Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:"

Transkript

1 Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54 Industri och lager 55 Fritidsanläggningar 56 Solna Stad Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp på marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. Hyggligt De flesta byggmarknader går fortfarande rätt bra enligt RBI/ByggFaktas databas. Det är egentligen bara inom bostadsbyggandet som det ser lite mer dystert ut med 15-2 procent mindre byggstarter under det senaste året. Och det kan säkert fortsätta ned ytterligare i takt med att hushållen blir alltmer upptagna med att betala den ökade räntenotan och bankerna blir alltmer ovilliga att låna ut pengar på toppen. Men i övrigt ser det fortfarande ganska bra ut med överlag högre orderingång för byggentreprenörer och arkitekter det senaste året. Just nu! HAKI Ram Al :- (Komplett paket 15,3 x 6,5 m) + = Med ställningssystem i höghållfast stål och aluminium har vi sänkt vikten med 25-5%, med bibehållen styrka och lastklassning. Du bygger snabbare och smidigare, samtidigt som det är skonsamt mot din personal. Fler smarta lösningar hittar du på Välkommen! HAKI AB SE Sibbhult, Sweden Tel Fax

2 Nordisk ByggAnalys Husbyggandet Ingen större kris RBI/ByggFaktas databas visar att aktiviteten inom husbyggandet är oförändrat stark. Ingen av de fyra indikatorer för marknadens dagsläge som ByggFakta Projektnytt använder visar några tecken på att tappa fart. Bostadsbyggandet har försvagats något medan övrigt husbyggande förstärkts. Inflödet av nya projekt till marknaden Projektering husbyggande jan apr jul okt jan apr jul okt Marknadsförutsättningarna för byggmarknaden försvagas. Prognoserna för den ekonomiska tillväxten i Sverige dras ned. Konjunkturinstitutet presenterade i slutet av augusti ett scenario med en tillväxttakt på 1,7 procent för 28 och på 1,4 procent för 29. Klart lägre än i våras men slog sedan till med tillväxttakt på 3,3 procent för 21. Klart högre än i våras. Och någon större kris inombyggandet blir det inte enligt KI som räknar med en fortsatt tillväxt på några procent per år. Utvecklingen i RBI/Bygg- Faktas databas pekar på att akti viteten på marknaden fortsätter att vara hög. Investerarna inom husbyggandet har fortsatt att lansera projekt i ungefär samma höga takt som förra året. Tempot inom bostadsbyggandet har dämpats något. Det kompenseras mer än väl av lokalbyggandet. Inte heller projekteringen visar några tecken på att försvagas; tvärtom ser det enligt RBI/ByggFaktas databas ut att att bli ytterligare ett rekordår. Och det är bostadsbyggandet som efter en försvagning under 27 nu åter ökar. Projekteringen av nya handelslokaler ligger än så länge klart högre än under föregående år. Byggföretagen har gott om jobb. Orderingången inom övrigt husbyggande har hittills i år legat något högre än året innan enligt RBI/ByggFaktas databas. I månadsskiftet augusti/september låg orderingången inom husbyggandet omkring tio procent högre än året innan. Byggstarterna inom husbyggandet ligger i stort sett på samma nivå som året innan men det är en klar skillnad mellan bostadsbyggandet och övrigt husbyggande. Entreprenadupphandlingar husbyggande Byggstarter husbyggande jan apr jul okt jan apr jul okt

3 Nordisk ByggAnalys Bostäder Minus 2% 3 2 Byggstarter flerbostadshus antal lgh löpande årsvärde Marknadsförutsättningarna är inte lika glimrande som under de senaste åren. Det är helt klart ett skifte från säljarens till köparens marknad på gång. Det avspeglas i RBI/ByggFaktas databas genom en rätt ordentlig tillbakagång för byggstarterna det senaste året Byggstarter 28 Färdigställda bostäder 28/ KI räknar i sin augustiprognos med att nyproduktionen av bostäder under 28 stannar på omkring 15 lägenheter i flerbostadshus och omkring 13 lägenheter i små hus. För 29 och 21 räknar KI med att byggstarterna ökar till 18 lägenheter i flerbostads hus och 14 lägenheter i småhus. Byggstarterna har backat ganska ordentligt sedan toppnivån i december 26. Beroende lite på hur man räknar låg det löpande årsvärdet för byggstarterna av lägenhet er i flerbostadshus mellan 15 och 17 lägenheter i månads skiftet augusti/september. Årstakten i nyproduktionen låg i månadsskiftet augusti/september på minus 15-2 procent. Även moderniseringen av bostadsbeståndet backar. Men helt dystert ser det ändå inte ut. Tittar man lite tidigare i produktionskedjan visar RBI/ ByggFaktas databas att projekteringen av bostäder, efter ett ganska skarpt fall under 27, åter ökar. Upphandlingsvolymen låg i augusti 1-15 procent högre än året innan. Och även antalet upphandlade projekt ökar. Bostadsinvesterarna reagerade på en gång när regeringen meddelade att de offentliga investeringsstöden skulle tas bort vid årsskiftet 26/27. I augusti 27 låg inflödet av nya projekt 25 procent lägre än året innan. Men där låg också vändpunkten; inflödet av nya projekt till marknaden förstärktes successivt trots att marknadsläget försämrats genom stigande räntekostnader och en under 28 allmänt stigande prisnivå Konjunkturinstitutets bostadsprognos Tillskott av nya bostäder ANT LGH KI har som alla andra problem med att tolka de forcerade byggstarterna för lägenheter i flerbostadshus hösten 26 som stannade på närmare 32 lägenheter. Samtliga betraktar KI som verkliga byggstarter 26. Och därmed blir det också ett rätt brant fall i produktionen 28 och 29 på sammanlagt sju procent. Tillskottet av nya lägenheter nådde en topp under 27. RBI/ByggFaktas databas pekar på att antalet nya lägenheter som når marknaden kommer att minska från omkring 3 till drygt 2 under Flerbostadshus Gruppbyggda småhus Förutsättningarna KIs augustiprognos ger en rätt ljus bild av bostadsbyggandets marknadsförutsättningar Tillväxttakten i ekonomin tar fart 21 och når drygt tre procent. Det är långt över den genomsnittliga tillväxten de senaste 2 åren. Hushållens disponibla inkom ster ökar med drygt tre procent per år. Också det långt över genomsnittet för de senaste två decennierna. Den privata konsumtionen tar fart redan nästa år och har enligt KIs beräkningar en tillväxttakt på drygt tre procent 21. KI räknar med att Riksbanken successivt sänker styrräntan till 3,5 procent 21. Det är inte särskilt lågt men ungefär som genomsnittet för den senaste konjunkturcykeln. Inflationstakten dämpas. Under 28 ligger inflationen på 3,7 procent och 21 på 1,7 procent. Och sen kan man lägga till det demografiska scenariot som pekar på kraftig uppgång i efterfrågan i början av nästa decennium. 51

4 Nordisk ByggAnalys Kontorslokaler Ingen dramatik 1 75 Kontorslokaler Löpande årsvärde kvm Byggstarterna har fortsatt upp i takt med den starka konjunkturen. Investerarna är uppenbarligen försiktiga jämfört med läget i den förra högkonjunkturen. Den lågkonjunktur som inletts 28 kommer säkert att dämpa byggstartena men någon större effekt på utbudet blir det inte. Byggmarknaden 27/28 Utbudet 29/21 Under 27 startades omkring 45 kvadratmeter nya kontorslokaler. Det var lite lägre än året innan. Under 28 kommer den totala byggvolymen i byggstartade projekt att ligga på ungefär samma nivå; omkring 45 kvadratmeter men med en fallande tendens. I augusti låg årstakten på närmare 5 Under femårsperioden startades sammanlagt omkring två miljoner kvadratmeter nya kontorslokaler i landet. Omkring 6 procent av investeringarna låg i storstadsområdena. I Storstockholm startades sammanlagt omkring 65 kvadratmeter nya kontor under perioden. I Stormalmö startades 3 kvadratmeter och i Storgöteborg 25 Kontorsprojekt med en total yta över 1 kvadratmeter är inte så dominerande Marknadsförutsättningar Marknadsförutsättningar försämras under de närmaste åren när den ekonomiska tillväxttakten backar ned till omkring en procent per år. Men redan 21 ligger en förstärkning av konjunkturen på lut. KI räknar med kraftiga 3,3 procents tillväxt. Lägg till IMFs bedömning för perioden så ser marknadsläget avsevärt mycket som man skulle kunna tro. För hela femårsperioden hand lar det omkring 4 procent av marknadsvolymen. Storleken på den underliggande marknaden av små och medelstora kontor har i stort varje år legat omkring 25 kvadratmeter per år Utbudet av nya kontorslokaler Nationell marknad KVM bättre ut. Till skillnad från den föregående högkonjunkturen har vakansgraden inte skenat iväg. Och hyresnivåerna har inte rasat trots att halva lågkonjunkturen nästan är passerad Investeringsplaner De ganska betydande byggstarterna de senaste åren leder till att utbudet av nya kontorslokaler ökar under 28. Därefter minskar utbudet sannolikt med mot 3-35 kvadratmeter per år. Men de regionala skillnaderna är stora. I Stockholmsregionen kommer utbudet att fortsätta upp även 29 som en följd av den betydande mängden startade projekt under de senaste åren. I Stockkholmsregionen kommer utbudet att ligga kvar på en hög nivå även 21. Marknadsutvecklingen i Malmö är på kort sikt lite svagare. Under 28 minskar byggstarten till drygt 5 kvadratmeter under 28. Det är ungefär en halvering av byggstarterna jämfört med åren innan. Och projektreserven för 29 innehåller nästan inga projekt alls. Göteborgsregionen är en helt annan marknad. Investeringarna i kontorslokaler är relativt stabila. De närmaste fem åren omfattar de kända investeringsplanerna omkring 1,4 miljoner Projekten ligger i storstadsregionerna där RBI/ByggFaktas databas sammanlagt redovisar omkring 1,2 miljoner kvadratmeter planerade kontorsprojekt. Jämfört med de realiserade projektens två miljoner kvadratmeter är det en uppenbart lite projektreserv. Långt ifrån alla projket i investeringsplanerna kommer att kunna realiseras under perioden som inleds med en period av svag tillväxt i svensk ekonomi men som avslutas med en ganska ordentlig konjunkturuppgång enligt de senaste prognoserna. Men under perioden kommer det tillkomma en hygglig volym av nya projekt. Under lågkonjunkturår har byggvolymen i nytillkommande projekt legat omkring 3 Under högkonjunkturår har inflödet av nya projekt legat på drygt 5 Lågt räknat bör den totala projektreserven under perioden ligga i trakterna av tre miljoner kvadratmeter, varav kända 1,4 miljoner 52

5 Nordisk ByggAnalys Handelslokaler Tillbakagång Investeringarna i nya handelslokaler var rekordhöga 27. Takten i utbyggnaderna kommer att dämpas. Det allt sämre konjunkturläget sätter en viss press på investerarna. Prognoserna för hus hållens inkomstutvecklingen är inte helt avskräckande. Mdkr Handelslokaler Byggstarterl löpande årsvärde Marknaden Utbudet 29/21 Marknadsförutsättningarna Hushållens disponibla inkomster ökar i stort sett i samma takt som tidigare enligt KIs senaste bedömning; med 3,4 procent i år, 3,2 procent undet 29 och tre procent under 21. Det är en årlig tillväxttakt som ligger långt över de senaste två decenniernas genomsnitt på dryga två procent per år. KI räknar med att Byggstarterna ökade under 27 till lite drygt en miljon Det är en rek ordhög nivå som sannolikt inte kommer att överträffas på ett bra tag. Närmare 3 projekt med en lokalyta över 1 kvadratmeter startades bland annat utbyggnader i Stora Bernstorps industriområde i Burlöv, Påljungshage i Nyköping och en ny galleria i Liljeholmen. Byggstarterna blir inte lika stora de närmaste åren. Bygg- Fakta Projektnytt räknar med att omkring 65 kvadratmeter nya handelslokaler kommer att startas 28. Antalet stora handelsprojekt med en lokalyta över 1 kvadratmeter halveras. I början av året byggstartades Emporia; det nya shoppingcentret i Hyllie utanför Malmö. Projektet omfattar bland annat omkring 6 kvadratmeter handel. IKEA byggstartade en utbyggnad i Uppsala med omkring 35 kvadratmeter och startar under hösten ett nytt projekt i Svågertorp utanför Malmö på omkring 3 Lågkonjunkturen sätter press på utbyggnadstakten 29/ 21 men omkring 1,2-1,3 miljoner kvadratmeter nya handelslokaler ligger inom räckhåll under perioden med byggstart för bland annat Scandi navian Mall i Solna. 1 Utbudet av nya handelslokaler Nationell marknad KVM den privata konsumtionen i år ökar med blygsamma 1,6 procent. Den låga tillväxttakten blir dock enligt KI inte långvarig. Redan nästa år ligger tillväxten på drygt två procent och 21 på höga 3,1 procent. KI räknar också med att prisökningstakten börjar avta 29 för att 21 åter ligga långt under Riksbankens inflationsmål på 2 procent. De omfattande byggstarterna under 27 leder till att omkring 8 kvadrat meter nya handelslokaler färdigställs under 28. Till de större projekten hör bland annat Påljungshage utanför Nyköping med 27 kvadratmeter, Sickla Galleria 2 på 24 kvadratmeter i Nacka och Hornbach byggmarknad i Botkyrka på Investeringsplaner Investeringsplanerna för de närmaste fem åren omfattar totalt omkring 2,7 miljoner kvadratmeter handelslokaler. Det kan jämföras med byggstarterna de senaste fem åren på sammanlagt 3,4 miljoner Ungefär en tredjedel av inves teringarna ligger i de tre storstadsområdena. Uppsalaregionen har hittills Sen minskar utbudstrycket 29/21. Enligt ByggFakta Projektnytts beräkningar hamnar utbudet på omkring 6 kvadratmeter per år. inte byggt affärslokaler i nämnvärt stor omfattning; under de senaste fem åren byggstartades totalt omkring 5 Men i och med att den nya sträckningen av E4 blev klar ändrades marknadsförutsättningarna radikalt. Regionens investeringsplaner är nu landets tredje största. Och ligger på samma nivå som Göteborg och Malmö med omkring 2 Nya stora utbyggnadsregioner för handeln är också Helsingborgsregionen och Uddevallaregionen som också kan redovisa utbyggnadsplaner på närmare 2 kvadrat meter de närmaste fem åren. 53

6 Nordisk ByggAnalys Industri och lager Logistik Byggstarter industrilokaler Löpande årrvärde årsvärde 2 Mkr 15 Investeringarna i industri och logistiklokaler är inne i en hygglig tillväxtfas där framför allt logistiklokaler och gruvnäringen ger stöd åt marknaden. På bara några år har bilden av en trött marknad ändrat karaktär Marknaden 27/28 Investeringarna De senaste två åren har tempot i produktionen av industri- och lagerlokaler ökat väsentligt. Till nivåer som är betydligt högre än under den föregående högkonjunkturen. En väsentligt del av de ökade investeringarna står gruvindustrin för. Och till skillnad från tidigare är det nu fler än LKAB som driver marknaden. Under 28 startade Boli den arbetet med det nya antikningsverket i Aitikgruvan. Det är en total investering i storleksordningen fem miljarder kronor varav drygt en miljard utgör bygg- och anläggningsarbeten. LKAB startade arbetet med den nya huvudnivån. Arbetet beräknas pågå i olika etapper fram till 215. Den totala investeringen ligger i trakterna av sex miljarder kronor. Lappland Goldminers räknar med att investera drygt en miljarder kronor i Fäbolidens gruva med byggstart om Marknadsförutsättningarna Trots lågkonjunktur 28 och 29 räknar inte KI med att investeringstakten förändras på något dramatiskt vis. Exporten fortsätter att öka med några procent per år. De totala bruttoinvesteringarna beräknas också öka med några procent per år. Tillväxten i industrins byggande dämpas ordenligt efter de senaste åren uppgång men det ett par år om projektet får alla tillstånd som behövs. Investeringarna i lager- och logistiklokaler har de senaste åren svarat för en allt större andel av de totala bygginvesteringarna. Under 27 startades projekt för omkring fyra miljarder kronor och den nivån blir det också Mkr Industri- och lagerlokaler Investeringar i mkr Nyproduktion går uppåt. Och i KIs perspektiv fortsätter de privata tjänstenäringarna att bygga. Visserligen med en lite lägre tillväxttakt än tidigare men ändå tillväxt. De offentliga myndigheterna beräknas också öka sina investeringar i byggnader och anläggningar. Ombyggnad Logistiklokaler Under 27 startades sammanlagt omkring 64 kvadratmeter lagerlokaler i landet. I år kommer byggstarterna inte riktigt upp i den nivån. Byggstarterna stannar på omkring 6 kvadratmeter nya lagerlokaler. Under de senaste fem åren startades i genomsnitt 52 kvadratmeter logistiklokaler per år. Investeringsplanerna för de De kända investeringsplanerna för de närmaste fem åren uppgår till omkring 16 miljarder kronor. Den traditionella industrin redovisar investeringsplaner på knappt tio miljarder kronor. De totala investeringarna i industri- och lagerlokaler ökar under 28/29 till drygt tio miljarder kronor. ByggFakta Projektnytt räknar med att lågkonjunkturen 28/29 kommer att dra ned byggstarterna under 29. Och det får effekt på produktionen 21. Ett nyckelprojekt de närmaste åren är utbyggnaden av Ortvikens Pappersbruk som är en investering på mer än,5 miljarder kronor. Ett par stora logistikprojekt kan startas. Lidl planerar ett nytt centrallager i Rosersberg som seglar upp som ett av de stora logistiknaven. Ikea planerar att bygga ut lagerkapaciteten i Älmhult med ytterligare 8 närmaste fem åren är inte omfattande. Planvolymen omfattar totalt inte mer än drygt 5 kvadratmeter lagerlokaler i kända projekt. Och det räcker inte på långa vägar för att upprätthålla de senaste årens investeringsnivå. Den genomsnittliga tillför - seln av nya projekt till marknaden ligger på 5 kvadratmeter per år med lägstanivåer under lågkonjunktur på 3 kvadratmeter och högstanivåer under högkonjunktur på 6 För de närmaste fem åren skulle den totala projektreserven vara av storleksordningen 2-2,5 miljoner kvadratmeter eller 5 kvadratmeter per år. Inte heller tillräckligt för oförändrad marknadsnivå. 54

7 Nordisk ByggAnalys Fritidsanläggningar Stark tillväxt 8 6 Fritidsanläggningar byggstarter Det har varit bra drag i den här marknaden ett längre tag men en långsammare tillväxt eller en mindre tillbakagång ligger på lut Fritidsanläggningar Idrottshallarna Intresset för att bygga olika typer av fritidsanläggningar har mer eller mindre exploderat de senaste åren. Och 27 blev lite av ett rekordår. Enligt RBI/ByggFaktas databas ökade byggstarterna från den totala investeringsvolymen från 4,8 miljarder kronor till 6,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan 26 och 27 stavas Malmö. Två stora arenor började byggas under 27; Malmö Arena och Swedbank Stadion med en sammanlagd investeringsvolym på 1,1 miljarder kronor. Under 28 kommer de totala byggstarterna i stort sett att ligga kvar på samma nivå som året innan på lite drygt sex miljarder kronor. Det finns inga riktigt tunga projekt utan marknaden 28 byggs upp av ett flertal medelstora anläggningar med investeringsvolymer på ett par hundra miljoner kronor, till exempel SkiStars nya upplevelseanläggning i Malung; Experium. Under 29 är det framför allt Swedbank Arena i Solna som håller byggstarterna på ungefär samma nivå som 27/28. Under 29 finns också Peabs ombyggnad av det gamla Ångkraftverket i Västerås till bland annat äventyrsbad med som en möjlighet. Investeringen ligger i trakterna av en miljon kronor Mkr Fritidsanläggningar Investeringar i mkr Investeringarna i idrottshallar har enligt RBI/Bygg Faktas under de senaste fem åren ökat från omkring 1,4 miljarder kronor 24 till omkring 4,5 miljarder kronor 28. Den största ökningen av investeringarna gäller generella idrottshallar där byggstarterna ökat från 7 miljoner till närmare 2 miljoner kronor 28. Även investeringar i simhallar har ökat kraftigt under de senaste fem åren. Byggstarterna har i stora drag fördubblats sedan 24. I jämförelse med den föregående högkonjunkturen är tillväxten ännu större. Investeringarna i ishallar ligger ganska konstant på några 1 miljoner kronor per år. Och tennishallar byggs nästan inte. Nyproduktion Regionerna Storstäderna svarade de senaste fem åren för ungefär en tredjedel av de totala byggstarterna. Stockholmsmarknaden har ökat kontinuerligt sedan de förra högkonjunkturen då investeringsnivån var väsentligt lägre än 28. Bilden av Malmömarknaden styrs till stor del av de stora arena projekt som startades 27. Ombyggnad Planerna De totala investeringsplanerna de närmaste fem åren uppgår till omkring 27 miljarder kronor enligt RBI/Bygg Faktas databas. Omkring en tredjedel av planvolymen finns i Stockholmsregionen. De stora projekten utgör omkring tio miljarder kronor. Dit hör - förutom Swedbank Arena i Solna - även den andra etappen av Malmö Arena Den regionala spridningen är betydande. Investeringar i fritids anläggningar görs i stort sett i alla regioner. I ett tiotal regionen har de totala investeringarna i fritidsanläggningar under de senaste fem åren legat på 6 till 7 miljoner kronor. Störst investeringsvolym fanns i Östersundregionen som enligt RBI/ByggFakta byggde för 9 miljoner kronor. Nästan lika mycket - 7 miljoner kronor - startades i Moraregionen. Investeringsvolymen var även rätt betydande i mindre självklara regioner som Gävle/ Sandviken, Västerås och Örebro där byggstarterna under de senaste fem åren låg betydligt över en halv miljard kronor. och en ny mulitarena intill Globen. Ett projekt med rätt många år på nacken är Viking Motor Park utanför Enköping. Projektet rullar nu på med en tänkt byggstart 211/212. Färdigställt blir det nordens största motorstadion. Golfresort Traryd drivs av DK Nordic AB. Förutom golfbana innehåller projektet ett flertal andra aktiviteter. Totalt beräknas anläggningen kosta omkring 1,1 miljarder kronor. Investeringsplanerna i den normala marknaden ligger på 17 miljarder kronor och här är det olika typer av idrottshallar som dominerar bilden. 55

8 Nordisk ByggAnalys Solna Tvärhet gång Solna kommun drar åt sig investeringar av olika typer. Investerarna är helt klart intresserade och Solnas läge som investerarmarknad är mycket starkt. Solna hör till de heta kommunerna i Stockholmsregionen. Kommunen för en mycket aktiv näringspolitik som uppenbarligen drar till sig intresset från ett stort antal privata investerare. Ett mycket lyckat drag var naturligtvis att lägga beslag på regionens stora arenaprojekt mitt framför näsan på Stockholms kommun som inte riktigt hängde med i svängarna. Initiativet med Solna Stationsområde med Nationalarenan för fotboll och Scandi navian Mall placerar kommunen bland de stora initiativ tagarna i landet för närvarande. Läget utmed E4 är naturligtvis inte heller helt fel. Arlanda korridoren drar. Och den kommande tvärspårvägen från Alvik försämrar inte direkt Solnas konkurrensläge. Bostadsbyggandet i kommunen är relativt stabilt. Och kommunen har ett par av de större exploateringsområden för bostäder i Stockholmsregionen; Järvastaden och Ulriksdalsfältet. Tillsammans med Sundbergs Ursvik kommer området utmed E18 att med tiden vara ett stadsområde med närmare 1 bostäder. Bostadsbyggandet i kommunen är i första hand koncentrerat kring Järvastaden AB som svarar för utbyggnaden av drygt 3 bostäder. Skanska AB, JM AB och Peab AB har stora intressen i kommunens bostadsbyggande. Däremot är inte NCC närvarande på den här marknaden. NCC har däremot desto större engagemang i Sundbybergs Ursvik. Investeringar i handelslokaler har inte riktigt varit kommu nens starka sida. Hittills. Men när arbetet med Scandinavian Mall startar under 29 föränd ras naturligtvis marknadsbilden. Det är landets i särklass största handelsprojekt med omkring 1 kvadratmeter butiksyta. Det allt kärvare konjunkturläget kanske sätter käppar i hjulet för projektet och byggstarten kanske senareläggs. Men anläggningen skall inte vara klar förrän 212 och då ligger projektet helt rätt med minst ett par års konjunkturuppgång. Kommunen har också planer på en kraftig förstärkning av Solna Centrum där bland annat 25 kvadratmeter nya handelslokaler skall byggas. Investeringarna i kontorslokaler har tidvis varit betydande i kommunen. Och det har hittills handlat om ett enda område i anslutning till E4; Frösunda. De senaste åren har kontorsbyggandet inskränkt sig till ett litet antal projekt och 27 var byggstarterna bara några 1 Det blir inte mycket mer under 28; omkring 1 Investeringsplanerna är dock omfattande. Under de närmaste fem åren handlar det om närmare 2 kvadratmeter kontorslokaler om konjunkturen tillåter. Det största utbyggnadsområdet finns i stadsdelen Ulriksdal där förutom bostäderna skall finnas plats för omkring 65 kvadratmeter kontor. Den planerade förstärkningen av Solna Centrum innehåller förutom bostäder och handel även omkring 25 kvadratmeter kontorslokaler Byggstarter i Solna Flerbostadshus Lgh Byggstarter i Solna Handelslokaler Kvm Byggstarter i Solna Kontorslokaler Kvm

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys

FöreningsSparbanken Analys FöreningsSparbanken Analys Nr 38 19 september 2000 Nu behöver hushållen förutsägbarhet och stabilitet i den ekonomiska politiken Sverige tillhörde tidigare OECD-länderna med de största räntefluktuationerna.

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer