På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:"

Transkript

1 DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra Skåne 37 Övriga Skåne 38 Västra Hamnen Ideon Gateway Lunds nya profilbyggnad. Med en höjd av 147 m över havet tornar Ideon Gateway upp som ett nytt spännande landmärke i Lund och Öresundsområdet. Gateway är miljöklassad som Green Building och förväntas bli certifierad med Miljöbyggnad Guld och LEED Platinum. Byggnaden ägs av Ikano Kontor. Fotograf/Källa:Fredrik Åkesson. Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia: 1. När projektet första gången dök upp på marknaden 2. När arkitekten upphandlades 3. När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. På gång Byggmarknaden i regionen har gått igenom ett par riktigt dåliga år med dramatiskt fall i bostadsproduktion både i Köpenhamn och Malmö. Men aktiviteten på marknaden har långsamt återhämtat sig och 212 ser ut att ha blivit riktigt bra med en byggvolym som låg på samma nivå som toppåren 27/28 enligt Byggfakta och Byggeinformation. Cellbetong har under 2 år arbetat med att förbättra och underlätta gjutning av golv. Vårt mål är att göra betongen lättare, för att skapa en lägre belastning på bjälklag och övriga utrymmen, samt avjämning av golven. Men det viktigaste har alltid varit att behålla hållfastheten i våra produkter. S:t Eriksgatan 75, Stockholm Tel: Fax:

2 ByggAnalys Husbyggandet i Öresundsregionen Positiv trend Byggstarterna ökade kraftigt under det senaste året. Till stor del var det en följd av att ett antal stora projekt drogs igång. Bostadsbyggandet som backade under större delen av 211 planade ut och visade tecken på att öka de senaste kvartalen. mkr mkr Regionens totala husbyggande ökade med omkring 15 procent under 212. Vid årskiftet låg de totala byggstarterna på omkring 49 miljoner kronor enligt Byggfakta och Byggeinformations databaser. Marknaden föll med omkring 3 procent mellan 28 och 29. Byggstarterna var i stort sett oförändrade 21 för att där efter komma igen starkt. Den danska marknaden gick tillbaka kraftigt och nådde inte botten förrän 21. Därefter har bygg starterna ökat med omkring 5 procent. Utvecklingen på den svenska sidan var betydligt mer stabil. Marknaden tappade inte så mycket fart mellan 28 och 29. Och därefter har marknaden successivt ökat. Från bottenåret 29 fram till 212 har byggstarterna i det närmaste fördubblats. Det totala bostadsbyggandet i regio nen ökade kraftigt under 212. Hela tillväxten låg i Hovedstads regionen. Det handlar om en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Både flerbostadshus och småhus ökade. Största delen av de ökade byggstarterna låg under första halvåret. Andra halvåret var betydligt svagare. Det kommersiella byggandet har hittills visat en ganska svag återhämtning. Byggstarterna öka de under 212 med omkring fem procent. Investeringarna i kontors lokaler har inte återhämtat sig nämnvärt sedan 29. Därermot har investeringarna i handelslokaler successivt ökat efter 29. Byggstarterna når inte upp till samma nivå som 28 men det är inte långt borta. De totala investeringarna i offent liga lokaler ökade med närmare 5 procent under 212. Det berodde till största delen på en större utbyggnad av universitetet i Köpenhamn och på byggstarten för den andra etappen av Max IV i Lund. Investeringarna inom övrigt husbyggande där framför allt industrins byggnader och fritidsanlägg ningar finns visar en fortsatt svag utveckling. mkr Övriga hus mkr

3 ByggAnalys Hovedstaden Tillväxt igen Husbyggandet i Hovedstadsregionen ökar. Under 212 låg de totala byggstarterna 2 procent högre än året innan. Ett par stora projekt inom offentligt husbyggande drog upp marknaden tillsammans med ett starkt bostadsbyggande. Produktionen av lägenheter i flerbostadshus ökade från omkring 1 4 lägenheter 211 till 2 6 lägen heter 212 enligt Byggeinformation. Byggfaktas uppgifter om antalet påbörjade lägenheter avser genuin nyproduktion plus nytillskott genom ombyggnad av andra typer av byggnader. Produktionen av gruppbyggda småhus ökade från låga 45 lägenheter 211 till mer normala 8 lägenheter 212. Bostadsproduktionen i Köpenhamn ökade från 6 lägenheter i flerbostadshus 211 till närmare 2 lägenheter. Det är långt ifrån toppnivåerna 25/26 men jämfört med 29 är det en stark återhämtning. I övriga kommuner i Hovedstadsregionen gick bostadsbyggandet också bra under 212 med i stort sett fördubblade byggstarter. Bostadsproduktionen utanför Köpenhamn gick igenom krisåren uan något väsentligt bortfall. Den lägsta produktionsnivån under de senaste tio åren nåddes först 211. Produktionen av lägenheter Övriga hus De totala investeringarna i övriga hus minskade under 212 men ligger fortfarande på en långsiktigt hög nivå. Investeringar i renodlade produktions anläggningar är som regel en ganska liten byggmarknad i Hovedstaden. Investeringarna inom industri sektorn är starkt koncentrerade till olika typer av distributionsanläggningar som de senaste åren legat på en hög nivå. Omkring hälften av inom omsorgsboendet varierar lite mellan åren men är i huvudsak stabilt. Det gäller också produktionen av seniorbostäder. Där emot går produktionen av studentlägenheter knackigt. Under 212 påbörjades bara 3 studentlägenheter i regionen de totala investeringarna är olika typer av logistiklokaler. Den andra stora marknaden är fritidsanläggningar främst idrottshallar som över tid svarat för omkring 2 procent av marknaden. Men trenden är negativ framför allt för investeringar i idrottshallar som i stora drag minskat år för år sedan 27. Hovedstaden - totalt husbyggande i mkr Investeringarna i kommersiella lokaler halverades under 29. Byggstarterna ligger fortfarande kvar på ungefär samma nivå. Marknadsutvecklingen inom de olika delmarknaderna ser olika ut. Investeringarna i kontorslokaler har i stort sett fortsatt att minska fram till 212 då marknaden ser ut att ha stabliserats. Nyproduktionen minskade även 212 då omkring 7 kvadrat meter kontorslokaler startades. Under högkonjunkturåren låg produktionen på över 2 kvadrat meter. Det ser lite annorlunda ut för handelslokaler. Den totala investeringsnivån har återhämtat sig starkt och ligger nu i närheten av nivåerna under högkonjunkturåren. Investeringarna inom besöksnäringen, framför allt hotell- och konferensanläggningar är ett klart större bekymmer än de andra delmarknaderna. De totala ny investeringarna har fallit kraftigt. Under 212 startades inte mer än 1 kvadrat meter nya lokaler. Regionens investeringar i offentliga lokaler är påtagligt stabila och svarar för omkring 25 procent av det totala husbyggandet. Under de senaste tio åren har de totala investeringarna med mycket liten årlig variation legat på omkring 3 5 miljoner kronor per år. Undan taget är 212 då ett par större projekt drog upp nivån till omkring 4 5 miljoner kronor. En stor utbyggnad av universitetet i Köpenhamn med drygt 4 kvadrat meter startades. Och det finns även en klart positiv trend i den kommunala skolan där investeringarna under flera år legat på en historiskt hög nivå. Tillsammans svarade investeringarna i utbildningslokaler för drygt 6 procent av de totala investeringarna i offentliga lokaler. Investeringarna i vårdlokaler är betydligt mindre men ligger också på en ganska konstant nivå. Övriga investeringar i offentliga lokaler är framför allt olika typer av samlingslokaler som 212 svarade för lite drygt tio procent av marknaden. 33

4 ByggAnalys Malmö/Lund Stark återhämtning Stora investeringar inom det offentliga byggandet stabiliserar marknaden. Investeringarna i bostäder har inte rört på sig på ett par år. Enligt Byggfaktas databas ligger de totala investeringarna på omkring 4 miljoner kronor. Det är i stort en oförändrad investeringsnivå jämfört med 212 men midre än 21. Investeringarna i flerbostadshus har varit i stort sett oförändrade sedan 21. Åren dessförinnan var rejält svaga med byggstarter på 6 lägenheter per år. Under 212 startades omkring 1 5 lägen heter. Fortfarande är det utbyggnaden av Västra Hamnen som dominerar nyproduktionen av flerbostadshus i regionen. Investesteringarna i småhus har backat med omkring 3 procent sedan 21. Under perioden har de institutionella marknadsförutsättningarna stramats åt ordentligt med bolånetak och allmänt tuffare banker. En riktigt svag del i regionens bostadsbyggande är den mycket låga investeringsnivån i specialbostäder. Investeringarna i omsorgsboende ligger långt under 1 miljoner kronor per år och investeringarna i Övriga hus Investeringarna inom övrigt husbyggande mer än halverades under 212. Det var framför allt investeringarna inom samfärdselsektorn som gick tillbaka kraftigt under året. Produktionen av industrilokaler är förhållandevis stabil med ett par procent av regionens husbyggande. Investeringar i fritidsanläggningar svarar normalt för omkring två trygghetsbonde är lågt. Under 212 startades inte ett enda projekt enligt Byggfakta. Samma låga investeringstakt gäller också seniorbostäderna. Under 212 startades inte ett enda projekt med seniorbostäder. Produktionen av studentbostäder är som vanligt utomordentligt låg. Men det är inget speciellt för regionen utan så ser det ut i de flesta regioner procent av husbyggandet. Under 212 ökade byggstarterna av framför allt idrottshallar. Sedan 29 har de totala investeringarna i kommersiella lokaler ökat rätt kraftigt. Under 212 byggstartades kommersiella projekt för knappt 37 miljoner kronor. Det var fem procent högre än året, vilket innebär att fallet i de kommersiella investeringarna 29 i stort sett återhämtats. Inte riktigt men ganska nära. Den svagaste marknaden är för närvarande kontorsbyggandet Malmö/Lund - totalt husbyggande i mkr svarar normalt för omkring 15 procent av hus byggandet i regionen. Byggstarten för Max IV med en sammanlagd investeringsvolym på omkring 1 8 miljoner kronor drog tillsammans med nya högskolelokaler på Universitetsholmen i Malmö upp det offentliga byggandet till drygt 3 miljoner kronor 212. Andelen av regionens husbyggande ökade till 25 procent. som sjönk ihop ordentligt under 212. Jämfört med året innan halverades byggstarterna och jämfört med 21 återstår bara en tredjedel av marknaden. Men produktionsberedskapen är betydande med en stor projektreserv. Investeringarna i handelslokaler har däremot gått bra de senaste två åren med byggstart för projekt som Triangeln och Mobilia. Men projektreserven är inte så stor och kommer knappast att kunna upprätthålla de senaste två årens produktionsnivå. Investeringarna inom besöksnäringen ökade när Malmös nya kongress- och konserthus började byggas. De närmaste åren påbörjas också byggandet av ESS-anläggningen med en beräknad byggkostnad av 14 miljoner kronor. Investeringarna i vårdlokaler varierar kraftigt mellan åren i takt med att större om- och nybyggnader startas. Under 211 ökade byggstarterna till närmare 1 5 miljoner kronor som en följd av utbyggnader av SUS Lund och en ny psykiatrisk klinik. De närmaste åren kommer byggaktiviteten att ligga kvar på en relativt normal nivå. Längre fram finns ny- och ombyggnaden av UMAS som beräknas kosta omkring 6 miljoner kronor och omfatta 13 kvadratmeter. 34

5 ByggAnalys Själland Oförändrad marknad Husbyggandet i regionen var i stort sett oförändrat under 212. Bostadsbyggandet står i stort sett stilla och investeringarna i kommersiella lokaler fortsätter att falla liksom övriga hus. Investeringar i offentliga lokaler ökade under 212. Bostadsbyggandet i regionen har inte riktigt återhämtat sig efter 29. Bostadsbyggandet svarade under förra året för knappt 3 procent av den totala husbyggnadsmarknaden. Det är väsenligt mindre än före 29. Men bostadsbyggandet är stommen i regionens byggmarknad. Småhusbyggandet är den klart största delmarknaden med ett stabilt läge och ökade investeringar under 212. Det ser inte lika bra ut för investeringarna i flerbostadshus som har backat kraftigt även i jämförelse med 29. Under senare år har investeringarna i stor utsträckning varit koncentrerade på modernise ring av fastighetsbetåndet. Nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus var i stort sett obefintlig under 211 men ökade sedan under 212 till omkring 15 påbörjade lägenheter. Det kan jämföras med regionens produktion av lägenheter i flerbostadshus för ett antal år sedan som periodvis Övrigt husbyggande låg över 1 lägenheter. Investeringarna i omsorgs boende och seniorbostäder är stabila och större än investeringarna i flerbostadshus. Däremot byggs det inga studentbostäder i regionen Investeringarna i övriga hus handlar i första hand om industrins investeringar i produktionsanläggningar. Den årliga variationen är betydande. Under 212 påbörjades industriprojekt för omkring 35 miljoner kronor. Året innan startades projekt för närmare 1 5 miljoner kronor då Novo Nordisk A/S började bygga en ny produktionsanläggning på 2 kvadratmeter. Industrins bygginvesteringar svarar i genomsnitt för omkring 35 procent av marknaden. De senaste tio årens näst största byggmarknad var lager- och logistik lokaler som dock de senaste åren varit väsentligt lägre än tidigare. Fritidsanläggningar, framför allt idrottshallar utgör omkring 15 procent av marknaden. De totala investeringarna i kommersiella lokaler har fortsatt minska efter 29. Under 212 låg nyproduktionen på omkring 4 kvadratmeter. Det var 15 procent lägre än året innan och ungefär 7 procent lägre än under toppåren 27/28. Investeringar i kontorslokaler utgör normalt ungefär en fjärdedel av marknaden. Men inte de två senaste åren då investeringsnivån backat kraftigt. Nyproduktionen Själland - totalt husbyggande mkr Investeringarna i offentliga lokaler fördubblades under 212 då ett nytt fängelse började byggas i Guldborgsund. Projektet omfattar omkring 3 kvadratmeter och beräknas kosta omkring 7 miljoner kronor. Den underliggande marknaden var stabil. Investeringar i den kommunala skolan är en stabil marknad med ganska liten årlig variation i byggstarterna. Men 212 ser marknaden ut att ha ökat kraftigt. I det av kontorslokaler har de senaste två åren inte varit större än omkring 5 kvadratmeter per år. I genomsnitt under de tio senaste åren har nyproduktionen legat på 2 kvadratmeter. Nyproduktionen av handelslokaler har ökat något jämfört 29. Under 212 påbörjades omkring 35 kvadratmeter handelslokaler. Det är ungefär 65 procent lägre än under högkonjunktur åren Investeringar inom besöksnäringen har aldrig varit särskilt stora i regionen. Under 212 påbörjades inte mer än 3 kvadratmeter lokaler. Den lägsta nivån på tio år. närmaste en fördubbling jämfört med en långsiktigt normal nivå. Nyproduktionen ökade till 3 kvadratmeter, vilket är lite högre än genomsnittet för de senaste tio åren. Byggandet av övriga offentliga lokaler framför allt olika typer av samlingslokaler har ökat de senaste åren. Regionens största lokala marknad är Roskilde som sett över tid svarar för omkring 2 procent av regionens offentliga byggande. 35

6 ByggAnalys Nordvästra Skåne Tillväxt Husbyggandet fortsätter att öka med framför allt en stark utveckling av bostadsinvesteringarna och det offentliga byggandet. Bostadsbyggandet är stommen i regionens byggmarknad. Närmare hälften av de totala investeringarna är som regel ny- och ombyggnader av bostäder. Investeringarna inom bostadssektorn har ökat under de senaste åren. Flerbostadshus svarade de två senaste åren för närmare 7 procent av bostadsproduktionen. Investeringarna har mer än fördubblats under 211/212. Det är framför allt nyproduktionen i Helsingborg som gått starkt under de senaste åren. Byggstarterna har mer än fördubblats. Till den positiva bilden hör också väsentligt ökade byggstarter i Höganäs och Ängelholm. På den negativa sidan finns Landskrona som inte startade ett enda projekt under 212. Investeringsplanerna för lägenheter i flerbostadshus är ockå betydande i Helsingborg men ockå i Höganäs och Ängelholm. Småhusproduktionen ökade under 212 men inte i samma takt som produktionen av flerbostadshus. Och produktionen är inte lika Övrigt husbyggande Övrigt husbyggande svarar för omkring 2 procent av regionens husbyggande. De senaste fem åren har investeringarna i genomsnitt legat på omkring 6 miljoner kronor år. På den nivån har investeringarna legat de senaste två åren. Omkring 6 procent avser investeringar i industrilokaler. Till skillnad från rätt många andra regioner är indusdtrilokaler en förhållandevis stor marknad i regionen. Och det är framför allt investeringar i koncentrerad till Helsingborg. Produktionen av olika typer av specialbostäder är liten. Seniorbostäder har hittills inte byggts i någon större omfattning men projekt reserven är stor. Studentbostäder byggs i stort sett inte alls logistiklokaler. I investeringsplanerna finns ett flertal stora logistikprojekt som kan realiseras under de närmaste åren. Investeringarna i fritidsanläggningar varierar mellan åren. Under 212 byggstartades nya Olympia i Helsingborg, vilket drog upp investeringsnivån. Några liknande projekt finns inte de närmaste åren. Men projektreserven är stor. Nordvästra Skåne - totalt husbyggande i mkr De totala investeringarna i kommersiella lokaler gick helt opåverkade genom krisåret 29. Produktionen av kommersiella lokaler fördubblades och den totala investeringsnivån har därefter legat på ungefär samma höga nivå. Investeringarna i handelslokaler svarar för omkring 65 procent av det kommersiella byggandet i regionen. Under 212 ökade nyproduktionen av handelslokaler främst genom att Hornbach Byggmarknad AB började bygga ett nytt varuhus i Väla handelsområde på totalt 18 kvadratmeter. Investe ringarna i handelslokaler ligger till största delen i Helsingborg. Under de senaste fem åren tog Helsingborg hand om närmare 7 procent av handelns bygginvesteringar. Produktionen av kontorshus är liten och ojämn. Under 212 halve rades byggstarterna. I genom snitt ligger de totala investe ringarna i kontorslokaler på omkring 1 miljoner kronor per år och huvud delen av investeringarna görs i Helsingborg. De totala investeringarna i offent liga lokaler mer än fördubblades under 212. Kommunala skolor är huvudmarknaden som normalt svarar för omkring 65 procent av det offentliga byggandet i regionen. Byggstarterna ökade under 212. Helsingborg svarar för omkring 3 procent av investeringarna i skolor. Investeringarna i vårdlokaler har legat på en mycket låg nivå de senaste åren. Nyproduktionen är praktiskt taget obefintlig. Investeringarna i vårdlokaler varierar också kraftigt mellan åren. I investeringsplanerna finns dels en större utbyggnad av Helsingborgs Lasarett med omkring 35 kvadratmeter och en ombyggnad till enskilda patientrum. Byggkostnaden för de här projekten beräknas ligga på omkring 1 8 miljoner kronor. Samlingslokaler svarar för omkring tio procent av det offentliga byggandet. Under 212 ökade byggstarterna. 36

7 ByggAnalys Övriga Skåne Positiv trend Husbyggandet ökade kraftigt när produktionen av Östra Centrum startades under 212. Bostadsbyggandet föll tillbaka något jämfört med året innan. De totala investeringarna i bostäder minskade under 212 med 35 procent. Nyproduktionen halverades medan moderniseringen av fastighetsbeståndet var oförändrad jämfört med tidigare år. Bostadssektorn svarar som regel för drygt 3 procent av husbyggandet i regionen men 212 föll andelen till 2 procent. Bostadsbyggandet i Kristianstadsregionen gick tillbaka med omkring 4 procent och med unge fär lika mycket i Ystadstadsregionen. I Hässleholmsregionen backade bostadsproduktionen med 7 procent. Det var bara i Eslövs regionen som den totala bostadsproduktionen ökade under 212. Nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus minskade med omkring 25 procent och nyproduktionen av gruppbyggda småhus ökade under 212. Produktionen av olika typer av specialbostäder föll tillbaka med 8 procent jämfört året innan. Det berodde huvusakligen på att två Övrigt husbyggande stora projekt för trygghets boende startades under 211 i Ystad och Hässleholm. Produktionen av lägen heter i trygghetsboenden sett över längre period var ganska normal 212. Investeringarna i omsorgsboenden förändrades inte mycket Investeringarna i kommersiella lokaler ökade både 211 och 212. utgör normalt omkring 15 procent av byggmarknaden. Under 212 ökade den till närmare 4 procent. Byggstarten för Östra Centrum som omfattar totalt omkring 45 kvadratmeter lokaler och har en byggkostnad på omkring 1 miljoner kronor svarade Övriga Skåne - totalt husbyggande i mkr för hela tillväxten i kommersiella lokaler 212. Investeringarna i handelslokaler ökade under 212 från omkring 3 miljoner kronor till 1 2 miljoner kronor genom Östra Centrum. Investeringsplanerna omfattar också ett nytt handelsområde i Kristianstad på omkring 7 kvadratmeter. Investeringar i kontorshus svarar normalt för omkring 2 procent av de lokala byggmarknaderna. Några mer omfattande investeringar i besöksnäringen har hittills inte gjorts i regionen. Investeringsplanerna är inte heller särskilt stora. Skolor svarar för drygt 5 procent av de totala investeringarna i offentliga lokaler. Marknaden är förhållandevis stabil med i stort sett samma totala investeringsnivå varje år. Nyinvesteringarna svarar för ungefär hälften av de totala investeringarna. De totala investeringarna inom sektorn ökade ganska kraftigt under 212. Samtliga delmarknader ökade men fritidsanläggningar ökade mest genom byggstarten för Ystad Arena och Norrevångshallen i Eslöv. Investeringarna i industri- och logistiklokaler ökade. Investeringsplanerna innehåller ett par stora projekt som kan bidra till att hålla investeringsnivån oförändrad. I Ystad planerar EWP Windtower Produktion AB att bygga en ny produktionsanläggning och Jernhusen AB planerar att bygga en ny underhållsdepå. utgör omkring 15 procent av husbyggandet i regionerna. Investeringarna har i stora drag varit oförändrade under de senaste fem åren. De totala investeringarna i offent liga lokaler ligger ungefär på samma nivå i alla lokala marknader utom i Eslövsregionen där offent liga lokaler är en mycket lit en marknad. 37

8 ByggAnalys Västra Hamnen Vad händer? Västra Hamnen är Malmös prioriterade stadsutvecklingsom råde. Det finns flera andra men det är i Västra Hamnen det händer och så kommer det att vara i ytterligare många år. Fören - Wihlborgs senaste kontorsprojekt i Malmös mest expansiva stadsdel Dockan. Foto: Wihlborgs. Västra Hamnen har länge varit Malmös centrala stadsutbyggnadsområde. Det finns flera andra men inget där det händer så mycket. Och Västra Hamnen är långt ifrån färdigbyggt. Det finns mycket kvar trots att utbyggnaden har pågått ett tiotal år vid det här laget. De senaste fem åren har byggstarterna i området stadigt ökat. Under 212 påbörjades projekt för sammanlagt omkring 2 5 miljoner kronor. De senaste åren har investeringarna i bostädet tagit fart även om byggstarterna minskade under 212. Men byggplanerna är betydande med bland annat en fortsatt utbyggnad av Dockanområdet i JMs regi. Längre fram finns Peabs Varvstaden som planeras för både bostäder och lokaler. Totalt kommer omkring 1 5 bostäder att byggas och lokalytan kan nog närma sig 1 kvadrat meter. Det är också en investering i flermiljardklassen. Produktionen av lokaler ökade under 212 när Skanska AB startade det nya kongress- och konserthuset Malmö Live som innehåller 6 kvadratmeter lokaler. 4 Västra Hamnen total byggmarknad mkr 25 Västra Hamnen kommersiella lokaler mkr 1 Västra Hamnen bostäder mkr

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Våren 211 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen Bostadsmarknaden i Öresundsregionen En integrerad bostadsmarknad är en av de viktigaste förutsättningarna för att Öresundsregionen ska kunna befästas som en samlad region. För invånarna i regionen kommer

Läs mer

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013 MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 213 Mars 214 Beräknad tillförsel av betongvaror 21-213 Prognos 214-216, 213 års priser Fabrikspriser, Mkr Förändring, procent 21 4 33 4 79 4 54 4 69 2 2 I

Läs mer

Viktiga branscher i Malmö fortsätter att utvecklas

Viktiga branscher i Malmö fortsätter att utvecklas September 2011 Malmös näringsliv Svensk ekonomi är stabil och har växt betydligt snabbare än många andra OECD-länder under det senaste året. Den globala oro som funnits på finansmarknaden under sensommaren

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 1 Extra pressmaterial Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 Urval: 1000 svenskar fördelat på 250 respondenter per följande urval: - Mälardalen inkl Stockholm, Göteborgsregionen, Sydsverige

Läs mer

Konjunkturrapport våren 2014

Konjunkturrapport våren 2014 Konjunkturrapport våren 2014 Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 1 2 Modellen och kartbilderna har gjorts av Tetraplan A/S på uppdrag av Region Skåne och Örestat III-projektet 2014. Grafisk form: Jenny Willman,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM 12 februari 2014 Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM Totalt finns cirka 1 000 000 lägenheter i StorStockholm 50% är hyresrätter 50% är bostadsrätter Hyresrätterna ägs av privata eller kommunala aktiebolag

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice.

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice. Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. Ø Ekonomi

Läs mer

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under maj månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008 Lägesrapport Bostadsbyggande och detaljplanering November 2008 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning och fortsatt arbete... 3 Produktionsläget för bostäder i Malmö... 5 Konjunkturutvecklingen...

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 2 Juni 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 4 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade även under första kvartalet, då nära

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 1 Maj 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 5 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade med drygt 2 procent under 214, då cirka

Läs mer

Nr 4 2014 10 december

Nr 4 2014 10 december Nr 4 2014 10 december Temperaturhöjning på Nordens byggmarknad Den samlade nordiska byggmarknaden förbättras successivt. Bilden är dock splittrad länderna emellan, där Island, Sverige och i viss mån Norge

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer