Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:"

Transkript

1 Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54 Industri och lager 55 Fritidsanläggningar 56 Solna Stad Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp på marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. Hyggligt De flesta byggmarknader går fortfarande rätt bra enligt RBI/ByggFaktas databas. Det är egentligen bara inom bostadsbyggandet som det ser lite mer dystert ut med 15-2 procent mindre byggstarter under det senaste året. Och det kan säkert fortsätta ned ytterligare i takt med att hushållen blir alltmer upptagna med att betala den ökade räntenotan och bankerna blir alltmer ovilliga att låna ut pengar på toppen. Men i övrigt ser det fortfarande ganska bra ut med överlag högre orderingång för byggentreprenörer och arkitekter det senaste året. Just nu! HAKI Ram Al :- (Komplett paket 15,3 x 6,5 m) + = Med ställningssystem i höghållfast stål och aluminium har vi sänkt vikten med 25-5%, med bibehållen styrka och lastklassning. Du bygger snabbare och smidigare, samtidigt som det är skonsamt mot din personal. Fler smarta lösningar hittar du på Välkommen! HAKI AB SE Sibbhult, Sweden Tel Fax

2 Nordisk ByggAnalys Husbyggandet Ingen större kris RBI/ByggFaktas databas visar att aktiviteten inom husbyggandet är oförändrat stark. Ingen av de fyra indikatorer för marknadens dagsläge som ByggFakta Projektnytt använder visar några tecken på att tappa fart. Bostadsbyggandet har försvagats något medan övrigt husbyggande förstärkts. Inflödet av nya projekt till marknaden Projektering husbyggande jan apr jul okt jan apr jul okt Marknadsförutsättningarna för byggmarknaden försvagas. Prognoserna för den ekonomiska tillväxten i Sverige dras ned. Konjunkturinstitutet presenterade i slutet av augusti ett scenario med en tillväxttakt på 1,7 procent för 28 och på 1,4 procent för 29. Klart lägre än i våras men slog sedan till med tillväxttakt på 3,3 procent för 21. Klart högre än i våras. Och någon större kris inombyggandet blir det inte enligt KI som räknar med en fortsatt tillväxt på några procent per år. Utvecklingen i RBI/Bygg- Faktas databas pekar på att akti viteten på marknaden fortsätter att vara hög. Investerarna inom husbyggandet har fortsatt att lansera projekt i ungefär samma höga takt som förra året. Tempot inom bostadsbyggandet har dämpats något. Det kompenseras mer än väl av lokalbyggandet. Inte heller projekteringen visar några tecken på att försvagas; tvärtom ser det enligt RBI/ByggFaktas databas ut att att bli ytterligare ett rekordår. Och det är bostadsbyggandet som efter en försvagning under 27 nu åter ökar. Projekteringen av nya handelslokaler ligger än så länge klart högre än under föregående år. Byggföretagen har gott om jobb. Orderingången inom övrigt husbyggande har hittills i år legat något högre än året innan enligt RBI/ByggFaktas databas. I månadsskiftet augusti/september låg orderingången inom husbyggandet omkring tio procent högre än året innan. Byggstarterna inom husbyggandet ligger i stort sett på samma nivå som året innan men det är en klar skillnad mellan bostadsbyggandet och övrigt husbyggande. Entreprenadupphandlingar husbyggande Byggstarter husbyggande jan apr jul okt jan apr jul okt

3 Nordisk ByggAnalys Bostäder Minus 2% 3 2 Byggstarter flerbostadshus antal lgh löpande årsvärde Marknadsförutsättningarna är inte lika glimrande som under de senaste åren. Det är helt klart ett skifte från säljarens till köparens marknad på gång. Det avspeglas i RBI/ByggFaktas databas genom en rätt ordentlig tillbakagång för byggstarterna det senaste året Byggstarter 28 Färdigställda bostäder 28/ KI räknar i sin augustiprognos med att nyproduktionen av bostäder under 28 stannar på omkring 15 lägenheter i flerbostadshus och omkring 13 lägenheter i små hus. För 29 och 21 räknar KI med att byggstarterna ökar till 18 lägenheter i flerbostads hus och 14 lägenheter i småhus. Byggstarterna har backat ganska ordentligt sedan toppnivån i december 26. Beroende lite på hur man räknar låg det löpande årsvärdet för byggstarterna av lägenhet er i flerbostadshus mellan 15 och 17 lägenheter i månads skiftet augusti/september. Årstakten i nyproduktionen låg i månadsskiftet augusti/september på minus 15-2 procent. Även moderniseringen av bostadsbeståndet backar. Men helt dystert ser det ändå inte ut. Tittar man lite tidigare i produktionskedjan visar RBI/ ByggFaktas databas att projekteringen av bostäder, efter ett ganska skarpt fall under 27, åter ökar. Upphandlingsvolymen låg i augusti 1-15 procent högre än året innan. Och även antalet upphandlade projekt ökar. Bostadsinvesterarna reagerade på en gång när regeringen meddelade att de offentliga investeringsstöden skulle tas bort vid årsskiftet 26/27. I augusti 27 låg inflödet av nya projekt 25 procent lägre än året innan. Men där låg också vändpunkten; inflödet av nya projekt till marknaden förstärktes successivt trots att marknadsläget försämrats genom stigande räntekostnader och en under 28 allmänt stigande prisnivå Konjunkturinstitutets bostadsprognos Tillskott av nya bostäder ANT LGH KI har som alla andra problem med att tolka de forcerade byggstarterna för lägenheter i flerbostadshus hösten 26 som stannade på närmare 32 lägenheter. Samtliga betraktar KI som verkliga byggstarter 26. Och därmed blir det också ett rätt brant fall i produktionen 28 och 29 på sammanlagt sju procent. Tillskottet av nya lägenheter nådde en topp under 27. RBI/ByggFaktas databas pekar på att antalet nya lägenheter som når marknaden kommer att minska från omkring 3 till drygt 2 under Flerbostadshus Gruppbyggda småhus Förutsättningarna KIs augustiprognos ger en rätt ljus bild av bostadsbyggandets marknadsförutsättningar Tillväxttakten i ekonomin tar fart 21 och når drygt tre procent. Det är långt över den genomsnittliga tillväxten de senaste 2 åren. Hushållens disponibla inkom ster ökar med drygt tre procent per år. Också det långt över genomsnittet för de senaste två decennierna. Den privata konsumtionen tar fart redan nästa år och har enligt KIs beräkningar en tillväxttakt på drygt tre procent 21. KI räknar med att Riksbanken successivt sänker styrräntan till 3,5 procent 21. Det är inte särskilt lågt men ungefär som genomsnittet för den senaste konjunkturcykeln. Inflationstakten dämpas. Under 28 ligger inflationen på 3,7 procent och 21 på 1,7 procent. Och sen kan man lägga till det demografiska scenariot som pekar på kraftig uppgång i efterfrågan i början av nästa decennium. 51

4 Nordisk ByggAnalys Kontorslokaler Ingen dramatik 1 75 Kontorslokaler Löpande årsvärde kvm Byggstarterna har fortsatt upp i takt med den starka konjunkturen. Investerarna är uppenbarligen försiktiga jämfört med läget i den förra högkonjunkturen. Den lågkonjunktur som inletts 28 kommer säkert att dämpa byggstartena men någon större effekt på utbudet blir det inte. Byggmarknaden 27/28 Utbudet 29/21 Under 27 startades omkring 45 kvadratmeter nya kontorslokaler. Det var lite lägre än året innan. Under 28 kommer den totala byggvolymen i byggstartade projekt att ligga på ungefär samma nivå; omkring 45 kvadratmeter men med en fallande tendens. I augusti låg årstakten på närmare 5 Under femårsperioden startades sammanlagt omkring två miljoner kvadratmeter nya kontorslokaler i landet. Omkring 6 procent av investeringarna låg i storstadsområdena. I Storstockholm startades sammanlagt omkring 65 kvadratmeter nya kontor under perioden. I Stormalmö startades 3 kvadratmeter och i Storgöteborg 25 Kontorsprojekt med en total yta över 1 kvadratmeter är inte så dominerande Marknadsförutsättningar Marknadsförutsättningar försämras under de närmaste åren när den ekonomiska tillväxttakten backar ned till omkring en procent per år. Men redan 21 ligger en förstärkning av konjunkturen på lut. KI räknar med kraftiga 3,3 procents tillväxt. Lägg till IMFs bedömning för perioden så ser marknadsläget avsevärt mycket som man skulle kunna tro. För hela femårsperioden hand lar det omkring 4 procent av marknadsvolymen. Storleken på den underliggande marknaden av små och medelstora kontor har i stort varje år legat omkring 25 kvadratmeter per år Utbudet av nya kontorslokaler Nationell marknad KVM bättre ut. Till skillnad från den föregående högkonjunkturen har vakansgraden inte skenat iväg. Och hyresnivåerna har inte rasat trots att halva lågkonjunkturen nästan är passerad Investeringsplaner De ganska betydande byggstarterna de senaste åren leder till att utbudet av nya kontorslokaler ökar under 28. Därefter minskar utbudet sannolikt med mot 3-35 kvadratmeter per år. Men de regionala skillnaderna är stora. I Stockholmsregionen kommer utbudet att fortsätta upp även 29 som en följd av den betydande mängden startade projekt under de senaste åren. I Stockkholmsregionen kommer utbudet att ligga kvar på en hög nivå även 21. Marknadsutvecklingen i Malmö är på kort sikt lite svagare. Under 28 minskar byggstarten till drygt 5 kvadratmeter under 28. Det är ungefär en halvering av byggstarterna jämfört med åren innan. Och projektreserven för 29 innehåller nästan inga projekt alls. Göteborgsregionen är en helt annan marknad. Investeringarna i kontorslokaler är relativt stabila. De närmaste fem åren omfattar de kända investeringsplanerna omkring 1,4 miljoner Projekten ligger i storstadsregionerna där RBI/ByggFaktas databas sammanlagt redovisar omkring 1,2 miljoner kvadratmeter planerade kontorsprojekt. Jämfört med de realiserade projektens två miljoner kvadratmeter är det en uppenbart lite projektreserv. Långt ifrån alla projket i investeringsplanerna kommer att kunna realiseras under perioden som inleds med en period av svag tillväxt i svensk ekonomi men som avslutas med en ganska ordentlig konjunkturuppgång enligt de senaste prognoserna. Men under perioden kommer det tillkomma en hygglig volym av nya projekt. Under lågkonjunkturår har byggvolymen i nytillkommande projekt legat omkring 3 Under högkonjunkturår har inflödet av nya projekt legat på drygt 5 Lågt räknat bör den totala projektreserven under perioden ligga i trakterna av tre miljoner kvadratmeter, varav kända 1,4 miljoner 52

5 Nordisk ByggAnalys Handelslokaler Tillbakagång Investeringarna i nya handelslokaler var rekordhöga 27. Takten i utbyggnaderna kommer att dämpas. Det allt sämre konjunkturläget sätter en viss press på investerarna. Prognoserna för hus hållens inkomstutvecklingen är inte helt avskräckande. Mdkr Handelslokaler Byggstarterl löpande årsvärde Marknaden Utbudet 29/21 Marknadsförutsättningarna Hushållens disponibla inkomster ökar i stort sett i samma takt som tidigare enligt KIs senaste bedömning; med 3,4 procent i år, 3,2 procent undet 29 och tre procent under 21. Det är en årlig tillväxttakt som ligger långt över de senaste två decenniernas genomsnitt på dryga två procent per år. KI räknar med att Byggstarterna ökade under 27 till lite drygt en miljon Det är en rek ordhög nivå som sannolikt inte kommer att överträffas på ett bra tag. Närmare 3 projekt med en lokalyta över 1 kvadratmeter startades bland annat utbyggnader i Stora Bernstorps industriområde i Burlöv, Påljungshage i Nyköping och en ny galleria i Liljeholmen. Byggstarterna blir inte lika stora de närmaste åren. Bygg- Fakta Projektnytt räknar med att omkring 65 kvadratmeter nya handelslokaler kommer att startas 28. Antalet stora handelsprojekt med en lokalyta över 1 kvadratmeter halveras. I början av året byggstartades Emporia; det nya shoppingcentret i Hyllie utanför Malmö. Projektet omfattar bland annat omkring 6 kvadratmeter handel. IKEA byggstartade en utbyggnad i Uppsala med omkring 35 kvadratmeter och startar under hösten ett nytt projekt i Svågertorp utanför Malmö på omkring 3 Lågkonjunkturen sätter press på utbyggnadstakten 29/ 21 men omkring 1,2-1,3 miljoner kvadratmeter nya handelslokaler ligger inom räckhåll under perioden med byggstart för bland annat Scandi navian Mall i Solna. 1 Utbudet av nya handelslokaler Nationell marknad KVM den privata konsumtionen i år ökar med blygsamma 1,6 procent. Den låga tillväxttakten blir dock enligt KI inte långvarig. Redan nästa år ligger tillväxten på drygt två procent och 21 på höga 3,1 procent. KI räknar också med att prisökningstakten börjar avta 29 för att 21 åter ligga långt under Riksbankens inflationsmål på 2 procent. De omfattande byggstarterna under 27 leder till att omkring 8 kvadrat meter nya handelslokaler färdigställs under 28. Till de större projekten hör bland annat Påljungshage utanför Nyköping med 27 kvadratmeter, Sickla Galleria 2 på 24 kvadratmeter i Nacka och Hornbach byggmarknad i Botkyrka på Investeringsplaner Investeringsplanerna för de närmaste fem åren omfattar totalt omkring 2,7 miljoner kvadratmeter handelslokaler. Det kan jämföras med byggstarterna de senaste fem åren på sammanlagt 3,4 miljoner Ungefär en tredjedel av inves teringarna ligger i de tre storstadsområdena. Uppsalaregionen har hittills Sen minskar utbudstrycket 29/21. Enligt ByggFakta Projektnytts beräkningar hamnar utbudet på omkring 6 kvadratmeter per år. inte byggt affärslokaler i nämnvärt stor omfattning; under de senaste fem åren byggstartades totalt omkring 5 Men i och med att den nya sträckningen av E4 blev klar ändrades marknadsförutsättningarna radikalt. Regionens investeringsplaner är nu landets tredje största. Och ligger på samma nivå som Göteborg och Malmö med omkring 2 Nya stora utbyggnadsregioner för handeln är också Helsingborgsregionen och Uddevallaregionen som också kan redovisa utbyggnadsplaner på närmare 2 kvadrat meter de närmaste fem åren. 53

6 Nordisk ByggAnalys Industri och lager Logistik Byggstarter industrilokaler Löpande årrvärde årsvärde 2 Mkr 15 Investeringarna i industri och logistiklokaler är inne i en hygglig tillväxtfas där framför allt logistiklokaler och gruvnäringen ger stöd åt marknaden. På bara några år har bilden av en trött marknad ändrat karaktär Marknaden 27/28 Investeringarna De senaste två åren har tempot i produktionen av industri- och lagerlokaler ökat väsentligt. Till nivåer som är betydligt högre än under den föregående högkonjunkturen. En väsentligt del av de ökade investeringarna står gruvindustrin för. Och till skillnad från tidigare är det nu fler än LKAB som driver marknaden. Under 28 startade Boli den arbetet med det nya antikningsverket i Aitikgruvan. Det är en total investering i storleksordningen fem miljarder kronor varav drygt en miljard utgör bygg- och anläggningsarbeten. LKAB startade arbetet med den nya huvudnivån. Arbetet beräknas pågå i olika etapper fram till 215. Den totala investeringen ligger i trakterna av sex miljarder kronor. Lappland Goldminers räknar med att investera drygt en miljarder kronor i Fäbolidens gruva med byggstart om Marknadsförutsättningarna Trots lågkonjunktur 28 och 29 räknar inte KI med att investeringstakten förändras på något dramatiskt vis. Exporten fortsätter att öka med några procent per år. De totala bruttoinvesteringarna beräknas också öka med några procent per år. Tillväxten i industrins byggande dämpas ordenligt efter de senaste åren uppgång men det ett par år om projektet får alla tillstånd som behövs. Investeringarna i lager- och logistiklokaler har de senaste åren svarat för en allt större andel av de totala bygginvesteringarna. Under 27 startades projekt för omkring fyra miljarder kronor och den nivån blir det också Mkr Industri- och lagerlokaler Investeringar i mkr Nyproduktion går uppåt. Och i KIs perspektiv fortsätter de privata tjänstenäringarna att bygga. Visserligen med en lite lägre tillväxttakt än tidigare men ändå tillväxt. De offentliga myndigheterna beräknas också öka sina investeringar i byggnader och anläggningar. Ombyggnad Logistiklokaler Under 27 startades sammanlagt omkring 64 kvadratmeter lagerlokaler i landet. I år kommer byggstarterna inte riktigt upp i den nivån. Byggstarterna stannar på omkring 6 kvadratmeter nya lagerlokaler. Under de senaste fem åren startades i genomsnitt 52 kvadratmeter logistiklokaler per år. Investeringsplanerna för de De kända investeringsplanerna för de närmaste fem åren uppgår till omkring 16 miljarder kronor. Den traditionella industrin redovisar investeringsplaner på knappt tio miljarder kronor. De totala investeringarna i industri- och lagerlokaler ökar under 28/29 till drygt tio miljarder kronor. ByggFakta Projektnytt räknar med att lågkonjunkturen 28/29 kommer att dra ned byggstarterna under 29. Och det får effekt på produktionen 21. Ett nyckelprojekt de närmaste åren är utbyggnaden av Ortvikens Pappersbruk som är en investering på mer än,5 miljarder kronor. Ett par stora logistikprojekt kan startas. Lidl planerar ett nytt centrallager i Rosersberg som seglar upp som ett av de stora logistiknaven. Ikea planerar att bygga ut lagerkapaciteten i Älmhult med ytterligare 8 närmaste fem åren är inte omfattande. Planvolymen omfattar totalt inte mer än drygt 5 kvadratmeter lagerlokaler i kända projekt. Och det räcker inte på långa vägar för att upprätthålla de senaste årens investeringsnivå. Den genomsnittliga tillför - seln av nya projekt till marknaden ligger på 5 kvadratmeter per år med lägstanivåer under lågkonjunktur på 3 kvadratmeter och högstanivåer under högkonjunktur på 6 För de närmaste fem åren skulle den totala projektreserven vara av storleksordningen 2-2,5 miljoner kvadratmeter eller 5 kvadratmeter per år. Inte heller tillräckligt för oförändrad marknadsnivå. 54

7 Nordisk ByggAnalys Fritidsanläggningar Stark tillväxt 8 6 Fritidsanläggningar byggstarter Det har varit bra drag i den här marknaden ett längre tag men en långsammare tillväxt eller en mindre tillbakagång ligger på lut Fritidsanläggningar Idrottshallarna Intresset för att bygga olika typer av fritidsanläggningar har mer eller mindre exploderat de senaste åren. Och 27 blev lite av ett rekordår. Enligt RBI/ByggFaktas databas ökade byggstarterna från den totala investeringsvolymen från 4,8 miljarder kronor till 6,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan 26 och 27 stavas Malmö. Två stora arenor började byggas under 27; Malmö Arena och Swedbank Stadion med en sammanlagd investeringsvolym på 1,1 miljarder kronor. Under 28 kommer de totala byggstarterna i stort sett att ligga kvar på samma nivå som året innan på lite drygt sex miljarder kronor. Det finns inga riktigt tunga projekt utan marknaden 28 byggs upp av ett flertal medelstora anläggningar med investeringsvolymer på ett par hundra miljoner kronor, till exempel SkiStars nya upplevelseanläggning i Malung; Experium. Under 29 är det framför allt Swedbank Arena i Solna som håller byggstarterna på ungefär samma nivå som 27/28. Under 29 finns också Peabs ombyggnad av det gamla Ångkraftverket i Västerås till bland annat äventyrsbad med som en möjlighet. Investeringen ligger i trakterna av en miljon kronor Mkr Fritidsanläggningar Investeringar i mkr Investeringarna i idrottshallar har enligt RBI/Bygg Faktas under de senaste fem åren ökat från omkring 1,4 miljarder kronor 24 till omkring 4,5 miljarder kronor 28. Den största ökningen av investeringarna gäller generella idrottshallar där byggstarterna ökat från 7 miljoner till närmare 2 miljoner kronor 28. Även investeringar i simhallar har ökat kraftigt under de senaste fem åren. Byggstarterna har i stora drag fördubblats sedan 24. I jämförelse med den föregående högkonjunkturen är tillväxten ännu större. Investeringarna i ishallar ligger ganska konstant på några 1 miljoner kronor per år. Och tennishallar byggs nästan inte. Nyproduktion Regionerna Storstäderna svarade de senaste fem åren för ungefär en tredjedel av de totala byggstarterna. Stockholmsmarknaden har ökat kontinuerligt sedan de förra högkonjunkturen då investeringsnivån var väsentligt lägre än 28. Bilden av Malmömarknaden styrs till stor del av de stora arena projekt som startades 27. Ombyggnad Planerna De totala investeringsplanerna de närmaste fem åren uppgår till omkring 27 miljarder kronor enligt RBI/Bygg Faktas databas. Omkring en tredjedel av planvolymen finns i Stockholmsregionen. De stora projekten utgör omkring tio miljarder kronor. Dit hör - förutom Swedbank Arena i Solna - även den andra etappen av Malmö Arena Den regionala spridningen är betydande. Investeringar i fritids anläggningar görs i stort sett i alla regioner. I ett tiotal regionen har de totala investeringarna i fritidsanläggningar under de senaste fem åren legat på 6 till 7 miljoner kronor. Störst investeringsvolym fanns i Östersundregionen som enligt RBI/ByggFakta byggde för 9 miljoner kronor. Nästan lika mycket - 7 miljoner kronor - startades i Moraregionen. Investeringsvolymen var även rätt betydande i mindre självklara regioner som Gävle/ Sandviken, Västerås och Örebro där byggstarterna under de senaste fem åren låg betydligt över en halv miljard kronor. och en ny mulitarena intill Globen. Ett projekt med rätt många år på nacken är Viking Motor Park utanför Enköping. Projektet rullar nu på med en tänkt byggstart 211/212. Färdigställt blir det nordens största motorstadion. Golfresort Traryd drivs av DK Nordic AB. Förutom golfbana innehåller projektet ett flertal andra aktiviteter. Totalt beräknas anläggningen kosta omkring 1,1 miljarder kronor. Investeringsplanerna i den normala marknaden ligger på 17 miljarder kronor och här är det olika typer av idrottshallar som dominerar bilden. 55

8 Nordisk ByggAnalys Solna Tvärhet gång Solna kommun drar åt sig investeringar av olika typer. Investerarna är helt klart intresserade och Solnas läge som investerarmarknad är mycket starkt. Solna hör till de heta kommunerna i Stockholmsregionen. Kommunen för en mycket aktiv näringspolitik som uppenbarligen drar till sig intresset från ett stort antal privata investerare. Ett mycket lyckat drag var naturligtvis att lägga beslag på regionens stora arenaprojekt mitt framför näsan på Stockholms kommun som inte riktigt hängde med i svängarna. Initiativet med Solna Stationsområde med Nationalarenan för fotboll och Scandi navian Mall placerar kommunen bland de stora initiativ tagarna i landet för närvarande. Läget utmed E4 är naturligtvis inte heller helt fel. Arlanda korridoren drar. Och den kommande tvärspårvägen från Alvik försämrar inte direkt Solnas konkurrensläge. Bostadsbyggandet i kommunen är relativt stabilt. Och kommunen har ett par av de större exploateringsområden för bostäder i Stockholmsregionen; Järvastaden och Ulriksdalsfältet. Tillsammans med Sundbergs Ursvik kommer området utmed E18 att med tiden vara ett stadsområde med närmare 1 bostäder. Bostadsbyggandet i kommunen är i första hand koncentrerat kring Järvastaden AB som svarar för utbyggnaden av drygt 3 bostäder. Skanska AB, JM AB och Peab AB har stora intressen i kommunens bostadsbyggande. Däremot är inte NCC närvarande på den här marknaden. NCC har däremot desto större engagemang i Sundbybergs Ursvik. Investeringar i handelslokaler har inte riktigt varit kommu nens starka sida. Hittills. Men när arbetet med Scandinavian Mall startar under 29 föränd ras naturligtvis marknadsbilden. Det är landets i särklass största handelsprojekt med omkring 1 kvadratmeter butiksyta. Det allt kärvare konjunkturläget kanske sätter käppar i hjulet för projektet och byggstarten kanske senareläggs. Men anläggningen skall inte vara klar förrän 212 och då ligger projektet helt rätt med minst ett par års konjunkturuppgång. Kommunen har också planer på en kraftig förstärkning av Solna Centrum där bland annat 25 kvadratmeter nya handelslokaler skall byggas. Investeringarna i kontorslokaler har tidvis varit betydande i kommunen. Och det har hittills handlat om ett enda område i anslutning till E4; Frösunda. De senaste åren har kontorsbyggandet inskränkt sig till ett litet antal projekt och 27 var byggstarterna bara några 1 Det blir inte mycket mer under 28; omkring 1 Investeringsplanerna är dock omfattande. Under de närmaste fem åren handlar det om närmare 2 kvadratmeter kontorslokaler om konjunkturen tillåter. Det största utbyggnadsområdet finns i stadsdelen Ulriksdal där förutom bostäderna skall finnas plats för omkring 65 kvadratmeter kontor. Den planerade förstärkningen av Solna Centrum innehåller förutom bostäder och handel även omkring 25 kvadratmeter kontorslokaler Byggstarter i Solna Flerbostadshus Lgh Byggstarter i Solna Handelslokaler Kvm Byggstarter i Solna Kontorslokaler Kvm

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013 MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 213 Mars 214 Beräknad tillförsel av betongvaror 21-213 Prognos 214-216, 213 års priser Fabrikspriser, Mkr Förändring, procent 21 4 33 4 79 4 54 4 69 2 2 I

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Konjunkturrapport våren 2014

Konjunkturrapport våren 2014 Konjunkturrapport våren 2014 Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2012-09-07 Publicerad i september 2012 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se 1 (11) Bolånemarknaden

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö 212-4-27 NCC AB 1 Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Våren 211 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 1 Maj 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 5 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade med drygt 2 procent under 214, då cirka

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Triangeln, Sweden -10-24 NCC AB 1 Q3 i korthet Orderingång 12 383 (12 160) MSEK Orderstock

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2015-09-07 September 2015 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Tfn: E-post: Christian

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 2 Juni 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 4 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade även under första kvartalet, då nära

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

Nr 4 2014 10 december

Nr 4 2014 10 december Nr 4 2014 10 december Temperaturhöjning på Nordens byggmarknad Den samlade nordiska byggmarknaden förbättras successivt. Bilden är dock splittrad länderna emellan, där Island, Sverige och i viss mån Norge

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Sidan 3 Storstäder sätter nya bostadsrekord Sidan 6 Indikatorer i topp Sidan 7 Prisrekord i Stockholm Sidan 9 Acceleration i Göteborg Sidan 11 Optimism i Malmö

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer April 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Byggandet fortsätter öka efter den kraftiga uppgången 213 Bostadsbyggandet tog rejäl fart mot slutet

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under februari månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? Ett förslag till hur en idé att radikalt förändra byggandet skall kunna realiseras. Dr Sarah Philipson, assistant professor i Marketing, Hägskolan i

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer