Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:"

Transkript

1 Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler 5 Offentliga lokalar 51 Trafikens infrastruktur 52 Arlandakorridoren Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp på marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. Stockholm De flesta byggmarknaderna i Stockholmsregionen ångar på med god fart. Regionen har generellt ökat sin andel av den totala byggmarknaden i landet. Där andra byggregioner har börjat få en del problem är det lite som talar mot att Stockholmsregionens byggmarknad inte skall stå sig ett bra tag till. En viss tillbakagång inom bostadsbyggandet kan bli aktuell i takt med att konjunkturen går in i en lite lugnare fas. Men det är kanske å andra sidan bra för marknaden i sin helhet. Mer än 5 år! I mer än 5 år har HAKI AB producerat ställningsmaterial. Vi är idag en internationell systemleverantör med ett brett utbud av ställningar, väderskydd, plattformar och hissar. Original HAKI produceras idag i höghållfast stål. Mycket lättare ännu säkrare! FOR MORE THAN 5 YEARS HAKI AB SE Sibbhult, Sweden Tel Fax PN 4 Bygganalys.indd :56:56

2 Nordisk ByggAnalys Stockholmsregionen Positiv tendens? På kort sikt är det inte mycket som talar för att Stockholmsregionens byggmarknad skall få några större problem; marknaden ser stark ut men osvuret är bäst. Så länge som osäkerheten om konjunkturutvecklingen består kan även den för närvarande starka Stockholmsmarknaden gå in i väggen. Men det verkar inte sannolikt just nu. Projektering total marknad Projektering av bostäder jan apr jul okt jan apr jul okt Det finns många sätt att beskriva tendenserna i byggmarknaderna. ByggFakta Projektnytt använder som regel olika tidssnitt i byggprocessen för att belysa tendenserna i marknaden. Här används orderingången till arkitekter för att stämma av det kortsiktiga stämningsläget i Stockholmsregionens byggmarknad. Som framgår av diagrammen har investerarna i stort sett genomgående ökat projekteringsvolymen jämfört med läget för ett år sedan. I den totala marknaden fortsätter byggvolymen i de upphandlade projekten att öka. Den ligger inte bara väsentligt över nivån för ett år sedan utan fortsättter att ligga kvar på den nivå som etablerades i höstas. Lite lätt anmärkningsvärt är att projekteringsläget för bostäder har förstärkts. När räntesubventionerna för nyproduktionen togs bort vid årskiftet minskade helt naturligt trycket i marknaden. Den starka återhämtningen under hösten och som fortsatt under de fya första månaderna tål att bevakas framöver. Högt ränteläge, oro på finansmarknaderna och konjunkturavmattning borde kanske snarare leda till en fortsatt avvaktande hållning. Till viss del förklaras den positiva tendensen av att arbetet med de stora stadsutvecklingsområden är lite självgående. Den upplagda planen följs men byggstarterna har minskat och försäljningsläget är stramare enligt de stora bostadsbyggarna. Projekteringen av kommersiella lokaler ligger kvar på en hög nivå jämfört med för ett år sedan. Och det kanske inte är så förvånande; sysselsättningen i Stockholmsregionen fortsätter upp och hushållen håller än så länge inte så hårt i plånboken. Projektering av kontorslokaler Projektering av handelslokaler jan apr jul okt jan apr jul okt PN 4 Bygganalys.indd :56:59

3 Nordisk ByggAnalys Bostäder Stan tappar Flerbostadshus Inflödet av nya lgh löpande årsvärde 25 2 Byggstarterna inom flerbostadshusproduktionen har minskat med lite drygt tusen lägenheter under det senaste året. Jämförelsen görs med en period då produktionen forcerades av subventionstekniska skäl så det är fortfarande en hög produktionsnivå det handlar om. Byggmarknaden 27 Stockholms kommun saktar in Under det förstra tertialet byggstartades omkring 2 lägenheter i flerbostadshus enligt RBI/ByggFaktas databas. Det var faktiskt lite mer än under samma period året innan. Men byggstarterna sett över en tolvmånadersperiod har minskat och stannade på omkring 7 lägenheter. Under motsvarande period året innan startades omkring 8 3 lägenheter i flerbostadshus. Byggstarterna för gruppbyggda småhus låg på omkring 4 lägenheter under första tertialet. Det är något lägre än året innan. Begreppet byggstart är lite diffust som diagrammet visar. ByggFakta Projektnytt använder vanligtvis tidpunkten för starten av markarbetet som definition av byggstart. Men i samband med avvecklingen av bostadsubventionerna blir det lite otydligt vad som är startat och vad som inte är startat. Diagrammet ger dock en ganska tydlig bild av hur på- och avslag av subventioner påverkar marknaden Omkring två tredjedelar av produktionen av flerbostadshus ligger i Stockholms kommun. Produktionstakten ser dock ut att gått tillbaka mer i Stockholms kommun än i övriga delar av regionen. Och det är en utveckling som ser ut att fortsätta. Under 27 startades sammanlagt 4 3 lägenheter i flerbostadshus i Stockholms Lägenheter i flerbostadshus - löpande årsvärde Markstart Egentlig byggstart kommun enligt RBI/Bygg Faktas databas. Byggplanerna för resterande del av året omfattar inte fler än omkring 2 7 lägenheter. Det är lägre än den faktiska produktionen under motsvarande period året innan. Samtliga projekt kommer säkert som vanligt skjutas framåt. Med hänsyn till hur utfallet av planerna tidigare sett ut är det möjligt att byggstarterna under resterande del av året hamnar på knappt 2 lägenheter. Det pekar på en betydande försvagning av marknaden 28 som kanske slutar på strax under 3 byggstartade. Nya projekt Nya aktörer Inflödet av nya projekt har ökat. Ett av de nya projekten är Norra Stationsområdet som har börjat avknoppa projekt under början av 28. Hittills har åtta markanvisningar på sammanlagt 875 lägenheter genomförts. Ikano Bostaden har två projekt på totalt 175 lägenheter. SBC har två projekt på sammanlagt 175 lägenheter. Veidekke Bostads AB har ett projekt på 1 lägenheter och Bouwfonds Veidekke har två projekt med sammanlagt 25 lägenheter. Einar Mattson Byggnads AB har ett projekt på 175 lägenheter. Byggstarterna för de här projekten kommer 21/211. Förnyelsen av Bostadsproduktioen i Stockholmsregionen har länge varit en affär för ett litet antal stora aktörer. De fortsätter att svara för större delen av händelserna på marknaden. Så särskilt många nya aktörer har inte dykt upp på marknaden. Men det finns ett par relativt nya aktörer som kanske är på väg att växa. Bouwfonds Veidekke AB har tagit hand om två markanvisningar på sammanlagt 25 lägenheter i Norra Stationsområdet. Ikano Bostaden AB dök upp på marknaden 25 och har framför allt under 28 ökat på sitt projektinnehav till drygt 1 lägenheter. Projekten finns huvudsakligen i Kista, Hässelby och Norra Stationsområdet. 47 PN 4 Bygganalys.indd :57:1

4 Nordisk ByggAnalys Kontorslokaler Under kontroll Byggstarterna ökar. Mängden färdigställda kontorslokaler har stabiliserats på en hög nivå, men är fortfarande inte i närheten av de volymer som drogs igång under den förra högkonjunkturen. Mängden lediga kontorslokaler minskar och hyresnivåerna är stabila eller svagt stigande. Byggmarknaden 27/28 Under 27 startades sammanlagt 15 kvadratmeter nya kontorslokaler. Det var samma nivå som året innan. Kontorsprojekt med en total yta över 1 kvadratmeter svarar för 65-7 procent av marknadsvolymen. Under 27 startades bland annat ombyggnaden av den gamla postterminalen som ytterligare förstärker Västra Citys kontorsarbetsplats med 3 kvadratmeter. Under 28 kommer byggstarterna att ligga kvar på ungefär samma nivå som 27, omkring 15 kvadratmeter. De stora projekten svarar för närmare 12 kvadratmeter. Utbyggnaden av Västra City fortsätter med Kungsbrohuset i Jernhusens regi. I Värtan bygger AP Fastigheter omkring 25 kvadratmeter nya kontorslokaler och startar därmed en omfattande stadsutbyggnad i området. Marknaden längre fram Under 29 och 21 ser det ut att bli ett par år med en betydligt mindre mängd byggstarter. ByggFakta Projektnytt räknar med att byggstarterna under 29 hamnar i intervallet 7 till 9 kvm och under 21 betydligt lägre. En svagare konjunktur bör under alla omständigheter försvaga marknaden. Men I Kista fortsätter utbyggnaden av AP Fastigheters Lindhagensterassen. Det här innebär att utbudet av nya kontorslokaler i Stockholmsregionen kommer att öka till omkring 125 under 28 och fortsätta upp till 18 kvadratmeter under 29. Även under 21 beräknas utbudet ligga högt men lägre än Kontorslokaler Stockholms län Färdigställda kvm Inflödet av nya kontorsprojekt varierar starkt mellan olika år. Under 27 lanserades sammanlagt omkring 21 kvm nya kontorslokaler i Stockholmsregionen. Projekten låg huvudsakligen i Stockholm och Solna. Sett över en konjunkturcykel tillförs marknaden drygt 15 kvm kontorsprojekt varje år med lägsta noteringar när den dessutom överlagras med en kreditåtstramning ökar förstås osäkerheten på marknaden. Men sysselsättningsläget inom kontorsbranscherna är fortfarande bra. Nyhetsbrevet Rapport från Omlandet rapporterar en starkt tillväxt i sysselsättningen i Stockholmsregionen till skillnad från landet i övrigt. Projektreserven Investerarna Stockholm kontor Byggstarter kvm per år på 65 kvm. Inflödet av nya kontorsprojekt under det första tertialet uppgick till omkring 3 kvm. AP Fastigheters Hus 13 i Kista Terrass svarade för större delen av inflödet. Under första kvartalet 27 omfattade inflödet 5 kvm med bland annat Unibail-Rodamcos planer på 25 kvm kontor i Solna Centrum. Den totala projektreserven för de nämaste fem åren ligger på närmare 75 kvm. Tyngpunkten för byggstarterna ligger efter 21 med en markant svacka under 21 då mycket få projekt beräknas stata. Vem sitter på mest kontorsprojekt i Stockholmsregionen? När det gäller konkreta projekt som ännu inte startats är det Peab AB som med bland annat Ulriksdalsfältets 65 kvm tills vidare toppar listan. Tätt följd av bland annat Skanska och AP Fastigheter. Men ser man till innehavet av byggrätter torde Luftfartsverket för närvarande toppa listan med kontorsbyggnadsplaner på sammanlagt omkring 25 kvm i anslutning till Arlanda. Planen beräknas blir antagen under 28. Överhuvudtaget är planerna för området runt Arlanda rätt omfattande med bland annat en stor hotell- och kongressanläggning. AP Fastigheter AB har i Kista Terrass sammanlagt omkring 17 kvm lokaler med hvudsakligen inriktning på kontor varav ett par projekt har konkretiserats. Fastighets AB Brostaden äger Norrvikens Strand som planeras för omkring 11 kvm kontor i området. 48 PN 4 Bygganalys.indd :57:3

5 Nordisk ByggAnalys Handelslokaler Tillbakagång Byggandet inom handeln slog nya rekord under 27. Den färdigställda butiksytan kommer att öka kraftigt under 28 men därefter blir det lite lägre takt. Investerarna har mindre på gång under de närmaste två åren än tidigare Stockholm handel Byggstarter kvm per år Marknaden 27/ 28 Projektreserven Byggstarterna slog nya rekord under 27 med en sammanlagt lokalyta på drygt 22 kvm. Det är definitivt all-time-high för Stockholmsregionen. Ett flertal stora projekt startades. Bland annat Citycon Oyj 25 kvm galleria i Liljeholmen, Atrium Ljungberggruppen 24 kvm i Sickla Köpkvarter och Hornbach Imm AG 23 kvm byggmarknad i Slagstaområdet. Byggstarterna ser ut att bli mindre under 28. ByggFakta Projektnytt räknar med att mellan 8-9 kvm handelslokaler börjar byggas under 28. Det totala utbudet av nya handelslokaler har successivt ökat och stannade 27 på knappt 15 kvm. Utbudet kommer att öka till 18 kvm under 28 som en följd av den ökade startvolymen under 27. Minskade byggstarter under Marknaden längre fram Den svacka i byggstartena som ByggFakta Projektnytt räknar med 28 ser inte ut att bli långvarig. Redan under 29 kan byggstarterna åter ligga på höga nivåer. Förutsättningen är fortfarande att prognoserna för hushållens ekonomi håller. De pekar på en liten dämpning av tillväxten i hushållens konsumtionsutgifter 28 ger ett något mindre utbud under 29, omkring kvm. Beräkningarna bygger på den konjunkturprofil som prensenterats under våren till exempel i regeringens vårproposition. Men det kan bli skakigare om det visar sig att prognoserna för hushållens konsumtion slår fel Handelslokaler Stockholms län Färdigställda kvm Inflödet av nya handelsprojekt till byggmarknaden har under den senaste konjunkturcykeln legat på drygt 14 kvm per år. Och det är länge sedan som marknaden redovisade någon större grad av pessimism. Man får gå tillbaka till 21 för att hitta riktigt låga värden. Under 27 tillfördes byggmarknaden nya projekt med /29 men med en återgång till höga tillväxttal redan Med den utgångspunkten räknar ByggFakta Projektnytt med att byggstarterna åter kommer upp i närmare 2 kvm per år. Utbudet av nya handelslokaler kommer trots detta att minska till under 1 kvm 21 för att sedan åter öka. Investerarna en sammanlagt lokalyta på 15 kvm. Den nivån kommer med all sannolikhet att överskridas rejält under 28. Unibail-Rodamcos Mall of Scandinavia lanserades i början av året med en total lokalyta på 1 kvm. Den totala projketreserven för de närmaste fem åren är ändå inte särskilt stor, omkring 6 kvm. Unibail-Rodamco intar toppositionen med sammanlagt 15 kvm i projektreserven för de närmaste fem åren. KF Fastigheter har sammanlagt omkring 85 kvm i planer varav största delen ligger i Kungens Kurva. KF köpte en större fastighet i området för ett par år sedan. I övrigt finns det ett ganska stort antal potentiella investerare med enstaka större projekt: InfraCity planerar en utbyggnad med 3 kvm. Kista Galleria bygger ut med 25 kvm utöver modernisering. Hornbach Imm AG planerar att bygga ytterligare ett byggvaruhus på drygt 2 kvm i Råstaområdet. I området omkring Ulnasjön finns det tunga investeringsplaner med en lite lägre grad av konkretisering: Arninge Handelsområde expanderar. Rosenkälla Handelsområde planeras för 15 kvm handel och 11 kvm verksamhetslokaler. 49 PN 4 Bygganalys.indd :57:5

6 Nordisk ByggAnalys Offentliga lokaler På väg upp 15 1 Offentliga lokaler Inflöde av nya projekt Mkr Investeringarna i offentliga lokaler i Stockholmsregionen har inte direkt rosat marknaden de senaste fem till sex åren. Byggstarterna har i stora drag varit oförändrade år efter år. Men det ser väsentligt bättre de närmaste åren Byggmarknaden 27/28 Skolorna Investeringarna i offentliga lokaler i Stockholmsregionen har hittills varit en hyggligt stabil marknad med ungefär samma volym i byggstarterna år efter år. Och 27 var inget undantag. De totala byggstarterna stannade på omkring 3 5 mkr. Det är ungefär medelvärdet över en konjunkturcykel. Offentliga lokaler utgör knappt tio procent av byggmarknaden i Stockholmsregionen. Andelen av marknaden har i stora drag halverats sedan den förra konjunkturtoppen. Den stora delmarknaden är undervisningslokaler som svarar för ungefär 65 procent av det som händer. Marknadsutsikterna för de närmaste tre åren är starka. Investeringsnivån kommer att öka väsentligt. Det finns ett flerta stora projekt inom framför allt vårdsektorn som kommer att trycka Samlingslokaler Investeringarna i olika typer av samlingslokaler har sedan 2 i genomsnitt legat på 35 mkr per år. Tendensen är svagt negativ. I början av perioden var investeringsvolymen väsentligt högre än idag. Investeringsplanerna uppgår dock till 2 5 mkr. Jämfört med den genomsnittliga årsproduktion är det en betryggande framförhållnig. upp investeringsnivån ordentligt. Och det gäller inte bara perioden fram till 21. Perspektivet kan nog sträckas till 215/216. Locums investeringsprogram omfattar ett flertal stora projekt med Nya Karolinska sjukhuset som absolut höjdpunkt Offentliga lokaler Investeringar i mkr Nyproduktion Om- och nybyggnaden av Stockholms Stadsbibliotek svarar dock för en betydande del av projektreserven. Byggstarten för det projektet beräknas bli under våren 21. I planerna för projektet Solna City ingår ett kulturhus på 11 kvm. Hela projektet drivs av Unibai-Rodamco. Investeringarna i undervisningslokaler har de senaste fem till sex åren i genomsnitt uppgått till 2 mkr. Under 27 startades projekt för omkring 2 mkr. Det var samma nivå som åren innan. Investeringsplanerna för de närmaste fem åren ligger i trakterna av 2 5 mkr. Det är ingen vidare framförhållning om man tar hänsyn till att den Ombyggnad Sjukhusen Investeringarna i vårdlokaler har sett över en längre period långsamt minskat. Den genomsnittliga investeringsnivån ligger på 6-7 mkr per år. Under 27 startades projekt för omkring 55 mkr. Investeringsplanerna är dock mycket omfattande. För de närmaste fem åren handlar det om projektvolym på omkring miljarder normala produktionen ligger på knappt den nivån. Inflödet av nya projekt till byggmarknaden har de senaste åren legat på omkring 1 mkr per år, det vill säga ungefär hälften av årsproduktionen. Med den marknadsstrukturen kommer projektreserven obenhörligt att minska. Investeringar i undervisningslokaler är som regel en ganska stark marknad i alla regioner men inte i Stockholmsregionen. Och Stockholms kommun är inte mycket att räkna med. Under loppet av två år har byggstarterna mer än halverats. kronor där prestigeprojektet Nya Karolinska med en planerad lokalyta på drygt 3 kvm varav 2 kvm verksamhetslokaler naturligtvis dominerar. Byggstarten för det projektet blir sannolikt om något år. Med en byggtid på sju till åtta år kommer projektet att i stora drag fördubbla investeringsnivån. Och det finns ytterligare ett antal stora projekt. Under hösten 28 byggstartas en ny vårdanläggning för rättspsykiatri på 2 kvm i Huddinge Universitetssjukhus. Locum planerar på lite längre sikt stora investeringar i framför allt Danderyds Sjukhus. 5 PN 4 Bygganalys.indd :57:7

7 Nordisk ByggAnalys Trafikens infrastruktur Stark tillväxt Det är knappast oväntat att den tidigare svaga Stockholmsmarknaden nu börjar växa. Norra Länken och Citybanan tillsammans handlar om investeringar på cirka 3 miljarder kronor eller mer. Men även den mer normala marknaden av små och medelstora projekt har ökat. Bra för samtliga anläggningsbyggare. Trafiken Snabbspårvägarna Byggstarter projekt < 4 mkr 4 Mkr Investeringarna i trafikens infrastruktur har ökat ordentligt de senaste åren. Sedan 2 har de totala byggstarterna legat på i genomsnitt 2 4 mkr enligt RBI/ByggFakta. Under 27 startades projekt för omkring 4 mkr. Det var visserligen 1-15 procent lägre än året innan men väsentligt över årsgenomsnittet de senaste åren. Det drivande projektet är framför allt Norra Länken där de flesta huvudentreprenader är upphandlade och byggstartas under 28. Citybanans olika delprojekt kommer under de närmaste åren att starta och sammanlagt innebär det att den totala investeringsnivån kommer att öka från omkring fyra miljarder förra året till sex-sju miljarder per år. Investeringsnivån stöds också av ett antal andra ganska stora projekt med byggstarter Andra projekt efter 21. Här finns utbyggnaden av tvärspårvägar och tunnelbana som kopplar ihop olika stadsutvecklingsprojekt. De har sannolikt större betydelse för den regionala byggmarknaden än vad Norra Länken och Citybanan har. Ubyggnad av Mälarbanan till fyra spår hör också till de regionalt betydelserfulla projekten Trafikens infrastruktur - Stockholms län Investeringar i mkr Stockholms Hamn skall bygga en ny storhamn i Nynäshamn. Byggstarten blir under 29 och projektet beräknas vara klart 21. Byggkostnaden ligger på omkring 1 8 miljoner kronor. Stockholms Hamn har också planer på en utbyggnad av hamnen i Värtan med byggstart under det närmaste året. Investeringen för projektet är omkring 1 mkr. Ombyggnaden av Slussen med en byggkostnad över 3 mkr beräknas starta tidigast 212. Ombyggnaden av E18 mellan Hjulsta och Kista beräknas starta i början av 29 med en byggtid på fyra till fem år. Projektet kommer att ändra på marknadsförutsättningarna för en hel husbyggnadsprojekt. Nyproduktion Arbetet med tvärspårvägarna pågår lite i skuggan av de två prestigeprojekten i regionen. Men de torde ha minst lika stor betydelse för utvecklingen i centrala Stockholmsregionen. Det sammanlagda investeringsprogrammet för tvärspårvägarna ligger i trakterna av 25 miljarder kronor. Nästan alla ligger lite på hyllan Ombyggnad Normal marknad Marknadsbilden domineras av de två stora projekten Norra Länken och Citybanan. Men marknaden för mer normala projekt är sannolikt väsentligt viktigare för flertalet anläggningsbyggare i regionen. Och byggstarterna har ökat väsentligt under de senaste åren. Under 27 var den totala byggkostnaden för projekt med byggstarter efter 22. Mest aktuell är förlängningen av den befintliga tvärspårvägen från Alvik till Solna Station. Flera stora exploateringssprojekt trycker på för byggstart. Hit hör framför allt exploateringen av Solna stationsområde där Swedbank Arena och Mall of Scandinvia byggs fram till 212. På linjen finns även stadsutbyggnadsområdet Annedal och handelsområdet i anslutning till Bromma Flygfält. Även utbyggnaden i Hammarby Sjöstad trycker på för en förlängning av tvärspårvägen till Slussen. under 4 mkr omkring 3 5 mkr. Under den förra högkonjunkturen var marknaden betydligt svagare. Nyinvesteringarna ökade till omkring 1 8 mkr och ombyggnadsinvesteringarna till 17 mkr enligt RBI/Bygg Fakta. Antalet startade projekt har ökat från omkring 15 per år till mer 2-25 per år. Projektreserven för de närmaste fem åren i den här marknaden ligger enligt RBI/ ByggFakta på sju till åtta miljarder kronor. Varje år tillförs marknaden i genomsnitt projekt för 2-2,5 miljarer kronor. En viss negativ tendens finns dock. Under 27 minskade inflödet av nya projekt till drygt 1,5 miljarder kronor. 51 PN 4 Bygganalys.indd :57:9

8 Nordisk ByggAnalys Arlandakorridoren På gång Det finns goda skäl att damma av det gamla begreppet. De närmaste fem åren dras investeringarna till områden i anslutning till E4 norrut mellan Stockholm och Arlanda. Foto: LFV/Daniel Asplund Arlandakorridoren blev ett begrepp under högkonjunkturen i slutet av 198-talet och början av 199-talet. Det var här som allt skulle byggas och med en betydande koncentration till Arlandaområdet. Så blev det inte men nu - 2 år senare - finns det nog mer fog för tanken. När det gäller kontorslokaler är det helt klart att stråket kommer att ta över som fokus för kontorsinvesterarna. Och Arlandaområdet har vaknat till liv med omfattande byggplaner för det som kallas Landside, det vill säga allt som ligger före gränspassagen. Luftfartsverket vill bygga omkring 25 kvm nya kontor inom området. I nära anslutning till Arlanda finns också ett begynnade logistikområde börjar ta form. Där etablerar sig under 28 DHL med ett nytt logistikcentrum. Lite längre söderut finns Rosersberg som de senaste åren dragit åt sig omfattande investeringar i logistiklokaler. Och ett område som börjar ta för sig är InfraCity som kommer att byggas ut ordentligt när planerna för InfraCity Väst börjar ta form. Arlandastråket får också en rejäl investeringsboom när Norra Station/KS-området börjar byggas. De första markanvisningarnarna på närmare 9 bostäder är klara. I området byggs också Nya Karolinska Sjukhuset med en lokalyta på 2 kvm plus olika typer av stödfunktioner. Hela kalaset är nu kostnadsberäknat till 14,1 miljarder kronor. Projekteringen pågår och byggstarten beräknas bli inom något år. Haga Norra/Frösunda är i det närmaste färdigbyggt men här finns yttligare kontorsprojekt på gång. Närheten till Swedbank Arena och utbyggnadsplaner för Solna Stationsområde lär inte försämra Frösundaområdet konkurrenskraft. Lite längre norrut pågår planeringen för bostäder och kontor i Ulriksdalsområdet där drygt 2 bostäder planeras tillsammans med en bullervall av kontor på 65 kvm. Utbyggnaden av angränsande Järvafältet har startats men en sammanlagd utbyggnadsplan på 4 bostäder. Kista är åter hett när företagen flyttat tillbaka och mängden lediga lokaler minskat drastiskt under de senare åren. Utbyggnaderna koncentreras till Lindhagensterrassen och kvarteren i närheten. I området planeras sammanlagt omkring 15 kvm kontor och en stor hotell- och kongressanläggning. Plus en hel del bostäder. I Sollentuna byggs än så länge inga större mängder kontor men desto mer på en kraftig utbyggnad av handeln. I kommunens norra del landar den nya dragningen av E18 - Kistalänken - och här startar också Norrortslänken som leder över till Arninge/ Rosenkälla handelsområden. Sammanfattningvis planeras det för minst 4 kvm kontor och 11 lägenheter i flerbostadshus i det gamla Arlandastråket Byggstarter i Arlandakorridoren Flerbostadshus Lgh Byggstarter i Arlandakorridoren Handelslokaler Kvm Byggstarter i Arlandakorridoren Kontorslokaler 5 Kvm PN 4 Bygganalys.indd :57:15

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Byggindustri på högvarv

Byggindustri på högvarv Nr 1 215 25 februari Byggindustri på högvarv Motorn i svensk ekonomi hushållen får byggindustrin att gå upp i högvarv. Det är främst produktionen av nya bostäder som stiger snabbt, men uppgången på byggmarknaden

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter www.naisvefa.se www.svenskfastighetsmarknad.se NAI Svefa Analys nr 3/2011 Stockholm Drottninggatan 78 Box 3316 103 66 Stockholm Tel: 08-441 15 50 malmö Södra Långgatan

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: BOSTADSFASTIGHETER VÅREN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Bygga synergier. Förhandling styr tunnelbanan Nyttig mix i Barkarbystaden Investeringar på väg

Bygga synergier. Förhandling styr tunnelbanan Nyttig mix i Barkarbystaden Investeringar på väg nr 2 2014 en tidning från stockholms läns landsting Förhandling styr tunnelbanan Nyttig mix i Barkarbystaden Investeringar på väg Bygga synergier Privata och offentliga investeringar i framgångsrikt växelspel

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer