Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad"

Transkript

1 ByggAnalys Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia: 1. När projektet första gången dök upp på marknaden 2. När arkitekten upphandlades 3. När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Söderdalen - Med bra läge nära goda kommunikationer i Jakobsberg i Järfälla kommer ett nytt bostadsområde att växa fram. Jakobsbergs södra industriområde förvandlas till ett bostadsområde med cirka 1 25 lägenheter i flerbostadshus, två förskolor, parker, torg och närservice. Bällstaåns norra strand utvecklas till ett rekreationsområde. Den preliminära utbyggnadstiden är cirka år. Fotograf/Källa: AIX Arkitekter. Produktionen av flerbostadshus minskade Produktionen av bostäder i flerbostadshus minskade under 212 men inte med särskilt stora tal. Produktionen av bostadsrätter går tillbaka i takt med att marknadsförutsättningarna försämrats. Men förvånansvärt lite och inte alls i närheten av fallet mellan 28 och 29. Produktionen av hyresrätter fortsätter på låg nivå men inflödet av nya projekt har ökat väsentligt de senaste åren och pekar på att något är på gång. 39

2 ByggAnalys Konjunkturläget Svag tillväxt Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggandet kunde vara bättre men låg ränta och hushåll som tror på sin egen ekonomi kan förstärka marknaden. Svag tillväxt - förändring i procent 8, Hushållens inkomster - förändring i procent 4 6, 4, 2 2,, Tillväxten i den svenska ekonomin blir relativt svag enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos från december 212. Riksbanken är en aning mer positiv än Konjunkturinstitutet och räknar med att tillväxttakten ökar till närmare tre procent 215. Räntan lämnades kvar på behagliga en procent och pratet om bostadsbubblan har tonats ned. KI kommer med sin nästa prognos om någon månad och kanske revideras scenariot uppåt. Flera omvärldsfaktorer har trots allt visat på en ljusare bild av marknadsläget än tidigare. Hushållen kan på kort sikt se fram emot ganska stabila inkomst ökningar på storleksordningen ett par procent om året. Hushållen beräknas inte heller slå av nämnvärt på konsumtionstakten de närmaste åren. Hushållen har de senaste åren ökat sitt sparande ganska markant jämfört med tidigare år. Tidiga signaler på att marknadsläget håller på att förbättras är bland annat att hushållen åter investerar i aktier och bostadsrättspriserna har ökat. Stämningläget hos hushållen är också relativt stabilt när det gäller den egna ekonomin jämfört med läget för ett par år sedan. Framför allt har förväntningarna på den egna ekonomins utveckling det närmaste året förstärkts påtagligt. Och det har stor betydelse för möjligheterna på bostadsmarknaden. Däremot behåller hushållen sin dystra bild av den nationella ekonomins utveckling det närmaste året. En av de väsentliga bestämningsfaktorerna är oron för en ökad arbetslöshet som ligger kvar på en mycket hög nivå jämfört med för ett år sedan. Hushållen om den egna ekonomin 2 1 Index -1-2 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 jan-13 Hushållen om den nationella ekonomin Index jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 jan-13 4

3 ByggAnalys Nationell marknad Något svagare Produktionen av lägenheter i flerbostadshus minskade under 212 enligt Byggfakta. Men tillbakagången var relativt liten. Produktionen av bostadsrätter backade med omkring 15 procent. Produktionen av hyresrätter ökade något. Marknadsläget 212 Hyresrätterna Flerbostadshus nationell marknad. Påbörjade lägenheter årstakt kv 28 1kv 29 1kv 21 1kv 211 1kv 212 Byggstarterna minskade med omkring fem procent under 212. Årstakten låg i december på omkring 17 byggstartade lägenheter i flerbostadshus enligt Byggfakta. Produktionen av bostadsrätter svarar i stort för hela tillväxten under de senaste fem åren. I slutet av 212 låg årsproduktionen på omkring 11 lägenheter. En till baka gång med närmare 15 procent jämföt med året innan. Bostadsrätter svarar genomsnittligt för drygt 65 procent av den totala nyproduktionen. har inte rört sig nämnvärt på många år. Årstakten låg i december 212 på omkring 5 5 lägenheter. På den nivån har nyproduktionen av hyreslägenheter med få undantag legat de senaste tio åren. Under 212 genomfördes unge fär 6 5 lägenheter i egenregiform. Det är ungefär samma nivå som de senaste fem åren. Entreprenadmarknaden ökade med något 1 -tal lägenheter till omkring 1 lägenheter. Ungefär 6 procent av den totala bostadsproduktion en genomförs i entreprenadform. Utbudet ökade under 212 till omkring 16 lägenheter. Utbudet av bostadsrätter ökade till omkring 11 5 lägenheter. Utbudet av hyresrätter stannade på omkring 4 5 lägenheter. Ungefär 6 procent av produktionen av hyresrätter finns i storstadsområdena.stockholmsregionen har de senaste fem åren svarat för ungefär 4 procent av produktionen hyresrätter. Regionens andel av marknad en har legat ganska stabilt på den niv ån de senaste tio åren. Det är traditionellt de kommunala bostadsbolagen som bygger lägen heter med hyresrätt. Men det privata inslaget i produktionen har ökat markant under de senaste fem åren. Under 28 var det fortfarande en klar dominans för de kommunala bostadsbolagen; bland de tio största investerarna fanns ett privat fastighetsbolag. Fem år senare ser bilden helt annor lunda ut. Föregående år var två privata fastighetsföretag, Wallen stam AB och Bygg Vesta AB, de största investerarna i hyres bostäder. Antalet privata investerare ser också ut att öka i många regioner utöver storstadsregionerna. Inflödet Bostadsrätterna Inflödet av helt nya projekt till marknaden har varit stabilt under många år. Investerarna har i stort sett lanserat nya projekt i samma omfattning oavsett konjunkturläget. Under 211 minskade inflödet något men steg sedan åter under 212 till drygt 4 lägenheter. Det är väsentligt över den genomsnittliga nivån de senaste fem åren. Inflödet av nya bostadsrättsprojekt minskade under 211 med 3 procent. Läget återställdes under 212 inflödet av nya projekt åter ökade. Inflödet av nya hyresrättsprojekt var relativt oförändrat omkring 11 lägenheter. Inflödet under de senaste fyra åren har varit väsent ligt högre än tidigare. Hyres rätter är uppenbart mer aktuella nu än tidigare. De tre storstäderna svarar för omkring två tredjedelar av produktionen. Bostadsrätter produceras i ytterligare ett 4-tal regioner. Uppsala-, Umeå-, Helsingborg- och Jönköpingsregionerna vidade en stabil tillväxt de senaste. De stora investerarna har traditionellt varit de fyra stora byggföretagen. De svarade de senaste fem åren för drygt 4 procent av investeringarna i bostadsrätter. Marknadsandelen i storstadsmarknaderna är högre än på den nationella marknaden; närmare 5 procent. Utanför storstadsregionerna är de fyra stora byggföretagen inte lika dominerande med omkring en tredjedel av marknaden. Och trenden är negativ för gruppen; marknadsandelen minskar. Det är de lokalt och regionalt arbetande byggföretagen som långsamt men säkert knaprar på de fyra stora byggföretagens marknadsandel. De två rikskooperativa företagen, HSB och Riksbyggen, svarar för omkring tio procent av marknaden. 41

4 ByggAnalys Stockholmsregionen Normal nivå Produktionen av lägenheter i flerbostadshus har i stort sett stått stilla under de senaste åren. Och utbudet av nya lägenheter var rekordlågt 212 men ökar 213. Flerbostadshus Stockholmsregionen. Påbörjade lägenheter årstakt kv 28 1kv 29 1kv 21 1kv 211 1kv 212 1kv 213 Marknadsläget 212 Hyresrätterna Under 212 byggstartades omkring 6 7 lägenheter i flerbostadshus. På den nivån har produktionen legat i ett antal år. Sett i ett lite längre perspektiv är den produktionsnivån ganska normal; Stockholmsregionen har sällan lyckats producera mycket mer än 7 lägenheter i flerbostadshus per år. Och i den mån det finns en trend i marknaden är det att produktionstakten på kort sikt ligger kvar på den nivå. Utbudet av nya lägenheter minska de från 6 1 till 5 4 under 212. Men ökar till omkring 7 lägenheter 213. Det är bostadsrätterna som svarat för tillväxten de senaste två åren. Under december låg årsproduktionen på knappt 5 lägenheter och ligger kvar på den nivån en bit in i 213. varie rar inte så mycket mellan åren. De senaste tio åren låg den genomsnittliga årsproduktionen på omkring 2 lägenheter och där ligger produktionstakten även under första kvartalet 213. Utbudet av nya hyresrätter minskade 212 till lite drygt 1 lägenheter. Det var den lägsta nivån sedan lågkonjunkturen 23/24. Under 213 ökar utbudet till 1 8 lägenheter. Omkring 7 procent av bostadsrätterna genomförs i egenregi. Och räknat på hela marknaden genomförs 5 procent i egenregi. De tre kommunala bostadsbolagens i Stockholm Stad har tappat marknadsandel.under de senaste två åren svarade bolagen bara för drygt en fjärdedel av byggstarterna. Den största byggherren de senaste två åren var Wallenstam AB med omkring en femtedel av byggstarterna. Över huvudtaget har de privata byggherrarna tagit en allt större del av produktionen av hyresrätter under de senaste tio åren. Under 212 svarade de som grupp för mer än hälften av byggstarterna. De totala produktionsplanerna fram till 217 omfattar sammanlagt omkring 18 lägenheter. De tre Stockholmsföretagen kontrollerar en tredjedel. Och de privata byggherrarna i regionen har omkring en fjärdedel av projektreserven. Projektreserven måste sannolikt fyllas på kraftigt om produktionen av hyresrätter skall kunna öka. Genomförandetakten är inte hög. Som regel genomförs inte mer än 4-5 procent av helt nya projekt inom tre år. Undantaget var 26/27 då 8 procent av de nya projekten byggstartades inom loppet av tre år. Bostadsrätterna Investerarna Under de senaste fem åren svarade bostadsrätter för i genomsnitt 7 procent av den totala marknaden i regionen. Det finns inte heller några tecken på att bostadsrätterna ska tappa mark. I projektreserven svarar bostadsrätter för 7 procent av den totala marknaden på sammanlagt 8 lägenheter. De fyra stora byggföretagen svarade de senaste fem åren för hälften av produktionen av bostadsrätter. De har också omkring hälften av den kända projektreserven de närmaste fem åren. HSB och Riksbyggen svarar för omkring tio procent av marknaden. Ikano Bostad AB har successivt ökat sin andel av marknaden och var 212 den femte största producenten av bostadsrätter i regionen. JM AB svarade de senaste fem åren för närmare 25 procent av produktionen av bostadsrätter. I projektreserven kontrollerar JM omkring 2 procent, totalt omkring 11 lägenheter med bland annat 1 lägenheter i gamla kabe fabriken i Älvsjö. Skanska AB har en projektreserv på omkring 5 5 lägenheter med koncentration till Stockholm Stad. NCC AB har en projetektreserv på omkring 4 lägenheter i framför allt Stockholm och Sundbyberg. Peab AB har också omkring 4 lägenheter med bostadsrätt i planerna. AB Svenska Bostäder har den femte största projektreseven med 3 lägenheter. I Albanoområdet finns en tredjedel av projektreserven. HSB har en projektreserv på omkring 2 6 lägenheter med koncentration till Stockholm, Nacka och Sundbyberg. AB Stockholmshem har en projektreserv på 2 4 lägenheter. Veidekke AB har en projektreserv på omkring 1 8 lägenheter med koncentration till Stockholm Stad. 42

5 ByggAnalys Göteborgsregionen Positiv trend Bostadsproduktionen i regionen fortsätter att öka till omkring 3 påbörjade lägenheter. Bostadsrätter nådde den högsta nivån på tio år. ökar långsamt. Flerbostadshus Göteborgsregionen. Påbörjade lägenheter årstakt kv 28 1kv 29 1kv 21 1kv 211 1kv 212 1kv 213 Marknadsläget 212 Bostadsrätter Bostadsproduktionen fortsätter att öka. Under 212 byggstartades omkring 2 7 lägenheter i flerbostadshus. Under första kvartalet 213 ökar byggstarterna och ger en årstakt på omkring 3 lägen heter. Det är produktionen av bostäder utanför Göteborgs Stad som växer. Byggstarterna i Göteborg Stad minskar av någon anledning. Under 212 färdigställdes omkring 2 5 lägenheter i flerbostadshus i regionen. Under 213 ökar utbudet till omkring 3 lägenheter. Bostadsrätter svarar för omkring 65 procent av bostadsproduktionen. Under 212 byggstartades totalt omkring 2 lägenheter i bostads rätter. Det är den hittills högsta nivån under de senaste tio åren. Och byggstarterna ligger kvar på unge fär samma nivå under första kvartalet 213. har en svagt positiv trend sett över de senaste tio åren. Under 212 startades omkring 7 lägenheter med hyresrätt. Byggstarterna fortsätter upp under första kvartalet och når en årstakt på 8 lägenheter. Till skillnad från de andra storstadsregionerna genomförs bara drygt en tredjedel av projekten i egenregi. Entreprenadmarknaden svarar för omkring 65 procent av produktionen. Bostadsrätterna byggs huvudsakligen i Göteborg, Kungsbacka och Mölndal. Byggstarterna i Göteborgs Stad halverades i stora drag under 212. Det berodde huvudsakligen på att ovanligt många projekt startades under 211. Ungefär hälften av produktionen de senaste fem åren fanns i Lundby stadsdelsområde. Och området fortsätter de närmaste åren att dra till sig investerarna. Omkring en tredjedel av den totala projektreserven av bostadsrätter i Göteborg Stad - omkring 8 lägenheter- finns i Lundby. Fem företag stod för närmare 6 procent av produktionen de senaste fem åren; Peab AB, JM AB, Skanska AB, HSB och Riksbyggen. I projektreserven är det andra företag i toppen. Riksbyggen har ungefär tio procent av projektreserven. NCC AB förfogar också över omkring 1 procent av projekt reserven. HSB har knappt tio procent och Aranäs KB i Kungsbacka också knappt tio procent. Peab AB och JM AB har en betydligt lägre andel av projektreserven. Hyresrätter Investerarna Produktionen sker huvudsakligen i kommunal regi. Det privata inslaget är än så länge ganska litet. Det är huvudsakligen Wallenstam AB och ByggVesta AB som hittills producerat hyresrätter. Men i byggplanerna för de närmaste fem åren finns fler privata investerare med totalt omkring en fjärdedel av projektreserven. Den största byggherren är fortfarande Bostads AB Poseidon som startade omkring 65 lägenheter under de senaste fem åren. Men med rätt stor årlig variation. Under 212 startade Poseidon ett enda projekt med knappt 1 lägen heter. Hälften så många som året innan. Större delen av hyresrätterna finns i Göteborg Stad men omkring en tredjedel av produktionen fanns i ett tiotal kranskommuner. Projektreserven för de närmaste fem åren omfattar sammanlagt omkring 115 identifierbara byggherrar med totalt 23 lägenheter. I områden som fortfarande planeras till exempel Södra Askim finns det åtskilliga 1 lägenheter till. Ungefär 6 procent är bostadsrätter med sammanlagt omkring 14 lägenheter. Omkring 6 kommer att utföras i egenregi. Den totala entreprenadmarknaden kommer att ligga på omkring 15 lägenheter. Riksbyggen har en projektreserv på omkring 1 5 lägenheter med omkring en tredjedel i Mölndals centrum. NCC AB har en projektreserv med 1 3 lägenheter med tyngdpunkten i Mölndal; Stallbacken och Kvarnbyterrassen. HSB har den tredje största projektreserven med omkring 1 2 lägenheter huvudsakligen i Göteborgs Stad. Aranäs KB förfogar över en projektreserv på 1 2 lägenhetger i Kungsbacka med viss tyngdpunkt i Tingberget. Skanska AB har en projektreserv på närmare 1 1 lägenheter huvudsakligen i Göteborgs Stad. 43

6 ByggAnalys Malmöregionen Botten nådd Stark avslutning av 212; ett flertal stora projekt drogs igång och bidrog till att marknadsläget förbättrades åtskilligt Flerbostadshus Malmöregionen. Påbörjade lägenheter årstakt. 1kv 28 1kv 29 1kv 21 1kv 211 1kv 212 1kv 213 Marknadsläget 212 Bostadsrätter Byggstarterna ökade något under 212. Det var framför allt en stark avslutning av året som drog upp produktionen. Utvecklingen hittills pekar på att byggstarterna under första kvartalet kan ligga kvar på ungefär samma nivå. Ett flertal lite större projekt starta des i slutet av året. Peab AB startade 14 lägenheter vid Värnhemstorget, Ikano Bostad AB startade 14 lägenheter i Kirseberg, JM AB startade 11 lägenheter i Västra Hamnen och Hökerum Bygg AB startade 1 i Västra Hamnen. Årstakten ökade från omkring 1 lägenheter under tredje kvartalet till närmare 1 5 lägenheter under fjärde kvartalet. Bostadsrätter har hittills svarat för omkring 75 procent av bostadsproduktionen men byggstarterna har i stort halve rats sedan 21. Under 212 påbörjades totalt omkring 8 bostadsrätter. ökade till 5 lägenheter. Ungefär 4 procent av bostadsproduktionen genomförs som egenregiprojekt. Utbudet av nya lägenheter har ökat kraftigt. Under 212 färdigställdes omkring 2 lägenheter. Så sent som 21 färdigställdes inte fler än 5 lägenheter. Produktionen av bostadsrätter är i allt väsentligt koncentrerad till Malmö och Lund. I Malmö är det framför allt stadsdelarna Västra Hamnen och Limhamn som hittills dragit åt sig investeringarna i bostadsrätter. Projektreserven för de närmaste fem åren omfattar totalt omkring 16 lägenheter med omkring 1 lägenheter i Malmö. En stor del av produktionen kommer även de närmaste fem åren att ligga i Limhamn och Väst ra Hamnen med totalt omkring hälften av de kända investeringsplanerna. Tre byggföretag svarade för närmare hälften av byggstarterna de senaste fem åren med JM AB som klart största investerare med 3 procent av marknaden. Följt av Peab AB och Skanska AB. NCC AB startade inte ett enda projekt under de senaste fem åren men har en betydande projektreserv. HSB och Riksbyggen svarade för omkring tio procent av marknaden de senaste fem åren men startade inte ett enda projekt 212. Hyresrätter Investerarna varierar väsentligt mellan åren. Under byggdes i stort sett inga hyresrätter alls. Under 212 byggstartades omkring startades 5 lägenheter. Omkring 35 hyreslägen heter färdigställdes under 212. I år minskar utbudet till knappt 2 lägenheter. Regionens största investerare är MKB Fastighets AB som de senaste fem åren svarade för närmare 3 procent av marknaden. Företaget svarar för mer än hälften av de kända investeringsplanerna på 3 3 lägenheter. Flera privata bostadsbyggare fanns med på marknaden under perioden; Peab AB, Ikano Bostad AB, ByggVesta AB och Stena Fastigheter AB. Projektreserven omfattar närmare 24 lägenheter med kända byggherrar. JM AB kontrollerar 2 9 lägenheter med preliminär byggstart under perioden med koncentration till Västra Hamnen, Limhamn-Bunkeflo och Lund. NCC AB har omkring 2 5 lägenheter i planerna med koncentration till utvecklingsområdet Gamla Cementfabriken. Midroc Property AB har omkring 2 planerad bostadsproduktion. Större delen av planerna handlar om utvecklingsområdet Swedish Meats i Kävlinge. MKB Fastighets AB har en projekt reserv på närmare 1 4 lägen heter. Större delen finns inom Holmaområdet som byggs ut under en tioårsperiod. HSB har närmare 1 3 lägenheter i projektreserven med koncentration till Hyllie Norra, Kalkbrottet och Klostergården i Lund. 44

7 ByggAnalys Större städer Avmattning Marknadsutvecklingen i de större städerna har som regel varit kraftig det senaste året med i allmänhet full fart på produktionen av bostadsrätter. Under 212 har tempot minskat men bostadsproduktionen i de fyra regionerna ligger kvar på en hög nivå. Uppsalaregionen Flerbostadshus valda regioner. Påbörjade lägenheter årstakt kv 28 1kv 29 1kv 21 1kv 211 1kv 212 1kv 213 Jönköpingsregionen Produktionen av lägenheter i flerbostadshus låg i stort sett kvar på samma nivå som året innan. Omkring 75 lägenheter startades. Utbudet av nya lägenheter minska de rätt kraftigt från omkring 6 lägenheter till omkring 35 lägenheter. Uppsalaregionen är i allt väsentligt en bostadsrättsmarknad. Under 212 var 8 procent av byggstarterna bostadsrätter och under de senaste tio åren 75 procent. Marknaden är starkt koncentrerad. De fyra största investerarna svarade för omkring 7 procent av byggstarterna de senaste fem åren med JM AB som klart marknadsledande med 35 procent av byggstarterna. Bostadsrätterna byggs till största delen som egenregiprojekt. Uppsalahem AB är i stort sett det enda företag som bygger lägen heter med hyresrätt i regionen. Företaget brukar färdigställa omkring 2 lägenheter per år. Förra året blev det dock väsentligt färre med 69 färdigställda lägenheter. Projektreserven för de närmaste fem åren omfattar sammanlagt omkring 12 lägenheter fördelat på 7 bostadsrätter och 5 hyresrätter. Det har dykt upp ett antal nya investerare i hyresrätter med sammanlagt omkring 2 lägen heter. Störst är Rikshem AB med omkring 1 lägenheter framför allt i stadsdelen Kvarngärdet. Bostadsproduktionen i regionen var under 28 och 29 i stort sett obefintlig. Marknaden har sedan dess återhämtat sig och legat på en nivå av omkring 3 påbörjade lägenheter per år. Senast bostadsproduktionen låg över den nivån var 24/25. Under 212 påbörjades totalt omkring 25 lägenheter med lite mer än hälften i hyresrätter. Peab AB startade 96 lägenheter i Hisings torp Park och är regionens största investerare i hyresrätter de senaste fem åren. Regionen hade under de senaste fem åren ett tiotal producenter av bostadsrätter. HSB svarade för 2 procent av byggstarterna. De fyra största byggherrarna svarade för knappt hälften av byggstarterna. Projektreserven omfattar totalt drygt 3 lägenheter med kända byggherrar och ytterligare omkring 4 lägenheter i kommunernas planering. Junesco Fastigheter AB förfogar över det största projektet, Sömnaden, med totalt omkring 8 bostäder. Umeåregionen Helsingborg Bostadsproduktionen i Umeåregionen har långsamt ökat sedan bottenåret 28 men under andra halvåret bröts den positiva trend en och årstakten började krypa tillbaka. Den negativa trenden ser ut att fortsätta en bit in i 213. Men totalt sett ökade ändå byggstarterna under 212 med drygt 15 procent. Marknadens sammansättning ser som i de flesta andra marknader med två tredjedelar bostadsrätter. I projektreserven dominerar dock hyresrätterna stort. De fyra största producenterna av bostäder var Rekab Entreprenad AB, HSB, NCC AB och Skanska AB som tillsammans svarade för hälften av produktionen. AB Bostaden i Umeå svarar för produktionen av hyresätter. Före taget har omkring 4 5 lägen heter i projektreserven. Bostadsproduktionen i Helsingborgsregionen har ökat kraftigt de senaste åren till drygt 6 lägen heter per år. Det är på samma nivå som under högkonjunkturen 26/27. Marknadens sammansättning ser ut som i de flesta andra regioner med ungefär två tredjedelar bostadsrätter. Med ett 2-tal producerade bo stads rätter under de senaste fem åren är ändå företagskoncentrationen hög. Peab AB och Ikano Bostad AB svarade de senaste fem åren för 4 procent av produktionen av bostadsrätter. Projektreserven omfattar omkring 2 1 lägenheter. Riksbyggen och Klövern AB svarar för närare 4 procent av den kända projektreserven. Hyresrätterna producerades under de fem senaste åren av AB Helsingborgshem och AB Höganäs hem. Men i projektreserven har den kommunala dominansen minskat. Peab AB och Wallenstam för omkring en femtedel av den kända projektreserven. 45

8 ByggAnalys Entreprenadmarknaden Viktig marknad Under 212 minskade entreprenadmarknaden med omkring tio procent. Omkring 6 procent av produktionen av lägenheter i flerbostadshus genomförs i entreprenadform. Något mindre i storstadsområden än i övriga regioner. Ett U-format sexvåningshus ovanpå Huvudsta centrum det är den senaste i raden av lösningar för att bygga ut Solna på redan exploaterad mark. Bygglovet för kvarteret Rovan 3 med 113 lägenheter på centrumbyggnaden har beviljats av stadsbyggnadsnämnden. Huset byggs av Peab Bostad Ab och kommer att innehålla bostäder i varierande storlekar, från ettor till större lägenheter med fem rum och kök. Fotograf/Källa: Peab Bostad. Entreprenadmarknaden minskade med omkring tio procent under 212. I storstadsregionerna fortsatte entreprenadmarknaden att öka. I övriga regioner minskade den med 3 procent. Totalt påbörjades omkring 9 lägenheter i entreprenadmarkaden. För de flesta byggföretag är entreprenadmarknaden betydligt viktigare än de egenutvecklade projekten som oftast genomförs i egenregi. Det enda undantaget är JM AB som hittills inte varit nämnvärt beroende av entreprenadmarknadens utveckling. Endast omkring 15 procent av JMs totala bostadsproduktion de senaste tio åren kom från entreprenadmarknaden. För de tre andra stora byggentreprenörerna svarade entreprenadmarknaden för drygt 5 procent under de senaste tio åren. Men med 212 som ett betydande undantag då andelen minskade till 35 procent. Och för de regionala byggföretagen svarar entreprenadmarknaden för 75-8 procent av den totala bostadsproduktionen. Entreprenadmarknaden är det utrymme som byggföretagen faktiskt kan konkurrera om. Storlek en och utvecklingen av entreprenadmarknaden torde i det långa perspektivet vara betydligt mer intressant än den i allmänhet stängda projektutvecklingsmarknaden. Entreprenadmarknad Total Entreprenadmarknad Storstadsregioner Entreprenadmarknad Övriga regioner 2 Ant lgh 1 Ant lgh 1 Ant lgh

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

BostadStorstad H1 2016

BostadStorstad H1 2016 November 2016 Pernilla Johansson Joakim Wernberg BostadStorstad H1 2016-2016 ett toppår, men det räcker inte Byggandet går framåt och 2016 ser ut att kunna bli ett toppår, men det räcker inte på långa

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det...

Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det... Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det... En bild av Stockholms bostadsmarknad 2015 Det går bra nu! a J ust nu är läget på bostadsmarknaden betydligt mer intensivt än normalt. Siffror som Svensk

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

De 50 största bygg- och anläggningsföretagen 2015

De 50 största bygg- och anläggningsföretagen 2015 De 50 största bygg- och anläggningsföretagen 2015 En rapport från Sveriges Byggindustrier 50 största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige efter omsättning 2015 En sammanställning av de 50 största byggföretagen

Läs mer

BostadStorstad Q4 2015

BostadStorstad Q4 2015 December 2015 Per Tryding Jessica Ulfgren BostadStorstad Q4 2015 - Hellre tunnelbana än hiss? BostadStorstad är Handelskammarens index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26 Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 216 4 26 SKL 216-4-26 1 Innehåll Vad bestämmer bostadsefterfrågan i olika kommuner? Varför varierar bostadsbyggandet

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial 0 UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret.

Läs mer

Lund i siffror. Befolkning. juni 2010 1 (6)

Lund i siffror. Befolkning. juni 2010 1 (6) Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 Jens.nilson@lund.se, 46-358269 1 (6) Befolkning Figur 1 Folkökningen veckovis 28-21 antal 11 19 5 19 18 5 18 17 5 17 16 5 21b 21 29 28 16 15 5 15 veck 1 4 7 1 13

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN Rapport 1:2005 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Har hyresrätten en framtid i Göteborgs centrala stadsdelar? Frågan är berättigad då tusentals hyresrätter ombildas

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Byggkonjunkturen hamrar sig fast

Byggkonjunkturen hamrar sig fast Byggkonjunkturen hamrar sig fast STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING, SCANDIC HASSELBACKEN, 2017-04-05 Johan Deremar Nationalekonom Makroekonomiska förutsättningar SVERIGES BYGGINDUSTRIER 3 Index Optimismen återvänder

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Illustration

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Primär målgrupp: lokala och regionala beslutsfattare inom privat och offentlig sektor Vad gör vi? Omvärldsbevakning

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer NCC AB 2010-02-09 1 Sollentuna Centrum, Stockholm i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

BERLIN ANDERS SVENSSON / JENNY HJALMARSSON

BERLIN ANDERS SVENSSON / JENNY HJALMARSSON BERLIN ANDERS SVENSSON / JENNY HJALMARSSON DET GÅR FORTSATT BRA FÖR OSS Bra tillfälle för investeringar inte minst inom IT Vi jobbar med vår riskhantering God tillväxt och ekonomiskt utfall Vi behöver

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Glappet mellan produktion

Glappet mellan produktion Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder En undersökning från Svensk Byggtjänst Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder 1. Bakgrund och metodik...4 1.1 Hur stor hänsyn tar produktionen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden i Sverige Nordisk byggdag den 3 september 2015 1 Innehållsförteckning Konjunktur Bostadsbyggande Kontor Handel Transaktioner 2 Summary Swedish economy is doing well Houshold consumption

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Barnfattigdomen är högst i Malmö Rädda Barnen har följt

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 17 Positiv start på 17 för de svenska småföretagen I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer analyseras lönsamheten för svenska småföretagare inom fem olika

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer November 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet Återigen minskar bostadsbyggandet. Efter finanskrisen

Läs mer

Tünde Kovach (M) Solveig Holmgren (S) Jan-Erik Leijon (M) Linne Haglund (MP) Henrik Lundquist (M)

Tünde Kovach (M) Solveig Holmgren (S) Jan-Erik Leijon (M) Linne Haglund (MP) Henrik Lundquist (M) Protokoll nr 1/2014 Sammanträdesdag 2014-01-29 Sammanträdestid kl 16.30-17.10 Justeras: Christina Elffors Sjödin Emma Lindqvist Närvarande: Ordföranden Christina Elffors Sjödin (M) Ledamöterna Emma Lindqvist

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Småbarn och deras flyttningar

Småbarn och deras flyttningar Statistik och Analys Stadsledningskontoret Småbarn och deras flyttningar En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2005 fram till dess att de var sex år och började

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Trender på värmlands/ dalslands fastighetsmarknad. Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Trender på värmlands/ dalslands fastighetsmarknad. Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Trender på värmlands/ dalslands fastighetsmarknad Rapport januari 29 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Sista kvartalet 28 gick i finanskrisens tecken och än är det ingen som har blåst faran

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Konjunkturen och bostadsmarknaden

Konjunkturen och bostadsmarknaden www.bygg.org Konjunkturen och bostadsmarknaden Bostadsdagen 2012 Fredrik Isaksson Chefekonom, Sveriges Byggindustrier Byggkonjunkturen 2/2012: Byggindustrin på lågvarv (publ. 30 maj 2012) Några av huvudpunkterna

Läs mer

Planering. Aktuellt om fastighetsmarknaden juli-dec 2012

Planering. Aktuellt om fastighetsmarknaden juli-dec 2012 Planering Aktuellt om fastighetsmarknaden juli-dec 212 Utredningar och rapporter nr 2, mars 213 Umeå kommun Analys andra halvåret år 212 Bostadsrätter I riket som helhet har marknaden för bostadsrätter

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer