Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet"

Transkript

1 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

2

3 Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Årsavgift... 2 Avgift baserad på tidsåtgång... 3 Bristbesiktning... 3 Tillfälliga tillstånd och dispenser... 3 Ansökningsavgift... 3 Betalning... 3 Betalningspåminnelse... 4 Undantag kap. Avgifter för rederier... 4 SMS för rederier... 4 Registerhållningsavgift för sjömansregistret kap. Avgifter för hamnar och hamnanläggningar... 4 Sjöfartsskydd i hamnanläggningar... 4 Hamnskydd i hamnar... 4 Avfallsplaner i hamnar kap. Avgifter för skeppsvarv och andra företag inom sjöfart kap. Avgifter för fartyg... 6 Organisation på fartyg... 6 Svävare... 6 Tillsyn av fartyg... 6 Nybyggnation, ombyggnation och inflaggning... 6 Periodisk tillsyn av fartyg... 6 Transport av farligt gods... 8 Certifikat, intyg och andra handlingar... 8 Hamnstatskontroll... 8 Kustfartstillstånd... 9 Avgifter för registerhållning m.m Registreringsåtgärder... 9 Registerhållningsavgift Direktåtkomst till fartygsregistrets databas Båtbyggnadsförskott Dödande av handling Registreringsåtgärder som inte är avgiftsbelagda... 10

4 Skeppsmätning Avgifter avseende mätning enligt internationella skeppsmätningskonventionen, ITC kap. Avgifter för personliga tillstånd Ansökan om behörighetsbevis och certifikat Behörighetsbevis och certifikat Preliminär bedömning av sjötid Särskilt beslut om kompletterande utbildning Dispens Sjöfartsbok Lotsdispenser Kap 7. Avgifter för utbildningsorganisationer Godkännande av utbildningsanordnare Tillsyn av utbildningsanordnare kap. Övriga avgifter Forsränning Containrar Kollektivtrafik Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser... 18

5 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 4 Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen, 4 Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen, 1 kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar, 1 förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m., 1 kap. 5 fartygsregisterförordningen (1975:927), 6 förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk, 5 kap. 4 sjötrafikförordningen (1986:300), 16 containerförordningen (1980:640), 6 kap. 14 förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, 15 mönstringsförordningen (1984:831), 13 svävarfartsförordningen (1986:305), 1 förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), 32 förordningen (1994:1162) om skeppsmätning, 1 förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009), 6 förordningen (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar, 9 förordningen (1999:215) om lotsavgifter, 4 förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott, 4 kap. 38 och 6 kap. 12 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), 3 förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg, 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd, 15 förordningen (2006:311) om transport av farligt gods, 6 förordningen (2006:1213) om hamnskydd, 6 kap. 3 förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal, 1 förordningen (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling och 7 förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik. TSFS 2012:XX Utkom från trycket den DATUM ÅR SJÖFART 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 29 april 2009 om hamnstatskontroll (EUT L 131, , s. 57 (Celex 32009L0016). 1

6 1 kap. 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom sjöfartsområdet. Definitioner 2 De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som de som används i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar 2, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll 3, lagen (2006:1209) om hamnskydd, förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:123) om lotsning. Med M avses nautisk mil (1852 meter). Med förrättning avses tillståndsprövning, tillsyn, skeppsmätning och annan ärendehandläggning. Med SMS avses Safety Management System. Allmänt om avgifter 3 Transportstyrelsen tar ut avgifter enligt denna föreskrift för tillståndsprövning, tillsyn, registerhållning, skeppsmätning och övrig ärendehandläggning som myndigheten utför med stöd av lag och förordning och för vilka myndigheten har rätt att ta ut avgifter. Årsavgift 4 Årsavgifter för tillsyn och registerhållning tas ut för varje kalenderår. Underlaget för avgiftsdebiteringen utgår från förhållandena vid debiteringstillfället. Förändringar som sker under kalenderåret kan föranleda omprövning av debiteringen. I sådant fall beräknas avgiften för hela kvartal. Om skillnaden mellan den nya och den tidigare avgiften är lägre än kronor sker ingen fakturering eller återbetalning. 2 EGT L 129, , s. 6 (Celex 32004R0725). 3 EUT L 131, , s. 57 (Celex 32009L0016). 2

7 1 kap. Avgift baserad på tidsåtgång 5 För förrättning i Sverige tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift, om inget annat anges. Timtaxan är kronor och ska betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. För förrättning utförd utanför Sverige debiteras även faktiska resekostnader och restid med maximalt åtta timmar per tjänsteman och väg, utöver avgifter i denna föreskrift. Med faktiska resekostnader avses kostnader för transport, boende, traktamente samt övriga kostnader. Bristbesiktning 6 Om brister upptäcks vid ordinarie tillsyn tas en löpande avgift ut för den efterföljande ärendehandläggningen enligt 1 kap. 5. Tillfälliga tillstånd och dispenser 7 För tillfälliga tillstånd och dispenser tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5, om inget annat anges. Ansökningsavgift 8 I fråga om ansökningsavgifter gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). Ansökningsavgiften tas ut när ansökan lämnas in till Transportstyrelsen. Betalning 9 Avgiften ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget annat anges. Betalning ska ske till konto som myndigheten anvisar och senast den dag som anges på fakturan. 10 Den som är betalningsskyldig ska ställa säkerhet för betalning av avgiften, om Transportstyrelsen begär det. 11 Redaren, den som i redarens ställe använder fartyget, ägaren till fartyget eller den som har beställt förrättningen är skyldig att betala avgift för förrättning, om inget annat anges. Ersättning åt sakkunniga enligt 7 kap. 13 fartygssäkerhetslagen (2003:364) kan efter särskild prövning dras av från förrättningsavgiften. 12 Om förrättning avbryts innan Transportstyrelsen fattat beslut ska de kostnader myndigheten haft i ärendet betalas av den som är betalningsskyldig, om inget annat anges. 3

8 1 kap. Betalningspåminnelse 13 Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift ut för administrativa kostnader om 50 kronor (påminnelseavgift). Undantag 14 Om det finns synnerliga skäl kan Transportstyrelsen besluta att en avgift ska sättas ned eller helt utgå, eller i övrigt medge undantag från dessa föreskrifter. 2 kap. Avgifter för rederier SMS för rederier 1 För tillståndsprövning och ändring av SMS för rederier tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap För tillsyn av SMS för rederier tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Registerhållningsavgift för sjömansregistret 3 För handläggning och förvaltning av sjömansregistret tar Transportstyrelsen ut en registerhållningsavgift om kronor per fartyg. 3 kap. Avgifter för hamnar och hamnanläggningar Sjöfartsskydd i hamnanläggningar 1 För tillståndsprövning, ändring av tillstånd och tillsyn rörande sjöfartsskydd i hamnanläggningar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor. I avgiften ingår även avgift för hamnskydd för fristående hamnanläggningar med förenklat hamnskydd enligt 5 Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd. Innehavare av hamnanläggning är skyldig att betala den avgift som avser sjöfartsskydd. Hamnanläggningar med mindre än 3 anlöp per år betalar halv årsavgift. Hamnskydd i hamnar 2 För tillståndsprövning, ändring av tillstånd och tillsyn rörande hamnskydd i hamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor för hamn som består av ett hamnskyddsområde med en hamnanläggning och 4

9 3 kap kronor för hamn som består av flera hamnanläggningar som omfattas av ett gemensamt hamnskyddsområde. Hamnskyddsorganet är skyldigt att betala avgift som avser hamnskydd. Avfallsplaner i hamnar 3 För tillståndsprövning och ändring av tillstånd rörande avfallsplaner i hamnar tar Transportstyrelsen ut en fast avgift om kronor. 4 För tillsyn rörande avfallsplaner i hamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor. 4 kap. Avgifter för skeppsvarv och andra företag inom sjöfart 1 För tillståndsprövning och ändring av tillstånd rörande skeppsvarv och andra företag tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt tabell 1: Tabell 1. Objekt Avfallsplaner på varv Auktoriserade firmor för sjösättningsanordningar Servicestation livflottar Radiobesiktningsmän Prewash (obligatorisk tankrengöring) Auktoriserade besiktningsmän för lyftanordningar Tillverkare av emballage för transport av farligt gods För tillsyn rörande skeppsvarv och andra företag tar Transportstyrelsen ut en fast årsavgift enligt tabell 2: Tabell 2. Objekt Avfallsplaner på varv Auktoriserade besiktningsmän för lyftanordningar Auktoriserade firmor för sjösättningsanordningar Servicestation livflottar Radiobesiktningsmän Prewash (obligatorisk tankrengöring)

10 5 kap. 5 kap. Avgifter för fartyg Organisation på fartyg 1 För tillståndsprövning och ändring av SMS för fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap För tillståndsprövning och ändring av sjöfartsskydd för fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap För tillståndsprövning och ändring av tillstånd för fartyg tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt tabell 3: Tabell 3. Objekt Säkerhetsbesättningsbeslut eller bindande förhandsbesked Dispens från gällande bemanningsföreskrifter Förnyelse eller utfärdande av säkerhetsbesättningsbeslut, utan ändring Svävare 4 För godkännande och tillsyn av svävare tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Tillsyn av fartyg Nybyggnation, ombyggnation och inflaggning 5 För tillsyn i samband med nybyggnation, ombyggnation och inflaggning av fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Periodisk tillsyn av fartyg 6 För tillsyn av fartyg tar Transportstyrelsen ut årsavgifter per tillsynsobjekt enligt tabell 4, om inget annat anges. 6

11 5 kap. Tabell 4. Periodisk besiktning årsavgifter (kr) Fartygstyp 0 19 Fritidsfartyg över 99 brutto Pråmar Lastfartyg under 500 brutto (arbetsfartyg, fartyg med max 12 passagerare och övr. fartyg) Lastfartyg över 499 brutto (arbetsfartyg, biltransportfartyg, isbrytare och övr. fartyg) Fiskefartyg Fiskefartyg - EU Passfartyg E (inklusive vägfärjor) Passfartyg A D, EU-passfartyg och passfartyg under 500 brutto i internationell trafik Passfartyg över 499 brutto i internationell trafik Tankfartyg under 500 brutto Tankfartyg över 499 brutto (olja, kemikalier) Dräktighetsintervall (brutto)

12 5 kap. 7 För tillsyn av fartyg med en bruttodräktighet över 999 tillkommer 0,50 kronor per brutto utöver avgiften i tabell 4 ovan. Fartyg som är certifierade både som last- och passagerarfartyg betalar en avgift som motsvarar certifikatet enligt högsta taxan. Fartyg med fullständig delegerad tillsyn enligt avtal betalar 40 % av avgiften i tabell 4 ovan. Fartyg med godkänd systemtillsyn berättigar till rabatt om 10 % av avgiften i tabell 4 ovan. 8 För tillsyn av fartyg med en bruttodräktighet under 20 tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor, om inget annat anges. 9 För förrättning rörande stabilitetsundersökning, krängningsprov, fribordsplan, tillstånd för enstaka resa, bogsertillstånd och ritningsgranskning utan samband med annan förrättning tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Transport av farligt gods 10 För tillståndsprövning och tillsyn som avser sjötransporter enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor för första fartyget. För tillkommande fartyg tar Transportstyrelsen ut en avgift om 700 kronor per fartyg. Certifikat, intyg och andra handlingar 11 För utfärdande av handlingar som inte sker i samband med annan förrättning tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt tabell 5, om inget annat anges. Ingen avgift tas ut för certifikat, intyg och andra handlingar som Transportstyrelsen utfärdar i samband med en förrättning. Tabell 5. Handling Utfärdande av CSR Utskrift av en ny tillsynsbok utan ändring av uppgifter Utfärdande av certifikat, intyg eller dubblett Hamnstatskontroll 12 För förrättning i samband med kvarhållande av fartyg i Sverige tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 utöver faktiska resekostnader och kostnader för restid. 8

13 5 kap. 13 För förrättning som Transportstyrelsen utför i samband med ett tillträdesförbud tar myndigheten ut avgifter som motsvarar alla kostnader myndigheten haft för sådana inspektioner. Kustfartstillstånd 14 För tillståndsprövning rörande kustfartstillstånd (cabotage) tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. Avgifter för registerhållning m.m. Registreringsåtgärder 15 För registreringsåtgärder och för utfärdande av bevis om registreringsåtgärd tar Transportstyrelsen ut avgifter enligt tabell 6. Tabell 6. Registreringsåtgärd Registrering av skepp, inklusive samtidig förvärvsinskrivning och nationalitetscertifikat Registrering av skeppsbygge, inklusive samtidig förvärvsinskrivning Överföring av skeppsbygge till fartygsregistrets skeppsdel samt utfärdande av nationalitetscertifikat Registrering av båt, inklusive samtidig förvärvsanteckning och framtida avregistrering Inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge eller andel däri (fullbordat fång) Anteckning av förvärv av båt Avregistrering av skepp eller skeppsbygge Inskrivning av förbehåll om skeppsnamn, inklusive avförande av förbehåll om skeppsnamn Inteckning, inklusive dödning av inteckning För varje ytterligare inteckning per styck, under förutsättning att begäran görs vid samma ansökningstillfälle och gäller för samma objekt som den första inteckningen Utbyte av pantbrev per skepp eller skeppsbygge Nedsättning eller sammanföring av inteckning per skepp eller skeppsbygge Anteckning om innehav av pantbrev, inklusive avförande av anteckning om innehav av pantbrev För varje ytterligare anteckning om innehav av pantbrev per styck, under förutsättning att begäran görs vid samma ansökningstillfälle och gäller för samma objekt som den första anteckningen 700 9

14 5 kap. Åtgärd i annat fall i registerärende Partrederiärende Bevis om registreringsåtgärd Tillfällig nationalitetshandling, nationalitetscertifikat i dubblett, nationalitetsbevis i original eller dubblett Avregistreringsintyg för ett visst fartyg eller skeppsbygge Bevis om att ett visst fartyg eller skeppsbygge inte finns upptaget i fartygsregistret Registerutdrag För annat beslut än bifall och uppskov för registreringsåtgärd Registerhållningsavgift 16 För varje fartyg som registrerats i fartygsregistret tar Transportstyrelsen ut en registerhållningsavgift om 400 kronor per år. Avgiften ska betalas av den som är registrerad som fartygsägare i fartygsregistret. Direktåtkomst till fartygsregistrets databas 17 För direktåtkomst till fartygsregistrets databas tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor. Båtbyggnadsförskott 18 För registrering av avtal om båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. Dödande av handling 19 För prövning av ansökan om dödande av förkommen handling och dödande av inteckning på grund av förkommen handling tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om kronor. Undantag görs för båtar som är registrerade som skepp, där Transportstyrelsen tar ut en ansökningsavgift om 375 kronor. Registreringsåtgärder som inte är avgiftsbelagda 20 Avgift tas inte ut för uppskov i ärende, rättelse av oriktig införing i registret, ändring av fiskefartygs distriktsbeteckning samt avregistrering av skepp som förolyckats, försvunnit eller övergetts till sjöss och sedan inte hörts av under tre månader. 10

15 5 kap. Avgift tas inte ut för nationalitetshandling som utfärdas med anledning av att införing i fartygsregistrets skepps- eller båtdel har ändrats. Avgift tas inte ut i annat båtregistreringsärende än sådant som anges idessa föreskrifter. Avgift tas inte ut för registeranteckning som Transportstyrelsen är skyldig att företa enligt 2 kap. 28 sjölagen (1994:1009). Skeppsmätning 21 För skeppsmätning i Sverige tar Transportstyrelsen ut avgift enligt tabell 7, 8, 9 och 10. För skeppsmätning utanför Sverige tar Transportstyrelsen ut avgift enligt tabell 7, 8, 9 och 10, utöver avgift enligt 1 kap. 5 andra stycket. Om underlaget inte uppfyller angiven kvalitet tar Transportstyrelsen, för överskjutande timmar, ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5 för både skeppsmätningar i och utanför Sverige. Avgifter avseende mätning enligt internationella skeppsmätningskonventionen, ITC-69. Tabell 7. Dräktighetsintervall (brutto) Art* a 802b *Artförklaring: 801; Nymätning. Godtagbart, digitalt, tredimensionellt underlag där volymsiffror är direkt tillgängliga. 802a; Nymätning. Inte godtagbart, digitalt, tredimensionellt underlag där volymsiffror är direkt tillgängliga. Modellering är nödvändig. Avser normala skrovformer samt skrovformer av högre svårighetsgrad. 802b; Nymätning. Inte godtagbart, digitalt, tredimensionellt underlag där volymsiffror är direkt tillgängliga. Modellering är nödvändig. Avser enklare skrovformer. 11

16 5 kap. 805; Mätning enligt ITC-69 (UR) av oförändrat, tidigare IR-mätt fartyg. 808; Mätning av fiskefartyg m enligt EU:s regler. Tabell 8. Dräktighetsintervall (brutto) Art* *Artförklaring: 811; Mätning enligt ITC-69 (UR), ommätning > 10 % förändring av brutto- och/eller nettodräktighet. Godtagbart, digitalt, tredimensionellt underlag krävs. 812; Mätning enligt ITC-69 (UR), inköp eller ommätning < 10 % förändring av brutto- och/eller nettodräktighet. Tabell 9. Art* Dräktighetsintervall (brutto) Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande *Artförklaring: 813; Mätning enligt ITC-69 (UR), ommätning p.g.a. variabelförändring som endast påverkar nettodräktigheten. Variabelförändring är ändring av malldjup, djupgående och passagerarantal. 818; Mätning enligt ITC-69 (UR), anteckning i mätbrev om dräktigheten av segregerad vattenbarlast. 12

17 5 kap. Tabell ; Mätning enligt ITC-69 (UR), utfärdande av nytt mätbrev utan ändrad dräktighet. 822; Mätning enligt ITC-69 (UR), anteckning i mätbrev. 829; Mätning enligt ITC-69 (UR), övrigt. Tillämpas exempelvis vid verifiering av dimensioner. Timdebitering gäller enligt löpande taxa. Art* Dräktighetsintervall (brutto) *Artförklaring: 844; Mätning, ny- eller ommätning enligt Panamakanalens nya regler. 845; Nymätning enligt Suez- eller Panamakanalernas (äldre) regler. 846; Ommätning enligt Suez- eller Panamakanalernas (äldre) regler. 6 kap. Avgifter för personliga tillstånd Ansökan om behörighetsbevis och certifikat Behörighetsbevis och certifikat 1 För prövning av ansökan om behörighetsbevis och certifikat tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift enligt tabell 11. Ingen avgift tas ut för behörighetsbevis, certifikat eller annan nödvändig handling som myndigheten utfärdar i samband med att ansökan beviljas. 13

18 6 kap. Tabell 11. Behörighetsbevis Ny behörighet eller specialbehörighet* Förnyelse av behörighet eller specialbehörighet eller utskrift utan ändring av uppgifter** 800 Certifikat Certifikat för viss tjänstgöring Förnyelse av certifikat eller utskrift utan ändring av uppgifter* 800 * Har sökanden ändrat andra uppgifter än namn ingår detta i denna kategori. ** Har sökanden ändrat namn så ingår namnbyte i denna kategori. 2 För prövning av ansökan om erkännande av utländsk behörighet tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. 3 För utfärdande av plastkort med sammanställning av behörigheter för inre fart tar Transportstyrelsen ut en avgift om 220 kronor. 4 Får en sökande avslag på sin ansökan tas ingen ansökningsavgift ut vid ny prövning, om sökanden lämnar in ansökan inom 12 månader efter att Transportstyrelsens fattat avslagsbeslutet (gäller vid ett tillfälle och endast under förutsättning att sökanden erlagt ansökningsavgift vid det första ansökningstillfället). Preliminär bedömning av sjötid 5 För prövning av ansökan om preliminär bedömning av sjötid för uppfyllande av krav för behörighetsbevis eller certifikat tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om 600 kronor. Om sökanden inom 12 månader efter den preliminära bedömningen lämnar in ansökan om behörighetsbevis eller certifikat reduceras den avgiften med den avgift som betalats enligt första stycket. Nedsättning av avgift gäller vid ett tillfälle. Särskilt beslut om kompletterande utbildning 6 För prövning av ansökan om beslut om komplettering av utbildning för förnyelse av behörighet enligt 2 kap. 5 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal tar myndigheten ut en ansökningsavgift om 600 kronor. Om sökanden inom 12 månader efter den preliminära bedömningen lämnar in ansökan om behörighet reduceras den avgiften med den avgift som betalats enligt första stycket. Nedsättning av avgift gäller vid ett tillfälle. 14

19 6 kap. Dispens 7 För prövning av ansökan om undantag från föreskrivna krav (dispens) ifråga om att inneha en viss befattning eller fullgöra viss funktion för vilken specialbehörighet fordras tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om kronor. Sjöfartsbok 8 För utfärdande av sjöfartsbok tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift om 600 kronor. Lotsdispenser 9 För prövning av ansökan om lotsdispens enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:xx) om lotsning tar Transportstyrelsen ut avgifter enligt detta kapitel. 10 Transportstyrelsen tar ut avgift för ledanknuten lotsdispens enligt tabell 12. I avgiften ingår ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov i farledens vardera riktning. För farleder som kräver ytterligare praktiska prov tar Transportstyrelsen ut avgift för extra prov enligt tabell 12. Tabell 12. Ny dispens Extra prov Handläggning Kostnad praktiskt teoretiskt för prov Lotsledens längd (M) och längre

20 6 kap. 11 Transportstyrelsen tar ut avgift för generell lotsdispens och tillfällig lotsdispens enligt tabell 13. Tabell 13. Generell lotsdispens Ändring eller komplettering av ledanknuten eller generell lotsdispens Förnyelse av ledanknuten eller generell lotsdispens Tillfällig lotsdispens Om Transportstyrelsen bedömer att den sökande behöver genomgå delar av prövningen för ny lotsdispens för att ändra, komplettera eller förnya en befintlig lotsdispens, tar myndigheten ut avgift enligt tabell 12 och 13 för de extra kostnader som uppstår därmed. 13 Avbryts ansökningsförfarandet för en ny eller förnyelse av ledanknuten lotsdispens eller generell lotsdispens tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. Myndigheten tar även ut avgift enligt tabell 12 för teoretiskt och praktiskt prov som har genomförts innan ansökningsförfarandet har avbrutits. 14 För utfärdande av en ledanknuten lotsdispens utan teoretiska och praktiska prov enligt 9 kap. 1 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:xx) om lotsning tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. Kap 7. Avgifter för utbildningsorganisationer Godkännande av utbildningsanordnare 1 För prövning av kvalitetsnormsystem tar Transportstyrelsen ut en fast avgift om kronor samt en avgift om kronor per provkursdag. Tillsyn av utbildningsanordnare 2 För tillsyn av utbildningsanordnare tar Transportstyrelsen ut en årsavgift om kronor. En årsavgift om kronor tas ut per godkänd kurs. 16

21 8 kap. 8 kap. Övriga avgifter Forsränning 1 För godkännande av kursverksamhet inom forsränning tar Transportstyrelsen ut en avgift om kronor. 2 För prövning av ansökan om licens för forsrännare, guide eller säkerhetschef tar Transportstyrelsen ut en avgift om 700 kronor. 3 För tillsyn av säkerheten vid forsränning tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Forsränningsföretag är skyldiga att betala avgift enligt första stycket. Containrar 4 För förrättning enligt containerlagen (1980:152) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Ägaren av en container är skyldiga att betala avgift enligt första stycket. Kollektivtrafik 5 För tillsyn enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och föreskrifter meddelade med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt 1 kap. 5. Avgiften debiteras regional kollektivtrafikmyndighet, kommun, kollektivtrafikföretag, den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 lagen om kollektivtrafik samt behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 4 (EU:s kollektivtrafikförordning). 6 För prövning av ansökan om undantag enligt 4 kap. 4 lagen (2010:1065) om kollektivtrafik debiteras en löpande timtaxa enligt 1 kap EUT L 315, , s. 1 (Celex 32007R1370). 17

22 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari I och med detta upphör Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:185) om avgifter inom sjöfartsområdet att gälla. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet. 3. För tillsyn som utförts före den 1 januari 2013 gäller äldre bestämmelser för debitering av avgift. På Transportstyrelsens vägnar STAFFAN WIDLERT Jon Priebe (Sjöfartsavdelningen) 18 Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 2 Tillämpningsområde... 2 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Årsavgift... 2

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(8) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Avgift baserad

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:2 ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Räddningstjänst

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Då en lotsning till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, tas lotsningsavgiften

Då en lotsning till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, tas lotsningsavgiften 4654 Nr 1142 Bilaga 1 LOTSNINGSAVGIFTER INOM FINSKA TERRITORIALVATTEN Lotsningsavgifterna tas ut i enligt följande taxa: LOTSNINGSTAXA Lotsat fartygs nettodräktighet Lotsad sträcka i nautiska mil (nm)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift;

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; SJÖFS 2012: Utkom från trycket den december 2012 beslutade den november 2012. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT 1(3) BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT Föreskriftens namn Ärendenummer Ansvarig chef Ansvarig tjänsteman på avdelningen Författningstjänster Ansvarig sakkunnig Den sakkunniges sektor/avdelning/enhet Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1998:30) om avgifter för veterinära besiktningar och kontroller vid slakterier, styckningsanläggningar

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR.

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:3 om registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om program för energieffektivisering; SFS 2004:1196 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift; SJÖFS 2014:X Utkom från trycket Den xx xx 2014 beslutade den xx xx 2014. Sjöfartsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2011:712 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Xxxxx Skyltar och signaler

Xxxxx Skyltar och signaler AFS 2014:XX 2014:40 Xxxxx Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2008:13) om om skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:30

Regeringens proposition 2010/11:30 Regeringens proposition 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet Prop. 2010/11:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010. Fredrik Reinfeldt Catharina

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2001:12 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Kommunfullmäktige 2008-10-27 240 556 Kommunstyrelsen 2008-10-13 214 360 Arbets- och personalutskottet 2008-09-15 192 461 Dnr 08.563-041 oktkf10 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot

Läs mer