På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Innehåll:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:"

Transkript

1 DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra Skåne 37 Övriga Skåne 38 Västra Hamnen Ideon Gateway Lunds nya profilbyggnad. Med en höjd av 147 m över havet tornar Ideon Gateway upp som ett nytt spännande landmärke i Lund och Öresundsområdet. Gateway är miljöklassad som Green Building och förväntas bli certifierad med Miljöbyggnad Guld och LEED Platinum. Byggnaden ägs av Ikano Kontor. Fotograf/Källa:Fredrik Åkesson. Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia: 1. När projektet första gången dök upp på marknaden 2. När arkitekten upphandlades 3. När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. På gång Byggmarknaden i regionen har gått igenom ett par riktigt dåliga år med dramatiskt fall i bostadsproduktion både i Köpenhamn och Malmö. Men aktiviteten på marknaden har långsamt återhämtat sig och 212 ser ut att ha blivit riktigt bra med en byggvolym som låg på samma nivå som toppåren 27/28 enligt Byggfakta och Byggeinformation. Cellbetong har under 2 år arbetat med att förbättra och underlätta gjutning av golv. Vårt mål är att göra betongen lättare, för att skapa en lägre belastning på bjälklag och övriga utrymmen, samt avjämning av golven. Men det viktigaste har alltid varit att behålla hållfastheten i våra produkter. S:t Eriksgatan 75, Stockholm Tel: Fax:

2 ByggAnalys Husbyggandet i Öresundsregionen Positiv trend Byggstarterna ökade kraftigt under det senaste året. Till stor del var det en följd av att ett antal stora projekt drogs igång. Bostadsbyggandet som backade under större delen av 211 planade ut och visade tecken på att öka de senaste kvartalen. mkr mkr Regionens totala husbyggande ökade med omkring 15 procent under 212. Vid årskiftet låg de totala byggstarterna på omkring 49 miljoner kronor enligt Byggfakta och Byggeinformations databaser. Marknaden föll med omkring 3 procent mellan 28 och 29. Byggstarterna var i stort sett oförändrade 21 för att där efter komma igen starkt. Den danska marknaden gick tillbaka kraftigt och nådde inte botten förrän 21. Därefter har bygg starterna ökat med omkring 5 procent. Utvecklingen på den svenska sidan var betydligt mer stabil. Marknaden tappade inte så mycket fart mellan 28 och 29. Och därefter har marknaden successivt ökat. Från bottenåret 29 fram till 212 har byggstarterna i det närmaste fördubblats. Det totala bostadsbyggandet i regio nen ökade kraftigt under 212. Hela tillväxten låg i Hovedstads regionen. Det handlar om en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Både flerbostadshus och småhus ökade. Största delen av de ökade byggstarterna låg under första halvåret. Andra halvåret var betydligt svagare. Det kommersiella byggandet har hittills visat en ganska svag återhämtning. Byggstarterna öka de under 212 med omkring fem procent. Investeringarna i kontors lokaler har inte återhämtat sig nämnvärt sedan 29. Därermot har investeringarna i handelslokaler successivt ökat efter 29. Byggstarterna når inte upp till samma nivå som 28 men det är inte långt borta. De totala investeringarna i offent liga lokaler ökade med närmare 5 procent under 212. Det berodde till största delen på en större utbyggnad av universitetet i Köpenhamn och på byggstarten för den andra etappen av Max IV i Lund. Investeringarna inom övrigt husbyggande där framför allt industrins byggnader och fritidsanlägg ningar finns visar en fortsatt svag utveckling. mkr Övriga hus mkr

3 ByggAnalys Hovedstaden Tillväxt igen Husbyggandet i Hovedstadsregionen ökar. Under 212 låg de totala byggstarterna 2 procent högre än året innan. Ett par stora projekt inom offentligt husbyggande drog upp marknaden tillsammans med ett starkt bostadsbyggande. Produktionen av lägenheter i flerbostadshus ökade från omkring 1 4 lägenheter 211 till 2 6 lägen heter 212 enligt Byggeinformation. Byggfaktas uppgifter om antalet påbörjade lägenheter avser genuin nyproduktion plus nytillskott genom ombyggnad av andra typer av byggnader. Produktionen av gruppbyggda småhus ökade från låga 45 lägenheter 211 till mer normala 8 lägenheter 212. Bostadsproduktionen i Köpenhamn ökade från 6 lägenheter i flerbostadshus 211 till närmare 2 lägenheter. Det är långt ifrån toppnivåerna 25/26 men jämfört med 29 är det en stark återhämtning. I övriga kommuner i Hovedstadsregionen gick bostadsbyggandet också bra under 212 med i stort sett fördubblade byggstarter. Bostadsproduktionen utanför Köpenhamn gick igenom krisåren uan något väsentligt bortfall. Den lägsta produktionsnivån under de senaste tio åren nåddes först 211. Produktionen av lägenheter Övriga hus De totala investeringarna i övriga hus minskade under 212 men ligger fortfarande på en långsiktigt hög nivå. Investeringar i renodlade produktions anläggningar är som regel en ganska liten byggmarknad i Hovedstaden. Investeringarna inom industri sektorn är starkt koncentrerade till olika typer av distributionsanläggningar som de senaste åren legat på en hög nivå. Omkring hälften av inom omsorgsboendet varierar lite mellan åren men är i huvudsak stabilt. Det gäller också produktionen av seniorbostäder. Där emot går produktionen av studentlägenheter knackigt. Under 212 påbörjades bara 3 studentlägenheter i regionen de totala investeringarna är olika typer av logistiklokaler. Den andra stora marknaden är fritidsanläggningar främst idrottshallar som över tid svarat för omkring 2 procent av marknaden. Men trenden är negativ framför allt för investeringar i idrottshallar som i stora drag minskat år för år sedan 27. Hovedstaden - totalt husbyggande i mkr Investeringarna i kommersiella lokaler halverades under 29. Byggstarterna ligger fortfarande kvar på ungefär samma nivå. Marknadsutvecklingen inom de olika delmarknaderna ser olika ut. Investeringarna i kontorslokaler har i stort sett fortsatt att minska fram till 212 då marknaden ser ut att ha stabliserats. Nyproduktionen minskade även 212 då omkring 7 kvadrat meter kontorslokaler startades. Under högkonjunkturåren låg produktionen på över 2 kvadrat meter. Det ser lite annorlunda ut för handelslokaler. Den totala investeringsnivån har återhämtat sig starkt och ligger nu i närheten av nivåerna under högkonjunkturåren. Investeringarna inom besöksnäringen, framför allt hotell- och konferensanläggningar är ett klart större bekymmer än de andra delmarknaderna. De totala ny investeringarna har fallit kraftigt. Under 212 startades inte mer än 1 kvadrat meter nya lokaler. Regionens investeringar i offentliga lokaler är påtagligt stabila och svarar för omkring 25 procent av det totala husbyggandet. Under de senaste tio åren har de totala investeringarna med mycket liten årlig variation legat på omkring 3 5 miljoner kronor per år. Undan taget är 212 då ett par större projekt drog upp nivån till omkring 4 5 miljoner kronor. En stor utbyggnad av universitetet i Köpenhamn med drygt 4 kvadrat meter startades. Och det finns även en klart positiv trend i den kommunala skolan där investeringarna under flera år legat på en historiskt hög nivå. Tillsammans svarade investeringarna i utbildningslokaler för drygt 6 procent av de totala investeringarna i offentliga lokaler. Investeringarna i vårdlokaler är betydligt mindre men ligger också på en ganska konstant nivå. Övriga investeringar i offentliga lokaler är framför allt olika typer av samlingslokaler som 212 svarade för lite drygt tio procent av marknaden. 33

4 ByggAnalys Malmö/Lund Stark återhämtning Stora investeringar inom det offentliga byggandet stabiliserar marknaden. Investeringarna i bostäder har inte rört på sig på ett par år. Enligt Byggfaktas databas ligger de totala investeringarna på omkring 4 miljoner kronor. Det är i stort en oförändrad investeringsnivå jämfört med 212 men midre än 21. Investeringarna i flerbostadshus har varit i stort sett oförändrade sedan 21. Åren dessförinnan var rejält svaga med byggstarter på 6 lägenheter per år. Under 212 startades omkring 1 5 lägen heter. Fortfarande är det utbyggnaden av Västra Hamnen som dominerar nyproduktionen av flerbostadshus i regionen. Investesteringarna i småhus har backat med omkring 3 procent sedan 21. Under perioden har de institutionella marknadsförutsättningarna stramats åt ordentligt med bolånetak och allmänt tuffare banker. En riktigt svag del i regionens bostadsbyggande är den mycket låga investeringsnivån i specialbostäder. Investeringarna i omsorgsboende ligger långt under 1 miljoner kronor per år och investeringarna i Övriga hus Investeringarna inom övrigt husbyggande mer än halverades under 212. Det var framför allt investeringarna inom samfärdselsektorn som gick tillbaka kraftigt under året. Produktionen av industrilokaler är förhållandevis stabil med ett par procent av regionens husbyggande. Investeringar i fritidsanläggningar svarar normalt för omkring två trygghetsbonde är lågt. Under 212 startades inte ett enda projekt enligt Byggfakta. Samma låga investeringstakt gäller också seniorbostäderna. Under 212 startades inte ett enda projekt med seniorbostäder. Produktionen av studentbostäder är som vanligt utomordentligt låg. Men det är inget speciellt för regionen utan så ser det ut i de flesta regioner procent av husbyggandet. Under 212 ökade byggstarterna av framför allt idrottshallar. Sedan 29 har de totala investeringarna i kommersiella lokaler ökat rätt kraftigt. Under 212 byggstartades kommersiella projekt för knappt 37 miljoner kronor. Det var fem procent högre än året, vilket innebär att fallet i de kommersiella investeringarna 29 i stort sett återhämtats. Inte riktigt men ganska nära. Den svagaste marknaden är för närvarande kontorsbyggandet Malmö/Lund - totalt husbyggande i mkr svarar normalt för omkring 15 procent av hus byggandet i regionen. Byggstarten för Max IV med en sammanlagd investeringsvolym på omkring 1 8 miljoner kronor drog tillsammans med nya högskolelokaler på Universitetsholmen i Malmö upp det offentliga byggandet till drygt 3 miljoner kronor 212. Andelen av regionens husbyggande ökade till 25 procent. som sjönk ihop ordentligt under 212. Jämfört med året innan halverades byggstarterna och jämfört med 21 återstår bara en tredjedel av marknaden. Men produktionsberedskapen är betydande med en stor projektreserv. Investeringarna i handelslokaler har däremot gått bra de senaste två åren med byggstart för projekt som Triangeln och Mobilia. Men projektreserven är inte så stor och kommer knappast att kunna upprätthålla de senaste två årens produktionsnivå. Investeringarna inom besöksnäringen ökade när Malmös nya kongress- och konserthus började byggas. De närmaste åren påbörjas också byggandet av ESS-anläggningen med en beräknad byggkostnad av 14 miljoner kronor. Investeringarna i vårdlokaler varierar kraftigt mellan åren i takt med att större om- och nybyggnader startas. Under 211 ökade byggstarterna till närmare 1 5 miljoner kronor som en följd av utbyggnader av SUS Lund och en ny psykiatrisk klinik. De närmaste åren kommer byggaktiviteten att ligga kvar på en relativt normal nivå. Längre fram finns ny- och ombyggnaden av UMAS som beräknas kosta omkring 6 miljoner kronor och omfatta 13 kvadratmeter. 34

5 ByggAnalys Själland Oförändrad marknad Husbyggandet i regionen var i stort sett oförändrat under 212. Bostadsbyggandet står i stort sett stilla och investeringarna i kommersiella lokaler fortsätter att falla liksom övriga hus. Investeringar i offentliga lokaler ökade under 212. Bostadsbyggandet i regionen har inte riktigt återhämtat sig efter 29. Bostadsbyggandet svarade under förra året för knappt 3 procent av den totala husbyggnadsmarknaden. Det är väsenligt mindre än före 29. Men bostadsbyggandet är stommen i regionens byggmarknad. Småhusbyggandet är den klart största delmarknaden med ett stabilt läge och ökade investeringar under 212. Det ser inte lika bra ut för investeringarna i flerbostadshus som har backat kraftigt även i jämförelse med 29. Under senare år har investeringarna i stor utsträckning varit koncentrerade på modernise ring av fastighetsbetåndet. Nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus var i stort sett obefintlig under 211 men ökade sedan under 212 till omkring 15 påbörjade lägenheter. Det kan jämföras med regionens produktion av lägenheter i flerbostadshus för ett antal år sedan som periodvis Övrigt husbyggande låg över 1 lägenheter. Investeringarna i omsorgs boende och seniorbostäder är stabila och större än investeringarna i flerbostadshus. Däremot byggs det inga studentbostäder i regionen Investeringarna i övriga hus handlar i första hand om industrins investeringar i produktionsanläggningar. Den årliga variationen är betydande. Under 212 påbörjades industriprojekt för omkring 35 miljoner kronor. Året innan startades projekt för närmare 1 5 miljoner kronor då Novo Nordisk A/S började bygga en ny produktionsanläggning på 2 kvadratmeter. Industrins bygginvesteringar svarar i genomsnitt för omkring 35 procent av marknaden. De senaste tio årens näst största byggmarknad var lager- och logistik lokaler som dock de senaste åren varit väsentligt lägre än tidigare. Fritidsanläggningar, framför allt idrottshallar utgör omkring 15 procent av marknaden. De totala investeringarna i kommersiella lokaler har fortsatt minska efter 29. Under 212 låg nyproduktionen på omkring 4 kvadratmeter. Det var 15 procent lägre än året innan och ungefär 7 procent lägre än under toppåren 27/28. Investeringar i kontorslokaler utgör normalt ungefär en fjärdedel av marknaden. Men inte de två senaste åren då investeringsnivån backat kraftigt. Nyproduktionen Själland - totalt husbyggande mkr Investeringarna i offentliga lokaler fördubblades under 212 då ett nytt fängelse började byggas i Guldborgsund. Projektet omfattar omkring 3 kvadratmeter och beräknas kosta omkring 7 miljoner kronor. Den underliggande marknaden var stabil. Investeringar i den kommunala skolan är en stabil marknad med ganska liten årlig variation i byggstarterna. Men 212 ser marknaden ut att ha ökat kraftigt. I det av kontorslokaler har de senaste två åren inte varit större än omkring 5 kvadratmeter per år. I genomsnitt under de tio senaste åren har nyproduktionen legat på 2 kvadratmeter. Nyproduktionen av handelslokaler har ökat något jämfört 29. Under 212 påbörjades omkring 35 kvadratmeter handelslokaler. Det är ungefär 65 procent lägre än under högkonjunktur åren Investeringar inom besöksnäringen har aldrig varit särskilt stora i regionen. Under 212 påbörjades inte mer än 3 kvadratmeter lokaler. Den lägsta nivån på tio år. närmaste en fördubbling jämfört med en långsiktigt normal nivå. Nyproduktionen ökade till 3 kvadratmeter, vilket är lite högre än genomsnittet för de senaste tio åren. Byggandet av övriga offentliga lokaler framför allt olika typer av samlingslokaler har ökat de senaste åren. Regionens största lokala marknad är Roskilde som sett över tid svarar för omkring 2 procent av regionens offentliga byggande. 35

6 ByggAnalys Nordvästra Skåne Tillväxt Husbyggandet fortsätter att öka med framför allt en stark utveckling av bostadsinvesteringarna och det offentliga byggandet. Bostadsbyggandet är stommen i regionens byggmarknad. Närmare hälften av de totala investeringarna är som regel ny- och ombyggnader av bostäder. Investeringarna inom bostadssektorn har ökat under de senaste åren. Flerbostadshus svarade de två senaste åren för närmare 7 procent av bostadsproduktionen. Investeringarna har mer än fördubblats under 211/212. Det är framför allt nyproduktionen i Helsingborg som gått starkt under de senaste åren. Byggstarterna har mer än fördubblats. Till den positiva bilden hör också väsentligt ökade byggstarter i Höganäs och Ängelholm. På den negativa sidan finns Landskrona som inte startade ett enda projekt under 212. Investeringsplanerna för lägenheter i flerbostadshus är ockå betydande i Helsingborg men ockå i Höganäs och Ängelholm. Småhusproduktionen ökade under 212 men inte i samma takt som produktionen av flerbostadshus. Och produktionen är inte lika Övrigt husbyggande Övrigt husbyggande svarar för omkring 2 procent av regionens husbyggande. De senaste fem åren har investeringarna i genomsnitt legat på omkring 6 miljoner kronor år. På den nivån har investeringarna legat de senaste två åren. Omkring 6 procent avser investeringar i industrilokaler. Till skillnad från rätt många andra regioner är indusdtrilokaler en förhållandevis stor marknad i regionen. Och det är framför allt investeringar i koncentrerad till Helsingborg. Produktionen av olika typer av specialbostäder är liten. Seniorbostäder har hittills inte byggts i någon större omfattning men projekt reserven är stor. Studentbostäder byggs i stort sett inte alls logistiklokaler. I investeringsplanerna finns ett flertal stora logistikprojekt som kan realiseras under de närmaste åren. Investeringarna i fritidsanläggningar varierar mellan åren. Under 212 byggstartades nya Olympia i Helsingborg, vilket drog upp investeringsnivån. Några liknande projekt finns inte de närmaste åren. Men projektreserven är stor. Nordvästra Skåne - totalt husbyggande i mkr De totala investeringarna i kommersiella lokaler gick helt opåverkade genom krisåret 29. Produktionen av kommersiella lokaler fördubblades och den totala investeringsnivån har därefter legat på ungefär samma höga nivå. Investeringarna i handelslokaler svarar för omkring 65 procent av det kommersiella byggandet i regionen. Under 212 ökade nyproduktionen av handelslokaler främst genom att Hornbach Byggmarknad AB började bygga ett nytt varuhus i Väla handelsområde på totalt 18 kvadratmeter. Investe ringarna i handelslokaler ligger till största delen i Helsingborg. Under de senaste fem åren tog Helsingborg hand om närmare 7 procent av handelns bygginvesteringar. Produktionen av kontorshus är liten och ojämn. Under 212 halve rades byggstarterna. I genom snitt ligger de totala investe ringarna i kontorslokaler på omkring 1 miljoner kronor per år och huvud delen av investeringarna görs i Helsingborg. De totala investeringarna i offent liga lokaler mer än fördubblades under 212. Kommunala skolor är huvudmarknaden som normalt svarar för omkring 65 procent av det offentliga byggandet i regionen. Byggstarterna ökade under 212. Helsingborg svarar för omkring 3 procent av investeringarna i skolor. Investeringarna i vårdlokaler har legat på en mycket låg nivå de senaste åren. Nyproduktionen är praktiskt taget obefintlig. Investeringarna i vårdlokaler varierar också kraftigt mellan åren. I investeringsplanerna finns dels en större utbyggnad av Helsingborgs Lasarett med omkring 35 kvadratmeter och en ombyggnad till enskilda patientrum. Byggkostnaden för de här projekten beräknas ligga på omkring 1 8 miljoner kronor. Samlingslokaler svarar för omkring tio procent av det offentliga byggandet. Under 212 ökade byggstarterna. 36

7 ByggAnalys Övriga Skåne Positiv trend Husbyggandet ökade kraftigt när produktionen av Östra Centrum startades under 212. Bostadsbyggandet föll tillbaka något jämfört med året innan. De totala investeringarna i bostäder minskade under 212 med 35 procent. Nyproduktionen halverades medan moderniseringen av fastighetsbeståndet var oförändrad jämfört med tidigare år. Bostadssektorn svarar som regel för drygt 3 procent av husbyggandet i regionen men 212 föll andelen till 2 procent. Bostadsbyggandet i Kristianstadsregionen gick tillbaka med omkring 4 procent och med unge fär lika mycket i Ystadstadsregionen. I Hässleholmsregionen backade bostadsproduktionen med 7 procent. Det var bara i Eslövs regionen som den totala bostadsproduktionen ökade under 212. Nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus minskade med omkring 25 procent och nyproduktionen av gruppbyggda småhus ökade under 212. Produktionen av olika typer av specialbostäder föll tillbaka med 8 procent jämfört året innan. Det berodde huvusakligen på att två Övrigt husbyggande stora projekt för trygghets boende startades under 211 i Ystad och Hässleholm. Produktionen av lägen heter i trygghetsboenden sett över längre period var ganska normal 212. Investeringarna i omsorgsboenden förändrades inte mycket Investeringarna i kommersiella lokaler ökade både 211 och 212. utgör normalt omkring 15 procent av byggmarknaden. Under 212 ökade den till närmare 4 procent. Byggstarten för Östra Centrum som omfattar totalt omkring 45 kvadratmeter lokaler och har en byggkostnad på omkring 1 miljoner kronor svarade Övriga Skåne - totalt husbyggande i mkr för hela tillväxten i kommersiella lokaler 212. Investeringarna i handelslokaler ökade under 212 från omkring 3 miljoner kronor till 1 2 miljoner kronor genom Östra Centrum. Investeringsplanerna omfattar också ett nytt handelsområde i Kristianstad på omkring 7 kvadratmeter. Investeringar i kontorshus svarar normalt för omkring 2 procent av de lokala byggmarknaderna. Några mer omfattande investeringar i besöksnäringen har hittills inte gjorts i regionen. Investeringsplanerna är inte heller särskilt stora. Skolor svarar för drygt 5 procent av de totala investeringarna i offentliga lokaler. Marknaden är förhållandevis stabil med i stort sett samma totala investeringsnivå varje år. Nyinvesteringarna svarar för ungefär hälften av de totala investeringarna. De totala investeringarna inom sektorn ökade ganska kraftigt under 212. Samtliga delmarknader ökade men fritidsanläggningar ökade mest genom byggstarten för Ystad Arena och Norrevångshallen i Eslöv. Investeringarna i industri- och logistiklokaler ökade. Investeringsplanerna innehåller ett par stora projekt som kan bidra till att hålla investeringsnivån oförändrad. I Ystad planerar EWP Windtower Produktion AB att bygga en ny produktionsanläggning och Jernhusen AB planerar att bygga en ny underhållsdepå. utgör omkring 15 procent av husbyggandet i regionerna. Investeringarna har i stora drag varit oförändrade under de senaste fem åren. De totala investeringarna i offent liga lokaler ligger ungefär på samma nivå i alla lokala marknader utom i Eslövsregionen där offent liga lokaler är en mycket lit en marknad. 37

8 ByggAnalys Västra Hamnen Vad händer? Västra Hamnen är Malmös prioriterade stadsutvecklingsom råde. Det finns flera andra men det är i Västra Hamnen det händer och så kommer det att vara i ytterligare många år. Fören - Wihlborgs senaste kontorsprojekt i Malmös mest expansiva stadsdel Dockan. Foto: Wihlborgs. Västra Hamnen har länge varit Malmös centrala stadsutbyggnadsområde. Det finns flera andra men inget där det händer så mycket. Och Västra Hamnen är långt ifrån färdigbyggt. Det finns mycket kvar trots att utbyggnaden har pågått ett tiotal år vid det här laget. De senaste fem åren har byggstarterna i området stadigt ökat. Under 212 påbörjades projekt för sammanlagt omkring 2 5 miljoner kronor. De senaste åren har investeringarna i bostädet tagit fart även om byggstarterna minskade under 212. Men byggplanerna är betydande med bland annat en fortsatt utbyggnad av Dockanområdet i JMs regi. Längre fram finns Peabs Varvstaden som planeras för både bostäder och lokaler. Totalt kommer omkring 1 5 bostäder att byggas och lokalytan kan nog närma sig 1 kvadrat meter. Det är också en investering i flermiljardklassen. Produktionen av lokaler ökade under 212 när Skanska AB startade det nya kongress- och konserthuset Malmö Live som innehåller 6 kvadratmeter lokaler. 4 Västra Hamnen total byggmarknad mkr 25 Västra Hamnen kommersiella lokaler mkr 1 Västra Hamnen bostäder mkr

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

BostadStorstad H1 2016

BostadStorstad H1 2016 November 2016 Pernilla Johansson Joakim Wernberg BostadStorstad H1 2016-2016 ett toppår, men det räcker inte Byggandet går framåt och 2016 ser ut att kunna bli ett toppår, men det räcker inte på långa

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Väldigt positiv ökning av de utländska gästnätterna... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

BostadStorstad Q4 2015

BostadStorstad Q4 2015 December 2015 Per Tryding Jessica Ulfgren BostadStorstad Q4 2015 - Hellre tunnelbana än hiss? BostadStorstad är Handelskammarens index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Byggkonjunkturen hamrar sig fast

Byggkonjunkturen hamrar sig fast Byggkonjunkturen hamrar sig fast STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING, SCANDIC HASSELBACKEN, 2017-04-05 Johan Deremar Nationalekonom Makroekonomiska förutsättningar SVERIGES BYGGINDUSTRIER 3 Index Optimismen återvänder

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Rapport Q1 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö ökar, men något mindre än övriga storstäder... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Ryssland ökar mest... 4

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö har överlägset bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än

Läs mer

Förändringar i pendlingen över Öresund

Förändringar i pendlingen över Öresund EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING OKTOBER 212 Förändringar i pendlingen över Öresund Arbetspendlingen över Öresund har minskat något de senaste åren men är ändå dubbelt så stor jämfört med

Läs mer

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015 TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER 16 oktober 2015 20 BNP- OCH KYLINSTALLATIONSUTVECKLING 1994-2014, PROGNOS 2015-2016 Förändring, fasta priser, procent 8,0 15 10 Räntesänkningar Expansiv finanspolitik

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bäst av de stora länen... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Stugbyar ökar

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Statistikinfo 2013:11 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Under 2012 färdigställdes 349 bostäder, av dessa var 178 småhus och 171 lägenheter i flerbostadshus. 624 bostäder påbörjades, 222 småhus och 352

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juni Fotograf: Carolina Romare

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juni Fotograf: Carolina Romare Gästnätter i Skåne Rapport januari-juni 2017 Fotograf: Carolina Romare Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De danska gästnätterna ökar mest... 5 4 Boendeformernas utveckling... 5

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne Ø-analys N R 2 m a r s 2 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Rekordmånga danskar flyttar till Skåne 26 riktade fler danskar än någonsin blicken mot öster när de skulle välja

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:06 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 364 bostäder har färdigställts i Linköping under 2010, av dessa var 223 småhus och 141 lägenheter

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET HELSINGBORG 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET HELSINGBORG 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET HELSINGBORG 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Den låga nybyggnadsnivån, och den därmed växande bostadsbristen, har tillsammans med diskussionen om höga byggkostnader, medfört att debatten om bygg- och

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET MALMÖ 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET MALMÖ 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET MALMÖ 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Våren 211 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen

Läs mer