Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun"

Transkript

1 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet:

2 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH SYFTE... 3 KOMMUNAL FÄRDTJÄNST/LÄNSFÄRDTJÄNST... 3 Färdtjänstens innehåll och omfattning... 3 Tillståndsnivåer... 4 Service, extra hjälp, lyfthjälp... 4 Framsätesplats, ensamåkning... 4 Medresenär... 4 Ledsagare... 5 Vem har rätt till färdtjänst?... 5 Behovsgrupper... 5 När kan det vara aktuellt med begränsat tillstånd?... 6 Ansökan och beslut/handläggningsrutiner... 6 Färdtjänstutredning... 6 Läkarutlåtande... 7 Beslut... 7 Tillståndets giltighet, omprövning och förlängning... 7 Beställning av resor... 7 Resor till och i annan kommun... 7 Avslag/överklagande... 8 RIKSFÄRDTJÄNST... 9 Vem har rätt till riksfärdtjänst?... 9 Tillståndsnivåer... 9 Tåg med ledsagare... 9 Flyg Färdtjänstfordon hela resvägen Ledsagare Medresenär Ansökan och beslut Riksfärdtjänstutredning Läkarutlåtande Beslut Avslag/överklagan Avgifter... 12

3 3 (12) BAKGRUND OCH SYFTE Färdtjänsten regleras i en egen lag: Lag om färdtjänst, SFS 1997:736 och riksfärdtjänsten regleras i Lag om riksfärdtjänst, SFS 1997:735. Lagstiftningen baseras på regeringens proposition 1996/97:115: Mer tillgänglig kollektivtrafik. Inriktningen för färdtjänst ska i första hand behandlas som en trafikpolitisk fråga. Syftet är att göra den allmänna kollektivtrafiken mer tillgänglig för funktionshindrade. Lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst beskriver i stort vem som är berättigad till färdtjänst, hur tillstånden kan vara utformade, bestämmelser kring handläggningen m.m. Kommunen har dock fortfarande stort utrymme att utforma färdtjänsten efter lokala förutsättningar. Kommunen bör därför ha egna riktlinjer för färdtjänsten och riksfärdtjänsten som mer i detalj beskriver samtliga frågor. Färdtjänsten i Valdemarsvik ska betraktas som ersättning och komplement till kollektivtrafiken. Färdtjänstens syfte är att ge personer med varaktiga funktionshinder möjligheter till ett aktivt samhällsliv. KOMMUNAL FÄRDTJÄNST/LÄNSFÄRDTJÄNST Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är en kommunal service som ska skapa möjlighet för personer med varaktiga funktionshinder att förflytta sig utan hjälp av andra. Syftet är att personer med nedsatt funktionsförmåga ska kunna delta i samhällsgemenskapen på samma sätt som övriga kollektivtrafikresenärer. Därav följer att avgifter och regler i huvudsak är desamma som för den allmänna kollektivtrafiken. Beslut om färdtjänst fattas enligt lag om färdtjänst. Färdtjänstens innehåll och omfattning Färdtjänstresorna sker i huvudsak efter de regler som gäller för den allmänna kollektivtrafiken. Samåkning tillämpas. Färdtjänstresor kan ske enligt det trafikdygn som gäller i avtalet om länsfärdtjänst. Avgifterna motsvarar i huvudsak kollektivtrafikens taxa. Sökande som beviljas färdtjänsttillstånd har som regel rätt att göra de antal resor han har behov av. Färdtjänstresenären uppmanas att underlätta resandet genom en god planering. Färdtjänsttillståndet berättigar till resor inom kommunen. Tillståndet gäller även för resor inom länet. (Gäller dock ej om tillståndet är begränsat.) Om det finns synnerliga skäl kan färdtjänst beviljas med begränsat tillstånd. Tillståndet kan då förenas med föreskrifter om hur många resor tillståndet omfattar och inom vilket område resor får göras. Om det finns synnerliga skäl kan färdtjänsttillståndet även gälla för begränsat antal resor mellan kommunen och en närliggande kommun utanför länet. Synnerliga skäl kan vara att sökande har sitt arbete i en grannkommun. Tillståndet kan även gälla för begränsat antal resor i annan kommun vid tillfällig vistelse. Det kan vara aktuellt vid kortare besök eller vid kortare studier på annan ort. Besökskommunens regler tillämpas. Folkbokföringskommunen svarar för kostnaderna utöver egenavgiften.

4 4 (12) Delegerad handläggare kan ompröva tidigare beslut som fattas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också begränsas eller återkallas om den färdtjänstlegitimerade gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Tillståndsnivåer Enligt 9 lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas. A-nivå Den innebär färdtjänst inom Valdemarsviks kommun, även kallad kommunal färdtjänst. Dessa resor sker i huvudsak efter fastställd tidtabell. B-nivå Resan får företas med personbil eller mindre buss inom länet. B-tillståndet beviljas de personer som, trots den hjälp som föraren kan ge, av någon anledning inte kan ta sig upp på buss eller tåg eller av medicinska skäl ej kan vistas i en buss. C-nivå Resan får företas med specialfordon (färdtjänstbuss) hela vägen. Tillståndsnivån beviljas enligt samma kriterier som vid nivå B med tillägget att personen i fråga inte heller, annat än i undantagsfall, kan resa med personbil. Färdtjänstberättigad ska samåka med annan eller andra. Finns hinder för samåkning ska dessa redovisas för den som beviljar färdtjänsten. Dock ska, i personbil registrerad för fyra passagerare, aldrig mer än tre färdtjänstberättigade åka. Service, extra hjälp, lyfthjälp Ledsagning till och från bostadens entré/beställd adress, samt hjälp i och ur fordon är service som ingår i färdtjänsten. Resgods får tas med i samma omfattning som på buss, exempelvis så många kassar som normalt kan bäras vid ett tillfälle. Därutöver får personliga tekniska hjälpmedel medtagas. Av arbetsmiljömässiga skäl kan lyfthjälp i anslutning till den egna bostaden endast beviljas i mycket begränsad omfattning, max 2 resor/månad exklusive sjukresor. Det föreligger risk för skador både för de som ska utföra lyften och för den som blir lyft i trappor. Framsätesplats, ensamåkning Behov av framsätesplats i personbil och ensamåkning är tillägg som kan beviljas särskilt. För att beviljas ensamåkning/undantag från samåkning krävs att funktionshindret omöjliggör kontakt med andra resenärer. Medresenär Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär samt egna barn under 16 år. Medresenär betalar alltid egenavgift.

5 5 (12) Ledsagare Färdtjänstberättigad kan beviljas rätt att ta med sig ledsagare/vårdare för att vara resenären behjälplig under själva resan (inne i fordonet) om det krävs för att resan ska kunna genomföras. Ledsagare beviljas, då den hjälp chauffören kan tillhandahålla, inte är tillräcklig. Föreligger behov endast under längre resor kan ledsagare beviljas för enbart fjärresor. För ledsagare betalas ingen avgift. Vem har rätt till färdtjänst? Enligt 6 lag om färdtjänst prövas frågor om tillståndet av den kommun där den sökande är folkbokförd. För att beviljas färdtjänst krävs att den sökande är folkbokförd i Valdemarsviks kommun. Enligt 7 ska den sökande ha funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Funktionshindret ska ha en varaktighet av minst tolv månader. Funktionshinder som endast är tillfälliga berättigar inte till färdtjänst. Kortvariga funktionshinder, t.ex. sådana som är orsakade av olyckor berättigar ej till färdtjänst. Sökande kan i vissa fall få sina resekostnader ersatta av försäkringsbolag. Barn under tio år kan som regel inte beviljas färdtjänst. I den åldern reser barn i allmänhet inte med kollektivtrafiken utan medverkan från förälder eller annan vårdnadshavare. Beslut om färdtjänst kan dock fattas om barnet p.g.a. sitt funktionshinder har skrymmande hjälpmedel, är starkt infektionskänsligt eller om funktionsnedsättningen i sig omöjliggör resa med kollektivtrafiken trots medverkan av förälder eller annan vårdnadshavare. Behovsgrupper De bakomliggande orsakerna till funktionshindret kan vara av olika slag. Avgörande för om färdtjänst ska beviljas är om funktionsförmågan är så nedsatt att den allmänna kollektivtrafiken inte kan utnyttjas på egen hand. Två huvudgrupper av sökande med behov av färdtjänst kan urskiljas. Den ena är gruppen av personer med nedsatt rörelseförmåga och den andra gruppen gäller personer med orienteringssvårigheter. Utslitna leder, förlamningstillstånd, reumatiska besvär och svårartade hjärt- kärl- och lungsjukdomar kan ge rätt till färdtjänst, likaså allvarlig astma och allergi. Nedsatt rörelseoch/eller greppförmåga som omöjliggör eller avsevärt försvårar på- och avstigning med kollektivtrafiken utgör grund för färdtjänsttillstånd. Svårighet att förflytta sig de sträckor som krävs för att nå nödvändiga hållplatser p.g.a. nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga utgör också grund för beslut om färdtjänsttillstånd. Problem att hitta till och från hållplatser har i huvudsak personer med nedsatt förmåga att orientera sig i tid och rum, samt personer som har starkt nedsatt syn. Om färdtjänsttillstånd ska beviljas sökande med synnedsättning får inte synskärpan överstiga 0,2. Vid bedömning ska hänsyn tas till den enskildes förmåga. Yngre personer har i allmänhet större förutsättningar att själva klara resor med kollektivtrafiken än äldre som drabbats av motsvarande synskada i sen ålder. Psykiskt utvecklingsstörda med påtagliga svårigheter att orientera sig kan beviljas färdtjänsttillstånd, såvida orienteringssvårigheter inte enbart gäller enstaka resmål.

6 6 (12) Andra funktionshinder som i vissa fall kan berättiga till färdtjänst är kortväxthet, ofta och återkommande anfall av epilepsi. Svåra och ofta återkommande yrselanfall kan berättiga till färdtjänst medan lättare och sällan återkommande anfall i sig inte är berättigande. Psykiska problem, exempelvis olika slag av fobier, berättigar till färdtjänst i de fall problem kan uppstå vid själva resandet. En sådan fobi ska vara väl styrkt av specialistläkare. Färdtjänsttillstånd kan inte beviljas i ärenden där resandet i sig är målet, t.ex. ångestdämpande terapi vid psykiska problem eller orotillstånd. Färdtjänsttillstånd kan inte beviljas innan behandling eller rehabilitering visar att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet på minst tolv månader. Att sökande använder protes eller andra tekniska hjälpmedel är i sig ingen grund för att erhålla färdtjänst. En funktionsnedsättning som i sig inte berättigar till färdtjänst kan tillsammans med ytterligare funktionshinder utgöra grund för färdtjänsttillstånd. Föreligger inget påtagligt funktionshinder, men allmäntillståndet är väsentligt försvagat p.g.a. hög ålder, kan dock beslut om färdtjänsttillstånd fattas för att göra ett kvarboende möjligt. När kan det vara aktuellt med begränsat tillstånd? Enligt 9 kan tillståndet förenas med föreskrifter och villkor. Om det föreligger synnerliga skäl kan därför färdtjänst med begränsat tillstånd beviljas. Det kan t.ex. bli aktuellt för en funktionshindrad person som i huvudsak klarar att resa med den allmänna kollektivtrafiken, men som bor långt från busshållplats. Synnerliga skäl kan vara att kompletteringstrafik saknas och att sökande har stora behov av att kunna bo kvar i sin bostad. Tillståndet kan t.ex. omfatta färdtjänstresor fram till närmaste hållplats/samhälle eller annan geografisk begränsning. Då avstånd till hållplats i väsentlig grad skiljer sig beroende på var i kommunen man bor och vart man reser, kan inte avståndet i sig berättiga till färdtjänst. För att beviljas färdtjänst måste alltid ett funktionshinder föreligga. Ett tillstånd kan även begränsas med anledning av att den färdtjänstlegitimerade visar sig ha svårigheter att följa de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Ansökan och beslut/handläggningsrutiner Ansökan om färdtjänst görs hos handläggare som innehar delegation att utreda och fatta beslut om färdtjänsttillstånd. Handläggaren omprövar även beslut och ansvarar för indragning av färdtjänsttillstånd om behovet upphört. Enligt 12 lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndsinnehavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Färdtjänstutredning Det primära beslutsunderlaget är det som kommer från en dialog mellan den sökande och handläggaren. Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om färdtjänst dokumenteras i färdtjänstutredningen. Förvaltningslagens regler gäller.

7 7 (12) Läkarutlåtande Om samtalet inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt tas med hemtjänsten, distriktssköterska, rehabiliteringspersonal eller annan person med kunskap om den sökande. Det sker i samråd med den sökande. Om osäkerhet kvarstår när det gäller den sökandes möjlighet att förflytta sig på egen hand och använda kollektivtrafiken kan läkarutlåtande bli nödvändigt. Ett läkarutlåtande i sig berättigar i allmänhet inte till färdtjänst utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag. Om så erfordras skall specialistläkarutlåtande begäras. Beslut Beslutet skall innehålla vilken tillståndsnivå som gäller, giltighetstid och om tillståndet är begränsat i någon form. Tillståndets giltighet, omprövning och förlängning Vid beslut om färdtjänsttillstånd kan giltighetstiden fastställas till kortast ett år och längst fem år. Då osäkerhet råder om funktionshindrets varaktighet ska beslut om kortast möjliga giltighetstid alltid fattas. Förlängning kan beviljas på kortare tid än ett år. Sökande som beviljats en giltighetsperiod på fem år har i allmänhet ett behov av färdtjänst tills vidare. En översyn av resenärens förutsättningar att kunna genomföra resorna kan ändå vara värdefull. Resenärens behov av att åka personbil eller anpassat fordon är exempel på förutsättningar som kan ändras. I de fall den sökande har förflyttningsproblem som hänger samman med snö, kyla eller halka kan beslut fattas om färdtjänst vintertid. Vintertillståndet medger resor från 1 november till 30 april. När så anses påkallat kan delegerad handläggare ompröva tidigare beslut som fattats. Den färdtjänstberättigade är skyldig att själv höra av sig i god tid innan tillståndet löper ut om han/hon vill ha tillståndet förnyat. Beställning av resor Resor inom Valdemarsviks kommun anses som kommunal färdtjänst och beställningen sker till det lokala taxiföretaget senast två timmar innan resan ska företas. En resa med specialfordon/färdtjänstbuss ska beställas senast två timmar före planerad resa. Vid sjukresa ska detta anges vid beställningen av resan. Resor som företas utanför kommunen, men inom Östergötland, anses som länsfärdtjänst. Dessa beställningar ska ske till det regionala beställningskontoret senast två timmar före planerad resa. Resor till och i annan kommun Enligt 3 kan färdtjänsttillståndet även gälla för begränsat antal resor mellan kommunen och närliggande kommun utanför länet om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara att sökande har sitt arbete i en grannkommun. Vid längre resor gäller dock oftast bestämmelserna för riksfärdtjänst.

8 8 (12) Tillståndet kan även gälla för begränsat antal resor inom en kommun utanför länet vid tillfällig vistelse. Det kan vara aktuellt vid kortare besök eller vid kortare studier på annan ort. Den allmänna kollektivtrafiken ser olika ut i kommunerna. Lokala förhållanden i besökskommunen kan möjliggöra resor med den allmänna kollektivtrafiken utan att särskilt tillstånd för färdtjänst utfärdas. Det kan t.ex. gälla resor inom en större ort där servicelinjer och låggolvsbussar trafikerar hela innerstaden. Handläggaren undersöker, i den utsträckning det är möjligt, hur den allmänna kollektivtrafiken ser ut på besöksorten. Sökande som i sällskap klarar att resa med den allmänna kollektivtrafiken kan heller ej beviljas färdtjänstresor i annan kommun om medresenär finns med. Vid ansökan om färdtjänstresor i annan kommun krävs att sökande hör av sig till färdtjänsthandläggaren i god tid före avresan för att alternativa lösningar skall kunna undersökas. Avslag/överklagande Om sökande är missnöjd med beslutet, helt eller delvis, kan det överklagas till Förvaltningsrätten som förvaltningsbesvär. Vid någon form av avslag skickas information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att sökande fick del av beslutet. Det skickas till den beslutsfattande myndigheten som i sin tur avgör om överklagandet inkommit i rätt tid och om det ska skickas vidare till Förvaltningsrätten. Ansvarig handläggare är skyldig att hjälpa sökande med överklagandet om så önskas. Vid någon form av avslag skrivs alltid en beslutsmotivering.

9 9 (12) RIKSFÄRDTJÄNST Riksfärdtjänst är resor som sker utanför Östergötlands län från en kommun till en annan. Ansökan om riksfärdtjänst görs hos kommunens handläggare. Riksfärdtjänst kan ske med tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer samt med färdtjänstfordon. Vem har rätt till riksfärdtjänst? Enligt 1 om riksfärdtjänst skall funktionshindret vara stort och varaktigt. Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla, oro och allmänna svårigheter att resa med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara berättigad till riksfärdtjänst. Funktionshindret skall medföra att resorna inte kan ske till normala resekostnader, vilket innebär att de inte kan genomföras på egen hand med allmänna kommunikationer och med den service som normalt kan erhållas av trafikföretaget. Bedöms sökande klara en tågresa på egen hand kan riksfärdtjänst ej beviljas. Enligt 4 lag om riksfärdtjänst prövas frågor om tillstånd av den kommun där den sökande är folkbokförd. Samma regler gäller som för kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst. Om den som ansöker om riksfärdtjänst är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till icke funktionshindrade barn i motsvarande ålder. För att godkännas som riksfärdtjänst ska resan göras inom landet och ändamålet ska vara rekreation, fritidsresa eller annan enskild angelägenhet. Riksfärdtjänst kan ej beviljas för arbetsresor eller om resan av någon anledning bekostas av det allmänna. Har den sökande flera funktionshinder och det vid en samlad bedömning anses skäligt bör riksfärdtjänst dock kunna beviljas i vissa fall, även om varje funktionsnedsättning i sig inte är berättigande. Tillståndsnivåer Enligt 7 lag om riksfärdtjänst får tillståndet förenas med föreskrifter om färdsätt. Tåg med ledsagare Resan skall genomföras på det sätt som är billigast med hänsyn till den sökandes möjlighet att färdas. Detta innebär att tågresa med ledsagare ska prövas i första hand. På de flesta nyare tåg finns rullstolsliftar samt speciell handikappvagn vilket gör att även rullstolsburna kan klara tågresor. Behov av ledsagare under resan kan vara befogat för att tågresan ska kunna genomföras. Ledsagaren kan behöva hjälpa resenären vid toalettbesök eller vara ett allmänt stöd för att resan ska kunna genomföras. Beslut om tågresa med ledsagare kan vid behov kompletteras med anslutningsresa med färdtjänstfordon. Det kan bli aktuellt om besöksorten inte ligger i samma kommun som tågterminalen där avstigning sker. Tågtrafiken handikappanpassas fortlöpande. Anpassningen har dock inte nått en sådan omfattning att det generellt kan ställas krav på att rullstolsburna och personer med gångsvårigheter ska kunna utföra resorna med tåg. Vissa sträckor trafikeras endast av äldre tåg som saknar lyftanordning. Handläggaren måste noga undersöka hur tågen och tågstationerna ser ut samt vilken service SJ erbjuder på den aktuella resan. En person kan beviljas generellt tillstånd med tåg och ledsagare samt enstaka resor med färdtjänstfordon hela vägen till de orter tågresa inte är möjlig.

10 10 (12) Flyg När det gäller längre resor kan flyg vara ett alternativ. Flyget har generellt en hög servicenivå och för resenärer med funktionshinder erbjuder man extra service. Om sökande p.g.a. funktionsnedsättning har svårt att klara resor som tar lång tid är flyg ett bra alternativ. Flyg kan i vissa fall bli billigare än tågresa med ledsagare. Flygförbindelser från Norrköping-Linköping till övriga landet har sina begränsningar vilket gör att de ibland måste kompletteras med tillstånd för tåg med ledsagare eller färdtjänstfordon. Tillståndet kan även kompletteras med anslutningsresor med färdtjänstfordon mellan flygplatsen och besöksadressen. Färdtjänstfordon hela resvägen Tillstånd att åka färdtjänstfordon hela resvägen kan ges resenär som inte ens med hjälp av ledsagare har förutsättningar att på ett rimligt sätt klara en resa med reguljära färdmedel. En mycket starkt utvecklad astma eller allergi kan vara ett sådant exempel. Sökande som är starkt utåtagerande är ett annat exempel. I båda fallen är det rimligt och ibland nödvändigt att undvika kontakt med andra resenärer, något som är omöjligt i kollektivtrafiken. För sökande med stora funktionshinder kan det i vissa fall vara såväl rimligt som lämpligt med färdtjänstfordon hela resvägen, särskilt om resenären har flera funktionshinder. Ett uttalat rörelsehinder kombinerat med stora hjärtproblem kan motivera beslut om färdtjänstfordon hela resvägen. Resa med färdtjänstfordon sker med personbil eller specialfordon. För personer med så stora rörelsehinder att de inte kan ta sig in i en personbil utan måste sitta kvar i rullstol ges tillstånd för enbart specialfordon. Sökande kan också vara beroende av skrymmande tekniska hjälpmedel som måste finnas på plats samtidigt som resenären. Samåkning tillämpas. Om inte särskilda skäl föreligger kan resa med färdtjänstfordon tidigare- eller senareläggas i samråd med resenären. Hur stor förskjutning i tiden som är möjligt och rimligt är beroende av resenärens hälsa samt syfte med resan. Om synnerliga skäl föreligger kan beslut fattas om att samåkning är möjlig. Personer som p.g.a. varaktigt funktionshinder måste färdas liggande kan beviljas riksfärdtjänstresa med bårfordon. Ledsagare Enligt 6 lag om riksfärdtjänst kan avgiftsfri ledsagare beviljas. Många funktionshindrade kan använda den reguljära kollektivtrafiken om de har en ledsagare med sig. Insatser av ledsagare kan i vissa fall vara nödvändigt även under flygresor. Flygpersonalen ger dock i allmänhet så god service att synnerliga skäl ska föreligga för att beviljas ledsagare under flygresor. Synnerliga skäl bör också föreligga om ledsagare ska beviljas för resor med personbil och anpassat fordon. Hjälpbehovet ska vara sådant att det inte är möjligt eller rimligt att föraren av fordonet kan bistå i dessa situationer. Hjälpbehovet före och efter resan är i sig inte berättigande. Kommunen ersätter ledsagarens reskostnader. Då ledsagaren är bosatt på annan ort än tillståndsinnehavaren ersätter kommunen även biljettkostnader för tågresa till och från avreseorten för riksfärdtjänstresan.

11 11 (12) Vem som helst som klarar att utföra den hjälp som förväntas, kan vara ledsagare. Även en anhörig med samma resmål kan vara ledsagare. Sökande själv får ordna en person som kan ställa upp som ledsagare. Att sökande inte har någon person som kan ställa upp som ledsagare under resa med allmänna kommunikationer utgör ingen grund för att bevilja riksfärdtjänst med färdtjänstfordon hela vägen. Medresenär Vid tåg- och flygresor kan självfallet önskat antal medresenärer följa med. Medresenären betalar biljettkostnaden. Föreligger synnerliga skäl kan medresenärens kostnad som överstiger biljettpriset vid motsvarande tågresa ersätts av kommunen. Det kan t. ex. bli aktuellt för en familj där maken är berättigad till riksfärdtjänst med flyg, makan är ledsagare och paret även har barn under 16 år som ska följa med på resan. Det kan vara oskäligt att barnet ska resa ensamt med tåg eller betala en dyr flygbiljett. Vid resor med personbil och anpassat fordon får medresenär samt egna barn under 16 år medfölja. Större fordon än vad som krävs p.g.a. resenärens funktionshinder får dock inte utnyttjas. Avgiften för medresenär är i dessa fall densamma som för tillståndsinnehavaren. Ansökan och beslut Ansökan om tillstånd ska vara inlämnad 4 veckor innan planerad resa. Ansökan kan gälla generellt tillstånd eller enstaka resa. I de fall sökande inte är känd hos handläggaren ska alltid en personlig kontakt utgöra grunden i utredningen. Riksfärdtjänstutredning Det primära beslutsunderlaget är det som kommer fram i en dialog mellan den sökande och handläggaren. Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om riksfärdtjänst dokumenteras i utredningen. Förvaltningslagens regler gäller. Läkarutlåtande Se regler för kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst. Beslut Beslut kan avse tillstånd som gäller en enstaka resa eller ett generellt tillstånd med giltighetstid från ett till fem år. Beslut ska delges skriftligt. Beslut ska innehålla vilket färdsätt riksfärdtjänstresan får göras på och om avgiftsfri ledsagare och/eller medresenär får medfölja. I beslutet ska det också framgå om anslutningsresor med anpassat fordon/personbil är beviljade och om samåkning är möjlig. Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om en uppgift som tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Om sökande anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. Enligt 9 kan delegerad handläggare ompröva tidigare beslut som fattats om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också begränsas eller återkallas om tillståndsinnehavaren gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för riksfärdtjänst.

12 12 (12) Avslag/överklagan Enligt 13 lag om riksfärdtjänst kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Se vidare regler för kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst. Avgifter Tillståndsinnehavaren betalar en egenavgift som motsvarar normala resekostnader med allmänna färdmedel. Egenavgiften för riksfärdtjänsresor beslutas och fastställs av regeringen. Eventuella medresenärer betalar gällande taxa. Ledsagare betalar ingen egenavgift.

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Riktlinjer för färdtjänst Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008. Här presenteras kommunens riktlinjer avseende färdtjänst. De grundläggande förutsättningarna för

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun 2015-10-12 1 Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2015-11-30, Ks 245 Diarienummer 2016/00050 2015-10-12 2 Allmänt om färdtjänst Riktlinjerna är anvisningar till

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE VERSION 10.0 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE Tillämpningsföreskrifter till förslag till regelverk för färdtjänsten i östra Skåne är antagna av Beställarrådet för färdtjänsten i

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Omsorgsförvaltningen ON2014/0164-736 Tanums kommun Färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av omsorgsnämnden 2014-06-26, 62. Innehåll 1 SYFTE OCH BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer för färdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. BAKGRUND...3 2. GRUNDER FÖRFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...4 2.1 Kriterier för färdtjänst...4 2.2 Resor

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Socialförvaltningen informerar Färdtjänst Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Vad är färdtjänst Färdtjänsten syftar till: att stärka den funktionshindrades möjligheter att förflytta

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN Innehåll Sida 1 Tillstånd till färdtjänst 1 2 Prövning av rätt till färdtjänst 2 3 Färdtjänsttillståndets omfattning 2 4 Färdtjänstens utförande 3 5 Område för färdtjänstresor

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 1 Reviderad 2014-06-09 Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 2006 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 455 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-09-13 136 att tillämpas

Läs mer

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST Tillämpningsanvisningar 2007-01-01 Åsele socialnämnd = Har angetts vid de rubriker som ändras p g a regelharmoniseringen. RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST INOM ÅSELE KOMMUN. Följande

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2010-04-29 Sida 2 av 13 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 2010... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 1 (8) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-03-27, 105 FÄRDTJÄNST 1. Innebörd av färdtjänst Färdtjänst ska betraktas

Läs mer

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN Reviderad: januari 2016 JR Rätt till färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss och tåg, som utförs med mindre fordon. Rätt till färdtjänst

Läs mer

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa Taxa Avstånd (km) 0-100 km 101-125 km 126-150 km 151-175 km 176-200 km 201-225 km 226-250 km 251-275 km 276-300 km 301-350 km 351-400 km 401-450 km 451-500 km 501-600 km 601-750 km 751-1000 km 1001-1250

Läs mer

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST?

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? RIKSFÄRDTJÄNST VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? Riksfärdtjänst kan beviljas den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN.

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. 1 (23) 2010-09-16 RIKTLINJE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box 304 733 25 Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: 0224-550

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-04-29 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-04-29 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-04-29 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras.

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras. RIKSFÄRDTJÄNST Riksfärdtjänsten vänder sig till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader, vilket motsvarar kostnaden för biljett med allmänna

Läs mer

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst?

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? 1 Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? En 71-årig man ansökte om riksfärdtjänst med taxi för en resa till en annan kommun,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2006/0422 736 KFS 2007:2 Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde (Antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2007)

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Antagen av KF 2013-04-24. KF 39, Ks 51 Regelverk för färdtjänst i Robertsfors kommun Färdtjänst Kommunal färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst 1997:736 är numera kollektivtrafik

Läs mer

Färdtjänst på Gotland

Färdtjänst på Gotland Trafik & kollektivtrafik Beställning av resor: SAMRES 0200-26 06 60 Innehåll Vad är färdtjänst... 2 Vad är en färdtjänstresa... 2 Vem får färdtjänst... 2 Så fungerar färdtjänst... 2 Privatresor... 2 Arbetsresor

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för vuxna och barn som har ett funktionshinder

Läs mer

Riktlinje Färdtjänst och riksfärdtjänst Lag (1997:736) om färdtjänst Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

Riktlinje Färdtjänst och riksfärdtjänst Lag (1997:736) om färdtjänst Lag (1997:735) om riksfärdtjänst Dokumentnamn Riktlinje färdtjänst Upprättad av Anna Lena Johansson Fastställd av Omsorgsnämnden Ledningssystem enligt Ansvarig Johanna Rydiander Fastställd datum 2015 02 19 Diarienummer ON/2015 0038 Berörda

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 31 Utsändningsdag: Måndagen den 11 februari 2013 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Rådet för funktionshinderfrågor Måndag 18 Februari Rådet för funktionshinderfrågor kallas till sammanträde

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

Regelverk Riksfärdtjänst

Regelverk Riksfärdtjänst 25(29) Regelverk Riksfärdtjänst Nedanstående regler är fastställda av regionfullmäktige för Region Jönköpings län i oktober 2015 ikraftträdande 2016-01-01. Syfte Region Jönköpings län i Jönköpings län

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. Remissvar med kommentarer (rån KHR och KPR

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. Remissvar med kommentarer (rån KHR och KPR l (21) 2014-05-04 RIKTLINJE KS 2010~11-02 REVIDERAD KS 2012-01-10 KSF 2012-03-27 KS 2014-02-06 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. Remissvar med kommentarer (rån KHR

Läs mer

Vad är kommunal färdtjänst?

Vad är kommunal färdtjänst? Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje s. 1 av 5 Titel: Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i Östhammars kommun Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum:

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN 2005-01-31 1 YDRE KOMMUN REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN Gäller fr. o. m. 2005-04-01 Antagna av Kommunfullmäktige 2005-02-21, Kf 9, (Dnr KS 2004/0299) 2005-01-31 2 YDRE KOMMUN REGLER

Läs mer

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst Färdtjänst Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd www.umea.se/fardtjanst Innehållsförteckning Vad står i beslutet?...3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa?...3 Finns det bilbarnstol

Läs mer

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun 071101 Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun Kommunal färdtjänst Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som

Läs mer

Ansökan om färdtjänst (egen ansökan)

Ansökan om färdtjänst (egen ansökan) Information Ansökan enligt lagen om färdtjänst (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/lagar/ Svenskforfattningssamling/Lag-1997736-om-fardtjanst_sfs-1997-736/) (1997:736). Färdtjänst kan inte erhållas

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Gäller FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Nya regler från och med 1 november 2003 Vem har rätt till färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt (minst

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2009-04-01 1(5) Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Antaget av kommunstyrelsen 2009-03-16, 106 Vad är parkeringstillstånd? Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 modell plan policy program riktlinje riktlinje för Färdtjänst regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 Ansvarig: Verksamhetschef

Läs mer

Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr: Sida 1 (5) 2013-07-12 Handläggare Johan Johansson Vanhatalo 08-508 26 111 Johan.johansson.vanhatalo@ stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-08-29 Översyn av bedömningsgrunderna för

Läs mer

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR BILAGA 1 TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24, 2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN Gäller fr.o.m. 2012-04-01 1 1 INLEDNING Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-28, 17. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid

Läs mer

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning KF 161 27 AUG 2012 Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun KSN-2012-0634 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgift

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTREGLEMENTE

RIKSFÄRDTJÄNSTREGLEMENTE RIKSFÄRDTJÄNSTREGLEMENTE Fastställt av Gotlands kommunfullmäktige 1993-12-13, 283 De grundläggande förutsättningarna för tillstånd att anlita riksfärdtjänst samt ersättning för riksfärdtjänst anges i SFS

Läs mer

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa 1 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna av KS april 2000, reviderade av KF xxx 2016 stockholm.se 2 (12) 3 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna i KS april 2000, reviderade

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2007-11-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för den person som har ett funktionshinder

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 47 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinje. Våga vilja växa! Riktlinje för riksfärdtjänst. Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Gäller för: Riksfärdtjänst 212/2014

Riktlinje. Våga vilja växa! Riktlinje för riksfärdtjänst. Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Gäller för: Riksfärdtjänst 212/2014 DIARIENUMMER: SN 107/2014, KS 212/2014 FASTSTÄLLD: 2014-12-09 KF 192 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: - GILTIG TILL: DOKUMENTANSVAR: Tillsvidare Verksamhetschef Bistånd Riktlinje Riktlinje för riksfärdtjänst

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer och regler för färdtjänsten i Katrineholms kommun

Riktlinjer och regler för färdtjänsten i Katrineholms kommun RIKTLINJER OCH REGLER Sid: 1 (5) Riktlinjer och regler för färdtjänsten i Katrineholms kommun Överordnade styrdokument Lag (1997:736) om färdtjänst. Allmänt Färdtjänsten betraktas som en transportform

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (9) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Reviderade

Läs mer

Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik

Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik Service utöver själva transporten regleras inte av färdtjänstlagen. Färdtjänst är enligt lagen därför

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Vad är riksfärdtjänst?

Vad är riksfärdtjänst? RIKSFÄRDTJÄNST Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunstyrelsen 2016-05-03 101) Februari

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379 OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Avser: Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommunresor/ kommuntransporter

Läs mer

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll P-tillståndet är till för dig... 3 Var kan jag parkera?... 3 Tid och avgift... 4 Användning

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagna av socialnämnden 2009-04-07, 30 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte...

Läs mer

Samverkansmöte om riktlinjer för riksfärdtjänst har hållits med Västerås handledande samarbetsorgan, VHS.

Samverkansmöte om riktlinjer för riksfärdtjänst har hållits med Västerås handledande samarbetsorgan, VHS. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-01-24 Sida 1 (1) Diarienr TN 2016/00995-1.3 Tekniska kontoret Thomas Wulcan Epost: thomas.wulcan@vasteras.se Kopia till Kollektivtrafikförvaltningen Louise Sjögren Tekniska

Läs mer

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst 1 av 5 2013-10-04 TN-2013/01278 Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst - komplement till Lag om riksfärdtjänst (1997:735) som stöd i bedömning och beslut om tillstånd

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Markaryds kommun

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Markaryds kommun 1(6) Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Markaryds kommun Antagna av kommunfullmäktige 2012-06-20, 74, att gälla från 2012-07-01. Enligt lagen om färdtjänst (1997:736) och riksfärdtjänst (1997:735)

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Ansöka om färdtjänst Vad är färdtjänst och vem kan få färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL 2006-03-28 Tid kl 18.00 19.15 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 1-10 ande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen Rolf

Läs mer

BILANPASSNINGAR. Samlade kriterier för 12 12 04, 12 12 07, 12 12 12, 12 12 15, 12 12 18 och 12 12 21

BILANPASSNINGAR. Samlade kriterier för 12 12 04, 12 12 07, 12 12 12, 12 12 15, 12 12 18 och 12 12 21 Samlade kriterier för 04, 07, 12, 15, 18 och 21 Bilanpassning beviljas endast till brukare som inte ingår i det statliga bilstödets bidragsgrupper. Har brukare, som tillhör det statliga bilstödets bidragsgrupper,

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Intro Riksfärdtjänst söker du som behöver åka utanför Stockholms län och inte kan åka med allmänna kommunikationsmedel. Du kan ha en stor och varaktig funktionsnedsättning och måste på grund av detta resa

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:29 Diarienr: 09/2099 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2009-05-12 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst. Information för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun.

Färdtjänst och Riksfärdtjänst. Information för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun. 2019 Färdtjänst och Riksfärdtjänst Information för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun. Vad är Färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 9/2014 RIKTLINJE Sid: 1 (5) OBS! Gäller från 2014-07-01 under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ändringar i färdtjänstaxan Regler och riktlinjer för färdtjänsten

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer