Konjunkturrapport kv VVS företagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen"

Transkript

1 VVS företagen Mars Värme & sanitet Mkr, 201 års priser Regional utveckling Ackumulerad prognos , 2 månader, procent Stockholm V:a Götaland Skåne Mellansverige Norrland Sydsverige Orderstock, värme & sanitet Kvartal 1: 201 Orderstock, konsulter Första halvåret Index Kv :00 = VVS-installatörer 7,7 18,,0 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv 1:09 :09 :09 1:10 :10 :10 1:11 :11 :11 1:12 :12 :12 1:1 :1 :1 1: Index: 2000 = 100 Kv 1-2:09 Kv - :09 Kv 1-2:10 Kv - :10 Kv 1-2:11 Kv - :11 Kv 1-2:12 25 el- & vvs-konsulter 1,1 Kv - :12 129, 11,0 Kv 1-2:1 Kv - :1 Kv 1-2:1

2 Konjunkturutveckling Under förra året ökade den samlade volymen värme- och sanitetsinstallationer med närmare 2 procent. Utfallet, som låg helt i linje med prognosen, lyftes av ett ökat bostadsbyggande men dämpades samtidigt av minskade lokalbyggnadsinvesteringar och vikande industrirörinstallationer. Prognosen för total V&S-volym visar en ökning med procent i år och ytterligare någon procent 20. Nyproduktionen av bostäder ökade kraftigt under förra året. Flerbostadshus ökade med drygt 60 procent och småhus med mer än 5 procent. Förutsättningarna ser fortsatt positiva ut, även om tillväxttakten väntas bli mindre dramatisk de kommande två åren. Bostadsbristen är stor och omtalad, vilket lett till flera parallella politiska utredningar, som ska syfta till att skynda på nyproduktionen. Räntenivån är låg och fastighetspriserna fortsatt stigande. Även ombyggnad av flerbostadshus ökar. Här är det främst renoveringsbehoven inom miljonprogrammet som genererar investeringar. De tekniska behoven är stora och väntas öka efterfrågan på värme- och sanitetsinstallationer under ytterligare flera år. Takten i investeringarna kan dock hållas tillbaka av finansieringssvårigheter samt fastighetsägarens behov av att analysera olika åtgärdsmöjligheter där energieffektiviseringar har en central roll. När det gäller V&S-installationer kopplade till lokalbyggnadsinvesteringar är offentlig sektor dominerande. Förra året minskade dessa investeringar med procent och i år visar prognosen på en motsvarande positiv rekyl. Investeringarna ligger på en historiskt sett hög nivå och nästa år är det risk för en tillfällig nedgång innan de politiska förutsättningarna efter valet har hunnit stabilisera sig V&S-installationer V&S-installationer inom industri och kontor/handel föll förra året med vardera drygt 20 procent. Inom det privata lokalbyggandet var det bara kontorsinvesteringarna som utvecklades positivt. Om den internationella konjunkturen utvecklas positivt, finns det förutsättningar för bygginvesteringarna att återhämta sig. 2

3 Byggnadsunderhåll svarade förra året för ca 0 procent av total V&Svolym. Sektorns utveckling slår med andra ord igenom kraftigt på totalvolymen. Denna sektor är mindre konjunkturkänslig och har de senaste åren vuxit stabilt med ett par procent per år. Utvecklingen väntas fortsätta även under kommande två år. Miljonprogrammets renoveringsbehov av både bostäder och lokaler har stor inverkan på volymutvecklingen för underhåll. En annan dominerande sektor för värme- och sanitetsinstallationer är industrirör. Förra året föll investeringarna inom detta område med 5 procent till följd av minskad aktivitet i delar av den processrelaterade industrin. Prognosen mot 20 pekar på en årlig tillväxt med - procent, men är beroende av en fortsatt konjunkturåterhämtning. Regional utveckling Total V&S-volym i region Stockholm ökade förra året med 16 procent jämfört med Utfallet blev något bättre än prognosen visade. Nybyggnad av flerbostadshus fördubblade sin volym, vilket var en viktig förklaring till totalvolymens ökning. Småhusbyggandet steg procentuellt nästan lika mycket men detta gav inte lika stort genomslag. En annan dominerande sektor är offentligt husbyggande och här ökade investeringarna med närmare 20 procent. I år väntas en positiv tillväxt på bred front, vilket kan lyfta totalvolymen med ca 7 procent. 20 visar i princip nolltillväxt. I region Västra Götaland höll sig total V&S-volym på en i stort sett oförändrad nivå 201 jämfört med 2012, vilket låg väl i linje med prognosen. De dominerande sektorerna byggnadsunderhåll och industrirör utvecklades stabilt. Det skedde en drygt 80-procentig ökning av ombyggnad av flerbostadshus samtidigt som det offentliga husbyggandet minskade med över 0 procent. Flertalet sektorer väntas gynna V&S-volymen i år och den samlade tillväxten visar en ökning med procent. Prognosen 20 är splittrad mellan sektorerna och totalt sett ser volymen ut att ligga kvar kring 201 års nivå. Regional utveckling Prognos 201, procent Stockholm 7 V:a Götaland Skåne Mellansverige 0 Norrland 0 Sydsverige

4 I Skåne blev utfallet för total volym värme- och sanitetsinstallationer en ökning med knappt 2 procent. Störst inverkan på totalvolymen har byggnadsunderhåll, som ökade i samma omfattning som total installationsvolym. I det offentliga husbyggandet steg investeringarna med mer än 20 procent. I motsatt riktning gick industrirör. I år och nästa år väntas en stabil tillväxt för totalvolymen på 2- procent per år. Samtliga sektorer utom offentligt husbyggande väntas utvecklas positivt. I Sydsverige ökade totalvolymen med 2 procent. De stora sektorerna offentlig sektor och byggnadsunderhåll växte med 8 respektive 2 procent, vilket påverkade utfallet för totalvolymen till stor del. Nybyggnad av bostäder ökade kraftigt procentuellt sett, men detta gav inte så stort genomslag på totalvolymen. Mot 20 väntas volymen falla tillbaka till 2012 års nivå. V&S-volymen beräknas ha minskat med 6 procent 201 i region Mellansverige, vilket låg i nivå med prognosen. Stor inverkan på det negativa utfallet hade offentlig sektor, som minskade med 20 procent. Byggnadsunderhåll och industrirör dämpade dock nedgången. Man kan även notera en kraftig ökning för flerbostadshusbyggandet 201. Efter nolltillväxt i år pekar prognosen 20 på en ökning med procent för den samlade V&S-volymen. I region Norrland minskade total V&S-volym med 8 procent 201. Flera sektorer bidrog till den negativa utvecklingen däribland industrirör, offentlig sektor och industrins byggande. Med nolltillväxt i år och en splittrad utveckling bland sektorerna, kan volymen 20 genom en bred uppgång komma att öka med totalt ca 2 procent. Marknadsmöjligheter Prognosen för den samlade V&S-volymen pekar på en ökning med procent i år. Förra året ökade påbörjat husbyggande med bostäder i spetsen och detta väntas få genomslag på värme och sanitetsmarknaden i år. Prognosen för omsättningsutvecklingen visar en ökning med 6 procent i år och den samlade bedömningen från intervjuade V&S-företag pekar på en drygt -procentig ökning av orderstocken. De intervjuade företagen lyfter fram bostads- och fastighetsbolag som en av de viktigaste målgrupperna i år och nästa år. Med tanke på det ökade bostadsbyggandet och de stora renoveringsbehoven i miljonprogrammet finns det onekligen stora marknadsmöjligheter. faktas fastighetspanel visar att stammar, avlopp och badrum fortfarande är några av de mest prioriterade områdena i samband med renovering. Inte minst gäller det de kommunala bostadsbolagen. V&S-företagen sätter också hopp till att en konjunkturtillväxt lyfter industribyggandet och marknaden för industrirör. Energibesparande åtgärder är i starkt fokus i hela byggoch samhällssektorn. För V&S-marknaden finns det goda marknadsmöjligheter, men samtidigt är konkurrensen stor mellan installationsslagen och det sker en ständig utveckling mot integration mellan tekniker och lösningar.

5 Hot och risker En försvagad konjunkturåterhämtning med ökad osäkerhet, som kan hålla tillbaka bygginvesteringarna, anses av de intervjuade V&Sföretagen fortsatt vara ett avgörande hot mot marknadstillväxten. I de senaste konjunkturbedömningarna har synen på konjunkturen emellertid ljusnat något, men många är överens om att den internationella återhämtningen är skakig. Internationella oroligheter, politisk instabilitet och sviter av skuldkrisen kan fortsätta att ställa till svårigheter i den ekonomiska återhämtningen. En försvagad internationell återhämtning slår även tillbaka på den inhemska konsumtionen och detta är något som kan få inverkan på marknaden för industrirör. Bygginvesteringarna kan även påverkas av politiska beslut eller brist på sådana. Direkt efter valet kan det finnas risk för ett tillfälligt vakuum innan de politiska förutsättningarna klarnat och beslutsprocessen åter är i gång. Det finns även risk för att vissa investeringsbeslut skjuts på framtiden i väntan på valutgången och eventuellt förbättrade förutsättningar. Det finns de som har förhoppningar om stimulanser på byggmarknaden i samband med ett regeringsskifte. Många menar att en låg prisbild utgör ett betydande problem. Detta gäller främst på hårt konkurrensutsatta marknader och det finns flera intervjuade företag som drabbats av lågpriskonkurrens från mindre aktörer. Svårigheter att rekrytera personal utgör ett viktigt hinder för företag som vill expandera. Enligt den senaste mätningen om rekryteringsläget i samband med denna rapport, kan man också se signaler på att svårigheterna har ökat något. Rekryteringsläget Rekryteringsläget i V&S-branschen är fortsatt besvärligt. 76 procent av de tillfrågade företagen har svårt eller mycket svårt att hitta montörer, vilket är i stort sett samma resultat som i förra rapporten för sex månader sedan. Närmare 60 procent av de intervjuade företagen har för avsikt att nyanställa montörer i år och rekryteringssvårigheterna kan därför ställa till problem. När det gäller svårigheterna att rekrytera tjänstemän och ledningspersonal verkar problemen vara ännu större. Nästan 9 av 10 tillfrågade företag har svårigheter att rekrytera dessa funktioner. Samtidigt är det endast en tredjedel av de intervjuade som har planer på att rekrytera tjänstemän i år och nästa år. När det gäller ledningsfunktioner är rekryteringsplanerna marginella. En tydlig skillnad när det gäller rekryteringsläget vid detta mättillfälle är att andelen som har mycket stora problem att rekrytera har ökat. 5

6 Fastighetsmarknad I den senaste rapporten från september 201 presenterades en ljusnande bild av fastighetsmarknaden, dock med tilltagande regionala skillnader. Den positiva bilden verkar fortsätta att förstärkas i år. Transaktionsmarknaden för kontors- och handelsfastigheter utvecklades positivt under 201 och denna tendens verkar fortsätta under året. Låga räntor, riskvilligare banker, stigande efterfrågan på kontorslokaler och ökad omsättning på fastighetsmarknaden gynnar sektorn och kan leda till både ökade transaktionsvolymer och växande ny- och ombyggnadsinvesteringar de närmaste åren. Konjunkturinstitutets konfidensindikator för privata tjänstenäringar ligger fortsatt en bra bit över det historiska genomsnittet, trots en viss minskning i februari. Sysselsättningen har klarat sig relativt bra trots de senaste årens internationella lågkonjunktur och detta har hållit kontorsvakanserna på ganska stabila nivåer. När nu arbetslösheten ser ut att falla tillbaka, kommer på sikt efterfrågan på lokaler att öka och detta bör gynna både nybyggnad som ombyggnad och hyresgästanpassning. Under förra året minskade de samlade husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler för andra året i rad. Prognosen visar en återhämtning. Bostadsbyggandet verkar ha kommit igång på allvar och den fortsatta bostadsbristen bidrar till att hålla prisnivåerna uppe. Enligt Mäklarstatistik steg småhuspriserna med 5 procent 201 medan bostadsrättspriserna under samma period ökade med 11 procent. 6

7 HELA RIKET VÄRME & SANITET Påbörjade objekt Hela riket, Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent Sektor SMÅHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG SEKTOR BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIRÖR* TOTALT *Löpande investeringar inkl inköpt material inom industrin till ett värde av ca 1,72 Mdr 2000 Genomsnittlig prisökning 201 har beräknats till 2,7 procent enligt SCB E8 och intervjuer Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: +6 procent. Prognos 20: +2 procent REGIONAL UTVECKLING INDEX:1995= HELA RIKET STOCKHOLM VÄSTRA GÖTALAND SKÅNE SYDSVERIGE MELLANSVERIGE NORRLAND REGIONALA ANDELAR AV BRANSCHVOLYM, PROCENT STOCKHOLM 25 STOCKHOLM 26 MELLANSVERIGE 20 MELLANSVERIGE 20 SYDSVERIGE VÄSTRA GÖTALAND VÄSTRA GÖTALAND SYDSVERIGE NORRLAND 1 NORRLAND 1 SKÅNE 12 SKÅNE

8 REGION: STOCKHOLM VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent SMÅHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG SEKTOR BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIRÖR TOTALT Stockholms län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: +8 procent 20: + procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT

9 REGION: VÄSTRA GÖTALAND VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent SMÅHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG SEKTOR BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIRÖR TOTALT Västra Götalands län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: +2 procent 20: + procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT

10 REGION: SKÅNE VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent SMÅHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG SEKTOR BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIRÖR TOTALT Skåne län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: +11 procent 20: + procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT

11 REGION: SYDSVERIGE, EXKL SKÅNE VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent SMÅHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG SEKTOR BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIRÖR TOTALT Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar-, Gotlands-, Blekinge- och Hallands län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: - procent 20: 0 procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT

12 REGION: MELLANSVERIGE VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent SMÅHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG SEKTOR BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIRÖR TOTALT Uppsala-, Södermanlands-, Värmlands-, Örebro-, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: 0 procent 20: +2 procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT

13 REGION: NORRLAND VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Miljoner kronor Förändring, procent SMÅHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG SEKTOR BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIRÖR TOTALT Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län Observera att det dröjer 2- kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 201: +7 procent 20: + procent ANDEL PER SEKTOR, PROCENT

14 VÄRME & SANITET Mkr, 201 års priser Län Förändring, procent Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län HELA RIKET

15

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL KONJUNKTURRAPPORT 0 000 60 000 50 000 40 000 30 000 0 000 10 000 0 Elinstallationer 59 00 58 544 51 081 54 150 +6% 00 008 009 010 011 5 400 +6% Regional utveckling Ackumulerad prognos 010-011, 4 månader

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT. Stockholm. Norrland. V:a Götaland +7% Sydsverige. Mellansverige 153,5 142,3 133,2. 90 Kv 1 2:06 ELTEKNIKMARKNAD

KONJUNKTURRAPPORT. Stockholm. Norrland. V:a Götaland +7% Sydsverige. Mellansverige 153,5 142,3 133,2. 90 Kv 1 2:06 ELTEKNIKMARKNAD KONJUNKTURRAPPORT 0 000 60 000 50 000 40 000 0 000 0 000 000 0 60 066 Elinstallationer Mkr, 0 års priser 5 40 5 60 56 80 +6% 60 800 +% 008 00 0 011 01 Regional utveckling Ackumulerad prognos 011 01, 4

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013 MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 213 Mars 214 Beräknad tillförsel av betongvaror 21-213 Prognos 214-216, 213 års priser Fabrikspriser, Mkr Förändring, procent 21 4 33 4 79 4 54 4 69 2 2 I

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stark installationsmarknad

Stark installationsmarknad Konjunkturrapport oktober 2017 Stark installationsmarknad Nya möjligheter inom smart teknik och energieffektivisering FOTO: COLOURBOX Konjunkturrapport oktober 2017 IN 1 INLEDNING 3 RIKSNIVÅ EL 6 RIKSNIVÅ

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Företagarpanelen Q Västernorrlands län

Företagarpanelen Q Västernorrlands län Företagarpanelen Q2 2013 Västernorrlands län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 4545 intervjuer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport kvartal Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport kvartal Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Svenskt Näringslivs konjunkturrapport kvartal 2 11 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 300 i Dalarna Svarsfrekvens

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande.

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. 1 Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. Företagens framtidsutsikter fortsätter att bli mer negativa.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 stockholms län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 UPPSALA LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1, 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav

Läs mer