Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet"

Transkript

1 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

2

3 Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Årsavgift... 2 Avgift baserad på tidsåtgång... 3 Bristbesiktning... 3 Tillfälliga tillstånd och dispenser... 3 Ansökningsavgift... 3 Betalning... 3 Betalningspåminnelse... 4 Undantag kap. Avgifter för rederier... 4 SMS för rederier... 4 Registerhållningsavgift för sjömansregistret kap. Avgifter för hamnar och hamnanläggningar... 4 Sjöfartsskydd i hamnanläggningar... 4 Hamnskydd i hamnar... 4 Avfallsplaner i hamnar kap. Avgifter för skeppsvarv och andra företag inom sjöfart kap. Avgifter för fartyg... 6 Organisation på fartyg... 6 Svävare... 6 Tillsyn av fartyg... 6 Nybyggnation, ombyggnation och inflaggning... 6 Periodisk tillsyn av fartyg... 6 Transport av farligt gods... 8 Certifikat, intyg och andra handlingar... 8 Hamnstatskontroll... 8 Kustfartstillstånd... 9 Avgifter för registerhållning m.m Registreringsåtgärder... 9 Registerhållningsavgift Direktåtkomst till fartygsregistrets databas Båtbyggnadsförskott Dödande av handling Registreringsåtgärder som inte är avgiftsbelagda... 10

4 Skeppsmätning Avgifter avseende mätning enligt internationella skeppsmätningskonventionen, ITC kap. Avgifter för personliga tillstånd Ansökan om behörighetsbevis och certifikat Behörighetsbevis och certifikat Preliminär bedömning av sjötid Särskilt beslut om kompletterande utbildning Dispens Sjöfartsbok Lotsdispenser Kap 7. Avgifter för utbildningsorganisationer Godkännande av utbildningsanordnare Tillsyn av utbildningsanordnare kap. Övriga avgifter Forsränning Containrar Kollektivtrafik Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser... 18

5 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 4 Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen, 4 Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen, 1 kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar, 1 förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m., 1 kap. 5 fartygsregisterförordningen (1975:927), 6 förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk, 5 kap. 4 sjötrafikförordningen (1986:300), 16 containerförordningen (1980:640), 6 kap. 14 förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, 15 mönstringsförordningen (1984:831), 13 svävarfartsförordningen (1986:305), 1 förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), 32 förordningen (1994:1162) om skeppsmätning, 1 förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009), 6 förordningen (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar, 9 förordningen (1999:215) om lotsavgifter, 4 förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott, 4 kap. 38 och 6 kap. 12 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), 3 förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg, 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd, 15 förordningen (2006:311) om transport av farligt gods, 6 förordningen (2006:1213) om hamnskydd, 6 kap. 3 förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal, 1 förordningen (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling och 7 förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik. TSFS 2012:XX Utkom från trycket den DATUM ÅR SJÖFART 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 29 april 2009 om hamnstatskontroll (EUT L 131, , s. 57 (Celex 32009L0016). 1

6 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom sjöfartsområdet. Definitioner 2 De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som de som används i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar 2, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll 3, lagen (2006:1209) om hamnskydd, förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:123) om lotsning. Med M avses nautisk mil (1852 meter). Med förrättning avses tillståndsprövning, tillsyn, skeppsmätning och annan ärendehandläggning. Med SMS avses Safety Management System. Allmänt om avgifter 3 Transportstyrelsen tar ut avgifter enligt denna föreskrift för tillståndsprövning, tillsyn, registerhållning, skeppsmätning och övrig ärendehandläggning som myndigheten utför med stöd av lag och förordning och för vilka myndigheten har rätt att ta ut avgifter. Årsavgift 4 Årsavgifter för tillsyn och registerhållning tas ut för varje kalenderår. Underlaget för avgiftsdebiteringen utgår från förhållandena vid debiteringstillfället. Förändringar som sker under kalenderåret kan föranleda omprövning av debiteringen. I sådant fall beräknas avgiften för hela kvartal. Om skillnaden mellan den nya och den tidigare avgiften är lägre än kronor sker ingen fakturering eller återbetalning. 2 EGT L 129, , s. 6 (Celex 32004R0725). 3 EUT L 131, , s. 57 (Celex 32009L0016). 2

7 1 kap. Avgift baserad på tidsåtgång 5 För förrättning i Sverige tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift, om inget annat anges. Timtaxan är kronor och ska betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. För förrättning utförd utanför Sverige debiteras även faktiska resekostnader och restid med maximalt åtta timmar per tjänsteman och väg, utöver avgifter i denna föreskrift. Med faktiska resekostnader avses kostnader för transport, boende, traktamente samt övriga kostnader. Bristbesiktning 6 Om brister upptäcks vid ordinarie tillsyn tas en löpande avgift ut för den efterföljande ärendehandläggningen enligt 1 kap. 5. Tillfälliga tillstånd och dispenser 7 För tillfälliga tillstånd och dispenser tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5, om inget annat anges. Ansökningsavgift 8 I fråga om ansökningsavgifter gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). Ansökningsavgiften tas ut när ansökan lämnas in till Transportstyrelsen. Betalning 9 Avgiften ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget annat anges. Betalning ska ske till konto som myndigheten anvisar och senast den dag som anges på fakturan. 10 Den som är betalningsskyldig ska ställa säkerhet för betalning av avgiften, om Transportstyrelsen begär det. 11 Redaren, den som i redarens ställe använder fartyget, ägaren till fartyget eller den som har beställt förrättningen är skyldig att betala avgift för förrättning, om inget annat anges. Ersättning åt sakkunniga enligt 7 kap. 13 fartygssäkerhetslagen (2003:364) kan efter särskild prövning dras av från förrättningsavgiften. 12 Om förrättning avbryts innan Transportstyrelsen fattat beslut ska de kostnader myndigheten haft i ärendet betalas av den som är betalningsskyldig, om inget annat anges. 3

8 1 kap. Betalningspåminnelse 13 Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift ut för administrativa kostnader om 50 kronor (påminnelseavgift). Undantag 14 Om det finns synnerliga skäl kan Transportstyrelsen besluta att en avgift ska sättas ned eller helt utgå, eller i övrigt medge undantag från dessa föreskrifter. 2 kap. Avgifter för rederier SMS för rederier 1 För tillståndsprövning och ändring av SMS för rederier tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap För tillsyn av SMS för rederier tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Registerhållningsavgift för sjömansregistret 3 För handläggning och förvaltning av sjömansregistret tar Transportstyrelsen ut en registerhållningsavgift om kronor per fartyg. 3 kap. Avgifter för hamnar och hamnanläggningar Sjöfartsskydd i hamnanläggningar 1 För tillståndsprövning, ändring av tillstånd och tillsyn rörande sjöfartsskydd i hamnanläggningar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor. I avgiften ingår även avgift för hamnskydd för fristående hamnanläggningar med förenklat hamnskydd enligt 5 Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd. Innehavare av hamnanläggning är skyldig att betala den avgift som avser sjöfartsskydd. Hamnanläggningar med mindre än 3 anlöp per år betalar halv årsavgift. Hamnskydd i hamnar 2 För tillståndsprövning, ändring av tillstånd och tillsyn rörande hamnskydd i hamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor för hamn som består av ett hamnskyddsområde med en hamnanläggning och 4

9 3 kap kronor för hamn som består av flera hamnanläggningar som omfattas av ett gemensamt hamnskyddsområde. Hamnskyddsorganet är skyldigt att betala avgift som avser hamnskydd. Avfallsplaner i hamnar 3 För tillståndsprövning och ändring av tillstånd rörande avfallsplaner i hamnar tar Transportstyrelsen ut en fast avgift om kronor. 4 För tillsyn rörande avfallsplaner i hamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor. 4 kap. Avgifter för skeppsvarv och andra företag inom sjöfart 1 För tillståndsprövning och ändring av tillstånd rörande skeppsvarv och andra företag tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt tabell 1: Tabell 1. Objekt Avfallsplaner på varv Auktoriserade firmor för sjösättningsanordningar Servicestation livflottar Radiobesiktningsmän Prewash (obligatorisk tankrengöring) Auktoriserade besiktningsmän för lyftanordningar Tillverkare av emballage för transport av farligt gods För tillsyn rörande skeppsvarv och andra företag tar Transportstyrelsen ut en fast årsavgift enligt tabell 2: Tabell 2. Objekt Avfallsplaner på varv Auktoriserade besiktningsmän för lyftanordningar Auktoriserade firmor för sjösättningsanordningar Servicestation livflottar Radiobesiktningsmän Prewash (obligatorisk tankrengöring)

10 5 kap. 5 kap. Avgifter för fartyg Organisation på fartyg 1 För tillståndsprövning och ändring av SMS för fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap För tillståndsprövning och ändring av sjöfartsskydd för fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap För tillståndsprövning och ändring av tillstånd för fartyg tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt tabell 3: Tabell 3. Objekt Säkerhetsbesättningsbeslut eller bindande förhandsbesked Dispens från gällande bemanningsföreskrifter Förnyelse eller utfärdande av säkerhetsbesättningsbeslut, utan ändring Svävare 4 För godkännande och tillsyn av svävare tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Tillsyn av fartyg Nybyggnation, ombyggnation och inflaggning 5 För tillsyn i samband med nybyggnation, ombyggnation och inflaggning av fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Periodisk tillsyn av fartyg 6 För tillsyn av fartyg tar Transportstyrelsen ut årsavgifter per tillsynsobjekt enligt tabell 4, om inget annat anges. 6

11 5 kap. Tabell 4. Periodisk besiktning årsavgifter (kr) Fartygstyp 0 19 Fritidsfartyg över 99 brutto Pråmar Lastfartyg under 500 brutto (arbetsfartyg, fartyg med max 12 passagerare och övr. fartyg) Lastfartyg över 499 brutto (arbetsfartyg, biltransportfartyg, isbrytare och övr. fartyg) Fiskefartyg Fiskefartyg - EU Passfartyg E (inklusive vägfärjor) Passfartyg A D, EU-passfartyg och passfartyg under 500 brutto i internationell trafik Passfartyg över 499 brutto i internationell trafik Tankfartyg under 500 brutto Tankfartyg över 499 brutto (olja, kemikalier) Dräktighetsintervall (brutto)

12 5 kap. 7 För tillsyn av fartyg med en bruttodräktighet över 999 tillkommer 0,50 kronor per brutto utöver avgiften i tabell 4 ovan. Fartyg som är certifierade både som last- och passagerarfartyg betalar en avgift som motsvarar certifikatet enligt högsta taxan. Fartyg med fullständig delegerad tillsyn enligt avtal betalar 40 % av avgiften i tabell 4 ovan. Fartyg med godkänd systemtillsyn berättigar till rabatt om 10 % av avgiften i tabell 4 ovan. 8 För tillsyn av fartyg med en bruttodräktighet under 20 tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor, om inget annat anges. 9 För förrättning rörande stabilitetsundersökning, krängningsprov, fribordsplan, tillstånd för enstaka resa, bogsertillstånd och ritningsgranskning utan samband med annan förrättning tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Transport av farligt gods 10 För tillståndsprövning och tillsyn som avser sjötransporter enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor för första fartyget. För tillkommande fartyg tar Transportstyrelsen ut en avgift om 700 kronor per fartyg. Certifikat, intyg och andra handlingar 11 För utfärdande av handlingar som inte sker i samband med annan förrättning tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt tabell 5, om inget annat anges. Ingen avgift tas ut för certifikat, intyg och andra handlingar som Transportstyrelsen utfärdar i samband med en förrättning. Tabell 5. Handling Utfärdande av CSR Utskrift av en ny tillsynsbok utan ändring av uppgifter Utfärdande av certifikat, intyg eller dubblett Hamnstatskontroll 12 För förrättning i samband med kvarhållande av fartyg i Sverige tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 utöver faktiska resekostnader och kostnader för restid. 8

13 5 kap. 13 För förrättning som Transportstyrelsen utför i samband med ett tillträdesförbud tar myndigheten ut avgifter som motsvarar alla kostnader myndigheten haft för sådana inspektioner. Kustfartstillstånd 14 För tillståndsprövning rörande kustfartstillstånd (cabotage) tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. Avgifter för registerhållning m.m. Registreringsåtgärder 15 För registreringsåtgärder och för utfärdande av bevis om registreringsåtgärd tar Transportstyrelsen ut avgifter enligt tabell 6. Tabell 6. Registreringsåtgärd Registrering av skepp, inklusive samtidig förvärvsinskrivning och nationalitetscertifikat Registrering av skeppsbygge, inklusive samtidig förvärvsinskrivning Överföring av skeppsbygge till fartygsregistrets skeppsdel samt utfärdande av nationalitetscertifikat Registrering av båt, inklusive samtidig förvärvsanteckning och framtida avregistrering Inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge eller andel däri (fullbordat fång) Anteckning av förvärv av båt Avregistrering av skepp eller skeppsbygge Inskrivning av förbehåll om skeppsnamn, inklusive avförande av förbehåll om skeppsnamn Inteckning, inklusive dödning av inteckning För varje ytterligare inteckning per styck, under förutsättning att begäran görs vid samma ansökningstillfälle och gäller för samma objekt som den första inteckningen Utbyte av pantbrev per skepp eller skeppsbygge Nedsättning eller sammanföring av inteckning per skepp eller skeppsbygge Anteckning om innehav av pantbrev, inklusive avförande av anteckning om innehav av pantbrev För varje ytterligare anteckning om innehav av pantbrev per styck, under förutsättning att begäran görs vid samma ansökningstillfälle och gäller för samma objekt som den första anteckningen 700 9

14 5 kap. Åtgärd i annat fall i registerärende Partrederiärende Bevis om registreringsåtgärd Tillfällig nationalitetshandling, nationalitetscertifikat i dubblett, nationalitetsbevis i original eller dubblett Avregistreringsintyg för ett visst fartyg eller skeppsbygge Bevis om att ett visst fartyg eller skeppsbygge inte finns upptaget i fartygsregistret Registerutdrag För annat beslut än bifall och uppskov för registreringsåtgärd Registerhållningsavgift 16 För varje fartyg som registrerats i fartygsregistret tar Transportstyrelsen ut en registerhållningsavgift om 400 kronor per år. Avgiften ska betalas av den som är registrerad som fartygsägare i fartygsregistret. Direktåtkomst till fartygsregistrets databas 17 För direktåtkomst till fartygsregistrets databas tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor. Båtbyggnadsförskott 18 För registrering av avtal om båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. Dödande av handling 19 För prövning av ansökan om dödande av förkommen handling och dödande av inteckning på grund av förkommen handling tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om kronor. Undantag görs för båtar som är registrerade som skepp, där Transportstyrelsen tar ut en ansökningsavgift om 375 kronor. Registreringsåtgärder som inte är avgiftsbelagda 20 Avgift tas inte ut för uppskov i ärende, rättelse av oriktig införing i registret, ändring av fiskefartygs distriktsbeteckning samt avregistrering av skepp som förolyckats, försvunnit eller övergetts till sjöss och sedan inte hörts av under tre månader. 10

15 5 kap. Avgift tas inte ut för nationalitetshandling som utfärdas med anledning av att införing i fartygsregistrets skepps- eller båtdel har ändrats. Avgift tas inte ut i annat båtregistreringsärende än sådant som anges idessa föreskrifter. Avgift tas inte ut för registeranteckning som Transportstyrelsen är skyldig att företa enligt 2 kap. 28 sjölagen (1994:1009). Skeppsmätning 21 För skeppsmätning i Sverige tar Transportstyrelsen ut avgift enligt tabell 7, 8, 9 och 10. För skeppsmätning utanför Sverige tar Transportstyrelsen ut avgift enligt tabell 7, 8, 9 och 10, utöver avgift enligt 1 kap. 5 andra stycket. Om underlaget inte uppfyller angiven kvalitet tar Transportstyrelsen, för överskjutande timmar, ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 för både skeppsmätningar i och utanför Sverige. Avgifter avseende mätning enligt internationella skeppsmätningskonventionen, ITC-69. Tabell 7. Dräktighetsintervall (brutto) Art* a 802b *Artförklaring: 801; Nymätning. Godtagbart, digitalt, tredimensionellt underlag där volymsiffror är direkt tillgängliga. 802a; Nymätning. Inte godtagbart, digitalt, tredimensionellt underlag där volymsiffror är direkt tillgängliga. Modellering är nödvändig. Avser normala skrovformer samt skrovformer av högre svårighetsgrad. 802b; Nymätning. Inte godtagbart, digitalt, tredimensionellt underlag där volymsiffror är direkt tillgängliga. Modellering är nödvändig. Avser enklare skrovformer. 11

16 5 kap. 805; Mätning enligt ITC-69 (UR) av oförändrat, tidigare IR-mätt fartyg. 808; Mätning av fiskefartyg m enligt EU:s regler. Tabell 8. Dräktighetsintervall (brutto) Art* *Artförklaring: 811; Mätning enligt ITC-69 (UR), ommätning > 10 % förändring av brutto- och/eller nettodräktighet. Godtagbart, digitalt, tredimensionellt underlag krävs. 812; Mätning enligt ITC-69 (UR), inköp eller ommätning < 10 % förändring av brutto- och/eller nettodräktighet. Tabell 9. Art* Dräktighetsintervall (brutto) Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande *Artförklaring: 813; Mätning enligt ITC-69 (UR), ommätning p.g.a. variabelförändring som endast påverkar nettodräktigheten. Variabelförändring är ändring av malldjup, djupgående och passagerarantal. 818; Mätning enligt ITC-69 (UR), anteckning i mätbrev om dräktigheten av segregerad vattenbarlast. 12

17 5 kap. Tabell ; Mätning enligt ITC-69 (UR), utfärdande av nytt mätbrev utan ändrad dräktighet. 822; Mätning enligt ITC-69 (UR), anteckning i mätbrev. 829; Mätning enligt ITC-69 (UR), övrigt. Tillämpas exempelvis vid verifiering av dimensioner. Timdebitering gäller enligt löpande taxa. Art* Dräktighetsintervall (brutto) *Artförklaring: 844; Mätning, ny- eller ommätning enligt Panamakanalens nya regler. 845; Nymätning enligt Suez- eller Panamakanalernas (äldre) regler. 846; Ommätning enligt Suez- eller Panamakanalernas (äldre) regler. 6 kap. Avgifter för personliga tillstånd Ansökan om behörighetsbevis och certifikat Behörighetsbevis och certifikat 1 För prövning av ansökan om behörighetsbevis och certifikat tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift enligt tabell 11. Ingen avgift tas ut för behörighetsbevis, certifikat eller annan nödvändig handling som myndigheten utfärdar i samband med att ansökan beviljas. 13

18 6 kap. Tabell 11. Behörighetsbevis Ny behörighet eller specialbehörighet* Förnyelse av behörighet eller specialbehörighet eller utskrift utan ändring av uppgifter** 800 Certifikat Certifikat för viss tjänstgöring Förnyelse av certifikat eller utskrift utan ändring av uppgifter* 800 * Har sökanden ändrat andra uppgifter än namn ingår detta i denna kategori. ** Har sökanden ändrat namn så ingår namnbyte i denna kategori. 2 För prövning av ansökan om erkännande av utländsk behörighet tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. 3 För utfärdande av plastkort med sammanställning av behörigheter för inre fart tar Transportstyrelsen ut en avgift om 220 kronor. 4 Får en sökande avslag på sin ansökan tas ingen ansökningsavgift ut vid ny prövning, om sökanden lämnar in ansökan inom 12 månader efter att Transportstyrelsens fattat avslagsbeslutet (gäller vid ett tillfälle och endast under förutsättning att sökanden erlagt ansökningsavgift vid det första ansökningstillfället). Preliminär bedömning av sjötid 5 För prövning av ansökan om preliminär bedömning av sjötid för uppfyllande av krav för behörighetsbevis eller certifikat tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om 600 kronor. Om sökanden inom 12 månader efter den preliminära bedömningen lämnar in ansökan om behörighetsbevis eller certifikat reduceras den avgiften med den avgift som betalats enligt första stycket. Nedsättning av avgift gäller vid ett tillfälle. Särskilt beslut om kompletterande utbildning 6 För prövning av ansökan om beslut om komplettering av utbildning för förnyelse av behörighet enligt 2 kap. 5 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal tar myndigheten ut en ansökningsavgift om 600 kronor. Om sökanden inom 12 månader efter den preliminära bedömningen lämnar in ansökan om behörighet reduceras den avgiften med den avgift som betalats enligt första stycket. Nedsättning av avgift gäller vid ett tillfälle. 14

19 6 kap. Dispens 7 För prövning av ansökan om undantag från föreskrivna krav (dispens) ifråga om att inneha en viss befattning eller fullgöra viss funktion för vilken specialbehörighet fordras tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om kronor. Sjöfartsbok 8 För utfärdande av sjöfartsbok tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om 600 kronor. Lotsdispenser 9 För prövning av ansökan om lotsdispens enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:xx) om lotsning tar Transportstyrelsen ut avgifter enligt detta kapitel. 10 Transportstyrelsen tar ut avgift för ledanknuten lotsdispens enligt tabell 12. I avgiften ingår ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov i farledens vardera riktning. För farleder som kräver ytterligare praktiska prov tar Transportstyrelsen ut avgift för extra prov enligt tabell 12. Tabell 12. Ny dispens Extra prov Handläggning Kostnad praktiskt teoretiskt för prov Lotsledens längd (M) och längre

20 6 kap. 11 Transportstyrelsen tar ut avgift för generell lotsdispens och tillfällig lotsdispens enligt tabell 13. Tabell 13. Generell lotsdispens Ändring eller komplettering av ledanknuten eller generell lotsdispens Förnyelse av ledanknuten eller generell lotsdispens Tillfällig lotsdispens Om Transportstyrelsen bedömer att den sökande behöver genomgå delar av prövningen för ny lotsdispens för att ändra, komplettera eller förnya en befintlig lotsdispens, tar myndigheten ut avgift enligt tabell 12 och 13 för de extra kostnader som uppstår därmed. 13 Avbryts ansökningsförfarandet för en ny eller förnyelse av ledanknuten lotsdispens eller generell lotsdispens tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. Myndigheten tar även ut avgift enligt tabell 12 för teoretiskt och praktiskt prov som har genomförts innan ansökningsförfarandet har avbrutits. 14 För utfärdande av en ledanknuten lotsdispens utan teoretiska och praktiska prov enligt 9 kap. 1 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:xx) om lotsning tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. Kap 7. Avgifter för utbildningsorganisationer Godkännande av utbildningsanordnare 1 För prövning av kvalitetsnormsystem tar Transportstyrelsen ut en fast avgift om kronor samt en avgift om kronor per provkursdag. Tillsyn av utbildningsanordnare 2 För tillsyn av utbildningsanordnare tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor. En årsavgift om kronor tas ut per godkänd kurs. 16

21 8 kap. 8 kap. Övriga avgifter Forsränning 1 För godkännande av kursverksamhet inom forsränning tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. 2 För prövning av ansökan om licens för forsrännare, guide eller säkerhetschef tar Transportstyrelsen ut en avgift om 700 kronor. 3 För tillsyn av säkerheten vid forsränning tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Forsränningsföretag är skyldiga att betala avgift enligt första stycket. Containrar 4 För förrättning enligt containerlagen (1980:152) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Ägaren av en container är skyldiga att betala avgift enligt första stycket. Kollektivtrafik 5 För tillsyn enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och föreskrifter meddelade med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Avgiften debiteras regional kollektivtrafikmyndighet, kommun, kollektivtrafikföretag, den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 lagen om kollektivtrafik samt behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 4 (EU:s kollektivtrafikförordning). 6 För prövning av ansökan om undantag enligt 4 kap. 4 lagen (2010:1065) om kollektivtrafik debiteras en löpande timtaxa enligt 1 kap EUT L 315, , s. 1 (Celex 32007R1370). 17

22 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari I och med detta upphör Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:185) om avgifter inom sjöfartsområdet att gälla. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet. 3. För tillsyn som utförts före den 1 januari 2013 gäller äldre bestämmelser för debitering av avgift. På Transportstyrelsens vägnar STAFFAN WIDLERT Jon Priebe (Sjöfartsavdelningen) 18 Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Årsavgift... 2

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Årsavgift... 2

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner och förkortningar... 2 Allmänt om avgifter...

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner och förkortningar... 2 Allmänt om avgifter...

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn; beslutade den 24 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:555) angående mätbrev för

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(8) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet JÄRNVÄG Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 1 Allmänt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927); SFS 2001:807 Utkom från trycket den 20 november 2001 utfärdad den 1 november 2001. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006;

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; beslutade den 21 januari 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Förordning (1994:1162) om skeppsmätning

Förordning (1994:1162) om skeppsmätning Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Allmänt 1 [1101] Genom skeppsmätning fastställs ett fartygs bruttodräktighet och nettodräktighet. I fråga om svenska fartyg fastställs genom skeppsmätning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

Beskrivning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Beskrivning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet PM 1 (14) Datum Handläggare Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Beskrivning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1 Gemensamma principer för Transportstyrelsen

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2013:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART

Läs mer

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44.

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44. Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006 (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 21 januari 2009. Ändringar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1(18) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för regelgivning, tillståndsprövning,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal; SFS 2002:643 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Avgift baserad

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter; TSFS 2017:xx Utkom från trycket den xx 2017 beslutade den xx 2017. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 11

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sjölagen (1994:1009); SFS 2012:353 Utkom från trycket den 13 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om sjölagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49); SFS 2001:875 Utkom från trycket den 4 december 2001 utfärdad den 22 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Fartygssäkerhetslag (2003:364)

Fartygssäkerhetslag (2003:364) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde [2701] Denna lag gäller alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet (omtryck) Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet (omtryck)

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Bilaga om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från fartyg; utfärdad 6T. Härigenom föreskrivs följande. Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den xx xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; beslutade den 15 juni 2016. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 och 4 och 14 kap. 16 luftfartsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik; SFS 2016:1212 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:2 ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.;

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 12 kap. 4 luftfartsförordningen (2010:770)

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om infrastrukturavgifter på väg; utfärdad den 19 december 2014. SFS 2014:1564 Utkom från trycket den 30 december 2014 Regeringen föreskriver 1 följande. Innehåll och

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2011:235 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik;

Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik; Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik; beslutade den xx xx. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 2 och 3 taxitrafikförordningen (2012:238). TSFS 2013:xx Utkom från trycket

Läs mer

Regelförenkling för sjöfarten

Regelförenkling för sjöfarten Regelförenkling för sjöfarten Promemoria utarbetad av Docent Johan Schelin Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt Juridiska institutionen Stockholms universitet 1 juli 2015 2

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 4 kap. 6-7 samt 10 kap. 5 läkemedelsförordningen

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; LVFS 2012:14 Utkom från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter; Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter; beslutade den 2 november 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 4 luftfartsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519); SFS 2011:1118 Utkom från trycket den 22 november 2011 utfärdad den 10 november 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg; beslutade den 18 april 2013. TSFS 2013:34 Utkom från trycket den 3 maj

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer