Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012."

Transkript

1 ByggAnalys DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska klaras av i det fria. Därför ingick specialbyggda sovloft i beställningen från Staffanstorps kommunfastigheter. Illustration: NCC. Innehåll: 36 Konjunkturen 37 Kommunala skolor 38 Omsorgsboende 39 Trygghetsboende 4 Fritidsanläggningar 41 Bostäder 42 Kommunen som investerare Kommuner Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia: 1. När projektet första gången dök upp på marknaden 2. När arkitekten upphandlades 3. När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. är de stora byggarna. De är också investerare med tämligen stor regelbundenhet i sitt byggande. Kommunernas nyinvesteringar i skolor har de senaste tio åren gradvis ökat. Investeringarna i olika typer av specialbostäder knallar på och sett ur ett byggperspektiv är det en framtidsmarknad. Kommunerna är dessutom syssselsatta med diverse annat byggande som olika typer av fritidsanläggningar. Det enda kommunerna de senaste tio åren inte har lyckats så bra med är produktionen av konventionella bostäder i flerbostadshus. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 15 badrum är idag mögelsäkrade med Lux Elements. De är godkända av Boverket. En garanterad trygghet som lönar sig i längden. Skivorna är färdiga för plattsättning på väggar och tak, i alla våtutrymmen inklusive ångbastu, pool etc. Förutom plana skivor kan de beställas i olika välvda former. För mer information se vår hemsida eller kontakta kundtjänst. KGC Verktyg & Maskin AB Tel E-post: 35

2 ByggAnalys Konjunkturen Tillväxt igen Finansdepartementet kom med nya, väsentligt starkare siffror för konjunkturen som nu beräknas dra iväg med tre procent per år. Det är en påtaglig förändring i stämningsläget jämfört med i höstas. I ett något längre perspektiv är det inga dåliga siffror som borde få positiva konsekvenser för byggmarknaden om ett par år. Befolkning i åldern 1-6 år Befolkning i åldern 7-14 år Kommunerna är kanske mer än några andra investerare beroende av befolkningsutvecklingen i olika åldersklasser. Investeringarna påverkas i hög grad av förändringar i politiska krav av olika slag men det är befolkingsstrukturen som i sista hand styr investeringsvolymen och investeringsplanerna. Investeringarna i den kommunala förskolan har ökat kraftigt under de senaste åren. Den underliggande drivkraften är storleken på barn i förskoleåldern. Det kommunerna ser är en fortsatt tillväxt under de närmaste tio åren. Kommunerna ser också ett fortsatt ökat befolkningstryck på kapaciteten i den kommunala skolan. Antalet personer i åldrarna 7 till 14 år fortsätter att öka fram till 22. Däremot minskar antalet personer i 15 till 19 år som påverkar kapacitets utbyggnaden i gymnasiet. I andra änden av livet är det inte fullt så dramatiskt på kort sikt. Befolkningen i åldrarna över 8 ökar inte påtagligt de närmast tio åren vilket påverkar investeringarna i omsorgsboendet. Samma gäller för det som numera kallas för trygghetsboende och som har ungefär samma målgrupp som omsorgsboendet. Och inte heller marknaden för seniorbostäder kan bygga på några större förändringar i den relevanta målgruppen. De här utvecklingstendenserna varierar förmodligen ganska starkt mellan kommuner. De stora städerna växer inte bara genom födslar utan framför allt genom inrikes och utrikes invandring. Beroende på hur befolkningsförändringarna i en kommun ser ut kommer investeringsbehoven att skifta. I Malmö/Lund ökar befolkningen främst genom ett överskott i de utrikes flyttningarna. Malmö/ Lund har endast ett svagt inrikes flyttningsöverskott. I andra städer kan det se annorlunda ut. Befolkning i åldern över 8 år Inrikes och utrikes flyttöverskott Inrikes flyttningsöverskott Utrikes flyttningsöverskott 36

3 ByggAnalys Kommunala skolor Positiv trend Kommunerna har ökat produktionen av utbildningslokaler och förskolelokaler i rask takt de senaste åren. Befolkningsunderlaget fortsätter att växa. Det talar för en fortsatt hög produktionstakt fler år framöver. Marknadsutveckling De totala investeringarna i olika typer av utbildningslokaler uppgick 211 till omkring 9 5 miljoner kronor. Kommunerna, inklusive de kommunala fastighetsbolagen, svarade för omkring 85 procent av investeringarna. Under de senaste tio åren har kommunernas andel av de totala investeringarna i utbildningslokaler legat på ungefär den nivån. Kommunernas nyproduktion av konventionella skolor har ökat starkt under flera år. I år byggstartas omkring 14 kvadrat meter nya skolor. Förra året startades omkring 12 kvadrat meter och den genomsnittliga årliga nyproduktionen under de senaste tio åren har legat på 1 kvadratmeter. Utöver investeringar i konventionella skolor har utbyggnaden av förskolor blivit en allt större del av kommunernas byggande. Den totala produktionen av förskolor kommer i år att ligga på omkring 13 kvadrat meter. Förra året var det omkring 1 Kommunerna i Stockholmsregionen har de senaste tio åren byggt ungefär 26 kvadratmeter utbildningslokaler. Kommunerna i Göteborgsregionen har byggt 17 kvadrat meter och i Malmöregionen ungefär 16 kvadrat meter. Sammantaget är det drygt hälften av kommunernas totala nyproduktion de senaste tio åren. Nyproduktionen av förskolor kvadrat meter och för tio år sedan omkring 4 kvadrat meter. Kommunernas andel av nyproduktionen ligger stadigt omkring 9 procent. Utbyggnaden av förskolefastigheter har de senaste tio åren varit störst i Göteborgs och Stockholms kommuner ser ungefär ut på samma sätt; de tre storstäderna svarar för omkring hälften. I investeringsplanerna för skolor ökar koncentrationen till Storstockholm som ensam svarar för en dryg tredjedel av projektreserven. Sammantaget ligger fortfarande ungefär hälften av projeketreserven i storstäderna. Byggstarter i kvm BTA De närmaste åren Antalet personer i åldrarna 7 till 14 år fortsätter att öka. Fram till 215 med omkring 6 personer och fram till 22 med totalt 144 personer enligt SCBs senaste befolkningsprognos. Antalet personer i förskoleåldrar fort sätter också att öka. Det talar för att kommunerna fortsätter att bygga F-9-skolor i minst samma takt som de senaste åren. Däremot minskar trycket på att Investerarna Företagskoncentrationen är generellt låg. Förskolor byggs i alla kommuner och antalet investerare är stort. De tio största investerarna svarade de tio senaste åren för omkring 2 procent av investeringar i förskolor. Investerarna är i allt väsentligt kommuner. Det privata inslaget är litet. Den största investeraren de senaste tio åren var Göteborgs Stad med omkring åtta procent bygga gymnasieskolor fram till 22. Kommunernas investeringsplaner omfattar för närvarande projekt med totalt drygt 595 kvadrat meter; omkring 375 kvadrat meter i skolan och 22 kvadrat meter i förskolan. av den totala marknaden. Sisab Stockholm Skolfastigheter AB, svarade för omkring sex procent av marknaden. Den största investerarna i den kommunala skolan var Sisab med omkring sex procent av marknaden och Göteborgs Stad med omkring fyra procent av marknaden. De tio största investerarna svarade de tio senaste åren för omkring 25 procent av den totala marknaden. 37

4 ByggAnalys Omsorgsboende Stark uppgång 212 Produktionen av gruppbostäder ser i år ut att i det närmaste fördubblas jämfört med den genomsnittliga produktionen de senaste tio åren. Marknadsutveckling Nyproduktionen av omsorgsbostäder har en mindre regional koncentration än övrigt kommunalt byggande. Storstäderna svarar tillsammans för omkring 35 procent av den totala nyproduktionen de senaste tio åren. Projektreserven för de närmaste fem åren är inte särskilt omfattande och antalet regioner som över huvud taget har några investeringsplaner är ganska begränsat. Nyinvesteringarna inom omsorgsboendet har enligt Byggfaktas databas ökat ganska kraftigt de senaste åren. Länge låg produktionstakten stadigt på omkring 3 kvadrat meter per år. Med en lägsta nivå på omkring 2 kvadrat meter 28. I år pekar Byggfaktas databas på att nyproduktionen når upp till omkring 7 kvadrat meter. Sannolikt blir det något lägre med hänsyn till att produktionsstarterna under de tre sista månaderna är preliminära. Men fortfarande handlar det i stora drag om en fördubbling jämfört med den genomsnittliga produktionstakten de senaste tio åren. Mätt i antal lägenheter har produktionen ökat från i genomsnitt omkring 5 lägenheter per år till drygt 9 byggstartade lägenheter 212. Produktionen har hittills fördelat sig i paritet med regionernas storlek. Stockholmsregionen svarade de senaste tio åren för omkring 2 procent av marknaden. Göteborgsregionen svarade för drygt tio procent och Malmö-Lund för knappt tio procent Produktionsberedskapen är låg i de flesta regioner utom Stockholms- och Göteborgsregionerna. I Stockholmsregionen ligger den planerade produktionen på omkring 224 lägenheter. De senaste åren har produktionen legat på drygt 1 lägenheter. Byggstarter i Kvm BTA Investerarna Det finns än så länge i stort sett bara två investerare i den här marknaden; kommuner och kommunala fastighetsbolag. De svarade under de senaste tio åren för i det närmaste 75 procent av produktionen. Inslaget av privata investerare har dock ökat under de senaste två åren. Det är fortfarande en liten produktion men jämfört med tidigare år har produktionstakten De närmaste åren Produktionen av omsorgslägenheter kan antas vara nära relaterad till befolkningsökningen i åldersgrupperna över 75 år. Och för de närmaste åren fram till 215 ökar inte antalet personer som är äldre än 75 år nämnvärt. Enligt SCB handlar det om en befolkningstillväxt på 36 personer. Men efter 215 ökar befolkningstrycket desto mer. Mellan 215 och 22 ökar befolkningen med 155 ökat väsentligt. Antalet privata byggherrar har fördubblats. Vivida Assistans AB, Botrygg i Lin köping AB, och CA Fastigheter AB hör till de senaste årens mer aktiva privata byggherrar. De två rikskooperativa företagen HSB och Riksbyggen byggde en del tidigare men har inte startat några projekt på många år. personer och fram till 225 med ytterligare 17 personer. Det finns alltså än så länge inget större nominellt befolkningstryck på kommunerna. Det märks tydligt i kommunernas investeringsplaner för de närmaste fem åren som för närvarande endast uppgår till omkring 55 kvadrat meter eller omkring 1 lägenheter enligt Byggfaktas databas. Det är knappt två års produktion med en genomsnittlig produktionstakt. Normalt tillför byggherrarna omkring 5 lägenheter per år i helt nya projekt. Men det pekar åndå inte på någon omfattande produktonsberedskap. 38

5 ByggAnalys Trygghetsboende På väg ned Nyproduktionen av bostäder i så kallade trygghetsboenden kommer med all sannolikhet att falla kraftigt under 213. Investeringsplanerna är av någon anledning mycket små och under 212 har projektreserven knappast alls fyllts på. Marknadsutveckling De närmaste åren Förra året producerades totalt omkring 115 kvadrat meter bostäder i trygghetsboenden. I år blir det tio procent mindre, eller omkring 1 kvadrat meter. Det är ändå väsentligt högre än genomsnittet de tio senaste åren då omkring 7 kvadrat meter bostäder producerades per år. Kommunerna, inklusive de kommunala fastighetsbolagen, svarar som regel för omkring 75 procent av nyproduktionen inom sektorn. Inga stora förändringar har skett under de senaste tio åren trots det ökade privata intresset för samhållsfastigheter. Det intresset ser ut att än så länge vara koncentrerat till transaktionsmarknaden. Något större genomslag i nyproduktionen finns inte. När inte kommunerna svarar för investeringarna är det i allt väsentligt privata bygg- och fastighetsbolag som investerar. Det privata inslaget har legat på omkring 2 procent de senaste tio åren Byggstarter i Kvm BTA Befolkningsunderlaget för trygghetsboendet ökar inte nämnvärt under de närmaste tio åren. Ett ökat befolkningstryck är inte en av de viktiga drivkrafterna för en ökad produktion av lägenheter i trygghetsboenden. Men det kan finnas andra faktorer som talar för att produktionen kommer att öka. Det märks dock inte i de totala investeringsplanerna inom sektorn som inte omfattar mer än omkring kvadrat meter bostäder de närmaste fem åren. Väsentligt lägre än de senaste årens faktiska produktion. Investeringsplanerna är dessutom framtunga; flertalet projekt har en preliminär byggstart 213. Det kommer visserligen att tillkomma en del nya projekt under året. Kanske omkring 6 kvadrat meter som har varit de senaste tio årens genomsnittliga inflöde. Men endast en mindre del hinner byggstartas 213. Inflödet av helt nya projekt i år kommer knappast upp till mer än 1 kvadrat meter. Det mesta talar alltså för att 213 kommer att bli ett mycket svagt år för den här marknaden. Investerarna Stockholmsregionen har de senaste tio åren producerat sammanlagt omkring 1 8 lägenheter i trygghetsboenden. Göteborgsregionen har producerat drygt 8 lägenheter och Malmregionen drygt 4 lägenheter. Koncentrationen till de tre storstäderna är inte lika påtaglig. Omkring en tredjedel av nyproduktionen av lägenheter i trygghetsboende låg i de tre storstadsregionerna. i investeringsplanerna ser helt annorlunda ut. De tre storstadsområdena har sammanlagd projektreserv på omkring 4 lägenheter eller knappt 2 procent. Peab AB svarade för den största poduktionen under de senaste tio åren med närmare 8 byggstartade lägenheter. Efter Peab AB är det bara kommuner och kommunala fastighetsbolag som byggt mest. Inom kommunsektorn finns inte Stockholm Stad med bland de stora investerarna utan hamnar långt efter de flesta andra kommuner av någon anledning. AB Gavlegårdarna startade efter Peab AB flest lägenheter under de senaste tio åren med omkring 34 lägen heter. På ungefär samma produktion låg Göteborgs Stad. Ungefär hälften av projektreserven ligger hos kommuner och kommunala fastighetsbolag. Det är väsentligt lägre än andelen av produktionen de senaste tio åren. 39

6 ByggAnalys Fritidsanläggningar Hotspot Kommunerna investerar kraftigt i framför allt idrottshallar. Nyproduktionen har ökat kraftigt och fortsätter att öka även i år. Kommuner och kommunala fastighetsbolag svarar för hälften av nyproduktionen. Marknadsutveckling Kommunernas investeringar i olika typer av fritidsanläggningar har ökat ordentligt under de senaste tio åren. Även om de riktigt stora arenaprojekten inte räknas med. Under 211 låg de totala nyinvesteringarna i olika typer av fritidsanläggningar på drygt 4 2 miljoner kronor enligt Byggfaktas databas. Under 212 ser investeringsvolymen ut att öka till totalt omkring 6 miljoner kronor. Kommunernas nyinvesteringar i fritidsanläggningar låg 211 på omkring 1 9 miljoner kronor, det vill säga knappt hälften av de totala nyinvesteringarna. I år ökar kommunernas nyinvesteringarna till omkring 3 miljoner kronor. Kommunernas nyinvesteringar handlar i första hand om idrottshallar för olika ändamål. Stora projekt som startades under 212 var till exempel Pontus Arena i Luleå, Norrevångshallen i Eslöv och sporthallen i Jönköping. Kommunerna sätter också en hel del pengar i utomhusanläggningar, främst fotbollsplaner De närmaste åren Kommunernas investeringsplaner för de närmaste fem åren uppgår till omkring 13 miljoner kronor. Investeringsplanerna för samtliga aktörer ligger på omkring 21 miljoner kronor enligt Byggfaktas databas. Kommunernas intresse för fritidsanläggningar ser alltså ut att kvartstå. Projektreserven är relativt stor jämfört med den faktiska produktionen under de senaste tio åren. -totala investeringar Mkr Och det är idrottshallar som domi nerar i kommunernas investeringsplaner. Projektreserven uppgår till närmare 1 miljoner kronor. Det är 8 procent av den totala projektreserven för idrottshallar de närmaste fem åren. Investerare Stockholmsregionen svarade för omkring 2 procent av kommunernas nyinvesteringar. De tre storstäderna svarade för totalt en tredjedel av kommunernas nyinvestseringar. Nyproduktionen är i övrigt mycket spridd. I stort sett alla kommuner har satsat på bygga idrottshallar de senaste åren. Projektreservens regionala fördelning pekar på att investeringstakten kommer att öka i Stockholmsregionen. Ungefär en tredjedel av projektreserven avser projekt som ligger i Stockholmsregionen. Stockholm Stad var de senaste tio årens största investerare i fritidsanläggningar exklusive de stora Arenaprojekten som pågår i framför allt Stockholmsregionen. Företagskoncentrationen inom marknaden är låg; Stockholm Stad svarade för tre procent av nyproduktionen. Det finns egentligen bara en stor privat investerare i fritidsanläggningar; Skistar. I övrigt är det kommuner och kommunala bolag som dominerar marknadsbilden. 4

7 ByggAnalys Bostäder Stabilt De kommunala bostadsbolagen bygger omkring 4 hyreslägenheter per år. Hyresbostäder Under 211 nyproducerades totalt omkring 5 5 lägenheter med hyresrätt i landet. Byggfaktas data bas pekar på att nyproduktionen kommer att öka ytterligare under 212 till omkring 7 lägen heter. Tillväxten ligger i allt väsentligt hos privata fastighetsföretag. De kommunala bostadsbolagen fortsätter att bygga i ganska konstant fart med drygt 4 lägenheter per år. Under de senaste tio åren har avvikelserna varit små. Under 26 noterar Byggfakta en topp i de kommunala bolagens produktion med omkring 6 5 startade lägenheter. Men vad som verkligen startades 26 är osäkert med hänsyn till att de statliga subventionerna till bostadsbyggandet upphörde vid årsskiftet. Så sannolikt producerades inte fler bostäder än normalt, det vill säga omkring 4 lägenheter. På kort sikt blir produktionen inte större men på längre sikt kan det se annorlunda ut. Den totala projektreserven ligger på omkring Stockholmsregionen bygger utan jämförelse flest seniorbostäder. Under de senaste tio åren låg drygt 25 procent av seniorlägenheterna i Stockholmsregionen. Omkring tio procent låg i Malmöregionen och fem procent i Göteborgs regionen. Linköpingsregionen och Örebroregionen svarade för sex procent av marknaden. Studentbostäder byggs i Stockholms- och Uppsalaregionen som 28 lägenheter enligt Byggfakta. Att det kommer att dröja med en tempohöjning framgår också av att de kommunala bolagen tillför marknaden helt nya projekt med en takt på omkring 5 lägenheter per år. Ungefär lika mycket som startas under ett år. Företagens produktionsberedskap har inte förändrats på många år tillsammans svarade för 35 procent av den totala produktionen. Men den årliga variationen är stor. Under de senaste åren har produktionen i Stockholmsregionen varit låg. Uppsalaregionen har inte heller byggt i någon större omfattning under senare tid. Byggstarter i Kvm BTA Studentbostäder Under 211 startades omkring 95 studentbostäder i hela landet. I år ser det ut att bli något fler. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga nyproduktionen legat på omkring 1 1 lägenheter per år. Men genomsnittet döljer en mycket kraftig årlig variation i nyproduktionen. Under den första hälften av de senaste tio åren producerades omkring 2 5 lägenheter per år. Och Seniorbostäder De totala byggstarterna uppgick både 211 och 212 till omkring 8 lägenheter per år. Det var väsentligt högre än genomsnittet för de senaste tio åren på omkring 6 lägenheter. Kommunerna, inklusive de kommunala fastighetsbolagen, producerade totalt under de senaste tio åren omkring 2 2 lägenheter. Ungefär en tredjedel av den totala marknaden under perioden. under den andra hälften producerades omkring 7 lägenheter per år. Under de senaste tio åren producerades sammanlagt omkring 165 studentbostäder. Kommunerna, inklusive de kommunala fastighetsbolagen, producerade omkring 39 lägenheter, det vill säga knappt en fjärdedel. Under den första hälften av de senaste tio åren producerade kommunerna i genomsnitt 3 studentlägenheter per år. Under den andra hälften hade produktionen minskat till 7 lägenheter per år. De totala investeringsplanerna omfattar enligt Byggfakta omkring 8 lägenheter och en fjärdedel finns hos kommunerna. De totala investeringsplanerna uppgår till omkring 3 5 lägenheter. Kommunerna svarar för ungefär en femtedel av projektreserven. Inflödet av nya projekt varierar betydligt mellan åren. Normalt ligger inflödet av nya projekt till marknaden på omkring 7 lägenheter per år. Men de senaste åren har investerarna inte visat något större intresse för marknaden. I år blir inflödet av nya projekt lägre än någon gång tidigare under de senaste tio åren; omkring 2 lägen heter. Nyproduktionen av seniorbostäder i kommunal regi kan mycket väl minska under de närmaste åren. 41

8 ByggAnalys Kommunen som investerare Stockholmsregionen Kommunen är en betydande investerare i fastigheter. Det handlar inte bara om bostäder utan om en hel del annat. Bostadsbyggandet svarar för mindre än hälften av kommunernas totala byggande. SEB USIF Arena i Uppsala ett lyckat samarbete mellan den ideella föreningen USIF, Uppsala kommun och det privata näringslivet. Foto: Mikael Ahrbom, CHRISTENSEN & CO arkitekter a/s. Kommunen är som regel en av byggmarknadens starkaste aktörer och investerar inom många olika delmarknader. I Stockholmsregionen svarar kommunerna för ungefär 3 procent av den totala byggmarknaden. De senaste åren har kommunerna i Stockholmsregionen byggt för omkring 12 miljoner kronor per år enligt Byggfakta. Investeringar i bostäder utgör omkring 4 procent av kommunernas byggande. Den näst största sektorn är investeringar i offentliga lokaler som svarar för omkring 2 procent av byggandet. Investeringar i den tekniska infrastrukturen svarar för omkring 15 procent av byggandet och investeringarna i trafikens infrastruktur för drygt tio procent. Kommunerna har ett betydande engagemang i fritidsanläggningar. I första hand är det idrottshallar som kommunerna bygger. Totalt utgör fritidsanläggningar omkring tio procent av kommunens byggande. Investeringar inom industri och samfärdsel finns med men utgör ingen större del av det totala byggandet. Bostäder Byggstarter mkr Offentliga lokaler Byggstarter mkr Teknisk infrastruktur Byggstarter mkr

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län Vi

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Frågor och svar om projektet Framtidskraft

Frågor och svar om projektet Framtidskraft 1 (8) 2011-10-03 Frågor och svar om projektet Framtidskraft Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har beslutat att genomföra projektet Framtidskraft.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 1 Maj 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 5 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade med drygt 2 procent under 214, då cirka

Läs mer

Vad kostar det låga bostadsbyggandet?

Vad kostar det låga bostadsbyggandet? Vad kostar det låga bostadsbyggandet? En konsekvensanalys för Stor-Göteborg WSP Analys & Strategi på uppdrag av HSB och Västsvenska Handelskammaren Sandra Zätterström 031-83 59 92 sandra.zatterstrom@handelskammaren.net

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Avgränsningar Åren som studerats är i första hand 2001-2010 Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island,

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2012-09-07 Publicerad i september 2012 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se 1 (11) Bolånemarknaden

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-14 98 Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund 51 Inrikes flyttningar Annika Klintefelt Helen Marklund Inrikes omflyttningar är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010 Kvinnliga vd:ar under 45 år ökade sina löner med 5,4 procent 2010, vilket är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig vd. Men fortfarande tjänar kvinnliga vd:ar klart mindre än manliga. Mars 2012

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

Kunskap om kunskapsmiljöer

Kunskap om kunskapsmiljöer Miljöer för forskning, utbildning och innovation. Inget annat. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för kunder över hela landet när vi tillsammans

Läs mer

Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov 2010. Karta 1.

Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov 2010. Karta 1. Aktuella siffror om Umeå Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Äldres flyttningar Äldres flyttningar Nr? Nov 2010 Bakgrund Det är allmänt bekant att kommunerna får allt större utmaningar på grund av att

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer