Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012."

Transkript

1 ByggAnalys DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska klaras av i det fria. Därför ingick specialbyggda sovloft i beställningen från Staffanstorps kommunfastigheter. Illustration: NCC. Innehåll: 36 Konjunkturen 37 Kommunala skolor 38 Omsorgsboende 39 Trygghetsboende 4 Fritidsanläggningar 41 Bostäder 42 Kommunen som investerare Kommuner Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia: 1. När projektet första gången dök upp på marknaden 2. När arkitekten upphandlades 3. När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. är de stora byggarna. De är också investerare med tämligen stor regelbundenhet i sitt byggande. Kommunernas nyinvesteringar i skolor har de senaste tio åren gradvis ökat. Investeringarna i olika typer av specialbostäder knallar på och sett ur ett byggperspektiv är det en framtidsmarknad. Kommunerna är dessutom syssselsatta med diverse annat byggande som olika typer av fritidsanläggningar. Det enda kommunerna de senaste tio åren inte har lyckats så bra med är produktionen av konventionella bostäder i flerbostadshus. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 15 badrum är idag mögelsäkrade med Lux Elements. De är godkända av Boverket. En garanterad trygghet som lönar sig i längden. Skivorna är färdiga för plattsättning på väggar och tak, i alla våtutrymmen inklusive ångbastu, pool etc. Förutom plana skivor kan de beställas i olika välvda former. För mer information se vår hemsida eller kontakta kundtjänst. KGC Verktyg & Maskin AB Tel E-post: 35

2 ByggAnalys Konjunkturen Tillväxt igen Finansdepartementet kom med nya, väsentligt starkare siffror för konjunkturen som nu beräknas dra iväg med tre procent per år. Det är en påtaglig förändring i stämningsläget jämfört med i höstas. I ett något längre perspektiv är det inga dåliga siffror som borde få positiva konsekvenser för byggmarknaden om ett par år. Befolkning i åldern 1-6 år Befolkning i åldern 7-14 år Kommunerna är kanske mer än några andra investerare beroende av befolkningsutvecklingen i olika åldersklasser. Investeringarna påverkas i hög grad av förändringar i politiska krav av olika slag men det är befolkingsstrukturen som i sista hand styr investeringsvolymen och investeringsplanerna. Investeringarna i den kommunala förskolan har ökat kraftigt under de senaste åren. Den underliggande drivkraften är storleken på barn i förskoleåldern. Det kommunerna ser är en fortsatt tillväxt under de närmaste tio åren. Kommunerna ser också ett fortsatt ökat befolkningstryck på kapaciteten i den kommunala skolan. Antalet personer i åldrarna 7 till 14 år fortsätter att öka fram till 22. Däremot minskar antalet personer i 15 till 19 år som påverkar kapacitets utbyggnaden i gymnasiet. I andra änden av livet är det inte fullt så dramatiskt på kort sikt. Befolkningen i åldrarna över 8 ökar inte påtagligt de närmast tio åren vilket påverkar investeringarna i omsorgsboendet. Samma gäller för det som numera kallas för trygghetsboende och som har ungefär samma målgrupp som omsorgsboendet. Och inte heller marknaden för seniorbostäder kan bygga på några större förändringar i den relevanta målgruppen. De här utvecklingstendenserna varierar förmodligen ganska starkt mellan kommuner. De stora städerna växer inte bara genom födslar utan framför allt genom inrikes och utrikes invandring. Beroende på hur befolkningsförändringarna i en kommun ser ut kommer investeringsbehoven att skifta. I Malmö/Lund ökar befolkningen främst genom ett överskott i de utrikes flyttningarna. Malmö/ Lund har endast ett svagt inrikes flyttningsöverskott. I andra städer kan det se annorlunda ut. Befolkning i åldern över 8 år Inrikes och utrikes flyttöverskott Inrikes flyttningsöverskott Utrikes flyttningsöverskott 36

3 ByggAnalys Kommunala skolor Positiv trend Kommunerna har ökat produktionen av utbildningslokaler och förskolelokaler i rask takt de senaste åren. Befolkningsunderlaget fortsätter att växa. Det talar för en fortsatt hög produktionstakt fler år framöver. Marknadsutveckling De totala investeringarna i olika typer av utbildningslokaler uppgick 211 till omkring 9 5 miljoner kronor. Kommunerna, inklusive de kommunala fastighetsbolagen, svarade för omkring 85 procent av investeringarna. Under de senaste tio åren har kommunernas andel av de totala investeringarna i utbildningslokaler legat på ungefär den nivån. Kommunernas nyproduktion av konventionella skolor har ökat starkt under flera år. I år byggstartas omkring 14 kvadrat meter nya skolor. Förra året startades omkring 12 kvadrat meter och den genomsnittliga årliga nyproduktionen under de senaste tio åren har legat på 1 kvadratmeter. Utöver investeringar i konventionella skolor har utbyggnaden av förskolor blivit en allt större del av kommunernas byggande. Den totala produktionen av förskolor kommer i år att ligga på omkring 13 kvadrat meter. Förra året var det omkring 1 Kommunerna i Stockholmsregionen har de senaste tio åren byggt ungefär 26 kvadratmeter utbildningslokaler. Kommunerna i Göteborgsregionen har byggt 17 kvadrat meter och i Malmöregionen ungefär 16 kvadrat meter. Sammantaget är det drygt hälften av kommunernas totala nyproduktion de senaste tio åren. Nyproduktionen av förskolor kvadrat meter och för tio år sedan omkring 4 kvadrat meter. Kommunernas andel av nyproduktionen ligger stadigt omkring 9 procent. Utbyggnaden av förskolefastigheter har de senaste tio åren varit störst i Göteborgs och Stockholms kommuner ser ungefär ut på samma sätt; de tre storstäderna svarar för omkring hälften. I investeringsplanerna för skolor ökar koncentrationen till Storstockholm som ensam svarar för en dryg tredjedel av projektreserven. Sammantaget ligger fortfarande ungefär hälften av projeketreserven i storstäderna. Byggstarter i kvm BTA De närmaste åren Antalet personer i åldrarna 7 till 14 år fortsätter att öka. Fram till 215 med omkring 6 personer och fram till 22 med totalt 144 personer enligt SCBs senaste befolkningsprognos. Antalet personer i förskoleåldrar fort sätter också att öka. Det talar för att kommunerna fortsätter att bygga F-9-skolor i minst samma takt som de senaste åren. Däremot minskar trycket på att Investerarna Företagskoncentrationen är generellt låg. Förskolor byggs i alla kommuner och antalet investerare är stort. De tio största investerarna svarade de tio senaste åren för omkring 2 procent av investeringar i förskolor. Investerarna är i allt väsentligt kommuner. Det privata inslaget är litet. Den största investeraren de senaste tio åren var Göteborgs Stad med omkring åtta procent bygga gymnasieskolor fram till 22. Kommunernas investeringsplaner omfattar för närvarande projekt med totalt drygt 595 kvadrat meter; omkring 375 kvadrat meter i skolan och 22 kvadrat meter i förskolan. av den totala marknaden. Sisab Stockholm Skolfastigheter AB, svarade för omkring sex procent av marknaden. Den största investerarna i den kommunala skolan var Sisab med omkring sex procent av marknaden och Göteborgs Stad med omkring fyra procent av marknaden. De tio största investerarna svarade de tio senaste åren för omkring 25 procent av den totala marknaden. 37

4 ByggAnalys Omsorgsboende Stark uppgång 212 Produktionen av gruppbostäder ser i år ut att i det närmaste fördubblas jämfört med den genomsnittliga produktionen de senaste tio åren. Marknadsutveckling Nyproduktionen av omsorgsbostäder har en mindre regional koncentration än övrigt kommunalt byggande. Storstäderna svarar tillsammans för omkring 35 procent av den totala nyproduktionen de senaste tio åren. Projektreserven för de närmaste fem åren är inte särskilt omfattande och antalet regioner som över huvud taget har några investeringsplaner är ganska begränsat. Nyinvesteringarna inom omsorgsboendet har enligt Byggfaktas databas ökat ganska kraftigt de senaste åren. Länge låg produktionstakten stadigt på omkring 3 kvadrat meter per år. Med en lägsta nivå på omkring 2 kvadrat meter 28. I år pekar Byggfaktas databas på att nyproduktionen når upp till omkring 7 kvadrat meter. Sannolikt blir det något lägre med hänsyn till att produktionsstarterna under de tre sista månaderna är preliminära. Men fortfarande handlar det i stora drag om en fördubbling jämfört med den genomsnittliga produktionstakten de senaste tio åren. Mätt i antal lägenheter har produktionen ökat från i genomsnitt omkring 5 lägenheter per år till drygt 9 byggstartade lägenheter 212. Produktionen har hittills fördelat sig i paritet med regionernas storlek. Stockholmsregionen svarade de senaste tio åren för omkring 2 procent av marknaden. Göteborgsregionen svarade för drygt tio procent och Malmö-Lund för knappt tio procent Produktionsberedskapen är låg i de flesta regioner utom Stockholms- och Göteborgsregionerna. I Stockholmsregionen ligger den planerade produktionen på omkring 224 lägenheter. De senaste åren har produktionen legat på drygt 1 lägenheter. Byggstarter i Kvm BTA Investerarna Det finns än så länge i stort sett bara två investerare i den här marknaden; kommuner och kommunala fastighetsbolag. De svarade under de senaste tio åren för i det närmaste 75 procent av produktionen. Inslaget av privata investerare har dock ökat under de senaste två åren. Det är fortfarande en liten produktion men jämfört med tidigare år har produktionstakten De närmaste åren Produktionen av omsorgslägenheter kan antas vara nära relaterad till befolkningsökningen i åldersgrupperna över 75 år. Och för de närmaste åren fram till 215 ökar inte antalet personer som är äldre än 75 år nämnvärt. Enligt SCB handlar det om en befolkningstillväxt på 36 personer. Men efter 215 ökar befolkningstrycket desto mer. Mellan 215 och 22 ökar befolkningen med 155 ökat väsentligt. Antalet privata byggherrar har fördubblats. Vivida Assistans AB, Botrygg i Lin köping AB, och CA Fastigheter AB hör till de senaste årens mer aktiva privata byggherrar. De två rikskooperativa företagen HSB och Riksbyggen byggde en del tidigare men har inte startat några projekt på många år. personer och fram till 225 med ytterligare 17 personer. Det finns alltså än så länge inget större nominellt befolkningstryck på kommunerna. Det märks tydligt i kommunernas investeringsplaner för de närmaste fem åren som för närvarande endast uppgår till omkring 55 kvadrat meter eller omkring 1 lägenheter enligt Byggfaktas databas. Det är knappt två års produktion med en genomsnittlig produktionstakt. Normalt tillför byggherrarna omkring 5 lägenheter per år i helt nya projekt. Men det pekar åndå inte på någon omfattande produktonsberedskap. 38

5 ByggAnalys Trygghetsboende På väg ned Nyproduktionen av bostäder i så kallade trygghetsboenden kommer med all sannolikhet att falla kraftigt under 213. Investeringsplanerna är av någon anledning mycket små och under 212 har projektreserven knappast alls fyllts på. Marknadsutveckling De närmaste åren Förra året producerades totalt omkring 115 kvadrat meter bostäder i trygghetsboenden. I år blir det tio procent mindre, eller omkring 1 kvadrat meter. Det är ändå väsentligt högre än genomsnittet de tio senaste åren då omkring 7 kvadrat meter bostäder producerades per år. Kommunerna, inklusive de kommunala fastighetsbolagen, svarar som regel för omkring 75 procent av nyproduktionen inom sektorn. Inga stora förändringar har skett under de senaste tio åren trots det ökade privata intresset för samhållsfastigheter. Det intresset ser ut att än så länge vara koncentrerat till transaktionsmarknaden. Något större genomslag i nyproduktionen finns inte. När inte kommunerna svarar för investeringarna är det i allt väsentligt privata bygg- och fastighetsbolag som investerar. Det privata inslaget har legat på omkring 2 procent de senaste tio åren Byggstarter i Kvm BTA Befolkningsunderlaget för trygghetsboendet ökar inte nämnvärt under de närmaste tio åren. Ett ökat befolkningstryck är inte en av de viktiga drivkrafterna för en ökad produktion av lägenheter i trygghetsboenden. Men det kan finnas andra faktorer som talar för att produktionen kommer att öka. Det märks dock inte i de totala investeringsplanerna inom sektorn som inte omfattar mer än omkring kvadrat meter bostäder de närmaste fem åren. Väsentligt lägre än de senaste årens faktiska produktion. Investeringsplanerna är dessutom framtunga; flertalet projekt har en preliminär byggstart 213. Det kommer visserligen att tillkomma en del nya projekt under året. Kanske omkring 6 kvadrat meter som har varit de senaste tio årens genomsnittliga inflöde. Men endast en mindre del hinner byggstartas 213. Inflödet av helt nya projekt i år kommer knappast upp till mer än 1 kvadrat meter. Det mesta talar alltså för att 213 kommer att bli ett mycket svagt år för den här marknaden. Investerarna Stockholmsregionen har de senaste tio åren producerat sammanlagt omkring 1 8 lägenheter i trygghetsboenden. Göteborgsregionen har producerat drygt 8 lägenheter och Malmregionen drygt 4 lägenheter. Koncentrationen till de tre storstäderna är inte lika påtaglig. Omkring en tredjedel av nyproduktionen av lägenheter i trygghetsboende låg i de tre storstadsregionerna. i investeringsplanerna ser helt annorlunda ut. De tre storstadsområdena har sammanlagd projektreserv på omkring 4 lägenheter eller knappt 2 procent. Peab AB svarade för den största poduktionen under de senaste tio åren med närmare 8 byggstartade lägenheter. Efter Peab AB är det bara kommuner och kommunala fastighetsbolag som byggt mest. Inom kommunsektorn finns inte Stockholm Stad med bland de stora investerarna utan hamnar långt efter de flesta andra kommuner av någon anledning. AB Gavlegårdarna startade efter Peab AB flest lägenheter under de senaste tio åren med omkring 34 lägen heter. På ungefär samma produktion låg Göteborgs Stad. Ungefär hälften av projektreserven ligger hos kommuner och kommunala fastighetsbolag. Det är väsentligt lägre än andelen av produktionen de senaste tio åren. 39

6 ByggAnalys Fritidsanläggningar Hotspot Kommunerna investerar kraftigt i framför allt idrottshallar. Nyproduktionen har ökat kraftigt och fortsätter att öka även i år. Kommuner och kommunala fastighetsbolag svarar för hälften av nyproduktionen. Marknadsutveckling Kommunernas investeringar i olika typer av fritidsanläggningar har ökat ordentligt under de senaste tio åren. Även om de riktigt stora arenaprojekten inte räknas med. Under 211 låg de totala nyinvesteringarna i olika typer av fritidsanläggningar på drygt 4 2 miljoner kronor enligt Byggfaktas databas. Under 212 ser investeringsvolymen ut att öka till totalt omkring 6 miljoner kronor. Kommunernas nyinvesteringar i fritidsanläggningar låg 211 på omkring 1 9 miljoner kronor, det vill säga knappt hälften av de totala nyinvesteringarna. I år ökar kommunernas nyinvesteringarna till omkring 3 miljoner kronor. Kommunernas nyinvesteringar handlar i första hand om idrottshallar för olika ändamål. Stora projekt som startades under 212 var till exempel Pontus Arena i Luleå, Norrevångshallen i Eslöv och sporthallen i Jönköping. Kommunerna sätter också en hel del pengar i utomhusanläggningar, främst fotbollsplaner De närmaste åren Kommunernas investeringsplaner för de närmaste fem åren uppgår till omkring 13 miljoner kronor. Investeringsplanerna för samtliga aktörer ligger på omkring 21 miljoner kronor enligt Byggfaktas databas. Kommunernas intresse för fritidsanläggningar ser alltså ut att kvartstå. Projektreserven är relativt stor jämfört med den faktiska produktionen under de senaste tio åren. -totala investeringar Mkr Och det är idrottshallar som domi nerar i kommunernas investeringsplaner. Projektreserven uppgår till närmare 1 miljoner kronor. Det är 8 procent av den totala projektreserven för idrottshallar de närmaste fem åren. Investerare Stockholmsregionen svarade för omkring 2 procent av kommunernas nyinvesteringar. De tre storstäderna svarade för totalt en tredjedel av kommunernas nyinvestseringar. Nyproduktionen är i övrigt mycket spridd. I stort sett alla kommuner har satsat på bygga idrottshallar de senaste åren. Projektreservens regionala fördelning pekar på att investeringstakten kommer att öka i Stockholmsregionen. Ungefär en tredjedel av projektreserven avser projekt som ligger i Stockholmsregionen. Stockholm Stad var de senaste tio årens största investerare i fritidsanläggningar exklusive de stora Arenaprojekten som pågår i framför allt Stockholmsregionen. Företagskoncentrationen inom marknaden är låg; Stockholm Stad svarade för tre procent av nyproduktionen. Det finns egentligen bara en stor privat investerare i fritidsanläggningar; Skistar. I övrigt är det kommuner och kommunala bolag som dominerar marknadsbilden. 4

7 ByggAnalys Bostäder Stabilt De kommunala bostadsbolagen bygger omkring 4 hyreslägenheter per år. Hyresbostäder Under 211 nyproducerades totalt omkring 5 5 lägenheter med hyresrätt i landet. Byggfaktas data bas pekar på att nyproduktionen kommer att öka ytterligare under 212 till omkring 7 lägen heter. Tillväxten ligger i allt väsentligt hos privata fastighetsföretag. De kommunala bostadsbolagen fortsätter att bygga i ganska konstant fart med drygt 4 lägenheter per år. Under de senaste tio åren har avvikelserna varit små. Under 26 noterar Byggfakta en topp i de kommunala bolagens produktion med omkring 6 5 startade lägenheter. Men vad som verkligen startades 26 är osäkert med hänsyn till att de statliga subventionerna till bostadsbyggandet upphörde vid årsskiftet. Så sannolikt producerades inte fler bostäder än normalt, det vill säga omkring 4 lägenheter. På kort sikt blir produktionen inte större men på längre sikt kan det se annorlunda ut. Den totala projektreserven ligger på omkring Stockholmsregionen bygger utan jämförelse flest seniorbostäder. Under de senaste tio åren låg drygt 25 procent av seniorlägenheterna i Stockholmsregionen. Omkring tio procent låg i Malmöregionen och fem procent i Göteborgs regionen. Linköpingsregionen och Örebroregionen svarade för sex procent av marknaden. Studentbostäder byggs i Stockholms- och Uppsalaregionen som 28 lägenheter enligt Byggfakta. Att det kommer att dröja med en tempohöjning framgår också av att de kommunala bolagen tillför marknaden helt nya projekt med en takt på omkring 5 lägenheter per år. Ungefär lika mycket som startas under ett år. Företagens produktionsberedskap har inte förändrats på många år tillsammans svarade för 35 procent av den totala produktionen. Men den årliga variationen är stor. Under de senaste åren har produktionen i Stockholmsregionen varit låg. Uppsalaregionen har inte heller byggt i någon större omfattning under senare tid. Byggstarter i Kvm BTA Studentbostäder Under 211 startades omkring 95 studentbostäder i hela landet. I år ser det ut att bli något fler. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga nyproduktionen legat på omkring 1 1 lägenheter per år. Men genomsnittet döljer en mycket kraftig årlig variation i nyproduktionen. Under den första hälften av de senaste tio åren producerades omkring 2 5 lägenheter per år. Och Seniorbostäder De totala byggstarterna uppgick både 211 och 212 till omkring 8 lägenheter per år. Det var väsentligt högre än genomsnittet för de senaste tio åren på omkring 6 lägenheter. Kommunerna, inklusive de kommunala fastighetsbolagen, producerade totalt under de senaste tio åren omkring 2 2 lägenheter. Ungefär en tredjedel av den totala marknaden under perioden. under den andra hälften producerades omkring 7 lägenheter per år. Under de senaste tio åren producerades sammanlagt omkring 165 studentbostäder. Kommunerna, inklusive de kommunala fastighetsbolagen, producerade omkring 39 lägenheter, det vill säga knappt en fjärdedel. Under den första hälften av de senaste tio åren producerade kommunerna i genomsnitt 3 studentlägenheter per år. Under den andra hälften hade produktionen minskat till 7 lägenheter per år. De totala investeringsplanerna omfattar enligt Byggfakta omkring 8 lägenheter och en fjärdedel finns hos kommunerna. De totala investeringsplanerna uppgår till omkring 3 5 lägenheter. Kommunerna svarar för ungefär en femtedel av projektreserven. Inflödet av nya projekt varierar betydligt mellan åren. Normalt ligger inflödet av nya projekt till marknaden på omkring 7 lägenheter per år. Men de senaste åren har investerarna inte visat något större intresse för marknaden. I år blir inflödet av nya projekt lägre än någon gång tidigare under de senaste tio åren; omkring 2 lägen heter. Nyproduktionen av seniorbostäder i kommunal regi kan mycket väl minska under de närmaste åren. 41

8 ByggAnalys Kommunen som investerare Stockholmsregionen Kommunen är en betydande investerare i fastigheter. Det handlar inte bara om bostäder utan om en hel del annat. Bostadsbyggandet svarar för mindre än hälften av kommunernas totala byggande. SEB USIF Arena i Uppsala ett lyckat samarbete mellan den ideella föreningen USIF, Uppsala kommun och det privata näringslivet. Foto: Mikael Ahrbom, CHRISTENSEN & CO arkitekter a/s. Kommunen är som regel en av byggmarknadens starkaste aktörer och investerar inom många olika delmarknader. I Stockholmsregionen svarar kommunerna för ungefär 3 procent av den totala byggmarknaden. De senaste åren har kommunerna i Stockholmsregionen byggt för omkring 12 miljoner kronor per år enligt Byggfakta. Investeringar i bostäder utgör omkring 4 procent av kommunernas byggande. Den näst största sektorn är investeringar i offentliga lokaler som svarar för omkring 2 procent av byggandet. Investeringar i den tekniska infrastrukturen svarar för omkring 15 procent av byggandet och investeringarna i trafikens infrastruktur för drygt tio procent. Kommunerna har ett betydande engagemang i fritidsanläggningar. I första hand är det idrottshallar som kommunerna bygger. Totalt utgör fritidsanläggningar omkring tio procent av kommunens byggande. Investeringar inom industri och samfärdsel finns med men utgör ingen större del av det totala byggandet. Bostäder Byggstarter mkr Offentliga lokaler Byggstarter mkr Teknisk infrastruktur Byggstarter mkr

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Primär målgrupp: lokala och regionala beslutsfattare inom privat och offentlig sektor Vad gör vi? Omvärldsbevakning

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 Översyn år 2014 Kommunledningskontoret 2014-05-12 - Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 - Översyn år 2014 Per-Erik Mårtensson,

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

BostadStorstad H1 2016

BostadStorstad H1 2016 November 2016 Pernilla Johansson Joakim Wernberg BostadStorstad H1 2016-2016 ett toppår, men det räcker inte Byggandet går framåt och 2016 ser ut att kunna bli ett toppår, men det räcker inte på långa

Läs mer

Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA

Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-05 BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA 400 000 invånare i Uppsala län inom tio år Sveriges befolkning ökar rekordartat. Nästa år kommer Sverige med

Läs mer

BostadStorstad Q4 2015

BostadStorstad Q4 2015 December 2015 Per Tryding Jessica Ulfgren BostadStorstad Q4 2015 - Hellre tunnelbana än hiss? BostadStorstad är Handelskammarens index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2014-08-26 2 BEDÖMNING AV FRAMTIDA BOSTADSBEHOV Till det bostadsprogram som beslutades 2011 för perioden 2012-2014 hör en Utbyggnadsplan

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Mönster och utvecklingstendenser för Sveriges Nya Geografi. Westmanska Palatset Stockholm 5 februari 2014 Per Sandgren

Mönster och utvecklingstendenser för Sveriges Nya Geografi. Westmanska Palatset Stockholm 5 februari 2014 Per Sandgren Mönster och utvecklingstendenser för Sveriges Nya Geografi Westmanska Palatset Stockholm 5 februari 2014 Per Sandgren Sverige en unik välståndsresa på 100 år Tillväxt och välfärd - det dubbla uppdraget

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Nya byggförslag i Folkpartiet liberalernas förslag till budget för Stockholms stad 2016 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Folkpartiet liberalerna står

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Lund i siffror. Befolkning. juni 2010 1 (6)

Lund i siffror. Befolkning. juni 2010 1 (6) Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 Jens.nilson@lund.se, 46-358269 1 (6) Befolkning Figur 1 Folkökningen veckovis 28-21 antal 11 19 5 19 18 5 18 17 5 17 16 5 21b 21 29 28 16 15 5 15 veck 1 4 7 1 13

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 Översyn 2015 Kommunledningskontoret 2015-05-07 - 1 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 - Översyn 2015 Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV Samverkan Skåne Sydväst A P R I L 2008 1 Författare: Anna Bjärenlöv, stadskontoret Malmö Stad, Daniel Svärd, kommunledningsstaben, Lunds Kommun

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

Centrum Söder. Områdesbeskrivning

Centrum Söder. Områdesbeskrivning 2015 Centrum Söder Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer