Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb Läs mer på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se."

Transkript

1 Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34 Besöksnäringen 35 Industri- och logistik 36 Brunnshög RBI INDIKATORN Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stor antal olika typer av byggnader. Bostadsras På kort sikt kan nog aktiviteten på marknaden minska. Regeringen sopade banan med bostadsbyggandet när de statliga stöden togs bort. Man kan ha vilken åsikt som helst om det var bra eller dåligt men RBI/Byggfaktas databas visar resultatet; byggstarterna mins kade under 27 med storleksordningen 35 procent. Och med be tydande regional variation. I Malmö föll exempelvis nystarterna med 7 procent. Men i övrigt tuffar det på; butiksprojekten fortsätter att vara popu lära med rekordstora byggstarter under 27, kontorsprojekten har också lite medvind och hotellprojekten fortsätter upp. Det finns bara en regel. Läs mer på 29

2 Nordisk ByggAnalys Marknadsförutsättningar 28 Nedskärning Sedan Konjunkturinstitutet presenterade sin bedömning av det ekonomiska läget har prognoserna generellt skurits ned. Ekonomisk tillväxt - tillväxt Disponibelinkomster - tillväxt Flera av bankerna räknar nu med att tillväxttakten kommer att bli väsentligt lägre än den KI räknade med i början av året. Den senaste prognosen från SEB pekade på en tillväxttakt klart under två procent per år. Hushållens beteende de närmaste åren torde vara en nyckelfaktor för den ekonomiska utvecklingen. Och än så länge ser allt bra ut med fortsatt stark tillväxt i disponibelinkomsterna. Diagrammet bygger på KIs senaste prognos från januari 28 och där presenteras ingen siffra för 21. Finansdepartementet räknade i höstpropositionen med att disponibelinkomsterna skulle öka med knappt två procent 21. Den privata konsumtionen beräknas öka med omkring tre procent per år 28 och 29 enligt KIs januariprognos. Det är en mycket hög tillväxttakt sett i ett lite längre perspektiv. Men andra bedömare har dragit ned tillväxttakten. SEB räknade med att tillväxten i konsumtionen minskar till närmare två procent 29. Hushållens sparande brukar räknas inklusive sparande i avtalspensioner. Då framträder en ganska stabil situation med en nivå som ganska stadigt ligger omkring sju - åtta procent av de disponibla inkomsterna. Men om man enbart ser till överskott som finns kvar hos hushållen efter avdrag av konsumtion blir bilden helt annorlunda; omkring en procent av disponibelinkomsten sparas. Om hushållen under trycket av en annalkande lågkonjunktur vars djup det råder stor osäkerhet om återgår till de sparandenivåer som gällde för några år sedan kan det bara finansieras med en minskad konsumtion. Hushållens konsumtion - tillväxt 6 Sparandet - av disponibel inkomst 5, , 3, 2, 1, ,

3 Nordisk ByggAnalys Bostäder Raset Bostadsprojektering - totalt Index 1 = jan 2 Byggstarterna faller sedan något år tillbaka. Slopandet av de statliga stöden satte ytterligare fart på nedgången. Under 27 startades omkring 17 nya lägenheter i flerbostadshus enligt ByggFaktas databas. I januari 28 låg byggstarterna 35 procent lägre än i januari jan- jan-2 jan-4 jan-6 jan-8 RBIs bild av marknaden Marknadsförutsättningarna Produktionen av konventionella lägenheter i flerbostadshus har stadigt backat sedan början av 27 och i månadsskiftet januari/februari var årsttakten nere i omkring 17 lägenheter per år; 35 procent lägre än vid motsvarande period året innan. De lite kärvare tiderna ser dock inte ut att ha bitit nämnvärt på produktionen av gruppbyggda småhus. Byggstarterna ligger kvar på en hög nivå. I månadsskiftet januari/ februari redovisade ByggFakta en årstakt på omkring 9 startade lägenheter, ungefär lika mycket som året innan. Projekteringen har backat en del som framgår av diagrammet ovan. Men nivån ligger fortfarande väsentligt högre än för några år sedan. Den svaga försstärkningen av marknaden beror i allt väsentligt på att projekteringen tog fart i flera av de stora exploateringsområdena i Stockholmsregionen. KIs bild av marknaden Konjunkturinstitutet (KI) räknar med att nyinvesteringarna i bostäder fortsätter att öka med några procent under 28 för att därefter börja minska. Ombyggnadsinvesteringarna beräknas ligga kvar på en starkt tillväxttakt med undantag av 28. Under 29 ökar aktiviteten åter med omkring tio procent. Men när det gäller att förse marknaden med helt nya projekt visar bostadsbyggarna fortfarande en mer avvaktande hållning. Inflödet av helt nya projekt till marknaden låg i månadsskiftet januari/februari 1-15 procent lägre än året innan Sammantaget innebär det att Konjunkturinstitutet i början av januari räknade med att de totala investeringarna i bostäder fortsätter att öka både 28 och 29. Men med lite lägre takt än tidigare. KI kommer med nästa prognos i slutet av mars och då är det väl frågan om inte bedömningen har reviderats ned. Flerbostadshus - Antal lgh På längre sikt Det är bara ett par år kvar till att antalet personer i hushållsbildande ålder på allvar börjar öka. Det handlar om årskullar i samma storleksordning som under 196-talet. Och det borde imponera på marknaden. Men det förefaller som om man inte funderar så mycket på hur marknaden kommer att påverkas. De företag som producerar Hushållens disponibla inkomster ökar de närmaste tre åren med fyra procent per år, konsumtionen ökar med tre procent per år och sparandet ligger kvar på en oförändrad nivå. Det är den ljusa bilden av de närmaste årens marknadsförutsättningar. Fastigetsmäklarna räknar enligt SBABs senaste Mäklarbarometer med att bostadspriserna åter skall börja öka. Riksbanken beräknas höja styrräntan ytterligare något samtidigt som inflationen är på väg upp. Ett lite dystrare perspektiv är att hushållen börjar tappa framtidstron i takt med att problemen på finansmarknaderna sprider sig. Sedan hösten 27 har den så kallade Konfidensindiktatorn som tas fram av Konjunkturinstitutet visar på en väsentligt minskad framtidstro hos hushållen. Nedgången är lika snabb som när den föregående högkonjunkturen tog slut. bostäder verkar inte nämnvärt bekymrade. Och politikerna är som vanligt helt omedvetna. Alla stora demografiska förändringar har alltid kommit som totala överraskningar för den politiska sektorn. Det är lite déja vue all overagain över hela situationen. Ändå rör det sig om ett ganska starkt skifte från en i huvudsak finansiellt driven marknad till en i huvudsak demografiskt driven marknad. Nils-Erik Sandberg belyser frågan i en läsvärd krönika i Tidningen Byggindustrin nr tre. Krönikan kan särskilt anbefallas regeringen som mest verkar vara intresserad av att kapa bostadsköer i Stockholm. 31

4 Nordisk ByggAnalys Handelslokaler Rekordåret Under förra året startades mer än en miljon kvadratmeter nya handelslokaler i landet. Och inflödet av helt nya projekt till marknaden låg oförändrat högt med närmare 1 miljon kvadratmeter under 27. Handelslokaler - inflödet i kvm Marknaden enligt RBI Det blev ett rekordår när byggstarterna för första gången någonsin gick över 1 miljon kvadratmeter. Under 26 startades drygt 7 kvadratmeter. Det var de stora projekten med en butiksyta över 1 kvadratmeter som bidrog till den rekordhöga nivån. Projekt i den storleksklassen mer än fördubblades. Men även de små och medelstora projekten med en butiksyta under 1 kvadratmeter ökade men med mer beskedliga 15 procent. De små och medelstora projekten spelar en betydande roll för tillförseln av nya handelslokaler som framgår av diagrammet. De har hittills nästan alltid tillfört marknaden väsenligt större volym än de mer omtalade volymprojekten. Och de små och medelstora projektens betydelse för marknaden är dessutom underskattad. Det beror på att En av hotbilderna handelslokaler som ligger insprängda i andra typer av projekt inte redovisas i diagrammet. Det verkar inte heller som om intresset för investeringar i handelslokaler har svalnat. Inflödet av nya projekt till marknaden har fortsatt att öka Handelslokaler - byggstarter i kvm Hushållen har börjat tvivla lite på framtiden enligt Konjunkturinstitutets hushållsbarometer. Det samlade måttet för stämningsläget hos hus hållen - konfidensindikatorn - har ökat mer eller mindre kontinuerligt de senaste fem åren. Men under hösten ser det ut som om hushållen börjat ta intryck av signalerna om en försvagning av konjunkturen. Och konfidensindikatorn började falla ganska kraftigt under hösten. Nivån är fortfarande positiv men föll i december ned till den lägsta nivån sedan 24. I det här läget kanske hushållen också börjar se över sin konsumtion. Och ökar sparandet som de senaste åren varit ganska lågt om man bortser från avtalspensioner. Var byggs det? Omkring en tredjedel av produktionen av handelslokaler ligger i de tre storstadsregionerna. Väsentligt mindre än deras andel av befolkningen. Sedan 2 har utbyggnaden i storstadsregionerna leagt på omkring 1,6 miljoner kvadratmeter. Drygt hälften av den totala utbyggnaden mellan 2-27 fanns i tio regioner < 1 KVM > 1 kvm Utbyggnaden Västeråsregionen är det fjärde största utbyggnadsområdet med omkring 16 kvadratmeter butikslokaler. Helsingborgsregionen var den femte största med omkring 15 kvadratmeter. Växjöregionen och Sundsvallsregionerna producerade omkring 14 kvadratmeter nya handelslokaler. Norrköpingsområdet producerade omkring 125 kvadratmeter nya handelslokaler. Eskilstunaregionen producerade sammanlagt omkring 11 kvadratmeter handelslokaler och Karlstadsregionen startade drygt 1 kvadratmeter. Utbyggnadstakten är hög och alltsom oftast framförs tankar på att utbyggnaden har lite karaktären av en fastighetsbubbla. Men ByggFaktas databas tillhandahåller inget egentligt underlag för detta. Snarare ter sig utbyggnadstakten ganska måttlig jämfört med stockens storlek. Sedan den föregående konjunkturtoppen 1999/2 har fastighetsbeståndet byggts ut med omkring fem miljoner kvadratmeter. Den totala stocken av butikslokaler låg i slutet av 199-talet på närmare 2 miljoner kvadratmeter. Beståndet har alltså byggts ut med omkring 25 procent sedan den föregående högkonjunkturen. En tillväxttakt på tre - fyra procent per år är knappast någon explotionsartad takt under en period när BNP ökat med tre procent per år, den privata konsumtionen med 2,5 procent per år och hushållens disponibla inkomster med drygt tre procent per år. 32

5 Nordisk ByggAnalys Kontoren Ganska lugnt Den starka konjunkturen har dragit upp produktionen av kontorslokaler. Jämfört med läget i den förra högkonjunkturen är det fortfarande ganska beskedliga nivåer Kontorsprojektering i Stockholm Index 1 = jan 2 jan- jan-2 jan-4 jan-6 jan-8 Den nationella marknaden Stockholmsmarknaden Byggstarterna minskade något under det förra året. Den totala lokalytan i de projekt som startades under 27 hamnade på närmare 45 kvadratmeter; obetydligt lägre än året innan. De senaste två åren har de stora projekten åter dykt upp på marknaden i takt med att konjunkturen förstärkts med bland annat en hygglig tillväxt i tjänstesektorns sysselsättning. Det är dock de små och medelstora projekten som tillför marknaden den största volymen. Och bortsett från högkonjunkturen 2/21 har produktionen av små och medelstora projekt hela tiden varit ganska jämn. De stora projekten står för den konjunkturella variationen. De flesta marknader backade mer eller mindre kraftigt. Med undantag av Malmöregionen som i stort sett var den enda marknad där kontorssbyggandet ökade. Malmömarknaden Kontorsbyggande har hittills inte varit en nämnvärt stark byggmarknad i Malmöregionen. Men möjligen kommer det att se annorlunda ut framöver. Byggstarterna ökade under 27 till 15 kvadratmeter. Det placerade med råge Malmö i toppen av tillväxtligan 27. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Stockholmsregionen producerar den största mängden kontorslokaler men det var ingen tillväxt under 27. Göteborgsmarknaden backade något. De tre storstadsregionerna svarade förra året för omkring 65 procent av samtliga byggstarter; en normal andel av produktionen Projektreserven är ganska omfattande med koncentration på Lund där tempot i kontorsbyggandet kommer att vara högt. Exploateringen av Brunnshögsområdet startades under 27 och rymmer omkring 2 kvadratmeter lokaler. Den totala projektreserven i regionen uppgår till drygt 3 kvadratmeter Byggstarterna i Stockholmsregionen stannade på knappt 15 kvadratmeter 27; ungefär lika mycket som året innan. Den planerade byggvolymen för de närmaste tre åren uppgår till omkring 35 kvadratmeter. Men sträcks perspektivet ytterligare ett par år så hamnar man på omkring 75 kvadratmeter nya Kontorslokaler - byggstarter i kvm < 1 KVM > 1 kvm Göteborg Nyproduktionen av kontorslokaler har de senaste fem åren i stort sett legat på samma nivå; omkring 5 kvadratmeter per år. Under 27 startades projekt med lite drygt 4 kvadratmeter lokaler. Men projektplanerna för de närmaste tre åren är rätt omfattande; omkring 325 kvadratmeter enligt Bygg kontorslokaler. De senaste åren har Centralstationsområdet dragit åt sig en stor del av investeringarna. Under de närmaste tre åren tillförs marknaden omkring 1 nya kontorslokaler i det här området. Samtidigt pågår en ganska omfattande modernisering av kontorsfastigheter inom CBD. På lite sikt förskjuts åter tyngdpunkten på regionens produktion av kontorslokaler till stråket Järva Krog - Kista. Fakta. Det består av några riktigt stora projekt med preliminär byggstart i slutet av perioden. Regionens största projekt är Husvärdens planer på att bygga 35 kvadratmeter nya kontorslokaler i Krokslätts Fabriker. I läge för omedelbar byggstart finns framför allt Linholmen Science Park; en kontors- och kongressanläggning på 27 kvadratmeter med byggstart under våren 28. Men i övrigt finns det inte många projekt som ser ut att kunna starta i år. 33

6 Nordisk ByggAnalys Besöksnäringen Full fart Byggstarterna fortsatte upp under 27. Flera stora projekt startades. Det som framför allt drog upp byggvolymen var starten för Klara Konferens i Stockholm. Och inflödet av nya projekt till marknaden ökade ordentligt. Besöksnäringen - inflödet i mkr Marknaden 27 Pipeline Byggstarterna ökade ganska kraftigt under året. Främst som en följd av att arbetet med Klara Konferens i Stockholm startades. Projektet beräknas vara färdigt under 21 och kommer att bidra till att investeringsnivån förblir hög. Men även den underliggande marknaden av små och medelstora projekt fortsatte att öka. På några få år har investeringsvolymen på den marknaden mer än fyrdubblats. Förutom Klara Konferens startades ytterligare några stora projekt. I Göteborg började Homeproperties bygga om gamla centralposten till ett hotell med 5 rum. I Stockholm startade Skanska Snöflingan med 27 rum och Botrygg Bygg AB startade Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad med 17 rum. Investerarna tillförde dessutom marknaden en väsentligt högre volym helt nya projekt än under tidigare år. Projekt som tillkom under året var bland annat Øyer Invest AS hotell- och kongressanläggning i Kista i anslutning till mässan och markerade ytterligare att Kista är ett av de hetare områdena i landet för närvarande. Mkr Jönköpings Bowling City AB bygger en ny besöksanläggning på 16 kvadratmeter med ett antal olika verksamheter i Kålgårdsområdet i Jönköping. Projektet innehåller hotell- och konferenslokaler. Holiday Club Sweden AB bygger en ny fritidsanläggning utanför Västervik som innehåller det mesta; hotell- Besöksnäringen - byggstarter i mkr < 4 MKR > 4 MKR Investerarna Var? Investeringplanerna för de närmaste fem åren omfattar projekt för totalt omkring 21 miljarder kronor. Närmare 5 byggherrar är engagerade i projekten. Holiday Club Sweden AB är med sina två miljardprojekt utan vidare den största investeraren på marknaden. Øyer Invest AS har två projekt på gång dels, i Hyllie utanför Malmö, dels i Kista. Svenska Mässans Stiftelse hör till de större investerarna med planerna på ett tredje Gothia Tower. Homeproperties startade i slutet av 26 ombyggnaden av Centralposten i Göteborg till hotell och har dessutom övertagit ett hotellprojekt på Lernacken utanför Malmö på totalt omkring 2 kvadratmeter. De största investeringsplanerna finns i Malmö och Stockholm med projekt för omkring 3,5 miljarder vardera. Östersundsregionen hamnar högt bland annat genom Björntandprojektet som är ett av miljardprojekten i landet. Göteborgsregionens investeringsplaner uppgår till 1,2 miljarder kronor med Gothia Towers som största projekt. och konferenslokaler, golfbana, upplevelsehall och en multiarena. Ett miljardprojekt. PGA National Sweden AB bygger ett hotell med 12 rum i anslutning till golfbanan i Bara. Carlstad Conference Center är ett av de nyare projekten med omkring 11 kvadratmeter lokaler för konferenser och konserter. Midroc Property Development AB bygger ett nytt hotell i Västra Hamnen i Malmö med 2 rum. I Västra Hamnen planerar även Whilborgs att bygga hotell. De planerna är dock lite mer diffusa. Karlstadregionen har investeringsplaner på omkring 1,2 miljarder kronor med Tropical Paradise i Kil som största projekt. Västervik har genom Holiday Club Västervik en av de större projektreserverna. Alla de här regionerna har en total projektreserv som ligger över en miljard kronor. Moraregionen har en projektreserv på närmare 8 miljoner kronor. Flertalet ligger i Sälenområdet bland annat en omfattande utbyggnad av Sälens Högfjällshotell med fritidslägenheter. 34

7 Nordisk ByggAnalys Industri- och logistik Kraftig ökning 25 2 Industrilokaler Inflöde i mkr Aktiviteten ökade kraftigt under 27 då projekt för sammanlagt omkring 12 miljarder kronor drogs igång. Inflödet av helt nya projekt ökade. Lager- och logistiklokaler är fortsatt intressanta investeringsprojekt. Etanolfabrikerna har gått i stå och gruvprojekten tar sig framåt. Mkr jan-5 jan-6 jan-7 jan-8 Marknaden Lager- och logistiklokaler Etanolfabrikerna Byggstarterna ökade under 27 till omkring 12 miljarder kronor; lite knappt tio procent högre än året innan. Det innebär att investeringsnivån - produktionen - fortsätter upp även under 28. Det var inte många stora projekt som startades. Marknaden drogs i första hand upp av en kraftig ökning av små och medelstora projekt. Claes Ohlsons startade en större utbyggnad av distributionscentralen i Insjön. Buffin Real Estate Sweden AB startade ett industriprojekt på totalt 45 kvadratmeter i Halmstad. Det blev årets största byggprojekt i den här setkorn. Skanska började bygga en ny terminal för DHL i Backaområdet. Det största byggprojektet under 28 blir Bolidens nya anrikningsverk i Aitikgruvan i Gällivare. Projektet beräknas total kosta drygt fem miljarder kronor. Byggtiden är ungefär två år. Prologis Sweden börjar bygga 7 kvadratmeter lagerlokaler i Jönköping under 28. Anläggningen blir klar under 29. Sturestadens Fastighets AB börjar bygga ett nytt centrallager åt Försvarets Materielverk i Arboga på totalt 4 kvadratmeter Logistiklokaler - byggstarter i kvm Byggstarterna ökade under 27 till närmare 7 kvadratmeter. Det är framför allt de små och medelstora projekten som drar upp marknaden som framgår av diagrammet. Tio regioner svarade för omkring 6 procent av de lageroch logistiklokaler som byggdes mellan 2 och 27. Stockholm och Göteborgs Byggplanerna innehåller ett ganska stort antal anläggningar för produktion av miljövänliga bränslen; främst etanol men också biodiesel. Samtliga projekt dras med kraftigt förseningar. Härnösands kommun driver ett etanolprojekt med en total byggkostnad som ligger en bit över en miljard kronor. En ny detaljplan är på gång för projektet. Sala-Heby Energi AB planerar att bygga en etanolfabrik. Men projektet ser ut att ha gått i stå. För närvarande söker projektet nya finansiärer. Kiram AB planerar att bygga en produktionsanläggning för biodiesel i Piteå. Projektet beräknas kosta omkring 25 miljonerkronor och finns nu hos Miljödomstolen. < 1 KVM > 1 kvm Gruvorna Investerningsplanerna inom gruvindustrin uppgår sammanlagt till omkring tio miljarder kronor enligt Bygg Faktas databas. LKABs planerade utbyggnader i Kiruna och Gällivare med en ny huvudnivå kommer sannolikt inte att påbörjas förrän efter 21. Ett investeringsbeslut kan komma under 28. regionen drog åt sig en fjärdedel av produktionen. Jönköpingsregionen är det tredje största utbyggnadsområdet med en total produktion av drygt 3 kvadratmeter sedan år 2. Malmöregionen producerade omkring 2 kvadratmeter lagerlokaler och Helsingborgsregionen ungefär lika mycket. Sammanlagt producerades omkring tio procent av alla lager - och logistiklokaler i Öresundsregionen. Norrköpingsområdet producerade omkring 17 kvadratmeter lagerlokaler I Örebroregionen producerades omkring 15 kvadratmeter. Projekten beräknas tillsammans kosta uppåt 7 miljarder kronor att genomföra. Lappland Goldminers AB planerade gruvverksamhet i Fäboliden utanför Lycksele byggstartas tidigast 21/211. Det är en investering på drygt en miljard kronor. Projektet omfattar förutom gruvan också ett anrikningsverk. Boliden Mineral AB bygger ut med ett nytt anrikningsverk i Aitikgruvan. Tricorona Mineral AB har sedan drygt tio år ett projekt på gång utanför Eslöv där företaget vill bygga ett anrikningsverk. Ansökan om miljötillstånd har lämnats in. 35

8 Nordisk ByggAnalys Brunnshög Lund NE Skiss: Vasakronan Brunnshögs stadsutvecklingsområde i Lund hör till de riktigt stora projekten för kommersiella lokaler i landet; en planerad utbyggnad med drygt 2 kvadratmeter i en stad med totalt omkring 75 kvadratmeter kommersiella lokaler slår det mesta. Planerna för Brunnshögsområdet i det som kallas Phase 1 omfattar sammanlagt 2-25 kvadratmeter kommersiella lokaler. Planerna för hela Brunnshögsområdet sträcker sig över 2 år och omfattar ytterligare några hundratusen kvadratmeter lokaler och bostäder. Det finns andra exploateringsområden av den storleksordningen i landet men få med inriktning på huvudsakligen högteknologiska företag och inget med den relativa storleken. Beståndet av kommersiella fastigheter i Lund uppgick för något år sedan till omkring 75 kvadratmeter; mot den bakgrunden framstår Brunnshögsområdet som ett av de definitivt största i landet. I Phase 1 deltar sex fastighetsinvesterare. Vasakronan AB förfogar över totalt 6 kvadratmeter i området. Den första etappen startades i början av 27 med Sony Ericson som hyresgäst. I resterande del byggs två kontorshus på sammanlagt omkring 2 kvadratmeter. Skanska AB har 5 kvadratmeter lokaler som skall byggas ut i tre etapper. Målgruppen här är högteknologiska företag. Den första etappen omfattar 15 kvadratmeter. Fastighets AB Briggen skall bygga fem kontorshus på sammanlagt omkring 35 kvadratmeter i området. Byggstarten är inte beslutad. Ikano Fastighets AB är områdets dominerande investerare med totalt omkring 8 kvadratmeter kommersiella lokaler och omkring 3 kvadratmeter bostäder. NCC AB bygger framför allt bostäder i området. Peab AB har 7 kvadratmeter som planeras för lokaler och bostäder. Det är knappast någon nackdel för ett utvecklingsprojekt som Brunnshög att ligga i ett område med starkt ekonomisk tillväxt. Malmöregionens ekonomiska tillväxttakt ligger väsentligt högre än genomsnittet för landet. Under de senaste åren har framför allt Malmö Stad utvecklats till en riktig snabbväxare och stark motor i regionens ekonomi. Tillväxttakten i Lund är något lägre än i Malmö men fortfarande väsentligt högre än i resten av landet. Det märks också på investerarnas intresse att etablera sig med nya projekt. Inflödet av nya kontorsprojekt har ökat avsevärt de senaste två åren. Och det handlar inte bara om Brunnshög som gjorde entré på marknaden för sex - sju år sedan. Investeringarana handlar i allt väsentligt om olika typer av kontorslokaler. Handelslokaler visar inte samma höga aktivitet. Här finns i omedelbar närhet Ideonområdet som länge dragit till sig företag och fastighetsinvesterare. Ekonomisk tillväxt Malmöregionen 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Mkr Inflödet av nya kontorslokaler de senaste fem åren Inflödet av nya handelslokaler de senaste fem åren Mkr Regionen Riket Lund Malmö Lund Malmö 36

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter www.naisvefa.se www.svenskfastighetsmarknad.se NAI Svefa Analys nr 3/2011 Stockholm Drottninggatan 78 Box 3316 103 66 Stockholm Tel: 08-441 15 50 malmö Södra Långgatan

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer