C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext."

Transkript

1 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system för fartyg. Förslag till ändring i lagen (1980:424) och förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. Med denna skrivelse återkommer Sjöfartsverket med text som ska inordnas under kapitel och i den rapport som Kemikalieinspektionen och Sjöfartsverket överlämnade till regeringen den 8 maj 2002 med en redovisning av regeringsuppdraget att ta fram underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system för fartyg (AFS-konventionen). Sjöfartsverkets bemyndigande 4 kap. 1 lagen (1989:424) om åtgärder mot förorening från fartyg föreskriver att regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar föreskrifter om fartygs konstruktion, utrustning och drift för att förebygga eller begränsa förorening samt om certifikat som visar att sådana föreskrifter är uppfyllda. I förarbetena till föroreningslagen (prop. 1979/80:167) sidorna anges att avsikten med lagen är att skapa en ram för framtida tillsynsverksamhet. Vidare anges särskilt avseende 4 kap. 1 att stadgandet medvetet är utformat på ett sådant sätt att lagen ska kunna följa med i utvecklingen (sid 47) och att Sjöfartsverket ska kunna utfärda de föreskrifter som behövs efter det att regeringen beslutat om antagande av en internationell regel. Sjöfartsverket föreskriver om fartygs konstruktion, utrustning, drift, certifikat och andra handlingar med bemyndigande av 4 kap. 1-5 förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. Påväxthindrande system kan vara en del av ett fartygs konstruktion, utrustning eller drift. Påväxthindrande system kan t.ex. vara båtbottenfärger (drift och underhåll), system med elektrisk spänning för att förhindra påväxt Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post NORRKÖPING Slottsgatan

2 2 (6) (utrustning) eller en skrovdesign och skrovyta som försvårar påväxt (konstruktion). Mot bakgrund av detta anser Sjöfartsverket att nuvarande bemyndigande väl täcker de föreskrifter som verket behöver utfärda med anledning av AFS-konventionen. De regler som ska sättas i kraft är alla avsedda att förebygga eller begränsa föroreningar varför nuvarande bemyndigande passar bra även av det skälet. Om verkets uppfattning inte delas föreslår verket att ett särskilt bemyndigande att utfärda föreskrifter om påväxthindrande system på fartyg ska ges i 4 kap. 1 andra stycket lagen om förorening från fartyg Förslag till ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (VlfL) Artikel 11.1b (Stickprovskontroller på utländska fartyg) Sjöfartsverket saknar bemyndigande att i enlighet med AFS-konventionen utföra stickprovskontroller av påväxthindrande system på utländska fartyg. Förslag på ändring i 6 kap. 3 VlfL andra stycket: Nuvarande lydelse 6 kap. 3 andra stycket Inspektion I fråga om utländska fartyg som har certifikat som avses i 4 kap. 1 eller motsvarande handlingar som har utfärdats av behöriga utländska myndigheter skall inspektionen begränsas till granskning av dessa handlingar och av handlingar som avses i 5 kap. 1, såvida 1. det inte finns grundad anledning att anta att fartyget eller dess utrustning eller driftförhållanden i väsentliga avseenden avviker från uppgifterna i certifikaten eller handlingarna, eller 2. innehållet i certifikaten eller handlingarna inte är tillräckligt för att bekräfta en misstänkt överträdelse av bestämmelser i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller i internationella överenskommelser som är bindande för Sverige. Lag (2001:1294). Föreslagen lydelse I fråga om utländska fartyg som har certifikat som avses i 4 kap. 1 eller motsvarande handlingar som har utfärdats av behöriga utländska myndigheter skall inspektionen, om inte annat följer av tredje stycket, begränsas till granskning av dessa handlingar och av handlingar som avses i 5 kap. 1 samt kontroller av fartygets påväxthindrande system. Sådana kontroller av påväxthindrande system får inte utföras på ett sådant sätt att det inverkar menligt på det påväxthindrande systemet. En inspektion av ett utländskt fartyg får utvidgas om någon av följande förutsättningar är för handen. 1. I de fall det finns grundad anledning att anta att fartyget eller dess utrustning eller driftförhållanden i väsentliga avseenden avviker från uppgifterna i certifikaten eller handlingarna, 2. I de fall innehållet i fartygets certifikat eller handlingar inte är tillräckligt för att bekräfta en misstänkt överträdelse av bestämmelser i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller i internationella överenskommelser som är bindande för Sverige. Lag (2001:1294).

3 3 (6) Artikel 11.3 (Varna, avvisa eller förbjuda fartyg att anlöpa svensk hamn) AFS-konventionens parter ska kunna varna, kvarhålla, avvisa eller förbjuda ett fartyg att anlöpa dess hamnar. Sjöfartsverket föreslår att en ny paragraf införs i 7 kap. VlfL med följande lydelse: Har beträffande ett visst fartyg inte fullgjorts vad som föreskrivs om påväxthindrande system med stöd av 4 kap. 1 får Sjöfartsverket, eller annan myndighet som regeringen utser, meddela förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från svensk hamn eller från en tilläggsplats inom svenskt territorium. Artikel 12 (Påföljder) 10 kap. VlfL torde motsvara konventionens krav men då EG-kommissionen aviserat att ett förslag på förordning i samma ärende kommer att läggas fram under året bör frågan bevakas för att i möjligaste mån harmonisera påföljderna inom den Europeiska gemenskapen. Sjöfartsverket vill dock i detta sammanhang peka på att till skillnad mot föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. finns inget ansvar föreskrivet för den som uppsåtligen bryter mot föreskrifter som meddelats med stöd av 4 kap. 1. Sjöfartsverket anser att denna brist borde rättas till i samband med andra ändringar i lagen Förslag till ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg (VlfF) Bilaga 4, regel 1.1 (Besiktning) Fartyg med en bruttodräktighet om 400 eller mer som används i internationell resa ska bli föremål för en första besiktning innan fartyget tas i drift, eller innan det internationella certifikatet för påväxthindrande system utfärdas första gången, samt en förnyad besiktning om det påväxthindrande systemet förändras eller byts ut. Att besiktningen genomförts ska framgå av certifikatet. Sjöfartsverket föreslår att nya paragrafer införs i 6 kap. VlfF: 11a Svenska fartyg som avses i regel 1 i bilaga 4 till den internationella konventionen om påväxthindrande system på fartyg som används i internationell resa skall genomgå sådana besiktningar som anges i 11b och 11c. 11b Innan ett fartyg som avses i 12 sätts i trafik eller innan internationellt certifikat för påväxthindrande system på fartyg utfärdas första gången skall fartyget genomgå en första besiktning.

4 4 (6) 11c Fartyg som avses i 11a skall genomgå en förnyad besiktning inom 60 månader efter den första besiktningen eller närmast föregående förnyade besiktning. 11d Besiktningarna enligt 11b och 11c skall syfta till att säkerställa att fartygets påväxthindrande system inte strider mot föreskrifter som meddelats med stöd av 4 kap. 1. Bilaga 4, regel 1.4 och regel 4 (Ogiltiga certifikat) I enlighet med AFS-konventionen ska det finnas en möjlighet att upphäva certifikat vid underlåtenhet att vidtaga rättelse, om ett fartygs påväxthindrande system inte uppfyller certifikatskraven eller de krav som framgår av konventionen. Certifikat ska förklaras ogiltiga om det påväxthindrande systemet förändras eller byts ut eller om fartyget flaggas in under en annan stats flagg. Förslag på tillägg till 4 kap. 5 VlfF: Nuvarande lydelse 5 För svenska fartyg utfärdas certifikat som avses i 4 kap. 1 lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och andra motsvarande handlingar av Sjöfartsverket. Sjöfartsverket skall förklara ett sådant certifikat som avses i 2 ogiltigt, om 1. fartyget, dess utrustning eller driftförhållanden har ändrats på så väsentligt sätt att ändringen kan medföra påtaglig risk för förorening, 2. föreläggande som avses i 7 kap. 4 andra stycket lagen om åtgärder mot förorening från fartyg åsidosätts, 3. fartyget inte undergår föreskriven tillsynsförrättning, 4. fartyget har upphört att vara svenskt. Förordning (1996:528). Föreslagen lydelse 4 kap. 5 Fartygs konstruktion, m.m. 5 För svenska fartyg utfärdas certifikat som avses i 4 kap. 1 lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och andra motsvarande handlingar av Sjöfartsverket. Sjöfartsverket skall förklara ett sådant certifikat som avses i 2 ogiltigt, om 1. fartyget, dess utrustning eller driftförhållanden har ändrats på så väsentligt sätt att ändringen kan medföra påtaglig risk för förorening, 2. föreläggande som avses i 7 kap. 4 andra stycket lagen om åtgärder mot förorening från fartyg åsidosätts, 3. fartyget inte undergår föreskriven tillsynsförrättning, 4. fartyget har upphört att vara svenskt. Förordning (1996:528). 5. fartygets påväxthindrande system har ändrats eller ersatts utan att en besiktning av systemet har gjorts enligt 6 kap. 11a.

5 5 (6) Bilaga 4, regel 2 och 5 (Certifikat och intyg) AFS-konventionens parter ska utfärda certifikat om påväxthindrande system för fartyg med en bruttodräktighet om minst 400 som används i internationell resa. Vidare ska fartyg på minst 24 meter men med en bruttodräktighet understigande 400 medföra ett, av redaren undertecknat, internationellt intyg (declaration) om det påväxthindrande system fartyget har. Förslag på tillägg till 4 kap. 2 VlfF: Nuvarande lydelse Svenska oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 och andra svenska fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 som används i internationell resa skall vara försedda med internationellt oljeskyddscertifikat enligt 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78). Sådant certifikat får utfärdas att gälla högst fem år. Svenska fartyg som avses i regel 2 a) i bilaga IV till MARPOL 73/78 och som används i internationell resa skall vara försedda med internationellt föroreningsskyddscertifikat för toalettavfall. Sådant certifikat får utfärdas att gälla högst fem år. Svenska kemikalietankfartyg som används i internationell resa skall vara försedda med internationellt föroreningsskyddscertifikat för transport av skadliga flytande ämnen i bulk enligt MARPOL 73/78. Sådant certifikat får utfärdas att gälla högst fem år. Förordning (1985:828). Föreslagen lydelse 4 kap. 2 Fartygs konstruktion m.m. Svenska oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 och andra svenska fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 som används i internationell resa skall vara försedda med internationellt oljeskyddscertifikat enligt 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78). Sådant certifikat får utfärdas att gälla högst fem år. Svenska fartyg som avses i regel 2 a) i bilaga IV till MARPOL 73/78 och som används i internationell resa skall vara försedda med internationellt föroreningsskyddscertifikat för toalettavfall. Sådant certifikat får utfärdas att gälla högst fem år. Svenska kemikalietankfartyg som används i internationell resa skall vara försedda med internationellt föroreningsskyddscertifikat för transport av skadliga flytande ämnen i bulk enligt MARPOL 73/78. Sådant certifikat får utfärdas att gälla högst fem år. Förordning (1985:828). Svenska fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 som används i internationell resa skall vara försedda med internationellt certifikat om påväxthindrande system enligt den internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system. Sådant certifikat får utfärdas att gälla högst fem år. Svenska fartyg med en längd om minst 24 meter men med en bruttodräktighet understigande 400 som används i internationell resa skall vara försedda med ett internationellt intyg om det påväxthindrande system fartyget har.

6 6 (6) Sjöfartsverkets nu avgivna redogörelse är inte ett fullständigt förslag på lagoch förordningsändring. Verket avstår bl.a. från att lämna förslag på följdändringar bl.a. i 9 kap. lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. I handläggningen av detta ärende som har beslutats av generaldirektören Jan-Olof Selén, har deltagit chefsjuristen Gunilla Blomqvist, sjösäkerhetsdirektören Johan Franson, verksjuristen Anna Staaf samt byrådirektörerna Johan Gråberg och Charlotte Ottosson, den senare föredragande. Jan-Olof Selén Charlotte Ottosson Kopia: Näringsdepartementet, Jaak Meri Miljödepartementet, Charlotte Unger Kemikalieinspektionen, Anna Bohman Naturvårdsverket, Jan Christiansson

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Wienkonventionen om traktaträtten

Wienkonventionen om traktaträtten Wienkonventionen om traktaträtten Antagen i Wien den 23 maj 1969. Trädde i kraft den 27 januari 1980 De till denna konvention anslutna staterna har, i betraktande av traktaters grundläggande betydelse

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor 581 83 Linköping Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius. Ytterligare åtgärder

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer