Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011."

Transkript

1 ByggAnalys DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen 41 Större städer 42 Färdigställda kontorslokaler Skanskas gröna kontorshus i Gårda, Göteborg. Foto: Jenny Marcuson. Kontoren Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp på marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades börjar åter bli en het marknad. Byggstarterna ökade kraftigt under 21. Det finns åter utrymme för att dra igång de stora projekten. De som under lågkonjunkturen gick in i en vilofas. Och för många marknader är de medelstora projekten av stor betydelse. De försvann under lågkonjunkturen men börjar nu åter dyka upp på marknaden. Hotet mot en fortsatt positiv marknadsutveckling ligger framför allt i en avtagande tillväxttakt i den svenska ekonomin de närmaste åren. Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 15 badrum är idag mögelsäkrade med Lux Elements. De är godkända av Boverket. En garanterad trygghet som lönar sig i längden. Skivorna är färdiga för plattsättning på väggar och tak, i alla våtutrymmen inklusive ångbastu, pool etc. Förutom plana skivor kan de beställas i olika välvda former. För mer information se vår hemsida eller kontakta kundtjänst. KGC Verktyg & Maskin AB Tel E-post: 35

2 ByggAnalys Konjunkturläget Optimism Sysselsättningen i de privata tjänstenäringarna stod emot lågkonjunkturen bättre än väntat. En följd blev en kraftigt ökad optimism bland tjänsteföretagen redan under 29; förväntningarna på efterfrågan skruvades upp. I flertalet branscher förväntades antalet anställda öka. Byggföretagen tror på en fortsatt stark marknad och får det allt svårare att hitta folk till sina projekt. Privata tjänstenäringar - stämningsläget 6 Nettotal jan-4 jan-5 jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 Privata tjänstenäringar - arbetskraften 4 3 Nettotal jan-2 jan-3 jan-4 jan-5 jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 Konjunkturläget är fortfarande starkt. Det blir inte samma tillväxt som 21 men högt jämfört med de senaste tio åren. Och den ekonomiska tillväxten är den utan jämförelse viktigaste drivkraften för byggmarknaden. För kontorsmarknaden är det framför allt utveclingen för de privata tjänstenäringarna som är intressanta. Stämningsläget inom de privata tjänstenäringarna har förbättrats kraftigt de senaste två åren. Tjänste företagen räknar också med att öka antalet anställda det närmaste året. Kontorsföretagen ger ungefär samma positiva bild av marknadsbilden oavsett verksamhetens art. Det är givetvis en mycket stark drivkraft för investeringarna i nya konstorslokaler. Den delbranschen inom de priva ta tjänstenäringarna som avviker från det generella mönstret är handeln som inte ser lika positivt på marknadsläget. Men det har ingen större påverkan på kontorssysselsättningen. Byggföretagen ser också relativt ljust på marknadsförutsättningarna men stämningsläget har långt ifrån högkonjunkturprofil; det är bara en liten övervikt för de företag som har en postiv syn på marknaden. Efterfrågan är i allmänhet inget hinder för företagen att öka sin produktion. Men som vanligt gör sig brist på arbetskraft gällande som ett större hinder för produktionen. Det är dock en bit kvar till läget under den senaste högkonjunkturen. Finansieringen av projekten är inte längre något större problem. Men under en kort period var finansi eringen den trånga sektorn. I kontorsbyggandet märktes det framför allt genom ett kraftigt bortfall av små och medelstora projekt 29. Nu är de projekten tillbaka på marknaden och byggstarterna ökar. Byggföretagen - stämningsläget Index jan-97 jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Byggföretagen - brist på arbetskraften Nettotal 4 2 jan- jan-2 jan-4 jan-6 jan-8 jan-1 36

3 ByggAnalys Hela marknaden Byggstarterna ökar Byggstartena inom kontorsbyggandet ökade under 21 med omkring 15 procent. Under 211 kan marknaden stanna upp på en oförändrad nivå. Projektreserven är inte särskilt omfattande. Marknadsläget De närmaste åren Under lågkonjunkturåret 29 startades sammanlagt omkring 25 kvadrat meter nya kontorslokaler. Det var ungefär samma nivå som under den före gående lågkonjunkturen 23/24. Som ändå var betydligt beskedligare. Även jämfört med den tunga lågkonjunkturen under början av 199-talet var det ungefär samma nivå. Återhämtningen under 21 gick i ungefär samma lugna takt som efter lågkonjunkturen 23/24; byggstarterna ökade till omkring 3 kvadrat meter. Antalet projekt med en lokalyta på mer än 1 kvadrat meter var fler och större än de projekt som startades 29. Men i den övriga marknaden, projekt med en lokalyta under 1 kvadrat meter, gick det sämre; byggstarterna i det närmaste halverades jämfört med året innan. Svårigheter med finansieringen av projekten var en anledning till att projekten åkte upp på hyllan. En stor del av tillväxten under Det är de heta etableringslägena i framför allt Stockholms- och Malmöregionerna som dragt upp marknaden under de senaste året. Västra Hamnen i Malmö fortsätter vara ett av landets hetaste etableringslägen. Och det lär dröja innan Västra Hamnens dragningskraft avtar. Ytterligare ett hett område i Sydsverige är Brunnsviksområdet i Lund. Investeringsplanerna är 21 låg i Stockholmsregionen. I de flesta andra regioner gick det sämre. Nytillförseln av kontorslokaler 21 var oförändrat hög på 34 kvadrat meter. Marknadsläget blir väsentligt annorlunda 211 då inte mer är 15 kvadrat meter färdigställs, med råge den lägsta nivån de senaste tio åren omfattande. Och läget förstärks av de två stora laboratorieprojekt som är på gång. Arenastaden i Solna, Nordvästra Kungsholmen och Kista är Stockholms hetaste lägen för kontorsetablering. Hela E4-stråket från Kungsholmen till Kista kommer att vara akuellt under många år. De närmaste åren kommer Norra stationsområdet in i marknadsbilden. Total marknad Produktionsberedskapen är totalt sett inte hög. De kända investeringsplanerna för det närmaste året ligger på ungefär samma nivå som byggstarterna 21. Det är långt ifrån tillräckligt för att hålla marknaden på en oförändrad nivå eftersom långt ifrån alla projekt kommer till byggstart enligt plan. Det tillkommer normalt nya projekt med en takt på 4 kvadrat meter per år. Men endast jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Etableringslägen Investerarna 21 Enligt Byggfakta investerades ungefär 1 miljoner kronor i kontorsfastigheter 21. Under 29 investerades omkring 6 5 miljoner kronor. De renodlade fastighetsbolagen svarade enligt Byggfakta för närmare 4 procent av de totala investeringarna 21. Fabege AB, Klövern AB och Norrporten AB hörde till de stora investerarna. Vasakronan AB som normalt hör en mindre del hinner startas under året. För att höja byggstarterna jämfört med 21 måste takt en på genom förandet öka. Det kan realiseras genom att ett antal av de riktigt stora projekten startas. Det finns ganska gott om projekt som hängt med ett tag och som rimligen kan startas ganska snabbt. Med den starka konjunkturen i ryggen är det inte helt osanno likt att projekt som preliminärt beräknas starta i början av 212 tidigareläggs. till de stora investerarna i kontorsfastigheter i landet har inte varit särskilt aktiv de senaste två åren. Det gäller även 211. Byggentreprenörerna, huvudsakligen de tre största, svarade för omkring 2 procent av marknaden. Skanska AB dominerar helt marknaden. Den tredje största aktören på marknaden är kommunerna med drygt 15 procent av de totala investeringarna. Kommunernas investeringar handlar i första hand om moderniseringar av fastighetsbeståndet medan byggföretagen i allt väsentligt bygger nytt. 37

4 ByggAnalys Stockholmsregionen Kraftigt upp Marknadsutvecklingen 21 var klart postiv med en starkt ökad nyproduktion. Men utgångsläget för en fortsatt stark marknadsutveckling 211 ser inte lika bra ut. Sannolikt stannar byggstarterna upp ett tag. Marknaden 21 Investerare Den totala investeringsvolymen mer än fördubblades under 21 och låg åter i höjd med toppåren 27/28. I stort sett allt hände i Solna och Stockholm. Byggstarterna inom nyproduktionen ökade från 4 kvadratmeter 29 till 14 kvadratmeter 21. Fabege AB startade produktionen av Vattenfalls nya huvudkontor i Solna. Skanska AB markstartade säkerhetspolisens nya kontor i det gamla SBL-området i Solna och även ett nytt projekt i Stadshagen. I Kista startade Klöver n AB produktionen av ett nytt kontor för Ericsson. Ett par stora ombyggnads projekt startades och bidrog till att höja byggvolymen. Men moderniseringsvolymen fortsatte ändå att backa för tredje året i följd. Utbudet av ny kontorsyta ökade från 13 kvadrat meter till drygt 14 kvadrat meter; den högsta nivån på fem år. Större delen av nytillförseln låg i Stockholm Stad. Flera stora projekt färdigställdes, bland annat Waterfront Building och Kungsbrohuset i centrala Stockholm. Utvecklingen under första kvartalet var ganska svag med relativt få byggstarter Skanska AB är regionens största investerare i kontorslokaler. Det gäller på fem-, tio- och 15-års sikt. Under 21 startade Skanska dubbelt så stor mängd kontors lokaler som det näst största företaget; Vasa kronan AB. Produktionen i Lindhagenområdet på Kungholmen är ett nyckel område för Skanska. Och det finns fortfarande byggrätter i området. NCC AB har inte startat snärskilt många projekt de senaste åren men företaget har en betydand projektserv i beredskap. Vasakronan AB var inte särskilt aktiv de senaste två åren men har också ett antal projekt i beredskap de närmaste åren. Peab AB har inte byggt kontor på fem år men har en betydande projektreserv i Ulriksdalområdet som närmar sig byggstart de närmaste åren. De närmaste åren Stockholmsregionen jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Etableringslägen Kontorshusen byggs till största delen i Stockholm och Solna. Och där huvudsakligen i några få områden. Under de senaste fem åren har Västra City dragit till sig investeringarna. Sammanlagt omkring 115 kvadrat meter har byggts i området. Intresset ser dock ut att klinga av på kort sikt. Lindhagen har länge varit en attraktiv lokalisering och de senaste De kända investeringsplanerna för de närmaste fem åren omfattar projekt för omkring 4 miljoner kronor. Investeringsplanerna handlar huvudsakligen om nyproduktion men ett antal stora moderniseringsprojekt finns med i bilden för 211. Det är framför allt Skandias gamla kontor i centrum,träsket 17, på drygt 4 kvadrat meter. De nya lokalerna är klara för inflyttning 213. I departementskvarteren startar ombyggnaden av Björnen. I samma område startade ombyggnaden av Loen 29. Sammanlagt moderniseras omkring 6 kvadrat meter kontorslokaler. Nyinvesteringarna gick bra 21 men 211 ser inte riktigt lika starkt ut. Projekt med en möjlig byggstart omfattar inte mer än omkring 12 kvadrat meter, det vill säga mindre än de faktiska byggstarterna 21. Följer marknaden det normal mönstret hamnar byggstarterna långt under 1 kvadratmeter trots den starka konjunkturen i regionen. Under 211 minskar utbudet ganska ordentligt från 14 till knappt 5 kvadrat meter. I modern tid, dvs de senaste tio åren har utbudet aldrig varit lägre. fem åren har omkring 6 kvadrat meter startats. Det finns mer att ge i området. Ytterligare omkring 1 kvadrat meter kommer att byggas. Kista är fortsatt hett. Under de senaste fem åren har omkring 8 kvadrat meter startats. Kontorsinvesteringarna i Solna har hittills till stor del varit koncentrerade till Frösunda. Området fortsätter att vara attraktivt med ytterligare närmare 1 kvadratmeter i planerna. Produktionen i näraliggande Arenastaden startade 21 med Vattenfalls nya huvudkontor. 38

5 ByggAnalys Göteborgsregionen Odramtisk marknad Investeringarna i kontorslokaler i Göteborgsregionen har varit ganska oförändrade under flera år. Det blir inga större förändringar de närmaste åren. Marknaden 21 De totala investeringarna i kontorslokaler fördubblades i stora drag under 21. Både nyproduktion och modernisering av fastighetsbeståndet ökade. Under 21 byggstartades sammanlagt omkring 4 kvadratmeter nya kontorslokaler. De genom snittliga nyinvesteringarna har de senaste fem åren legat omkring 45 kvadrat meter. Marknaden 21 bestod i allt väsentligt av två projekt. Vasa kronans Ullevi Park 2; ett kontors hus på totalt omkring 16 kvadratmeter. Ett större konverteringsprojekt, Pagoden i Gullbergsvass, bidrog med ytterligare omkring 13 kvadrat meter. I övrigt bestod marknaden av mycket små projekt i storleksordningen ett par hundra kvadratmeter. Marknadsutvecklingen under första kvartalet 211 var svag. I stort startades inga nya projekt. Etableringslägen De senaste fem åren har investeringarna i kontorslokaler koncentrerats till Centrum där lite knappt hälften av byggvolymen fanns. De närmaste fem åren minskar Centrums betydelse för lokalieringen av kontorslokaler. I stället koncentreras de kända investeringsplanerna till Örgryte, Norra Älvstranden och Linnéstaden De närmaste åren Göteborgsregionen jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Investerarna Det ser inte ut som om marknaden skulle kunna visa någon större tillväxt under 211. Det första kvartalet började svagt och sannolikt blir det inte mycket bättre under resterande del av året. Byggfakta Projektnytt räknar med att byggstarterna inom nyproduktionen hamnar omkring 35 kvadrat meter. Det starka konjunkturläget i kombination med en positiv utveckling i de privata tjänsenäringarna kan leda till att byggstarten för vissa projekt tidigareläggs. Investeringsplanerna för det lite längre perspektivet är dock rätt stora; sammanlagt omkring 25 kvadrat meter fram till 215. Här finns bland annat Stenafastigheters projekt i Masthugget på 4 kvadrat meter. Och en stor projektvolym i Krokslätt. Många av de stora kontorsprojekten i Göteborgsregionen har varit med ett längre tag. Flera projekt dök upp i slutet av 199-talet och början av 2-talet. Vasakronan AB var de senaste fem årens största investerare i kraft av utvecklingen av Ullevi Park. Men sett över en lite längre period är det Skanska AB som svarat för den största investerings volymen. Men de senaste två åren har Skanska inte byggt kontor i Göteborgsregionen. Den framtida marknaden, de närmaste fem åren, ser ut att domi neras av helt andra investerare än de senaste fem åren. Det är Wallen stam AB, Stena Fastigheter AB och Eklandia Fastighets AB med en sammanlagd projektreserv på närmare 12 kvadrat meter. Förutom Skanska ser de tre rikstäckande byggentreprenörerna inte ut att ha några mer omfattande investeringsplaner. Vasakronan har i femårsperspektivet helt försvunnit ur bilden. 39

6 ByggAnalys Malmöregionen Uppåt igen Efter en trög start 21 tog marknaden fart i slutet av året. Inledningen av 211 har fortsatt i samma tempo och marknaden kan vara på väg mot byggstarter i trakterna av 7 kvadrat meter. Marknaden 21 De totala investeringarna i kontorslokaler minskade under 21 med 25 procent. Nybyggnadsmarknaden gick tillbaka ganska kraftigt medan moderniseringen av fastighetsbeståndet ökade något. Investeringar i kontorslokaler har de senaste två åren svarat för en betydligt större andel av den totala bygmarknaden i regionen än tidigare; omkring 2 procent. Under 21 byggstartades drygt 35 kvadrat meter nya kontorslokaler. Det var väsentligt mindre än året innan. Men inte så långt från regionens genomsnittliga nivå. Skillnaden mellan marknaden 21 och 29 var framför allt att i stort sett inga medelstora projekt startades. Marknadsutvecklingen var påtagligt svag under de tre första kvartalen med mycket låg aktivitet. Under fjärde kvartalet startades två stora projekt med en sammanlagd byggvolym på drygt 2 kvadrat meter. Skanska fortsatte med etapp två Etableringslägen av Nereus och Ikano Fastighets AB byggstartade en nytt kontorshus i Brunnshögsområdet. Under första kvartalet låg byggstarterna väsentligt högre än året innan. Sammanlagt startades omkring 2 kvadrat meter under första kvartalet. Och de medelstora projekten ser ut att ha kommit tillbaka till marknaden Två tredjedelar av alla investeringar i kontorslokaler är koncentrerade till tre områden i regionen. I Malmö är det Västra Hamnen som gäller för investeringara i kontorslokaler. Under de senaste fem åren byggstartades sammanlagt omkring 11 kvadrat meter i området. Även för de närmaste fem åren kommer Västra hamnen att dra åt sig investeringarna i kontorslokaler. Investeringsplanerna för området omfattar omkring 12 kvadrat meter. Ideon och Brunnshög i Lund har hittills varit minst lika intressant för investeringar i kontorslokaler. Sammalagt 9 kvadratmeter kontor har startats under de senaste fem åren. Investeringsplanerna omfattar ytterligare omkring 12 kvadrat meter fram till 215. Malmöregionen De närmaste åren Marknadsutvecklingen under 211 ser ut att kunna bli stark. Investeringsplanerna är betydligt mer omfattande än tidigare. Antalet medelstora projekt ökar och det finns det nu åter ett litet antal stora projekt med i marknadsbilden. Diligentia arbetar med utvecklingen av det gamla mässområdet. Under 211 byggstartas det första kontorshuser i området. I Lund byggs ett nytt stadshus jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Investerarna Whilborgs Fastigheter AB och Skanska AB är marknadsledande. i regionen. Under de senaste tio åren har de byggt i stort sett varje år. Tillsammans svarade de för en tredjedel av byggstarterna under den perioden. De har också stora projektportföljer för de närmaste fem åren. I det längre perspektivet finns också Fastighets AB Briggen och Midroc AB med. De senaste åren och Whilborgs ligger nära byggstart för Kilen i Västra Hamnen. Byggstarterna borde kunna hamna i trakterna av 7 kvadrat meter under 211. I det längre perspektivet ser marknaden ut att ha bra tillväxtförutsättningar. Projektreserven är omfattande omkring 3 kvadrat meter och i allt väsentligt koncentrerade till två av landets hetaste etableringslägen för kontors lokaler; Brunnshög i Lund och Västra Hamnen i Malmö. har aktiviteten varit relativt låg men Fastighets AB Briggen har regionens största projektreserv på sammanlagt 7 kvadrat meter. I framtidsbilden finns också Dili gen tia AB som har tagit hand om fastighetsutvecklingen på det gamla mässomådet. Ikano Fastighets AB hör inte till de kontinuerliga investerarna i regionen men startade det största projektet 21; Ideon Gateway i Lund. Projektreserven innehåller framför allt en fortsatt utbyggnad i Brunnshög. I samma område har Vasakronan AB planer på att bygga kontorslokaler. 4

7 ByggAnalys Större städer Tynande marknader Det är inte lätt att hitta några positiva tecken i kontorsbyggandet utanför storstäderna. Den generella bilden är en stadig negativ trend sedan flera år tillbaka. I landets fjärde största stad - Uppsala - byggs det inga kontor överhuvudtaget. Den negativa tendensen fortsätter de närmaste åren. Investeringsplanerna blir allt mindre. Uppsalaregionen Helsingborgsregionen Uppsala är landets fjärde största stad och ligger i en storstadsregion. Men här finns inget kontorsbyggande. Det fanns för tio år sedan men inte längre. Mitt under den värsta högkonjunkturen startades högst ett par tusen kvadratmeter kontorslokaler per år. Under lågkonjunkturåret 29 försvann kontorsbyggandet i stort sett helt. Och det ser inte bättre ut för de närmaste fem åren. Investeringsplanerna omfattar sammanlagt omkring 3 kvadrat meter. Och det är i stort sett enbart Vasakronans projektplaner. Inga andra av de stora investerarna i kontorslokaler har varit aktiva på marknaden på flera år. Skanska AB, NCC AB och Vasakronan, dåvarande AP Fastig heter, gjorde sina senaste investeringar för tio år sedan. Uppsala har ett relativt stort bestånd av kommersiella lokaler som kanske skulle hehöva moderniseras. Men ombyggnadsmarknaden är liten. Under 28/29 låg moder nisering på några få miljoner Jönköpingsregionen kronor per år. Men 21 ökade byggvolymen i moderniseringsmarknaden. Uppsala ligger för nära Stockholm med korta restider. Det finns inga förutsättningar att bygga kontor. Däremot går det mycket bra att bygga bostäder I Jönköpingsregionen fanns det en marknad för nyproduktion av kontor som sett över en tioårsperiod låg på omkring 8 kvadratmeter per år. Lågkonjunkturåret 29 startades närmare 15 kvadrat meter nya kontorslokaler. Förra året gick det sämre; inte mer än 3 kvadrat meter startades. Men frågan är om det finns någon marknad kvar. Framtiden ser inte så ljus ut; investeringsplanerna för de närmaste fem åren omfattar inte mycket mer än 13 kvadrat meter. I den här marknaden finns inte heller de stora byggföretagen. I alla fall inte under de senaste tio åren. Regionens stora investerare under de senaste fem åren var Fastighets AB Norrporten och Corallen i Jönköping AB. Antalet investerare var dock ganska stort. Marknadsutveckling jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Linköpingsregionen Investeringar i kontorslokaler är en stabil marknad. De senaste fem åren byggstartades omkring 17 kvadrat meter per år. Även i längre perspektiv hamnar de årliga investeringarna ungefär på den nivån. Lågkonjunkturåret 29 var inget problem; byggstarterna låg på 17 kvadrat meter. Men 21 tappade marknaden fart och byggstarterna minskade till omkring 6 kvadrat meter. I Helsingborgsregionen går det bra att bygga kontor. Marknaden är inte stor. De senaste fem åren har nyproduktionen av kontorslokaler enligt Byggfakta legat på 7 kvadrat meter per år. Under lågkonjunkturåret 29 startades närmare 1 kvadrat meter nya kontorslokaler. Men marknadsutvecklingen under 21 är inte mycket att skriva hem om; nyproduktionen minskade till 1 5 kvadrat meter. Projektreserven för de närmaste fem åren är tunn, totalt omkring 3 kvadrat meter varav Helsing borg Trade Center svarar för 2 kvadrat meter. Det handlar om två projekt som vid det här laget har tio år på nacken och med kontinuerliga framflyttningar av byggstarten. Den reala projektreserven är alltså inte större än 1 kvadrat meter. I den här marknaden finns inga av de stora byggföretagen men ett relativt stort antal andra stora fastig hetsinvesterare har dragit igång ett flertal projekt de senste tio åren. Men nu ser även dom ut att ha dragit sig ur marknaden. Projektreserven är inte särskilt omfattande men byggstarterna kommer att öka 211 till omkring 1 kvadrat meter. Kommunägda Sankt Kors fastigheter var tidigare en betydande investerare. De senaste fem åren har företaget inte byggt särskilt mycket. De senaste fem åren är det framför allt Fastighets AB Norrporten som byggt. Corallen AB hör också till de större investerarna i regionen. 41

8 ByggAnalys Färdigställda kontorslokaler Utbudet minskar Utbudet av nya kontors lokaler kommer att minska kraftigt under 211. Det handlar om en halvering på riksplanet och i nyckelmarknaden Stockholm blir utbudet bara en tredjedel av utbudet 21. Foto: Peter Fredriksson. Den senaste högkonjunkturen drog upp mängden färdigställda kontorslokaler till toppnivåer. I landet som helhet färdigställdes 28 drygt 4 kvadrat meter kontorslokaler. Obetydligt mindre än 21. Färdigställandet låg kvar på en historiskt hög nivå 29 och 21. Det hade nog en dämpande effekt på investeringsviljan 21. Det är först 211 som mängden färdigställd kontorsyta minskar. Här talar vi om ett kraftfullt ras. På riksnivå faller färdigställandet till 16 kvadrat meter. Det är en halvering jämfört med åren innan. Det är stora regionala skillnader i marknadsbilden. De tre storstäderna som svarar för större delen av kontorsbyggandet visar inte samma marknadsbild. I Stockholm fortsatte mängden färdigställda kontorslokaler att öka 21. Under 212 ökar utbudet till närmare 12 kvadrat meter. I Göteborgsregionen fortsätter den negativa trenden som etablerades för lite knappt tio år sedan; med undantag av 21 har utbudet stadigt minskat och hamnar 211 på omkring 3 kvadrat meter. Under 212 ökar utbudet till med normala 45 kvadrat meter. Under 211 färdigställs inte mer än 25 kvadrat meter. Den år liga variationen beror till stor del på vad som händer i Västra Hamnen. Stockholmsregionen Färdigställda kontor Malmöregionen Färdigställda kontor Göteborgsregionen Färdigställda kontor Kvm 15 1 Kvm 15 1 Kvm

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004 Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2 Den ekonomiska utvecklingen Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit mycket positiv det senaste året. 2 räknar KI med att tillväxten ska bli ca 3,8 % vilket är

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt dem som vet Nr 1 2015

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt dem som vet Nr 1 2015 SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt dem som vet Nr 1 2015 Innehållsförteckning En het vinter på fastighetsmarknaden... 3 Nybyggnation av bostäder... 3 Bostadsrättsföreningar... 4 Finansieringskostnad

Läs mer

Byggindustri på högvarv

Byggindustri på högvarv Nr 1 215 25 februari Byggindustri på högvarv Motorn i svensk ekonomi hushållen får byggindustrin att gå upp i högvarv. Det är främst produktionen av nya bostäder som stiger snabbt, men uppgången på byggmarknaden

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer