Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län"

Transkript

1 Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: Senast ändrad:

2 Sida 2 av 13 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram Inledning till riktlinjerna Tillstånd till färdtjänst Allmänt om färdtjänst Förutsättningar för färdtjänsttillstånd Funktionshindrets varaktighet Barns rätt till färdtjänst Tillgängligheten av allmänna kommunikationer Avsaknad av allmänna kommunikationer Ledsagare Särskilt om ledsagare till barn Medresenär Förflyttningshjälpmedel Färdtjänsttillståndet gäller inte för vissa resor Resor som regleras i annan lag eller förordning Resor som inte omfattas av kommunens överlåtelse av färdtjänstansvaret Resor inom olika verksamheter Resor i tjänsten Färdtjänsttillståndet innehåller föreskrifter och villkor Tillstånd med och utan tidsbegränsning Allmänt om övriga föreskrifter och individuella villkor i färdtjänsttillståndet Typ av fordon Tillståndshavarens placering i fordonet Samplanering Ledar- och servicehund Resor för eget bruk Resor över länsgränsen Resor inom kommun utanför Stockholms län Ö-tillstånd...8

3 Sida 3 av Allmänt om tilldelning av resor Tilldelning grundad på innehav av färdtjänsttillstånd Tilldelning grundad på villkor i färdtjänsttillstånd Tilldelning grundad på tillståndshavarens ålder Tilldelning grundad på resans ändamål Särskild tilldelning Resor i den allmänna kollektivtrafiken Beställning Beställningskanaler Resegaranti Avgifter Avgifter för resor Metoden för avgiftsberäkningen Högkostnadsskydd Vissa resor omfattas inte av högkostnadsskydd Överträdelser av föreskrifter och villkor Ersättningsskyldighet Inskränkningar i färdtjänsttillståndet Återkallelse av färdtjänsttillstånd Ändrade förhållanden Allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor Handläggning av färdtjänstärenden Ansökan om färdtjänst Ändring av färdtjänsttillstånd Missnöjd med färdtjänstnämndens beslut...12

4 Sida 4 av 13 Ur Stockholms läns landstings handikapprogram Stockholms läns landsting har tagit fram ett handikappolitiskt program för åren Detta program är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med tillämplig lagstiftning ska vara styrmedel för landstingets verksamhet. Människor ska, oberoende av funktionsnedsättning, kunna delta i samhället och leva som andra. Resor för funktionshindrade ska kunna ske med fordon i den reguljära linjetrafiken, med mindre servicebussar, med personbilar eller med specialfordon för dem som har stora behov av extra service för att klara resandet. Det totala utbudet ska möjliggöra ett resande efter behov och utan begränsningar. Hela resan ska kunna fungera, från port till port. Inledning till riktlinjerna Rätten till färdtjänst regleras i lagen (1997:736) om färdtjänst. Varje kommun har ansvar för att färdtjänst anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. För att få anlita färdtjänst krävs tillstånd. Ett tillstånd ska meddelas om den sökande på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Om den funktionshindrade behöver ledsagare under resorna skall tillståndet gälla även ledsagaren. Kommunen ges i lagen möjligheter att förena ett tillstånd till färdtjänst med föreskrifter och villkor om vilket färdsätt som får användas, inom vilket område resor får göras och hur många resor som tillståndet omfattar. Sådana föreskrifter och villkor får dock endast meddelas i skälig omfattning. Resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får ett tillstånd även i övrigt förenas med villkor. Ovanstående regler återfinns i färdtjänstlagen och anger ramen för kommunernas färdtjänst. I övrigt innehåller lagen inte några föreskrifter som preciserar vilka krav som ställs på färdtjänstens omfattning och innehåll. Mer preciserade krav på färdtjänstens omfattning och innehåll regleras därför ofta i kommunala färdtjänstreglementen. Sådana generella föreskrifter och villkor reglerar då såväl den yttre ramen för färdtjänstverksamheten som de riktlinjer i övrigt som ska gälla för kommunens hantering av individuella färdtjänstansökningar. Bestämmelserna i ett färdtjänstreglemente får inte strida mot färdtjänstlagen eller annan lag. De får inte heller utformas så att de inte tar erforderlig hänsyn till de olika förhållanden som kan gälla i det enskilda fallet. Nedanstående riktlinjer ska i första hand vara ett stöd för handläggarna inom färdtjänsten. Riktlinjerna ska komplettera och förklara färdtjänstlagen, förarbetsuttalanden och rättspraxis och därmed bidra till en rättvis och likställd behandling av färdtjänstärenden. Samtidigt är förhoppningen att sökande och innehavare av färdtjänsttillstånd får en sammanhängande och lätt tillgänglig information om vad som gäller för färdtjänsten.

5 Sida 5 av 13 1 Tillstånd till färdtjänst 1.1 Allmänt om färdtjänst Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder. För att få resa med färdtjänst krävs tillstånd. 1.2 Förutsättningar för färdtjänsttillstånd Berättigad till färdtjänst är den som är folkbokförd i någon av länets kommuner och som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 1.3 Funktionshindrets varaktighet Ett funktionshinder anses inte vara endast tillfälligt om det varar längre än tre månader. 1.4 Barns rätt till färdtjänst Om den sökande är under 18 år prövas rätten till färdtjänst i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Om barnet har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel och dessa svårigheter huvudsakligen beror på funktionshinder är barnet berättigad till färdtjänst. Om svårigheterna i stället huvudsakligen beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden är barnet inte berättigad till färdtjänst. 1.5 Tillgängligheten av allmänna kommunikationer Är de allmänna kommunikationerna så utformade att det är rimligt att kräva att även en funktionshindrad person ska kunna använda dem, föreligger ingen rätt till färdtjänst. 1.6 Avsaknad av allmänna kommunikationer Det förhållandet att det är långt avstånd till allmänna kommunikationer, att de saknas på orten eller är bristfälliga vad gäller utbyggnad eller turtäthet anses i sig inte innebära att väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel föreligger. 1.7 Ledsagare Om tillståndshavaren inte klarar att genomföra färdtjänstresan på egen hand ska färdtjänsttillståndet omfatta möjligheten att ha med sig ledsagare. Ledsagaren ordnas av tillståndshavaren själv. Behovet av ledsagare får inte vara endast tillfälligt och måste vara knutet till själva resan och inte till t.ex. vistelsen vid resmålet. Tolk, bärhjälp i samband med inköp och annan personlig hjälp före och i anslutning till färdtjänstresan är exempel på behov som inte berättigar till ledsagare. Hjälpbehov i samband med på- och avstigning, användning av säkerhetsbälte, hantering av bagage, gånghjälpmedel och rullstol ska tillgodoses av föraren och berättigar därför inte till ledsagare. Om det finns särskilda skäl kan fler än en ledsagare beviljas. En ledsagare har inte rätt till viss placering i fordonet.

6 Sida 6 av Särskilt om ledsagare till barn Tillståndshavare under 12 år ges rätt till ledsagare utan föregående ansökan. Tillståndshavare under 7 år får av säkerhetsskäl inte resa med färdtjänst utan ledsagare. 1.9 Medresenär Med medresenär avses den som reser i tillståndshavares sällskap utan att vara dennes ledsagare. Tillståndshavare som inte har beviljats ledsagare får, mot fastställd avgift, ta med sig en medresenär vid resor med färdtjänst. Tillståndshavare får, efter anmälan till färdtjänstnämnden och i mån av plats, utan avgift ta med sig barn och syskon som inte fyllt 18 år vid resor med färdtjänst. En medresenär har inte rätt till viss placering i fordonet Förflyttningshjälpmedel Tillståndshavaren får medföra ett förflyttningshjälpmedel om det ryms inom det fordonsslag som tillståndet gäller. En ledsagare eller medresenär får medföra ett förflyttningshjälpmedel endast i mån av plats. 2 Färdtjänsttillståndet gäller inte för vissa resor 2.1 Resor som regleras i annan lag eller förordning Färdtjänsttillståndet gäller inte för sådana resor som bekostas av det allmänna enligt annan lag eller förordning. Härmed avses: 1. Sjukresor enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning sjukreselagen 2. Skolskjuts till grund- och särskola enligt 4 kap. 7 skollagen (1985:1100) 3. Resor till och från vissa skolor enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan 4. Resor för personer i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning (omtryckt 1993:981) Trots att sjukresor enligt punkten 1 faller under sjukreselagens tillämpningsområde medger landstinget att färdtjänsttillståndet används till dessa resor. Antalet tilldelade färdtjänstresor justeras dock inte med hänsyn till de färdtjänstresor som förbrukats till resor till vård och behandling. 2.2 Resor som inte omfattas av kommunens överlåtelse av färdtjänstansvaret Kommunerna i Stockholms län har överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Stockholms läns landsting. Följande resor föranledda av kommunala beslut rörande aktiviteter för äldre och funktionshindrade inom skola, vård och omsorg har undantagits från överlåtelsen och omfattas därför inte av landstingets färdtjänsttillstånd. Resor till och från skola och fritidshem för barn med funktionshinder

7 Sida 7 av 13 Resor till och från daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, för personer tillhörande personkrets 1 och 2 Resor för äldre och funktionshindrade till och från dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) Resor för äldre och funktionshindrade vid start och avslut i samband med vistelse vid växelvård/korttidsvistelse som är beslutad av kommunen (undantag för egen fritidsresa i besökssyfte under växelvård/korttidsvistelse för vilken landstinget svarar) 2.3 Resor inom olika verksamheter Färdtjänsttillståndet gäller inte för resor som kommunala, statliga eller privata verksamheter anordnar inom ramen för sin verksamhet. 2.4 Resor i tjänsten Färdtjänsttillståndet gäller inte för resor i tjänsten. Med tjänst avses förvärvsarbete som anställd, egen företagare eller uppdragstagare. 3 Färdtjänsttillståndet innehåller föreskrifter och villkor 3.1 Tillstånd med och utan tidsbegränsning Tillstånd till färdtjänst beviljas för viss tid (tillstånd med tidsbegränsning) eller tills vidare (tillstånd utan tidsbegränsning). Ett tillstånd utan tidsbegränsning beviljas normalt endast om det står klart att funktionshindret kommer att vara bestående och väsentliga svårigheter att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kommer att föreligga trots den medicinska utvecklingen och trots den allt bättre tillgängligheten av kollektivtrafiken. Om den sökandes svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel föreligger främst vintertid, kan tillståndet förenas med villkor om att det gäller endast vintertid (vintertillstånd). Vinterperioden löper från den 1 november till den 30 april. 3.2 Allmänt om övriga föreskrifter och individuella villkor i färdtjänsttillståndet Ett färdtjänstillstånd får förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas, inom vilket geografiskt område resor får göras och hur många resor tillståndet omfattar. Sådana föreskrifter får dock endast meddelas i skälig omfattning och hindrar inte att färdtjänsttillståndet anpassas till den enskildes behov i vissa avseenden (individualisering). Färdtjänstnämnden får ändra meddelade föreskrifter och villkor, om ändrade förhållanden föranleder det, t.ex. om tillståndshavarens hälsotillstånd eller tillgängligheten av de allmänna kommunikationerna förändrats. 3.3 Typ av fordon Färdtjänsttillståndet innehåller villkor om vilket eller vilka typer av fordon och trafikslag som får användas vid resor med färdtjänst.

8 Sida 8 av Tillståndshavarens placering i fordonet Färdtjänsttillståndet innehåller villkor om placering i fordonet. Förekommande placeringar är framsätesplacering och fri placering. Framsätesplacering beviljas den som har behov av ökat fotutrymme eller reglerbart säte vid resa med taxi. Vid fri placering förväntas tillståndshavaren kunna sitta i bilens samtliga säten. Den som har behov av att färdas liggandes beviljas bårtransport i specialfordon. Liggande transport i annat fordon än specialfordon tillåts inte. 3.5 Samplanering Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för funktionshindrade. Kollektivtrafik innebär att resa tillsammans med andra och utgångspunkten är därför att färdtjänstresan normalt samplaneras med annan tillståndshavare. Tillståndshavare kan efter ansökan undantas från samplanerat resande. Undantaget beviljas endast om funktionshindret är av sådan art att det skulle vara oskäligt att kräva av tillståndshavaren att resa tillsammans med andra. 3.6 Ledar- och servicehund Tillståndshavare ges rätt att medföra ledarhund eller servicehund med godkänd utbildning. Resor med ledarhund eller servicehund undantas från samplanerat resande. 3.7 Resor för eget bruk Tillståndshavare ges rätt att mot särskild avgift boka resa för eget bruk respektive utan beställning ta taxibil som är märkt med Färdtjänstens F-dekal ( bil på gatan ). Resor för eget bruk samplaneras inte. Om tillståndshavaren medför sällskapsdjur betraktas resan som för eget bruk. 3.8 Resor över länsgränsen Färdtjänst anordnas inom Stockholms län. Om det finns särskilda skäl anordnas även färdtjänst till och från kommun utanför Stockholms län. Sådana skäl kan vara att tillståndshavaren arbetar eller studerar på högskolenivå i en grannkommun eller måste göra en nödvändig serviceresa till en närliggande kommun. Färdtjänst kan anordnas för resor till köpcentrum utanför Stockholms län om resan dit är kortare än till närmaste köpcentrum i länet. 3.9 Resor inom kommun utanför Stockholms län Tillståndshavare som vistas i kommun utanför Stockholms län får använda sitt färdtjänsttillstånd för resor i vistelsekommunen (utomlänsresor) enligt där gällande villkor och egenavgifter. Antalet resor som får göras i vistelsekommunen är begränsat till halva grundtilldelningen Ö-tillstånd Tillståndshavare som uppfyller kraven på ö-kort i skärgårdstrafiken och som har väsentliga svårigheter att ta sig till eller att resa med tillgänglig båtförbindelse ges rätt till resa med taxibåt till

9 Sida 9 av 13 och från närmaste brygga med tillgänglig båt- eller vägförbindelse. Resa kan även medges till närmaste affär om vägen dit är kortare än till närmaste brygga med tillgänglig båt- eller vägförbindelse Allmänt om tilldelning av resor Landstingsfullmäktige beslutar det antal resor som varje tillståndshavare generellt tilldelas (grundtilldelning). Färdtjänstnämnden har av landstingsfullmäktige bemyndigats att utifrån verksamhetsdirektiv och ekonomiska förutsättningar besluta om ytterligare tilldelningar. Resor med färdtjänst får i skälig omfattning begränsas till antalet. Ett beslut om resetilldelning får inte endast grundas på en generell tilldelningsgrund. Beslutet ska dessutom grundas på en bedömning av om den generella tilldelningen är av skälig omfattning även i det enskilda fallet. Vissa resor, som är väsentliga i färdtjänstlagens mening, får bara begränsas till antalet om det finns synnerliga skäl Tilldelning grundad på innehav av färdtjänsttillstånd Tillståndshavare tilldelas utan föregående ansökan den grundtilldelning som beslutats av landstingsfullmäktige. Den av landstingsfullmäktige beslutade tilldelningen uppgår till 72 resor om året. Färdtjänstnämnden har med stöd av bemyndigande från landstingsfullmäktige beslutat att tillståndshavare tilldelas ytterligare upp till 126 resor om året till valfritt ändamål. Tilldelningen sker utan föregående ansökan kvartalsvis enligt följande styrmodell. Årets första kvartal: Grundtilldelningen om 72 resor ökas med första kvartalets tilldelning, 18 resor. Efter denna tilldelning är resesaldot 90 resor. Årets andra kvartal: Om det totala antalet kvarvarande resor understiger 55 resor under andra kvartalet ökas antalet med andra kvartalets tilldelning, 28 resor. Årets tredje kvartal: Om det totala antalet kvarvarande resor understiger 39 resor under tredje kvartalet ökas antalet med tredje kvartalets tilldelning, 35 resor. Årets fjärde kvartal: Om det totala antalet kvarvarande resor understiger 21 resor under fjärde kvartalet ökas antalet med fjärde kvartalets tilldelning, 45 resor. Tillståndshavare kan vara berättigad till ytterligare resor enligt nedanstående tilldelningsgrunder Tilldelning grundad på villkor i färdtjänsttillstånd Tillståndshavare som har beviljats tillstånd att resa i specialfordon, liggande transport eller undantag från samplanerat resande som ett individuellt villkor i färdtjänsttillståndet tilldelas resor efter behov (obegränsad tilldelning) Tilldelning grundad på tillståndshavarens ålder Tillståndshavare under 25 år tilldelas resor efter behov (obegränsad tilldelning) Tilldelning grundad på resans ändamål Tillståndshavare tilldelas efter ansökan ett skäligt antal resor till följande ändamål.

10 Sida 10 av 13 Stadigvarande förtroendeuppdrag i ideell, politisk och annan jämförbar organisation Besök av närstående eller anhörig vid vård och boende utanför hemmet Tillståndshavare tilldelas efter ansökan resor efter behov till nedanstående ändamål. Antalet resor begränsas endast om det finns synnerliga skäl. Arbetsresor Resor till vissa studier, t.ex. universitetsstudier eller yrkesutbildningar Resor till barnets daghem och förskola 3.16 Särskild tilldelning Tillståndshavaren kan efter ansökan komma att tilldelas ytterligare resor om det finns särskilda skäl. Prövningen är individuell och sker med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet Resor i den allmänna kollektivtrafiken Färdtjänsttillståndet berättigar till avgiftsfria resor inom Storstockholms Lokalttrafiks (SL) trafikområde. Tillståndshavaren har vid resor med den allmänna kollektivtrafiken rätt att avgiftsfritt ta med en ledsagare eller medresenär. Barn får resa med avgiftsfritt enligt SL:s regler. 4 Beställning 4.1 Beställningskanaler För att färdtjänstresan ska kunna samplaneras får resan endast beställas i de beställningskanaler som färdtjänstnämnden anvisar. Om det finns särskilda skäl, kan tillståndshavaren undantas från kravet att beställa resan i de kanaler som normalt anvisas. 4.2 Resegaranti För resor med färdtjänst lämnas en resegaranti med följande innebörd. Om en beställd transport försenats mer än 20 minuter har tillståndshavaren rätt att beställa ersättningsresa. Ersättningsresan bör i första hand beställas hos Färdtjänsten på resegarantins telefonnummer. Ersättning lämnas med det belopp som överstiger egenavgiften vid resa med färdtjänst. Egenavgiften ingår i beräkningen för högkostnadsskyddet. Resegarantin gäller inte vid vissa förhållanden, t.ex. extrema trafikstockningar, snöoväder mm. För ersättning krävs att tillståndshavaren skickar in kvitto som styrker kostnaden för ersättningsresan. För kvitton äldre än tre månader lämnas ingen ersättning. Färdtjänstnämnden förbehåller sig rätten att i det enskilda fallet avgöra om resegarantin ska gälla och med vilket belopp ersättning ska lämnas.

11 Sida 11 av 13 5 Avgifter 5.1 Avgifter för resor Avgifter ska betalas med det belopp som landstingsfullmäktige beslutat. 5.2 Metoden för avgiftsberäkningen Avgiften ska betalas för varje påbörjad trettio kilometerssträcka. För att avgiften inte ska påverkas av förarens vägval eller omvägar till följd av samplanering eller vägomläggningar grundas avgiften på en i förväg beräknad körsträcka. Den beräknade och avgiftsgrundande körsträckan kan avvika från den faktiska körsträckan. 5.3 Högkostnadsskydd För färdtjänstresor gäller högkostnadsskydd. Med högkostnadsskydd avses den högsta kostnaden som färdtjänstnämnden tar ut per månad för genomförda färdtjänstresor. Högkostnadsskyddet motsvarar den av landstingsfullmäktige beslutade månadskostnaden för 30-dagarskort i den allmänna kollektivtrafiken. 5.4 Vissa resor omfattas inte av högkostnadsskydd I följande fall omfattas en resa inte av högkostnadsskydd: 1. Resan har inte beställts hos de av färdtjänstnämnden anvisade beställningskanaler. 2. Tillståndshavarens önskemål i samband med resan omöjliggör samplanering. 3. Tillståndshavaren medför sällskapsdjur. Ledar- eller servicehund med godkänd utbildning betraktas inte som sällskapsdjur. 4. Resan görs inom kommun utanför Stockholms län. 5. Resan har bokats för eget bruk. 6 Överträdelser av föreskrifter och villkor 6.1 Ersättningsskyldighet Resa som beställs eller genomförs i strid med tillämpliga regler eller meddelade beslut betraktas inte som färdtjänstresa och medför skyldighet för tillståndshavaren att betala resans pris med det totala beloppet. 6.2 Inskränkningar i färdtjänsttillståndet Färdtjänstnämnden får ändra meddelade föreskrifter och villkor om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för tillståndet. Om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade betalningsförsummelser får färdtjänstnämnden besluta om en tillfällig beställningsspärr eller begränsa antalet resor till den av landstingsfullmäktige beslutade grundtilldelningen.

12 Sida 12 av 13 7 Återkallelse av färdtjänsttillstånd 7.1 Ändrade förhållanden Färdtjänsttillståndet får återkallas om tillståndshavaren inte längre har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 7.2 Allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor Färdtjänsttillståndet får återkallas om tillståndshavaren har gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för tillståndet. 8 Handläggning av färdtjänstärenden 8.1 Ansökan om färdtjänst Ansökan om färdtjänst ska lämnas in till den stadsdelsförvaltning eller kommun där den sökande är folkbokförd. Ansökan ska kompletteras med intyg från läkare som styrker färdtjänstbehovet (färdtjänstintyg). Stadsdelsförvaltningen respektive kommunen utreder den sökandes svårigheter att förflytta sig och att resa med allmänna kommunikationsmedel och översänder ansökan, utredning och läkarintyg till färdtjänstnämnden. Om beslutsunderlaget inte är tillräckligt kan ärendet komma att remitteras till konsultläkare eller utredas ytterligare. 8.2 Ändring av färdtjänsttillstånd Föreskrifter och villkor för ett färdtjänsttillstånd kan ändras om ändrade förhållanden föranleder det. En ändring av färdtjänsttillståndet kan ske på såväl tillståndshavarens som tillståndsgivarens initiativ. 8.3 Missnöjd med färdtjänstnämndens beslut Färdtjänstnämndens beslut enligt 6-10 och 12 färdtjänstlagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller bland annat beslut om: tillstånd till färdtjänst rätt till ledsagare varaktighet av meddelat tillstånd (tills vidare eller för viss tid) färdsätt (typ av fordon, tillståndshavarens placering i fordon, undantag från samplanerat resande) inom vilket område resor får göras hur många resor tillståndet omfattar avgift

13 Sida 13 av 13 återkallelse av färdtjänsttillstånd Den som vill överklaga färdtjänstnämndens beslut ska skriva till Förvaltningsrätten i Stockholm. Brevet ska dock skickas till Färdtjänstnämnden. Av brevet ska framgå vilket beslut som överklagas, varför beslutet är felaktigt och hur beslutet ska ändras. Överklagandet måste ha kommit in till färdtjänstnämnden inom tre veckor från den dag då den sökande fick del av beslutet. Om färdtjänstnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som begärs överlämnas överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm som prövar överklagandet.

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2013-12-05 Sida 2 av 15 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN Innehåll Sida 1 Tillstånd till färdtjänst 1 2 Prövning av rätt till färdtjänst 2 3 Färdtjänsttillståndets omfattning 2 4 Färdtjänstens utförande 3 5 Område för färdtjänstresor

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län - Revidering

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län - Revidering 1(2) Trafikavdelningen Produktionsservice Färdtjänsttillstånd Handläggare Martin Jägerbert 08-686 1686 martin.jagerbert@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-26 Version 2 Diarienummer TN 2013-0682 Infosäk. klass

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2015-11-10 Sida 2 av 15 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Antagen av KF 2013-04-24. KF 39, Ks 51 Regelverk för färdtjänst i Robertsfors kommun Färdtjänst Kommunal färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst 1997:736 är numera kollektivtrafik

Läs mer

Vad är kommunal färdtjänst?

Vad är kommunal färdtjänst? Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje s. 1 av 5 Titel: Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i Östhammars kommun Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum:

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Socialförvaltningen informerar Färdtjänst Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Vad är färdtjänst Färdtjänsten syftar till: att stärka den funktionshindrades möjligheter att förflytta

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Riktlinjer för färdtjänst Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008. Här presenteras kommunens riktlinjer avseende färdtjänst. De grundläggande förutsättningarna för

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun 2015-10-12 1 Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2015-11-30, Ks 245 Diarienummer 2016/00050 2015-10-12 2 Allmänt om färdtjänst Riktlinjerna är anvisningar till

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 1 (8) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-03-27, 105 FÄRDTJÄNST 1. Innebörd av färdtjänst Färdtjänst ska betraktas

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE VERSION 10.0 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE Tillämpningsföreskrifter till förslag till regelverk för färdtjänsten i östra Skåne är antagna av Beställarrådet för färdtjänsten i

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2006/0422 736 KFS 2007:2 Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde (Antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2007)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 1 Reviderad 2014-06-09 Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Omsorgsförvaltningen ON2014/0164-736 Tanums kommun Färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av omsorgsnämnden 2014-06-26, 62. Innehåll 1 SYFTE OCH BAKGRUND...

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST?

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? RIKSFÄRDTJÄNST VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? Riksfärdtjänst kan beviljas den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader

Läs mer

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST Tillämpningsanvisningar 2007-01-01 Åsele socialnämnd = Har angetts vid de rubriker som ändras p g a regelharmoniseringen. RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST INOM ÅSELE KOMMUN. Följande

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer för färdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. BAKGRUND...3 2. GRUNDER FÖRFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...4 2.1 Kriterier för färdtjänst...4 2.2 Resor

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 modell plan policy program riktlinje riktlinje för Färdtjänst regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 Ansvarig: Verksamhetschef

Läs mer

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN Reviderad: januari 2016 JR Rätt till färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss och tåg, som utförs med mindre fordon. Rätt till färdtjänst

Läs mer

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst Färdtjänst Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd www.umea.se/fardtjanst Innehållsförteckning Vad står i beslutet?...3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa?...3 Finns det bilbarnstol

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 2006 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 455 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-09-13 136 att tillämpas

Läs mer

Regelverk Riksfärdtjänst

Regelverk Riksfärdtjänst 25(29) Regelverk Riksfärdtjänst Nedanstående regler är fastställda av regionfullmäktige för Region Jönköpings län i oktober 2015 ikraftträdande 2016-01-01. Syfte Region Jönköpings län i Jönköpings län

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Prolongering av färdtjänstavtalet

Prolongering av färdtjänstavtalet Utlåtande 2009: RVI (Dnr 327-2938/2008) Prolongering av färdtjänstavtalet Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Färdtjänstavtalet

Läs mer

Färdtjänst på Gotland

Färdtjänst på Gotland Trafik & kollektivtrafik Beställning av resor: SAMRES 0200-26 06 60 Innehåll Vad är färdtjänst... 2 Vad är en färdtjänstresa... 2 Vem får färdtjänst... 2 Så fungerar färdtjänst... 2 Privatresor... 2 Arbetsresor

Läs mer

JL Stockholms läns landsting 1 (3)

JL Stockholms läns landsting 1 (3) JL Stockholms läns landsting 1 (3) Trafiknämnden PROTOKOLL 2/2017 Färdtjänstutskottet 2017-02-15 kl. 13:00 13:30 Sammanträde med färdtjänst-uts ottet den 15 februari 2017 Fredrik Wallén Conny Plats: TF,

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinjer för färdtjänst ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-05, 290 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchefen GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik

Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik Färdtjänst är lagstadgad och är en del av vägtransportsystemet, definieras som särskild kollektivtrafik Service utöver själva transporten regleras inte av färdtjänstlagen. Färdtjänst är enligt lagen därför

Läs mer

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd.

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd. Författningssamling BKFS 2012:10 Färdtjänstreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2012-10-15, 119 Träder i kraft 2013-01-01 Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform som efter behovsprövning

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 2 Reviderad 2015-06-08 Riktlinjer för färdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör färdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för vuxna och barn som har ett funktionshinder

Läs mer

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa Taxa Avstånd (km) 0-100 km 101-125 km 126-150 km 151-175 km 176-200 km 201-225 km 226-250 km 251-275 km 276-300 km 301-350 km 351-400 km 401-450 km 451-500 km 501-600 km 601-750 km 751-1000 km 1001-1250

Läs mer

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola REGLER 1(16) 2015-04-01 BOU 2015/134 nr 2015.1496 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Björn Tideman, Handläggare 0171-526 32 bjorn.tideman@bildning.habo.se Dokumentansvarig:

Läs mer

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare.

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare. 1 (5) Sektorn för samhällsbyggnad Emma Lindström 2014-11-20 Dnr 2014KS104 539 RIKTLINJER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN, FÄRDTJÄNST, I HÄRRYDA KOMMUN 1. Bakgrund Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik

Läs mer

Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun.

Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun. Bilaga KS 2011/253/1 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kristina Eriksson Ink. 2011-12- 1 2 Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun.

Läs mer

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst?

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? 1 Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? En 71-årig man ansökte om riksfärdtjänst med taxi för en resa till en annan kommun,

Läs mer

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning KF 161 27 AUG 2012 Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun KSN-2012-0634 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgift

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01

Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01 1 Socialförvaltningen Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01 2 1. Vem har rätt till färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt,

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Gäller FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Nya regler från och med 1 november 2003 Vem har rätt till färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt (minst

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst 1 (6) Färdtjänstreglemente Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst Revidering enligt kommunfullmäktiges beslut 62/2011 Fastställt av kommunfullmäktige 14 juni 2005 Punkten 4.3 förtydligad enligt kommunstyrelsens

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN 2005-01-31 1 YDRE KOMMUN REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN Gäller fr. o. m. 2005-04-01 Antagna av Kommunfullmäktige 2005-02-21, Kf 9, (Dnr KS 2004/0299) 2005-01-31 2 YDRE KOMMUN REGLER

Läs mer

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen Ljungby

Läs mer

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2010-01-13, 5, 2015-10-14 137 Gäller från 2016-01-01 Vad är färdtjänst och vem har rätt till färdtjänst?

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor:

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:18 Diarienr: 2006/0876 Handläggare: Laina Kämpe Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-05-23 Mottagare: Barnomsorg Skola Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Reviderad 2013-03 Versionsnummer 1 Innehåll 1.0 Skolskjuts i Finspångs kommun 2 1.1 Elever i grundskola och grundsärskola 2 1.2 Elever i gymnasieskolan

Läs mer

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Fr.o.m. läsåret 11/12 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2007-08-23 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18 Reviderad

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 47 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun 2009-06-24 1(7) Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-04-29, 110 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN.

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. 1 (23) 2010-09-16 RIKTLINJE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box 304 733 25 Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: 0224-550

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Ansöka om färdtjänst Vad är färdtjänst och vem kan få färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad 89/2015 Ärn BUN 2015/127.610 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen i grundskolan vara kostnadsfri. Det innebär att om vissa krav uppfylls har eleven rätt till skolskjuts som bekostas

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 26 Subventionerade färdtjänstresor med kollektivtrafik SN-2016/56 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ingå avtal med Uppsala

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Resa med färdtjänst Augusti 2015

Resa med färdtjänst Augusti 2015 Resa med färdtjänst Augusti 2015 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 14 Resan... 15 Avgifter... 19

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 31 Utsändningsdag: Måndagen den 11 februari 2013 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Rådet för funktionshinderfrågor Måndag 18 Februari Rådet för funktionshinderfrågor kallas till sammanträde

Läs mer

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras.

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras. RIKSFÄRDTJÄNST Riksfärdtjänsten vänder sig till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader, vilket motsvarar kostnaden för biljett med allmänna

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Skolskjutsreglemente Flens kommun

Skolskjutsreglemente Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:3 623 Skolskjutsreglemente Flens kommun Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Antagen av kommunfullmäktige 1981-02-24 127 Reviderat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN Gäller fr.o.m. 2012-04-01 1 1 INLEDNING Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-28, 17. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Skolskjutsreglemente. för Kristianstads kommun. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden. Redaktionell revidering juni 2015

Skolskjutsreglemente. för Kristianstads kommun. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden. Redaktionell revidering juni 2015 Skolskjutsreglemente för Kristianstads kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-07 Redaktionell revidering juni 2015 Reglemente för skolskjutsverksamheten i Kristianstads kommun Det finns

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157

Skolskjutsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157 Skolskjutsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157 Innehållsförteckning 1. Rätt till skolskjuts... 1 2. Vårdnadshavare och skola... 1 3. Planeringsnormer/avståndsregler... 1 4. Särskild

Läs mer

Skånetrafikens Färdtjänst

Skånetrafikens Färdtjänst Skånetrafikens Färdtjänst Skånetrafikens färdtjänst och sjukresor Samlingsnamn Serviceresor Lars Hellström Trafikområdeschef / Tf Affärsområdeschef Serviceresor Telefon: 0451 288 626 E-post: lars.hellstrom@skanetrafiken.se

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR BILAGA 1 TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24, 2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22,

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379 OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Avser: Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommunresor/ kommuntransporter

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa 1 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna av KS april 2000, reviderade av KF xxx 2016 stockholm.se 2 (12) 3 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna i KS april 2000, reviderade

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun 1 Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafikens bussar och betraktas som en transportfråga. Samåkning skall ske såvida inte särskilda skäl till ensamåkning

Läs mer