Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet"

Transkript

1 1(18) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning inom transportområdet. Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Riksdag och regering har enligt proposition 2010/11:30 beslutat att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning ska finansieras med avgifter. Regelgivningen ska däremot finansieras med skattemedel. Avgiftsintäkterna redovisas till statskassan. Myndigheten får sedan ett anslag för att bedriva tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. De avgifter som Transportstyrelsen tar ut ska finansiera detta anslag. Myndighetens avgifter ska fastställas enligt självkostnadsprincipen, om inte annat meddelats. Transportstyrelsen genomför årligen en översyn av myndighetens avgifter för att säkerställa att avgifterna motsvarar myndighetens kostnader. De förändringar som vi nu föreslår är ett resultat av denna översyn. Transportstyrelsens avgifter inom sjöfartsområdet regleras i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:116) om avgifter inom sjöfartsområdet. Transportstyrelsen bedömer att det totala avgiftsuttaget inom sjöfartsområdet blir ca 4,1 miljoner kronor högre 2015 än 2014.

2 2(18) 2. Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? 2.1 Alternativa lösningar Det saknas alternativa lösningar eftersom finansieringsformen är beslutad av statsmakterna. Det finns dessutom regler som fastställer ramarna för hur avgiftsuttaget får genomföras. Bland annat finns det krav på att varje avgift måste vara kopplad till en given motprestation. Avgiften ska beräknas så att den speglar myndighetens kostnad för att tillhandahålla denna motprestation, dvs. en självkostnadsprincip. Vid val av avgiftskonstruktioner finns dock viss frihet för myndigheten, exempelvis löpande timtaxa, fasta avgifter per styck eller årliga avgifter. Vilken form av avgifter som används beror på vilken typ av verksamhet som avgiften ska finansiera. Myndighetens ambition är dock att i första hand använda fasta avgifter, antingen per styck eller i form av årliga tillsynsavgifter. Skälet för detta är främst att fasta avgifter medför en större förutsägbarhet för dem som berörs av avgiften, vilket innebär att de lättare kan ta hänsyn till avgifterna i sin budget. Fasta årliga avgifter har också den fördelen att de kan inkludera ett antal olika tjänster för att hålla nere antalet avgifter. I de fall resursåtgången i stor utsträckning skiljer sig åt mellan olika ärenden eller då den inte är känd med tillräcklig exakthet, bedömer dock myndigheten att det är nödvändigt att använda en löpande timtaxa. 2.2 Effekter om reglering inte kommer till stånd Om den nu remitterade ändringsföreskriften inte beslutas, fortsätter nuvarande föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet att gälla. Transportstyrelsen anser att de nu föreslagna ändringsföreskrifterna på ett bättre sätt speglar den aktuella resursåtgången och den beslutade finansieringen.

3 3(18) 3. Vilka berörs av regleringen? Förändringen i föreskriften kommer att påverka sjöfartsavdelningens tillståndsinnehavare i större eller mindre omfattning. Bland dem återfinns tillståndshavare i form av såväl organisationer och företag som personer som verkar såväl kommersiellt som privat inom sjöfartssektorn. Utöver utfärdandet av tillstånd utövar Transportstyrelsen också tillsyn över tillståndshavarna samt ansvarar för registerhållningen på sjöfartsområdet. 3.1 Jämförelse med avgifter i andra länder Sjöfarten är en internationell verksamhet och därmed bör man inte isolerat analysera avgifterna i Sverige utan att beakta avgifterna i omvärlden. Det är dock svårt att jämföra avgifter mellan olika länder då finansieringen bakom avgifterna oftast skiljer sig åt vad gäller andelen avgifts- respektive anslagsfinansierad verksamhet samt graden av full kostnadstäckning. I exempelvis Finland och Sverige är avgifterna satta efter full kostnadstäckning, medan det är osäkert hur avgifterna i de andra länderna är satta. I Norge skiljer det sig mellan olika avgifter om det är full kostnadstäckning eller inte och delar av verksamheten är statligt finansierad. Även vad som ingår i avgifterna skiljer sig åt, i de svenska årsavgifterna för tillsyn ingår exempelvis inrikes restid och reskostnader medan detta inte inkluderas i flera av de andra ländernas avgifter. Detta innebär att fler timmar skulle kunna debiteras med lägre timtaxa i dessa länder, men med samma totalkostnad. Transportstyrelsen tar även ut samma taxa oberoende när på dygnet förrättningen sker, medan det i bl.a. Finland är avsevärt dyrare utom kontorstid. Vad gäller de svenska årsavgifterna ska de täcka allt arbete som respektive ärende genererar. Detta arbete kan delas upp i tre faser; förberedelser, faktisk kontroll och efterarbete. Den faktiska kontrollen inkluderar alla de olika typer av förrättningar som ingår i årsavgiften. Ett tillsynsärende omfattar ofta flera besök med tillhörande resor. I efterarbetet ingår uppgifter som att skriva rapporter, diarieföra, tidsrapportera, ta fram och skicka ut eventuella handlingar som ska skickas till tillståndsinnehavaren, ha dialog efter förrättningen inklusive att svara på frågor. Årsavgiften inkluderar endast förrättningar i Sverige, besiktningar i utlandet debiteras separat. Transportstyrelsen bedriver tillsyn över de fartyg som är svenskflaggade, d.v.s. är registrerade i det svenska sjöfartsregistret, vilka har ett giltigt certifikat. Under perioden har antalet svenskregistrerade handelsfartyg minskat med 28 procent 1. Samtidigt har antalet svenskkontrollerade handelsfartyg 2 minskat med 17 procent. Under de senaste åren har våra nordiska grannländer varit 1 Trafikanalys, Statistik 2013:14 (Fartyg 2012 Svenska och utländska fartyg i svensk regi) 2 Fartyg som kontrolleras av svenska rederier, såväl svenskflaggade som utlandsflaggade

4 4(18) vanliga mottagare av de utflaggade fartygen, men även nordeuropeiska länder som Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Polen 3. Nedan jämförs några övriga europeiska länders timavgifter med den svenska löpande avgiften. I Finland och Storbritannien används två olika timavgifter, en lägre timtaxa vid vanlig tillsyn och en högre timtaxa vid påskyndad behandling/premium service. I jämförelsen har den lägre timavgiften använts. 300 Tillsynavgift per timme (Euro) Sverige Danmark Finland Norge UK Timtaxan är i Finland är den högsta, följt av Sverige och Norge. Lägst timtaxa har man i Danmark. Dock säger en sådan avgiftsjämförelse ingenting om i hur hög grad de olika länderna har delegerat verksamhet till klassningssällskapen samt i vilken mån verksamheten är anslagsfinansierad. Det är intressant att just avgifterna i Finland är relativt höga då det de facto i år flaggat ut ett flertal fartyg från det svenska registret till det finländska registret. En förklaring kan vara att det inte är tillsynsavgifterna som är avgörande för vart man registrerar sitt fartyg utan att övriga ramvillkor styr i större mån. Exempelvis påverkar skatteregelverk, bemanningsregler och regler för sjöfartsstöd valet av flaggstat i större utsträckning än administrationskostnader och avgifter 4. Det är också möjligt att man exempelvis i Finland har en mer utökad möjlighet att utföra tillsyn av fartyget genom klassningssällskap och att detta påverkar val av registreringsland i större måtta. 3 Trafikanalys, Rapport 2014:2 (Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2014) 4 Svensk sjöfarts konkurrenssituation, Copenhagen Economics/Trafikanalys, 2012

5 5(18) 4. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? Förslag på avgiftsförändringar höjda avgifter Transportstyrelsen föreslår höjda avgifter för sjöfartsskydd och hamnskydd samt för dödande av handling, registrering i sjömansregister samt för vissa avgifter för lotsdispenser. Förslag på avgiftsförändringar sänkta avgifter Transportstyrelsen föreslår sänkta avgifter för vissa avgifter för lotsdispenser. En sänkning föreslås även för registrering och avregistrering av båt samt vissa avgifter för behörigheter och personliga certifikat. Det föreslås även en sänkning av avgiften för säkerhetsbesättningsbeslut och för sjöfartsböcker. Förslag på avgiftsförändringar oförändrade avgifter Transportstyrelsen föreslår oförändrade avgifter för rederier, skeppsvarv och andra tillverkare och utbildningsorganisationer, vissa avgifter för innehavare av fartyg samt vissa avgifter för behörigheter och personliga certifikat. Förslag på avgiftsförändringar nya avgifter Transportstyrelsen föreslår en ny avgift för tillsyn av fritidsbåtshamnars avfallshanteringsplaner, som en löpande avgift. Avgiftskonstruktionen för prövning av kvalitetsnormsystem för utbildningsorganisationer föreslås förändras. Traditionsfartyg och K-märkta fartyg Enligt avgiftsförslaget kommer tillsyn av fartyg som är både klassat som traditionsfartyg och av Sjöhistoriska museet K-märkt vara utan avgift. I dag betalar innehavarna av fartyg som är T-klassade en löpande taxa. Här analyseras de förändringar som sker av Transportstyrelsens avgiftsföreskrift, och de konsekvenser det bedöms ge upphov till, inom sjöfartsområdet. Det är ett fåtal avgifter som förändras inom sjöfartsområdet, dessa redogörs för nedan.

6 6(18) Hamnar Inledning I kollektivet finns cirka 200 hamnar och cirka 300 hamnanläggningar, som Transportstyrelsen bedriver tillsyn över och som därför berörs av myndighetens avgifter. Huvudsakligen ägs hamnarna av kommuner och i de fall de ägs privat ägs de av större organisationer. Årsavgifter för hamnar Infrastrukturhållarna betalar en årsavgift för sjöfartsskydd per hamnanläggning samt en årsavgift för hamnskydd per hamnskyddsområde. Tabell 1 Avgifter 2015, hamnar Avgiftsposter Sjöfartsskydd Hamnskydd Bas för avgiftens storlek Uppskattad tidsåtgång för respektive ärendetyp Uppskattad tidsåtgång för respektive ärendetyp Infrastrukturhållare betalar även en avgift för tillsyn vad gäller avfallshanteringsplaner i hamnar. En ny årsavgift föreslås vad gäller kontroll av rapport vad gäller avfallshanteringsplaner. Avgifter i andra länder En jämförelse mellan avgifter i olika länder är svår då man har olika avgiftskonstruktioner och det är stora skillnader i vad som ingår i avgiften från ett land till en annan. Många andra länder har även delegerat vissa delar av eller hela arbetsuppgiften vilket ytterligare försvårar en jämförelse. De svenska årsavgifterna täcker allt arbete som respektive tillsynsärende genererar och kan delas upp i tre faser; förberedelser, faktisk kontroll och efterarbete. Vid en tidigare jämförelse av avgifter med Norge låg de båda länderna i nivå med varandra. Konsekvenser av avgiftsförändring Merparten av de aktörer som är verksamma inom området är kommunala bolag. Det är därför svårt att inhämta relevanta omsättningsuppgifter för en betydande del av kollektivet. Det är därför inte möjligt att sätta Transportstyrelsens avgiftsuttag i relation till omsättningen. Istället genomförs en analys av bedömda konsekvenser utifrån avgifternas absoluta nivåer. Dock kan man vid en jämförelse mot dessa organisationers totala kostnadsmassa konstatera att Transportstyrelsens avgiftsuttag endast utgör en mindre andel. Vidare bedömer myndigheten att avgiftsuttaget utgör en mindre andel av de kostnader som är förknippade med att driva en hamn.

7 7(18) Avgiften för sjöfartsskydd föreslås förändras. Strukturen i avgiftsföreskriften förändrades 2014 så att brukaren får betala en avgift för tillståndsprövning samt en årsavgift. Avgiften för tillståndsprövning föreslås vara oförändrad. I avgiftsförslaget 2015 föreslås årsavgiften för tillsyn av sjöfartsskydd höjas med 43 procent eller kronor då erfarenheterna av handläggningen av dessa ärenden har visat att tidsåtgången är högre än tidigare uppskattat. Avgiften för hamnskydd föreslås förändras. Strukturen i avgiftsföreskriften förändrades 2014 så att brukaren får betala en avgift för tillståndsprövning samt en årsavgift. Avgiften för tillståndsprövning föreslås vara oförändrad. I avgiftsförslaget 2015 föreslås årsavgiften för tillsyn av hamnskydd höjas med 43 procent eller kronor för hamnskyddsområde med en hamnanläggning och höjas med 42 procent eller kronor för hamnskyddsområde med flera hamnanläggningar då erfarenheterna av handläggningen av dessa ärenden har visat att tidsåtgången är högre än tidigare uppskattat. Vad gäller avgiften för tillsyn av avfallshanteringsplaner föreslås att den är oförändrad á 5600 kronor. I denna årsavgift ingår kontroll av avfallsrapporter som skall skickas in årligen. Ny avgift för tillsyn av fritidsbåtshamnarnas avfallshanteringsplaner föreslås. Denna tillsyn kommer huvudsakligen att ske genom riskbaserad papperstillsyn där Transportstyrelsen begär in hamnens avfallshanteringsplan i de fall som det finns skäl att befara att den aktuella hamnen inte lever upp till kraven på avfallsmottagning enligt SJÖFS 2001:13 (exempelvis efter anmälan från allmänheten eller annat riskbaserat urval). Avgiften föreslås vara på löpande räkning. Särskilt känsliga grupper Inga särskilt känsliga grupper vad gäller hamnar kan identifieras. Huvudsakligen ägs hamnarna av kommuner och i de fall de ägs privat ägs de av större organisationer vilka har relativt stor omsättning. Det finns ett fåtal mindre hamnanläggningar som drivs som familjeföretag vilka endast hanterar bulklaster. Dessa skulle eventuellt kunna få en påverkan på sin verksamhet om de har väldigt få anlöp. Man bör dock sätta myndighetens avgifter i relation till andra kostnader förknippade med att driva en hamn. Transportstyrelsens avgifter bedöms i detta sammanhang vara hanterbara. Bland fritidsbåtshamnarna kan vissa känsliga grupper identifieras, så som ideella föreningar och små organisationer/båtklubbar, vilka ofta har mycket begränsade ekonomiska resurser. Dock föreslås ingen generell årsavgift utan endast löpande avgift för den faktiska handläggning som myndigheten genomför i tillsynsärenden. Härvid ska beaktas att kostnaderna hålls nere genom att tillsynen i normalfallet inte kommer att behöva omfatta platsbesök i hamnarna. Kostnaden för de enskilda fritidsbåtshamnarna kan därmed förväntas stanna på

8 8(18) en nivå som kan anses som ringa, även med avseende på de särskilt känsliga grupperna. Tillgänglighet En försämrad tillgänglighet skulle uppkomma om Transportstyrelsens avgifter innebar ett så högt avgiftsuttag att berörda brukare valde att avveckla sin verksamhet. Dock bedöms inte Transportstyrelsens avgifter vara stora i förhållande till övriga kostnader förknippade med att bedriva hamnverksamhet Fartyg Inledning Transportstyrelsen ansvarar för fartygsregistret som består av en skeppsdel, en skeppsbyggnadsdel och en båtdel. De två förstnämnda registren utgör inskrivningsdelarna av fartygsregistret och de är både offentligrättsliga och privaträttsliga medan båtdelen enbart är offentligrättslig. Inskrivning ger sakrättsligt skydd för rättigheter som förvärv och inteckningar utöver att svensk nationalitet bekräftas. Avgifter kopplade till fartygsregisterverksamheten ska ge full kostnadstäckning för kostnader som ärendena genererar. I fartygsregistret finns ca fartyg registrerade varav ca är skepp och ca är båtar. Antalet registrerade båtar minskar successivt till följd av införd årsavgift. Årsavgiften har medfört att ägare uppmärksammat att båtar är registrerade trots att det inte längre finns någon skyldighet, t.ex. eftersom de inte längre används yrkesmässigt eller att de ens existerar. Ett skepp är ett fartyg som är minst 12 meter långt och 4 meter brett. En båt är ett fartyg som inte uppfyller skeppsmått. Ett skepp är registreringspliktigt i fartygsregistret om det ägs till mer än hälften av en svensk juridisk person eller svensk medborgare. Detta gäller oavsett vad skeppet används till eller var i världen det finns. Även fritidsskepp är registreringspliktiga. En båt är registreringspliktig om den används yrkesmässigt till befordran av gods eller passagerare, till bogsering eller bärgning, till fiske eller annan fångst eller till uthyrning till allmänheten och båtens skrov har en största längd av minst fem meter. Det är möjligt att registrera fritidsbåtar i fartygsregistret förutsatt att det finns en ägaranknytning till Sverige.

9 9(18) Avgifter för fartygsregistret För fartygsregistret betalar den registrerade ägaren en avgift per ärende samt en årsavgift för registerhållning. Tabell 2 Avgifter 2015, fartyg Avgiftsposter Bas för avgiftens storlek Fartygsregistret Uppskattad tidsåtgång för respektive ärendetyp Avgifter för försäkringscertifikat 2001 års internationella konvention om civilrättsligt ansvar för skada orsakad av bunkerolja, den så kallade bunkerkonventionen, trädde ikraft internationellt den 21 november Konventionen trädde ikraft i Sverige den 3 september Fartyg med en bruttodräktighet över 1000 är skyldig att ta ansvar för eventuella skador som orsakats av fartygets bunkerolja. Fartyget ska ha en försäkring som täcker dessa skador. Transportstyrelsen utfärdar ett certifikat som intygar att fartyget har en tillräcklig försäkring. Det rör sig om ca 90 certifikat per år. Certifikaten utfärdas till fartyg och gäller under försäkringstiden, vanligtvis ett år. En ny avgift för detta om kronor föreslås enligt avgiftsförslaget. Transportstyrelsen utfärdar även försäkringscertifikat gällande oljetransporter enligt förordning (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss. Uppgiften har tagits över från Finansinspektionen. Det rör sig om cirka 20 certifikat per år. Certifikaten utfärdas till fartyg och gäller under försäkringstiden, vanligtvis ett år. En ny avgift för detta om kronor föreslås enligt avgiftsförslaget, vilket även var den avgift som tidigare togs ut av Finansinspektionen. Idag utfärdar även Transportstyrelsen sådant certifikat som anges i förordningen (2012:354) om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar, men saknar bemyndigande att ta ut avgifter för detta. Det rör sig om cirka 50 certifikat per år. Certifikaten utfärdas till passagerarfartyg och gäller under försäkringstiden, vanligtvis ett år. Under förutsättning att myndigheten ges bemyndigande kommer en avgift tas ut för prövning av ansökan om sådant certifikat. Tillsynen av att fartyg innehar föreskrivet certifikat ingår i den periodiska tillsynen av fartyg. Således kommer ingen ytterligare avgift för tillsynen avseende nämnda certifikat att införas, utan det kommer ingå i den befintliga årsavgiften för tillsynen av fartyg.

10 10(18) Avgift för tillsyn av svavelhaltigt bränsle En ny avgift för prövning av ärenden och tillsyn enligt förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle föreslås enligt avgiftsförslaget. Detta föreslås vara en löpande avgift. Avgifter i andra länder Det är svårt att jämföra registeravgifter mellan olika länder då det inte är klart vad som ingår i registeravgiften i de olika länderna. Det har varit en utveckling mot att allt fler fartyg lokaliseras till andra länder. Konsekvens av avgiftsförändring Det är det inte relevant att i detta sammanhang sätta avgifterna i relation till omsättning. Istället genomförs en analys av bedömda konsekvenser utifrån avgifternas absoluta nivåer. För 2014 föreslås avgifterna vara oförändrade vad gäller årsavgift och ett antal övriga avgifter kopplade till fartygsregisterverksamheten. För registrering och avregistrering av båt föreslås avgiften sänkas med 15 procent eller kronor. Enligt avgiftsförslaget skulle avgiften för ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling (mortifikationsärenden) förändras. För dessa ärenden höjs avgiften med 167 procent eller kronor. Enligt förslaget höjs registerhållningsavgiften för sjömansregistret med 42 procent eller 685 kronor. Avgiften betalas per fartyg. En ny avgift för försäkringscertifikat gällande bunkerolja om kronor föreslås enligt avgiftsförslaget. Även för försäkringscertifikat gällande oljetransporter föreslås en ny avgift om kronor, vilket även var den avgift som tidigare togs ut av Finansinspektionen. Särskilt känsliga grupper De som belastas med höga avgifter är de brukare som innehar många fartyg. Detta skulle kunna innebära problem i de fall mindre organisationer äger många fartyg. Dock bör man även sätta myndighetens avgifter i relation till övriga kostnader sammankopplade med att köpa och driva fartyg. Transportstyrelsens avgifter bedöms i detta sammanhang vara en mindre del av ett en större kostnadsmassa som belastar de som innehar fartyg. Enligt avgiftsförslaget skulle avgiften för ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling (mortifikationsärenden) höjas. Konsekvensen av en avgiftshöjning vad gäller dödande av förkommen handling kan bli att ägare till fartyg väljer att inte ansöka om mortifikation. Detta leder i sin tur till

11 11(18) att fartyg som egentligen skulle kunna avregistreras, inte kan det eftersom det först krävs att de inteckningar som finns för fartyget dödas. Detta innebär att fartyg blir fast i registret, dvs. inte går att avregistrera. Avgiften för ärenden enligt lagen om dödande av förkommen handling bedöms beröra ca 15 ärenden per år. Tillgänglighet En försämrad tillgänglighet skulle inträffa om Transportstyrelsens avgifter uppgår till sådan nivå att företag avvecklar sin verksamhet. Detta kan då medföra en försämrad tillgänglighet för transport av passagerare och gods, eller annan viktig verksamhet Personliga tillstånd och behörigheter Inledning Till kollektivet sorteras alla brukare som behöver olika former av personliga tillstånd för att bedriva verksamhet inom sjöfarten. Detta inkluderar huvudsakligen olika behörigheter och lotsdispenser. Lotsdispenser I enlighet med bestämmelserna i Tranportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:38) om lotsning utfärdar myndigheten tre olika former av lotsdispenser. De olika dispensformerna benämns ledanknuten lotsdispens, generell lotsdispens samt tillfällig lotsdispens. Den 31 december 2013 fanns det 919 giltiga ledanknutna lotsdispenser och 37 giltiga generella lotsdispenser. Under 2013 utfärdades 38 tillfälliga lotsdispenser. För att erhålla en ledanknuten lotsdispens måste den sökande avlägga ett teoretiskt prov, dels ett praktiskt prov i vardera riktningen i den farled där lotsdispensen ska gälla. Proven genomförs under ledning av en s.k. förordnad lots från Sjöfartsverket. En sådan lots yttrar sig på uppdrag av Transportstyrelsen över de avlagda proven varefter Transportstyrelsen bedömer provresultaten. En generell lotsdispens kan under vissa förutsättningar utfärdas för sökande som kan dokumentera kunnighet i navigering i svenska farleder. Hanteringen av sådana ansökningar medför i allmänhet inte några krav att avlägga prov för förordnade lotsar utan ärendet avgörs genom handläggning hos Transportstyrelsen. Ansökningar om tillfälliga lotsdispenser prövas även de genom ett handläggningsförfarande inom Transportstyrelsen. För ledanknutna lotsdispenser där förordnade lotsarna anlitas för ledning och yttrande över de prov som avläggs debiteras Transportstyrelsen av Sjöfartsverket för de avtalade tillägg och reskostnader sådana lotsar erhåller i samband med lotsdispensärenden. Då den förordnade lotsens rörliga tillägg vid lotsdispensärenden är avhängigt av den tid proven kräver, sammanhänger avgifterna för ledanknutna lotsdispenser med längden av den farled där proven

12 12(18) genomförs. Den differentierade avgiften beroende på farledslängd är en följd av detta förhållande. Avgiften för ledanknutna lotsdispenser utgörs utöver ersättningen till Sjöfartsverket, även av de kostnader som handläggningen för prövningen av sådana dispenser medför inom Transportstyrelsen. Generella och ledanknutna lotsdispenser har en giltighetstid om tre år. För att sådana dispenser fortsatt ska vara gällande måste en ansökan om förnyelse göras hos Transportstyrelsen. Handläggningen av sådana ansökningar genererar kostnader hos Transportstyrelsen som ska täckas av avgiften för förnyelse. Tillfälliga lotsdispenser är av engångskaraktär och är inte föremål för förnyelse. En annan ärendetyp för lotsdispenser benämns komplettering. Detta innebär att lotsdispensen efter ansökan utökas med att gälla ytterligare fartyg eller farledsavsnitt. Handläggningen av kompletteringar kan i vissa fall bestå av handläggning inom Transportstyrelsen men kan i många fall även kräva att praktiska prov utförs. I sådana fall utnyttjas de förordnade lotsarna av Transportstyrelsen varvid kostnader gentemot Sjöfartsverket uppstår. Slutligen finns ytterligare en ärendetyp för lotsdispenser där en komplettering enligt ovan sker i kombination med att dispensen förnyas. Avgifter i andra länder Det är vanskligt att jämföra avgiften för lotsdispenser i Sverige med andra länder. Frågor kring lotsning är inte internationellt reglerade. Varje land kan besluta om hur landets system för lotsplikt ska se ut och därmed lotsdispensprövningen. Sverige har ett relativt enkelt förfarande för lotsdispenser. Transportstyrelsen har t.ex. krav på en informationsresa i farleden vardera riktning innan prövning för en dispens kan ske. I andra länder kan det finnas krav på t.ex. 20 resor med lots. Detta påverkar naturligtvis den totala kostnaden för att erhålla en dispens. Även lotsdispensens giltighetstid skiljer sig åt mellan olika länder. Det är således inte enbart den administrativa avgiften som bör belysas om olika länders avgifter ska jämföras. EU-kommissionen har gjort en studie av lotsdispenshanteringen i olika EUländer (plus Norge och Kroatien) och konstaterar där att avgiften för lotsdispens är högst i Finland, Holland, Norge och Sverige. I Finland är giltigheten för en lotsdispens fem år, medan den i de andra tre länderna gäller i tre år. Giltighetstiden är ett år i flera av de övriga jämförda länderna 5. Beträffande lotsdispenser konstateras även att dessa är knutna inte bara till den berörda personen och fartyget, utan även till en given farled eller farvatten. Då Transportstyrelsen godkänner lotsdispenser i svenska farvatten är det inte möjligt att söka lotsdispens i annat land. Det går inte heller att undkomma avgiften genom att lokalisera fartyg eller rederi till annat land. 5 EU-kommissionen: Study on Pilotage Exemption, 18 september 2012

13 13(18) Konsekvens av avgiftsförändring Då avgifterna generellt tas ut av privatpersoner är det inte relevant att i detta sammanhang sätta avgifterna i relation till omsättning. Istället genomförs en analys av bedömda konsekvenser utifrån avgifternas absoluta nivåer. Behörigheter Avgiften för ny behörighet sänks enligt avgiftsförslaget med 10 procent eller 100 kronor. Enligt förslaget sänks avgiften för certifikat för viss tjänstgöring med 20 procent eller 200 kronor. Avgiften för utfärdande av sjöfartsbok föreslås förändras, ansökningsavgiften sänks med 17 procent eller 100 kronor. Lotsdispenser I 2014 års avgiftsföreskrift infördes ansökningsavgifter för lotsdispensansökningar. En ansökningsavgift ska betalas i samband med att ansökan ges in till myndigheten. Om inte det sker ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid och om betalningen uteblir trots detta kommer ansökan att avvisas. Avgiften för en ny ledanknuten lotsdispens i samtliga längdkategorier höjs med mellan 3 och 6 procent eller med mellan och kronor. Avgifterna för extra praktiskt prov och omprov är oförändrade. Avgiften för en ny generell lotsdispens föreslås vara oförändrad. För ärendetyperna förnyelse och förnyelse och komplettering av en generell eller ledanknuten lotsdispens föreslås en sänkning av avgifterna. Avgiften för förnyelse av en lotsdispens föreslås bli sänkt med kronor eller 22 procent. Även avgiften för komplettering av en lotsdispens föreslås bli sänkt med kronor eller 22 procent. Vad gäller förnyelse med komplettering föreslås avgiften sänkas med kronor eller 44 procent. Konsekvenser Avgifterna för alla olika former av ärende inom lotsdispensområdet sänks med undantag av ansökningsavgifter för ledanknutna lotsdispenser, där höjs avgiften med mellan och kronor. Om ytterligare ett fartyg läggs till på en lotsdispens kan även det fartyget framföras utan lots i den farled där dispensen är giltig. Lotsavgiften per timme för ett fartyg om ca 70 meters längd är i dag kronor och för en färja om ca 175 meters längd kronor. Sett i relation till detta torde inte påverka branschens möjligheter eller överväganden att komplettera en lotsdispens. En lotsdispens är ett beslut om undantag från skyldigheten att anlita lots för lotspliktiga fartyg. Denna skyldighet att anlita lots i vissa farleder åligger fartygets befälhavare. Därmed är en lotsdispens personlig för personen den är

14 14(18) utfärdad till. Då en lotsdispens används när innehavaren tjänstgör ombord i fartyget och detta medför att rederiet inte behöver betala den lotsavgift som annars skulle ha uppkommit är det brukligt att det rederi där innehavaren är anställd betalar avgiften för en lotsdispens. Det kan också förekomma att det företag som chartrar ett fartyg betalar avgiften för lotsdispenser ombord på det chartrade fartyget. Det bör påpekas att institutet med lotsdispenser sker på frivillig basis. Huvudregeln är att fartygets befälhavare ska anlita lots om fartyget är lotspliktigt på grund av sin storlek eller last. Kan en sådan befälhavare genom prov bevisa att han har kunskaper om farleden kan en dispens medges. Detta förhållande medför att redaren eller chartraren inte behöver betala en ansenlig lotsavgift. Exempelvis är avgiften för en lotsdispens till Stockholm för de stora finlandsfärjorna i dag kronor. Ett anlöp med en sådan färja med anlitande av lots kostar i lotsavgift ca 2 * kronor (ankomst och avgång). Lotsplikten är baserad på fartygets storlek och last. Varje farled i Sverige har en differentierad lotspliktgräns uttryck i fartygets längd/bredd/djugående mått. För vissa farliga laster föreligger lotsplikt oavsett fartygets storlek. Särskilt känsliga grupper För ett mindre företag med större fartyg skulle avgiften för en lotsdispens kunna vara hög. Dock bör man sätta myndighetens avgifter i relation till kostnaden att anlita lots. Den svenska lotsplikten gäller inte för fartyg under 70 meter, förutom i de fall fartygen transporterar vissa farliga laster, vilket betyder att skärgårdsrederier och andra mindre redare med fartyg under 70 meter inte berörs av regleringen. Tillgänglighet En försämrad tillgänglighet skulle inom området erhållas i form av att avgifterna för lotsdispenser leder till att fartyg inte trafikerar svenska farvatten. Dock bedöms inte Transportstyrelsens avgifter vara stora i förhållande till övriga avgifter förknippade med att bedriva rederiverksamhet Utbildningsorganisationer Inledning Idag finns två sjöfartshögskolor som utbildar befäl och åtta gymnasieskolor som utbildar manskap. Utöver detta finns ytterligare 22 utbildare som utbildar i mindre kurser relaterade till sjöfart. Sjöfartshögskolorna har historiskt sett inte haft ett sådant högt söktryck som idag. Söktrycket är betydligt lägre för gymnasieskolorna där det till sommaren 2014 endast kommer att finnas sex skolor kvar. Denna trend beror på en minskande handelsflotta tillsammans med att gymnasieskolorna har svårt att rekrytera elever då det råder en allmän missuppfattning om att denna utbildning inte ger högskolekompetens. Eftersom

15 15(18) söktrycket på högskolorna är så högt finns det studenter som söker sig utomlands för att utbilda sig till befäl, framförallt till våra nordiska grannländer. Beroende på vilket land man söker sig till kan studenten dessutom erhålla förmåner som kortare studietid samt även ekonomiska fördelar beroende på landets utbildningssystem och sjöfartspolitik. Antalet godkända utbildare har de senaste åren ökat i antal, vilket beror på nya internationella krav om repetitionsutbildning (återkommande utbildning vart femte år). Detta innebär en ökad ekonomisk hållbarhet inom verksamheten, vilket är en bidragande orsak till att det i dagsläget finns en konkurrerande marknad vad gäller utbildning. Med dagens utbud av sjöfartsutbildningar finns en bred kompetens som gynnar utbildningskvaliteten. Årsavgifter för utbildningsorganisationer Utbildningsorganisationer betalar en årsavgift för tillsyn samt en årsavgift per godkänd kurs. Transportstyrelsen tar även ut en fast avgift för prövning av utbildningsanordnares kvalitetsnormsystem samt en avgift per provkursdag. Tabell 3 Avgifter 2015, utbildningsorganisationer Avgiftsposter Avgift för prövning av kvalitetsnormsystem samt avgift för prövning av kurs Årsavgift för tillsyn av utbildningsanordnare samt årsavgift per godkänd kurs Avgift per provkursdag Bas för avgiftens storlek Uppskattad tidsåtgång för respektive ärendetyp Uppskattad tidsåtgång för respektive ärendetyp Uppskattad tidsåtgång för respektive ärendetyp Avgifter i andra länder Det är svårt att jämföra avgifter för utbildningsanordnare mellan olika länder då det inte är klart vad som ingår i avgiften i de olika länderna. Konsekvens av avgiftsförändring Det är inte relevant att i detta sammanhang sätta avgifterna i relation till omsättning. Istället genomförs en analys av bedömda konsekvenser utifrån avgifternas absoluta nivåer. Avgifterna för tillsyn av utbildningsanordnare föreslås förändras. Idag betalar utbildningsanordnare en fast avgift för prövning av kvalitetsnormsystem om kronor. Enligt avgiftsförslaget sänks avgiften med 40 procent eller kronor. Utöver detta föreslås en ny konstruktion där utbildningsanordnaren betalar en fast avgift om kronor för prövning av kurs.

16 16(18) Årsavgiften för tillsyn samt per godkänd kurs föreslås vara oförändrade. Även avgiften per provkursdag föreslås vara oförändrad. För en utbildningsanordnare med endast en kurs innebär avgiften ingen ökad kostnad mot idag. Totalkostnaden är fortfarande kr. För varje påföljande kurs tillkommer en kostnad på 4000 kr vid själva godkännandet. Det innebär en ökad prövningskostnad för den som vill ha mer en kurs godkänd i jämförelse mot idag. Idag är det väldigt ovanligt med mer en kurs per tillkommande utbildare. Särskilt känsliga grupper Inga särskilt känsliga grupper kan identifieras. Tillgänglighet Inga konsekvenser bedöms finnas vad gäller tillgänglighet. 4.2 Jämförelse av konsekvenser av de olika regleringsalternativen Enligt avsnitt 2.1 saknas reella alternativ, eftersom myndighetens finansiering är beslutad av statsmakterna. Att behålla nu gällande avgiftsföreskrift för 2014 anses inte lämpligt med hänsyn till självkostnadsprincipen.

17 17(18) 5. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Det saknas internationell reglering av hur verksamheten ska finansieras. 6. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Nej. Den föreslagna avgiftsföreskriften är planerad att beslutas av myndighetens styrelse den 14 augusti 2014 för att därefter träda i kraft från 1 januari TSFS 2013:71 gäller tills den nya föreskriften träder i kraft. Aktuell information kommer att finnas på Transportstyrelsens webbplats. Det finns behov av speciella informationsinsatser för att fritidsbåtshamnarna ska få vetskap om den tillsyn Transportstyrelsen föreslås utöva gentemot dem. Startdatumet för denna tillsyn är den 1 april Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Se avsnitt Hur många företag berörs, i vilka branscher är företagen verksamma samt hur stora är företagen? Se avsnitt Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär regleringen för företagens administrativa kostnader? Viss administration uppstår till följd av att berörda företag får hantera fakturor från myndigheten. Denna administrativa börda bedöms dock vara liten, och de nu remitterade föreskrifterna medför ingen förändring jämfört med vad som gäller idag. 7.3 Vilka andra kostnader medför den föreslagna regleringen för företagen och vilka följdändringar av verksamheten kan företagen behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen? Se avsnitt I vilken utsträckning kan regleringen komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen? En enhetlig finansiering innebär likartade konkurrensförhållanden mellan trafikslagen. För vidare redogörelse se avsnitt 4.

18 18(18) 7.5 Hur kan regleringen i andra avseenden komma att påverka företagen? Se avsnitt Behöver särskild hänsyn tas till små företag vid reglernas utformning? Transportstyrelsens avgifter ska enligt gällande regelverk i grunden beräknas enligt självkostnadsprincipen och med full kostnadstäckning. Myndigheten differentierar i vissa fall avgifterna på sådant sätt att de brukare som bedriver en verksamhet av mindre omfattning ges ett lägre avgiftsuttag. En sådan differentiering genomförs för att bättre motsvara myndighetens resursåtgång gentemot olika brukare. Myndigheten har dock inte möjlighet att beakta enskilda brukare och deras betalningsförmåga, och sätta särskilda avgifter beroende på förhållandena för enskilda företag eller medborgare, utan har att behandla alla inom samma brukargrupp lika. För vidare redogörelse, se avsnitt 4. Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss:

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Beskrivning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Beskrivning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet PM 1 (14) Datum Handläggare Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Beskrivning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1 Gemensamma principer för Transportstyrelsen

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(8) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Konsekvensutredning 1 (13) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Diarienummer Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet 1 Vad är problemet

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1 (5) Juridik KONSEKVENSUTREDNING Handläggare, direkttelefon : 12-03320 Roger Lindskog, 010 478 4688 Konsekvensutredning angående förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2012:3) om

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Årsavgift... 2

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Årsavgift... 2

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

~f~sjöfartsverket. Thomas Ljungström, Enligt sändlista

~f~sjöfartsverket. Thomas Ljungström, Enligt sändlista ~f~sjöfartsverket Thomas Ljungström, 010 4784896 Enligt sändlista Konsekvensutredning angående förslag till ändring av föreskrifter om farledsavgift samt föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning,

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96)

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning 2014-09-22 TSF 2014-204 Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Den föreslagna

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter 1 (6) KONSEKVENSUTREDNING Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon 2014-06-23 : 14-02371 Katarina Händel, +46104786231 Enligt sändlista Konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg och järnväg Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner och förkortningar... 2 Allmänt om avgifter...

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid. Dir. 2006:116. Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006

Kommittédirektiv. Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid. Dir. 2006:116. Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006 Kommittédirektiv Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid Dir. 2006:116 Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Konsekvensutredning 1(42) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner och förkortningar... 2 Allmänt om avgifter...

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Konsekvensutredning 1 (36) Datum 2013-04-15 Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet 1 Vad är problemet

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn; beslutade den 24 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:555) angående mätbrev för

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Björn Englund Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsgodkännande Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter.

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket Diarienummer 6.7.16-9902/14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Konsekvensutredning 1(44) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Årsavgift... 2

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Lennart Johansson Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygcertifikat Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (2012:9) om villkor för miljödifferentierad farledsavgift

Konsekvensutredning - nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (2012:9) om villkor för miljödifferentierad farledsavgift 1 (5) PM Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon Reidar Grundström, +46104784906 2014-09-04 : 14-03030 Konsekvensutredning - nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (2012:9) om villkor för

Läs mer

Regler för nationell sjöfart

Regler för nationell sjöfart Regler för nationell sjöfart NYA REGLER FRÅN 1 JUNI 2017 Nya regler för nationell sjöfart Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade.

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd 1(13) - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd Denna konsekvensutredning omfattar följande föreskrifter: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sjölagen (1994:1009); SFS 2012:353 Utkom från trycket den 13 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om sjölagen

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Promemoria. Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Promemoria. Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg Promemoria Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Författningsförslag... 4 2.1 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag REMISS 2016-12-01 Enligt sändlista Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag Ett antal företag som ägs av kommuner tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal; SFS 2002:643 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sigge Skarsfjäll Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 september 2009 B 3472-08 KLAGANDE 1. AK 2. PT Ombud och offentlig försvarare för båda: Advokat BT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS

Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-23 154 Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS 2017-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning 1(6) Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning Nuvarande Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Beskrivning av gällande farledsavgiftssystem

Beskrivning av gällande farledsavgiftssystem 1 (8) PM Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon Thomas Ljungström, +46104784896 2013-08-06 : Beskrivning av gällande farledsavgiftssystem Sjöfartsverket drivs i affärsverksform med en huvudsaklig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 14 november 2008 Nr 685 687 INNEHÅLL Nr Sidan 685 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2001 års

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012

Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012 Dnr TSG 2012:123 Februari 2013 Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012 Transportstyrelsen Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om lotsning I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lotsningslagen (940/2003): 1 Förordningens syfte Genom denna förordning utfärdas de i lotsningslagen (940/2003)

Läs mer

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer