtionsutgifter 28 ger ett något mindre utbud under 29, omkring kvm. Beräkningarna bygger på den konjunkturprofil som prensenterats under våren till exempel i regeringens vårproposition. Men det kan bli skakigare om det visar sig att prognoserna för hushållens konsumtion slår fel Handelslokaler Stockholms län Färdigställda kvm Inflödet av nya handelsprojekt till byggmarknaden har under den senaste konjunkturcykeln legat på drygt 14 kvm per år. Och det är länge sedan som marknaden redovisade någon större grad av pessimism. Man får gå tillbaka till 21 för att hitta riktigt låga värden. Under 27 tillfördes byggmarknaden nya projekt med /29 men med en återgång till höga tillväxttal redan Med den utgångspunkten räknar ByggFakta Projektnytt med att byggstarterna åter kommer upp i närmare 2 kvm per år. Utbudet av nya handelslokaler kommer trots detta att minska till under 1 kvm 21 för att sedan åter öka. Investerarna en sammanlagt lokalyta på 15 kvm. Den nivån kommer med all sannolikhet att överskridas rejält under 28. Unibail-Rodamcos Mall of Scandinavia lanserades i början av året med en total lokalyta på 1 kvm. Den totala projketreserven för de närmaste fem åren är ändå inte särskilt stor, omkring 6 kvm. Unibail-Rodamco intar toppositionen med sammanlagt 15 kvm i projektreserven för de närmaste fem åren. KF Fastigheter har sammanlagt omkring 85 kvm i planer varav största delen ligger i Kungens Kurva. KF köpte en större fastighet i området för ett par år sedan. I övrigt finns det ett ganska stort antal potentiella investerare med enstaka större projekt: InfraCity planerar en utbyggnad med 3 kvm. Kista Galleria bygger ut med 25 kvm utöver modernisering. Hornbach Imm AG planerar att bygga ytterligare ett byggvaruhus på drygt 2 kvm i Råstaområdet. I området omkring Ulnasjön finns det tunga investeringsplaner med en lite lägre grad av konkretisering: Arninge Handelsområde expanderar. Rosenkälla Handelsområde planeras för 15 kvm handel och 11 kvm verksamhetslokaler. 49 PN 4 Bygganalys.indd :57:5

6 Nordisk ByggAnalys Offentliga lokaler På väg upp 15 1 Offentliga lokaler Inflöde av nya projekt Mkr Investeringarna i offentliga lokaler i Stockholmsregionen har inte direkt rosat marknaden de senaste fem till sex åren. Byggstarterna har i stora drag varit oförändrade år efter år. Men det ser väsentligt bättre de närmaste åren Byggmarknaden 27/28 Skolorna Investeringarna i offentliga lokaler i Stockholmsregionen har hittills varit en hyggligt stabil marknad med ungefär samma volym i byggstarterna år efter år. Och 27 var inget undantag. De totala byggstarterna stannade på omkring 3 5 mkr. Det är ungefär medelvärdet över en konjunkturcykel. Offentliga lokaler utgör knappt tio procent av byggmarknaden i Stockholmsregionen. Andelen av marknaden har i stora drag halverats sedan den förra konjunkturtoppen. Den stora delmarknaden är undervisningslokaler som svarar för ungefär 65 procent av det som händer. Marknadsutsikterna för de närmaste tre åren är starka. Investeringsnivån kommer att öka väsentligt. Det finns ett flerta stora projekt inom framför allt vårdsektorn som kommer att trycka Samlingslokaler Investeringarna i olika typer av samlingslokaler har sedan 2 i genomsnitt legat på 35 mkr per år. Tendensen är svagt negativ. I början av perioden var investeringsvolymen väsentligt högre än idag. Investeringsplanerna uppgår dock till 2 5 mkr. Jämfört med den genomsnittliga årsproduktion är det en betryggande framförhållnig. upp investeringsnivån ordentligt. Och det gäller inte bara perioden fram till 21. Perspektivet kan nog sträckas till 215/216. Locums investeringsprogram omfattar ett flertal stora projekt med Nya Karolinska sjukhuset som absolut höjdpunkt Offentliga lokaler Investeringar i mkr Nyproduktion Om- och nybyggnaden av Stockholms Stadsbibliotek svarar dock för en betydande del av projektreserven. Byggstarten för det projektet beräknas bli under våren 21. I planerna för projektet Solna City ingår ett kulturhus på 11 kvm. Hela projektet drivs av Unibai-Rodamco. Investeringarna i undervisningslokaler har de senaste fem till sex åren i genomsnitt uppgått till 2 mkr. Under 27 startades projekt för omkring 2 mkr. Det var samma nivå som åren innan. Investeringsplanerna för de närmaste fem åren ligger i trakterna av 2 5 mkr. Det är ingen vidare framförhållning om man tar hänsyn till att den Ombyggnad Sjukhusen Investeringarna i vårdlokaler har sett över en längre period långsamt minskat. Den genomsnittliga investeringsnivån ligger på 6-7 mkr per år. Under 27 startades projekt för omkring 55 mkr. Investeringsplanerna är dock mycket omfattande. För de närmaste fem åren handlar det om projektvolym på omkring miljarder normala produktionen ligger på knappt den nivån. Inflödet av nya projekt till byggmarknaden har de senaste åren legat på omkring 1 mkr per år, det vill säga ungefär hälften av årsproduktionen. Med den marknadsstrukturen kommer projektreserven obenhörligt att minska. Investeringar i undervisningslokaler är som regel en ganska stark marknad i alla regioner men inte i Stockholmsregionen. Och Stockholms kommun är inte mycket att räkna med. Under loppet av två år har byggstarterna mer än halverats. kronor där prestigeprojektet Nya Karolinska med en planerad lokalyta på drygt 3 kvm varav 2 kvm verksamhetslokaler naturligtvis dominerar. Byggstarten för det projektet blir sannolikt om något år. Med en byggtid på sju till åtta år kommer projektet att i stora drag fördubbla investeringsnivån. Och det finns ytterligare ett antal stora projekt. Under hösten 28 byggstartas en ny vårdanläggning för rättspsykiatri på 2 kvm i Huddinge Universitetssjukhus. Locum planerar på lite längre sikt stora investeringar i framför allt Danderyds Sjukhus. 5 PN 4 Bygganalys.indd :57:7

7 Nordisk ByggAnalys Trafikens infrastruktur Stark tillväxt Det är knappast oväntat att den tidigare svaga Stockholmsmarknaden nu börjar växa. Norra Länken och Citybanan tillsammans handlar om investeringar på cirka 3 miljarder kronor eller mer. Men även den mer normala marknaden av små och medelstora projekt har ökat. Bra för samtliga anläggningsbyggare. Trafiken Snabbspårvägarna Byggstarter projekt < 4 mkr 4 Mkr Investeringarna i trafikens infrastruktur har ökat ordentligt de senaste åren. Sedan 2 har de totala byggstarterna legat på i genomsnitt 2 4 mkr enligt RBI/ByggFakta. Under 27 startades projekt för omkring 4 mkr. Det var visserligen 1-15 procent lägre än året innan men väsentligt över årsgenomsnittet de senaste åren. Det drivande projektet är framför allt Norra Länken där de flesta huvudentreprenader är upphandlade och byggstartas under 28. Citybanans olika delprojekt kommer under de närmaste åren att starta och sammanlagt innebär det att den totala investeringsnivån kommer att öka från omkring fyra miljarder förra året till sex-sju miljarder per år. Investeringsnivån stöds också av ett antal andra ganska stora projekt med byggstarter Andra projekt efter 21. Här finns utbyggnaden av tvärspårvägar och tunnelbana som kopplar ihop olika stadsutvecklingsprojekt. De har sannolikt större betydelse för den regionala byggmarknaden än vad Norra Länken och Citybanan har. Ubyggnad av Mälarbanan till fyra spår hör också till de regionalt betydelserfulla projekten Trafikens infrastruktur - Stockholms län Investeringar i mkr Stockholms Hamn skall bygga en ny storhamn i Nynäshamn. Byggstarten blir under 29 och projektet beräknas vara klart 21. Byggkostnaden ligger på omkring 1 8 miljoner kronor. Stockholms Hamn har också planer på en utbyggnad av hamnen i Värtan med byggstart under det närmaste året. Investeringen för projektet är omkring 1 mkr. Ombyggnaden av Slussen med en byggkostnad över 3 mkr beräknas starta tidigast 212. Ombyggnaden av E18 mellan Hjulsta och Kista beräknas starta i början av 29 med en byggtid på fyra till fem år. Projektet kommer att ändra på marknadsförutsättningarna för en hel husbyggnadsprojekt. Nyproduktion Arbetet med tvärspårvägarna pågår lite i skuggan av de två prestigeprojekten i regionen. Men de torde ha minst lika stor betydelse för utvecklingen i centrala Stockholmsregionen. Det sammanlagda investeringsprogrammet för tvärspårvägarna ligger i trakterna av 25 miljarder kronor. Nästan alla ligger lite på hyllan Ombyggnad Normal marknad Marknadsbilden domineras av de två stora projekten Norra Länken och Citybanan. Men marknaden för mer normala projekt är sannolikt väsentligt viktigare för flertalet anläggningsbyggare i regionen. Och byggstarterna har ökat väsentligt under de senaste åren. Under 27 var den totala byggkostnaden för projekt med byggstarter efter 22. Mest aktuell är förlängningen av den befintliga tvärspårvägen från Alvik till Solna Station. Flera stora exploateringssprojekt trycker på för byggstart. Hit hör framför allt exploateringen av Solna stationsområde där Swedbank Arena och Mall of Scandinvia byggs fram till 212. På linjen finns även stadsutbyggnadsområdet Annedal och handelsområdet i anslutning till Bromma Flygfält. Även utbyggnaden i Hammarby Sjöstad trycker på för en förlängning av tvärspårvägen till Slussen. under 4 mkr omkring 3 5 mkr. Under den förra högkonjunkturen var marknaden betydligt svagare. Nyinvesteringarna ökade till omkring 1 8 mkr och ombyggnadsinvesteringarna till 17 mkr enligt RBI/Bygg Fakta. Antalet startade projekt har ökat från omkring 15 per år till mer 2-25 per år. Projektreserven för de närmaste fem åren i den här marknaden ligger enligt RBI/ ByggFakta på sju till åtta miljarder kronor. Varje år tillförs marknaden i genomsnitt projekt för 2-2,5 miljarer kronor. En viss negativ tendens finns dock. Under 27 minskade inflödet av nya projekt till drygt 1,5 miljarder kronor. 51 PN 4 Bygganalys.indd :57:9

8 Nordisk ByggAnalys Arlandakorridoren På gång Det finns goda skäl att damma av det gamla begreppet. De närmaste fem åren dras investeringarna till områden i anslutning till E4 norrut mellan Stockholm och Arlanda. Foto: LFV/Daniel Asplund Arlandakorridoren blev ett begrepp under högkonjunkturen i slutet av 198-talet och början av 199-talet. Det var här som allt skulle byggas och med en betydande koncentration till Arlandaområdet. Så blev det inte men nu - 2 år senare - finns det nog mer fog för tanken. När det gäller kontorslokaler är det helt klart att stråket kommer att ta över som fokus för kontorsinvesterarna. Och Arlandaområdet har vaknat till liv med omfattande byggplaner för det som kallas Landside, det vill säga allt som ligger före gränspassagen. Luftfartsverket vill bygga omkring 25 kvm nya kontor inom området. I nära anslutning till Arlanda finns också ett begynnade logistikområde börjar ta form. Där etablerar sig under 28 DHL med ett nytt logistikcentrum. Lite längre söderut finns Rosersberg som de senaste åren dragit åt sig omfattande investeringar i logistiklokaler. Och ett område som börjar ta för sig är InfraCity som kommer att byggas ut ordentligt när planerna för InfraCity Väst börjar ta form. Arlandastråket får också en rejäl investeringsboom när Norra Station/KS-området börjar byggas. De första markanvisningarnarna på närmare 9 bostäder är klara. I området byggs också Nya Karolinska Sjukhuset med en lokalyta på 2 kvm plus olika typer av stödfunktioner. Hela kalaset är nu kostnadsberäknat till 14,1 miljarder kronor. Projekteringen pågår och byggstarten beräknas bli inom något år. Haga Norra/Frösunda är i det närmaste färdigbyggt men här finns yttligare kontorsprojekt på gång. Närheten till Swedbank Arena och utbyggnadsplaner för Solna Stationsområde lär inte försämra Frösundaområdet konkurrenskraft. Lite längre norrut pågår planeringen för bostäder och kontor i Ulriksdalsområdet där drygt 2 bostäder planeras tillsammans med en bullervall av kontor på 65 kvm. Utbyggnaden av angränsande Järvafältet har startats men en sammanlagd utbyggnadsplan på 4 bostäder. Kista är åter hett när företagen flyttat tillbaka och mängden lediga lokaler minskat drastiskt under de senare åren. Utbyggnaderna koncentreras till Lindhagensterrassen och kvarteren i närheten. I området planeras sammanlagt omkring 15 kvm kontor och en stor hotell- och kongressanläggning. Plus en hel del bostäder. I Sollentuna byggs än så länge inga större mängder kontor men desto mer på en kraftig utbyggnad av handeln. I kommunens norra del landar den nya dragningen av E18 - Kistalänken - och här startar också Norrortslänken som leder över till Arninge/ Rosenkälla handelsområden. Sammanfattningvis planeras det för minst 4 kvm kontor och 11 lägenheter i flerbostadshus i det gamla Arlandastråket Byggstarter i Arlandakorridoren Flerbostadshus Lgh Byggstarter i Arlandakorridoren Handelslokaler Kvm Byggstarter i Arlandakorridoren Kontorslokaler 5 Kvm PN 4 Bygganalys.indd :57:15

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Affärsplan 2011 2015 2015 Lönsam tillväxt Koncernen resultat och lönsamhet Mdr kr 2011 2010 Årets resultat 8,1 3,9 Avkastning på eget kapital, %

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Konjunkturrapport våren 2014

Konjunkturrapport våren 2014 Konjunkturrapport våren 2014 Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 LJUS KONTORSLOKAL I DIREKT NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER I POPULÄRA SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett

Läs mer

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Välkommen till Alviks Terrass Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Fastighetsbeteckning: Racketen 10 Fastighetsägande bolag RACS Racketen Större AB Fastighetens adress Gustavslundsvägen 147-151 167 51

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Januari - Mars 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA KONTOR CA 514 KVM I SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden. Bli granne

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 BAKGRUND Studenter har idag en tämligen svår situation på Stockholms bostadsmarknad. I Stockholms län

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 102/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 3 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 102 OMXS 30 index 1 284,12 OMXS 30 satte 1 316 som högst den 28 november och fastnade i intervallet 1 310-1 325,

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009 F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar och försäljningar per år Investeringar och försäljningar per region 2009 I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA 675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden.

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure Så här vill vi bo En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure 2(7) I en fristående villa och gärna bygga i egen regi.

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Ett urval ur REFERENSOBJEKT. Magnus Klang 2007-12-20

Ett urval ur REFERENSOBJEKT. Magnus Klang 2007-12-20 Ett urval ur REFERENSOBJEKT Magnus Klang 2007-12-20 1 DELENTREPRENADER Forum, Nacka Beställare: Skanska Sverige AB DE-värde: 15 000 000 :- År: 2007-2008 Vår referens: Magnus Klang Referens: Tolvi Karlsson

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer