På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:"

Transkript

1 DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra Skåne 37 Övriga Skåne 38 Västra Hamnen Ideon Gateway Lunds nya profilbyggnad. Med en höjd av 147 m över havet tornar Ideon Gateway upp som ett nytt spännande landmärke i Lund och Öresundsområdet. Gateway är miljöklassad som Green Building och förväntas bli certifierad med Miljöbyggnad Guld och LEED Platinum. Byggnaden ägs av Ikano Kontor. Fotograf/Källa:Fredrik Åkesson. Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia: 1. När projektet första gången dök upp på marknaden 2. När arkitekten upphandlades 3. När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. På gång Byggmarknaden i regionen har gått igenom ett par riktigt dåliga år med dramatiskt fall i bostadsproduktion både i Köpenhamn och Malmö. Men aktiviteten på marknaden har långsamt återhämtat sig och 212 ser ut att ha blivit riktigt bra med en byggvolym som låg på samma nivå som toppåren 27/28 enligt Byggfakta och Byggeinformation. Cellbetong har under 2 år arbetat med att förbättra och underlätta gjutning av golv. Vårt mål är att göra betongen lättare, för att skapa en lägre belastning på bjälklag och övriga utrymmen, samt avjämning av golven. Men det viktigaste har alltid varit att behålla hållfastheten i våra produkter. S:t Eriksgatan 75, Stockholm Tel: Fax:

2 ByggAnalys Husbyggandet i Öresundsregionen Positiv trend Byggstarterna ökade kraftigt under det senaste året. Till stor del var det en följd av att ett antal stora projekt drogs igång. Bostadsbyggandet som backade under större delen av 211 planade ut och visade tecken på att öka de senaste kvartalen. mkr mkr Regionens totala husbyggande ökade med omkring 15 procent under 212. Vid årskiftet låg de totala byggstarterna på omkring 49 miljoner kronor enligt Byggfakta och Byggeinformations databaser. Marknaden föll med omkring 3 procent mellan 28 och 29. Byggstarterna var i stort sett oförändrade 21 för att där efter komma igen starkt. Den danska marknaden gick tillbaka kraftigt och nådde inte botten förrän 21. Därefter har bygg starterna ökat med omkring 5 procent. Utvecklingen på den svenska sidan var betydligt mer stabil. Marknaden tappade inte så mycket fart mellan 28 och 29. Och därefter har marknaden successivt ökat. Från bottenåret 29 fram till 212 har byggstarterna i det närmaste fördubblats. Det totala bostadsbyggandet i regio nen ökade kraftigt under 212. Hela tillväxten låg i Hovedstads regionen. Det handlar om en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Både flerbostadshus och småhus ökade. Största delen av de ökade byggstarterna låg under första halvåret. Andra halvåret var betydligt svagare. Det kommersiella byggandet har hittills visat en ganska svag återhämtning. Byggstarterna öka de under 212 med omkring fem procent. Investeringarna i kontors lokaler har inte återhämtat sig nämnvärt sedan 29. Därermot har investeringarna i handelslokaler successivt ökat efter 29. Byggstarterna når inte upp till samma nivå som 28 men det är inte långt borta. De totala investeringarna i offent liga lokaler ökade med närmare 5 procent under 212. Det berodde till största delen på en större utbyggnad av universitetet i Köpenhamn och på byggstarten för den andra etappen av Max IV i Lund. Investeringarna inom övrigt husbyggande där framför allt industrins byggnader och fritidsanlägg ningar finns visar en fortsatt svag utveckling. mkr Övriga hus mkr

3 ByggAnalys Hovedstaden Tillväxt igen Husbyggandet i Hovedstadsregionen ökar. Under 212 låg de totala byggstarterna 2 procent högre än året innan. Ett par stora projekt inom offentligt husbyggande drog upp marknaden tillsammans med ett starkt bostadsbyggande. Produktionen av lägenheter i flerbostadshus ökade från omkring 1 4 lägenheter 211 till 2 6 lägen heter 212 enligt Byggeinformation. Byggfaktas uppgifter om antalet påbörjade lägenheter avser genuin nyproduktion plus nytillskott genom ombyggnad av andra typer av byggnader. Produktionen av gruppbyggda småhus ökade från låga 45 lägenheter 211 till mer normala 8 lägenheter 212. Bostadsproduktionen i Köpenhamn ökade från 6 lägenheter i flerbostadshus 211 till närmare 2 lägenheter. Det är långt ifrån toppnivåerna 25/26 men jämfört med 29 är det en stark återhämtning. I övriga kommuner i Hovedstadsregionen gick bostadsbyggandet också bra under 212 med i stort sett fördubblade byggstarter. Bostadsproduktionen utanför Köpenhamn gick igenom krisåren uan något väsentligt bortfall. Den lägsta produktionsnivån under de senaste tio åren nåddes först 211. Produktionen av lägenheter Övriga hus De totala investeringarna i övriga hus minskade under 212 men ligger fortfarande på en långsiktigt hög nivå. Investeringar i renodlade produktions anläggningar är som regel en ganska liten byggmarknad i Hovedstaden. Investeringarna inom industri sektorn är starkt koncentrerade till olika typer av distributionsanläggningar som de senaste åren legat på en hög nivå. Omkring hälften av inom omsorgsboendet varierar lite mellan åren men är i huvudsak stabilt. Det gäller också produktionen av seniorbostäder. Där emot går produktionen av studentlägenheter knackigt. Under 212 påbörjades bara 3 studentlägenheter i regionen de totala investeringarna är olika typer av logistiklokaler. Den andra stora marknaden är fritidsanläggningar främst idrottshallar som över tid svarat för omkring 2 procent av marknaden. Men trenden är negativ framför allt för investeringar i idrottshallar som i stora drag minskat år för år sedan 27. Hovedstaden - totalt husbyggande i mkr Investeringarna i kommersiella lokaler halverades under 29. Byggstarterna ligger fortfarande kvar på ungefär samma nivå. Marknadsutvecklingen inom de olika delmarknaderna ser olika ut. Investeringarna i kontorslokaler har i stort sett fortsatt att minska fram till 212 då marknaden ser ut att ha stabliserats. Nyproduktionen minskade även 212 då omkring 7 kvadrat meter kontorslokaler startades. Under högkonjunkturåren låg produktionen på över 2 kvadrat meter. Det ser lite annorlunda ut för handelslokaler. Den totala investeringsnivån har återhämtat sig starkt och ligger nu i närheten av nivåerna under högkonjunkturåren. Investeringarna inom besöksnäringen, framför allt hotell- och konferensanläggningar är ett klart större bekymmer än de andra delmarknaderna. De totala ny investeringarna har fallit kraftigt. Under 212 startades inte mer än 1 kvadrat meter nya lokaler. Regionens investeringar i offentliga lokaler är påtagligt stabila och svarar för omkring 25 procent av det totala husbyggandet. Under de senaste tio åren har de totala investeringarna med mycket liten årlig variation legat på omkring 3 5 miljoner kronor per år. Undan taget är 212 då ett par större projekt drog upp nivån till omkring 4 5 miljoner kronor. En stor utbyggnad av universitetet i Köpenhamn med drygt 4 kvadrat meter startades. Och det finns även en klart positiv trend i den kommunala skolan där investeringarna under flera år legat på en historiskt hög nivå. Tillsammans svarade investeringarna i utbildningslokaler för drygt 6 procent av de totala investeringarna i offentliga lokaler. Investeringarna i vårdlokaler är betydligt mindre men ligger också på en ganska konstant nivå. Övriga investeringar i offentliga lokaler är framför allt olika typer av samlingslokaler som 212 svarade för lite drygt tio procent av marknaden. 33

4 ByggAnalys Malmö/Lund Stark återhämtning Stora investeringar inom det offentliga byggandet stabiliserar marknaden. Investeringarna i bostäder har inte rört på sig på ett par år. Enligt Byggfaktas databas ligger de totala investeringarna på omkring 4 miljoner kronor. Det är i stort en oförändrad investeringsnivå jämfört med 212 men midre än 21. Investeringarna i flerbostadshus har varit i stort sett oförändrade sedan 21. Åren dessförinnan var rejält svaga med byggstarter på 6 lägenheter per år. Under 212 startades omkring 1 5 lägen heter. Fortfarande är det utbyggnaden av Västra Hamnen som dominerar nyproduktionen av flerbostadshus i regionen. Investesteringarna i småhus har backat med omkring 3 procent sedan 21. Under perioden har de institutionella marknadsförutsättningarna stramats åt ordentligt med bolånetak och allmänt tuffare banker. En riktigt svag del i regionens bostadsbyggande är den mycket låga investeringsnivån i specialbostäder. Investeringarna i omsorgsboende ligger långt under 1 miljoner kronor per år och investeringarna i Övriga hus Investeringarna inom övrigt husbyggande mer än halverades under 212. Det var framför allt investeringarna inom samfärdselsektorn som gick tillbaka kraftigt under året. Produktionen av industrilokaler är förhållandevis stabil med ett par procent av regionens husbyggande. Investeringar i fritidsanläggningar svarar normalt för omkring två trygghetsbonde är lågt. Under 212 startades inte ett enda projekt enligt Byggfakta. Samma låga investeringstakt gäller också seniorbostäderna. Under 212 startades inte ett enda projekt med seniorbostäder. Produktionen av studentbostäder är som vanligt utomordentligt låg. Men det är inget speciellt för regionen utan så ser det ut i de flesta regioner procent av husbyggandet. Under 212 ökade byggstarterna av framför allt idrottshallar. Sedan 29 har de totala investeringarna i kommersiella lokaler ökat rätt kraftigt. Under 212 byggstartades kommersiella projekt för knappt 37 miljoner kronor. Det var fem procent högre än året, vilket innebär att fallet i de kommersiella investeringarna 29 i stort sett återhämtats. Inte riktigt men ganska nära. Den svagaste marknaden är för närvarande kontorsbyggandet Malmö/Lund - totalt husbyggande i mkr svarar normalt för omkring 15 procent av hus byggandet i regionen. Byggstarten för Max IV med en sammanlagd investeringsvolym på omkring 1 8 miljoner kronor drog tillsammans med nya högskolelokaler på Universitetsholmen i Malmö upp det offentliga byggandet till drygt 3 miljoner kronor 212. Andelen av regionens husbyggande ökade till 25 procent. som sjönk ihop ordentligt under 212. Jämfört med året innan halverades byggstarterna och jämfört med 21 återstår bara en tredjedel av marknaden. Men produktionsberedskapen är betydande med en stor projektreserv. Investeringarna i handelslokaler har däremot gått bra de senaste två åren med byggstart för projekt som Triangeln och Mobilia. Men projektreserven är inte så stor och kommer knappast att kunna upprätthålla de senaste två årens produktionsnivå. Investeringarna inom besöksnäringen ökade när Malmös nya kongress- och konserthus började byggas. De närmaste åren påbörjas också byggandet av ESS-anläggningen med en beräknad byggkostnad av 14 miljoner kronor. Investeringarna i vårdlokaler varierar kraftigt mellan åren i takt med att större om- och nybyggnader startas. Under 211 ökade byggstarterna till närmare 1 5 miljoner kronor som en följd av utbyggnader av SUS Lund och en ny psykiatrisk klinik. De närmaste åren kommer byggaktiviteten att ligga kvar på en relativt normal nivå. Längre fram finns ny- och ombyggnaden av UMAS som beräknas kosta omkring 6 miljoner kronor och omfatta 13 kvadratmeter. 34

5 ByggAnalys Själland Oförändrad marknad Husbyggandet i regionen var i stort sett oförändrat under 212. Bostadsbyggandet står i stort sett stilla och investeringarna i kommersiella lokaler fortsätter att falla liksom övriga hus. Investeringar i offentliga lokaler ökade under 212. Bostadsbyggandet i regionen har inte riktigt återhämtat sig efter 29. Bostadsbyggandet svarade under förra året för knappt 3 procent av den totala husbyggnadsmarknaden. Det är väsenligt mindre än före 29. Men bostadsbyggandet är stommen i regionens byggmarknad. Småhusbyggandet är den klart största delmarknaden med ett stabilt läge och ökade investeringar under 212. Det ser inte lika bra ut för investeringarna i flerbostadshus som har backat kraftigt även i jämförelse med 29. Under senare år har investeringarna i stor utsträckning varit koncentrerade på modernise ring av fastighetsbetåndet. Nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus var i stort sett obefintlig under 211 men ökade sedan under 212 till omkring 15 påbörjade lägenheter. Det kan jämföras med regionens produktion av lägenheter i flerbostadshus för ett antal år sedan som periodvis Övrigt husbyggande låg över 1 lägenheter. Investeringarna i omsorgs boende och seniorbostäder är stabila och större än investeringarna i flerbostadshus. Däremot byggs det inga studentbostäder i regionen Investeringarna i övriga hus handlar i första hand om industrins investeringar i produktionsanläggningar. Den årliga variationen är betydande. Under 212 påbörjades industriprojekt för omkring 35 miljoner kronor. Året innan startades projekt för närmare 1 5 miljoner kronor då Novo Nordisk A/S började bygga en ny produktionsanläggning på 2 kvadratmeter. Industrins bygginvesteringar svarar i genomsnitt för omkring 35 procent av marknaden. De senaste tio årens näst största byggmarknad var lager- och logistik lokaler som dock de senaste åren varit väsentligt lägre än tidigare. Fritidsanläggningar, framför allt idrottshallar utgör omkring 15 procent av marknaden. De totala investeringarna i kommersiella lokaler har fortsatt minska efter 29. Under 212 låg nyproduktionen på omkring 4 kvadratmeter. Det var 15 procent lägre än året innan och ungefär 7 procent lägre än under toppåren 27/28. Investeringar i kontorslokaler utgör normalt ungefär en fjärdedel av marknaden. Men inte de två senaste åren då investeringsnivån backat kraftigt. Nyproduktionen Själland - totalt husbyggande mkr Investeringarna i offentliga lokaler fördubblades under 212 då ett nytt fängelse började byggas i Guldborgsund. Projektet omfattar omkring 3 kvadratmeter och beräknas kosta omkring 7 miljoner kronor. Den underliggande marknaden var stabil. Investeringar i den kommunala skolan är en stabil marknad med ganska liten årlig variation i byggstarterna. Men 212 ser marknaden ut att ha ökat kraftigt. I det av kontorslokaler har de senaste två åren inte varit större än omkring 5 kvadratmeter per år. I genomsnitt under de tio senaste åren har nyproduktionen legat på 2 kvadratmeter. Nyproduktionen av handelslokaler har ökat något jämfört 29. Under 212 påbörjades omkring 35 kvadratmeter handelslokaler. Det är ungefär 65 procent lägre än under högkonjunktur åren Investeringar inom besöksnäringen har aldrig varit särskilt stora i regionen. Under 212 påbörjades inte mer än 3 kvadratmeter lokaler. Den lägsta nivån på tio år. närmaste en fördubbling jämfört med en långsiktigt normal nivå. Nyproduktionen ökade till 3 kvadratmeter, vilket är lite högre än genomsnittet för de senaste tio åren. Byggandet av övriga offentliga lokaler framför allt olika typer av samlingslokaler har ökat de senaste åren. Regionens största lokala marknad är Roskilde som sett över tid svarar för omkring 2 procent av regionens offentliga byggande. 35

6 ByggAnalys Nordvästra Skåne Tillväxt Husbyggandet fortsätter att öka med framför allt en stark utveckling av bostadsinvesteringarna och det offentliga byggandet. Bostadsbyggandet är stommen i regionens byggmarknad. Närmare hälften av de totala investeringarna är som regel ny- och ombyggnader av bostäder. Investeringarna inom bostadssektorn har ökat under de senaste åren. Flerbostadshus svarade de två senaste åren för närmare 7 procent av bostadsproduktionen. Investeringarna har mer än fördubblats under 211/212. Det är framför allt nyproduktionen i Helsingborg som gått starkt under de senaste åren. Byggstarterna har mer än fördubblats. Till den positiva bilden hör också väsentligt ökade byggstarter i Höganäs och Ängelholm. På den negativa sidan finns Landskrona som inte startade ett enda projekt under 212. Investeringsplanerna för lägenheter i flerbostadshus är ockå betydande i Helsingborg men ockå i Höganäs och Ängelholm. Småhusproduktionen ökade under 212 men inte i samma takt som produktionen av flerbostadshus. Och produktionen är inte lika Övrigt husbyggande Övrigt husbyggande svarar för omkring 2 procent av regionens husbyggande. De senaste fem åren har investeringarna i genomsnitt legat på omkring 6 miljoner kronor år. På den nivån har investeringarna legat de senaste två åren. Omkring 6 procent avser investeringar i industrilokaler. Till skillnad från rätt många andra regioner är indusdtrilokaler en förhållandevis stor marknad i regionen. Och det är framför allt investeringar i koncentrerad till Helsingborg. Produktionen av olika typer av specialbostäder är liten. Seniorbostäder har hittills inte byggts i någon större omfattning men projekt reserven är stor. Studentbostäder byggs i stort sett inte alls logistiklokaler. I investeringsplanerna finns ett flertal stora logistikprojekt som kan realiseras under de närmaste åren. Investeringarna i fritidsanläggningar varierar mellan åren. Under 212 byggstartades nya Olympia i Helsingborg, vilket drog upp investeringsnivån. Några liknande projekt finns inte de närmaste åren. Men projektreserven är stor. Nordvästra Skåne - totalt husbyggande i mkr De totala investeringarna i kommersiella lokaler gick helt opåverkade genom krisåret 29. Produktionen av kommersiella lokaler fördubblades och den totala investeringsnivån har därefter legat på ungefär samma höga nivå. Investeringarna i handelslokaler svarar för omkring 65 procent av det kommersiella byggandet i regionen. Under 212 ökade nyproduktionen av handelslokaler främst genom att Hornbach Byggmarknad AB började bygga ett nytt varuhus i Väla handelsområde på totalt 18 kvadratmeter. Investe ringarna i handelslokaler ligger till största delen i Helsingborg. Under de senaste fem åren tog Helsingborg hand om närmare 7 procent av handelns bygginvesteringar. Produktionen av kontorshus är liten och ojämn. Under 212 halve rades byggstarterna. I genom snitt ligger de totala investe ringarna i kontorslokaler på omkring 1 miljoner kronor per år och huvud delen av investeringarna görs i Helsingborg. De totala investeringarna i offent liga lokaler mer än fördubblades under 212. Kommunala skolor är huvudmarknaden som normalt svarar för omkring 65 procent av det offentliga byggandet i regionen. Byggstarterna ökade under 212. Helsingborg svarar för omkring 3 procent av investeringarna i skolor. Investeringarna i vårdlokaler har legat på en mycket låg nivå de senaste åren. Nyproduktionen är praktiskt taget obefintlig. Investeringarna i vårdlokaler varierar också kraftigt mellan åren. I investeringsplanerna finns dels en större utbyggnad av Helsingborgs Lasarett med omkring 35 kvadratmeter och en ombyggnad till enskilda patientrum. Byggkostnaden för de här projekten beräknas ligga på omkring 1 8 miljoner kronor. Samlingslokaler svarar för omkring tio procent av det offentliga byggandet. Under 212 ökade byggstarterna. 36

7 ByggAnalys Övriga Skåne Positiv trend Husbyggandet ökade kraftigt när produktionen av Östra Centrum startades under 212. Bostadsbyggandet föll tillbaka något jämfört med året innan. De totala investeringarna i bostäder minskade under 212 med 35 procent. Nyproduktionen halverades medan moderniseringen av fastighetsbeståndet var oförändrad jämfört med tidigare år. Bostadssektorn svarar som regel för drygt 3 procent av husbyggandet i regionen men 212 föll andelen till 2 procent. Bostadsbyggandet i Kristianstadsregionen gick tillbaka med omkring 4 procent och med unge fär lika mycket i Ystadstadsregionen. I Hässleholmsregionen backade bostadsproduktionen med 7 procent. Det var bara i Eslövs regionen som den totala bostadsproduktionen ökade under 212. Nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus minskade med omkring 25 procent och nyproduktionen av gruppbyggda småhus ökade under 212. Produktionen av olika typer av specialbostäder föll tillbaka med 8 procent jämfört året innan. Det berodde huvusakligen på att två Övrigt husbyggande stora projekt för trygghets boende startades under 211 i Ystad och Hässleholm. Produktionen av lägen heter i trygghetsboenden sett över längre period var ganska normal 212. Investeringarna i omsorgsboenden förändrades inte mycket Investeringarna i kommersiella lokaler ökade både 211 och 212. utgör normalt omkring 15 procent av byggmarknaden. Under 212 ökade den till närmare 4 procent. Byggstarten för Östra Centrum som omfattar totalt omkring 45 kvadratmeter lokaler och har en byggkostnad på omkring 1 miljoner kronor svarade Övriga Skåne - totalt husbyggande i mkr för hela tillväxten i kommersiella lokaler 212. Investeringarna i handelslokaler ökade under 212 från omkring 3 miljoner kronor till 1 2 miljoner kronor genom Östra Centrum. Investeringsplanerna omfattar också ett nytt handelsområde i Kristianstad på omkring 7 kvadratmeter. Investeringar i kontorshus svarar normalt för omkring 2 procent av de lokala byggmarknaderna. Några mer omfattande investeringar i besöksnäringen har hittills inte gjorts i regionen. Investeringsplanerna är inte heller särskilt stora. Skolor svarar för drygt 5 procent av de totala investeringarna i offentliga lokaler. Marknaden är förhållandevis stabil med i stort sett samma totala investeringsnivå varje år. Nyinvesteringarna svarar för ungefär hälften av de totala investeringarna. De totala investeringarna inom sektorn ökade ganska kraftigt under 212. Samtliga delmarknader ökade men fritidsanläggningar ökade mest genom byggstarten för Ystad Arena och Norrevångshallen i Eslöv. Investeringarna i industri- och logistiklokaler ökade. Investeringsplanerna innehåller ett par stora projekt som kan bidra till att hålla investeringsnivån oförändrad. I Ystad planerar EWP Windtower Produktion AB att bygga en ny produktionsanläggning och Jernhusen AB planerar att bygga en ny underhållsdepå. utgör omkring 15 procent av husbyggandet i regionerna. Investeringarna har i stora drag varit oförändrade under de senaste fem åren. De totala investeringarna i offent liga lokaler ligger ungefär på samma nivå i alla lokala marknader utom i Eslövsregionen där offent liga lokaler är en mycket lit en marknad. 37

8 ByggAnalys Västra Hamnen Vad händer? Västra Hamnen är Malmös prioriterade stadsutvecklingsom råde. Det finns flera andra men det är i Västra Hamnen det händer och så kommer det att vara i ytterligare många år. Fören - Wihlborgs senaste kontorsprojekt i Malmös mest expansiva stadsdel Dockan. Foto: Wihlborgs. Västra Hamnen har länge varit Malmös centrala stadsutbyggnadsområde. Det finns flera andra men inget där det händer så mycket. Och Västra Hamnen är långt ifrån färdigbyggt. Det finns mycket kvar trots att utbyggnaden har pågått ett tiotal år vid det här laget. De senaste fem åren har byggstarterna i området stadigt ökat. Under 212 påbörjades projekt för sammanlagt omkring 2 5 miljoner kronor. De senaste åren har investeringarna i bostädet tagit fart även om byggstarterna minskade under 212. Men byggplanerna är betydande med bland annat en fortsatt utbyggnad av Dockanområdet i JMs regi. Längre fram finns Peabs Varvstaden som planeras för både bostäder och lokaler. Totalt kommer omkring 1 5 bostäder att byggas och lokalytan kan nog närma sig 1 kvadrat meter. Det är också en investering i flermiljardklassen. Produktionen av lokaler ökade under 212 när Skanska AB startade det nya kongress- och konserthuset Malmö Live som innehåller 6 kvadratmeter lokaler. 4 Västra Hamnen total byggmarknad mkr 25 Västra Hamnen kommersiella lokaler mkr 1 Västra Hamnen bostäder mkr

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö. årsredovisning 2009 NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö Visste du att......de senaste tjugo åren har Malmöborna blivit tre år yngre? Sid 11...det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under

Läs mer

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004 Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2 Den ekonomiska utvecklingen Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit mycket positiv det senaste året. 2 räknar KI med att tillväxten ska bli ca 3,8 % vilket är

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Byggindustri på högvarv

Byggindustri på högvarv Nr 1 215 25 februari Byggindustri på högvarv Motorn i svensk ekonomi hushållen får byggindustrin att gå upp i högvarv. Det är främst produktionen av nya bostäder som stiger snabbt, men uppgången på byggmarknaden

Läs mer

Årsredovisning ncc 2006

Årsredovisning ncc 2006 Årsredovisning NCC 2006 INNEHÅLL Detta är NCC 1 Vd kommenterar 2 Koncernöversikt 6 Strategisk inriktning 10 Finansiella mål och utdelningspolicy 13 Marknad och konkurrenter 16 Medarbetarna 22 Miljö och

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Rapport 2014:16. Bostadsmarknaden i Norden 1980 2012

Rapport 2014:16. Bostadsmarknaden i Norden 1980 2012 Rapport 2014:16 Bostadsmarknaden i Norden 1980 2012 Bostadsmarknaderna i Norden 1980 2012 Boverket mars 2014 Titel: Bostadsmarknaderna i Norden 1980-2012 Rapport: 2014:16 Utgivare: Boverket mars 2014

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer