Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj Innehåll:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:"

Transkript

1 Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler 5 Offentliga lokalar 51 Trafikens infrastruktur 52 Arlandakorridoren Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp på marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. Stockholm De flesta byggmarknaderna i Stockholmsregionen ångar på med god fart. Regionen har generellt ökat sin andel av den totala byggmarknaden i landet. Där andra byggregioner har börjat få en del problem är det lite som talar mot att Stockholmsregionens byggmarknad inte skall stå sig ett bra tag till. En viss tillbakagång inom bostadsbyggandet kan bli aktuell i takt med att konjunkturen går in i en lite lugnare fas. Men det är kanske å andra sidan bra för marknaden i sin helhet. Mer än 5 år! I mer än 5 år har HAKI AB producerat ställningsmaterial. Vi är idag en internationell systemleverantör med ett brett utbud av ställningar, väderskydd, plattformar och hissar. Original HAKI produceras idag i höghållfast stål. Mycket lättare ännu säkrare! FOR MORE THAN 5 YEARS HAKI AB SE Sibbhult, Sweden Tel Fax PN 4 Bygganalys.indd :56:56

2 Nordisk ByggAnalys Stockholmsregionen Positiv tendens? På kort sikt är det inte mycket som talar för att Stockholmsregionens byggmarknad skall få några större problem; marknaden ser stark ut men osvuret är bäst. Så länge som osäkerheten om konjunkturutvecklingen består kan även den för närvarande starka Stockholmsmarknaden gå in i väggen. Men det verkar inte sannolikt just nu. Projektering total marknad Projektering av bostäder jan apr jul okt jan apr jul okt Det finns många sätt att beskriva tendenserna i byggmarknaderna. ByggFakta Projektnytt använder som regel olika tidssnitt i byggprocessen för att belysa tendenserna i marknaden. Här används orderingången till arkitekter för att stämma av det kortsiktiga stämningsläget i Stockholmsregionens byggmarknad. Som framgår av diagrammen har investerarna i stort sett genomgående ökat projekteringsvolymen jämfört med läget för ett år sedan. I den totala marknaden fortsätter byggvolymen i de upphandlade projekten att öka. Den ligger inte bara väsentligt över nivån för ett år sedan utan fortsättter att ligga kvar på den nivå som etablerades i höstas. Lite lätt anmärkningsvärt är att projekteringsläget för bostäder har förstärkts. När räntesubventionerna för nyproduktionen togs bort vid årskiftet minskade helt naturligt trycket i marknaden. Den starka återhämtningen under hösten och som fortsatt under de fya första månaderna tål att bevakas framöver. Högt ränteläge, oro på finansmarknaderna och konjunkturavmattning borde kanske snarare leda till en fortsatt avvaktande hållning. Till viss del förklaras den positiva tendensen av att arbetet med de stora stadsutvecklingsområden är lite självgående. Den upplagda planen följs men byggstarterna har minskat och försäljningsläget är stramare enligt de stora bostadsbyggarna. Projekteringen av kommersiella lokaler ligger kvar på en hög nivå jämfört med för ett år sedan. Och det kanske inte är så förvånande; sysselsättningen i Stockholmsregionen fortsätter upp och hushållen håller än så länge inte så hårt i plånboken. Projektering av kontorslokaler Projektering av handelslokaler jan apr jul okt jan apr jul okt PN 4 Bygganalys.indd :56:59

3 Nordisk ByggAnalys Bostäder Stan tappar Flerbostadshus Inflödet av nya lgh löpande årsvärde 25 2 Byggstarterna inom flerbostadshusproduktionen har minskat med lite drygt tusen lägenheter under det senaste året. Jämförelsen görs med en period då produktionen forcerades av subventionstekniska skäl så det är fortfarande en hög produktionsnivå det handlar om. Byggmarknaden 27 Stockholms kommun saktar in Under det förstra tertialet byggstartades omkring 2 lägenheter i flerbostadshus enligt RBI/ByggFaktas databas. Det var faktiskt lite mer än under samma period året innan. Men byggstarterna sett över en tolvmånadersperiod har minskat och stannade på omkring 7 lägenheter. Under motsvarande period året innan startades omkring 8 3 lägenheter i flerbostadshus. Byggstarterna för gruppbyggda småhus låg på omkring 4 lägenheter under första tertialet. Det är något lägre än året innan. Begreppet byggstart är lite diffust som diagrammet visar. ByggFakta Projektnytt använder vanligtvis tidpunkten för starten av markarbetet som definition av byggstart. Men i samband med avvecklingen av bostadsubventionerna blir det lite otydligt vad som är startat och vad som inte är startat. Diagrammet ger dock en ganska tydlig bild av hur på- och avslag av subventioner påverkar marknaden Omkring två tredjedelar av produktionen av flerbostadshus ligger i Stockholms kommun. Produktionstakten ser dock ut att gått tillbaka mer i Stockholms kommun än i övriga delar av regionen. Och det är en utveckling som ser ut att fortsätta. Under 27 startades sammanlagt 4 3 lägenheter i flerbostadshus i Stockholms Lägenheter i flerbostadshus - löpande årsvärde Markstart Egentlig byggstart kommun enligt RBI/Bygg Faktas databas. Byggplanerna för resterande del av året omfattar inte fler än omkring 2 7 lägenheter. Det är lägre än den faktiska produktionen under motsvarande period året innan. Samtliga projekt kommer säkert som vanligt skjutas framåt. Med hänsyn till hur utfallet av planerna tidigare sett ut är det möjligt att byggstarterna under resterande del av året hamnar på knappt 2 lägenheter. Det pekar på en betydande försvagning av marknaden 28 som kanske slutar på strax under 3 byggstartade. Nya projekt Nya aktörer Inflödet av nya projekt har ökat. Ett av de nya projekten är Norra Stationsområdet som har börjat avknoppa projekt under början av 28. Hittills har åtta markanvisningar på sammanlagt 875 lägenheter genomförts. Ikano Bostaden har två projekt på totalt 175 lägenheter. SBC har två projekt på sammanlagt 175 lägenheter. Veidekke Bostads AB har ett projekt på 1 lägenheter och Bouwfonds Veidekke har två projekt med sammanlagt 25 lägenheter. Einar Mattson Byggnads AB har ett projekt på 175 lägenheter. Byggstarterna för de här projekten kommer 21/211. Förnyelsen av Bostadsproduktioen i Stockholmsregionen har länge varit en affär för ett litet antal stora aktörer. De fortsätter att svara för större delen av händelserna på marknaden. Så särskilt många nya aktörer har inte dykt upp på marknaden. Men det finns ett par relativt nya aktörer som kanske är på väg att växa. Bouwfonds Veidekke AB har tagit hand om två markanvisningar på sammanlagt 25 lägenheter i Norra Stationsområdet. Ikano Bostaden AB dök upp på marknaden 25 och har framför allt under 28 ökat på sitt projektinnehav till drygt 1 lägenheter. Projekten finns huvudsakligen i Kista, Hässelby och Norra Stationsområdet. 47 PN 4 Bygganalys.indd :57:1

4 Nordisk ByggAnalys Kontorslokaler Under kontroll Byggstarterna ökar. Mängden färdigställda kontorslokaler har stabiliserats på en hög nivå, men är fortfarande inte i närheten av de volymer som drogs igång under den förra högkonjunkturen. Mängden lediga kontorslokaler minskar och hyresnivåerna är stabila eller svagt stigande. Byggmarknaden 27/28 Under 27 startades sammanlagt 15 kvadratmeter nya kontorslokaler. Det var samma nivå som året innan. Kontorsprojekt med en total yta över 1 kvadratmeter svarar för 65-7 procent av marknadsvolymen. Under 27 startades bland annat ombyggnaden av den gamla postterminalen som ytterligare förstärker Västra Citys kontorsarbetsplats med 3 kvadratmeter. Under 28 kommer byggstarterna att ligga kvar på ungefär samma nivå som 27, omkring 15 kvadratmeter. De stora projekten svarar för närmare 12 kvadratmeter. Utbyggnaden av Västra City fortsätter med Kungsbrohuset i Jernhusens regi. I Värtan bygger AP Fastigheter omkring 25 kvadratmeter nya kontorslokaler och startar därmed en omfattande stadsutbyggnad i området. Marknaden längre fram Under 29 och 21 ser det ut att bli ett par år med en betydligt mindre mängd byggstarter. ByggFakta Projektnytt räknar med att byggstarterna under 29 hamnar i intervallet 7 till 9 kvm och under 21 betydligt lägre. En svagare konjunktur bör under alla omständigheter försvaga marknaden. Men I Kista fortsätter utbyggnaden av AP Fastigheters Lindhagensterassen. Det här innebär att utbudet av nya kontorslokaler i Stockholmsregionen kommer att öka till omkring 125 under 28 och fortsätta upp till 18 kvadratmeter under 29. Även under 21 beräknas utbudet ligga högt men lägre än Kontorslokaler Stockholms län Färdigställda kvm Inflödet av nya kontorsprojekt varierar starkt mellan olika år. Under 27 lanserades sammanlagt omkring 21 kvm nya kontorslokaler i Stockholmsregionen. Projekten låg huvudsakligen i Stockholm och Solna. Sett över en konjunkturcykel tillförs marknaden drygt 15 kvm kontorsprojekt varje år med lägsta noteringar när den dessutom överlagras med en kreditåtstramning ökar förstås osäkerheten på marknaden. Men sysselsättningsläget inom kontorsbranscherna är fortfarande bra. Nyhetsbrevet Rapport från Omlandet rapporterar en starkt tillväxt i sysselsättningen i Stockholmsregionen till skillnad från landet i övrigt. Projektreserven Investerarna Stockholm kontor Byggstarter kvm per år på 65 kvm. Inflödet av nya kontorsprojekt under det första tertialet uppgick till omkring 3 kvm. AP Fastigheters Hus 13 i Kista Terrass svarade för större delen av inflödet. Under första kvartalet 27 omfattade inflödet 5 kvm med bland annat Unibail-Rodamcos planer på 25 kvm kontor i Solna Centrum. Den totala projektreserven för de nämaste fem åren ligger på närmare 75 kvm. Tyngpunkten för byggstarterna ligger efter 21 med en markant svacka under 21 då mycket få projekt beräknas stata. Vem sitter på mest kontorsprojekt i Stockholmsregionen? När det gäller konkreta projekt som ännu inte startats är det Peab AB som med bland annat Ulriksdalsfältets 65 kvm tills vidare toppar listan. Tätt följd av bland annat Skanska och AP Fastigheter. Men ser man till innehavet av byggrätter torde Luftfartsverket för närvarande toppa listan med kontorsbyggnadsplaner på sammanlagt omkring 25 kvm i anslutning till Arlanda. Planen beräknas blir antagen under 28. Överhuvudtaget är planerna för området runt Arlanda rätt omfattande med bland annat en stor hotell- och kongressanläggning. AP Fastigheter AB har i Kista Terrass sammanlagt omkring 17 kvm lokaler med hvudsakligen inriktning på kontor varav ett par projekt har konkretiserats. Fastighets AB Brostaden äger Norrvikens Strand som planeras för omkring 11 kvm kontor i området. 48 PN 4 Bygganalys.indd :57:3

5 Nordisk ByggAnalys Handelslokaler Tillbakagång Byggandet inom handeln slog nya rekord under 27. Den färdigställda butiksytan kommer att öka kraftigt under 28 men därefter blir det lite lägre takt. Investerarna har mindre på gång under de närmaste två åren än tidigare Stockholm handel Byggstarter kvm per år Marknaden 27/ 28 Projektreserven Byggstarterna slog nya rekord under 27 med en sammanlagt lokalyta på drygt 22 kvm. Det är definitivt all-time-high för Stockholmsregionen. Ett flertal stora projekt startades. Bland annat Citycon Oyj 25 kvm galleria i Liljeholmen, Atrium Ljungberggruppen 24 kvm i Sickla Köpkvarter och Hornbach Imm AG 23 kvm byggmarknad i Slagstaområdet. Byggstarterna ser ut att bli mindre under 28. ByggFakta Projektnytt räknar med att mellan 8-9 kvm handelslokaler börjar byggas under 28. Det totala utbudet av nya handelslokaler har successivt ökat och stannade 27 på knappt 15 kvm. Utbudet kommer att öka till 18 kvm under 28 som en följd av den ökade startvolymen under 27. Minskade byggstarter under Marknaden längre fram Den svacka i byggstartena som ByggFakta Projektnytt räknar med 28 ser inte ut att bli långvarig. Redan under 29 kan byggstarterna åter ligga på höga nivåer. Förutsättningen är fortfarande att prognoserna för hushållens ekonomi håller. De pekar på en liten dämpning av tillväxten i hushållens konsumtionsutgifter 28 ger ett något mindre utbud under 29, omkring kvm. Beräkningarna bygger på den konjunkturprofil som prensenterats under våren till exempel i regeringens vårproposition. Men det kan bli skakigare om det visar sig att prognoserna för hushållens konsumtion slår fel Handelslokaler Stockholms län Färdigställda kvm Inflödet av nya handelsprojekt till byggmarknaden har under den senaste konjunkturcykeln legat på drygt 14 kvm per år. Och det är länge sedan som marknaden redovisade någon större grad av pessimism. Man får gå tillbaka till 21 för att hitta riktigt låga värden. Under 27 tillfördes byggmarknaden nya projekt med /29 men med en återgång till höga tillväxttal redan Med den utgångspunkten räknar ByggFakta Projektnytt med att byggstarterna åter kommer upp i närmare 2 kvm per år. Utbudet av nya handelslokaler kommer trots detta att minska till under 1 kvm 21 för att sedan åter öka. Investerarna en sammanlagt lokalyta på 15 kvm. Den nivån kommer med all sannolikhet att överskridas rejält under 28. Unibail-Rodamcos Mall of Scandinavia lanserades i början av året med en total lokalyta på 1 kvm. Den totala projketreserven för de närmaste fem åren är ändå inte särskilt stor, omkring 6 kvm. Unibail-Rodamco intar toppositionen med sammanlagt 15 kvm i projektreserven för de närmaste fem åren. KF Fastigheter har sammanlagt omkring 85 kvm i planer varav största delen ligger i Kungens Kurva. KF köpte en större fastighet i området för ett par år sedan. I övrigt finns det ett ganska stort antal potentiella investerare med enstaka större projekt: InfraCity planerar en utbyggnad med 3 kvm. Kista Galleria bygger ut med 25 kvm utöver modernisering. Hornbach Imm AG planerar att bygga ytterligare ett byggvaruhus på drygt 2 kvm i Råstaområdet. I området omkring Ulnasjön finns det tunga investeringsplaner med en lite lägre grad av konkretisering: Arninge Handelsområde expanderar. Rosenkälla Handelsområde planeras för 15 kvm handel och 11 kvm verksamhetslokaler. 49 PN 4 Bygganalys.indd :57:5

6 Nordisk ByggAnalys Offentliga lokaler På väg upp 15 1 Offentliga lokaler Inflöde av nya projekt Mkr Investeringarna i offentliga lokaler i Stockholmsregionen har inte direkt rosat marknaden de senaste fem till sex åren. Byggstarterna har i stora drag varit oförändrade år efter år. Men det ser väsentligt bättre de närmaste åren Byggmarknaden 27/28 Skolorna Investeringarna i offentliga lokaler i Stockholmsregionen har hittills varit en hyggligt stabil marknad med ungefär samma volym i byggstarterna år efter år. Och 27 var inget undantag. De totala byggstarterna stannade på omkring 3 5 mkr. Det är ungefär medelvärdet över en konjunkturcykel. Offentliga lokaler utgör knappt tio procent av byggmarknaden i Stockholmsregionen. Andelen av marknaden har i stora drag halverats sedan den förra konjunkturtoppen. Den stora delmarknaden är undervisningslokaler som svarar för ungefär 65 procent av det som händer. Marknadsutsikterna för de närmaste tre åren är starka. Investeringsnivån kommer att öka väsentligt. Det finns ett flerta stora projekt inom framför allt vårdsektorn som kommer att trycka Samlingslokaler Investeringarna i olika typer av samlingslokaler har sedan 2 i genomsnitt legat på 35 mkr per år. Tendensen är svagt negativ. I början av perioden var investeringsvolymen väsentligt högre än idag. Investeringsplanerna uppgår dock till 2 5 mkr. Jämfört med den genomsnittliga årsproduktion är det en betryggande framförhållnig. upp investeringsnivån ordentligt. Och det gäller inte bara perioden fram till 21. Perspektivet kan nog sträckas till 215/216. Locums investeringsprogram omfattar ett flertal stora projekt med Nya Karolinska sjukhuset som absolut höjdpunkt Offentliga lokaler Investeringar i mkr Nyproduktion Om- och nybyggnaden av Stockholms Stadsbibliotek svarar dock för en betydande del av projektreserven. Byggstarten för det projektet beräknas bli under våren 21. I planerna för projektet Solna City ingår ett kulturhus på 11 kvm. Hela projektet drivs av Unibai-Rodamco. Investeringarna i undervisningslokaler har de senaste fem till sex åren i genomsnitt uppgått till 2 mkr. Under 27 startades projekt för omkring 2 mkr. Det var samma nivå som åren innan. Investeringsplanerna för de närmaste fem åren ligger i trakterna av 2 5 mkr. Det är ingen vidare framförhållning om man tar hänsyn till att den Ombyggnad Sjukhusen Investeringarna i vårdlokaler har sett över en längre period långsamt minskat. Den genomsnittliga investeringsnivån ligger på 6-7 mkr per år. Under 27 startades projekt för omkring 55 mkr. Investeringsplanerna är dock mycket omfattande. För de närmaste fem åren handlar det om projektvolym på omkring miljarder normala produktionen ligger på knappt den nivån. Inflödet av nya projekt till byggmarknaden har de senaste åren legat på omkring 1 mkr per år, det vill säga ungefär hälften av årsproduktionen. Med den marknadsstrukturen kommer projektreserven obenhörligt att minska. Investeringar i undervisningslokaler är som regel en ganska stark marknad i alla regioner men inte i Stockholmsregionen. Och Stockholms kommun är inte mycket att räkna med. Under loppet av två år har byggstarterna mer än halverats. kronor där prestigeprojektet Nya Karolinska med en planerad lokalyta på drygt 3 kvm varav 2 kvm verksamhetslokaler naturligtvis dominerar. Byggstarten för det projektet blir sannolikt om något år. Med en byggtid på sju till åtta år kommer projektet att i stora drag fördubbla investeringsnivån. Och det finns ytterligare ett antal stora projekt. Under hösten 28 byggstartas en ny vårdanläggning för rättspsykiatri på 2 kvm i Huddinge Universitetssjukhus. Locum planerar på lite längre sikt stora investeringar i framför allt Danderyds Sjukhus. 5 PN 4 Bygganalys.indd :57:7

7 Nordisk ByggAnalys Trafikens infrastruktur Stark tillväxt Det är knappast oväntat att den tidigare svaga Stockholmsmarknaden nu börjar växa. Norra Länken och Citybanan tillsammans handlar om investeringar på cirka 3 miljarder kronor eller mer. Men även den mer normala marknaden av små och medelstora projekt har ökat. Bra för samtliga anläggningsbyggare. Trafiken Snabbspårvägarna Byggstarter projekt < 4 mkr 4 Mkr Investeringarna i trafikens infrastruktur har ökat ordentligt de senaste åren. Sedan 2 har de totala byggstarterna legat på i genomsnitt 2 4 mkr enligt RBI/ByggFakta. Under 27 startades projekt för omkring 4 mkr. Det var visserligen 1-15 procent lägre än året innan men väsentligt över årsgenomsnittet de senaste åren. Det drivande projektet är framför allt Norra Länken där de flesta huvudentreprenader är upphandlade och byggstartas under 28. Citybanans olika delprojekt kommer under de närmaste åren att starta och sammanlagt innebär det att den totala investeringsnivån kommer att öka från omkring fyra miljarder förra året till sex-sju miljarder per år. Investeringsnivån stöds också av ett antal andra ganska stora projekt med byggstarter Andra projekt efter 21. Här finns utbyggnaden av tvärspårvägar och tunnelbana som kopplar ihop olika stadsutvecklingsprojekt. De har sannolikt större betydelse för den regionala byggmarknaden än vad Norra Länken och Citybanan har. Ubyggnad av Mälarbanan till fyra spår hör också till de regionalt betydelserfulla projekten Trafikens infrastruktur - Stockholms län Investeringar i mkr Stockholms Hamn skall bygga en ny storhamn i Nynäshamn. Byggstarten blir under 29 och projektet beräknas vara klart 21. Byggkostnaden ligger på omkring 1 8 miljoner kronor. Stockholms Hamn har också planer på en utbyggnad av hamnen i Värtan med byggstart under det närmaste året. Investeringen för projektet är omkring 1 mkr. Ombyggnaden av Slussen med en byggkostnad över 3 mkr beräknas starta tidigast 212. Ombyggnaden av E18 mellan Hjulsta och Kista beräknas starta i början av 29 med en byggtid på fyra till fem år. Projektet kommer att ändra på marknadsförutsättningarna för en hel husbyggnadsprojekt. Nyproduktion Arbetet med tvärspårvägarna pågår lite i skuggan av de två prestigeprojekten i regionen. Men de torde ha minst lika stor betydelse för utvecklingen i centrala Stockholmsregionen. Det sammanlagda investeringsprogrammet för tvärspårvägarna ligger i trakterna av 25 miljarder kronor. Nästan alla ligger lite på hyllan Ombyggnad Normal marknad Marknadsbilden domineras av de två stora projekten Norra Länken och Citybanan. Men marknaden för mer normala projekt är sannolikt väsentligt viktigare för flertalet anläggningsbyggare i regionen. Och byggstarterna har ökat väsentligt under de senaste åren. Under 27 var den totala byggkostnaden för projekt med byggstarter efter 22. Mest aktuell är förlängningen av den befintliga tvärspårvägen från Alvik till Solna Station. Flera stora exploateringssprojekt trycker på för byggstart. Hit hör framför allt exploateringen av Solna stationsområde där Swedbank Arena och Mall of Scandinvia byggs fram till 212. På linjen finns även stadsutbyggnadsområdet Annedal och handelsområdet i anslutning till Bromma Flygfält. Även utbyggnaden i Hammarby Sjöstad trycker på för en förlängning av tvärspårvägen till Slussen. under 4 mkr omkring 3 5 mkr. Under den förra högkonjunkturen var marknaden betydligt svagare. Nyinvesteringarna ökade till omkring 1 8 mkr och ombyggnadsinvesteringarna till 17 mkr enligt RBI/Bygg Fakta. Antalet startade projekt har ökat från omkring 15 per år till mer 2-25 per år. Projektreserven för de närmaste fem åren i den här marknaden ligger enligt RBI/ ByggFakta på sju till åtta miljarder kronor. Varje år tillförs marknaden i genomsnitt projekt för 2-2,5 miljarer kronor. En viss negativ tendens finns dock. Under 27 minskade inflödet av nya projekt till drygt 1,5 miljarder kronor. 51 PN 4 Bygganalys.indd :57:9

8 Nordisk ByggAnalys Arlandakorridoren På gång Det finns goda skäl att damma av det gamla begreppet. De närmaste fem åren dras investeringarna till områden i anslutning till E4 norrut mellan Stockholm och Arlanda. Foto: LFV/Daniel Asplund Arlandakorridoren blev ett begrepp under högkonjunkturen i slutet av 198-talet och början av 199-talet. Det var här som allt skulle byggas och med en betydande koncentration till Arlandaområdet. Så blev det inte men nu - 2 år senare - finns det nog mer fog för tanken. När det gäller kontorslokaler är det helt klart att stråket kommer att ta över som fokus för kontorsinvesterarna. Och Arlandaområdet har vaknat till liv med omfattande byggplaner för det som kallas Landside, det vill säga allt som ligger före gränspassagen. Luftfartsverket vill bygga omkring 25 kvm nya kontor inom området. I nära anslutning till Arlanda finns också ett begynnade logistikområde börjar ta form. Där etablerar sig under 28 DHL med ett nytt logistikcentrum. Lite längre söderut finns Rosersberg som de senaste åren dragit åt sig omfattande investeringar i logistiklokaler. Och ett område som börjar ta för sig är InfraCity som kommer att byggas ut ordentligt när planerna för InfraCity Väst börjar ta form. Arlandastråket får också en rejäl investeringsboom när Norra Station/KS-området börjar byggas. De första markanvisningarnarna på närmare 9 bostäder är klara. I området byggs också Nya Karolinska Sjukhuset med en lokalyta på 2 kvm plus olika typer av stödfunktioner. Hela kalaset är nu kostnadsberäknat till 14,1 miljarder kronor. Projekteringen pågår och byggstarten beräknas bli inom något år. Haga Norra/Frösunda är i det närmaste färdigbyggt men här finns yttligare kontorsprojekt på gång. Närheten till Swedbank Arena och utbyggnadsplaner för Solna Stationsområde lär inte försämra Frösundaområdet konkurrenskraft. Lite längre norrut pågår planeringen för bostäder och kontor i Ulriksdalsområdet där drygt 2 bostäder planeras tillsammans med en bullervall av kontor på 65 kvm. Utbyggnaden av angränsande Järvafältet har startats men en sammanlagd utbyggnadsplan på 4 bostäder. Kista är åter hett när företagen flyttat tillbaka och mängden lediga lokaler minskat drastiskt under de senare åren. Utbyggnaderna koncentreras till Lindhagensterrassen och kvarteren i närheten. I området planeras sammanlagt omkring 15 kvm kontor och en stor hotell- och kongressanläggning. Plus en hel del bostäder. I Sollentuna byggs än så länge inga större mängder kontor men desto mer på en kraftig utbyggnad av handeln. I kommunens norra del landar den nya dragningen av E18 - Kistalänken - och här startar också Norrortslänken som leder över till Arninge/ Rosenkälla handelsområden. Sammanfattningvis planeras det för minst 4 kvm kontor och 11 lägenheter i flerbostadshus i det gamla Arlandastråket Byggstarter i Arlandakorridoren Flerbostadshus Lgh Byggstarter i Arlandakorridoren Handelslokaler Kvm Byggstarter i Arlandakorridoren Kontorslokaler 5 Kvm PN 4 Bygganalys.indd :57:15

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

BostadStorstad Q4 2015

BostadStorstad Q4 2015 December 2015 Per Tryding Jessica Ulfgren BostadStorstad Q4 2015 - Hellre tunnelbana än hiss? BostadStorstad är Handelskammarens index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

2013 års Stockholmsförhandling

2013 års Stockholmsförhandling 2013 års Stockholmsförhandling 2013-12-10 2013 års Stockholmsförhandling Utbyggd tunnelbana En överenskommelse om finansiering av tunnelbanans förlängning till Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder

Läs mer

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station)

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station) TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR E2007-554-00587 Gunilla Wesström Stora Projekt Telefon: 08-508 263 83 gunilla.wesstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2009-11-19 Markanvisning tillsammans med Locum för

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Tillväxt, miljö och regionplanering

Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Synergier mellan investeringar i Stockholmsregionen Cecilia Lindahl, TMR, Stockholms läns landsting RUFS Synergier mellan investeringar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Peter Wågström VD och koncernchef Mattias Lundgren CFO Citybanan, Stockholm 1 NCC Q2 2017 Hög orderstock Svagt reslutat i NCC Building och NCC Infrastructure Förbättrat

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

En åldrande infrastruktur

En åldrande infrastruktur En åldrande infrastruktur 2010 2030 0% 38% 16% 46% < 30 år 30-50 år > 50 år 85% 15% Stora renoveringar krävs oftast när en anläggning är 45-50 år SIDAN 7 Trafikstörande arbeten på Stockholms primära vägnät

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Här kan ni vara med att planera er lokal från grunden till en modern och trivsam lokal mitt i Solna Business Park. Yta: 889 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (7) Om lokalen

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 25, Hammarby Sjöstad 709 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 25, Hammarby Sjöstad 709 kvm Ljus kontorslokal byggd runt ett atrium med fönster runt om hela lokalen. Ypperligt skyltläge mitt i Hammarby Sjöstads kreativt affärsliv. Yta: 709 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Affärsplan 2011 2015 2015 Lönsam tillväxt Koncernen resultat och lönsamhet Mdr kr 2011 2010 Årets resultat 8,1 3,9 Avkastning på eget kapital, %

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) ÄR BRANSCH- OCH ARBETSGIVARORGANISATION FÖR 3 200 BYGG-, ANLÄGGNINGS- OCH SPECIALFÖRETAG VERKSAMMA I SVERIGE. Fredrik Isaksson, chefekonom Johan Deremar,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26 Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 216 4 26 SKL 216-4-26 1 Innehåll Vad bestämmer bostadsefterfrågan i olika kommuner? Varför varierar bostadsbyggandet

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder 1 (5) 2010-07-02 Anders Johansson (S) Kommunalråd 08-591 260 01 073-663 87 85 anders.johansson@sigtuna.se Nya Märsta Centrum - samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Fantastiskt fina och ljusa lokaler på tredje våningen med skyltläge ut mot Svetsarvägen. Yta: 1 470 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den här ytan kan bli

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

BostadStorstad H1 2016

BostadStorstad H1 2016 November 2016 Pernilla Johansson Joakim Wernberg BostadStorstad H1 2016-2016 ett toppår, men det räcker inte Byggandet går framåt och 2016 ser ut att kunna bli ett toppår, men det räcker inte på långa

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q3 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Kv. Apotekaren 22 Kvartalet i korthet Mkr 2010-Q3 2009-Q3 Stabilt

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Välkommen till den moderna arbetsplatsen Solna Utmärkt skyltläge mot Frösundaleden och Svetsarvägen. Yta: 1 005 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 10 Sidan 1 (6) Planlösning Högst

Läs mer

OPTIMASS. Stockholms stads utmaningar och arbete med masshanteringsfrågor. Michael Erman, Stadsbyggnadskontoret michael.erman@stockholm.

OPTIMASS. Stockholms stads utmaningar och arbete med masshanteringsfrågor. Michael Erman, Stadsbyggnadskontoret michael.erman@stockholm. OPTIMASS Stockholms stads utmaningar och arbete med masshanteringsfrågor 2013-09-20 The Capital of Scandinavia Michael Erman, Stadsbyggnadskontoret michael.erman@stockholm.se Två aspekter Översiktligt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge

Huvudstagatan 5. Kontor i rätt läge Huvudstagatan 5 Kontor i rätt läge Lokalbeskrivning Välkommen till kontor i toppskick på Huvudstagatan 5 På Huvudstagatan 5 i Solna erbjuds nu fina kontor i toppskick på plan 5-8 i fastigheten. Varje våningsplan

Läs mer

Konjunkturrapport våren 2014

Konjunkturrapport våren 2014 Konjunkturrapport våren 2014 Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Trevliga lokaler mitt i Solna Business Park. Här kan ni vara med och skapa ett modernt, trivsamt kontor. Yta: 1 500-3 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (8) Om lokalen

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

KONTOR 310M 2 NACKA SMEDJEGATAN 6

KONTOR 310M 2 NACKA SMEDJEGATAN 6 310M 2 NACKA SMEDJEGATAN 6 LJUS, ÖPPEN SLOKAL MITT I SICKLA KÖPKVARTER Ljus, öppen kontorslokal om 310 kvm i populära huset "Ångpannan". Sicklas bästa läge intill köpkvarteret, Marcusplatsen och all tänkbar

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Försiktig optimism bland maskinentreprenörer www.me.se

Försiktig optimism bland maskinentreprenörer www.me.se Konjunkturrapport Försiktig optimism bland maskinentreprenörer 1 Maskinentreprenörerna har under ett antal år brottats med det faktum att branschen är säregen och inte helt följer utvecklingen inom industrin,

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Nu gävlar går det bra!

Nu gävlar går det bra! Stockholms län Juni 27 Nu gävlar går det bra! Företagskonkurser i Riket 1989-26 (Källa: Upplysningscentralen, UC) 18,9 16,8 1,3 12,7 1-tal 6,9 8,2 1,1 9,8 9,1 7,6,4,6 6,3 6,9 7,1 6,6,9,3 89 199 91 92 93

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015 TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER 16 oktober 2015 20 BNP- OCH KYLINSTALLATIONSUTVECKLING 1994-2014, PROGNOS 2015-2016 Förändring, fasta priser, procent 8,0 15 10 Räntesänkningar Expansiv finanspolitik

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden i Sverige Nordisk byggdag den 3 september 2015 1 Innehållsförteckning Konjunktur Bostadsbyggande Kontor Handel Transaktioner 2 Summary Swedish economy is doing well Houshold consumption

Läs mer