Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-04-29 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärende Sid Anm Informationsärende 1. Information om läsplattor till nämnderna Beslutsärenden 2. Ekonomisk uppföljning per mars 3 3. Ansökan om medel från Kommunstyrelsen för utökat behov inom LSS- området Trafikförsörjningsplan för färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Arbetet med lokala värdighetsgarantier under Avvikelser hälso- och sjukvård Länsgemensamma riktlinjer för läkemedelsgenomgångar 51 9 Uppföljning av intern kontrollplan Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS Riktlinjer för behandlingscentrum med HVB Delgivningar Anmälan delegationsbeslut 77 Informationsärenden 14. Information/Rapporter 15. MAS rapport 16. Förvaltningschefens rapport 17. Balanslista 79

2 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr :49:19 VON Vård- och omsorgskontoret Iréne Bengtsson Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning per mars Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning och åtgärder per mars 2013 godkänns. 2. Sammanfattning Resultatet under perioden januari-mars 2013 är -1479tkr. årsprognos tkr + budgetreduktion tkr. Stab: periodens resultat +1621tkr, årsprognos tkr Socialtjänst: periodens resultat ±0, årsprognos tkr Säbo: periodens resultat -821, årsprognos tkr Hemvård: periodens resultat -1604, årsprognos tkr Funktionsstöd: periodens resultat -675, årsprognos tkr Projekt periodens resultat ±0, årsprognos ±0 Budgetreduktion tkr För att skapa utrymme under året för förväntade förändringar i verksamheterna föreslås en högre besparing än årsprognos fördelat på samtliga områden. OXL2621 v Ärendet För att komma till rätta med prognostiserat underskott föreslås följande åtgärder: Stab: tkr Översyn av heltidsmodellen genom kartläggning och beräkning av kostnader för outnyttjade turer samt administration. Översyn av lokaler. Information på enheternas APT om vikten av att alla bidrar och tar ansvar för ekonomin. Översyn av riktlinje för handläggning. Samarbete med utbildningsförvaltningen för bättre användande av resurser. - tas av buffert - minskning med 0,5 årsarbetare, It-pedagog Socialtjänst: tkr, Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum VON inte tillsätta vakanser - minska kostnader för kompetensutveckling - intäkter (AF, flyktingar och färdtjänst) Säbo: , - bestrida faktura, ca 1 miljon - säkerställa inköp - effektivisera schemaläggning och användande av stjärnturer - översyn av nattbemanning och möjligheter till samarbete inom säbo Hemvård: , - minska övertid och mertid, - anställa fler vikarier, - förbättra flödet i resursfördelningen, - bättre nyttjande av stjärnturer (heltid) Funktionsstöd: , - översyn av kostnader för personlig assistans i förhållande till standardkostnader - minska övertid, mertid - minska korttidsfrånvaro - översyn av tjänster vid vakanser, - bättre nyttjande av stjärnturer (heltid).

4 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum VON Beslutsunderlag * Ekonomisk redovisning mars 2013 Iréne Bengtsson Förvaltningschef Beslut till: * Kommunstyrelsen (FÅ).

5 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Vård- och omsorgsnämnden Totalt: Periodens resultat blir tkr efter periodiseringar från områdena enligt följande: Stab -230 tkr, IFO -796 tkr, FS +907, projekt Fördjupning finns i respektive områdesdokument.. Resultat för perioden: tkr Stab tkr IFO tkr Säbo -821 tkr Hemvård 1604 tkr Funktionsstöd -675 tkr Projekt +- 0 Årsprognos: tkr Stab tkr IFO tkr Säbo tkr Hemvård tkr Funktionsstöd tkr Projekt +- 0 Budgetreduktion tkr :03

6 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Stab mars 2013 Kunder Staben arbetar sedan mars månad med genomlysning av hemtjänsten. Medarbetare Sedan 1 april minskad tjänst med 0,5 årsarbetare, It-pedagog. Verksamhet/kvalité Fokus på att ta fram ledningssystem för kvalité. Framtid/åtgärder Aktivt arbete med att använda stabens resurser på bästa sätt för hela verksamheten inom vård och omsorg. Ekonomi Periodiseringar av större belopp: Ej utnyttjande budgeterade medel för IT-verksamheten minskar resultatet med 230 tkr. Resultat för perioden tkr Årsprognos: tkr :46

7 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Socialtjänsten Kund Svåra/udda ärenden, flyktingar åter till kommun efter 2 års introduktion på Arbetsförmedlingen, vi arbetar nu mera tillsammans med kund och med kundens egna nätverk Medarbetare Svårt att rekrytera socialsekreterare med vakanser både på socialtjänst barn och socialtjänst vuxna Verksamhet Arbetet med riktlinjer och arbetsrutiner är påbörjat och det är viktigt att där tydliggöra var myndighetsbeslut ska verkställas för att undvika onödig väntan för kund. I väntan på HVB-starten har vi tvingats köpa kortare externa behandlingsplaceringar Framtid I arbetet med riktlinjer behöver vi komma fram till vad som är skälig levnadsnivå/tillräckligt bra kvalitetsnivå i Oxelösund. Från socialstyrelsen med flera kommer hela tiden krav på bättre kvalité för kund och samtidigt behöver vi vara restriktiva med biståndsbeslut så att inte kostnaderna ökar. Ekonomi Periodresultat 0 tkr på grund av större ej gjorda periodiseringar för periodresultatet: ej än använda medel HVB i budget, -389, utbetalda föreningsbidrag för helår +225, flyktingmedel helår samt ej utbetalda medel SFI mm -632 Årsprognos: tkr :21

8 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Funktionsstöd Kund: Under årets start har flera oförutsedda förändringar skett som påverkat antalet kunder. Det pågår intensivt arbete med att starta bostäder med särskild service i form av servicebostad. Nya ärenden kommer att tillkomma till sommaren och plan för bostad och sysselsättning pågår för att kunna tillgodose behoven. Några kunder har haft ökat behov av personalstöd under perioden. Medarbetare: Personalresurser omfördelas efter nya behov enligt beskrivning ovan. Inom bostäder med särskild service har övertid- och mertid minskat. Korttidsfrånvaron fortsatt hög på grund av sjukdom och vård av barn. Under perioden är frånvaron i de flesta fall inte arbetsrelaterad. Höga personalkostnader beror på ökat personalbehov vid en enhet och svårigheter att nyttja stjärnturer. Verksamhet/kvalitet: Värdegrundsarbete pågår inom alla enheter utifrån trygghet, bemötande och delaktighet. Inom boendestöd och sysselsättning pågår arbete med metoden ESL- ett självständigt liv. Samtlig personal inom socialpsykiatrin har nu utbildning i metoden. Inom personlig assistans pågår en kartläggning av nuläget. Inväntar även resultat för KPB innan beslut kring åtgärder tas av ledningsgruppen för Vård- och omsorgsförvaltningen. Uppstart av servicebostäder i april vilket möjliggör att individer får möjlighet till ökad känsla av självständighet och möjlighet att leva som andra vilket lagen anger :02

9 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Sysselsättningen fortsätter utvecklingsarbete med fokus på social samvaro eller önskad målbild arbete. Framtid/lösningar: Personlig assistans- öka effektivitet inom assistans som utförs i kommunal regi Korttids- se över bemanningsbehovet så att det är realistiskt och genomförbart gällande arbetstidslag etc. Resursfördelning och tillsättning av vakanser med stöd av stjärnturer Minska korttidsfrånvaro genom fortsatt rehabiliteringsarbete. Utbildning i att bemöta personer med svåra beteenden för att på så vis bl a minska ökat personalbehov Uppstart servicebostäder bereder boende för de ungdomar som kommer hem till sommaren. Ekonomi: Periodens resultat efter periodisering är: tkr Periodens resultat: tkr periodens resultat enligt tabell ovan. Periodisering av större poster: köp av verksamhet budgethantering 366 tkr tillgodo. Icke uppbokade intäkter 541 tkr tillgodo. Årsprognos före medel från KS: tkr på grund av ökade kostnader för personlig assistans LSS och assistansersättning i form av återbetalning till försäkringskassan och köp av en köpt plats för barn inom LSS 1450 tkr, utökat behov sysselsättning 350 tkr, 200 tkr utökat personalbehov bostäder med särskild service. Sökta medel för utökade insatser inom LSS tkr. Årsprognos efter medel från KS: :02

10

11

12 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Projekten ska och kommer att gå med +-0 i resultat. Icke gjorda periodisering ger +286 till i periodresultat och +-0 i Årsprognos :00

13 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :05:27 VON Vård- och omsorgskontoret Titti Kendall Vård- och omsorgsnämnden Ansökan om medel från Kommunstyrelsen för utökat behov inom LSS- området 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut - söka avsatta medel från Kommunstyrelsen för utökade behov inom LSS- området. 2. Sammanfattning Mål och budgetberedningen beslutade att Vård- och omsorgsnämnden vid behov har möjlighet att söka avsatta medel för utökade behov. Behov finns och vård- och omsorgsnämnden söker därmed om tkr för år Ärendet Funktionsstöd har fått bistånd bostad med särkskild service för ett skolbarn vilket ger under 2013 en kostnad på 1 450tkr. Inom bostad med särskild service har gruppbostad under ett par månader haft behov av ökad bemanning till en kostnad på 200 tkr. Inom sysselsättningen kommer behov att utökas ytterligare och 350 tkr går till en tjänst inom LSS sysselsättning. Totalt: 2 000tkr söks från Kommunstyrelsens avsatta medel för LSSinsatser. Irene Bengtsson Förvaltningschef Titti Kendall Områdeschef Funktionsstöd Beslut till: Förvaltningschef (FÅ) Områdeschef Funktionsstöd (FK) Verksamhetsekonom (FK) OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

14 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :01:27 VON Vård- och omsorgskontoret Lisbeth Ivarsson Vård- och omsorgsnämnden Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Oxelösunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Förslag till Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Oxelösunds kommun 2013 antas. 2. Sammanfattning Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland har upprättat ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Konstruktionen kring kollektivtrafik i Sörmland innebär att kollektivtrafikmyndigheten upprättar ett program, och varje kommun, sitt eget trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst. Sörmlands läns regionala trafikförsörjningsprogram är antaget av direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 20 september Varje kommun ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik och grunderna för prissättning enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst. Krav att upprätta trafikförsörjningsprogram återfinns i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogram skall antas i samråd med kollektivtrafikmyndigheten i länet. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har föreslagit att det är lämpligt att använda Nyköpings kommuns trafikförsörjningsprogram som utgångspunkt till vårt program. Aktuella uppgifter för Oxelösund gällande omfattningen av trafik och grunderna för prissättning finns i programmet. Transportstyrelsen är den myndighet som har ansvar för tillsyn för verksamheten. Beslutsunderlag 1 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Oxelösunds kommun 2013 OXL2621 v Irene Bengtsson Förvaltningschef Lisbeth Ivarsson Områdeschef Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

15 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Beslut till: Förvaltningschef (FK) Områdeschef socialtjänst (FK) Enhetschef socialtjänst bistånd (FK) Färdtjänsthandläggare (FK)

16 Vård och omsorgsförvaltningen Förslag till Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Oxelösunds kommun 2013 Vård- och omsorgsnämnden

17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Gemensamma förutsättningar... 3 Tillstånd till färdtjänst... 3 Grunder för prissättning... 3 Egenavgifter... 4 Återkallelse av tillstånd... 4 Riksfärdtjänst... 4 Överklagande... 5 Nationell inriktning... 5

18 Inledning Enligt lag om kollektivtrafik SFS 201:1065 (2 kap 11 ) ska kommunen regelbundet ange omfattning av trafik och grunderna för prissättning enligt 1997:736 lagen om färdtjänst och 1997:735 lagen om riksfärdtjänst i ett trafikförsörjningsprogram. Detta trafikförsörjningsprogram skall antas i samråd med kollektivtrafikmyndigheten i länet. Gemensamma förutsättningar I Sörmland har Landstinget och de flesta kommunerna gemensamt upphandlat beställnings och samordningsfunktion för färdtjänst och riksfärdtjänst. På landstingets uppdrag sker även samordning av sjukresor i länet. Beställnings och samordningsfunktion(beställningscentral) är upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling och utförare är Samres. Avtalstiden är , med option för beställaren på upp till 36 månaders förlängning dock längst till Totalt i länet finns avtal om 152 fordon varav 41 specialfordon för färdtjänst och sjukresor. Kostnadsansvar för färdtjänstresor skall bäras av kommunerna och fördelas utifrån antal resor som handlagts samt var resenärerna är folkbokförda. Tillstånd till färdtjänst Tillstånd för färdtjänst bedöms av kommunen enligt lag om färdtjänst 1997:736 och prövas av kommunens färdtjänsthandläggare. Oxelösunds kommun har även egna riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst. (Bilaga 1) Under 2012 så fanns det i Oxelösunds kommun ca 459 färdtjänsttillstånd varav 286 nyttjade färdtjänsten. Sammanlagt gjordes det enkelresor under Grunder för prissättning Färdtjänstresenären betalar en egenavgift för resan. Denna egenavgift och andra avgifter för t ex medresenär och extra service fastställs av kommunfullmäktige. Följande avgifter gäller från och med 2010.

19 Egenavgifter Egenavgiften för färdtjänstresor är 40 % av den faktiska resekostnaden, dock minst 35 kr och högst 100 kr. Avgiften betalas kontakt vid resetillfället. Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. Ledsagare betalar ingen avgift för sin resa. Minderåriga barn, 0-9 år, till färdtjänstberättigad förälder medföljer kostnadsfritt. Barn år betalar halv egenavgift. Arbetsresor inom- och utanför kommunen debiteras i efterhand med motsvarande kostnad för busskort. Den som är färdtjänstberättigad i Oxelösunds kommun har rätt att anlita taxi i annan kommun, med högst 10 enkelresor per år som vid individuell bedömning kan utökas. Kostnaden motsvarar egenavgiften, 40% av den faktiska reskostnaden. Återkallelse av tillstånd Återkallelse av tillstånd görs enligt lag om färdtjänst 1997: Riksfärdtjänst Särskilda regler och tillämpningsföreskrifter finns för resa med riksfärdtjänst. I dessa regler anges bl.a. hur resa ska beställas. Tillstånd till riksfärdtjänst innebär att kunden beviljas ersättning för de merkostnader som uppstår för transporten i och med kundens funktionsnedsättning. Tillstånd för riksfärdtjänst prövas av kommunen enligt lagen om riksfärdtjänst 1997:735 av kommunens färdtjänsthandläggare. Oxelösunds kommun har även framtagna riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst, antagna av Vård- och omsorgsnämnden och reviderade Riksfärdtjänstansökan görs för varje enskild resa. Generellt tillstånd kan beviljas efter särskild prövning. Kommunen samarbetar med Riksfärdtjänsten Sverige AB för riksfärdtjänstresor med tåg, flyg, taxi m fl. färdsätt. Antalet riksfärdtjänstresor för boende inom Oxelösunds kommun uppgick 2012 till 117 resor, vilket nyttjades av 18 personer. Taxan för riksfärdtjänstresor fastställs av riksdagen(1993:1148).

20 Överklagande Överklagande av beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst görs till Förvaltningsrätten. Nationell inriktning Färdtjänst och riksfärdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det innebär att resor kan ske i kombination med allmänna kollektivtrafiken som är handikappanpassad och med färdtjänst. I områden där den allmänna kollektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för funktionshindrade utförs som regel inte resor med färdtjänst. Målsättningen är därför att på sikt med hjälp av de handikappanpassningar som genomförs av kollektivtrafikmyndigheten/kommunen/trafikverket ska öka integrationen allmän kollektivtrafik/färdtjänst/sjukresor vilket leder till minskat behov av specialtransporter såsom färdtjänst och sjukresor med taxi och specialfordon.

21 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :47:26 VON Vård- och omsorgskontoret Lisbeth Ivarsson Vård- och omsorgsnämnden Revidering av riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Förslag till revidering av riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst antas 2. Sammanfattning Lag (1997:736) om färdtjänst reglerar särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst). Varje kommun ansvarar för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. Tillstånd för färdtjänst bedöms av kommunen enligt lag om färdtjänst 1997:736 och prövas av kommunens färdtjänsthandläggare. Särskilda regler och tillämpningsföreskrifter finns för resa med riksfärdtjänst. I dessa regler anges bl.a. hur en resa ska beställas. Tillstånd till riksfärdtjänst innebär att personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt beviljas ersättning för de merkostnader som uppstår för transporten. Tillstånd för riksfärdtjänst prövas av kommunen enligt lagen om riksfärdtjänst 1997:735 av kommunens färdtjänsthandläggare. Kommunen samarbetar med Riksfärdtjänsten Sverige AB för riksfärdtjänstresor med tåg, flyg, taxi m fl. färdsätt. Vård- och omsorgsnämnden antog riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun. Dessa riktlinjer har nu reviderats. Det har inte varit nödvändigt att göra några större förändringar i riktlinjerna. Beslutsunderlag 1 Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst 2007 Irene Bengtsson Förvaltningschef Lisbeth Ivarsson Områdeschef OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

22 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Beslut till: Förvaltningschef (FK) Områdeschef socialtjänst (FK) Enhetschef socialtjänst bistånd (FK) Färdtjänsthandläggare (FK)

23 1 Vård och omsorgsförvaltningen FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INOM OXELÖSUNDS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Reviderad

24 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst... 3 Organisation... 3 Den kommunala färdtjänstens innehåll och omfattning... 3 Tider för färdtjänstresa... 3 Avbrott i färdtjänstresa... 3 Barns rätt till färdtjänst... 3 Färdsätt... 4 Ensamåkning/ resor utan samåkning... 4 Service och hjälp vid färdtjänstresa... 4 Bagage... 4 Pälsdjur... 4 Trappklättrare... 4 Hjälp före och efter resan/extra hjälp... 4 Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa... 5 Medresenär... 5 Ledsagare... 5 Resor i annan kommun... 5 Vem har rätt till färdtjänst?... 5 När kan färdtjänst inte beviljas?... 5 Arbetsresor... 5 Ansökan och beslut om färdtjänst... 6 Utredning... 6 Läkarutlåtande... 6 Beslut... 6 Tillståndets giltighet, omprövning och förlängning... 6 Avslag/Överklagande... 7 Egenavgift vid färdtjänst... 7 Vad är riksfärdtjänst... 8 Vem har rätt till riksfärdtjänst... 8 Barns rätt till riksfärdtjänst... 8 När kan inte riksfärdtjänst beviljas... 8 Färdsätt... 9 Tåg med ledsagare... 9 Flyg... 9 Personbil hela resvägen... 9 Samåkning... 9 Medresenär och ledsagare vid riksfärdtjänstresa... 9 Medresenär... 9 Ledsagare... 9 Ansökan Avslag/överklagan Egenavgift vid riksfärdtjänst... 10

25 3 Vad är färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett särskilt komplement till den allmänna kollektivtrafiken för personer med funktionshinder. Beslut om färdtjänst fattas enligt lag om färdtjänst (SFS1997:736). Färdtjänst ska ge möjlighet för personer med varaktiga funktionshinder att förflytta sig på egen hand. Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del anpassad och tillgänglig för personer med funktionshinder. Det innebär att resor kan ske i kombination med allmän kollektivtrafik som är handikappanpassad och med färdtjänst. I områden där den allmänna kollektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för funktionshindrade utförs som regel inte färdtjänst. Organisation Vård och omsorgsnämnden har ansvaret för färdtjänsten inom Oxelösunds kommun. Handläggning av ansökningar sker hos Oxelösunds kommun, Vård och Omsorgskontoret. Kommunen deltar i den länsgemensamma upphandlingen av färdtjänstresor som organiseras av en gemensam beställningscentral. Den kommunala färdtjänstens innehåll och omfattning Färdtjänsttillståndet berättigar till resor inom kommunen och med de fordon som är upphandlade för samhällsbetalda resor. Reslängden är begränsad till tre (3) mil från bostaden räknat. Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extra tid för det. För resor inom Oxelösund kan detta medföra en väntetid på ca 30 minuter. Med färdtjänst får den färdtjänstberättigade normalt resa obegränsat antal resor inom kommunens gränser samt 3 mil från bostaden även om resan sträcker sig över kommun och länsgränsen. Tider för färdtjänstresa Färdtjänstresor kan ske: Måndag-torsdag Fredag lördag samt helgdagsafton Söndag och helgdag Övriga tider hänvisas till vanlig taxiresa och bekostas då helt av kunden. Avbrott i färdtjänstresa I färdtjänstresa ingår inte rätt att göra avbrott under påbörjad resa för att tex lämna post eller uträtta ärenden. Ny resa får i så fall beställas. Undantag är resa till och från kyrkogård som räknas som en resa under förutsättning att besöket tar högst 15 minuter. Barns rätt till färdtjänst Barn under 10 år kan som regel inte beviljas resor med färdtjänst. I den åldern reser barn i allmänhet inte med kollektivtrafiken utan medverkan från förälder eller annan vårdnadshavare. Beslut om färdtjänst kan dock fattas om barnet p g a sitt funktionshinder har skrymmande hjälpmedel, är starkt infektionskänslig eller om funktionsnedsättningen i sig omöjliggör resa med kollektivtrafik trots medverkan från förälder eller annan vårdnadshavare. Om barnet beviljas färdtjänst har förälder eller annan vårdnadshavare rätt att utan egenavgift medfölja barnet vid resa. Om den som ansöker om färdtjänst är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till icke funktionshindrade barn i motsvarande ålder.

26 4 Färdsätt Enligt 9 lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas och vilken service som ingår. Färdtjänstresor inom Oxelösunds kommun kan ske med olika fordon beroende av den enskildes funktionshinder och vilka färdmedel som finns på aktuell ressträcka. Accepteras inte det fordon som anvisas får resan genomföras som privatresa helt utanför kommunens ansvar. Ensamåkning/resor utan samåkning För att beviljas ensamåkning/resa utan samåkning, krävs att funktionshindret omöjliggör kontakt med andra resenärer. Service och hjälp vid färdtjänstresa En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan adress med normal taxiservice, d v s att chauffören hjälper resenären i och ur bilen, med säkerhetsbältet och till och från entrédörr. Bagage Den resande får ta med bagage i rimlig utsträckning som vid färd med allmänna kommunikationer, 3 kassar eller resväska med handbagage. Pälsdjur Den resande äger inte rätt att ta med pälsdjur under färden, om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan t ex vara den synskadades behov av ledarhund. Om tillstånd ges skall hänsyn tas till att skydda fordonet på lämpligt sätt. Combiutrymme kan anvisas. Trappklättrare Svenska Transportarbetareförbundet har med hänvisning till Arbetsmiljölagen 2 kap. 1, 4 2 st och 3 kap 2 samt arbetsmiljöverkets författningssamling 1998:1 krävt åtgärder för att inte chaufförer ska behöva bära passagerare där det saknas hiss. Istället ska de trappklättrare som finns användas. För de resenärer som bor i hus där trappklättrare inte fungerar/ inte går att använda rekommenderas handläggaren att diskutera framtida lösning. Hjälp före och efter resan/extrahjälp Extrahjälp av föraren, med att hämtas och lämnas inomhus, kan beviljas personer som inte har förmåga att på egen hand ta sig till entrén. Det kan vara personer som p g a sitt funktionshinder behöver stöd i t ex trappa, hjälp med att öppna dörr, hjälp med handikapphjälpmedel eller att hitta rätt adress. Enbart behov av att bära bagage ger inte rätt till extrahjälp. Problem som kan uppstå vid enstaka resor berättigar inte till extrahjälp. Bedöms sökande i huvudsak klara sig att ta sig ut från bostaden/beställd adress på egen hand kan extrahjälp inte beviljas för behov som uppstår vid enstaka resmål. Rätt till extrahjälp beviljas inte den som har ledsagare eller medresenär.

27 5 Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa Medresenär Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en (1) medresenär samt egna barn under 16 år, dock högst tre (3) personer enligt nuvarande avtal. Medresenär samt barn betalar alltid egenavgift enligt gällande taxa. Ledsagare vid färdtjänstresa Färdtjänstberättigad kan efter särskild prövning beviljas rätt till ledsagare, om det krävs för att resan ska kunna genomföras. Ledsagare kan beviljas då den hjälp föraren kan tillhandahålla inte är tillräcklig. För ledsagare betalas ingen egenavgift. Ledsagare ska vara för uppdraget lämplig person och får inte själv vara färdtjänstberättigad. För att beviljas ledsagare skall en eller flera av följande omständigheter vara uppfyllda: Omfattande orienteringssvårigheter Medicinskteknisk utrustning som inte klaras utan hjälp Stor psykisk funktionsnedsättning Kan inte sitta utan stöd Barn under 18 år med behov av vuxenstöd Övriga speciella skäl Resor i annan kommun När den som är beviljad färdtjänst enligt dessa riktlinjer har behov av färdtjänstresa i annan kommun svarar Oxelösunds Kommun för kostnaderna, dock högst 10 enkel resor per år som vid individuell bedömning kan utökas. Resenären betalar sin färdtjänstresa och skickar taxikvitton till kommunen för att få ersättning för utlägg med avdrag för den fastställda egenavgiften. Vem har rätt till färdtjänst För att beviljas färdtjänst krävs att den sökande är folkbokförd i Oxelösunds kommun Endast personer med en stadigvarande fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning kan beviljas färdtjänst. Funktionshindret ska ha en beräknad varaktighet av minst 3 månader. Funktionsnedsättningen skall regelmässigt förorsaka stora svårigheter att använda kollektivtrafik. Vid bedömning ska hänsyn tas till den enskildes förmåga. När kan inte färdtjänst beviljas? Färdtjänst beviljas inte pga att det saknas allmänna kommunikationer. Lång väg till busshållplats eller ett glest utbud av allmänna kommunikationer är inte skäl som i sig berättigar till färdtjänst. Färdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionshinder eller sjukdomar. Kortvariga funktionshinder t ex sådana som är orsakade av olyckor berättigar inte till färdtjänst. Färdtjänst kan inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering visat att funktionshindret blir bestående eller har en varaktighet om minst 3 månader. Funktionshinder som endast medför väsentliga svårigheter under korta perioder berättigar som regel inte till färdtjänst. Resor som av någon anledning bekostas av det allmänna kan inte bli aktuella som färdtjänstresor. Arbetsresor Färdtjänstberättigad som arbetar kan beviljas arbetsresor inom Oxelösunds kommuns färdtjänstzon. Arbetsresor kan endast ske mellan hemmet, arbetsplatsen och vice versa.

28 6 Ansökan och beslut om färdtjänst Ansökan om färdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och fatta beslut om färdtjänsttillstånd. Handläggaren omprövar även beslut och ansvarar för indragning av färdtjänsttillstånd om behovet upphört. Enligt 12 lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndsinnehavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Utredning Det primära beslutsunderlaget är det som framkommer i en dialog mellan den sökande och handläggaren. Tidigare resmönster Möjligheten för personen att ta sig till och från busshållsplats Möjlighet att ta sig in i/ut ur buss (handikappanpassad) Behov av ledsagare vid resa Behov av specialfordon Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om färdtjänst skall dokumenteras. Läkarutlåtande Om samtalet med den sökande inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt tas med hemtjänsten, distriktssköterska, rehabiliteringspersonal eller annan person med kunskap om den sökande. Kontakt tas i samråd med den sökande. Om osäkerhet kvarstår gällande den sökandes möjlighet att förflytta sig på egen hand och använda allmänna kommunikationer kan läkarutlåtande bli nödvändigt. Ett läkarutlåtande i sig berättigar i allmänhet inte till färdtjänst, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag. Om så erfordras ska specialistutlåtande begäras. Beslut Beslutet skall delges den enskilde skriftligt, och skall innehålla bl a vilket färdsätt som gäller samt giltighetstid. Ett ärende får inte avgöras utan att den sökande har underrättats om en uppgift som tillförts ärendet genom någon annan än sökanden själv. Vid ett eventuellt avslag skall färdtjänstutredning kommuniceras till den sökande före beslutet. Om sökanden anser att någon uppgift är oriktig skall detta antecknas. Tillståndets giltighet, omprövning och förlängning Vid beslut om färdtjänst kan giltighetstiden fastställas till högst 4 år. Då osäkerhet gäller om funktionshindrets varaktighet, ska kortast möjliga giltighetstid beslutas. Förlängning kan ske på kortare tid. Den som beviljats färdtjänst för 4 år i taget har i allmänhet ett behov av färdtjänst tillsvidare. En översyn av resenärens förutsättningar att kunna genomföra resorna kan ändå vara värdefull. I de fall den sökande har förflyttningsproblem som hänger samman med snö, kyla eller halka, kan beslut fattas om färdtjänst under vintertid. Vintertillståndet gäller under perioden 1 november till 30 april. Tillsvidaretillstånd lämnas enbart till boende i kommunens särskilda boenden för äldre.

29 7 Avslag/Överklagande Vid avslag helt eller delvis skall beslutet alltid motiveras. Information om hur man överklagar skall alltid följa avslagsbeslutet. Den som inte är nöjd med Vård och Omsorgsnämndens beslut kan överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagandet skall vara skriftligt och utöver personuppgifter innehålla vilket beslut som överklagas och hur man vill att det skall ändras. Överklagandet ska ha inkommit till Oxelösunds kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen, Oxelösund inom tre (3) veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet. Egenavgift för färdtjänst Avgiften för färdtjänst tas ut med ett lägsta och ett högsta belopp inom kommunen och 3 mil från bostaden över kommun och länsgräns. Se information om kommunens gällande taxor. Barn år betalar halv avgift. Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. Arbetsresor debiteras i efterhand med motsvarande kostnad för busskort, se information om kommunens gällande taxor.

30 8 Vad är Riksfärdtjänst Beslut om riksfärdtjänst fattas enligt lag om riksfärdtjänst(sfs 1997:735) Riksfärdtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnader, om den sökandes funktionshinder är så stort att resan inte kan företas till normala reskostnader. Resorna ska göras inom Sverige och från en kommun till en annan och ändamålet för resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Utgångspunkt för vad som avses med normala reskostnader är vad motsvarande resa med billigaste allmänna kommunikationer kostar. Enligt 4 lag om riksfärdtjänst prövas frågor om tillståndet av den kommun där den sökande är folkbokförd. Riksfärdtjänstresa kan ske med Tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer Taxi eller annat särskilt anpassat färdtjänstfordon Ansökan görs för varje enskild resa. Generellt tillstånd kan lämnas vid särskilda skäl. Vem har rätt till Riksfärdtjänst Enligt lag Riksfärdtjänst 1 skall funktionshindret vara stort och varaktigt. Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla, oro och eller allmänna svårigheter att resa med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara berättigad till riksfärdtjänst. Enligt 5 ska funktionshindret medföra att resorna inte kan ske till normala reskostnader. Det innebär att resor inte kan genomföras på egen hand med allmänna kommunikationer och med den service som normalt kan erhållas av trafikbolaget. Funktionshindret ska ha en varaktighet av minst 6 månader. Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas Om resan tillföljd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare. Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet Resan görs inom Sverige från kommun till en annan. Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Barns rätt till riksfärdtjänst Barn under tio (10) år kan som regel inte beviljas riksfärdtjänst. I den åldern reser barn i allmänhet inte någon längre sträcka utan medverkan från föräldrar eller annan vårdnadshavare. Om den som ansöker om riksfärdtjänst är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till icke funktionshindrade barn i motsvarande ålder. När kan inte riksfärdtjänst beviljas Avsaknad eller glest utbud av allmänna kommunikationer är inte något skäl som i sig berättigar till riksfärdtjänst. Bedöms den sökande klara att resa med tåg på egen hand kan inte riksfärdtjänst beviljas. Bedöms sökande att klara en tågresa med ledsagares hjälp kan inte riksfärdtjänstresa med annat färdmedel bli aktuellt pga att tågtiderna inte passar. Riksfärdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionshinder eller sjukdomar. Kortvariga funktionshinder t ex sådana som är orsakade av olyckor berättigar inte till riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst kan inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering visat att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet om minst 6 månader.

31 9 Funktionshinder som endast medför väsentliga svårigheter under korta perioder berättigar som regel inte till riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst kan inte beviljas för arbetsresor eller om resan av någon anledning bekostas av det allmänna. När det gäller riksgymnasium för funktionshindrade bekostar CSN ett visst antal hemresor till Oxelösund. När dessa är utnyttjade har kommunen ingen skyldighet att bevilja resor i form av riksfärdtjänst mellan studieorten och hemorten. Färdsätt Enligt 7 lag om riksfärdtjänst får tillstånd förenas med föreskrifter om färdsätt. Tåg eller buss med ledsagare Resan ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen, med hänsyn till den sökandes möjligheter att färdas. Detta innebär att tåg eller bussresa med ledsagare ska prövas i första hand. På de flesta tåg finns rullstolslyft samt särskilt anpassade handikappvagnar vilket gör att även rullstolsburna kan klara tågresor. Tågen är helt rökfria och det finns särskilda vagnar avsedda för allergiker. Tågtrafiken handikappanpassas fortlöpande. Behov av ledsagare vid tågresa kan vara befogat för att resan ska kunna genomföras. Ledsagaren kan behöva hjälpa resenären på toalettbesök eller vara ett allmänt stöd för att resan ska kunna genomföras. Beslut om tågresa med ledsagare kan vid behov kompletteras med färdtjänstfordon för att resenären ska komma fram till besöksadressen. Flyg Flyg kan i vissa lägen vara ett billigare alternativ än tåg med ledsagare. Flyget har generellt en hög servicenivå och för resenärer med funktionshinder finns ofta extraservice. På grund av begränsningar i flygförbindelserna kan riksfärdtjänstresa komma att kompletteras för tillstånd för tåg med ledsagare eller färdtjänstfordon. Personbil hela resvägen Tillstånd att åka personbil hela resvägen kan bli aktuellt när sökande, inte ens med hjälp av ledsagare, har förutsättningar att på ett rimligt sätt klara att resa med allmänna kommunikationer. Samåkning Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extra tid för det på grund av samåkning med andra riksfärdtjänstresenärer. Detta innebär även att om inte särskilda skäl föreligger, kan resa med personbil tidigare- eller senareläggas i samråd med resenären. Hur stor förskjutning i tiden som är möjligt och rimligt är beroende av resenärens hälsa och syftet med resan. Ensamåkning, undantag från samåkning, kan beviljas om funktionshindret omöjliggör kontakt med andra resenärer. Resorna sker med anpassade personbilar, tex minibuss med ramp eller lift. Medresenär och ledsagare vid riksfärdtjänstresa Medresenär Vid tåg- och flygresor kan självfallet önskat antal medresenärer följa med, medresenären betalar ordinarie biljettkostnad. Vid resa med färdtjänstfordon får även ett antal medresenärer följa med, idag max 3 enligt avtal. Större fordon än vad som krävs pga resenärens funktionsnedsättning får dock ej nyttjas. Medresenären betalar ordinarie avgift för resan. Ledsagare Enligt 6 lag om riksfärdtjänst kan avgiftsfri ledsagare beviljas. Många funktionshindrade kan använda den reguljära trafiken om de har en ledsagare med sig. Insatser av ledsagare kan i vissa fall vara nödvändigt även under flygresor. Personalen ger dock i allmänhet så god service att synnerliga skäl ska föreligga för att bevilja ledsagare under flygresor. Särskilda skäl bör också föreligga om ledsagare ska beviljas för resor med färdtjänstfordon. Hjälpbehovet ska vara sådant att det inte är möjligt eller rimligt att föraren av fordonet ska bistå i

32 10 dessa situationer. Hjälpbehovet ska vara av personligt slag. För ledsagare betalas ingen egenavgift. Ledsagare ska vara för uppdraget lämplig person. För att beviljas ledsagare gäller generellt att det är behovet av hjälp under själva resan som är berättigande. Hjälpbehov före och efter resa är i sig inte berättigande. Kommunen ersätter ledsagarens reskostnader. Vem som helst som klarar att utföra den hjälp som förväntas kan vara ledsagare. Även en anhörig med samma resmål kan vara ledsagare. Sökande får själv ordna en person som kan ställa upp som ledsagare. Att sökande inte har någon som kan ställa upp som ledsagare, utgör ingen grund för att bevilja riksfärdtjänst med särskilt riksfärdtjänstfordon hela vägen. Ansökan Ansökan om riksfärdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och fatta beslut om riksfärdtjänsttillstånd. Ansökan om resa med riksfärdtjänst skall lämnas in i god tid, i normalfallet senast 4 veckor, före avresan. Detta är särskilt viktigt inför storhelger då riksfärdtjänst är beroende av tillgång på tåg- och flygbiljetter. Avslag/överklagan Vid avslag helt eller delvis skall beslutet alltid motiveras. Information om hur man överklagar skall alltid följa avslagsbeslutet. Den som inte är nöjd med Vård och Omsorgsnämndens beslut kan överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagandet skall vara skriftligt och utöver personuppgifter innehålla vilket beslut som överklagas och hur man vill att det skall ändras. Överklagandet ska ha inkommit till Oxelösunds kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen, Oxelösund inom tre (3) veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet. Egenavgift för riksfärdtjänstresa Vid resa med riksfärdtjänst skall den resande betala en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter. Avgiften tas ut i samband med resans genomförande. Information om gällande avgifter kan fås från handläggare inom Vård och omsorgsförvaltningen.

33 1 Vård och omsorgskontoret Barbro Borneskog RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INOM OXELÖSUNDS KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

34 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Vad är färdtjänst Organisation Den kommunala färdtjänstens innehåll och omfattning Trafikeringsregler Avbrott i färdtjänstresa Barns rätt till färdtjänst Färdsätt Ensamåkning/ resor utan samåkning Service och hjälp vid färdtjänstresa Bagage Pälsdjur Trappklättrare Hjälp före och efter resan/extra hjälp Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa Medresenär Ledsagare vid färdtjänstresa Resor till och i annan kommun Färdtjänstresa med utvidgad färdtjänst- särskilda villkor Vem har rätt till färdtjänst? När kan färdtjänst inte beviljas? Ansökan och beslut om färdtjänst Utredning Läkarutlåtande Beslut Tillståndets giltighet, omprövning och förlängning Avslag/Överklagande Egenavgift för färdtjänst Riksfärdtjänst Vem har rätt till riksfärdtjänst Barns rätt till riksfärdtjänst När kan inte riksfärdtjänst beviljas Färdsätt Tåg med ledsagare Flyg Färdtjänstfordon hela resvägen Samåkning Medresenär och ledsagare vid riksfärdtjänstresa Medresenär Ledsagare Ansökan

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN.

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. 1 (23) 2010-09-16 RIKTLINJE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box 304 733 25 Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: 0224-550

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Omsorgsförvaltningen ON2014/0164-736 Tanums kommun Färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av omsorgsnämnden 2014-06-26, 62. Innehåll 1 SYFTE OCH BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer för färdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. BAKGRUND...3 2. GRUNDER FÖRFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...4 2.1 Kriterier för färdtjänst...4 2.2 Resor

Läs mer

Riktlinje Färdtjänst och riksfärdtjänst Lag (1997:736) om färdtjänst Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

Riktlinje Färdtjänst och riksfärdtjänst Lag (1997:736) om färdtjänst Lag (1997:735) om riksfärdtjänst Dokumentnamn Riktlinje färdtjänst Upprättad av Anna Lena Johansson Fastställd av Omsorgsnämnden Ledningssystem enligt Ansvarig Johanna Rydiander Fastställd datum 2015 02 19 Diarienummer ON/2015 0038 Berörda

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun 2015-10-12 1 Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2015-11-30, Ks 245 Diarienummer 2016/00050 2015-10-12 2 Allmänt om färdtjänst Riktlinjerna är anvisningar till

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 1 (8) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-03-27, 105 FÄRDTJÄNST 1. Innebörd av färdtjänst Färdtjänst ska betraktas

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST?

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? RIKSFÄRDTJÄNST VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? Riksfärdtjänst kan beviljas den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Antagen av KF 2013-04-24. KF 39, Ks 51 Regelverk för färdtjänst i Robertsfors kommun Färdtjänst Kommunal färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst 1997:736 är numera kollektivtrafik

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Riktlinjer för färdtjänst Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008. Här presenteras kommunens riktlinjer avseende färdtjänst. De grundläggande förutsättningarna för

Läs mer

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa Taxa Avstånd (km) 0-100 km 101-125 km 126-150 km 151-175 km 176-200 km 201-225 km 226-250 km 251-275 km 276-300 km 301-350 km 351-400 km 401-450 km 451-500 km 501-600 km 601-750 km 751-1000 km 1001-1250

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 1 Reviderad 2014-06-09 Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. Remissvar med kommentarer (rån KHR och KPR

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. Remissvar med kommentarer (rån KHR och KPR l (21) 2014-05-04 RIKTLINJE KS 2010~11-02 REVIDERAD KS 2012-01-10 KSF 2012-03-27 KS 2014-02-06 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. Remissvar med kommentarer (rån KHR

Läs mer

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST Tillämpningsanvisningar 2007-01-01 Åsele socialnämnd = Har angetts vid de rubriker som ändras p g a regelharmoniseringen. RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST INOM ÅSELE KOMMUN. Följande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2006/0422 736 KFS 2007:2 Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde (Antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2007)

Läs mer

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman 1(15) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 Plats och tid Sandviks gård 13.00-14.45 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Linus Fogel Katarina Jakobsson Solveig Lindblom Lars-Åke

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN Innehåll Sida 1 Tillstånd till färdtjänst 1 2 Prövning av rätt till färdtjänst 2 3 Färdtjänsttillståndets omfattning 2 4 Färdtjänstens utförande 3 5 Område för färdtjänstresor

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Regelverk Riksfärdtjänst

Regelverk Riksfärdtjänst 25(29) Regelverk Riksfärdtjänst Nedanstående regler är fastställda av regionfullmäktige för Region Jönköpings län i oktober 2015 ikraftträdande 2016-01-01. Syfte Region Jönköpings län i Jönköpings län

Läs mer

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst Färdtjänst Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd www.umea.se/fardtjanst Innehållsförteckning Vad står i beslutet?...3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa?...3 Finns det bilbarnstol

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Socialförvaltningen informerar Färdtjänst Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Vad är färdtjänst Färdtjänsten syftar till: att stärka den funktionshindrades möjligheter att förflytta

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2010-04-29 Sida 2 av 13 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 2010... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Färdtjänst på Gotland

Färdtjänst på Gotland Trafik & kollektivtrafik Beställning av resor: SAMRES 0200-26 06 60 Innehåll Vad är färdtjänst... 2 Vad är en färdtjänstresa... 2 Vem får färdtjänst... 2 Så fungerar färdtjänst... 2 Privatresor... 2 Arbetsresor

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN Reviderad: januari 2016 JR Rätt till färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss och tåg, som utförs med mindre fordon. Rätt till färdtjänst

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE VERSION 10.0 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE Tillämpningsföreskrifter till förslag till regelverk för färdtjänsten i östra Skåne är antagna av Beställarrådet för färdtjänsten i

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 2006 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 455 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-09-13 136 att tillämpas

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 47 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för vuxna och barn som har ett funktionshinder

Läs mer

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst?

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? 1 Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? En 71-årig man ansökte om riksfärdtjänst med taxi för en resa till en annan kommun,

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN 2005-01-31 1 YDRE KOMMUN REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN Gäller fr. o. m. 2005-04-01 Antagna av Kommunfullmäktige 2005-02-21, Kf 9, (Dnr KS 2004/0299) 2005-01-31 2 YDRE KOMMUN REGLER

Läs mer

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 26 Subventionerade färdtjänstresor med kollektivtrafik SN-2016/56 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ingå avtal med Uppsala

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN Gäller fr.o.m. 2012-04-01 1 1 INLEDNING Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-28, 17. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Vad är kommunal färdtjänst?

Vad är kommunal färdtjänst? Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje s. 1 av 5 Titel: Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i Östhammars kommun Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum:

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 31 Utsändningsdag: Måndagen den 11 februari 2013 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Rådet för funktionshinderfrågor Måndag 18 Februari Rådet för funktionshinderfrågor kallas till sammanträde

Läs mer

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning KF 161 27 AUG 2012 Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun KSN-2012-0634 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgift

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Kf 117 Dnr 00162/2015 003. Yttranden har endast inlämnats av Vänsterpartiet. Kommunfullmäktiges beslut

Kf 117 Dnr 00162/2015 003. Yttranden har endast inlämnats av Vänsterpartiet. Kommunfullmäktiges beslut ARV1DSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Ärviesjdvrien komniuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2015-06-23 156 Kf 117 Dnr 00162/2015 003 Regler och riktlinjer för skolskjutsar Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras.

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras. RIKSFÄRDTJÄNST Riksfärdtjänsten vänder sig till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader, vilket motsvarar kostnaden för biljett med allmänna

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd.

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd. Författningssamling BKFS 2012:10 Färdtjänstreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2012-10-15, 119 Träder i kraft 2013-01-01 Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform som efter behovsprövning

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379 OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Avser: Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommunresor/ kommuntransporter

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Gäller FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Nya regler från och med 1 november 2003 Vem har rätt till färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt (minst

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Beslutat i kommunfullmäktige 1995-11-27 ( 228) Reviderat av kommunstyrelsen 1999-01-13 ( 21), av gatuoch trafiknämnden 2003-03-05

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 modell plan policy program riktlinje riktlinje för Färdtjänst regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 Ansvarig: Verksamhetschef

Läs mer

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola REGLER 1(16) 2015-04-01 BOU 2015/134 nr 2015.1496 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Björn Tideman, Handläggare 0171-526 32 bjorn.tideman@bildning.habo.se Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinjer för färdtjänst ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-05, 290 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchefen GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Fr.o.m. läsåret 11/12 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2007-08-23 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18 Reviderad

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning

Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning ösn Z415- -1.0 uplalue OMS ORGSFÖRVALTNINGEN A rev-4 e, 9 Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-10-02 OSN-2015-0093 Rev 2015-10-13 Omsorgsnämnden Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 KNIVSTA KOMMUN SKOLSKJUTSREGLEMENTE Beslut i kommunfullmäktige FÖR FÖRSKOLEKLASS OCH 2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 SKOLSKJUTSREGLER

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Inger Widman Lars-Åke Lindman Siw Sjöholm Johansson (C)

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Inger Widman Lars-Åke Lindman Siw Sjöholm Johansson (C) 1(20) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-16.25 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S)

Läs mer

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa 1 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna av KS april 2000, reviderade av KF xxx 2016 stockholm.se 2 (12) 3 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna i KS april 2000, reviderade

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 samt reviderat den 27 mars 2012, 35 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-03-13 Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0304 VON-5 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Utveckling av Seniorlunch Sollentuna Förslag

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2007-11-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för den person som har ett funktionshinder

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för skolskjuts Reviderade riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Fastställda av Utbildningsnämnden 2014-06-03 Un 32 kommun@upplands-bro.se 08-581 690 00 Skolskjuts enlig

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer