Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet"

Transkript

1 Konsekvensutredning 1 (36) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning inom transportområdet. Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Riksdagen har genom ett stort antal samlade lagändringar beslutat att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning ska finansieras genom avgifter. Regelgivningen ska däremot finansieras genom skattemedel. Avgiftsintäkterna redovisas till statskassan, vartefter myndigheten tilldelas ett anslag för att bedriva tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Transportstyrelsens avgiftsuttag ska finansiera detta anslag. Myndighetens avgifter ska fastställas enligt självkostnadsprincipen, om inte annat meddelats. Transportstyrelsen gör årligen en översyn av myndighetens avgifter. De nu föreslagna avgifterna är ett resultat av denna översyn, och förslaget syftar till att säkerställa att rätt avgifter enligt gällande författningar och riktlinjer tas ut. Transportstyrelsens avgifter inom vägtrafikområdet regleras i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:72) om avgifter inom vägtrafikområdet. Transportstyrelsen har under ett antal år upparbetat betydande ekonomiska överskott av vägtrafikregisteravgiften (VTR-avgiften). Enligt gällande krav på självkostnadstäckning ska Transportstyrelsen anpassa avgiften så att det råder balans mellan intäkter och kostnader. Transportstyrelsen har därför sett över om rätt kostnader belastar VTR-avgiften. Resultatet av översynen är att kostnader för verksamhet som anges i lagen (2001:558) om vägtrafikregister kan finansieras genom VTR-avgiften. Transportstyrelsens generaldirektör tog ett beslut om att fördelningen av myndighetens infrastrukturkostnader inom IT-området skulle ändras så att en större andel ska fördelas direkt mot VTR-avgiften då vägtrafikregistret är den största avnämaren av myndighetens IT-infrastruktur. Beslutet omfattade även att annan verksamhet också skulle finansieras av VTR-avgiften, och de 1 Enligt prop. 2010/11:30, Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet; bet. 2010/11:TU6.

2 Datum 2 (36) förändringarna framgår av detta förslag till föreskrifter. Ytterligare information finns i utredning TSG VTR-avgiften är i dag 65 kronor. Transportstyrelsens styrelse har beslutat om en sänkning till 60 kronor. Beslutet har dock inte genomförts än eftersom det finns tekniska svårigheter med sänkningen. Problemen beräknas vara lösta under hösten 2014 och VTRavgiften kommer att sänkas senast sista december VTR-avgiften beräknas gå med överskott även Med den sänkta avgiften och omfördelningen av infrastrukturavgifterna samt finansiering av andra verksamheter, beräknas VTR-avgiften gå med underskott från och med Detta är dock helt enligt plan eftersom det upparbetade överskottet är så stort. Det kommer ta många år av underskott för att beta av överskottet. Det har också tillkommit nya uppgifter till myndigheten som ska finansieras via avgifter. Bestämmelser måste föras in i avgiftsföreskrifterna för att Transportstyrelsen ska kunna ta in dessa avgifter. Transportstyrelsen bedömer att de avgiftsförändringar som remitteras i detta utskick ger cirka kronor lägre avgifter 2015 än 2014 inom vägtrafik. 2 Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? 2.1 Alternativa lösningar Det saknas alternativa lösningar såtillvida att myndighetens finansiering är beslutad av statsmakterna. Vidare finns det regleringar som fastställer ramarna för hur avgiftsuttaget får genomföras. Bland annat finns det krav på att varje avgift måste vara kopplad till en given motprestation. Avgiften ska beräknas så att den speglar myndighetens kostnad för att tillhandahålla denna motprestation, dvs. en självkostnadsprincip. Om avgiften inte motsvarar självkostnaden för en konkret motprestation är den i stället att betrakta som en skatt. Det finns således vissa begränsningar i användandet av breda kollektiva avgifter. Kravet på självkostnad medför också att det inte är tillåtet med korssubventionering mellan olika kollektiv eller avgifter. Avgiften måste dessutom beräknas utifrån myndighetens kostnader utan möjlighet att fästa avseende vid enskilda berörda brukares betalningsförmåga. Vid val av avgiftskonstruktioner finns det dock viss frihet för myndigheten, exempelvis löpande timtaxa, fasta avgifter per styck eller årliga avgifter. Vilka avgifter som används beror på vilken typ av verksamhet som avgiften ska finansiera. Transportstyrelsens gemensamma timtaxa är kronor. Myndighetens ambition är att i första hand använda fasta avgifter, antingen per styck eller i form av årliga tillsynsavgifter. Skälet till det är främst att fasta avgifter medför en större förutsägbarhet för dem som berörs av

3 Datum 3 (36) avgiften, eftersom de får bättre möjlighet att med större precision beakta avgifterna i sin budget. Fasta årliga avgifter har också den fördelen att de kan inkludera ett antal olika tjänster, så att det inte behövs onödigt många avgifter. I de fall resursåtgången i stor utsträckning skiljer sig åt mellan olika ärenden eller då den inte är känd med tillräcklig exakthet, bedömer dock myndigheten att det är nödvändigt att använda en löpande timtaxa. 2.2 Effekter om reglering inte kommer till stånd Om den nu remitterade avgiftsföreskriften inte beslutas, fortsätter nuvarande föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet att gälla. Transportstyrelsen bedömer att de nu föreslagna avgiftsföreskrifterna på ett bättre sätt speglar den aktuella resursåtgången och den beslutade finansieringen. 3 Vilka berörs av regleringen? Föreskrifterna i sin helhet påverkar samtliga brukare som är berörda av Transportstyrelsens verksamhet inom vägtrafikområdet. De berörs genom de avgifter som föreskrifterna behandlar. Det bör noteras att kostnader som uppstår till följd av myndighetens avgifter ofta förs vidare till slutkonsumenten, vilket medför att regleringen indirekt påverkar en ännu större grupp. Transportstyrelsens ändringar, som nu remitteras, innebär förändrade avgifter gentemot följande kollektiv: Yrkestrafikföretag Väghållare Tillverkare av fordon och komponenter Fordonsägare Innehavare av personliga behörigheter Trafikskolor och förarprövare Övriga inom vägtrafikområdet För närmare beskrivning se avsnitt 4.

4 Datum 4 (36) 4 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? 4.1 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser Inledning Nedan redogörs för de föreslagna avgiftsändringarna. Yrkestrafikföretag Tillstånd till yrkesmässig trafik och internationella gods- eller persontrafik De krav som företag ska uppfylla för att få bedriva yrkesmässig trafik finns i förordning (EG) nr 1071/2009. Ett företag som uppfyller kraven ska, efter ansökan, beviljas tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik. Bestämmelser om krav på gemenskapstillstånd för att få bedriva internationella gods- eller persontransporter finns i gods- respektive bussförordningen (EG) nr 1072/2009 och (EG) nr 1073/2009. För att få gemenskapstillstånd ska företaget ha rätt att bedriva yrkesmässig trafik i enlighet med EU-rätten och den nationella lagstiftningen. Idag kan man via Transportstyrelsens e-tjänst eller via en ansökningsblankett, ansöka om att få bedriva yrkesmässig trafik. Vill man dessutom bedriva internationella gods- eller persontransporter behöver man även ansöka om ett sådant tillstånd (gemenskapstillstånd). Detta kan också göras via en e-tjänst eller en ansökningsblankett. De som har för avsikt att bedriva yrkesmässig trafik betalar en prövningsavgift på kronor. Planerar man att även ägna sig åt internationella gods- eller persontransporter, behöver man även ansöka om gemenskapstillstånd i enlighet med förordning (EG) nr 1072/2009 eller (EG) nr 1073/2009. Avgiften för en sådan prövning är idag 600 kronor. För dessa två ansökningar tar Transportstyrelsen ut en avgift på sammanlagt kronor. För att underlätta och förbättra ansökningsförfarandet för blivande tillståndshavare, men även för Transportstyrelsens handläggning, föreslås att om man redan från början tänker ägna sig åt internationella gods- eller persontransporter så ska man kunna ansöka om detta på samma gång som man ansöker om att få bedriva yrkesmässig trafik. De krav som företag ska uppfylla för att få bedriva taxitrafik finns i taxitrafiklagen (2012:211) och i taxitrafikförordningen (2012:238). Man kan via Transportstyrelsens e-tjänst eller via en ansökningsblankett, ansöka om att få bedriva taxitrafik. Prövningsavgiften är idag kronor.

5 Datum 5 (36) Den genomgång som gjorts av verksamheten visar att prövningsavgifterna idag är underfinansierade. Under 2013 har cirka ansökningar om tillstånd till taxitrafik och yrkesmässig trafik handlagts till en kostnad av kronor per ärende. Resursåtgången per ärende beräknas till ca 4 timmar. Transportstyrelsen behöver därför ta ut en prövningsavgift på kronor för att få full kostnadstäckning. Det är en höjning med kronor, motsvarande en ökning med 78 procent. Avgiften är en engångskostnad och ett tillstånd gäller tills vidare. Antalet ansökningar om gemenskapstillstånd för internationella gods- eller persontransporter uppgick under 2013 till ca 850 stycken. Handläggningskostnaden var 969 kronor per ansökan. Resursåtgången per ansökan beräknas till ca 1 timme. Transportstyrelsen behöver därför ta ut en prövningsavgift på kronor för att få full kostnadstäckning. För de företag som vill ansöka om tillstånd till yrkesmässig trafik och gemenskapstillstånd samtidigt skulle vi behöva ta ut prövningsavgifter på kronor för att få full kostnadstäckning. Det är kronor mer än vad vi idag tar ut. Transportstyrelsen föreslår dock att prövningsavgiften för ansökan om att få bedriva yrkesmässig trafik och för ansökan om gemenskapstillstånd för internationella gods- eller persontransporter ska vara kronor. Denna avgift förutsätter dock att prövning om att få bedriva yrkesmässig trafik och om gemenskapstillstånd för internationella gods- eller persontransporter görs vid samma tillfälle. Transportstyrelsen räknar då med att ansökningsförfarandet och handläggningen kan göras mer effektivt och förenklar administrationen för både myndigheten och för sökanden. Avgiftshöjningen kommer då att bli kronor, en ökning med 50 procent. Avgiften är delvis en engångskostnad då ett beslut om tillstånd för att bedriva yrkesmässig trafik gäller tillsvidare medan gemenskapstillstånd för internationella gods- eller persontransporter är giltiga i 10 år. När 10 år har gått behöver man ansöka om förnyelse. Varje gång en sådan ansökan förnyas ska Transportstyrelsen kontrollera att transportföretaget fortfarande uppfyller de grundläggande villkoren i enlighet med vad som föreskrivs i förordning (EG) nr 1072/2009 och (EG) nr 1073/2009. För de tillståndshavare som redan har den grundläggande rätten att bedriva yrkesmässig trafik i enlighet med förordning (EG) nr 1071/2009, men som efter en tid avser att utöka verksamheten till att även vilja bedriva internationella transporter krävs gemenskapstillstånd enligt (EG) nr 1072/2009 eller (EG) nr 1073/2009. Vi föreslår att avgiften för prövning av gemenskapstillstånd för internationella gods- eller persontransporter och för förnyelse av sådant tillstånd blir kronor. Det motsvarar en höjning på 400 kronor, eller ca 66 procent.

6 Datum 6 (36) Om man enbart väljer att ansöka om att få bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 föreslås prövningsavgiften ändå vara kronor eftersom genomgång av verksamheten visar att styrelsen behöver ta ut denna avgift för att nå full kostnadstäckning. Prövningsavgiften höjs med kronor, vilket motsvarar ca 78 procent. Avgiftshöjningen berör dem som har för avsikt att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009. Avgiften är en engångskostnad och ett beslut om tillstånd gäller tills vidare. Tillståndstyp Tillstånd att få bedriva yrkesmässigtrafik Gemenskapstillstånd Tillstånd att få bedriva yrkesmässigtrafik + gemenskapstillstånd Tillstånd att få bedriva taxitrafik Avgift kronor kronor kronor kronor Under 2013 ansökte totalt företag om tillstånd att få bedriva yrkesmässig trafik. 726 ansökningar avsåg taxi, och den volymen tror vi kommer vara ungefär densamma kommande år. Att kunna ansöka om både tillstånd att få bedriva yrkesmässigtrafik och gemenskapstillstånd samtidigt är nytt. Vi vet därför inte hur många företag som kommer välja det alternativet. Dock gör vi bedömningen att 60 procent av de inkommande ansökningarna kommer omfatta båda tillstånden. Under 2013 inkom 800 ansökningar om gemenskapstillstånd. Vi tror att volymen kommer vara densamma kommande år. Förslaget innebär totalt en kostnadsökning med kronor. Även om flertalet av företagen är små, bedöms den ökade kostnaden som marginell i jämförelse med de kostnader som företagen har i övrigt. Transportstyrelsen bedömer att de föreslagna avgifterna inte ger några andra konsekvenser än vad som kan hänföras till ekonomiska. De kostnadsmässiga konsekvenserna får bäras av de berörda företagen och torde eftersom de är marginella sett till företagens kostnader i övrigt få marginell påverkan i konsumentledet. Tillstånd till linjetrafik inom EES Prövningsavgiften är idag kronor. Den genomgång som gjorts av verksamheten visar att prövningsavgiften idag är underfinansierad. Under 2013 har totalt 3 ansökningar handlagts till en kostnad av ca kronor per ärende. Resursåtgången per ansökan beräknas till ca 4 timmar. Transportstyrelsen behöver ta ut en prövningsavgift på kronor

7 Datum 7 (36) för att få full kostnadstäckning. De som berörs av denna avgift är bussföretag som avser att bedriva linjetrafik inom EU. För dessa blir höjningen kronor per tillståndsansökan, vilket motsvarar 185 procent. Tillstånden till linjetrafik inom EES är giltiga i fem år. Om vi utgår från antalet ansökningar så innebär förslaget en kostnadsökning på kronor för berörda. Den ökade kostnaden bedöms vara marginell i jämförelse med de kostnader som företagen har i övrigt. Transportstyrelsen bedömer att de föreslagna avgifterna inte ger några andra konsekvenser än vad som kan hänföras till ekonomiska. De kostnadsmässiga konsekvenserna får bäras av de berörda företagen och torde eftersom de är marginella sett till företagens kostnader i övrigt få marginell påverkan i konsumentledet. Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES Prövningsavgiften är idag kronor. Den genomgång som gjorts av verksamheten visar att prövningsavgiften idag är underfinansierad. Under 2013 har cirka 10 nya ärenden handlagts till en kostnad av ca kronor per ärende. Resursåtgången per ärende beräknas till ca 10 timmar. Handläggningstiden är ofta lång, eftersom det bland annat krävs upprepade kontakter mellan Sverige och övriga berörda länder. Transportstyrelsen skulle behöva ta ut en prövningsavgift på ca kronor per ansökan för att nå full kostnadstäckning. Vi föreslår dock att prövningsavgiften ska vara kronor för att komma närmare full kostnadstäckning. Vi gör bedömningen att verksamheten kan effektiviseras och väljer därför att inte föreslå en avgift som motsvarar dagens kostnader. De som berörs av avgiften är bussföretag som vill bedriva linjetrafik utanför EU/EES. För dessa kommer förslaget att innebära en höjning på kronor per tillståndsansökan, vilket är 60 procent. Den totala kostnadsökningen för kollektivet beräknas bli kronor per år. Hade vi valt att föreslå en avgift som motsvarar de kostnader som verksamheten har idag skulle det innebära en höjning med kronor per tillstånd, motsvarande 180 procent. En risk med att ta ut för hög prövningsavgift kan bli att bussbolag avstår från att ansöka om tillstånd, vilket istället kan leda till olaglig linjetrafik. Samtliga länder längs linjesträckningen ska utfärda tillstånd och flertalet av länderna tar ut en tillståndsavgift som bussföretagen ska betala. Giltighetstiden på tillstånden varierar men vanligast är fem år. Avgiften tas även ut för utländska bussföretag som har för avsikt att bedriva linjetrafik där Sverige ingår i linjesträckningen. Transporttillstånd för godstrafik utanför EU/EES Prövningsavgiften är idag 600 kronor per tillstånd. Den genomgång som gjorts av verksamheten visar att prövningsavgiften idag är underfinansierad. Under 2013 har totalt cirka 350 tillstånd utfärdats till en kostnad av ca 1 434

8 Datum 8 (36) kronor per tillstånd. Resursåtgången per ärende beräknas till ca 1 timme. Transportstyrelsen behöver ta ut en prövningsavgift på kronor för att nå full kostnadstäckning. Föreslagen höjning av avgiften är 800 kronor vilket motsvarar ca 133 procent. Den totala kostnadsökningen för kollektivet beräknas bli kronor per år. Kostnaden berör de godsföretag som ägnar sig åt godstrafik utanför EU/EES. Ett tillstånd medger en tur- och returresa. Även om flertalet av företagen är små, bedöms den ökade kostnaden som marginell i jämförelse med de kostnader som företagen har i övrigt. Transportstyrelsens bedömer att de föreslagna avgifterna inte ger några andra konsekvenser än vad som kan hänföras till ekonomiska. De kostnadsmässiga konsekvenserna får bäras av de berörda företagen och torde eftersom de är marginella sett till företagens kostnader i övrigt få marginell påverkan i konsumentledet. Övriga undantag enligt yrkestrafikförordningen (2012:237) och taxitrafikförordningen (2012:238) och föreskrifter meddelade med stöd av de förordningarna. Exempel på ärenden där Transportstyrelsen, i enskilda fall, får besluta om undantag från kraven är: prisinformation och om taxans uppbyggnad, innehav av taxiförarlegitimation, att taxametern är av godkänd typ, examensprov i yrkeskunnande för blivande tillståndshavare. Prövningsavgiften är idag 600 kronor och reglerades före 2010 i förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet (VAF). När Transportstyrelsen 2010 fick bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för bland annat prövning, valde Transportstyrelsen att inte höja prövningsavgiften. Analyser av verksamheten visar att avgiften är underfinansierad och för prövningsavgiften för ovanstående ärendetyper föreslår Transportstyrelsen därför en höjning till kronor. Under 2013 har totalt cirka 10 ärenden handlagts till en kostnad av ca kronor per ärende. Huvuddelen av dessa ärenden har rört undantag från prisinformation enligt 2 kap. 17 taxitrafiklagen (2012:211). Resursåtgången per ärende beräknas till ca 3 timmar. Avgiften är underfinansierad och Transportstyrelsen skulle behöva ta ut en prövningsavgift på kronor för att få full kostnadstäckning. Transportstyrelsen väljer dock att inte höja avgiften för att nå full kostnadstäckning. Skälen till detta är flera. Ett är att myndigheten fortlöpande arbetar med att effektivisera verksamheten och

9 Datum 9 (36) bland annat har ett mål att minska handläggningstiderna. Ett annat att vi i möjligaste mån vill ha enhetlighet med den prövningsavgift som vi tar ut i samband med en ansökan om undantag från att ha taxameter installerad i ett taxifordon. Resursåtgången för dessa ärendetyper är snarlik. Prövningsavgiften för ansökan om undantag från att ha taxameter installerad i ett taxifordon är kronor. Mot bakgrund av detta bedömer Transportstyrelsen att det är rimligt att höja prövningsavgiften från 600 kronor till kronor även i det här fallet. Det är tillståndshavare som bedriver eller kommer att bedriva yrkesmässig trafik eller taxitrafik och enskilda, som kan ansöka om undantag. De som ansöker om undantag får en kostnadsökning på kronor vilket motsvarar ca 317 procent vid varje prövningstillfälle. Den totala kostnadsökningen för kollektivet beräknas bli kronor per år. Om vi valt att höja avgiften till den kostnadsnivå som myndigheten har idag skulle det vara en kostnadsökning med kronor, en höjning med 367 procent. För enskilda blir avgiften en engångskostnad då prövningen avser möjligheten att komma in i yrket. För tillståndshavare kan det bli en återkommande avgift beroende på typ av taxiverksamhet. Sammantaget berörs få företag och enskilda av dessa ärendetyper och avgiften är låg. Vi bedömer därför att den föreslagna avgiftshöjningen innebär mycket små förändringar för företagen och för de enskilda. Prövning av undantag är frivilligt och avgiften torde inte avskräcka enskilda eller tillståndshavare, som bedriver yrkesmässig trafik eller taxitrafik, att ansöka om undantag. Undantag enligt förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet och undantag enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete Transportstyrelsen föreslår att prövningsavgiften för undantag enligt förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet och undantag enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete slopas. Under 2013 har ca 5-8 ärenden handlagts. Eftersom ärendena är så få och inte heller står i proportion till våra administrativa kostnader för att hantera avgiftsintaget, föreslår vi att dessa prövningsavgifter ska ingå i de årliga tillsynsavgifterna som tas ut av dem som bedriver taxitrafik och dem som omfattas av reglerna för kör och vilotider. Undantag enligt förordning (1994:1297) söks i huvudsak av dem som bedriver taxitrafik. I beräkningen av den årliga tillsynskostnaden för dem som bedriver taxitrafik, ingår idag även handläggning av fordonsanmälan, bedömning av ekonomiska resurser vid utökning av antalet fordon i verk-

10 Datum 10 (36) samheten, byte av trafikansvarig samt godkännande av en viss person som trafikansvarig. Undantag enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete söks av dem som omfattas av förordning 561/ 2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (kör och vilotider). Transportstyrelsen föreslår att prövningsavgiften för undantag enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, ingår i den årliga tillsynsavgiften för dem som omfattas av regelverken kring kör- och vilotider. Kollektivet som omfattas av den årliga tillsynsavgiften för köroch vilotider uppskattas vara ägarna av ca fordon. Den årliga tillsynsavgiften för kör- och vilotider är 500 kronor per fordon. Att låta dessa två prövningsavgifter ingå i de årliga tillsynsavgifterna som vi idag tar ut av dem som bedriver taxitrafik och dem som omfattas av reglerna för kör- och vilotider, gynnar både myndigheten och näringen. Genom att slopa prövningsavgifterna minskas administrationen dels för företagen som inte behöver ägna tid till att betala avgiften, dels för Transportstyrelsen, som slipper skicka separat faktura. Den årliga tillsynsavgiften för dem som bedriver taxitrafik är kronor men föreslås inför 2015 att sänkas till 700 kronor. För dem som omfattas av regelverken kring kör- och vilotider, utgår en årlig tillsynsavgift på 500 kronor per fordon. Förslaget innebär en total kostnadsminskning på kronor. Tillsyn av företag med yrkestrafiktillstånd och företag med taxitrafiktillstånd Transportstyrelsen föreslår att den tillsynsavgift som tas ut av företag med yrkestrafiktillstånd enligt förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och företag med taxitrafiktillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211) sänks från kronor till 700 kronor per år. Under 2013 har ca tillståndshavare betalat den årliga tillsynsavgiften. Transportstyrelsen har fått en intäkt på ca kronor och har haft en kostnad av ca kronor. Kostnaderna minskar dessutom kommande år. Eftersom intäkten har varit större än kostnaden, och kostnaderna minskar, föreslår vi att den årliga tillsynsavgiften sänks från kronor till 700 kronor. Avgiftssänkningen för varje tillståndshavare blir 500 kronor per år, vilket motsvarar ca 42 procent. För hela avgiftskollektivet blir avgiftssänkningen kronor. Förartillstånd Prövningsavgiften är idag kronor. Den genomgång som gjorts av verksamheten visar att prövningsavgiften idag är underfinansierad. Under 2013 har totalt cirka 30 ärenden handlagts till en kostnad av ca

11 Datum 11 (36) kronor per ärende. Resursåtgången per ärende beräknas till ca 4 timmar. Transportstyrelsen skulle behöva ta ut en prövningsavgift på ca kronor per ansökan för att nå full kostnadstäckning. Styrelsen föreslår dock att prövningsavgift ska vara kronor för att komma närmare full kostnadstäckning. Transportstyrelsen räknar med att kunna effektivisera handläggningen av dessa ärenden. Föreslagen höjning av avgiften är 200 kronor vilket motsvarar ca 17 procent. Total kostnadsökning för hela kollektivet blir kronor. Om vi hade valt att höja avgiften för att motsvara de kostnader verksamheten har idag skulle det innebära en höjning med kronor, en höjning med 375 procent. Kostnaden berör de företag som anlitar förare från ett land utanför EU. Ett förartillstånd är giltigt i fem år. Transportstyrelsens bedömer att de föreslagna avgifterna inte ger några andra konsekvenser än vad som kan hänföras till ekonomiska. De kostnadsmässiga konsekvenserna får bäras av de berörda företagen och torde eftersom de är marginella sett till företagens kostnader i övrigt få marginell påverkan i konsumentledet. Väghållare Undantag från säkerhetskraven på en tunnel Lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar omfattar tunnlar som är längre än 500 meter. Lagen omfattar tunnlar på det transeuropeiska vägnätet. Av övergångsbestämmelserna till lagen framgår att på vägar som inte ingår i det transeuropeiska vägnätet gäller lagen endast tunnlar som projekteras efter lagens ikraftträdande. Det kan då gälla nya tunnlar men även äldre som byggs om så mycket att en ny arbetsplan eller detaljplan krävs. Enligt 10 lagen om säkerhet i vägtunnlar får en tunnel inte tas i bruk för allmän trafik förrän den godkänts av tunnelmyndigheten (Transportstyrelsen). Detsamma gäller om tunneln tas i bruk på nytt för allmän trafik efter betydande byggnadstekniska eller driftsmässiga förändringar. Tunnelmyndigheten får på begäran av en tunnelhållare medge undantag från säkerhetskraven på en tunnel om det är motiverat av att ny teknik används och om säkerheten i tunneln inte därigenom försämras, eller om det finns tvingande skäl för undantaget och om alternativa riskbegränsande åtgärder säkerställer att säkerheten i tunneln inte försämras. Idag finns ingen avgift för sådan handläggning. Samtliga väghållare kan komma att begära ett sådant undantag. Omfattningen av arbetet med vart och ett av dessa undantag är svår att förutse och de kan även skilja i omfattning så därför föreslås löpande

12 Datum 12 (36) timtaxa för dessa undantag. Transportstyrelsens gemensamma timtaxa är kronor. Tillsyn enligt vägsäkerhetslagen Transportstyrelsen utför tillsyn enligt vägsäkerhetslagen (2010:1362). En fast avgift för tillsyn tas ut av väghållare för TEN-T-vägnätet. Idag är avgiften 550 kronor per kilometer som tillhör TEN-T-vägnätet. Avgiften är för hög i relation till de kostnader som hör till verksamheten. Vi föreslår därför en sänkning av avgiften till 200 kronor per kilometer. Det motsvarar en sänkning med 64 procent. Det finns idag kilometer som tillhör TEN-T-vägnätet. Den föreslagna avgiftssänkningen skulle innebära en kostnadsminskning med kronor för de aktuella väghållarna. Tillverkare av fordon och komponenter Undantag från tekniska krav Fordonstillverkare som, utifrån fordonets avsedda användning eller konstruktion, inte kan uppfylla de tekniska kraven fullt ut kan ansöka om undantag från avgaskrav i avgasreningsförordningen, från tekniska krav på fordon i fordonsförordningen eller föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. Även vid import av nya eller begagnade fordon, som ursprungligen är avsedda för en annan marknad än den svenska och därför inte uppfyller de svenska kraven, kan importören behöva söka undantag från tekniska krav på fordon i fordonsförordningen eller föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. Antal inkomna ansökningar är cirka per år. Den nuvarande avgiften är kronor per ansökan. Transportstyrelsen föreslår att dessa ärenden finansieras av VTR-avgiften. Ansökningsavgiften skulle därmed försvinna, vilket skulle innebära en kostnadsminskning för kollektivet med kronor. En utförligare beskrivning av VTRavgiften och förslaget att låta den finansiera ytterligare verksamhet finns under avsnitt 1. Undantag för fordon i slutserier Undantag för fordon i slutserier tillämpas på fordon vars typgodkännande inte längre är giltigt. Endast fordonstillverkare eller de som företräder tillverkare kan söka om undantag för ett begränsat antal fordon som är tillverkade men inte registrerade eller tagna i bruk för första gången innan nya tekniska krav har börjat gälla för fordonet. Det görs inga tekniska bedömningar utan endast en kontroll av fordonens tillverkningstidpunkt och antal. Den nuvarande avgiften är kronor per ansökan. Under 2013 inkom ungefär 60 ansökningar till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen föreslår att även dessa ärenden finansieras av VTR-avgiften. Avgiften skulle därmed försvinna och det skulle innebära en kostnadsminskning för

13 Datum 13 (36) kollektivet med kronor. En utförligare beskrivning av VTRavgiften och förslaget att låta den finansiera ytterligare verksamhet finns under avsnitt 1. Fordonsägare Enskilt godkännande Enligt 4 kap 16 fordonsförordningen (2009:211) ska Transportstyrelsen besluta om ett enskilt godkännande som har meddelats i en annan medlemsstat inom EES även ska gälla i Sverige. I de fall det enskilda godkännandet har beviljats för ett fordon som överensstämmer med harmoniserade krav ska godkännandet accepteras och då tas ingen avgift ut. Prövningen hos Transportstyrelsen sker dock likadant oavsett vilka tekniska krav fordonet uppfyller. Förfarandet tillämpas på nya fordon som importeras till Sverige av yrkesmässiga importörer eller privatpersoner. Det har hittills handlat om högst tio prövningar årligen, även om antalet kan förväntas öka något i framtiden. Avgiften kan anses utgöra ett administrativt hinder för den inre marknaden eftersom fordonet, som redan har godkänts i en annan medlemsstat, dels måste få ett beslut av Transportstyrelsen, dels genomgå registreringsbesiktning hos ett besiktningsorgan. Den nuvarande avgiften är kronor per ansökan. Transportstyrelsen föreslår att dessa ärenden finansieras av VTR-avgiften. Avgiften skulle därmed försvinna, vilket skulle innebära en kostnadsminskning med kronor för de som söker. En utförligare beskrivning av VTR-avgiften och förslaget att låta den finansiera ytterligare verksamhet finns under avsnitt 1. Undantag från bestämmelserna om fordonsregistrering Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från plikten att registrera fordon samt från regler om brukande av fordon. Det kan handla om t ex flytt av lastbilar eller personbilar som i vanliga fall används inom ett inhägnat område och som inte är registreringspliktiga. Det kan även vara veteranfordon, som inte är registrerade och som ska visas upp genom att köra en kortege. Idag är ansökningsavgiften på 600 kronor. Ärendevolymerna är väldigt låg (ca 8 ärenden/år), men ansökningsavgiften täcker inte myndighetens kostnader. Transportstyrelsens beräknade kostnad för hanteringen uppgår till kronor medan intäkten bara uppgår till kronor, vilket innebär ett underskott på kronor. Enligt de ekonomiska beräkningar som gjorts skulle ansökningsavgiften behöva höjas till kronor för att få kostnadstäckning om inga ändringar görs. Det alternativet är dock inte aktuellt då Transportstyrelsen inte vill höja avgiften gentemot medborgare och näringsliv innan myndigheten först har provat att ta bort avgifter med

14 Datum 14 (36) små volymer och införliva kostnaderna i större produktstrukturer/ brukarkollektiv. Därför föreslår Transportstyrelsen att hantering av dessa ansökningar finansieras genom VTR-avgiften. En utförligare beskrivning av VTRavgiften och förslaget att låta den finansiera ytterligare verksamhet finns under avsnitt 1. Förslaget innebär en kostnadsminskning på cirka kronor för berörda fordonsägare. Tillfällig registrering Transportstyrelsen kan medge fyra olika former av tillfällig registrering; vid import av fordon, tillfällig införsel, export av nytt eller begagnat fordon. Det är i huvudsak svenska medborgare och företag som ansöker, men även utländska företag som kör t ex testfordon i Norrland. Idag är ansökningsavgiften 450 kronor för de tre förstnämnda ärendetypen (när det gäller export av begagnat fordon tas ingen ansökningsavgift ut). Ärendevolymerna (exkluderat export av begagnat fordon) är förhållandevis låg (ca ärenden/år). Myndighetens beräknade kostnad för hanteringen är ca 1,45 miljoner kronor medan intäkterna är ca kronor, vilket ger ett underskott på ca kronor. Eftersom Transportstyrelsen ser över möjligheten att ta bort avgifter kopplade till ärenden med förhållandevis små volymer och införliva kostnaderna i större produktstrukturer/brukarkollektiv föreslår myndigheten att ansökningsavgiften slopas. Ett slopande av ansökningsavgiften medför att såväl svenska som utländska privatpersoner och företag inte längre behöver betala någon särskild avgift för att använda de här produkterna/tjänsterna och att kostnaden istället finansieras genom VTRavgiften. En utförligare beskrivning av VTR-avgiften och förslaget att låta den finansiera ytterligare verksamhet finns under avsnitt 1. Förslaget innebär en kostnadsminskning för kollektivet med ca kronor. En utförligare beskrivning av VTR-avgiften och förslaget att låta den finansiera ytterligare verksamhet finns under avsnitt 1. Alternativet innebär att Transportstyrelsen inte har kostnadstäckning för den röda registreringsskylten enligt 15 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. En framställan behöver göras till regeringen om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister som möjliggör ett uttag av en särskild skyltavgift.

15 Datum 15 (36) Flyttsaksfordon Transportstyrelsen kan medge att ett fordon utgör flyttsak när en person flyttar till Sverige och fordon tas med. Idag är ansökningsavgiften 600 kronor. Ärendevolymen är fårhållande vis låg (ca ärenden/år). Myndighetens beräknade kostnad för hanteringen är ca kronor medan intäkterna är kronor vilket ger ett överskott på ca kronor. Eftersom Transportstyrelsen ser över möjligheten att ta bort avgifter kopplade till ärenden med förhållandevis små volymer och införliva kostnaderna i större produktstrukturer/ brukarkollektiv föreslår myndigheten att även denna ansökningsavgift slopas. Ett slopande av ansökningsavgiften medför att sökanden i de här ärendena framöver får en kostnadslättnad och att kostnaden för hanteringen istället finansieras genom VTR-avgiften. Förslaget innebär en kostnadsminskning för berörda med kronor. En utförligare beskrivning av VTR-avgiften och förslaget att låta den finansiera ytterligare verksamhet finns under avsnitt 1. Beställning av dubblett av registreringsbevis Ett registreringsbevis utfärdas i två delar. Del 1 innehåller fordonets tekniska uppgifter och ska medtagas vid färd med fordonet utomlands, medan del 2 är en ägardel och ska ses som en värdehandling. För beställning av dubblett av registreringsbevisets del 2 erbjuder Transportstyrelsen två tillvägagångssätt (produkter). Den produkt som de flesta använder sig av kostar 65 kronor och skickas med postförskott. Den andra produkten innebär att den som beställer identifierar sig med e- legitimation på transportstyrelsen.se och sedan gör en direktinbetalning av beställningsavgiften på 50 kronor. Eftersom avgiftsnivån för produkterna inte längre speglar kostnadsnivån behöver avgifterna förändras. Ett slopande av avgiften för direktinbetalning medför att de som beställer via transportstyrelsen.se med hjälp av e-legitimation får en kostnadslättnad och att kostnaden för hanteringen, ca kronor initialt, istället finansieras genom VTR-avgiften. Förslaget innebär en kostnadsminskning på ca kronor för kollektivet. En utförligare beskrivning av VTRavgiften och förslaget att låta den finansiera ytterligare verksamhet finns under avsnitt 1. Avgiften för postförskott sänks till 50 kr för att motsvara självkostnaden. En sänkning av avgiften för postförskott kommer att medföra att avgiftsnivån uppgår till ungefär självkostnadsnivån. Förslaget innebär kostnadsminskningar med ytterligare kronor. Totalt innebär detta en kostnadsminskning med ca kronor.

16 Datum 16 (36) Undantag för fordon i tävlingsverksamhet Transportstyrelsen meddelar undantag för fordon i tävlingsverksamhet på grundval av en provning som utförts av Svenska Bilsportsförbundet. Transportstyrelsen kontrollerar att det inkomna underlaget visar att fordonet uppfyller tillämpliga krav i fråga om beskaffenhet och utrustning och registrerar fordonet. Undantag meddelas till rallybilar per månad. Det totala antalet för 2013 var 168 bilar. Uppskattningsvis ägs mer än 70 procent av bilarna av privatpersoner och resten av företag som antingen bedriver eller sponsrar rallyverksamhet. Förfarandet hos Transportstyrelsen kan liknas med enskilt godkännande där Transportstyrelsen beslutar om enskilt godkännande och för in uppgifterna i vägtrafikregistret på grundval av en provning som utförts av ett ackrediterat provningsorgan. Enskilda godkännanden finansieras genom VTR-avgiften. Den nuvarande avgiften är kronor per ansökan. Transportstyrelsen föreslår att dessa ärenden finansieras av VTR-avgiften. Avgiften skulle därmed försvinna, vilket skulle innebära en kostnadsminskning för de berörda med kronor. En utförligare beskrivning av VTR-avgiften och förslaget att låta den finansiera ytterligare verksamhet finns under avsnitt 1. Ursprungskontroll Den som ska importera och registrera ett fordon i Sverige måste ansöka om ursprungskontroll. Detta gäller alla fordon utom nya fordon som förs in i landet av registrerade importörer och nya fordon som är tillverkade av yrkesmässiga tillverkare. Det är fordonets ägare som ska ansöka om ursprungskontroll. Kontrollen gör det svårare att föra in stulna fordon och fordon med förfalskade dokument till Sverige. Idag är ansökningsavgiften 700 kr. Årsvolymen år 2014 beräknas till ca ärenden. Den beräknade kostnaden för 2014 är ca kronor medan intäkterna är ca kronor, vilket uppskattas ge ett överskott på ca kronor. Ansökningsavgiften för ursprungskontroll behöver därför justeras för att motsvara självkostnadsnivån. Den nya avgiften föreslås vara 600 kronor. Den som ansöker om ursprungskontroll påverkas inte negativt i och med att vi föreslår en sänkning av avgiften. Förslaget innebär en kostnadsminskning med ca kronor för kollektivet. Utbildningsorganisationer Tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet A och B del 2. Riskutbildning, enligt körkortslagen (1998:488) kan bedrivas för behörigheterna A och B och dessa är i sin tur uppdelade i del 1 och del 2. Varje behörighet och del kräver ett särskilt tillstånd. Transportstyrelsen tar

17 Datum 17 (36) idag ut en avgift på kronor för att pröva en ansökan om sådant tillstånd. Det har inte varit någon differentiering på dessa avgifter hittills, trots att handläggningstiden för tillståndsansökan för riskutbildning A och B del 2 är betydligt längre än för del 1. Avgiften för del 2 täcker således inte myndighetens kostnader för handläggningen. Verksamheten har gått med underskott sedan avgiften infördes. Transportstyrelsen föreslår därför en höjning av avgiften för tillståndsansökan avseende riskutbildning A och B del 2, till kronor. Per ansökan innebär detta en höjning med kronor, vilket motsvarar en 78 procentig ökning jämfört med den nuvarande avgiften. Under år 2013 inkom 9 ansökningar om tillstånd för riskutbildning A del 2 och 6 ansökningar om riskutbildning B del 2. Enligt Transportstyrelsens förslag skulle det, med 2013 års antal ansökningar, innebära en kostnadsökning för branschen med kronor jämfört med nuvarande avgiftsnivå. Transportstyrelsen är medveten om att förslaget innebär en kostnadsökning för de företag som vill börja bedriva denna typ av utbildning. Transportstyrelsen gör dock bedömningen att det inte krävs ett orimligt antal elever eller lektioner för att fördela den ökade kostnaden. En känslig grupp som har identifierats är mindre organisationer som har behov av flera olika tillstånd. Transportstyrelsen gör samma bedömning även för denna grupp, nämligen att det inte krävs ett orimligt antal elever eller lektioner för att fördela den ökade kostnaden. Tillstånd att bedriva yrkeskompetensutbildning Utbildningsverksamhet enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, får endast bedrivas av den som har tillstånd för detta. Av varje tillstånd ska det framgå vilken utbildning som företaget får bedriva. I dag hanterar Transportstyrelsen fyra olika sorters tillstånd för utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens. Transportstyrelsen tar idag ut en avgift på kronor för att pröva en ansökan om varje typ av sådant tillstånd. Avgiften täcker inte myndighetens kostnader för handläggningen. Verksamheten har gått med underskott sedan avgiften infördes. Transportstyrelsen föreslår därför en höjning av avgiften för ansökan avseende tillstånd att bedriva yrkeskompetensutbildning, till kronor. Per ansökan innebär detta en höjning med kronor, vilket motsvarar en 78 procentig ökning jämfört med den nuvarande avgiften. Under år 2013 inkom 55 ansökningar om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens. Enligt Transportstyrelsens förslag skulle det, med

18 Datum 18 (36) 2013 års antal ansökningar, innebära en kostnadsökning för branschen med kronor jämfört med nuvarande avgiftsnivå. Fortbildning för yrkeskompetensbevis ska göras vart femte år. Alla befintliga yrkesförare ska också ha genomfört en fortbildning senast år Endast ca chaufförer har genomgått utbildningen av totalt ca aktiva chaufförer. Vi bedömer att antalet ansökningar kommer att öka eftersom det finns en risk att antalet utbildningsanordnare med tillstånd är otillräckligt för att möta det kommande behovet. Vi har dock inte tagit hänsyn till detta i den prognostiserade kostnadsutvecklingen eftersom det inte går att prognostisera volymen. Transportstyrelsen är medveten om att förslaget innebär en kostnadsökning för de företag som vill bedriva denna typ av utbildning. Företagskollektivet består av bland annat trafikskolor, åkerier och fysiska personer. Transportstyrelsen gör dock bedömningen att det inte krävs ett orimligt antal elever eller lektioner för att fördela den ökade kostnaden. Ingen speciellt känslig grupp inom kollektivet har identifierats. Anordnande av kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling Transportstyrelsen får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna kunskapsprov som avses i 3 kap. körkortslagen (1998:488) för moped klass II, snöskoter och terränghjuling. Transportstyrelsen tar idag ut en avgift på kronor för att pröva en ansökan om sådant överlämnande. Vid den årliga genomgången av avgifterna har det visat sig att den här verksamheten genererat ett överskott. Därför föreslår Transportstyrelsen en sänkning av avgiften till kronor. Per ansökan innebär detta en sänkning med 500 kronor, vilket motsvarar en sänkning med 15,6 procent jämfört med den nuvarande avgiften. Under år 2013 inkom 31 ansökningar om överlämnande av rätten att anordna kunskapsprov. Enligt Transportstyrelsens förslag skulle det, med 2013 års antal ansökningar, innebära en kostnadssänkning för branschen med kronor. Konsekvensen för de fysiska eller juridiska personer som avser att bedriva denna verksamhet är att deras kostnader sjunker. Anordnande av särskild lärarutbildning samt fortbildning för förarprövare För att få anordna den särskilda lärarutbildning som anges i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:65) om trafikskolor, 6 kap. 9, Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:40) om riskutbildning för behörighet B, bilaga 1 och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:26) om risk-

19 Datum 19 (36) utbildning för behörighet A och A1, bilaga 1 krävs ett särskilt godkännande från Transportstyrelsen. Detsamma gäller även för att få anordna fortbildning av förarprövare enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:61) om förordnande att förrätta prov, 4 kap. 4. Transportstyrelsen tar idag ut en avgift på 600 kronor för att pröva en ansökan om anordnande av särskild lärarutbildning eller fortbildning, enligt ovan. Avgiften täcker inte myndighetens kostnader för handläggningen. Transportstyrelsen föreslår därför en höjning av avgiften för ansökan om anordnande av särskild lärarutbildning eller fortbildning, till kronor. Per ansökan innebär detta en höjning med 700 kronor, vilket motsvarar en ca 117 procentig ökning jämfört med den nuvarande avgiften. Under år 2013 inkom 28 ansökningar om att få anordna särskild lärarutbildning/fortbildning. Enligt Transportstyrelsens förslag skulle det, med 2013 års antal ansökningar, innebära en kostnadsökning för branschen med kronor jämfört med nuvarande avgiftsnivå. Transportstyrelsen är medveten om att förslaget innebär en kostnadsökning för de företag som vill bedriva denna typ av utbildning. Transportstyrelsen gör dock bedömningen att det inte krävs ett orimligt antal elever eller lektioner för att fördela den ökade kostnaden. Ingen speciellt känslig grupp inom kollektivet har identifierats. Tillsyn av organisationer med förordnande förarprövare Transportstyrelsen utövar tillsyn över organisationer med förordnade förarprövare enligt körkortsförordningen (1998:980). Organisationer i detta fall är Trafikverket, Försvarsmakten, gymnasieskolor samt kommunala vuxenutbildningar. Dessutom utövar vi även tillsyn av gymnasieskolor samt kommunala vuxenutbildningar, enligt förordningen om yrkesförarkompetens (2007:1470). Avgiften är idag uppdelad i en grundavgift, samma för alla organisationer, samt en tilläggsavgift per förarprövare. Den nu gällande avgiftsmodellen togs fram till år 2011 och bygger på de beräkningar som gjordes då. Utifrån den tillsyn som vi har bedrivit har det visat sig att konstruktionen inte motsvarar den tillsyn som vi utför. Till exempel tar vi inte ut någon grundavgift av de gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar som saknar egen eller egna förarprövare, trots att de omfattas av vår tillsyn. Konsekvensen av det är att konkurrensen på marknaden snedvrids. Avgifterna ska baseras på den faktiska tidsåtgången för tillsyn. Idag är avgifterna inte differentierade, vilket inte överensstämmer med den faktiska

20 Datum 20 (36) tidsåtgången. Utifrån detta har Transportstyrelsen tagit fram ett nytt förslag på avgiftsmodell, som bedöms som mer rättvisande. Direktivet 2006/126/EG, det så kallade tredje körkortsdirektivet som infördes 19 januari 2013, har inneburit revideringar av körkortsförordningen (1998:980), förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och yrkestrafikförordningen (1998:779). En konsekvens av revideringarna är att kravet på tillsyn av förarprövning har utökats. Resurser kommer att flyttas om inom Transportstyrelsen för att möta detta behov. Vi bedömer att det är fullt utfört till Kostnaden för tillsynen kommer därmed att öka och vi föreslår därför en justering av tillsynsavgifterna. Transportstyrelsen föreslår följande avgiftsmodell. Förarprövning och yrkesförarkompetens Grundavgift Försvarsmakten Grundavgift gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning Grundavgift Trafikverket Tilläggsavgift per förarprövare Årlig avgift kronor kronor kronor kronor Försvarsmakten Tillsynen av Försvarsmakten är mindre resurskrävande än vad Transportstyrelsen bedömde vid konstruktionen av den nu gällande modellen. Därför innebär förslaget en kostnadsminskning för Försvarsmakten med kronor på grundavgiften per förband. Försvarsmakten har 20 förband med förarprövning och totalt innebär förslaget en minskning med kronor, vilket motsvarar en minskning med 44 procent. Gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar De gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar, inom fordons- och transportprogrammet, som har egna förarprövare, där elev gått en nationell kurs enligt 8 kap. 3 lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, betalar idag dels en grundavgift och dels en tilläggsavgift per förarprövare. De gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar, som bedriver utbildning och som saknar egna förarprövare, där elev gått en nationell kurs enligt 8 kap. 3 lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, betalar idag ingen tillsynsavgift. Dessa utbildningsenheter vänder sig till Trafikverket för förarprövning, men de har ansvar att rapportera in genomförd utbildning för yrkesförarkompetens och omfattas därmed av tillsyn. Denna tillsynsverksamhet är idag ofinansierad. Transportstyrelsen föreslår därför att även dessa utbildningsenheter ska debiteras en grundavgift.

21 Datum 21 (36) Den tillsyn som hittills bedrivits av gymnasieskolor och den kommunala vuxenutbildningen, både med eller utan egen förarprövare, har visat sig vara mer resurskrävande och komplex än vad den avgiftsmodell som finns idag tar hänsyn till. Dessutom har tillsynen visat stora organisatoriska samt trafiksäkerhetsmässiga brister. Antalet felrapporteringar av rapporterade förarprov och prov för yrkesförarkompetens vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildningar har ökat, vilket innebär att det krävs mer tillsyn. Transportstyrelsen föreslår att grundavgiften för gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar höjs med kronor per skola. Den senaste uppgiften som Skolverket har är att det finns 210 skolor. Skolverket har meddelat att några av dessa skolor inte är aktiva innevarande läsår. Transportstyrelsen bedömer att det blir ett visst bortfall om avgifter införs för alla. Beräkningen av avgifterna utgår därför från 185 skolor. För de skolor som redan idag betalar grundavgift innebär förslaget en kostnadsökning med 29 procent. Totalt för alla skolor innebär förslaget en kostnadsökning med kronor. Då ska man ha i åtanke att minst 46 skolor hittills inte har betalat någon avgift alls. En konsekvens av att alla får en grundavgift är att konkurrensen mellan skolorna blir rättvis, ingen bedriver verksamhet och tillsynas utan avgift. Om någon skola väljer att sluta bedriva verksamhet, inom fordons- och transportprogrammet, kommer de presumtiva eleverna att få vända sig till en annan skola. Trafikverket Grundavgiften för Trafikverket föreslås vara oförändrad. Trafikverket har tidigare år betalat en för hög avgift och trots att tillsynen ökar så bedöms det inrymmas inom samma avgiftsnivå som idag. Tilläggsavgiften per förarprövare Tilläggsavgiften per förarprövare vid alla organisationer föreslås också vara oförändrad, då tillsynen har visat att den tidigare beräkningsmodellen fortsatt är relevant. Tillsyn över den som bedriver förarutbildning Transportstyrelsen utövar tillsyn över den som bedriver förarutbildning enligt körkortslagen (1998:488), lagen (1998:493) om trafikskolor, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Tillståndshavarna debiteras genom en årlig tillsynsavgift. Dessutom utövar vi tillsyn över den

22 Datum 22 (36) som anordnar kunskapsprov för förarbevis enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Tillståndshavarna debiteras genom en årlig tillsynsavgift. Avgiften är idag uppdelad i en grundavgift och flera olika utbildningsspecifika avgifter. Grundavgifter är konstruerad som en trappstegsmodell som baseras på antalet personer som utbildar/prövar. Det högsta steget är 50 utbildare/provförrättare. De utbildningsspecifika avgifterna tas ut per typ av utbildning eller för typ av kunskapsprov. Den utbildningsspecifika avgiften skiljer sig åt idag, beroende på typ av tillstånd för utbildning som har erhållits. De utbildningsspecifika avgifterna varierar från kronor till kronor. Avgiften för typ av kunskapsprov är kronor. Den nu gällande avgiftsmodellen togs fram till år 2011 och bygger på de beräkningar och bedömningar som gjordes då. Erfarenheterna från de genomförda tillsynerna har visat att den nuvarande avgiftsmodellen inte tar tillräcklig hänsyn till storleken på tillståndshavarens verksamhet och de resurser som krävs vid olika tillsynsinsatser. Till exempel får de tillståndshavare som har fler än 50 utbildare knutna till verksamheten inte någon högre avgift trots att tillsynen blir mer omfattande och tidskrävande jämfört med tillståndshavare som har färre utbildare. Konsekvensen av detta blir också att dessa tillståndshavare bedriver verksamhet på icke konkurrensneutrala marknadsvillkor. Nedan presenteras de olika tillståndstyperna som finns samt vilka olika prov som genomförs. Utbildningsspecifik avgift, per tillstånd Trafikskolor, Behörighet A1, A2, A Trafikskolor, Behörighet B, BE Trafikskolor, Behörighet C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE Moped klass I, Behörighet AM Riskutbildning, Behörighet A del 1 Riskutbildning, Behörighet A del 2 Riskutbildning, Behörighet B del 1 Riskutbildning, Behörighet B del 2 Förarbevis moped klass II Förarbevis snöskoter Förarbevis terränghjuling Introduktionsutbildning Yrkeskompetensbevis lastbil Yrkeskompetensbevis buss Specifik avgift för typ av prov, per typ av kunskapsprov Förarbevis moped klass II Förarbevis snöskoter Förarbevis terränghjuling

23 Datum 23 (36) Förarutbildningskollektivet är inte homogent. Det finns stora skillnader mellan tillståndshavare vad gäller antalet lärare och tillstånd. Tillståndshavare är bland annat trafikskolor, kommuner och studieförbund. Flera trafikskolor kan ha tillstånd att bedriva andra förarutbildningar, till exempel introduktionsutbildning, riskutbildning och förarbevisutbildning. Likartade förhållanden gäller även för dem som anordnar kunskapsprov för förarbevis. Totalt rör det sig om ett kollektiv på organisationer som tillsammans har drygt tillstånd. Avgifterna ska baseras på den faktiska tidsåtgången och den skiljer sig åt mellan olika tillståndshavare beroende på omfattningen av verksamheten. Idag är avgifterna konstruerade på ett sådant sätt att de inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till omfattningen av verksamheten hos tillståndshavaren och tidsåtgång vid tillsyn. Den nuvarande modellen upplevs inte som rättvis. Transportstyrelsen har därför tagit fram ett nytt förslag på avgiftsmodell, som bedöms som mer rättvis. Transportstyrelsen föreslår följande avgiftsmodell. Förarutbildning och förarbevisexamination Grundavgift för ett tillstånd Tilläggsavgift per utbildare/provförrättare i spannet Tilläggsavgift per utbildare/ provförrättare i spannet Tilläggsavgift per utbildare/ provförrättare i spannet Årlig avgift kronor kronor kronor kronor Tilläggsavgiften per utbildare/provförättare föreslås vara avtagande i och med att antalet ökar. Bedömningen är att kostnader per person inte är lika. Ju fler utbildare/provförrättare ju komplexare tillsyn, men inte med ett linjärt samband. Om vi hade föreslagit en tilläggsavgift skulle de största organisationerna få betala orimligt höga avgifter som inte skulle motsvara kostnaderna för myndigheten. Transportstyrelsen avser att ta ut bara en tilläggsavgift per utbildare/provförrättare om den som är skyldig att betala avgift för förarutbildning även anordnar kunskapsprov för förarbevis. Annars får dessa organisationer betala tilläggsavgift två gånger. Tilläggsavgiften ska då baseras på det sammanlagda antalet personer som utbildar och får förrätta kunskapsprov. Resursåtgången vid tillsyn av tillståndshavare beror till stor del på hur många påanmälda utbildare/provförrättare som respektive tillståndshavare har samt om verksamhet bedrivs på flera platser/orter. Den föreslagna avgiftsmodellen bedöms på ett bättre sätt ta hänsyn till detta. Modellen kommer att innebära att vissa tillståndshavare får en sänkning av avgiften och andra får en höjning av avgiften.

24 Datum 24 (36) Med förslagen modell får 33 procent av tillståndshavarna sänkt avgift. Exempel: ett företag som har tillstånd att bedriva trafikskola behörighet B, introduktionsutbildning och riskutbildning behörighet B, del 1 och har en utbildare påanmäld kommer att få en avgiftssänkning med kr. Avgiften är idag kr men kommer att bli kr (8 700 kr per utbildare). Konsekvensen för denna grupp är enbart positiv. 18 procent av tillståndshavarna får en höjning med max kronor. 42 procent får en höjning på mellan kronor och kronor. Företaget som har tillstånd att bedriva trafikskola behörighet B, introduktionsutbildning och riskutbildning behörighet B, del 1 och behörighet AM, förarbevis moped kl II, samt examination för moped kl II och 10 påanmälda utbildare kommer att få en avgiftshöjning med kr kronor. Avgiften är idag kr men kommer att bli kr (3 180 kr per utbildare). Den här gruppen är den som vi bedömer påverkas mest av vårt förslag. Gruppen är dock, som vi tidigare nämnt, inte homogen vilket gör det svårt att bedöma konsekvenserna. Den största skillnaden i avgiftens storlek beror på effekten av att vi ändrat trappstegsmodellen för påanmälda utbildare/provförrättare. De som får den högsta höjningen är de som antingen har fler utbildare/provförrättare än 50 stycken samt de som i den nuvarande trappstegsmodellen tjänar på modellen på bekostnad av andra tillståndshavare. Det gäller exempelvis de tillståndshavare som har nio utbildare/provförättare och således betalar kronor i avgift. En tillståndshavare som har fyra utbildare/provförrättare ligger också på samma steg och betalar således samma avgift. Avgiften dividerat med antalet ger att tillståndshavaren med nio utbildare/provförrättare betalar en styckkostnad på 800 kronor medan den med fyra betalar kronor per person.

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:80. Nya lagar för yrkestrafik och taxi

Regeringens proposition 2011/12:80. Nya lagar för yrkestrafik och taxi Regeringens proposition 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Regeringens proposition 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Prop. 2011/12:80 Regeringen överlämnar denna proposition till

Läs mer

Yrkestrafiklag (2012:210)

Yrkestrafiklag (2012:210) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av den som bedriver eller har för avsikt att bedriva

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M.

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. Yrkestrafiklag 1 kap. [2901] 1 Internationella vägtransporter Yrkestrafiklag (2012:210) 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Konsekvensutredning 1 (13) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Diarienummer Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet 1 Vad är problemet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet; SFS 2003:97 Utkom från trycket den 1 april 2003 utfärdad den 20 mars 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Yrkestrafikförordning (2012:237)

Yrkestrafikförordning (2012:237) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Allmänna bestämmelser [2941] Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Yrkestrafikförordning; utfärdad den 3 maj 2012. SFS 2012:237 Utkom från trycket den 15 maj 2012 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Avsaknad av inslagen identitet vid kontrollbesiktning

Avsaknad av inslagen identitet vid kontrollbesiktning Avsaknad av inslagen identitet vid kontrollbesiktning Motorhistoriska Riksförbundet Anderstorpsvägen 16, 6tr 171 54 Solna Tel: 08-30 28 01 kansli@mhrf.se www.mhrf.se Org. nr: 802015-6041 Bankgiro: 399-46

Läs mer

Regelefterlevnad yrkestrafik på väg. Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE

Regelefterlevnad yrkestrafik på väg. Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE Regelefterlevnad yrkestrafik på väg Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE Uppdraget Ta fram en ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Utföra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2015:933 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Avgift baserad

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Promemoria. Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter

Promemoria. Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter Promemoria Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Författningsförslag...

Läs mer

Arbetsgrupp för översyn av taxibranschens verksamhetsförutsättningar

Arbetsgrupp för översyn av taxibranschens verksamhetsförutsättningar SLUTRAPPORT Bakgrund Taximarknaden på Åland är en reglerad marknad vilket innebär att konkurrensen är begränsad. Systemet bygger på att landskapet är indelat i stationsplatser och verksamhetsområden och

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning 2012-03-06 TFS 2012-644 Handläggare Lars Carlsson Skatte- och avgiftsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Tydlig prisuppgift vid taxiresor Enligt

Läs mer

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950)

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) 2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet Konsekvensutredning Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) xx 2014-12-08 2 (21) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

Yttrande över begäran om ändring i yrkestrafiklagen

Yttrande över begäran om ändring i yrkestrafiklagen TSV 2010-2563 N2007/4842/TR YTTRANDE 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över begäran om ändring i yrkestrafiklagen Sammanfattning Transportstyrelsen anser att det inte

Läs mer

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140 Regelsamling Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Sektion tillstånd och tillsyn Enhet behörigheter Väg- och järnvägsavdelningen

Läs mer

18 Konsekvenser av våra förslag

18 Konsekvenser av våra förslag 18 Konsekvenser av våra förslag 18.1 Inledning För kommittéers och särskilda utredares arbete gäller kommittéförordningens (1998:1474) bestämmelser. Enligt 14 kommittéförordningen gäller att om förslagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå samhällsskydd och beredskap Konsekvensanalys 1 (6) Farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211/076 808 3311 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning för förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

18 Internationell utblick

18 Internationell utblick Gällande rätt 18 Internationell utblick I detta kapitel redovisar utredningen några internationella rättsakter och gällande författningar som utgör grunden för författningsförslagen, och som utredningen

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 1 Reviderad 2014-06-09 Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Promemoria. Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet

Promemoria. Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet Promemoria Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll Näringsdepartementet 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 2 Författningsförslag... 6 2.1 Förslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8 YTTRANDE Rättssekretariatet Datum Dnr Torgny Johansson 2008-06-03 TV0-2008-255 Tel. 040-6613075 Ert datum Er referens torgny.johansson@tullverket.se 2008-03-19 N2008/2346/TR Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1269 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Kommittédirektiv. Skatt på flygresor. Dir. 2015:106. Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015.

Kommittédirektiv. Skatt på flygresor. Dir. 2015:106. Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015. Kommittédirektiv Skatt på flygresor Dir. 2015:106 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015. Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

1. Grunder för överklagandet

1. Grunder för överklagandet Stockholm den 4 mars 2013 Göta hovrätt Avdelning 3 Box 2223 550 02 Jönköping Mål nr. FT 3233-12, Mikael Andersson./. Skövde kommun, angående fordran Yttrande Förelagd att ange de fullständiga grunderna

Läs mer

Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelag (1975:1410) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Inledande bestämmelser 1 [7401] Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

~ ~ TRANSPORT.. STYRELSEN

~ ~ TRANSPORT.. STYRELSEN .. STYRELSEN Dokumenttyp Förslag till nya föreskrifter om flygande inspektion Regeringen föreslår i proposition 2009110:320m fordonsbesiktning, att fordonsbesiktningen ska anpassas till den svenska huvudregeln

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Lagrådsremiss Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 februari 2009 Beatrice Ask Jacob Aspegren

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:157

Regeringens proposition 2008/09:157 Regeringens proposition 2008/09:157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Prop. 2008/09:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Konsekvensutredning 2010-08-30

Konsekvensutredning 2010-08-30 Konsekvensutredning 2010-08-30 Diarienummer 2010-4106 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare 1 Problembeskrivning I vissa av EU:s medlemsstater har det

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet med de

med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet med de Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

2014-03-05 U2014/1700/UH

2014-03-05 U2014/1700/UH Promemoria 2014-03-05 U2014/1700/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Vissa frågor om högskoleprovet 1. Förslag För att sökande ska komma i fråga för urval på grundval av högskoleprovet

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

DOM 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-05-16 Meddelad i Stockholm DOM 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 25081-11 Enhet 10 1 KLAGANDE Djurgården Hockey AB, 556536-8734 Ombud: Advokat Lennart Ernstson och Jur. kand. Johan Linder Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund För behandling vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar översänds styrelsens förslag

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr: Sida 1 (5) 2013-07-12 Handläggare Johan Johansson Vanhatalo 08-508 26 111 Johan.johansson.vanhatalo@ stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-08-29 Översyn av bedömningsgrunderna för

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030104 DOM 2016-03-23 Stockholm Mål nr B 9078-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B 8253-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Promemoria. Nya regler om trängselskatt. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Nya regler om trängselskatt. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Nya regler om trängselskatt Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2004:629) om trängselskatt. Förslaget innebär att det nuvarande miljöbilsundantaget

Läs mer