Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb Läs mer på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se."

Transkript

1 Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34 Besöksnäringen 35 Industri- och logistik 36 Brunnshög RBI INDIKATORN Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stor antal olika typer av byggnader. Bostadsras På kort sikt kan nog aktiviteten på marknaden minska. Regeringen sopade banan med bostadsbyggandet när de statliga stöden togs bort. Man kan ha vilken åsikt som helst om det var bra eller dåligt men RBI/Byggfaktas databas visar resultatet; byggstarterna mins kade under 27 med storleksordningen 35 procent. Och med be tydande regional variation. I Malmö föll exempelvis nystarterna med 7 procent. Men i övrigt tuffar det på; butiksprojekten fortsätter att vara popu lära med rekordstora byggstarter under 27, kontorsprojekten har också lite medvind och hotellprojekten fortsätter upp. Det finns bara en regel. Läs mer på 29

2 Nordisk ByggAnalys Marknadsförutsättningar 28 Nedskärning Sedan Konjunkturinstitutet presenterade sin bedömning av det ekonomiska läget har prognoserna generellt skurits ned. Ekonomisk tillväxt - tillväxt Disponibelinkomster - tillväxt Flera av bankerna räknar nu med att tillväxttakten kommer att bli väsentligt lägre än den KI räknade med i början av året. Den senaste prognosen från SEB pekade på en tillväxttakt klart under två procent per år. Hushållens beteende de närmaste åren torde vara en nyckelfaktor för den ekonomiska utvecklingen. Och än så länge ser allt bra ut med fortsatt stark tillväxt i disponibelinkomsterna. Diagrammet bygger på KIs senaste prognos från januari 28 och där presenteras ingen siffra för 21. Finansdepartementet räknade i höstpropositionen med att disponibelinkomsterna skulle öka med knappt två procent 21. Den privata konsumtionen beräknas öka med omkring tre procent per år 28 och 29 enligt KIs januariprognos. Det är en mycket hög tillväxttakt sett i ett lite längre perspektiv. Men andra bedömare har dragit ned tillväxttakten. SEB räknade med att tillväxten i konsumtionen minskar till närmare två procent 29. Hushållens sparande brukar räknas inklusive sparande i avtalspensioner. Då framträder en ganska stabil situation med en nivå som ganska stadigt ligger omkring sju - åtta procent av de disponibla inkomsterna. Men om man enbart ser till överskott som finns kvar hos hushållen efter avdrag av konsumtion blir bilden helt annorlunda; omkring en procent av disponibelinkomsten sparas. Om hushållen under trycket av en annalkande lågkonjunktur vars djup det råder stor osäkerhet om återgår till de sparandenivåer som gällde för några år sedan kan det bara finansieras med en minskad konsumtion. Hushållens konsumtion - tillväxt 6 Sparandet - av disponibel inkomst 5, , 3, 2, 1, ,

3 Nordisk ByggAnalys Bostäder Raset Bostadsprojektering - totalt Index 1 = jan 2 Byggstarterna faller sedan något år tillbaka. Slopandet av de statliga stöden satte ytterligare fart på nedgången. Under 27 startades omkring 17 nya lägenheter i flerbostadshus enligt ByggFaktas databas. I januari 28 låg byggstarterna 35 procent lägre än i januari jan- jan-2 jan-4 jan-6 jan-8 RBIs bild av marknaden Marknadsförutsättningarna Produktionen av konventionella lägenheter i flerbostadshus har stadigt backat sedan början av 27 och i månadsskiftet januari/februari var årsttakten nere i omkring 17 lägenheter per år; 35 procent lägre än vid motsvarande period året innan. De lite kärvare tiderna ser dock inte ut att ha bitit nämnvärt på produktionen av gruppbyggda småhus. Byggstarterna ligger kvar på en hög nivå. I månadsskiftet januari/ februari redovisade ByggFakta en årstakt på omkring 9 startade lägenheter, ungefär lika mycket som året innan. Projekteringen har backat en del som framgår av diagrammet ovan. Men nivån ligger fortfarande väsentligt högre än för några år sedan. Den svaga försstärkningen av marknaden beror i allt väsentligt på att projekteringen tog fart i flera av de stora exploateringsområdena i Stockholmsregionen. KIs bild av marknaden Konjunkturinstitutet (KI) räknar med att nyinvesteringarna i bostäder fortsätter att öka med några procent under 28 för att därefter börja minska. Ombyggnadsinvesteringarna beräknas ligga kvar på en starkt tillväxttakt med undantag av 28. Under 29 ökar aktiviteten åter med omkring tio procent. Men när det gäller att förse marknaden med helt nya projekt visar bostadsbyggarna fortfarande en mer avvaktande hållning. Inflödet av helt nya projekt till marknaden låg i månadsskiftet januari/februari 1-15 procent lägre än året innan Sammantaget innebär det att Konjunkturinstitutet i början av januari räknade med att de totala investeringarna i bostäder fortsätter att öka både 28 och 29. Men med lite lägre takt än tidigare. KI kommer med nästa prognos i slutet av mars och då är det väl frågan om inte bedömningen har reviderats ned. Flerbostadshus - Antal lgh På längre sikt Det är bara ett par år kvar till att antalet personer i hushållsbildande ålder på allvar börjar öka. Det handlar om årskullar i samma storleksordning som under 196-talet. Och det borde imponera på marknaden. Men det förefaller som om man inte funderar så mycket på hur marknaden kommer att påverkas. De företag som producerar Hushållens disponibla inkomster ökar de närmaste tre åren med fyra procent per år, konsumtionen ökar med tre procent per år och sparandet ligger kvar på en oförändrad nivå. Det är den ljusa bilden av de närmaste årens marknadsförutsättningar. Fastigetsmäklarna räknar enligt SBABs senaste Mäklarbarometer med att bostadspriserna åter skall börja öka. Riksbanken beräknas höja styrräntan ytterligare något samtidigt som inflationen är på väg upp. Ett lite dystrare perspektiv är att hushållen börjar tappa framtidstron i takt med att problemen på finansmarknaderna sprider sig. Sedan hösten 27 har den så kallade Konfidensindiktatorn som tas fram av Konjunkturinstitutet visar på en väsentligt minskad framtidstro hos hushållen. Nedgången är lika snabb som när den föregående högkonjunkturen tog slut. bostäder verkar inte nämnvärt bekymrade. Och politikerna är som vanligt helt omedvetna. Alla stora demografiska förändringar har alltid kommit som totala överraskningar för den politiska sektorn. Det är lite déja vue all overagain över hela situationen. Ändå rör det sig om ett ganska starkt skifte från en i huvudsak finansiellt driven marknad till en i huvudsak demografiskt driven marknad. Nils-Erik Sandberg belyser frågan i en läsvärd krönika i Tidningen Byggindustrin nr tre. Krönikan kan särskilt anbefallas regeringen som mest verkar vara intresserad av att kapa bostadsköer i Stockholm. 31

4 Nordisk ByggAnalys Handelslokaler Rekordåret Under förra året startades mer än en miljon kvadratmeter nya handelslokaler i landet. Och inflödet av helt nya projekt till marknaden låg oförändrat högt med närmare 1 miljon kvadratmeter under 27. Handelslokaler - inflödet i kvm Marknaden enligt RBI Det blev ett rekordår när byggstarterna för första gången någonsin gick över 1 miljon kvadratmeter. Under 26 startades drygt 7 kvadratmeter. Det var de stora projekten med en butiksyta över 1 kvadratmeter som bidrog till den rekordhöga nivån. Projekt i den storleksklassen mer än fördubblades. Men även de små och medelstora projekten med en butiksyta under 1 kvadratmeter ökade men med mer beskedliga 15 procent. De små och medelstora projekten spelar en betydande roll för tillförseln av nya handelslokaler som framgår av diagrammet. De har hittills nästan alltid tillfört marknaden väsenligt större volym än de mer omtalade volymprojekten. Och de små och medelstora projektens betydelse för marknaden är dessutom underskattad. Det beror på att En av hotbilderna handelslokaler som ligger insprängda i andra typer av projekt inte redovisas i diagrammet. Det verkar inte heller som om intresset för investeringar i handelslokaler har svalnat. Inflödet av nya projekt till marknaden har fortsatt att öka Handelslokaler - byggstarter i kvm Hushållen har börjat tvivla lite på framtiden enligt Konjunkturinstitutets hushållsbarometer. Det samlade måttet för stämningsläget hos hus hållen - konfidensindikatorn - har ökat mer eller mindre kontinuerligt de senaste fem åren. Men under hösten ser det ut som om hushållen börjat ta intryck av signalerna om en försvagning av konjunkturen. Och konfidensindikatorn började falla ganska kraftigt under hösten. Nivån är fortfarande positiv men föll i december ned till den lägsta nivån sedan 24. I det här läget kanske hushållen också börjar se över sin konsumtion. Och ökar sparandet som de senaste åren varit ganska lågt om man bortser från avtalspensioner. Var byggs det? Omkring en tredjedel av produktionen av handelslokaler ligger i de tre storstadsregionerna. Väsentligt mindre än deras andel av befolkningen. Sedan 2 har utbyggnaden i storstadsregionerna leagt på omkring 1,6 miljoner kvadratmeter. Drygt hälften av den totala utbyggnaden mellan 2-27 fanns i tio regioner < 1 KVM > 1 kvm Utbyggnaden Västeråsregionen är det fjärde största utbyggnadsområdet med omkring 16 kvadratmeter butikslokaler. Helsingborgsregionen var den femte största med omkring 15 kvadratmeter. Växjöregionen och Sundsvallsregionerna producerade omkring 14 kvadratmeter nya handelslokaler. Norrköpingsområdet producerade omkring 125 kvadratmeter nya handelslokaler. Eskilstunaregionen producerade sammanlagt omkring 11 kvadratmeter handelslokaler och Karlstadsregionen startade drygt 1 kvadratmeter. Utbyggnadstakten är hög och alltsom oftast framförs tankar på att utbyggnaden har lite karaktären av en fastighetsbubbla. Men ByggFaktas databas tillhandahåller inget egentligt underlag för detta. Snarare ter sig utbyggnadstakten ganska måttlig jämfört med stockens storlek. Sedan den föregående konjunkturtoppen 1999/2 har fastighetsbeståndet byggts ut med omkring fem miljoner kvadratmeter. Den totala stocken av butikslokaler låg i slutet av 199-talet på närmare 2 miljoner kvadratmeter. Beståndet har alltså byggts ut med omkring 25 procent sedan den föregående högkonjunkturen. En tillväxttakt på tre - fyra procent per år är knappast någon explotionsartad takt under en period när BNP ökat med tre procent per år, den privata konsumtionen med 2,5 procent per år och hushållens disponibla inkomster med drygt tre procent per år. 32

5 Nordisk ByggAnalys Kontoren Ganska lugnt Den starka konjunkturen har dragit upp produktionen av kontorslokaler. Jämfört med läget i den förra högkonjunkturen är det fortfarande ganska beskedliga nivåer Kontorsprojektering i Stockholm Index 1 = jan 2 jan- jan-2 jan-4 jan-6 jan-8 Den nationella marknaden Stockholmsmarknaden Byggstarterna minskade något under det förra året. Den totala lokalytan i de projekt som startades under 27 hamnade på närmare 45 kvadratmeter; obetydligt lägre än året innan. De senaste två åren har de stora projekten åter dykt upp på marknaden i takt med att konjunkturen förstärkts med bland annat en hygglig tillväxt i tjänstesektorns sysselsättning. Det är dock de små och medelstora projekten som tillför marknaden den största volymen. Och bortsett från högkonjunkturen 2/21 har produktionen av små och medelstora projekt hela tiden varit ganska jämn. De stora projekten står för den konjunkturella variationen. De flesta marknader backade mer eller mindre kraftigt. Med undantag av Malmöregionen som i stort sett var den enda marknad där kontorssbyggandet ökade. Malmömarknaden Kontorsbyggande har hittills inte varit en nämnvärt stark byggmarknad i Malmöregionen. Men möjligen kommer det att se annorlunda ut framöver. Byggstarterna ökade under 27 till 15 kvadratmeter. Det placerade med råge Malmö i toppen av tillväxtligan 27. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Stockholmsregionen producerar den största mängden kontorslokaler men det var ingen tillväxt under 27. Göteborgsmarknaden backade något. De tre storstadsregionerna svarade förra året för omkring 65 procent av samtliga byggstarter; en normal andel av produktionen Projektreserven är ganska omfattande med koncentration på Lund där tempot i kontorsbyggandet kommer att vara högt. Exploateringen av Brunnshögsområdet startades under 27 och rymmer omkring 2 kvadratmeter lokaler. Den totala projektreserven i regionen uppgår till drygt 3 kvadratmeter Byggstarterna i Stockholmsregionen stannade på knappt 15 kvadratmeter 27; ungefär lika mycket som året innan. Den planerade byggvolymen för de närmaste tre åren uppgår till omkring 35 kvadratmeter. Men sträcks perspektivet ytterligare ett par år så hamnar man på omkring 75 kvadratmeter nya Kontorslokaler - byggstarter i kvm < 1 KVM > 1 kvm Göteborg Nyproduktionen av kontorslokaler har de senaste fem åren i stort sett legat på samma nivå; omkring 5 kvadratmeter per år. Under 27 startades projekt med lite drygt 4 kvadratmeter lokaler. Men projektplanerna för de närmaste tre åren är rätt omfattande; omkring 325 kvadratmeter enligt Bygg kontorslokaler. De senaste åren har Centralstationsområdet dragit åt sig en stor del av investeringarna. Under de närmaste tre åren tillförs marknaden omkring 1 nya kontorslokaler i det här området. Samtidigt pågår en ganska omfattande modernisering av kontorsfastigheter inom CBD. På lite sikt förskjuts åter tyngdpunkten på regionens produktion av kontorslokaler till stråket Järva Krog - Kista. Fakta. Det består av några riktigt stora projekt med preliminär byggstart i slutet av perioden. Regionens största projekt är Husvärdens planer på att bygga 35 kvadratmeter nya kontorslokaler i Krokslätts Fabriker. I läge för omedelbar byggstart finns framför allt Linholmen Science Park; en kontors- och kongressanläggning på 27 kvadratmeter med byggstart under våren 28. Men i övrigt finns det inte många projekt som ser ut att kunna starta i år. 33

6 Nordisk ByggAnalys Besöksnäringen Full fart Byggstarterna fortsatte upp under 27. Flera stora projekt startades. Det som framför allt drog upp byggvolymen var starten för Klara Konferens i Stockholm. Och inflödet av nya projekt till marknaden ökade ordentligt. Besöksnäringen - inflödet i mkr Marknaden 27 Pipeline Byggstarterna ökade ganska kraftigt under året. Främst som en följd av att arbetet med Klara Konferens i Stockholm startades. Projektet beräknas vara färdigt under 21 och kommer att bidra till att investeringsnivån förblir hög. Men även den underliggande marknaden av små och medelstora projekt fortsatte att öka. På några få år har investeringsvolymen på den marknaden mer än fyrdubblats. Förutom Klara Konferens startades ytterligare några stora projekt. I Göteborg började Homeproperties bygga om gamla centralposten till ett hotell med 5 rum. I Stockholm startade Skanska Snöflingan med 27 rum och Botrygg Bygg AB startade Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad med 17 rum. Investerarna tillförde dessutom marknaden en väsentligt högre volym helt nya projekt än under tidigare år. Projekt som tillkom under året var bland annat Øyer Invest AS hotell- och kongressanläggning i Kista i anslutning till mässan och markerade ytterligare att Kista är ett av de hetare områdena i landet för närvarande. Mkr Jönköpings Bowling City AB bygger en ny besöksanläggning på 16 kvadratmeter med ett antal olika verksamheter i Kålgårdsområdet i Jönköping. Projektet innehåller hotell- och konferenslokaler. Holiday Club Sweden AB bygger en ny fritidsanläggning utanför Västervik som innehåller det mesta; hotell- Besöksnäringen - byggstarter i mkr < 4 MKR > 4 MKR Investerarna Var? Investeringplanerna för de närmaste fem åren omfattar projekt för totalt omkring 21 miljarder kronor. Närmare 5 byggherrar är engagerade i projekten. Holiday Club Sweden AB är med sina två miljardprojekt utan vidare den största investeraren på marknaden. Øyer Invest AS har två projekt på gång dels, i Hyllie utanför Malmö, dels i Kista. Svenska Mässans Stiftelse hör till de större investerarna med planerna på ett tredje Gothia Tower. Homeproperties startade i slutet av 26 ombyggnaden av Centralposten i Göteborg till hotell och har dessutom övertagit ett hotellprojekt på Lernacken utanför Malmö på totalt omkring 2 kvadratmeter. De största investeringsplanerna finns i Malmö och Stockholm med projekt för omkring 3,5 miljarder vardera. Östersundsregionen hamnar högt bland annat genom Björntandprojektet som är ett av miljardprojekten i landet. Göteborgsregionens investeringsplaner uppgår till 1,2 miljarder kronor med Gothia Towers som största projekt. och konferenslokaler, golfbana, upplevelsehall och en multiarena. Ett miljardprojekt. PGA National Sweden AB bygger ett hotell med 12 rum i anslutning till golfbanan i Bara. Carlstad Conference Center är ett av de nyare projekten med omkring 11 kvadratmeter lokaler för konferenser och konserter. Midroc Property Development AB bygger ett nytt hotell i Västra Hamnen i Malmö med 2 rum. I Västra Hamnen planerar även Whilborgs att bygga hotell. De planerna är dock lite mer diffusa. Karlstadregionen har investeringsplaner på omkring 1,2 miljarder kronor med Tropical Paradise i Kil som största projekt. Västervik har genom Holiday Club Västervik en av de större projektreserverna. Alla de här regionerna har en total projektreserv som ligger över en miljard kronor. Moraregionen har en projektreserv på närmare 8 miljoner kronor. Flertalet ligger i Sälenområdet bland annat en omfattande utbyggnad av Sälens Högfjällshotell med fritidslägenheter. 34

7 Nordisk ByggAnalys Industri- och logistik Kraftig ökning 25 2 Industrilokaler Inflöde i mkr Aktiviteten ökade kraftigt under 27 då projekt för sammanlagt omkring 12 miljarder kronor drogs igång. Inflödet av helt nya projekt ökade. Lager- och logistiklokaler är fortsatt intressanta investeringsprojekt. Etanolfabrikerna har gått i stå och gruvprojekten tar sig framåt. Mkr jan-5 jan-6 jan-7 jan-8 Marknaden Lager- och logistiklokaler Etanolfabrikerna Byggstarterna ökade under 27 till omkring 12 miljarder kronor; lite knappt tio procent högre än året innan. Det innebär att investeringsnivån - produktionen - fortsätter upp även under 28. Det var inte många stora projekt som startades. Marknaden drogs i första hand upp av en kraftig ökning av små och medelstora projekt. Claes Ohlsons startade en större utbyggnad av distributionscentralen i Insjön. Buffin Real Estate Sweden AB startade ett industriprojekt på totalt 45 kvadratmeter i Halmstad. Det blev årets största byggprojekt i den här setkorn. Skanska började bygga en ny terminal för DHL i Backaområdet. Det största byggprojektet under 28 blir Bolidens nya anrikningsverk i Aitikgruvan i Gällivare. Projektet beräknas total kosta drygt fem miljarder kronor. Byggtiden är ungefär två år. Prologis Sweden börjar bygga 7 kvadratmeter lagerlokaler i Jönköping under 28. Anläggningen blir klar under 29. Sturestadens Fastighets AB börjar bygga ett nytt centrallager åt Försvarets Materielverk i Arboga på totalt 4 kvadratmeter Logistiklokaler - byggstarter i kvm Byggstarterna ökade under 27 till närmare 7 kvadratmeter. Det är framför allt de små och medelstora projekten som drar upp marknaden som framgår av diagrammet. Tio regioner svarade för omkring 6 procent av de lageroch logistiklokaler som byggdes mellan 2 och 27. Stockholm och Göteborgs Byggplanerna innehåller ett ganska stort antal anläggningar för produktion av miljövänliga bränslen; främst etanol men också biodiesel. Samtliga projekt dras med kraftigt förseningar. Härnösands kommun driver ett etanolprojekt med en total byggkostnad som ligger en bit över en miljard kronor. En ny detaljplan är på gång för projektet. Sala-Heby Energi AB planerar att bygga en etanolfabrik. Men projektet ser ut att ha gått i stå. För närvarande söker projektet nya finansiärer. Kiram AB planerar att bygga en produktionsanläggning för biodiesel i Piteå. Projektet beräknas kosta omkring 25 miljonerkronor och finns nu hos Miljödomstolen. < 1 KVM > 1 kvm Gruvorna Investerningsplanerna inom gruvindustrin uppgår sammanlagt till omkring tio miljarder kronor enligt Bygg Faktas databas. LKABs planerade utbyggnader i Kiruna och Gällivare med en ny huvudnivå kommer sannolikt inte att påbörjas förrän efter 21. Ett investeringsbeslut kan komma under 28. regionen drog åt sig en fjärdedel av produktionen. Jönköpingsregionen är det tredje största utbyggnadsområdet med en total produktion av drygt 3 kvadratmeter sedan år 2. Malmöregionen producerade omkring 2 kvadratmeter lagerlokaler och Helsingborgsregionen ungefär lika mycket. Sammanlagt producerades omkring tio procent av alla lager - och logistiklokaler i Öresundsregionen. Norrköpingsområdet producerade omkring 17 kvadratmeter lagerlokaler I Örebroregionen producerades omkring 15 kvadratmeter. Projekten beräknas tillsammans kosta uppåt 7 miljarder kronor att genomföra. Lappland Goldminers AB planerade gruvverksamhet i Fäboliden utanför Lycksele byggstartas tidigast 21/211. Det är en investering på drygt en miljard kronor. Projektet omfattar förutom gruvan också ett anrikningsverk. Boliden Mineral AB bygger ut med ett nytt anrikningsverk i Aitikgruvan. Tricorona Mineral AB har sedan drygt tio år ett projekt på gång utanför Eslöv där företaget vill bygga ett anrikningsverk. Ansökan om miljötillstånd har lämnats in. 35

8 Nordisk ByggAnalys Brunnshög Lund NE Skiss: Vasakronan Brunnshögs stadsutvecklingsområde i Lund hör till de riktigt stora projekten för kommersiella lokaler i landet; en planerad utbyggnad med drygt 2 kvadratmeter i en stad med totalt omkring 75 kvadratmeter kommersiella lokaler slår det mesta. Planerna för Brunnshögsområdet i det som kallas Phase 1 omfattar sammanlagt 2-25 kvadratmeter kommersiella lokaler. Planerna för hela Brunnshögsområdet sträcker sig över 2 år och omfattar ytterligare några hundratusen kvadratmeter lokaler och bostäder. Det finns andra exploateringsområden av den storleksordningen i landet men få med inriktning på huvudsakligen högteknologiska företag och inget med den relativa storleken. Beståndet av kommersiella fastigheter i Lund uppgick för något år sedan till omkring 75 kvadratmeter; mot den bakgrunden framstår Brunnshögsområdet som ett av de definitivt största i landet. I Phase 1 deltar sex fastighetsinvesterare. Vasakronan AB förfogar över totalt 6 kvadratmeter i området. Den första etappen startades i början av 27 med Sony Ericson som hyresgäst. I resterande del byggs två kontorshus på sammanlagt omkring 2 kvadratmeter. Skanska AB har 5 kvadratmeter lokaler som skall byggas ut i tre etapper. Målgruppen här är högteknologiska företag. Den första etappen omfattar 15 kvadratmeter. Fastighets AB Briggen skall bygga fem kontorshus på sammanlagt omkring 35 kvadratmeter i området. Byggstarten är inte beslutad. Ikano Fastighets AB är områdets dominerande investerare med totalt omkring 8 kvadratmeter kommersiella lokaler och omkring 3 kvadratmeter bostäder. NCC AB bygger framför allt bostäder i området. Peab AB har 7 kvadratmeter som planeras för lokaler och bostäder. Det är knappast någon nackdel för ett utvecklingsprojekt som Brunnshög att ligga i ett område med starkt ekonomisk tillväxt. Malmöregionens ekonomiska tillväxttakt ligger väsentligt högre än genomsnittet för landet. Under de senaste åren har framför allt Malmö Stad utvecklats till en riktig snabbväxare och stark motor i regionens ekonomi. Tillväxttakten i Lund är något lägre än i Malmö men fortfarande väsentligt högre än i resten av landet. Det märks också på investerarnas intresse att etablera sig med nya projekt. Inflödet av nya kontorsprojekt har ökat avsevärt de senaste två åren. Och det handlar inte bara om Brunnshög som gjorde entré på marknaden för sex - sju år sedan. Investeringarana handlar i allt väsentligt om olika typer av kontorslokaler. Handelslokaler visar inte samma höga aktivitet. Här finns i omedelbar närhet Ideonområdet som länge dragit till sig företag och fastighetsinvesterare. Ekonomisk tillväxt Malmöregionen 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Mkr Inflödet av nya kontorslokaler de senaste fem åren Inflödet av nya handelslokaler de senaste fem åren Mkr Regionen Riket Lund Malmö Lund Malmö 36

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

Byggkonjunkturen hamrar sig fast

Byggkonjunkturen hamrar sig fast Byggkonjunkturen hamrar sig fast STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING, SCANDIC HASSELBACKEN, 2017-04-05 Johan Deremar Nationalekonom Makroekonomiska förutsättningar SVERIGES BYGGINDUSTRIER 3 Index Optimismen återvänder

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

BostadStorstad H1 2016

BostadStorstad H1 2016 November 2016 Pernilla Johansson Joakim Wernberg BostadStorstad H1 2016-2016 ett toppår, men det räcker inte Byggandet går framåt och 2016 ser ut att kunna bli ett toppår, men det räcker inte på långa

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

BostadStorstad Q4 2015

BostadStorstad Q4 2015 December 2015 Per Tryding Jessica Ulfgren BostadStorstad Q4 2015 - Hellre tunnelbana än hiss? BostadStorstad är Handelskammarens index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer November 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet Återigen minskar bostadsbyggandet. Efter finanskrisen

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015 TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER 16 oktober 2015 20 BNP- OCH KYLINSTALLATIONSUTVECKLING 1994-2014, PROGNOS 2015-2016 Förändring, fasta priser, procent 8,0 15 10 Räntesänkningar Expansiv finanspolitik

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Nya byggförslag i Folkpartiet liberalernas förslag till budget för Stockholms stad 2016 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Folkpartiet liberalerna står

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturen och bostadsmarknaden

Konjunkturen och bostadsmarknaden www.bygg.org Konjunkturen och bostadsmarknaden Bostadsdagen 2012 Fredrik Isaksson Chefekonom, Sveriges Byggindustrier Byggkonjunkturen 2/2012: Byggindustrin på lågvarv (publ. 30 maj 2012) Några av huvudpunkterna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Konjunkturrapport våren 2014

Konjunkturrapport våren 2014 Konjunkturrapport våren 2014 Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av

Läs mer

Kontracykliskt buffetvärde

Kontracykliskt buffetvärde 17-7-1 BESLUT Kontracykliskt buffetvärde FI Dnr 17-99 Finansinspektionen Box 71 SE-13 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel + 9 Fax + 13 3 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Finansinspektionens beslut Finansinspektionen

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson 24 augusti 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går urstarkt Högre tillväxt Lägre arbetslöshet

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden i Sverige Nordisk byggdag den 3 september 2015 1 Innehållsförteckning Konjunktur Bostadsbyggande Kontor Handel Transaktioner 2 Summary Swedish economy is doing well Houshold consumption

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) ÄR BRANSCH- OCH ARBETSGIVARORGANISATION FÖR 3 200 BYGG-, ANLÄGGNINGS- OCH SPECIALFÖRETAG VERKSAMMA I SVERIGE. Fredrik Isaksson, chefekonom Johan Deremar,

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer