Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad"

Transkript

1 ByggAnalys Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia: 1. När projektet första gången dök upp på marknaden 2. När arkitekten upphandlades 3. När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Söderdalen - Med bra läge nära goda kommunikationer i Jakobsberg i Järfälla kommer ett nytt bostadsområde att växa fram. Jakobsbergs södra industriområde förvandlas till ett bostadsområde med cirka 1 25 lägenheter i flerbostadshus, två förskolor, parker, torg och närservice. Bällstaåns norra strand utvecklas till ett rekreationsområde. Den preliminära utbyggnadstiden är cirka år. Fotograf/Källa: AIX Arkitekter. Produktionen av flerbostadshus minskade Produktionen av bostäder i flerbostadshus minskade under 212 men inte med särskilt stora tal. Produktionen av bostadsrätter går tillbaka i takt med att marknadsförutsättningarna försämrats. Men förvånansvärt lite och inte alls i närheten av fallet mellan 28 och 29. Produktionen av hyresrätter fortsätter på låg nivå men inflödet av nya projekt har ökat väsentligt de senaste åren och pekar på att något är på gång. 39

2 ByggAnalys Konjunkturläget Svag tillväxt Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggandet kunde vara bättre men låg ränta och hushåll som tror på sin egen ekonomi kan förstärka marknaden. Svag tillväxt - förändring i procent 8, Hushållens inkomster - förändring i procent 4 6, 4, 2 2,, Tillväxten i den svenska ekonomin blir relativt svag enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos från december 212. Riksbanken är en aning mer positiv än Konjunkturinstitutet och räknar med att tillväxttakten ökar till närmare tre procent 215. Räntan lämnades kvar på behagliga en procent och pratet om bostadsbubblan har tonats ned. KI kommer med sin nästa prognos om någon månad och kanske revideras scenariot uppåt. Flera omvärldsfaktorer har trots allt visat på en ljusare bild av marknadsläget än tidigare. Hushållen kan på kort sikt se fram emot ganska stabila inkomst ökningar på storleksordningen ett par procent om året. Hushållen beräknas inte heller slå av nämnvärt på konsumtionstakten de närmaste åren. Hushållen har de senaste åren ökat sitt sparande ganska markant jämfört med tidigare år. Tidiga signaler på att marknadsläget håller på att förbättras är bland annat att hushållen åter investerar i aktier och bostadsrättspriserna har ökat. Stämningläget hos hushållen är också relativt stabilt när det gäller den egna ekonomin jämfört med läget för ett par år sedan. Framför allt har förväntningarna på den egna ekonomins utveckling det närmaste året förstärkts påtagligt. Och det har stor betydelse för möjligheterna på bostadsmarknaden. Däremot behåller hushållen sin dystra bild av den nationella ekonomins utveckling det närmaste året. En av de väsentliga bestämningsfaktorerna är oron för en ökad arbetslöshet som ligger kvar på en mycket hög nivå jämfört med för ett år sedan. Hushållen om den egna ekonomin 2 1 Index -1-2 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 jan-13 Hushållen om den nationella ekonomin Index jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 jan-13 4

3 ByggAnalys Nationell marknad Något svagare Produktionen av lägenheter i flerbostadshus minskade under 212 enligt Byggfakta. Men tillbakagången var relativt liten. Produktionen av bostadsrätter backade med omkring 15 procent. Produktionen av hyresrätter ökade något. Marknadsläget 212 Hyresrätterna Flerbostadshus nationell marknad. Påbörjade lägenheter årstakt kv 28 1kv 29 1kv 21 1kv 211 1kv 212 Byggstarterna minskade med omkring fem procent under 212. Årstakten låg i december på omkring 17 byggstartade lägenheter i flerbostadshus enligt Byggfakta. Produktionen av bostadsrätter svarar i stort för hela tillväxten under de senaste fem åren. I slutet av 212 låg årsproduktionen på omkring 11 lägenheter. En till baka gång med närmare 15 procent jämföt med året innan. Bostadsrätter svarar genomsnittligt för drygt 65 procent av den totala nyproduktionen. har inte rört sig nämnvärt på många år. Årstakten låg i december 212 på omkring 5 5 lägenheter. På den nivån har nyproduktionen av hyreslägenheter med få undantag legat de senaste tio åren. Under 212 genomfördes unge fär 6 5 lägenheter i egenregiform. Det är ungefär samma nivå som de senaste fem åren. Entreprenadmarknaden ökade med något 1 -tal lägenheter till omkring 1 lägenheter. Ungefär 6 procent av den totala bostadsproduktion en genomförs i entreprenadform. Utbudet ökade under 212 till omkring 16 lägenheter. Utbudet av bostadsrätter ökade till omkring 11 5 lägenheter. Utbudet av hyresrätter stannade på omkring 4 5 lägenheter. Ungefär 6 procent av produktionen av hyresrätter finns i storstadsområdena.stockholmsregionen har de senaste fem åren svarat för ungefär 4 procent av produktionen hyresrätter. Regionens andel av marknad en har legat ganska stabilt på den niv ån de senaste tio åren. Det är traditionellt de kommunala bostadsbolagen som bygger lägen heter med hyresrätt. Men det privata inslaget i produktionen har ökat markant under de senaste fem åren. Under 28 var det fortfarande en klar dominans för de kommunala bostadsbolagen; bland de tio största investerarna fanns ett privat fastighetsbolag. Fem år senare ser bilden helt annor lunda ut. Föregående år var två privata fastighetsföretag, Wallen stam AB och Bygg Vesta AB, de största investerarna i hyres bostäder. Antalet privata investerare ser också ut att öka i många regioner utöver storstadsregionerna. Inflödet Bostadsrätterna Inflödet av helt nya projekt till marknaden har varit stabilt under många år. Investerarna har i stort sett lanserat nya projekt i samma omfattning oavsett konjunkturläget. Under 211 minskade inflödet något men steg sedan åter under 212 till drygt 4 lägenheter. Det är väsentligt över den genomsnittliga nivån de senaste fem åren. Inflödet av nya bostadsrättsprojekt minskade under 211 med 3 procent. Läget återställdes under 212 inflödet av nya projekt åter ökade. Inflödet av nya hyresrättsprojekt var relativt oförändrat omkring 11 lägenheter. Inflödet under de senaste fyra åren har varit väsent ligt högre än tidigare. Hyres rätter är uppenbart mer aktuella nu än tidigare. De tre storstäderna svarar för omkring två tredjedelar av produktionen. Bostadsrätter produceras i ytterligare ett 4-tal regioner. Uppsala-, Umeå-, Helsingborg- och Jönköpingsregionerna vidade en stabil tillväxt de senaste. De stora investerarna har traditionellt varit de fyra stora byggföretagen. De svarade de senaste fem åren för drygt 4 procent av investeringarna i bostadsrätter. Marknadsandelen i storstadsmarknaderna är högre än på den nationella marknaden; närmare 5 procent. Utanför storstadsregionerna är de fyra stora byggföretagen inte lika dominerande med omkring en tredjedel av marknaden. Och trenden är negativ för gruppen; marknadsandelen minskar. Det är de lokalt och regionalt arbetande byggföretagen som långsamt men säkert knaprar på de fyra stora byggföretagens marknadsandel. De två rikskooperativa företagen, HSB och Riksbyggen, svarar för omkring tio procent av marknaden. 41

4 ByggAnalys Stockholmsregionen Normal nivå Produktionen av lägenheter i flerbostadshus har i stort sett stått stilla under de senaste åren. Och utbudet av nya lägenheter var rekordlågt 212 men ökar 213. Flerbostadshus Stockholmsregionen. Påbörjade lägenheter årstakt kv 28 1kv 29 1kv 21 1kv 211 1kv 212 1kv 213 Marknadsläget 212 Hyresrätterna Under 212 byggstartades omkring 6 7 lägenheter i flerbostadshus. På den nivån har produktionen legat i ett antal år. Sett i ett lite längre perspektiv är den produktionsnivån ganska normal; Stockholmsregionen har sällan lyckats producera mycket mer än 7 lägenheter i flerbostadshus per år. Och i den mån det finns en trend i marknaden är det att produktionstakten på kort sikt ligger kvar på den nivå. Utbudet av nya lägenheter minska de från 6 1 till 5 4 under 212. Men ökar till omkring 7 lägenheter 213. Det är bostadsrätterna som svarat för tillväxten de senaste två åren. Under december låg årsproduktionen på knappt 5 lägenheter och ligger kvar på den nivån en bit in i 213. varie rar inte så mycket mellan åren. De senaste tio åren låg den genomsnittliga årsproduktionen på omkring 2 lägenheter och där ligger produktionstakten även under första kvartalet 213. Utbudet av nya hyresrätter minskade 212 till lite drygt 1 lägenheter. Det var den lägsta nivån sedan lågkonjunkturen 23/24. Under 213 ökar utbudet till 1 8 lägenheter. Omkring 7 procent av bostadsrätterna genomförs i egenregi. Och räknat på hela marknaden genomförs 5 procent i egenregi. De tre kommunala bostadsbolagens i Stockholm Stad har tappat marknadsandel.under de senaste två åren svarade bolagen bara för drygt en fjärdedel av byggstarterna. Den största byggherren de senaste två åren var Wallenstam AB med omkring en femtedel av byggstarterna. Över huvudtaget har de privata byggherrarna tagit en allt större del av produktionen av hyresrätter under de senaste tio åren. Under 212 svarade de som grupp för mer än hälften av byggstarterna. De totala produktionsplanerna fram till 217 omfattar sammanlagt omkring 18 lägenheter. De tre Stockholmsföretagen kontrollerar en tredjedel. Och de privata byggherrarna i regionen har omkring en fjärdedel av projektreserven. Projektreserven måste sannolikt fyllas på kraftigt om produktionen av hyresrätter skall kunna öka. Genomförandetakten är inte hög. Som regel genomförs inte mer än 4-5 procent av helt nya projekt inom tre år. Undantaget var 26/27 då 8 procent av de nya projekten byggstartades inom loppet av tre år. Bostadsrätterna Investerarna Under de senaste fem åren svarade bostadsrätter för i genomsnitt 7 procent av den totala marknaden i regionen. Det finns inte heller några tecken på att bostadsrätterna ska tappa mark. I projektreserven svarar bostadsrätter för 7 procent av den totala marknaden på sammanlagt 8 lägenheter. De fyra stora byggföretagen svarade de senaste fem åren för hälften av produktionen av bostadsrätter. De har också omkring hälften av den kända projektreserven de närmaste fem åren. HSB och Riksbyggen svarar för omkring tio procent av marknaden. Ikano Bostad AB har successivt ökat sin andel av marknaden och var 212 den femte största producenten av bostadsrätter i regionen. JM AB svarade de senaste fem åren för närmare 25 procent av produktionen av bostadsrätter. I projektreserven kontrollerar JM omkring 2 procent, totalt omkring 11 lägenheter med bland annat 1 lägenheter i gamla kabe fabriken i Älvsjö. Skanska AB har en projektreserv på omkring 5 5 lägenheter med koncentration till Stockholm Stad. NCC AB har en projetektreserv på omkring 4 lägenheter i framför allt Stockholm och Sundbyberg. Peab AB har också omkring 4 lägenheter med bostadsrätt i planerna. AB Svenska Bostäder har den femte största projektreseven med 3 lägenheter. I Albanoområdet finns en tredjedel av projektreserven. HSB har en projektreserv på omkring 2 6 lägenheter med koncentration till Stockholm, Nacka och Sundbyberg. AB Stockholmshem har en projektreserv på 2 4 lägenheter. Veidekke AB har en projektreserv på omkring 1 8 lägenheter med koncentration till Stockholm Stad. 42

5 ByggAnalys Göteborgsregionen Positiv trend Bostadsproduktionen i regionen fortsätter att öka till omkring 3 påbörjade lägenheter. Bostadsrätter nådde den högsta nivån på tio år. ökar långsamt. Flerbostadshus Göteborgsregionen. Påbörjade lägenheter årstakt kv 28 1kv 29 1kv 21 1kv 211 1kv 212 1kv 213 Marknadsläget 212 Bostadsrätter Bostadsproduktionen fortsätter att öka. Under 212 byggstartades omkring 2 7 lägenheter i flerbostadshus. Under första kvartalet 213 ökar byggstarterna och ger en årstakt på omkring 3 lägen heter. Det är produktionen av bostäder utanför Göteborgs Stad som växer. Byggstarterna i Göteborg Stad minskar av någon anledning. Under 212 färdigställdes omkring 2 5 lägenheter i flerbostadshus i regionen. Under 213 ökar utbudet till omkring 3 lägenheter. Bostadsrätter svarar för omkring 65 procent av bostadsproduktionen. Under 212 byggstartades totalt omkring 2 lägenheter i bostads rätter. Det är den hittills högsta nivån under de senaste tio åren. Och byggstarterna ligger kvar på unge fär samma nivå under första kvartalet 213. har en svagt positiv trend sett över de senaste tio åren. Under 212 startades omkring 7 lägenheter med hyresrätt. Byggstarterna fortsätter upp under första kvartalet och når en årstakt på 8 lägenheter. Till skillnad från de andra storstadsregionerna genomförs bara drygt en tredjedel av projekten i egenregi. Entreprenadmarknaden svarar för omkring 65 procent av produktionen. Bostadsrätterna byggs huvudsakligen i Göteborg, Kungsbacka och Mölndal. Byggstarterna i Göteborgs Stad halverades i stora drag under 212. Det berodde huvudsakligen på att ovanligt många projekt startades under 211. Ungefär hälften av produktionen de senaste fem åren fanns i Lundby stadsdelsområde. Och området fortsätter de närmaste åren att dra till sig investerarna. Omkring en tredjedel av den totala projektreserven av bostadsrätter i Göteborg Stad - omkring 8 lägenheter- finns i Lundby. Fem företag stod för närmare 6 procent av produktionen de senaste fem åren; Peab AB, JM AB, Skanska AB, HSB och Riksbyggen. I projektreserven är det andra företag i toppen. Riksbyggen har ungefär tio procent av projektreserven. NCC AB förfogar också över omkring 1 procent av projekt reserven. HSB har knappt tio procent och Aranäs KB i Kungsbacka också knappt tio procent. Peab AB och JM AB har en betydligt lägre andel av projektreserven. Hyresrätter Investerarna Produktionen sker huvudsakligen i kommunal regi. Det privata inslaget är än så länge ganska litet. Det är huvudsakligen Wallenstam AB och ByggVesta AB som hittills producerat hyresrätter. Men i byggplanerna för de närmaste fem åren finns fler privata investerare med totalt omkring en fjärdedel av projektreserven. Den största byggherren är fortfarande Bostads AB Poseidon som startade omkring 65 lägenheter under de senaste fem åren. Men med rätt stor årlig variation. Under 212 startade Poseidon ett enda projekt med knappt 1 lägen heter. Hälften så många som året innan. Större delen av hyresrätterna finns i Göteborg Stad men omkring en tredjedel av produktionen fanns i ett tiotal kranskommuner. Projektreserven för de närmaste fem åren omfattar sammanlagt omkring 115 identifierbara byggherrar med totalt 23 lägenheter. I områden som fortfarande planeras till exempel Södra Askim finns det åtskilliga 1 lägenheter till. Ungefär 6 procent är bostadsrätter med sammanlagt omkring 14 lägenheter. Omkring 6 kommer att utföras i egenregi. Den totala entreprenadmarknaden kommer att ligga på omkring 15 lägenheter. Riksbyggen har en projektreserv på omkring 1 5 lägenheter med omkring en tredjedel i Mölndals centrum. NCC AB har en projektreserv med 1 3 lägenheter med tyngdpunkten i Mölndal; Stallbacken och Kvarnbyterrassen. HSB har den tredje största projektreserven med omkring 1 2 lägenheter huvudsakligen i Göteborgs Stad. Aranäs KB förfogar över en projektreserv på 1 2 lägenhetger i Kungsbacka med viss tyngdpunkt i Tingberget. Skanska AB har en projektreserv på närmare 1 1 lägenheter huvudsakligen i Göteborgs Stad. 43

6 ByggAnalys Malmöregionen Botten nådd Stark avslutning av 212; ett flertal stora projekt drogs igång och bidrog till att marknadsläget förbättrades åtskilligt Flerbostadshus Malmöregionen. Påbörjade lägenheter årstakt. 1kv 28 1kv 29 1kv 21 1kv 211 1kv 212 1kv 213 Marknadsläget 212 Bostadsrätter Byggstarterna ökade något under 212. Det var framför allt en stark avslutning av året som drog upp produktionen. Utvecklingen hittills pekar på att byggstarterna under första kvartalet kan ligga kvar på ungefär samma nivå. Ett flertal lite större projekt starta des i slutet av året. Peab AB startade 14 lägenheter vid Värnhemstorget, Ikano Bostad AB startade 14 lägenheter i Kirseberg, JM AB startade 11 lägenheter i Västra Hamnen och Hökerum Bygg AB startade 1 i Västra Hamnen. Årstakten ökade från omkring 1 lägenheter under tredje kvartalet till närmare 1 5 lägenheter under fjärde kvartalet. Bostadsrätter har hittills svarat för omkring 75 procent av bostadsproduktionen men byggstarterna har i stort halve rats sedan 21. Under 212 påbörjades totalt omkring 8 bostadsrätter. ökade till 5 lägenheter. Ungefär 4 procent av bostadsproduktionen genomförs som egenregiprojekt. Utbudet av nya lägenheter har ökat kraftigt. Under 212 färdigställdes omkring 2 lägenheter. Så sent som 21 färdigställdes inte fler än 5 lägenheter. Produktionen av bostadsrätter är i allt väsentligt koncentrerad till Malmö och Lund. I Malmö är det framför allt stadsdelarna Västra Hamnen och Limhamn som hittills dragit åt sig investeringarna i bostadsrätter. Projektreserven för de närmaste fem åren omfattar totalt omkring 16 lägenheter med omkring 1 lägenheter i Malmö. En stor del av produktionen kommer även de närmaste fem åren att ligga i Limhamn och Väst ra Hamnen med totalt omkring hälften av de kända investeringsplanerna. Tre byggföretag svarade för närmare hälften av byggstarterna de senaste fem åren med JM AB som klart största investerare med 3 procent av marknaden. Följt av Peab AB och Skanska AB. NCC AB startade inte ett enda projekt under de senaste fem åren men har en betydande projektreserv. HSB och Riksbyggen svarade för omkring tio procent av marknaden de senaste fem åren men startade inte ett enda projekt 212. Hyresrätter Investerarna varierar väsentligt mellan åren. Under byggdes i stort sett inga hyresrätter alls. Under 212 byggstartades omkring startades 5 lägenheter. Omkring 35 hyreslägen heter färdigställdes under 212. I år minskar utbudet till knappt 2 lägenheter. Regionens största investerare är MKB Fastighets AB som de senaste fem åren svarade för närmare 3 procent av marknaden. Företaget svarar för mer än hälften av de kända investeringsplanerna på 3 3 lägenheter. Flera privata bostadsbyggare fanns med på marknaden under perioden; Peab AB, Ikano Bostad AB, ByggVesta AB och Stena Fastigheter AB. Projektreserven omfattar närmare 24 lägenheter med kända byggherrar. JM AB kontrollerar 2 9 lägenheter med preliminär byggstart under perioden med koncentration till Västra Hamnen, Limhamn-Bunkeflo och Lund. NCC AB har omkring 2 5 lägenheter i planerna med koncentration till utvecklingsområdet Gamla Cementfabriken. Midroc Property AB har omkring 2 planerad bostadsproduktion. Större delen av planerna handlar om utvecklingsområdet Swedish Meats i Kävlinge. MKB Fastighets AB har en projekt reserv på närmare 1 4 lägen heter. Större delen finns inom Holmaområdet som byggs ut under en tioårsperiod. HSB har närmare 1 3 lägenheter i projektreserven med koncentration till Hyllie Norra, Kalkbrottet och Klostergården i Lund. 44

7 ByggAnalys Större städer Avmattning Marknadsutvecklingen i de större städerna har som regel varit kraftig det senaste året med i allmänhet full fart på produktionen av bostadsrätter. Under 212 har tempot minskat men bostadsproduktionen i de fyra regionerna ligger kvar på en hög nivå. Uppsalaregionen Flerbostadshus valda regioner. Påbörjade lägenheter årstakt kv 28 1kv 29 1kv 21 1kv 211 1kv 212 1kv 213 Jönköpingsregionen Produktionen av lägenheter i flerbostadshus låg i stort sett kvar på samma nivå som året innan. Omkring 75 lägenheter startades. Utbudet av nya lägenheter minska de rätt kraftigt från omkring 6 lägenheter till omkring 35 lägenheter. Uppsalaregionen är i allt väsentligt en bostadsrättsmarknad. Under 212 var 8 procent av byggstarterna bostadsrätter och under de senaste tio åren 75 procent. Marknaden är starkt koncentrerad. De fyra största investerarna svarade för omkring 7 procent av byggstarterna de senaste fem åren med JM AB som klart marknadsledande med 35 procent av byggstarterna. Bostadsrätterna byggs till största delen som egenregiprojekt. Uppsalahem AB är i stort sett det enda företag som bygger lägen heter med hyresrätt i regionen. Företaget brukar färdigställa omkring 2 lägenheter per år. Förra året blev det dock väsentligt färre med 69 färdigställda lägenheter. Projektreserven för de närmaste fem åren omfattar sammanlagt omkring 12 lägenheter fördelat på 7 bostadsrätter och 5 hyresrätter. Det har dykt upp ett antal nya investerare i hyresrätter med sammanlagt omkring 2 lägen heter. Störst är Rikshem AB med omkring 1 lägenheter framför allt i stadsdelen Kvarngärdet. Bostadsproduktionen i regionen var under 28 och 29 i stort sett obefintlig. Marknaden har sedan dess återhämtat sig och legat på en nivå av omkring 3 påbörjade lägenheter per år. Senast bostadsproduktionen låg över den nivån var 24/25. Under 212 påbörjades totalt omkring 25 lägenheter med lite mer än hälften i hyresrätter. Peab AB startade 96 lägenheter i Hisings torp Park och är regionens största investerare i hyresrätter de senaste fem åren. Regionen hade under de senaste fem åren ett tiotal producenter av bostadsrätter. HSB svarade för 2 procent av byggstarterna. De fyra största byggherrarna svarade för knappt hälften av byggstarterna. Projektreserven omfattar totalt drygt 3 lägenheter med kända byggherrar och ytterligare omkring 4 lägenheter i kommunernas planering. Junesco Fastigheter AB förfogar över det största projektet, Sömnaden, med totalt omkring 8 bostäder. Umeåregionen Helsingborg Bostadsproduktionen i Umeåregionen har långsamt ökat sedan bottenåret 28 men under andra halvåret bröts den positiva trend en och årstakten började krypa tillbaka. Den negativa trenden ser ut att fortsätta en bit in i 213. Men totalt sett ökade ändå byggstarterna under 212 med drygt 15 procent. Marknadens sammansättning ser som i de flesta andra marknader med två tredjedelar bostadsrätter. I projektreserven dominerar dock hyresrätterna stort. De fyra största producenterna av bostäder var Rekab Entreprenad AB, HSB, NCC AB och Skanska AB som tillsammans svarade för hälften av produktionen. AB Bostaden i Umeå svarar för produktionen av hyresätter. Före taget har omkring 4 5 lägen heter i projektreserven. Bostadsproduktionen i Helsingborgsregionen har ökat kraftigt de senaste åren till drygt 6 lägen heter per år. Det är på samma nivå som under högkonjunkturen 26/27. Marknadens sammansättning ser ut som i de flesta andra regioner med ungefär två tredjedelar bostadsrätter. Med ett 2-tal producerade bo stads rätter under de senaste fem åren är ändå företagskoncentrationen hög. Peab AB och Ikano Bostad AB svarade de senaste fem åren för 4 procent av produktionen av bostadsrätter. Projektreserven omfattar omkring 2 1 lägenheter. Riksbyggen och Klövern AB svarar för närare 4 procent av den kända projektreserven. Hyresrätterna producerades under de fem senaste åren av AB Helsingborgshem och AB Höganäs hem. Men i projektreserven har den kommunala dominansen minskat. Peab AB och Wallenstam för omkring en femtedel av den kända projektreserven. 45

8 ByggAnalys Entreprenadmarknaden Viktig marknad Under 212 minskade entreprenadmarknaden med omkring tio procent. Omkring 6 procent av produktionen av lägenheter i flerbostadshus genomförs i entreprenadform. Något mindre i storstadsområden än i övriga regioner. Ett U-format sexvåningshus ovanpå Huvudsta centrum det är den senaste i raden av lösningar för att bygga ut Solna på redan exploaterad mark. Bygglovet för kvarteret Rovan 3 med 113 lägenheter på centrumbyggnaden har beviljats av stadsbyggnadsnämnden. Huset byggs av Peab Bostad Ab och kommer att innehålla bostäder i varierande storlekar, från ettor till större lägenheter med fem rum och kök. Fotograf/Källa: Peab Bostad. Entreprenadmarknaden minskade med omkring tio procent under 212. I storstadsregionerna fortsatte entreprenadmarknaden att öka. I övriga regioner minskade den med 3 procent. Totalt påbörjades omkring 9 lägenheter i entreprenadmarkaden. För de flesta byggföretag är entreprenadmarknaden betydligt viktigare än de egenutvecklade projekten som oftast genomförs i egenregi. Det enda undantaget är JM AB som hittills inte varit nämnvärt beroende av entreprenadmarknadens utveckling. Endast omkring 15 procent av JMs totala bostadsproduktion de senaste tio åren kom från entreprenadmarknaden. För de tre andra stora byggentreprenörerna svarade entreprenadmarknaden för drygt 5 procent under de senaste tio åren. Men med 212 som ett betydande undantag då andelen minskade till 35 procent. Och för de regionala byggföretagen svarar entreprenadmarknaden för 75-8 procent av den totala bostadsproduktionen. Entreprenadmarknaden är det utrymme som byggföretagen faktiskt kan konkurrera om. Storlek en och utvecklingen av entreprenadmarknaden torde i det långa perspektivet vara betydligt mer intressant än den i allmänhet stängda projektutvecklingsmarknaden. Entreprenadmarknad Total Entreprenadmarknad Storstadsregioner Entreprenadmarknad Övriga regioner 2 Ant lgh 1 Ant lgh 1 Ant lgh

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008 Lägesrapport Bostadsbyggande och detaljplanering November 2008 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning och fortsatt arbete... 3 Produktionsläget för bostäder i Malmö... 5 Konjunkturutvecklingen...

Läs mer

Konjunkturrapport hösten 2014

Konjunkturrapport hösten 2014 Konjunkturrapport hösten 2014 Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer