Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt Verksamhet Reviderat av Utgåva Kontroll datum Kundservice Avsnitt Reg. nr Beslutat av Sign Giltigt datum fr.o.m Nämnden för Trafik, Miljö och Service TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST Syfte Länstrafiken ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för länets 12 kommuner. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har Länstrafiken förutom Lag om färdtjänst (1997:736) också domstolarnas domar och prejudikat, Länstrafikens regler för färdtjänst samt Svenska färdtjänstföreningen och SKLs Färdtjänsthandbok (2012). Som komplement har Länstrafiken skapat tillämpningsföreskrifter för färdtjänst. Syftet med tillämpningsföreskrifter är att det ska fungera som en vägledning vid myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som ansöker om färdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund. Beslutet ska inte vara beroende av handläggare. Tillämpningsföreskrifter kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen, men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i färdtjänstlagen. Vem kan få tillstånd till färdtjänst Tillstånd till färdtjänst kan meddelas den som är folkbokförd i Örebro Län och som på grund av en funktionsnedsättning, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillfälliga funktionsnedsättningar är inte berättigande till färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska för att inte vara tillfällig beräknas bestå i minst 3 månader. Tillstånd att anlita färdtjänst kan inte ges till person som är på tillfälligt besök i länet eller person som inte fått uppehållstillstånd. Vid prövning av tillstånd till färdtjänst beaktas den enskildes funktionsnedsättning men också den anpassning som sker med allt bättre tillgänglighet till kollektivtrafik och den yttre miljön. Färdtjänst av sociala eller geografiska skäl t.ex. brist på eller avsaknad av allmänna kommunikationer kan inte beaktas vid prövningen. Kan man, även med vissa svårigheter, förflytta sig på egen hand och/eller resa med de kollektiva färdmedlen, föreligger det ingen rätt till färdtjänst. Om personen är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Ett yngre barn reser normalt inte med allmänna kommunikationer eller förflyttar sig inte ensam, utan åtföljs av förälder eller annan vuxen och bör därmed i de flesta fall klara att resa med kollektivtrafik. Tillstånd till färdtjänst kan till följd av funktionsnedsättning beviljas när barnet når den ålder då barn vanligtvis utan vuxen börjar förflytta sig på egen hand och/eller resa med allmänna kommunikationer. Vid bedömning av äldres rätt till färdtjänst, bör enligt rättsfall beaktas att en funktionsnedsättning hos någon med hög ålder ofta kan medföra större svårigheter än hos en yngre person, till följd av andra hälsoproblem och allmän svaghet. Risker som är förenade med fallolyckor av olika slag och den befogade oro för att ramla som många äldre känner ska ingå i bedömningen. 1

16 Ansökan Ansökan om färdtjänst sker normalt skriftligt. I det fall ansökan inte görs av den enskilde kan det ske genom förvaltare eller god man. En person under 18 år företräds av vårdnadshavare eller förmyndare. Den enskilde har också rätt att anlita ett ombud. Då annan person företräder den enskilde i en utredning bör fullmakt finnas eller kopia av förordnande som god man eller förvaltare. En ansökan måste alltid prövas. För att kunna fatta beslut om tillstånd till färdtjänst sker utredning via inkomna handlingar, telefonsamtal eller personligt möte. Ansökan skall vid behov kompletteras med medicinskt utlåtande. Bristfällig medverkan i utredningen från den enskilde kan innebära att erforderligt beslutsunderlag saknas och ansökan av den anledningen kan komma att avslås. Ett färdtjänsttillstånd kan tillfälligt förlängas i det fall personen sedan tidigare varit färdtjänstberättigad och tillståndet inte upphört för mer än tre månader sedan. Meddelande om beslut gällande färdtjänsttillstånd lämnas skriftligt. Föreskrifter och särskilda villkor Färdtjänsttillstånd kan förenas med villkor i enlighet med de förutsättningar som framgår av lagen om färdtjänst (1997:736) och dess regler. Normalt beviljas ett tidsbegränsat färdtjänsttillstånd efter individuell prövning. Äldre personer med varaktig funktionsnedsättning kan beviljas tills vidare tillstånd. Antalet resor inom färdtjänsten är normalt obegränsade. I det fall en färdtjänstresenär klarar vissa resor med allmänna kommunikationer kan färdtjänsttillståndet förenas med villkoret om en begränsning till 100 resor per år. Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas i antalet endast om det finns synnerliga skäl. Resor som får anses väsentliga är resor som krävs eller är en förutsättning för den dagliga livsföringen t.ex. resor till arbete, skola, vissa andra studier t.ex. universitetsstudier eller yrkesutbildningar, daghem, förskola, dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen eller LSS. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Bestämmelsen öppnar möjlighet för Länstrafiken att i olika hänseenden begränsa eller precisera förmånen. Tillstånd om särskilda villkor utöver lag och regelverk så som undantag från samåkning, framsätesplacering, särskilt fordon eller resa utan omvägstid kan efter ansökan och prövning beviljas. Tillstånd om särskilda villkor beviljas då det föreligger sådana svårigheter för den färdtjänstberättigade att denne annars är direkt förhindrad att genomföra färdtjänstresor. Val av särskild chaufför, särskilt taxibolag är exempel på önskemål som inte anses påverka genomförandet av färdtjänstresa. Allmänna kommunikationsmedel En färdtjänstresa sker med färdtjänstfordon. Den allmänna strävan hos trafikbolagen är att, så långt som möjligt, successivt anpassa den allmänna kollektivtrafiken efter de funktionsnedsattas behov. Mot bakgrund av denna anpassning kan färdtjänstresan även ske med andra transportmedel t.ex. buss i linjetrafik. Om den enskilde klarar att åka hela eller delar av en sträcka med allmänna kommunikationer så kan denna hänvisas till dessa. 2

17 Att färdtjänst har beviljats utgör således inget hinder mot att använda annat allmänt kommunikationsmedel om detta bedöms möjligt. Avgörande vid val av färdmedel är den enskildes förutsättningar att resa med hänsyn till dennes funktionsnedsättningar. Beställning/samordning Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken det vill säga en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionsnedsattas behov. Färdtjänst innebär således ingen rätt till egen bil eller till resa vid exakt begärd tid. I uppdraget ligget att färdtjänsten ska samordnas, vilket innebär att resan utförs genom samåkning med andra resenärer och innebär avvikelser avseende resväg och restid. Uppehåll under resa medges inte, fortsatt färd efter avbrott betraktas som ny resa. Vid beställningstillfället av resan ska det tydligt framgå förutsättningar för resan t.ex. om ledsagare eller medresenär följer med, om det finns en senaste ankomsttid eller om behov av bärhjälp finns. Resans omfattning Färdtjänst är ämnad för enskilda personers privatresor. Resor till/från läkarvård, sjukvårdande behandling, sjukhusvård och tandvård är inte färdtjänst utan sjukresor och ersätts av landstinget. Resor som anordnas av kommunala eller statliga verksamheter och av verksamheter som drivs av landstinget bör bekostas av respektive verksamhet enligt principen att varje verksamhet står för sin egen kostnad eller att resenären själv betalar. Arbetsgivare, såväl offentliga som privata, ska normalt bekosta resor som anställda gör i tjänsten. Färdtjänsten gäller för resa i Örebro län. Vid resa utanför länet är begränsningen 30 km från länsgränsen. (Resan ska börja eller sluta inom länet.) För längre resor hänvisas till riksfärdtjänst. Resa med färdtjänst kan påbörjas mellan förutom fredag - och lördag natt då resa kan påbörjas fram till Reseservice Den reseservice som generellt erbjuds vid resa med färdtjänst omfattar hjälp för resande och förflyttningshjälpmedel samt bagage till och i fordonet från avhämtningsplats, samt ur och från fordonet till resmål. Hjälpen är begränsad till port eller motsvarande. Om chauffören inte kan köra in till port med hänsyn till trafiksäkerhet ska chauffören ledsaga färdtjänstresenär vid hämtning/lämning. Anskaffning av rullstol kan vara ett alternativ för färdtjänstresenären. Möjlighet att beviljas utökad chaufförsservice finns normalt inte. Behövs utökad hjälp finns möjlighet att medta ledsagare vid resan. Kunden kan inte räkna med mer hjälp under resan av en chaufför i anropsstyrd trafik än en chaufför inom den allmänna kollektivtrafiken. Ledsagare Färdtjänstberättigad kan utan särskild prövning få ta med en ledsagare utan extra kostnad. Ledsagare måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Ledsagaren ska vara behjälplig under resan för att täcka det behov av hjälp färdtjänstresenären har. Färdtjänstfordonet anpassas efter den färdtjänstberättigades behov, aldrig ledsagarens. Ledsagaren har inte rätt att ta med egna barn. En ledsagare kan aldrig själv vara beviljad tillstånd till färdtjänst. 3

18 Medresenär Färdtjänstresenär får ta med sig en person som inte är ledsagare men som önskar medfölja på resan. Medresenären måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade och betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Antal medresenärer är begränsat till en. Färdtjänstfordonet anpassas efter den färdtjänstberättigades behov, aldrig medresenären. Barn till färdtjänstberättigad Egna barn (upp till 20 år) till den färdtjänstberättigade har rätt att medfölja vid färdtjänstresa. Eftersom regeln avser egna barn, så tillåts inte barnbarn m fl. att följa med. Den färdtjänstberättigade ska vara vårdnadshavare till barnet eller det egna barnet ska vara folkbokförd på samma adress som den färdtjänstberättigade. Någon begränsning i antal egna barn finns inte, men de ska tillsammans med eventuell ledsagare få plats i samma fordon som färdtjänstagaren själv reser i. Bilbarnstol ska användas om det krävs med hänsyn till barnets ålder och bokas via beställningscentralen. Med hänsyn till den extra tid det kan ta att hämta en bilbarnstol måste en större ändring av önskad restid accepteras. Hjälpmedel En person med tillstånd till färdtjänst får ta med sig förflyttningshjälpmedel samt hjälpmedel som är nödvändiga för resans genomförande. Detta gäller även medresenär och ledsagare. Färdtjänstfordonet anpassas dock efter den färdtjänstberättigades behov, aldrig medresenärens eller ledsagarens. Bagage Normalt bagage får medföras, bagaget får inte vara inskränkande på övriga platser i fordonet. Max en börda i varje hand får medtas. Detta gäller även medresenär och ledsagare. Sällskapsdjur Ledar-/service-/signalhund får medföras i färdtjänsten och betraktas som nödvändigt hjälpmedel. Färdtjänstresenären ansvarar för att sällskapsdjur kan transporteras på ett säkert sätt. Det kan vara i väska, bur eller med hjälp av sele och djuret ska om möjligt placeras i fordonets godsutrymme. Poängteras bör att resorna samplaneras trots att sällskapsdjur är med. Med hänsyn till samordning av resorna kan resenärer med sällskapsdjur få acceptera en större ändring av önskad restid. Bärhjälp Tillstånd till bärhjälp av färdtjänstresenären i anslutning till färdtjänstresa inom färdtjänstområdet, kan beviljas på hemadressen under en period av 6 månader i avvaktan på bostadsanpassning, byte av bostad eller dylikt. Det finns möjlighet att ansöka om förlängning av bärhjälp. Tillståndet kan förlängas om det föreligger synnerliga skäl så som att bostadsanpassning, byte av bostad eller dylikt är nära förestående. Bärhjälp kan beviljas på besöksadressen om det finns synnerliga skäl såsom till närstående (Med närstående avses inte bara maka/e, barn, föräldrar och syskon utan även annan som står i nära relation till den färdtjänstberättigade) eller till gudstjänstlokal. Bärhjälp ska meddelas i samband med beställning av resan. Resor till/från arbete, studier, förtroendeuppdrag Vid färdtjänstresor till arbete, studier och förtroendeuppdrag finns möjlighet att ansöka om månadskort. 4

19 Resor i annan kommun utanför länet (RIAK) Vid besök utanför Örebro län har färdtjänstberättigad möjlighet till färdtjänstresor i annan kommun. Resorna är begränsade till 24 stycken under en 12-månadersperiod. För dessa resor gäller besökskommunens regler för avgift och tillåten reslängd. Antalet resor kan utökas vid individuell prövning samt ett godkännande från respektive hemkommun som avgör antalet resor. Behov av färdtjänst har upphört/adressändring/flytt från länet Då behov av färdtjänst inte längre föreligger, eller om adressen ändras, så ska detta meddelas Länstrafiken. Vid flytt till annat län upphör färdtjänsttillståndet. Färdtjänstresenär som flyttar ifrån länet kan få hjälp med resor i sin nya hemkommun under en sex veckors period så att personen ges skälig tid att få sin ansökan om färdtjänst handlagd där. Tillståndshavaren kan få 12 resor med möjlighet till ytterligare 12. Detta gäller oavsett hur många resor tillståndshavaren gjort tidigare i annan kommun under pågående 12-månaders period. Återkallelse av tillstånd Enligt 12 färdtjänstlagen får färdtjänsttillstånd återkallas. Återkallelse av tillstånd kan bli aktuellt om tillståndshavaren genom förändringar i hälsotillståndet eller funktionsnedsättningen, eller av andra skäl, inte längre uppfyller kriterierna för att få färdtjänst. Återkallelse kan också bli aktuell genom att anpassningar genomförts i linjetrafiken som medför att en dittills färdtjänstberättigad person nu kan resa med allmänna kommunikationer. Ett tillstånd kan också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Beslut om föreskrifter, villkor samt tillstånd för fler än en ledsagare får ändras om förhållande föranleder det. Ett beslut om återkallelse eller ett beslut om ändring av föreskrifter och villkor som innebär inskränkning, ska inte verkställas förrän det vunnit laga kraft. Vilka beslut får överklagas Beslut enligt 6-10 och 12 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Alla beslut om tillstånd, ifall tillstånd till färdtjänst meddelats för viss tid eller tills vidare, individuella föreskrifter och villkor, tillstånd för ledsagare samt återkallelse av tillstånd och ändring av föreskrifter och villkor i ett tillstånd får överklagas, i den mån beslutet till någon del går den sökande emot, helt eller delvis. Alla sådana beslut måste motiveras och åtföljas av underrättelse om hur man överklagar. Enligt 23 Förvaltningslagen ska ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han eller hon begär. Verkställighet av dom Dom från rättslig instans vinner laga kraft efter tre veckor, då tiden för rätten att överklaga har passerat. I dom där rätten bifaller kundens överklagan och Länstrafiken inte avser att överklaga, verkställs beslutet så snart som möjligt. I ärenden där Länstrafiken överklagar beslutet till högre instans verkställs inte rättens dom förrän den högre domstolen fattat beslut. 5

20 Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Sammanställning 1 (11) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Verksamhet Reviderat av Utgåva Reviderat datum Kundservice Avsnitt Reg. nr Beslutat av Sign Giltigt datum fr.o.m SAMMANSTÄLLNING LAG, REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER LAG REGLER TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 7 Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillstånd till färdtjänst meddelas den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillstånd till färdtjänst kan meddelas den som på grund av en funktionsnedsättning, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 6 Frågor om tillstånd prövas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet där den sökande är folkbokförd. 7 Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt 7 Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Den funktionshindrade ska vara folkbokförd i länet. Funktionshinder ska för att inte vara tillfälligt beräknas bestå i minst 3 månader. Tillstånd till färdtjänst kan meddelas den som är folkbokförd i Örebro Län Tillstånd att anlita färdtjänst kan inte ges till person som är på tillfälligt besök i länet eller person som inte fått uppehållstillstånd. Tillfälliga funktionsnedsättningar är inte berättigande till färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska för att inte vara tillfällig beräknas bestå i minst 3 månader. Om personen är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Ett yngre barn reser normalt inte med allmänna kommunikationer eller förflyttar sig inte ensam, utan åtföljs av förälder eller annan vuxen och bör därmed i de flesta fall klara att resa med kollektivtrafik. Tillstånd till färdtjänst kan till följd av funktionsnedsättning beviljas när barnet når den ålder då barn vanligtvis utan vuxen börjar förflytta sig på egen hand och/eller resa med allmänna kommunikationer. Vid bedömning av äldres rätt till färdtjänst, bör enligt rättsfall beaktas 1

21 7 Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 13 Har upphävts genom lag Skälet till att paragrafen upphävts är att ett aktiebolag sedan inte kan vara tillståndsgivar för färdtjänst. Endast myndighet, en kommunal myndighet eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten, kan numera vara tillståndsgivare. Eftersom förvaltningslagen ska tillämpas vid all myndighetsutövning blir paragrafens hänvisning till förvalningslagen överflödig 13 Har upphävts genom lag. Förvaltningslagen ska tillämpas Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas. Ansökan ska ske skriftligt på särskild blankett. Ansökan om färdtjänst lämnas till Länstrafiken Örebro AB som därefter bedömer den sökandes färdtjänstbehov. att en funktionsnedsättning hos någon med hög ålder ofta kan medföra större svårigheter än hos en yngre person, till följd av andra hälsoproblem och allmän svaghet. Risker som är förenade med fallolyckor av olika slag och den befogade oro för att ramla som många äldre känner ska ingå i bedömningen. Vid prövning av tillstånd till färdtjänst beaktas den enskildes funktionsnedsättning men också den anpassning som sker med allt bättre tillgänglighet till kollektivtrafik och den yttre miljön. Färdtjänst av sociala eller geografiska skäl t.ex. brist på eller avsaknad av allmänna kommunikationer kan inte beaktas vid prövningen. Kan man, även med vissa svårigheter, förflytta sig på egen hand och/eller resa med de kollektiva färdmedlen, föreligger det ingen rätt till färdtjänst. Ansökan om färdtjänst sker normalt skriftligt. I det fall ansökan inte görs av den enskilde kan det ske genom förvaltare eller god man. En person under 18 år företräds av vårdnadshavare eller förmyndare. Den enskilde har också rätt att anlita ett ombud. Då annan person företräder den enskilde i en utredning bör fullmakt finnas eller kopia av förordnande som god man eller förvaltare. En ansökan måste alltid prövas. För att kunna fatta beslut om tillstånd till färdtjänst sker utredning via inkomna handlingar, telefonsamtal eller personligt möte. Ansökan skall vid behov kompletteras med medicinskt 2

22 13 Har upphävts genom lag. Förvaltningslagen ska tillämpas 9 Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. 9 Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om hur många resor tillståndet omfattar. 9 Om det finns särskilda skäl, får tillståndet i övrigt förenas med villkor. Behovet ska vid anmodan kunna styrkas med läkarintyg och/eller bedömas av Länstrafiken Örebro AB utsedd medicinskt sakkunnig. Meddelande om beslut på ansökan om färdtjänsttillstånd lämnas skriftligt. Av beslutet framgår de förutsättningar, t ex giltighetstid, som beslutet omfattar. Färdtjänsttillstånd beviljas för viss tid och är i de flesta fall tidsbegränsat. Antalet resor inom färdtjänsten är normalt obegränsade. Undantag gäller beslut som fattas om särskilda föreskrifter med villkor för tillstånd till färdtjänsten. Färdtjänsttillstånd kan förenas med villkor i enlighet med de förutsättningar som framgår av lagen om färdtjänst (1997:736) och dessa regler. utlåtande. Bristfällig medverkan i utredningen från den enskilde kan innebära att erforderligt beslutsunderlag saknas och ansökan av den anledningen kan komma att avslås. Meddelande om beslut gällande färdtjänsttillstånd lämnas skriftligt. Ett färdtjänsttillstånd kan tillfälligt förlängas i det fall personen sedan tidigare varit färdtjänstberättigad och tillståndet inte upphört för mer än tre månader sedan. Normalt beviljas ett tidsbegränsat färdtjänsttillstånd efter individuell prövning. Äldre personer med varaktig funktionsnedsättning kan beviljas tills vidare tillstånd. Antalet resor inom färdtjänsten är normalt obegränsade. I det fall en färdtjänstresenär klarar vissa resor med allmänna kommunikationer kan färdtjänsttillståndet förenas med villkoret om en begränsning till 100 resor per år. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Bestämmelsen öppnar möjlighet för Länstrafiken att i olika hänseenden begränsa eller precisera förmånen. Tillstånd om särskilda villkor utöver lag och regelverk så som undantag från samåkning, framsätesplacering, särskilt fordon eller resa utan omvägstid kan efter ansökan och prövning beviljas. Tillstånd om särskilda villkor beviljas då det föreligger sådana svårigheter för 3

23 den färdtjänstberättigade att denne annars är direkt förhindrad att genomföra färdtjänstresor. Val av särskild chaufför, särskilt taxibolag är exempel på önskemål som inte anses påverka genomförandet av färdtjänstresa. 9 Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. 7 Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna 1 Denna lag gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst). 9 Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas Färdtjänsttillstånd omfattar inte resor som av någon annan anledning bekostas av annan myndighet. En färdtjänstresa kan ske med taxifordon som t ex specialfordon, fordon för liggande transport eller fordon för sittande. Länstrafiken Örebro AB strävar efter att, så långt som möjligt, successivt anpassa den allmänna kollektivtrafiken efter de funktionshindrades Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas i antalet endast om det finns synnerliga skäl. Resor som får anses väsentliga är resor som krävs eller är en förutsättning för den dagliga livsföringen t.ex. resor till arbete, skola, vissa andra studier t.ex. universitetsstudier eller yrkesutbildningar, daghem, förskola, dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen eller LSS. Färdtjänst är ämnad för enskilda personers privatresor. Resor till/från läkarvård, sjukvårdande behandling, sjukhusvård och tandvård är inte färdtjänst utan sjukresor och ersätts av landstinget. Resor som anordnas av kommunala eller statliga verksamheter och av verksamheter som drivs av landstinget bör bekostas av respektive verksamhet enligt principen att varje verksamhet står för sin egen kostnad eller att resenären själv betalar. Arbetsgivare, såväl offentliga som privata, ska normalt bekosta resor som anställda gör i tjänsten. En färdtjänstresa sker med färdtjänstfordon. Den allmänna strävan hos trafikbolagen är att, så långt som möjligt, successivt anpassa den allmänna kollektivtrafiken efter de funktionsnedsattas behov. Mot bakgrund av denna anpassning kan färdtjänstresan även ske med andra transportmedel t.ex. buss i linjetrafik. Om den enskilde klarar att åka hela eller delar av en sträcka med allmänna kommunikationer så kan denna hänvisas till dessa. 4

24 1 Denna lag gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst). 14 Tillståndsgivare får trots sekretess lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden till en beställningscentral för transporter eller en trafikutövare, om uppgifterna behövs för att anordna transport som avses i denna lag. behov. Mot bakgrund av denna anpassning kan färdtjänstresan även ske med andra transportmedel t ex buss i linjetrafik. En kombination av olika färdmedel kan också ske. Att färdtjänst har beviljats utgör således inget hinder mot att använda annat allmänt kommunikationsmedel om detta bedöms möjligt. Avgörande vid val av färdmedel är den enskildes förutsättningar att resa med hänsyn till dennes funktionsnedsättningar. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades behov. Färdtjänst innebär således ingen rätt till egen bil eller till resa vid exakt begärd tid. För att begränsa kostnaderna för färdtjänsten måste trafiken samordnas, vilket innebär att den resande måste acceptera att resan utförs genom samåkning med andra resenärer liksom avvikelser avseende resväg och restider. Uppehåll under resan medges inte. Fortsatt färd efter avbrott betraktas som ny resa. Resa med färdtjänst kan påbörjas mellan Att färdtjänst har beviljats utgör således inget hinder mot att använda annat allmänt kommunikationsmedel om detta bedöms möjligt. Avgörande vid val av färdmedel är den enskildes förutsättningar att resa med hänsyn till dennes funktionsnedsättningar. Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken det vill säga en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionsnedsattas behov. Färdtjänst innebär således ingen rätt till egen bil eller till resa vid exakt begärd tid. I uppdraget ligget att färdtjänsten ska samordnas, vilket innebär att resan utförs genom samåkning med andra resenärer och innebär avvikelser avseende resväg och restid. Uppehåll under resa medges inte, fortsatt färd efter avbrott betraktas som ny resa. Resa med färdtjänst kan påbörjas mellan förutom fredag - 5

25 3 Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun förutom fredag - och lördag natt då resa kan påbörjas fram till Färdtjänsten gäller för resa i Örebro län. Vid resa utanför länet är begränsningen 30 km från länsgränsen. För längre resor hänvisas till riksfärdtjänst. Den reseservice som generellt erbjuds omfattar hjälp för resande och bagage till och i fordonet från avhämtningsplats, samt ur och från fordon till resmål. Hjälpen är normalt begränsad till port eller motsvarande. Den reseservice som generellt erbjuds omfattar hjälp för resande och bagage till och i fordonet från avhämtningsplats, samt ur och från fordon till resmål. och lördag natt då resa kan påbörjas fram till Färdtjänsten gäller för resa i Örebro län. Vid resa utanför länet är begränsningen 30 km från länsgränsen. (Resan ska börja eller sluta inom länet.) För längre resor hänvisas till riksfärdtjänst. Den reseservice som generellt erbjuds vid resa med färdtjänst omfattar hjälp för resande och förflyttningshjälpmedel samt bagage till och i fordonet från avhämtningsplats, samt ur och från fordonet till resmål. Hjälpen är begränsad till port eller motsvarande. Om chauffören inte kan köra in till port med hänsyn till trafiksäkerhet ska chauffören ledsaga färdtjänstresenär vid hämtning/lämning. Anskaffning av rullstol kan vara ett alternativ för färdtjänstresenären. Möjlighet att beviljas utökad chaufförsservice finns normalt inte. Behövs utökad hjälp finns möjlighet att medta ledsagare vid resan. Kunden kan inte räkna med mer hjälp under resan av en chaufför i anropsstyrd trafik än en chaufför inom den allmänna kollektivtrafiken. 6

26 8 Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även ledsagaren. Färdtjänstberättigad kan utan särskild prövning få ta med en ledsagare utan extra kostnad. Ledsagare måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade, om inte annat framgår av beslutet. Färdtjänstberättigad som medföljer annan färdtjänstresenär betraktas inte som ledsagare. Färdtjänstresenär äger rätt att ta med en person som inte är ledsagare men som önskar medfölja på resan (medresenär). Medresenären måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Egna barn till den färdtjänstberättigade reser gratis till och med det datum då de fyller 7 år. Barn och ungdomar betalar halv zonavgift till och med det datum de fyller 20 år. Färdtjänstberättigad kan utan särskild prövning få ta med en ledsagare utan extra kostnad. Ledsagare måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Ledsagaren ska vara behjälplig under resan för att täcka det behov av hjälp färdtjänstresenären har. Färdtjänstfordonet anpassas efter den färdtjänstberättigades behov, aldrig ledsagarens. Ledsagaren har inte rätt att ta med egna barn. En ledsagare kan aldrig själv vara beviljad tillstånd till färdtjänst. Färdtjänstresenär får ta med sig en person som inte är ledsagare men som önskar medfölja på resan. Medresenären måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade och betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Antal medresenärer är begränsat till en. Färdtjänstfordonet anpassas efter den färdtjänstberättigades behov, aldrig medresenären. Egna barn (upp till 20 år) till den färdtjänstberättigade har rätt att medfölja vid färdtjänstresa. Eftersom regeln avser egna barn, så tillåts inte barnbarn m fl. att följa med. Den färdtjänstberättigade ska vara vårdnadshavare till barnet eller det egna barnet ska vara folkbokförd på samma adress som den färdtjänstberättigade. Någon begränsning i antal egna barn finns inte, men de ska tillsammans med eventuell ledsagare få plats i samma fordon som färdtjänstagaren själv reser i. Bilbarnstol ska användas om det krävs med hänsyn till barnets ålder och bokas via beställningscentralen. Med hänsyn till den extra tid det kan ta att hämta en bilbarnstol måste en större ändring av önskad restid accepteras. 7

27 Handikapphjälpmedel får medföras. Normalt bagage får medföras d v s 2 väskor/resenär eller motsvarande. Ledar-/service- /signalhund får medföras i färdtjänsten. Mindre sällskapsdjur ska under resan förvaras i väska, bur, korg, låda etc. och ska om möjligt placeras i fordonets godsutrymme. Med hänsyn till allergiproblem kan resenärer med hundar och sällskapsdjur hänvisas till särskilda fordon, varför den som önskar medföra djur måste acceptera att få en större ändring av önskad restid. Tillstånd för bärhjälp av den färdtjänstberättigade i anslutning till färdtjänstresan kan ges efter särskild prövning. Bärhjälp kan beviljas på hemadressen under en period av 6 månader i avvaktan på bostadsanpassning eller byte av bostad. Bärhjälp kan beviljas på besöksadressen om det finns synnerliga En person med tillstånd till färdtjänst får ta med sig förflyttningshjälpmedel samt hjälpmedel som är nödvändiga för resans genomförande. Detta gäller även medresenär och ledsagare. Normalt bagage får medföras, bagaget får inte vara inskränkande på övriga platser i fordonet. Max en börda i varje hand får medtas. Detta gäller även medresenär och ledsagare. Ledar-/service-/signalhund får medföras i färdtjänsten och betraktas som nödvändigt hjälpmedel. Färdtjänstresenären ansvarar för att sällskapsdjur kan transporteras på ett säkert sätt. Det kan vara i väska, bur eller med hjälp av sele och djuret ska om möjligt placeras i fordonets godsutrymme. Poängteras bör att resorna samplaneras trots att sällskapsdjur är med. Med hänsyn till samordning av resorna kan resenärer med sällskapsdjur få acceptera en större ändring av önskad restid. Tillstånd till bärhjälp av färdtjänstresenären i anslutning till färdtjänstresa inom färdtjänstområdet, kan beviljas på hemadressen under en period av 6 månader i avvaktan på bostadsanpassning, byte av bostad eller dylikt. Det finns möjlighet att ansöka om förlängning av bärhjälp. Tillståndet kan förlängas om det föreligger synnerliga skäl så som att bostadsanpassning, byte av bostad eller dylikt är nära förestående. Bärhjälp kan beviljas på besöksadressen om det finns synnerliga skäl såsom till närstående 8

28 3 En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. 3 Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen 12 En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. skäl. Bärhjälp ska meddelas i samband med beställning av resan. Vid färdtjänstresor till arbete, studier och förtroendeuppdrag kan man ansöka om månadskort. Tillstånd för färdtjänstresor i annan kommun utanför länet kan erhållas. Ansökan skall ske senast 14 dagar före avresedagen. För dessa resor gäller besökskommunens regler för avgifter och tillåten reslängd. Då behov av färdtjänst inte längre föreligger, eller om adressen ändras, så ska detta meddelas till Länstrafiken Örebro AB. Vid flytt till annat län upphör färdtjänsttillståndet. Ett tillstånd att anlita färdtjänst kan, om förutsättningarna för tillstånd inte längre finns, återkallas. Ett (Med närstående avses inte bara maka/e, barn, föräldrar och syskon utan även annan som står i nära relation till den färdtjänstberättigade) eller till gudstjänstlokal. Bärhjälp ska meddelas i samband med beställning av resan. Vid färdtjänstresor till arbete, studier och förtroendeuppdrag finns möjlighet att ansöka om månadskort. Vid besök utanför Örebro län har färdtjänstberättigad möjlighet till färdtjänstresor i annan kommun. Resorna är begränsade till 24 stycken under en 12-månadersperiod. För dessa resor gäller besökskommunens regler för avgift och tillåten reslängd. Antalet resor kan utökas vid individuell prövning samt ett godkännande från respektive hemkommun som avgör antalet resor. Då behov av färdtjänst inte längre föreligger, eller om adressen ändras, så ska detta meddelas Länstrafiken. Vid flytt till annat län upphör färdtjänsttillståndet. Färdtjänstresenär som flyttar ifrån länet kan få hjälp med resor i sin nya hemkommun under en sex veckors period så att personen ges skälig tid att få sin ansökan om färdtjänst handlagd där. Tillståndshavaren kan få 12 resor med möjlighet till ytterligare 12. Återkallelse av tillstånd kan bli aktuellt om tillståndshavaren genom förändringar i hälsotillståndet eller funktionsnedsättningen, eller av andra skäl, inte längre uppfyller kriterierna 9

29 Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det. 16 Tillståndsgivarens beslut enligt 6 10 och 12 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Färdtjänstlagen saknar föreskrift om omedelbar verkställighet tillstånd kan också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det. Avslag på ansökan om färdtjänst kan överklagas på sätt som anges i beslutet. för att få färdtjänst. Återkallelse kan också bli aktuell genom att anpassningar genomförts i linjetrafiken som medför att en dittills färdtjänstberättigad person nu kan resa med allmänna kommunikationer. Ett tillstånd kan också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Beslut om föreskrifter, villkor samt tillstånd för fler än en ledsagare får ändras om förhållande föranleder det. Ett beslut om återkallelse eller ett beslut om ändring av föreskrifter och villkor som innebär inskränkning, ska inte verkställas förrän det vunnit laga kraft. Beslut enligt 6-10 och 12 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Alla beslut om tillstånd, ifall tillstånd till färdtjänst meddelats för viss tid eller tills vidare, individuella föreskrifter och villkor, tillstånd för ledsagare samt återkallelse av tillstånd och ändring av föreskrifter och villkor i ett tillstånd får överklagas, i den mån beslutet till någon del går den sökande emot, helt eller delvis. Alla sådana beslut måste motiveras och åtföljas av underrättelse om hur man överklagar. Enligt 23 Förvaltningslagen ska ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han eller hon begär. Dom från rättslig instans vinner laga kraft efter tre veckor, då tiden för rätten att överklaga har passerat. I dom där rätten bifaller kundens överklagan och Länstrafiken inte avser att överklaga, verkställs beslutet så snart som möjligt. I ärenden där 10

30 Länstrafiken överklagar beslutet till högre instans verkställs inte rättens dom förrän den högre domstolen fattat beslut. 11

31 Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Regler 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken Örebro AB Verksamhet Reviderat av Utgåva Kontrolldatum datum Kundservice Avsnitt Reg. nr Beslutat av Sign Giltigt datum fr.o.m Nämnden för Trafik, Miljö och Service REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB Regelverket är nu fastställt av Nämnden för Trafik, Miljö och Service. Senaste ändring beslutad Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. Tillstånd till färdtjänst meddelas den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Funktionshinder ska för att inte vara tillfälligt beräknas bestå i minst 3 månader. Färdtjänsttillstånd beviljas för viss tid och kan i övrigt förenas med villkor i enlighet med de förutsättningar som framgår av lagen om färdtjänst (1997:736) och dessa regler. Färdtjänsttillstånd omfattar inte resor som av någon annan anledning bekostas av annan myndighet. Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas. Den funktionshindrade ska vara folkbokförd i länet. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades behov. Färdtjänst innebär således ingen rätt till egen bil eller till resa vid exakt begärd tid. För att begränsa kostnaderna för färdtjänsten måste trafiken samordnas, vilket innebär att den resande måste acceptera att resan utförs genom samåkning med andra resenärer liksom avvikelser avseende resväg och restider. Allmänna kommunikationsmedel En färdtjänstresa kan ske med taxifordon som t ex specialfordon, fordon för liggande transport eller fordon för sittande. Länstrafiken Örebro AB strävar efter att, så långt som möjligt, successivt anpassa den allmänna kollektivtrafiken efter de funktionshindrades behov. Mot bakgrund av denna anpassning kan färdtjänstresan även ske med andra transportmedel t ex buss i linjetrafik. En kombination av olika färdmedel kan också ske. Att färdtjänst har beviljats utgör således inget hinder mot att använda annat allmänt kommunikationsmedel om detta bedöms möjligt. Avgörande vid val av färdmedel är den enskildes förutsättningar att resa med hänsyn till dennes funktionsnedsättningar. 1

32 Ansökan/beslut Ansökan om färdtjänst lämnas till Länstrafiken Örebro AB som därefter bedömer den sökandes färdtjänstbehov. Ansökan ska ske skriftligt på särskild blankett. Behovet ska vid anmodan kunna styrkas med läkarintyg och/eller bedömas av Länstrafiken Örebro AB utsedd medicinskt sakkunnig. Meddelande om beslut på ansökan om färdtjänsttillstånd lämnas skriftligt. Av beslutet framgår de förutsättningar, t ex giltighetstid, som beslutet omfattar. Avslag på ansökan om färdtjänst kan överklagas på sätt som anges i beslutet. Bevis på Färdtjänstlegitimation Den som beviljats färdtjänst finns registrerad hos beställningscentralen. Beställning av färdtjänst måste ske till angiven beställningscentral annars blir den enskilde själv betalningsansvarig för resan. Godkänd legitimation ska kunna uppvisas om föraren begär detta. Färdtjänsttillstånd skall inte uppvisas för föraren av färdtjänstfordonet. Färdtjänsttillståndet är i de flesta fall tidsbegränsat. Behov av färdtjänst har upphört/adressändring Då behov av färdtjänst inte längre föreligger, eller om adressen ändras, så ska detta meddelas till Länstrafiken Örebro AB. Vid flytt till annat län upphör färdtjänsttillståndet. Reslängd Färdtjänsten gäller för resa i Örebro län. Vid resa utanför länet är begränsningen 30 km från länsgränsen. För längre resor hänvisas till riksfärdtjänst. Resor i annan kommun utanför länet Tillstånd för färdtjänstresor i annan kommun utanför länet kan erhållas. Ansökan skall ske senast 14 dagar före avresedagen. För dessa resor gäller besökskommunens regler för avgifter och tillåten reslängd. Sjukresor Sjukresor ersätts av Landstinget och är resor till/från läkarvård, sjukvårdande behandling, sjukhusvård och tandvård. Färdtjänst får inte anlitas för dessa resor. Den som beviljats färdtjänst behöver inte ha särskilt intyg från läkare/vårdgivare för att få åka sjukresa med taxi (med taxi jämställs servicelinjer) Vid planerade besök ska beställning av sjukresa göras senast kl 16 vardagen innan resan på tfn Resor till/från arbete, studier och förtroendeuppdrag Vid färdtjänstresor till arbete, studier och förtroendeuppdrag kan man ansöka om månadskort. Ansökan om månadskort görs hos Länstrafiken minst 14 dagar före avsedd månad. Kostnaden för detta följer Länstrafikens periodkortstaxa för motsvarande reserelation. Arbetsresa avser färd mellan bostad och arbetsplats/skola. Resor i tjänsten betraktas inte som arbetsresa eller färdtjänst utan ska bekostas av arbetsgivaren. Månadskortet gäller inte för resor som omfattas av kommunens skolskjutsar. För innehavare av nämnda månadskort kan särskilt kort, som gäller på samma reserelation, utfärdas som gäller på den ordinarie kollektivtrafiken anordnad av Länstrafiken. Uppehåll av debitering av arbetsresor sker vid minst 4 veckors frånvaro. 2

33 Uppehåll vid resa Uppehåll under resan medges inte. Fortsatt färd efter avbrott betraktas som ny resa. Avgift vid färdtjänst. Avgiften är beroende av resans längd och är fastställd av Länstrafikens styrelse. Tid när resan kan ske Resa med färdtjänst kan påbörjas mellan förutom fredag - och lördag natt då resa kan påbörjas fram till Beställningscentralen kan, på tider när inte färdtjänsten gäller, vara behjälplig med att ordna resan men man får då själv stå för hela reskostnaden. Ledsagare/medresenär Färdtjänstberättigad kan utan särskild prövning få ta med en ledsagare utan extra kostnad. Ledsagare måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade, om inte annat framgår av beslutet. Färdtjänstberättigad som medföljer annan färdtjänstresenär betraktas inte som ledsagare. Färdtjänstresenär äger rätt att ta med en person som inte är ledsagare men som önskar medfölja på resan (medresenär). Medresenären måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Beställningscentralen ska informeras om ledsagare och medresenärer i samband med beställning av resan. Minderåriga barn Egna barn till den färdtjänstberättigade reser gratis till och med det datum då de fyller 7 år. Barn och ungdomar betalar halv zonavgift till och med det datum de fyller 20 år. Sällskapsdjur Ledar-/service-/signalhund får medföras i färdtjänsten. Mindre sällskapsdjur ska under resan förvaras i väska, bur, korg, låda etc. och ska om möjligt placeras i fordonets godsutrymme. Med hänsyn till allergiproblem kan resenärer med hundar och sällskapsdjur hänvisas till särskilda fordon, varför den som önskar medföra djur måste acceptera att få en större ändring av önskad restid. Beställningscentralen ska informeras om medföljande sällskapsdjur i samband med beställning av resan. Bagage och handikapphjälpmedel. Normalt bagage får medföras d v s 2 väskor/resenär eller motsvarande. Därutöver får handikapphjälpmedel medföras. Reseservice 3

34 Den reseservice som generellt erbjuds omfattar hjälp för resande och bagage till och i fordonet från avhämtningsplats, samt ur och från fordon till resmål. Hjälpen är normalt begränsad till port eller motsvarande. Bärhjälp Tillstånd för bärhjälp av den färdtjänstberättigade i anslutning till färdtjänstresan kan ges efter särskild prövning. Bärhjälp kan beviljas på hemadressen under en period av 6 månader i avvaktan på bostadsanpassning eller byte av bostad. Bärhjälp kan beviljas på besöksadressen om det finns synnerliga skäl. Bärhjälp ska meddelas i samband med beställning av resan. Beställning/samordning Färdtjänstresa beställs hos Länstrafiken Örebro ABs beställningscentral (tel.nr på sista sidan). Om beställning sker på annat sätt blir den enskilde själv betalningsansvarig för resan. Färdtjänstresor ska beställas om möjligt 2 timmar, dock minst 1 timme, före önskad avresetid. Specialfordon bör beställas dagen innan mellan kl Beställningscentralen samordnar resor vilket innebär att samåkning kommer att ske tillsammans med en eller flera resenärer. Önskad restid kan, för att underlätta samordningen, komma att ändras av beställningscentralen. Ändringen i förhållande till önskad tid för resan kan vara större ju längre resa som är aktuell. Resenär som har en viktig tid att passa ska uppge detta vid beställningen och förbeställa resan i god tid för att underlätta möjligheterna för beställningscentralen att inplanera resan på ett säkert sätt. Finns behov av ensamåkning, framsätesplats, resa med specialfordon (medger resa för rullstolsburna personer) eller bårfordon (medger resa för liggande personer) erfordras speciellt tillstånd. För att resan ska kunna ske så snabbt och smidigt som möjligt bör förutom namn, adress och resmål även följande uppgifter lämnas vid beställningstillfället: tider att passa ledsagare och/eller medresenär handikapphjälpmedel, rullstol, rollator m m sällskapsdjur behov av specialfordon och andra uppgifter som påverkar resorna och samordningen av dessa. Den resande ska infinna sig på den plats till vilket fordonet beställts vid den tid som angetts av beställningscentralen. En anpassning av färdtjänstservicen tillämpas för boende på öar utan broförbindelse. Avbeställning I de fall beställd resa inte behöver utnyttjas, görs avbeställning snarast möjligt. Detta gäller även schemalagd färdtjänst t ex arbetsresor. Den som vid upprepade tillfällen inte avbeställer resor kan bli ersättningsskyldig för dessa. Antal resor 4

35 Antalet resor inom färdtjänsten är normalt obegränsade. Undantag gäller beslut som fattas om särskilda föreskrifter med villkor för tillstånd till färdtjänsten. Återkallelse av tillstånd mm Ett tillstånd att anlita färdtjänst kan, om förutsättningarna för tillstånd inte längre finns, återkallas. Ett tillstånd kan också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det. Riksfärdtjänst För längre resor, som inte innefattas av färdtjänstens regler, kan riksfärdtjänst sökas. Ansökan om riksfärdtjänst ska göras hos Länstrafiken Örebro AB senast 14 dagar innan resan företas. 5

36 1 (2) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Länstrafiken, Fredrik Eliasson OLL697 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Yttrande på Remiss angående Målbild Tåg 2035 Örebro läns landsting har fått Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland på remiss. Övergripande synpunkter Örebro läns landsting anser generellt att Målbilden har ett bra upplägg och att den på ett tydlig sätt redovisar Västra Götalandsregionens ambitioner när det gäller utveckling av den regionala tågtrafiken. Örebro läns landsting delar uppfattningen att det är nödvändigt att anta ett långsiktigt perspektiv när det gäller utveckling av tågtrafiken och anser också att man valt lämpliga hållpunkter. Örebro läns landsting vill också framhålla att Västra Götalandsregionen på ett förtjänstfullt sätt bjudit in till formella samråd och andra möten rörande Målbilden vid flera tillfällen innan det nu aktuella remissförfarandet. Örebro läns landsting anser också att det är ett klokt grepp att använda sig av backcastingmetoden. Den indikerar att Västra Götalandsregionen som helhet tar tidigare uppsatta mål för kollektivtrafiken på stort allvar och att målen kräver ytterligare resurser för att vara möjliga att nå. Detta bidrar rimligen till att Målbilden då blir ett tydligt och konkret verktyg för hur regionen bör agera för att målen ska kunna nås. Örebro läns landsting har med intresse läst såväl huvudrapporten som underlagsrapporterna. Synpunkterna berör dock huvudrapporten. Generella synpunkter rörande den framtida trafikeringen Det länsöverskridande perspektivet är väl belyst. Det framgår att Västra Götalandsregionen kommer att vara beroende av andra aktörer (andra RKTM eller kommersiella aktörer). På s. 27 tydliggörs också att samverkan med andra län kommer att vara nödvändig för att Västra Götalandsregionen ska nå sina långsiktiga samhällsmål. Det framgår tydligt att Målbilden inte bara beskriver den samhällsbetalda trafiken, utan även inbegriper en bedömning av den framtida kommersiella trafiken. Örebro läns landsting har tolkat det som att om den trafik som visas på kartorna på s ska bli verklighet, så förutsätter det medfinansiering från RKTM i angränsande län. Detta bör förtydligas. Trafiken 2020 Sju dubbelturer med Kinnekulletågen är ett rimligt utbud. Detta utbud måste dock samordnas med Tåg i Bergslagens trafikutbud. Örebro läns landsting är här öppna för en fortsatt samverkan, eventuellt genom merutnyttjande av varandras fordon. TiBs utbud mellan Örebro och Laxå är idag 7 dubbelturer. Till 2020 har Örebro läns landsting i nuläget ingen ambition att utöka detta trafikutbud och ingen ambition att upprätta förbindelser till målpunkter på andra POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 1 Reviderad 2014-06-09 Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som

Läs mer

Vad är kommunal färdtjänst?

Vad är kommunal färdtjänst? Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje s. 1 av 5 Titel: Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i Östhammars kommun Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum:

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Riktlinjer för färdtjänst Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008. Här presenteras kommunens riktlinjer avseende färdtjänst. De grundläggande förutsättningarna för

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2010-04-29 Sida 2 av 13 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 2010... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst Färdtjänst Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd www.umea.se/fardtjanst Innehållsförteckning Vad står i beslutet?...3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa?...3 Finns det bilbarnstol

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer för färdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. BAKGRUND...3 2. GRUNDER FÖRFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...4 2.1 Kriterier för färdtjänst...4 2.2 Resor

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 1 (8) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-03-27, 105 FÄRDTJÄNST 1. Innebörd av färdtjänst Färdtjänst ska betraktas

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN Innehåll Sida 1 Tillstånd till färdtjänst 1 2 Prövning av rätt till färdtjänst 2 3 Färdtjänsttillståndets omfattning 2 4 Färdtjänstens utförande 3 5 Område för färdtjänstresor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE VERSION 10.0 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE Tillämpningsföreskrifter till förslag till regelverk för färdtjänsten i östra Skåne är antagna av Beställarrådet för färdtjänsten i

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Omsorgsförvaltningen ON2014/0164-736 Tanums kommun Färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av omsorgsnämnden 2014-06-26, 62. Innehåll 1 SYFTE OCH BAKGRUND...

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun 2015-10-12 1 Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2015-11-30, Ks 245 Diarienummer 2016/00050 2015-10-12 2 Allmänt om färdtjänst Riktlinjerna är anvisningar till

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

Färdtjänst på Gotland

Färdtjänst på Gotland Trafik & kollektivtrafik Beställning av resor: SAMRES 0200-26 06 60 Innehåll Vad är färdtjänst... 2 Vad är en färdtjänstresa... 2 Vem får färdtjänst... 2 Så fungerar färdtjänst... 2 Privatresor... 2 Arbetsresor

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2006/0422 736 KFS 2007:2 Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde (Antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2007)

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Antagen av KF 2013-04-24. KF 39, Ks 51 Regelverk för färdtjänst i Robertsfors kommun Färdtjänst Kommunal färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst 1997:736 är numera kollektivtrafik

Läs mer

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN Reviderad: januari 2016 JR Rätt till färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss och tåg, som utförs med mindre fordon. Rätt till färdtjänst

Läs mer

Regelverk Riksfärdtjänst

Regelverk Riksfärdtjänst 25(29) Regelverk Riksfärdtjänst Nedanstående regler är fastställda av regionfullmäktige för Region Jönköpings län i oktober 2015 ikraftträdande 2016-01-01. Syfte Region Jönköpings län i Jönköpings län

Läs mer

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst?

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? 1 Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? En 71-årig man ansökte om riksfärdtjänst med taxi för en resa till en annan kommun,

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa Taxa Avstånd (km) 0-100 km 101-125 km 126-150 km 151-175 km 176-200 km 201-225 km 226-250 km 251-275 km 276-300 km 301-350 km 351-400 km 401-450 km 451-500 km 501-600 km 601-750 km 751-1000 km 1001-1250

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 2006 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 455 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-09-13 136 att tillämpas

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN 2005-01-31 1 YDRE KOMMUN REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN Gäller fr. o. m. 2005-04-01 Antagna av Kommunfullmäktige 2005-02-21, Kf 9, (Dnr KS 2004/0299) 2005-01-31 2 YDRE KOMMUN REGLER

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Socialförvaltningen informerar Färdtjänst Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Vad är färdtjänst Färdtjänsten syftar till: att stärka den funktionshindrades möjligheter att förflytta

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST?

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? RIKSFÄRDTJÄNST VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? Riksfärdtjänst kan beviljas den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader

Läs mer

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST Tillämpningsanvisningar 2007-01-01 Åsele socialnämnd = Har angetts vid de rubriker som ändras p g a regelharmoniseringen. RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST INOM ÅSELE KOMMUN. Följande

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 modell plan policy program riktlinje riktlinje för Färdtjänst regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 Ansvarig: Verksamhetschef

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinjer för färdtjänst ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-05, 290 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchefen GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för vuxna och barn som har ett funktionshinder

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Gäller FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Nya regler från och med 1 november 2003 Vem har rätt till färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt (minst

Läs mer

Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik

Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik Service utöver själva transporten regleras inte av färdtjänstlagen. Färdtjänst är enligt lagen därför

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379 OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Avser: Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommunresor/ kommuntransporter

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning KF 161 27 AUG 2012 Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun KSN-2012-0634 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgift

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN.

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. 1 (23) 2010-09-16 RIKTLINJE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box 304 733 25 Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: 0224-550

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets Allmänna Resevillkor

Läs mer

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Fr.o.m. läsåret 11/12 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2007-08-23 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18 Reviderad

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 47 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst i Örebro län Vi på Länstrafiken har fått uppdraget från länets kommuner att sköta färdtjänsten. Till vår hjälp har vi ett antal entre pre -

Läs mer

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 Sida 1 (6) Bilaga 5 Resor och transporter Sida

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun 2009-06-24 1(7) Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-04-29, 110 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun.

Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun. Bilaga KS 2011/253/1 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kristina Eriksson Ink. 2011-12- 1 2 Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST INLEDNING Riksfärdtjänst handlar om rätt till ersättning för merkostnader som uppstår till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning som innebär att resan måste ske

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd.

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd. Författningssamling BKFS 2012:10 Färdtjänstreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2012-10-15, 119 Träder i kraft 2013-01-01 Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform som efter behovsprövning

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen Ljungby

Läs mer

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2013-04-01 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för färdtjänstlegitimeringen i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst 1 (6) Färdtjänstreglemente Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst Revidering enligt kommunfullmäktiges beslut 62/2011 Fastställt av kommunfullmäktige 14 juni 2005 Punkten 4.3 förtydligad enligt kommunstyrelsens

Läs mer

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2010-01-13, 5, 2015-10-14 137 Gäller från 2016-01-01 Vad är färdtjänst och vem har rätt till färdtjänst?

Läs mer

Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun

Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun [1] Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun 1. Inledning Varje kommun ska vid utformningen av utbildningen beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. Denna policy utgår

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll P-tillståndet är till för dig... 3 Var kan jag parkera?... 3 Tid och avgift... 4 Användning

Läs mer

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras.

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras. RIKSFÄRDTJÄNST Riksfärdtjänsten vänder sig till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader, vilket motsvarar kostnaden för biljett med allmänna

Läs mer

Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den man är placerad i enligt upptagningsområde dvs. Val av annan skola (bilaga 2)

Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den man är placerad i enligt upptagningsområde dvs. Val av annan skola (bilaga 2) KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Administrativ chef Mats Linde Planeringssekreterare Wolfgang Friedh 1 (5) Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2007-11-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för den person som har ett funktionshinder

Läs mer

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01

Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01 1 Socialförvaltningen Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01 2 1. Vem har rätt till färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt,

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 26 Subventionerade färdtjänstresor med kollektivtrafik SN-2016/56 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ingå avtal med Uppsala

Läs mer

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola REGLER 1(16) 2015-04-01 BOU 2015/134 nr 2015.1496 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Björn Tideman, Handläggare 0171-526 32 bjorn.tideman@bildning.habo.se Dokumentansvarig:

Läs mer

Skånetrafikens Färdtjänst

Skånetrafikens Färdtjänst Skånetrafikens Färdtjänst Skånetrafikens färdtjänst och sjukresor Samlingsnamn Serviceresor Lars Hellström Trafikområdeschef / Tf Affärsområdeschef Serviceresor Telefon: 0451 288 626 E-post: lars.hellstrom@skanetrafiken.se

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för skolskjuts Reviderade riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Fastställda av Utbildningsnämnden 2014-06-03 Un 32 kommun@upplands-bro.se 08-581 690 00 Skolskjuts enlig

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst Torsby kommuns tillämpningsregler för färdtjänst och riksfärdtjänst Januari 2005 1 1. VEM KAN ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att ansöka om färdtjänst. Beviljat färdtjänsttillstånd

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se REGLEMENTE Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer 2012.725.003 4, 2013-02-06 1(7) Bengtsfors kommuns reglemente

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare.

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare. 1 (5) Sektorn för samhällsbyggnad Emma Lindström 2014-11-20 Dnr 2014KS104 539 RIKTLINJER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN, FÄRDTJÄNST, I HÄRRYDA KOMMUN 1. Bakgrund Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik

Läs mer

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Färdtjänstregler Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som p g a någon funktionsnedsättning inte kan anlita allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafiken och

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer